Anda di halaman 1dari 9

SULIT

Pendidikan Moral
1 Jam
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1
Tingkatan 1
2007
_______________________________________________
PENDIDIKAN MORAL
1 jam
_______________________________________________
JANGAN UKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIERITAHU
a! Kertas ini menandungi "0 #$a%an .
&! Jawab semua soalan.
'! Tiap-tiap soalan (iik)ti $%*+ , -i%i+an ja.a-an /ang &*0+)0)1 A2 2 3
(an D! Setiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan
anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.
(! ikirkan jawapan dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda ingin
menukar jawapan! padamkan sehingga bersih tanda yang tidak
dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru.
Kertas soalan ini mengandungi " halaman ber#etak termasuk halaman depan
Di#*(iakan $%*+4 Di#*mak $%*+4 Di#a+kan $%*+4
______________ ________________ _______________
56*$+ L** Eng 7 5 Ng Ean 3+in 7 5 P)an Ma+a/a &t Ma08)k/ 7
K*t)a Panitia G)0) Kanan K*man)#iaan
P*n(i(ikan M$0a%
1
Pi%i+ ja.a-an /ang -a%ing t*-at
1. Sikap berdikari boleh ditunjukkan dengan
$ mengemaskan katil sendiri selepas bangun dari tidur
$$ menjaga ibu yang sakit dengan penuh perhatian
$$$ menjaga adik yang masih ke#il semasa ibu bapa tiada di rumah

%. $ ! $$ !$$$ &. $$ ! $$$
'. $ ! $$ (. $
). %ntara berikut yang manakah &)kan #iri pertuturan dan kelakuan yang sopan *
%. 'er#akap dengan nada suara yang lembut
'. tidak menyinggung perasaan orang lain
&. bertegur sapa dengan sesiapa sahaja
(. tidak mempedulikan orang yang memanggilnya
+. Se#ara umumnya! orang yang mengamalkan nilai ramah mesra akan
%. suka mengakui kesalahan diri dan #uba membaikinya
'. sanggup menerima pendapat dan pandangan orang lain
&. suka berkawan dan bergaul dengan orang lain
(. bertutur dengan lemah lembut dan berbudi bahasa
,. -rang Timur mengamalkan nilai ............ dan bersantun ketika berbual dengan
orang lain.
%. saling memahami &. hidung tinggi
'. hemah tinggi (. lemah lembut
/. %nda mempunyai seorang jiran yang #erewet. (ia suka menegur perbuatan anda tanpa
mengambil kira perasaan anda. %pakah yang harus anda lakukan *
%. menasihatinya supaya menjaga perasaan orang lain
'. memarahinya kerana suka #ampur tangan dalam hal orang lain
&. memberitahu orang lain tentang sikap buruknya
(. tidak mempedulikan tegurannya sama sekali
0. Seorang pelajar baru telah diarahkan oleh guru untuk duduk di sebelah anda. (ia
berasa segan dan tidak berani ber#akap dengan anda. %pakah yang harus anda lakukan
*
%. membiarkan dia begitu sahaja
'. berpakat dengan rakan-rakan yang lain untuk memboikotnya
&. #uba mengajaknya ber#akap
(. memberitahu guru bahawa anda ingin tukar tempat duduk
)
1. Jie Min se#ara tidak sengaja telah menyinggung perasaan 2ong 2uat. (ia patut
%. mendiamkan diri
'. meminta maaf daripada 2ong 2uat dengan segera
&. tidak berkawan dengannya lagi
(. memutuskan persahabatan dengannya
3. $bu anda memarahi anda kerana tidak menjaga adik dengan baik. %nda harus
%. tidak ber#akap dengan ibu selama seminggu
'. tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh ibu
&. menyuruh ibu menjaga adik sendiri
(. meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi
".4ang manakah antara kelakuan yang berikut menggambarkan nilai kesopanan *
%. menjawab pertanyaan guru dengan sopan
'. menengking adik-adik yang melakukan kesalahan
&. mengejek perbuatan orang lain
(. memakai pakaian yang menjolok mata dan jarang
15. -rang yang ............. akan menghormati raja dan lambang-lambang kebesaran
negara.
%. hormat kepada keper#ayaan dan adat resam pelbagai keturunan
'. patuh kepada undang-undang
&. hormat kepada raja dan negara
(. hormat dan taat kepada ibu bapa
11. Kita mesti menunjukkan rasa hormat kepada ......... kerana mereka mempunyai
lebih banyak pengalaman hidup berbanding dengan kita.
%. orang tua &. raja
'. rakan (. negara
1). %ntara berikut yang manakah menggambarkan sikap hormat kepada ibu bapa *
%. bersikap seperti ka#ang lupakan kulit
'. bersopan santun ketika ber#akap dengan mereka
&. melawat mereka sekali-sekala jika perlu
(. mendengar nasihat mereka sekiranya mereka memberi wang kepada kita
1+. 6unalan tidak mengganggu Mee 4in semasa dia sembahyang kerana hormat kepada
............ nya.
%. keper#ayaan &. kedudukan
'. undang-undang (. kesetiaan
1,. Manakah antara berikut merupakan amalan menghargai tenaga pekerja *
%. memandang rendah terhadap pekerja kilang
+
'. mengarah pembantu rumah membuat sesuatu kerja dengan suara yang kuat
&. meraikan 2ari Pekerja bersama-sama
(. memandang tinggi terhadap golongan pekerja kolar putih
1/. 7ong 2ea selalu men#a#i pemimpin negara. Sebagai kawan baiknya! anda harus
%. memarahinya supaya dia sedar akan kesalahannya
'. berpura-pura tidak tahu
&. mengikut sama
(. menasihatinya supaya hormat kepada pemimpin yang telah berbakti kepada
negara
10. 8ashid menghadiahkan sebatang pen kepada gurunya sempena 9 2ari 6uru :. Sikap
yang diamalkan olehnya ialah
%. hormat kepada pemimpin &. hormat kepada ibu bapa
'. hormat kepada guru (. hormat kepada orang tua
11. Jasa tokoh-tokoh yang telah berbakti kepada negara perlu dikenang. 'agaimanakah
kita dapat menunjukkan bahawa kita mengenang jasa tokoh-tokoh tersebut *
%. meniru gaya per#akapan tokoh berkenaan di depan rakan-rakan
'. menulis karangan tentang riwayat hidup dan sumbangan tokoh tersebut
&. memandanbg rendah terhadap sumbangan mereka
(. memburuk-burukkan nama mereka di hadapan pelan#ong asing
13. 4ang berikut merupakan kepentingan mematuhi undang-undang k*')a%i
%. untuk mengekalkan keamanan dan keselamatan negara
'. melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang warganegara yang baik
&. supaya kita sentiasa dikenang oleh orang
(. untuk meli#inkan perjalanan akti;iti oleh kerajaan
1". Semua yang berikut menunjukkan nilai kasih sayang k*')a%i
%. memelihara alam sekitar
'. menyayangi haiwan
&. menghargai nyawa
(. suka berperang
)5. -rang yang #intakan negara akan selalu .................
%. #uba mengharumkan nama negara
'. bergaul mesra dengan jiran
&. menjaga kebersihan alam sekitar
(. men#a#i pemimpin
)1. Pernyataan-pernyataan yang berikut menggambarkan orang yang mempunyai nilai
kasih sayang k*')a%i
%. mengambil berat dan menyayangi ahli keluarga
'. mengabaikan kebersihan kawasan persekitaran
,
&. mementingkan kesihatan daripada wang
(. mengutamakan keamanan dan keharmonian hidup
)). Kai 2en sering berlumba motosikal untuk melepaskan geramnya terhadap sesuatu
perkara yang menimbulkan rasa tidak puas hatinya. (ia tidak mengamalkan sikap
..............
%. #inta kepada negara
'. sayang kepada alam sekeliling
&. #inta kepada keamanan dan keharmonian
(. sayang kepada nyawa
)+. 8akan anda ingin mengajar anda #ara-#ara memburu binatang di hutan. %nda harus
%. segera mempelajari teknik-teknik memburu binatang
'. memburu bersamanya dengan perasaan yang gembira
&. menolak #adangannya dan menasihatinya supaya bersikap kasih sayang kepada
binatang
(. mengajak rakan-rakan lain ikut serta
),. 2ui 2ui selalu meludah dan membuang sampah-sarap di merata-rata tempat. Sebagai
kawan baik 2ui 2ui! anda harus
%. memberitahu kawan-kawan lain tentang sikapnya yang buruk itu
'. memarahinya dengan suara yang kuat supaya semua orang tahu akan perkara itu
&. meniru perbuatannya dan ikut sama
(. menegur perbuatannya dan menasihatinya supaya menjaga kebersihan alam
sekitar
)/. %pakah tindakan yang perlu diambil oleh kerajaan sekiranya dapat mengesan
kegiatan-kegiatan pembalakan se#ara haram *
%. membiarkan kegiatan-kegiatan ini terus berlaku
'. mengenakan hukuman yang berat terhadap pihak-pihak yang terlibat
&. memaafkan perbuatan mereka jika disogok dengan wang
(. mengi<inkan mereka meneruskan kegiatan pembalakan jika mereka berjanji untuk
membayar ganti rugi
)0. Masyarakat yang #inta akan keamanan dan keharmonian hidup akan
%. bersatupadu dan menjalinkan hubungan yang erat dengan orang lain
'. selalu bergaduh dengan jiran
&. menindas dan menghasut orang lain
(. mengamalkan nilai tidak berperikemanusiaan
)1. 8akan anda sering mendera binatang peliharaannya dan tidak memberinya makanan.
%pakah yang harus anda lakukan *
%. tidak mempedulikannya kerana bukan urusan anda
'. menasihatinya supaya menyayangi binatang peliharaan yang juga merupakan
makhluk bernyawa
/
&. memberitahu ibu bapanya
(. memukulnya kerana tidak tahan dengan sikapnya yang kejam itu
)3. .......... bermaksud perlakuan! pertuturan! dan keputusan yang saksama dan tidak
berat sebelah.
%. kebebasan &. keadilan
'. kerajinan (. keberanian
)". %ntara berikut yang manakah merupakan amalan sikap keadilan *
%. tidak menyiasat terlebih dahulu sebelum menuduh seseorang
'. memihak kepada mana-mana pihak apabila mengambil sesuatu tindakan
&. takut untuk menegakkan keadilan
(. membuat keputusan yang saksama dan tidak berat sebelah
+5. %ntara berikut yang manakah &)kan kepentingan keadilan dalam kehidupan *
%. mewujudkan suasana harmoni
'. mewujudkan suasana yang tidak tenteram
&. menjamin kesejahteraan kehidupan
(. mengelakkan berlakunya keadaan ka#au-bilau
+1. atimah tidak mudah terpengaruh dengan emosinya sendiri apabila membuat
keputusan. Keadaan ini menunjukkan bahawa atimah mengamalkan sikap
%. saksama &. jujur
'. berat sebelah (. gigih
+). Sekolah anda hendak melantik pengawas yang baru. Sebagai seorang guru! anda
harus
%. memilih pengawas sekolah berdasarkan kelayakan yang ditetapkan
'. memilih pengawas sekolah yang disukai sahaja
&. memilih pengawas sekolah berdasarkan latar belakang keluarga mereka
(. memilih pengawas sekolah yang pandai mengambil hati
++. =n#ik Tan mempunyai / orang anak. (ia harus
'. mengutamakan anak lelaki daripada anak perempuan
&. memberi layanan yang sama rata kepada mereka
(. hanya mengambil berat terhadap anak yang disukai sahaja
=. memberi perhatian kepada anak bongsu sahaja
+,. Sebagai seorang majikan yang adil dan saksama! anda harus memberikan bonus
tahunan kepada
%. pekerja yang pandai mengampu sahaja
'. pekerja yang selalu belanja anda makan
&. pekerja yang anda kenali sahaja
(. semua pekerja yang telah memberi sumbangan kepada syarikat
0
+/. >ntuk men#apai semangat kerajinan! seseorang itu perlu
%. berusaha dengan bersungguh-sungguh pada permulaan dan tidak akan
meneruskan usahanya sekiranya menemui kegagalan
'. membuat sesuatu tugas dengan usaha yang berterusan dan tabah hati sehingga
berjaya
&. mengamanahkan sesuatu tugas kepada orang lain dan memastikan orang itu
menyiapkannya
(. berusaha bermati-matian untuk menge#api kemewahan hidup
+0. 4ang manakah antara #ogan kata yang berikut menunjukkan semangat kerajinan *
%. 'ersih! #ekap dan amanah
'. 8ajin dan usaha tangga kejayaan
&. 'erat sama dipikul! ringan sama dijinjing
(. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima
+1. >ntuk berjaya dalam peperiksaan! seseorang itu perlu
%. meniru jawapan kawan yang betul
'. berusaha dengan tekun dan tidak membuang masa
&. mendampingi kawan-kawan yang pandai
(. berbaik-baik dengan guru yang menyediakan soalan peperiksaan
+3. ?ijaya seorang pelajar yang #a#at penglihatan. @amun demikian! dia berusaha
bersungguh-sungguh dengan mempelajari tulisan 'raille. %khirnya! dia berjaya dalam
peperiksaan. Sikap?ijaya ini dapat dianggap sebagai
%. berani
'. mempunyai semangat ketekunan
&. #ekal dan tidak takut menghadapi #abaran
(. tidak mengenal rasa penat dan jemu
+". &hun Aei ialah seorang pekerja yang rajin. -leh sebab itu! majikannya telah
menaikkan pangkatnya. 8akan sejawat yang lain #emburu akan kejayaan &hun Aei dan
memulaukannya. %pakah yang harus dilakukannya *
%. tidak mempedulikan mereka
'. memberitahu majikannya supaya meme#at mereka
&. meletakkan jawatan
(. memberitahu rakan sejawatnya bahawa kejayaannya merupakan hasil usaha dan
titik peluhnya
,5. %nda telah diberi tempoh selama seminggu untuk menyiapkan Projek Sejarah oleh
guru mata pelajaran tersebut. %nda sepatutnya
%. meminta kawan yang lain menyiapkan projek itu
'. berusaha menyiapkan projek itu dalam tempoh masa yang diberikan
&. melengah-lengahkan masa
1
(. meminta guru memberikan lebih banyak masa untuk menyiapkan projek itu
,1. -rang yang mengenang budi mempunyai #iri-#iri berikut k*')a%i
%. membalas jasa seseorang dengan ikhlas
'. mementingkan diri sendiri
&. menghargai sumbangan yang diberikan
(. sentiasa men#ari peluang untuk membalas budi
,). 4ang berikut merupakan #ara yang boleh kita amalkan untuk menghargai jasa ibu
bapa k*')a%i
%. meraikan 2ari $bu dan 2ari 'apa
'. menghormati mereka
&. menghantar mereka ke rumah orang tua-tua
(. meluangkan lebih banyak masa bersama mereka
,+. Mengapakah kita harus berterima kasih kepada guru *
%. kerana mereka lebih tua daripada kita
'. sudah menjadi satu adat dalam kehidupan
&. untuk menunjukkan kepada orang lain bahawa kita ialah seorang yang berbudi
bahasa
(. >ntuk menunjukkan pengiktirafan terhadap jasa guru
,,. Sebagai ........... Pak &ik %li yang membesarkannya! Baki telah membeli
sebidang tanah untuknya.
%. berterima kasih
'. tanda kesyukuran
&. mengenang budi
(. memberi penghargaan
,/. 8amu berasal dari sebuah keluarga yang miskin! dia harus
%. berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang yang kaya
'. bersyukur kerana dia hidup dengan gembira di sisi keluarga
&. memutuskan hubungan dengan ibu bapanya sekiranya berjaya dalam kehidupan
(. mengeluh kerana nasibnya yang malang itu
,0. Kwon Min telah menerima bantuan daripada kawannya untuk membaiki basikalnya.
(ia harus
%. mengu#apkan terima kasih kepada kawannya
'. meminta kawannya membaiki basikal kawan-kawan lain yang rosak
&. merosakkan basikal kawannya supaya dia boleh membaiki basikalnya nanti
(. melupakan hal itu dengan se#epat mungkin
,1. @enek anda sakit dan sedang dirawat di hospital. %nda harus
%. pergi menonton wayang bersama dengan rakan
'. meminta ibu bapa anda pergi melawatnya di hospital
3
&. membiarkannya keseorangan di hospital
(. melawat nenek dan menjaganya dengan baik
,3. 5rang yang dapat berfikir se#ara rasional akan
%. mudah dipengaruhi oleh perasaan semasa melakukan sesuatu
'. membuat keputusan dengan terburu-buru
&. sentiasa berfikir se#ara logik dengan berdasarkan bukti yang kukuh
(. lebih terdorong untuk men#ampuradukkan hal-hal peribadi dengan hal-hal lain
yang umum dalam membuat keputusan
,". Kai 4in bersikap .......... kerana dia berupaya untuk mengambil kira baik
buruknya sesuatu perkara sebelum membuat keputusan.
%. boleh membuat penaakulan
'. boleh membuat pertimbangan
&. terburu-buru
(. toleransi
/5. Mengapakah kita mesti memikirkan kesan baik dan buruk sebelum melakukan
sesuatu perkara *
%. supaya orang lain akan memuji kita
'. supaya perbuatan kita tidak akan menimbulkan sebarang masalah yang tidak
diingini
&. untuk dijadikan teladan kepada masyarakat
(. supaya perbuatan itu tidak diketahui oleh orang lain

Kertas soalan tamat
"

Anda mungkin juga menyukai