Anda di halaman 1dari 1

TR 02-12-09 katern 1 pagina 02

Veiligheid
• Rechtbank behandelt vandaag strafzaken over bedreiging politici

Een haatmail is zo verstuurd

De Amsterdamse burgemeester Cohen en toenmalig minister Verdonk in 2005 bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij, met beveiligers. FOTO JÖRGEN CARIS, TROUW

Politici krijgen in toenemen-


de mate te maken met bedrei-
ging, zowel in de landelijke
als de lokale politiek. Met
e-mail gaat dat heel gemakke-
lijk. Vandaag staan vijf be-
dreigers terecht in Den Haag.
Wouter Bos: kogelbrief Hirsch Ballin: bedreiging Ter Horst: mail Wilders: meest bedreigd Cohen: dreigbrief

Ivo Barends kogelbrief aan minister Bos. gingen serieuzer genomen. uit Tilburg die honderden dreig-
Politici worden steeds vaker be- De laatste jaren stijgt het aantal be- mails aan Geert Wilders stuurde, in Een bedreiging kan
Op Koninginnedag 2008 ontving dreigd. De politie in Den Haag heeft dreigingen, vooral doordat het dank- 2007 een jaar cel en tbs. Voor een traumatisch werken
Geert Wilders een e-mail: „Fucking sinds enige tijd zelfs een speciaal zij internet veel gemakkelijker ge- aantal dreigbrieven aan de Amster-
idioot jij gaat binnenkort dood.” Team Bedreigde Politici. Vorig jaar worden is. Politici zijn eenvoudig te damse burgemeester Job Cohen Intense angst en gevoelens van hul-
Volgens justitie verzond de acht- kwamen daar 424 meldingen van be- bereiken via e-mails en websites kreeg een 56-jarige man uit Gorin- peloosheid en afschuw. Een
tienjarige Nicolaas V. uit Amsterdam dreigingen binnen. Meestal (in 292 waarop ze om reacties vragen. Een chem 500 euro boete. En in april vo- (doods)bedreiging kan een trauma-
dat mailtje. Vandaag staat hij voor de gevallen) was PVV-leider Geert Wil- boze mail is zo verstuurd. rig jaar kreeg een 26-jarige Hagenaar tische ervaring zijn, zo blijkt uit
rechter in Den Haag wegens bedrei- ders het slachtoffer. Door een aantal Zulke dreigmails zijn voor de poli- 160 uur taakstraf voor een haatmail onderzoek van psychiater B. Ger-
ging. En V. is niet de enige: de hele rechtszaken op één dag te plannen, tie vaak te herleiden tot een bepaal- aan Wilders. sons van het AMC. Belangrijk ken-
middag behandelt de rechtbank Den wil het Openbaar Ministerie vandaag de computer. Maar het is lastiger om Ook in de lokale politiek neemt het merk van zo’n traumatische erva-
Haag zaken rond het bedreigen van een signaal afgeven, vertelt Nicolet- vervolgens te bepalen wie die com- bedreigen toe, stelt het Genootschap ring is de aantasting van het gevoel
politici. Zo staat vandaag ook Arie S. te Stoel van het OM. „Dit soort be- puter bediende, toen de mail werd van Burgemeesters. In september van veiligheid. Maar slachtoffers
terecht, die in juni in de hal van de dreigingen tolereren we niet. ” verzonden. In verschillende dreig- werd het huis van een wethouder in kunnen ook andere psychische
Tweede Kamer riep dat hij ging ’afre- Het aantal bedreigingen tegen mail-zaken bleek bijvoorbeeld dat Weert beschoten. Volgens cijfers van klachten krijgen, zoals somberheid
kenen met minister Hirsch Ballin’ en publieke figuren neemt toe, conclu- jongeren mailtjes verstuurden vanaf het genootschap hadden vorig jaar en een blijvend verhoogd angstge-
vervolgens minister Guusje ter Horst deerde criminoloog Frank Boven- schoolcomputers. meer dan twee derde van de burge- voel.
via de mail bedreigde. En Walter S. kerk in een onderzoek uit 2005. En De straffen die in het verleden wer- meesters en wethouders en de helft Uit het onderzoek van Gersons
moet ook voorkomen. Hij wordt ver- sinds de moorden op Pim Fortuyn en den opgelegd aan bedreigers van po- van de raadsleden te maken met ge- blijkt ook dat de beveiliging die
dacht van het verzenden van een Theo van Gogh worden die bedrei- litici variëren. Zo kreeg een vrouw weld of intimidaties. vaak nodig is, een zware psychische
belasting vormt. Personen die be-
veiligd moeten worden gaan vaak
De grens tussen kunst en bedreiging leverde al eerder problemen op nadenken over het leven. Sommi-
gen gaan hun werk (de aanleiding
Waar houdt kunst op en begint be- maar toch wordt een van hen aan- Staal vrij. Volgens de rechter gaf hij voor de bedreiging) relativeren en
dreiging? De rechtbank buigt zich geklaagd voor bedreiging. geen aankondiging van een overlij- laten het gezin prevaleren. Ande-
vandaag onder meer over een le- De grens tussen kunst en bedrei- den, noch enige verwijzing naar de ren gaan, door de bedreigingen,
vensgrote pop die vier jongeren in ging leverde al eerder problemen manier waarop dat zou gebeuren. juist nog fanatieker door op de in-
september bij Den Haag CS aan een op. Kunstenaar Jonas Staal hing in Het hof kon ook niet uit de monu- geslagen weg.
boom hingen. De pop had een strop 2005 fotocollages van de PVV-leider menten afleiden dat Staal de politi- Sinds 1 oktober kunnen politici
om zijn nek, een zak over zijn op en plaatste er waxinelichtjes en cus wilde bedreigen. bellen met een speciale hulplijn,
hoofd en er was een mes in zijn rug rozen onder. Deze ’herdenkingsmo- In november maakt kunstenares voor advies over het omgaan met
gestoken waaraan een foto van Ka- numenten’ wekten de suggestie dat Ineke Kanters van zeep een beeldje de bedreiging. Daarnaast kan deze
merlid Geert Wilders hing. Volgens Wilders was overleden. van Wilders, dat langzaam smolt. vertrouwenslijn slachtoffers van
de jongeren ging het om een kunst- Wilders deed aangifte, maar in ho- Zij liet meteen weten dat ze het hu- bedreiging in contact brengen met
project dat ze voor school maakten, ger beroep sprak het gerechtshof moristisch bedoelde. ervaringsdeskundigen.

Minat Terkait