Anda di halaman 1dari 19

1

Nama:............................................................... Kelas..........................


PENILAIAN PERCUBAAN
UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH
2014


MATHEMATICS (SK) 015/1
TAHUN 6
Kertas 1

1 jam Satu jam


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini adalah dwibahasa.

2. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa
Melayu.

3. Kamu dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

Kertas soalan ini mengandungi 18 halaman bercetak


2

015/1 SULIT
1 Convert 0020 million to the whole number.
Tukarkan 0020 juta kepada nombor bulat.

A 2 000 000
B 200 000
C 20 000
D 2 000

2 Which of the following has the smallest value?
Antara berikut, yang manakah nilainya paling kecil?

A
3
5

B
2
3

C
3
4

D
6
7


3 Convert 5
1000
23
to a decimal.
Tukarkan 5
1000
23
kepada nombor perpuluhan.

A 5023
B 5230
C 52030
D 52003

4 Which of the following pairs of times match in the 12-hour system and the
24-hour system?
Antara berikut, yang manakah menunjukkan sistem 12 jam dan sistem 24 jam
yang sepadan?

12-hour system 24-hour system
Sistem 12 jam Sistem 24 jam

A 1.15 p.m. 1315 hour
Jam 1315
B 9.00 a.m. 2100 hour
Jam 2100
C 3.40 a.m. 1540 hour
Jam 1540
D 6.30 p.m. 0630 hour
Jam 0630

3

015/1 SULIT
5 Which of the following is true?
Antara yang berikut yang manakah benar?

A 5 m = 05km
B 52m = 52km
C 551m = 551km
D 5250m = 525km

6 Diagram 1 shows a two-dimensional shape.
Rajah 1 menunjukkan sebuah bentuk dua matra.Diagram 1
Rajah 1

How many lines of symmetry does the shape have?
Berapakah bilangan garis simetri yang ada pada bentuk itu?

A 1
B 2
C 3
D 6

7 482 448 12 =

A 4 024
B 4 204
C 40 204
D 42 040


8 Calculate
5
1
+
10
1
.
Express the answer in percentage.
Hitungkan
5
1
+
10
1
.
Nyatakan jawapan dalam peratus.

A 20%
B 30%
C 50%
D 60%

4

015/1 SULIT

9 Which of the following, is the net of a three-dimensional shape that has 9 edges?
Antara berikut, yang manakah bentangan bagi sebuah bentuk tiga matra yang
mempunyai 9 tepi?

A

B

C

D
10 45 jam + 2 jam 38 minit =

A 6 jam 43 minit
B 7 jam 8 minit
C 7 jam 28 minit
D 7 jam 43 minit

11 16 sen 17 =

A RM272.00
B RM27.20
C RM2.72
D RM0.27


5

015/1 SULIT
12 Diagram 2 shows a number line
Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor


Diagram 2
Rajah 2

What is the value of K + L?
Apakah nilai bagi K + L?

A 2
8
1

B 2
4
1

C 2
8
5

D 2
4
3


13 Diagram 3 shows two number cards.
Rajah 3 menunjukkan dua keping kad nombor.

437 206


Diagram 3
Rajah 3


Calculate the difference between the value of digit 3 and the value of digit 6 in the
two numbers.
Kira beza antara nilai digit 3 dengan nilai digit 6 bagi dua nombor itu.

A 024
B 036
C 224
D 236

14 6
2
1
m 480 cm =

A 17 cm
B 17 cm
C 17 m
D 17 m
6

015/1 SULIT
15 6kg 4g + 838g + 275kg =

A 9 313g
B 9 592g
C 9 628g
D 9 988g

16 4 l 50 ml 7 =

A 2835 l
B 2835 l
C 2835 l
D 2835 l


17 Diagram 4 shows the scores of a pupil in a quiz.
Rajah 4 menunjukkan skor seorang murid dalam satu kuiz.
Diagram 4
Rajah 4

What is the average score of the pupil?
Berapakah purata skor murid itu?

A 536
B 594
C 650
D 670

18 360 (18 + 6) =

A 15
B 26
C 30
D 78

19 What is the decimal number to be added to the difference between
152 and 891 that gives an answer of 2675.
Apakah nombor perpuluhan yang perlu ditambah kepada beza antara
152 dan 891 untuk mendapat jawapan 2675.

A 264
B 629
C 2046
D 3304
672 , 594 , 0 , 683 , 731
7

015/1 SULIT
20 RM75 RM7.80 + 245sen =

A RM85.25
B RM69.65
C RM64.75
D RM17.75

21 Diagram 5 shows the total number of blue, green and red marbles in
a container.
Rajah 5 menunjukkan jumlah guli biru, hijau dan merah di dalam
sebuah bekas.

Diagram 5
Rajah 5
The blue marbles are
6
1
of the total numbers of the marbles.
The number of green marbles is 50 more than blue marbles.
State the fraction of the red marbles to the total numbers of the marbles?
Guli biru adalah
6
1
daripada jumlah semua guli.
Bilangan guli hijau lebih 50 daripada guli biru
Nyatakan pecahan guli merah daripada jumlah semua guli?

A
6
5


B
3
2


C
2
1


D
3
1


300
Marbles
Guli

8

015/1 SULIT
22 Aiman has 250 beads. He gives
5
1
of the beads to Zakiah.
Then, he gives
2
1
of the remaining beads to Eun Soh.
How many beads does Aiman have left?
Aiman ada 250 biji manik. Dia memberi
5
1
daripada manik itu kepada Zakiah.
Kemudian dia memberi
2
1
daripada baki manik itu kepada Eun Soh.
Berapakah biji manik yang masih ada pada Aiman?

A 50
B 100
C 150
D 200

23 Table 1 shows number of notes and coins returns to Farah by a cashier.
Jadual 1 menunjukkan bilangan wang kertas dan syiling yang dipulangkan
kepada Farah oleh seorang jurujual.

Money
Wang
RM10 RM5 RM1 20 sen 10 sen
Numbers
Bilangan
4 2 6 1 3
Table 1
Jadual 1

Farah gets the balance after buying drinks which cost RM7.50 and 3 pizzas
which cost RM12 each.
Calculate the total money Farah has at first.
Farah menerima wang baki itu selepas membeli minuman yang berharga
RM7.50 dan 3 keping piza yang berharga RM12 setiap satu.
Hitung jumlah wang asal Farah.

A 50
B 60
C 100
D 1209

015/1 SULIT
24 Table 2 shows the items bought by Puan Kamariah.
Jadual 2 menunjukkan barang yang dibeli oleh Puan Kamariah.

Item
Barang
Quantity
Kuantiti
Price per unit
Harga seunit
Total price
J umlah harga
Sugar
Gula
5 packets
5 peket
RM1.60 RM8.00
Flour
Tepung
4 packets
4 peket
RM1.20 RM4.80
Salt
Garam

Chili sauce
Sos cili
2 bottles
2 botol
RM2.10 RM4.20

Total
J umlah
RM21.00

Table 2
Jadual 2

The price of a packet of salt is
2
1
the price of a packet of sugar.
How many packets of salt does she buy?
Harga sepeket garam ialah
2
1
daripada harga sepeket gula.
Berapakah peket garam yang dibelinya?

A 5
B 8
C 10
D 20


25 Azila has a yellow ribbon and a red ribbon. The length of the yellow ribbon is
783m. The length of the red ribbon is 179 cm less than the yellow ribbon.
Calculate the total length, in m, of the two ribbons.
Azila mempunyai reben kuning dan reben merah. Panjang reben kuning ialah
783m. Panjang reben merah adalah 179 cm kurang daripada reben kuning.
Kira jumlah panjang, dalam m, kedua-dua reben itu.

A 1745
B 1387
C 962
D 604
10

015/1 SULIT
26 Diagram 6 shows the prices of two items before discount.
Rajah 6 menunjukkan harga bagi dua jenis barang sebelum diskaun.Diagram 6
Rajah 6

Mr Han bought a pair of shoes at a discount of 20% and a bag at a discount
of 15%.
He paid to a cashier a certain amount of money and his change was RM7.
How much did he pay to the cashier?
Encik Han membeli sepasang kasut dengan diskaun 20% dan sebuah beg
dengan diskaun 15%. Dia membayar sejumlah wang kepada juruwang dan
menerima baki sebanyak RM7.
Berapa wang yang dibayar kepada juruwang itu?

A RM150
B RM176
C RM183
D RM190

27 Tania prepares 15 of orange juice. She drinks 300 ml and her
friends drink
5
3
of the remaining juice.
What is the volume, in ml, of the orange juice left?
Tania menyediakan 15 jus oren. Dia telah minum sebanyak 300 ml dan
kawan-kawannya pula minum
5
3
daripada baki jus itu.
Berapakah isi padu, ml, jus oren yang tinggal?

A 240
B 480
C 600
D 720
RM140 RM80
11

015/1 SULIT
28 Table 3 shows Zasfizas age. Zarinas age is not shown.
Jadual 3 menunjukkan umur Zasfiza. Umur Zarina tidak ditunjukkan.


Name
Nama
Age
Umur
Zasfiza
8 years 7 months
8 tahun 7 bulan
Zarina

Table 3
Jadual 3

Zarina is Zasfizas elder sister. The difference of their age is 1 year 6 months.
Calculate Zarinas age?
Zarina adalah kakak kepada Zasfiza. Beza umur mereka ialah 1 tahun 6bulan.
Hitung umur Zarina?
A 7 years 1 month
7 tahun 1 bulan
B 9 years 1 month
9 tahun 1 bulan
C 10 years 1 month
10 tahun 1 bulan
D 10 years 3 months
10 tahun 3 bulan

29 A box contains blue, red, yellow, green and purple balls. Blue balls are 44.
Red balls are 4 more than yellow ball. The average of green, yellow and purple
balls is 58.
Calculate the total number of the balls.
Sebuah kotak mengandungi bola berwarna biru, merah, kuning, hijau
dan ungu. Bola biru ada 44 biji. Bola merah lebih 4 biji daripada bola kuning.
Purata bagi bola hijau, kuning dan ungu ialah 58.
Hitung jumlah semua bola itu.
A 106
B 150
C 232
D 280
12

015/1 SULIT
30 Diagram 7 shows the mass of 8 fish.
Rajah 7 menunjukkan jisim 8 ekor ikan


Diagram 7
Rajah 7

Calculate the average mass, in g, of a fish.
Hitung purata jisim, dalam g, bagi seekor ikan.

A 360
B 400
C 450
D 560

31 Diagram 8 consists of two rectangles of the same size.
Rajah 8 terdiri daripada dua buah segi empat tepat yang sama saizDiagram 8
Rajah 8

The perimeter of the whole diagram is 48cm.
What is the length of RS?
Perimeter seluruh rajah ialah 48cm.
Berapakah panjang RS?
A 12
B 10
C 6
D 49cm
T
S
Q
R
13

015/1 SULIT
32 Diagram 9 shows a composite shape of a rectangle KLMN and
a square QRST.
Rajah 9 menunjukkan gabungan bentuk sebuah segi empat tepat KLMN dan
sebuah segi empat sama QRST.

Diagram 9
Rajah 9

The length of KL is 3 times of RS.
Calculate the area, in cm
2
, of the shaded region.
Panjang KL adalah 3 kali RS.
Hitung luas , dalam cm
2
, kawasan yang berlorek.
A 88
B 72
C 63
D 56

33 There are 40 questions in a Mathematics Quiz. Three marks are given for each
correct answer. The total marks are deducted two marks for each wrong answer.
Rabuan only answered 32 questions correctly.
How many marks did Rabuan get?
Suatu Kuiz Matematik ada 40 soalan. Tiga markah diberikan untuk setiap
jawapan yang betul. Markah yang telah diperolehi akan ditolak dua markah
untuk setiap jawapan yang salah.
Rabuan hanya dapat menjawab 32 soalan dengan betul.
Berapakah markah yang diperolehi Rabuan?

A 80
B 96
C 112
D 104
12 cm
N
K
M
L
6 cm
R
ST
Q
14

015/1 SULIT
34 Diagram 10 shows a composite shape of cuboid S and cube T. The total volume
of the shapes is 224 cm
3
.
Rajah 10 menunjukkan gabungan bentuk kuboid S dan kubus T. Jumlah isi padu
gabungan bentuk itu adalah 224 cm.


Diagram 10
Rajah 10
Calculate the total area, in cm , of the shaded flat faces.
Hitung jumlah luas, dalam cm , satah yang berlorek.

A 88
B 80
C 78
D 60

35 Puan Mariam wants to buy a watch for her husband. The price of the watch is
RM599. She has 7 pieces of RM50 notes, 12 pieces of RM10 notes, 13 pieces
of RM5 notes and 15 pieces of RM1 notes inside her purse.
Which statement is true?
Puan Mariam mahu membeli sebuah jam tangan untuk suaminya. Harga jam
tangan itu adalah RM599. Dia ada 7 keping wang RM50, 12 keping
RM 10, 13 keping RM5 dan 15 keping RM1 di dalam dompetnya.
Pernyataan yang manakah adalah benar?

A She still has RM49 balance.
Dia masih ada baki RM49.
B She still needs RM49.
Dia masih memerlukan RM49 .
C She still has RM59 balance.
Dia masih ada baki RM59.
D She still needs RM59.
Dia masih memerlukan RM59 .
S
T
4cm

5cm

S

T
15

015/1 SULIT
36 Diagram 11 shows a square piece of cardboard.
Rajah 11 menunjukkan sekeping kadbod berbentuk segi empat sama .


Diagram 11
Rajah 11

How many cardboards of the same size are needed to form a cuboid?
Berapakah keping kadbod yang sama saiz diperlukan untuk membentuk sebuah
kuboid?
A 6
B 8
C 10
D 12

37 The pie chart in diagram 12 shows the number of computers sold by four
shops Q, R, S,and T.
Carta pai dalam rajah 12 menunjukkan bilangan komputer yang dijual oleh 4
buah kedai Q,R, S, dan T.

Diagram 12
Rajah 12

Shop S sold 360 computers,
What is the total number of computers sold by the 4 shops?
Kedai S telah menjual 360 buah computer.
Berapakah jumlah komputer yang telah dijual oleh 4 buah kedai itu?

A 900
B 306
C 144
D 90R
10%
S
40%
T
16%
Q
34%
16

015/1 SULIT
38 Diagram 13 shows the volume of syrup in a jug
Rajah 13 menunjukkan isipadu sirap dalam sebuah jag.

V W X Y
Diagram 13
Rajah 13

Safwan poured 275 ml of the syrup into a glass V. The rest of the syrup is
poured equally into glass W, X and Y.
What is the volume of syrup, in ml , in glass Y ?
Safwan menuangkan 275 ml daripada air sirap itu ke dalam gelas V.
Bakinya dituangkan sama banyak ke dalam gelas W , X dan Y.
Berapakah isi padu sirap, dalam ml , bagi gelas Y ?
A 320
B 375
C 1 125
D 1 400

39 Diagram 14 shows the mass of a pineapple.
Rajah 14 menunjukkan jisim sebiji nanas.

Diagram 14
Rajah 14

After adding 5 oranges of the same size, its mass is 42 kg.
What is the total mass, in kg, of 8 same oranges?
Setelah menambah 5 biji oren yang sama besar, jisimnya ialah 42 kg.
Berapakah jumlah jisim, dalam kg, 8 biji oren yang sama?

A 036
B 180
C 288
D 144
1
5
2
l
17

015/1 SULIT
40 Diagram 15 is a Pictograph showing Pak Omars durian sales for 4 days.
Rajah 15 ialah piktograf yang menunjukkan jualan durian Pak Omar
bagi 4 hari.

Monday
Isnin
Tuesday
Selasa
Wednesday
Rabu
Thursday
Khamis

Represents 20 durians.
Mewakili 20 biji durian.

Diagram 15
Rajah 15

The total cost of durian is RM714.
Pak Omar sells all the durians for RM3.20 each.
Calculate the profit?
Harga kos kesemua durian itu ialah RM714.
Pak Omar menjual semua durian itu dengan harga RM3.20 sebiji.
Kira keuntungannya?
A RM 37.40
B RM 54.40
C RM 254
D RM 374


END OF QUESTION PAPER
KERTAS SOALAN TAMAT
18

015/1 SULIT

INFORMATION FOR CANDIDATES
MAKLUMAT UNTUK CALON

1. This question paper consists of 40 questions.
Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Answer all questions.
Jawab semua soalan.

3. Each question is followed by four alternative answers, A, B, C or D. For each
question, choose one answer only. Blacken your answer on the objective answer
sheet provided.
Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. bagi
setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas
jawapan objektif yang disediakan.

4. If you wish to change your answer, erase the blackened mark that you have made.
Then blacken the new answer.
Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

5. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.
Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

6. You may do your working in the spaces on the question paper.
Kamu boleh membuat kerja mengira di ruang kosong di dalam kertas soalan ini.
SULIT
SULIT

PANDUAN JAWAPAN
PENILAIAN PERCUBAAN UPSR DAERAH KUANTAN 2014

MATEMATIK KERTAS SATU

1 C 11 B 21 C 31 C
2 D 12 B 22 B 32 D
3 A 13 A 23 C 33 A
4 A 14 C 24 A 34 A
5 D 15 B 25 B 35 B
6 D 16 B 26 D 36 C
7 C 17 A 27 B 37 A
8 B 18 A 28 C 38 B
9 D 19 C 29 D 39 C
10 B 20 B 30 C 40 D

MATEMATIK KERTAS DUA

NO SKEMA M M NO SKEMA M M
1 600 025 1 1 14 90cm 65cm @setara. 1 2
2 25685 1 1 25 cm 1
3

1 1 15 140 4 1 2
35 1
16 Dilihat 908 1
908 + 1053 + 948 1 3
2909 1
17 RM33.73 3 1
4 230% 1 1 RM105 RM101.25 1 3
5 15 tahun 1 1 RM3.25 1
6 4 1
2
18
5
3
250
1
5 1 250 - 150 1 3
7 susun dan cuba
menambah
1 2 100 1
2500 1
Nota : [
5
2
250] - 2 markah.
8 (1208) -15 1 2 19 (1855) @ (555) 1
693 1 450 +125 1 3
9
7
3
84
1
2
575cm
3
1
36 1
10 Menyusun dan cuba
menolak
1 2 20 Dilihat 900 ml @ setara
1
RM18.55 atau setara 1 9003 @ setara 1 3
11 395@ 31601000 1 2 03l 1
316kg 1
12 60 minit 55minit 1 2
2 jam 5 minit 1
13
25
6

1 2
Jumlah
Markah
40 40
24% 1

Anda mungkin juga menyukai