Anda di halaman 1dari 3
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER II SESI AKADEMIK 2003/2004 WAZAH SARJANAMUDA DENGAN KEPUJIAN FEBRUARI/MAC 2004 MASA: 3JAM KODKURSUS =: CCCG3143 TAJUK KURSUS : TEORIDAN AMALAN PERAKAUNAN ARAHAN pod Kertas ini mengandungi ENAM (6 ) soalan 2. Jawab SEMUA soalan. 3. Jumlah markah keseluruhan kertas ini 100 markah 4. Kertas soalan ini TIDAK dibenarkan dibawa keluar dari Dewan Peperiksaan. Kertas soalan ini mengandungi 2 muka surat bercetak, tidak termasuk muka surat ini, CG 4123 /0G 3143 “Analisis asas (fuadamental) merupakan salah satu usaha penyelidikan untuk ‘membuktikan kepentingan dan kebergunaan maklumat perakaunan. Dikehendaki : i) Apakah komen anda berkaitan pandangan mengenai analisis asas ini? (5 markah) i) Bincangkan berserta dua contoh yang sesuai, jenis maklumat perakaunan yang dapat memenuhi konsep analisis asas ini. (5 markah) ii) Penyokong hipotesis pasaran cekap kurang bersetuju dengan keberkesanan penyclidikan berdasarkan analisis asas. Bincangkan isu perdebatan ini. (5 markah) SOALAN 2 (15 MARKAH) Struktur teori perakaunan mengandungi empat elemen yang berikut : Pemyataan objektif penyata kewangan, pernyataan bukti dan kKonsep teori perakaunan, pemyataan prinsip asas perakaunan dan kumpulan kaedah perakaunan, Dikehendaki i) Bincangkan bagaimana kesemua elemen tersebut boleh dihubungkan dalam membentuk struktur teori perakaunan, (5 markah) ii) Bincangkan secara ringkas konsep yang ingin diketengahkan oleh objektif penyata kewangan daripada perspektif berikut : (a) pembuatan keputusan, (b) pengguna, (©) akauntabiliti, (d) organisasi, dan (e) masyarakat. (10 markah) SOALAN 3 (15S MARKAH) Terdapat beberapa ciri yang dapat membantu mengkelaskan samada sesuatu item itu adalah item liabiliti bukan semasa atau ekuiti, Antara ciri tersebut adalah : (a) tarikh matang, (b) tuntutan atas aset, (c) tuntutan atas pendapatan, (d) penilaian pasaran, dan (e) identiti kepentingan antara pemiutang dengan pemilik. Dikehendaki : i) Bincangkan bagaimana kelima-lima ciri di atas dapat membezakan antara item liabiliti atau ekuiti (10 markah) ii) Bincangkan perbezaan teori pemilikan dengan teori entiti berhubung Hiabiliti dan ekuiti (5 markah) CG 4123 CG 3143 SOALAN 4 (20 MARKAH) Konsep pendapatan membincangkan bagaimana pelaporan pendapatan dijadikan sumber utama pembuatan keputusan pelabur dan pihak lain yang berkepentingan. Dikehendaki, bincangkan : i) ii) iti) Perbezaan antara konsep pengekalan modal kewangan dengan pengekalan modal fizikal. (S markah) Masalah yang mungkin timbul sekiranya nilai semasa digunapakai dalam merekod aset dan liabiliti mengikut konsep pengekalan modal fizikal. (5 markah) Masalah dalam pengiktirafan pendapatan dari segi (a) pengukuran, (b) pemadanan, (c) kematerialan, (4) konservatisma, dan (e) kualiti pendapatan. (10 markah) SOALAN 5 (20 MARKAH) Bincangkan perkara-perkara berikut berdasarkan teori perakaunan yang sesuai : i) ii) iti) iv) Perkaitan tiga faktor utama dalam menentukan proses perakaunan susutnilai. (5 markah) Kesan rosotnilai aset ke atas aset secara individu berbanding ke atas firma secara keseluruhan, (S markah) Kesan pengiktirafan untuk aset tak nyata terhadap nilai firma. (5 markah) Perbezaan kesan pengiktirafan hasil dan laba terhadap konsep pendapatan firma. (5 markah) SOALAN 6 (15 MARKAH) Bincangkan isu-isu berikut Perakaunan nil aksama serta kesesuaian amalannya di Malaysia. (5 markah) Kesan konsep pendapatan komprehensif terhadap pelaporan pendapatan di Malaysia (S markah) Hubungan antara paradigma pendapatan sebenar dengan paradigma ekonomi berkaitan amalan perakaunan di Malaysia, (5 markah) ‘SELAMAT MAJU JAYA’

Anda mungkin juga menyukai