Anda di halaman 1dari 11

SULIT

NAMA
NO. I'^AJD PENGEN. AIAN /
NO. SUILKELAI{IRAN
ANGKAGILIRAN
415/2
UJIAN PERCUBAAN IJPSR 2OI4
Matematik
Kertas 2
Julai
40 minit
alsi2
Empat puluh minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
a
A
5.
1. Tulis nombor kad pengen*lan atau
nombor sijil kelahiran dan angka
giliran kamu pada petak-petak yang
disediakan
2. Kertas soalaninimengandungi 20
soalan.
Kertas soslan ini adalalt dc,lsm
dwibahasa. Jawab semua soalan.
Jawapan hendaklah ditulis dengan
jelas
dalam ruang yang disediakan
dalamkertas soalan.
Tunjukkan I angkah-l angkah penting .
Ini boleh membantu anda untuk
mendapatkanrnarkah.
Sekiranya anda hendak menukar
j awapan,padamkan
j awap an yang
telah dibuat. Kemudian tuliskan
jawapanyangban*
Untuk Kegunaan P emeriks a
Kod Pemeriksa:
Soalan
Markah
Penrh
Markah
Dineroleh
I I
2 I
3 I
4 I
5 I
6 2
7 2
I 2
9 2
10 2
11 2
t2
)
13 2
t4
)
l5 2
16 3
t7 J
l8 J
19 J
20 J
Jumlah 40
6.
Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak dan i halaman tidak bercetak
Lihat sebelah
SULIT
AL5/2 azorq
Untuk
Kegunaah
Pemerilcsa
I
il
2
il
3
il
4
il
Diagram 2 shows squares of equal size.
Rajih 2 menunjukkan petak-petak segi empat yang sama besar.
ffiffi]ffi
Diagram 2
Raiah 2
Write the mixed number represented by the shaded parts.
Tuliskan nambor bercampur yang mewakili kawasan yang berlorek.
[40
marks]
Jawab semua soalan
Round off 412 976 to the nearest ten thousands.
Bundarkan 412 976 kepada puluh ribu yang terdekat.
90050
+ 4683:
Write 'seventy-nine point zero two' in numerals.
Tutis
'tujuh puluh sembilan perpuluhan sifar dua'dalam anglm.
[1
mark]
fi
marknhJ
/
SI]LIT
015t2
MATH/THN 6 /K.2
Diagram 5 shows an affow.
Rajah 5 menunjukkan sebuah anak panah.
Diagram 5
Rajah 5
State the number of lines symmetry of the arrow.
N;,atekan bilangan garisan sirnefr bagi anak panah tersebu"t.
3+5=
14000 + 528
-
2809 =
[1
mark]
fi
markahl
[2
marks]
[2
markahJ
[2
marks]
[2
markah]
5
il
6
il
7,
E]
I
Lihat Sebelah
SULIT
MATT{/THN 6|K.2
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
51
9
T+ 4
=
8
il
9
il
10
il
11
il
SI.]LTT
5.4 I
-
320m( =
25Yo of 400 marbles.
25% daripada 400 bgi gali.
11 9005
x
46-
[2
marks]
[2
markahJ
[2
marks]
[2
marknhJ
[2
marks]
[2
markahJ
[2
marks]
[2
markahJ
MAil{/THN 6 IK 2
Money
Wang
RM 50 RM 20 20 sen
Quantities
Kuanfiti
8 J 4
t2 Table 12 shows the quantities of notes and coins.
Jadual 12 menunjukkan huantiti wang kertas dan syiling.
Calcrrlate the total value of money.
IJ:i.,,^^ :.,*l^L
-;l^;
-,,^-* ;t.,,
, rLLUttx
-lullLLqtt
rLLLu, rvutLE LL&.
Untuk
Kegunaan
Pemeril<sa
L2
H]
B 4+
+
,3 :
)
[2
marks]
l'2
markahl
[2
marks]
[2
markah]
0r512
13
il
I
Lihat Sebelah
SULIT
MATH/TTIN 6|K.2
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
1,4 Calculate585g
x
4.
Give the answer, in kg.
Hitung 585
x
4.
Berikan
jawapan, dalam kg.
Diagram 15 shows the time Azlan takes his breakfast.
Rajah 15 menunjukkan waktu Azlan bersarapan pagi.
Diagram 15
Rajah 15
Write the time in the 24 bour system.
Tulis waktu itu dalam sistem 24-iam.
t4
il
[2
marks]
[2
markahJ
[2
marks]
[2
markah]
15
15
il
{''
"i}
'r/
3
L8
4;
SULIT
01512
MITHiTHN 6IK.2
t6 Table 16 shows the number of pupils in three classes.
The number of pupils in Class Intan is not shor,vn.
Jadual 16 menunjukkan bilangan murid di dalam tiga kelas.
Bilangan murid dalam Kelas Intan tidak ditunjukkan.
Class
Kelas
Arked Delima Intan Nilam
Number of pupils
Bilangan Murid
35 32 2A
The average number of pupils in the four classes is 29.
Find the number of pupils is Class Intan.
Purata bilangan murid di dalam empat buah kelas itu ialah
Hitwng bilangan murid di dalam Kelas Intan.
Table 16
Jadual 16
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
I
Lihat Sebelah
SULIT
29.
[3
marks]
[3
marlcahJ
16
il
MATI{/TTIN 6 IK,2
Untuk
Keg.maan
Pemeriksa
Diagram 17 shows a combination of a square PQRS and a triangle TRU.
Rajah 17 menunjukkan gabungan sebuah segi empat sama PQRS dan
sebuah segi'tiga TR(/.
Diagram 17
Rajah 17
6cm
-
13cm
Calculate the area, in cm2, of the whole diagram.
Hitung luas, dalam cm2, seluruh rajah itu:.
t7.
E-,:l
St,LIT
: : iit
[3
marlcs]
[3
marknkJ
MATH/TTIN 6IK2
Untak
Kegunaan
Pemeriksa Diagram 18 shows the mass of a watermelon and a pineapple.
Rajah 18 menunjukkan
jisim
sebiji tembikai dan sebiii nanos.
Diagram 18
Rajah IB
1050 g
Find the difference, in kg, between the mass of a watermelon and the
mass of a pineapple.
Cari beza, dalam kg, antara
jisim
tembikni dan
iisim
nanas-
18
il
martsl
t3
[3
,,
I
Lihat Sebelatt
SULIT
MAII.I/THN 6IK2
Diagram 19 consists of triangles of equal size.
Rajah 19 terdiri daripada segt tiga yang sdttl besar
Diagram 19
Rajah i9
What is the perimeter, in cm, of the shaded region?
Berapakah perimeteri dalam cm, kawasdn yang berlorek?
[3
mar]sl
[3
marlwhJ
MAT}I/THN 6IK2
Diagram 20 shows two ribbons.
Rajah 20 menunjukkan dua utas reben.
Diagram 20
Rajah 20
0.15 m
What is the totai length, in m, of the two ribbons?
Berapakah
jumtah panjang, dalam m, kedua*dua reben itu?
KERTAS SOALAN TAMAT
11
[3
marks]
[3
markah]
20
il
I
Lihat Sebelah
SLILIT
MAIT{iTHN 6lK.2