Anda di halaman 1dari 145

Amanda Goldberg i Ruthanna Khalighi Hopper Slavne debitantice

Doktorica Gilmore me promatrala preko ruba svojih Oliver Peoples naoala s okvirom od
kornjaevine! "#ola$ bojim se da si glumcoholiarka!" "Glu%to&"
"Glumcoholiarka"$ ponovila je! "Ovisna si o ve'i s egoistinim glumcima jer poku%ava% shvatiti
odnos s egoistinim ocem koji nije sposoban voljeti nikog osim samog sebe! Dok god bude%
poku%avala biti u ve'i s glumcem$ vrti% se u 'aaranom krugu imaginarnog (ivota koji ti blokira
mogu)nost da vodi% stvaran (ivot!"
"Ali upravo to i jest moj problem"$ trgala sam papirnati rupi) u rukama! "*e 'nam %to da radim sa
svojim stvarnim (ivotom+"
"Pa da! Poreme)aj nedostatka karijere! ,rlo uestala pojava kod odrasle djece ovog i onog u
Holl-.oodu!" Doktorica Gilmore se nagnula naprijed i nje(no u'ela crta)i blok koji sam dr(ala pod
rukom! "*o$ #ola$ mislim da 'na% %to s tvojim (ivotom"$ rekla je$ gledaju)i crte(e na stranicama u
bloku! ",rijeme je da pone% slijediti svoju pravu strast! /islim da nisi slikarica! /islim da si
kreatorica!"
Doktorica Gilmore imala je pravo 0 nisam bila stvorena 'a istinsku umjetniku patnju! 1o )u
prepustiti 2hristopheru! Preklinjala sam majku da mi da priliku i poku%a me ugurati u slavnu
di'ajnersku ekipu svojeg dragog prijatelja Karla #ager3elda u Pari'u! Prestala sam biti utjelovljenje
4ride i ma%tala o tome da utjelovim 2oco! /islim$ Karl 0 ovjek je takav genijalac da bi i Kim 55
6ong i'gledao dobro u 2hanelovoj odje)i! Postojao je samo jedan problem7 mjesto pripravnika je
jedno$ a nas ga je troje htjelo!
Pro%ao je 8 sat$ 99 minute i 8: sekunda od dodjele Oscara 'a najbolji 3ilm!
"Paulie+ ;lanca+ #ola+ 2hristopher+ Pogledajte ovamo+ /o(e li jedna 'ajednika 3otogra3ija obitelji
Santisi&" viu papara''i dok i'la'imo okupani blje%tavilom tisu)a bljeskalica! Svjetlost nas
'asljepljuje dok po crvenom tepihu pra)eni 3otogra3ima dola'imo na tradicionalnu
poslijeoskarovsku 'abavu ,anit- 4aira 0 najva(niju holivudsku 'abavu!
/ojeg starijeg brata 2hristophera i mene majka privlai k sebi i mole)ivo pogledava mu(a! "/olim
te$ Paulie$ samo jedna 3otogra3ija nas etvero"$ umiljato i'govara krvavocrvenim usnama$ dok joj
oi boje Sredo'emnog mora svjetlucaju ispod tamnog sjenila dostojnog pari%kih modnih pista$ koje
je 4rancois *ars osobno nanio prije pet sati u ,illi Santisi! "/o(emo je staviti na bo(ine estitke!"
Samo mojoj ludoj (idovskoj majci mo(e pasti na pamet da %alje bo(ine estitke sa slikom s
crvenog tepiha ,anit- 4aira! 5ako nismo savr%ena obitelj$ poput onih na slikama *ormana
Rock.ella$ moja majka (eli da po'iramo 3otogra3ima kao da jesmo!
/ogu se kladiti da bi majka mogla ovdje ostati itavu no)$ kao da je ona osvojila Oscara$ okre)u)i
se i podi(u)i svoju %okantno
:
ru(iastu satensku 2hanelovu haljinu pred 3otogra3ima$ prebacuju)i te(inu na isturenu nogu
savr%ene ko(e utegnutu pilatesom <",i'ualno su(ava$ #ola$ i ti bi trebala poku%ati"=! ak i crni vilin
konjic$ optoen dijamantima *eila #anea$ kojim je podignula svoju i'bijeljenu kosu do ramena$ kao
da (udi 'a slikanjem! /ajka se pona%a kao da je ponovno u 8>:?0ima i da u studiju 5rvinga Penna
po'ira 'a jo% jednu naslovnicu ,oguea koju )e krasiti nje'in lik!
Otac 'akoluta oima! "@h$ dobro$ ;lanca$ ali samo jednu"$ ree dok popravlja Armanijevo odijelo
krojeno po mjeri$ koje je jedan 1alijan darovao drugom 0 s tim da moj otac 'apravo nije 1alijan! 5'
Georgije je! K tome i Aidov! Bto se tie na%eg pre'imena$ promijenio ga je i' Sito.it' u Santini kad
se preselio u Holl-.ood$ da bi vi%e nalikovao svojem idolu$ /arcellu /astroianniju 0 na kojeg je i
3i'iki sliio kad je bio mlad i mr%av! 1atin smoking skriva opseg od 88C kilograma$ re'ultat
svakodnevnih veernjih obroka$ teletine u parme'anu i %pageta bolonje'e$ koje neumorno tamani u
svojem separeu kod Dana 1ane! Daokru(imo na 89? kilograma! itava dva mjeseca prije dodjele
Oscara jadni tata jede 'a dvoje 0 'a svoju tjeskobu i svoj ego! Obgrlio je mamu jednom rukom$
drugom likuju)i podi(e svoj 'latni kipi) u 'rak$ dok nam pred oima eksplodira jo% bljeskalica!
"Smije%ak"$ prosik)em 2hristopheru na uho dok naslanja svoje %trkljavo tijelo od metar i devedeset
na mene! S re'ancima tamne kose 'ali'ane pjenom i u visokim 'elenim starkama koje mu idu u'
smoking$ i'gleda kao jedan od 3rajera i' bendova Ali American Rejects ili Panic+ At the Disco$ a ne
kao redatelj njihovih gla'benih spotova! "@ini to 'a mamu"$ i'govaram dok nas 3otogra3i jo%
jedanput kupaju ki%om svjetlosti bljeskalica!
*a trenutak 'amr'nimo taj pri'or7 moja obitelj na crvenom tepihu 0 a gdje se ja uklapam& Slika koju
)e netko kasno naveer$ nakon veernjeg a3ter0part-ja staviti na Eirelmage$ poka'at )e mene$ #olu
Santisi$ dvadeset%estogodi%nju pripadnicu holivud0ske kraljevske obitelji be' kraljevstva 0 ak i be'
stana 0 koji
F
bih mogla na'vati svojim$ visoku metar %e'deset osam <u deset centimetara visokim %tiklama=$
odjevenu u ne%to %to sam na sebe uspjela navu)i u 'adnji tren 0 posuGenu tamnocrvenu haljinu
ukra%enu perlama$ ;arbie veliine$ dva broja premalu$ deset centimetara prekratku$ u kojoj se
osje)am kao plava inaica Ru(ne ;ett-!
"Dosta 3otogra3iranja"$ odluno )e tata! Odmahuje 3otogra3ima dok i' unutarnjeg d(epa smokinga
vadi krijumarenu 2ohiba Hsplendido cigaru kojom )e proslaviti pobjedu! Oscara 'a najboljeg
redatelja stegnuo je 'a vrat$ kao da )e kipi) nestati ako ga ne bude dovoljno vrsto dr(ao!
injenica da je nakon osamnaest godina <i ni'a 3ilmova koji su do(ivjeli kino0debakl$ te vi%e sijedih
nego smeGih dlaka na bradi= dobio svojeg drugog 'latnog ovjeuljka$ doka'uje ne%to u %to moj
otac vjeruje od svoje %esnaeste! On je najve)i (ivu)i redatelj! Sto ako to do sutra svi 'aborave&
Podsjetit )e ih! Da me barem otac voli onoliko koliko voli Oscara!
"/oram oti)i odavde"$ pro%ap)e 2hristopher! ",idimo se unutra!" *estaje u gomili!
5'nenada mi pritrava 3otogra3 koji je netom prije ispucao 8IJ slike na 6enni3er Garner i ;ena
A33lecka dok su se hrvali je'icima! /ora daje poetnik ako svoj objektiv trenira na meni! Smr'la
sam se! 5suse$ ne+ *e u ovoj haljini! *isam se imala vremena slikati Polaroidom!
;it )u sasvim iskrena! *ikad ne 'na% kako 'apravo i'gleda% dok se ne vidi% na 3otogra3iji! Dbog
toga biste se uvijek morali slikati Polaroidom u veernjoj haljini prije negoli i'aGete i' ku)e! 5mate
gadan problem s poricanjem istine ako mislite da vam ogledalo otkriva pravu sliku! Ogledalo je kao
lo%a ve'a! Poka'uje ono %to misli da (elite vidjeti u tom trenutku$ a onda vas ve) u sljede)em sjebe
istinom! Dnam$ boli! 5 nikad ne boli vi%e nego u no)i dodjele Oscara!
5stina je da bih 'a boljih dana sebe ocijenila barem etvorkom! Dobro$ etvorka da se pro%etam
glavnom ulicom selendre poput
>
/uskogeeja u Oklahomi! *o$ u Holl-.oodu smo! Ovdje sam trica! Osobito ako se naGem u bli'ini
2harli'e 1heron$ koja je deset koraka ispred nas u pripijenoj ledenoplavoj kreaciji 2hri0stiana Diora
od svile i tila koja 'austavlja dah! ,ise)e dijamantne nau%nice koje je %kakljaju po golim ramenima
samo pridodaju savr%enom dojmu koji ostavlja$ a 3otogra3i su oarani! Dasigurno se slikala
Polaroidom prije i'laska! 5 ku)i )e oti)i sa Stuartom 1o.nsendom!
Povlaim rub haljine$ (ele)i da se produlji$ (ale)i %to nisam odjevena u bilo %to drugo! *ema tih
umjetnih trepavica$ brona0nog pudera ni crvenog ru(a koji mogu ovjeku odvu)i pogled od ove
gro'ote! @ odnosu prema ovome$ lo%e odjevne kombinacije 6anet 6ackson i'gledaju kao savr%ene
kreacije na reviji AleKandera /cLueena! *i vru)a kupka$ ni opu%taju)i glas Ea-na D-era s iPoda
ne)e mo)i ubla(iti bol kad ugledam te slike na Eirelmageu! Rukom 'a%iveni rubini uop)e se ne
sla(u s purpurnim sjenilom$ niti s purpurnim #ouboutin cipelicama$ a oboje tako savr%eno
nadopunjuju haljinu koju sam trebala odjenuti!
*o$ ni%ta ve'ano u' ovu no) 0 ili ovaj tjedan 0 nije ispalo onako kako je trebalo! 1rebala sam
do(ivjeti sretan 'avr%etak u holivudskom stilu! /oja prva ljubav$ ono %to je #eonardo di 2aprio u
1itaniku bio Kate Einslet 0 on je trebao biti sa mnom veeras ovdje! Osje)am se kao da me je netko
i'bo u prsa srebrnim MS# %tiklama koje nosi *icole Kidman!
"Angelina+ ;rad+ Angelina+ ;rad+ Pogledajte ovamo+ 6o% samo jedanput+" grme papara''i! S tim se
povicima i skandiranjem kao na stadionu njihova po'ornost s moje obitelji premje%ta na
impresivniji par$ gospodina i gospoGu 6olie0Pitt$ koji se nala'e na vrhu holivudskog hranidbenog
lanca! Gra-don 2arter tom se meta3orom poslu(io pri stvaranju Dar.inove teorije o odreGivanju
slijeda dolaska na 'abavu nakon dodjele Oscara! Superiornija vrsta dobiva superiorniji vremenski
termin! Angelina i ;rad pristi(u u 987J?$ a dobitnica Oscara 'a najbolje postignu)e u monta(i 'vuka
<be' po'ivnice 'a dvoje= u)i )e u 9J7J? i ni sekunde ranije! 5ma sre)e %to nju i nje'ina Oscara nisu
@=
poslali na 'abavu Hltona 6ohna na kojoj se gleda dodjela Oscara$ a koja se odr(ava u Paci3ic Design
2entru! Ondje mo(e% vidjeti Paulu Abdul i 6ohna Stamosa! *a dan kad se %alju po'ivnice$ svi su u
Holl-.oodu opsjednuti ho)e li biti na popisu ljudi koji na 'abavu dola'e u udarnom terminu! Da se
'na$ na mojoj po'ivnici pi%e 987J?! Dobro$ to nema nikakve ve'e s mojim imenom$ ali ima puno
ve'e s mojim pre'imenom! *o$ sigurno je bolje biti ovdje nego gledati emisiju ;arbare Ealters
Oscar Special u pid(ami s likom Eonder Eoman s kutijom HNagen Da'sa u krilu! Dar ne&
@sta me bole od smje%kanja dok ula'imo u /ortonOs! @mirem od (elje da kosu raspustim i' punGe
koja mi 'ate(e ak i ko(u lica$ 'grabim a%u pjenu%ca i pronaGem Kate$ moju *aj *ajbolju
Prijateljicu! Pomisao da bi na ovoj 'abavi morala biti sama samcata$ be' neke vrste teku)eg poticaja
i najbolje prijateljice$ ne'amisliva mi je! Kate je jedna od 9J7?? 0 ali )e je 'asigurno pustiti unutra
ranije! *je'in je vru)i klijent Eill ;aill-$ istokrvni 987J?$ upravo veeras pokupio Oscara 'a
najboljeg glavnog glumca!
*e 'nam kako )u prona)i KateP /ortonOs i'gleda kao pravo ma3ija%ko okupljali%te! Svi voditelji$
pobjednici$ pa ak i gubitnici su ovdje! Ako vatrogasci i iskljue struju$ dvije stotine karata te%ki
posuGeni dijamanti 4reda #eightona$ koji krase 60#o$ osvijetlit )e itav prostor! Prola'im pokraj
nasmije%enih lica Anga #eeja$ Ala Gorea i Sandre ;ullock$ koji okru(uju mojeg oca$ dok majka u'
njega puca od ponosa!
Gra-don 2arter$ glavna 3aca ,anit- 4aira glavom i bradom$ 'abavlja skupinu ljudi nasred prostorije!
*jegova je 3udbalerka tako impresivna$ i'gleda kao da ju je uobliio Robert Graham! "*ije va(no
kome ka(e% OdaO$ nego kome ka(e% OneO"$ ujem kako G!2! obja%njava Kell- #-nch <lanica G!2!0ova
u(eg kruga=! G!2! i'vrsno 'na re)i ne! 5n St-le je mo(da na'oio va%em pet milijuna dolara
vrijednom vjenanju u 2iprijaniju u ,eneciji$ ali ako je va%a planetarno po'nata polovica na
snimanju 3ilma u 1orontu$ nema %anse da )ete sami mo)i prismrditi ovoj 'abavi! Sjetite se (ene
Russella 2ro.ea! <*e 'abrinjavajte se$ ni ja ne 'nam
88
kako se 'ove!= /o(ete mu 3aksom poslati 3otogra3iju i (ivotopis i dodati IC? dolara vrijednu
Hermesovu pepeljaru$ ali odgovor je i dalje ne! Btanga! *ema %anse! *ije da ljudi ne poku%avaju i
dalje! Ka(u daje G!2! rekao ne i nekom nadobudnom oajniku koji mu je nudio sto somova 'a
po'ivnicu od 9J7J?! 1e(e je u)i na ,4 'abavu nego na predsjedniku inauguraciju 0 iako ne 'nam
'a%to bi itko i (elio biti ondje!
Provlaim se pokraj glumakog superagenta Hda #imata koji avrlja s Davidom ;eckhamom i
i'miem pokraj Sir Hltona! ini se da je i H6! radije ovdje nego na vlastitoj 'abavi! Dok prola'im
pokraj Dominicka Dunna i 6essice Simpson 'adubljene u ra'govor$ ujem njega kako joj strpljivo
obja%njava7 "*e$ draga$ ptiju gripu ne mo(e% dobiti ako jede% kao ptiica!"
"#ola+" Okre)em se i ugledam kraljicu tinejd(erskih 3ilmova$ koja je 'bog sklonosti da se pojavljuje
na viGenim mjestima be' ga)ica dobila jo% jednu krunu7 Kraljica gole gu'e! Stavila je svoje
okrhnute nokte nalakirane crnim 2hanelovim lakom na moje golo rame! ;arem vi%e ne i'gleda
'astra%uju)e kao kostur$ kao onda dok je dr(ala onu nesretnu dijetu Spirala smrti! 5ako joj je ko(a
bolesne$ radioaktivno0naranaste boje! 6o% jedna (rtva spreja%ke bolesti koja pohara bogate i slavne
'a vrijeme dodjele Oscara! "Divna haljina"$ ree$ s umjetnim osmijehom!
"Hvala"$ u'vra)am$ osje)aju)i kako me pro(ima traak ljepote! /o(da Eirelmage 3otke ipak ne)e
biti toliko lo%e!
"*isu li haljinu mogli napraviti u tvojoj veliini&" *e reagiraj! *e reagiraj!
1inejd(erska kraljica svojim me plavim umecima 'a kosu o%inula po oku kad je pojurila prema
jednoj od rijetkih osoba starijih od deset godina kojoj bi takva haljina pristajala 0 svojoj piiljcpak0
prijateljici *icole Richie 0 koja nosom para oblake i laje na svojoj /otoroli ukra%enoj kristalima
S.arovski!
8 =vPi se prodorna krika prolome 'rakom! /adonna i G.-neth vrisimkO su od oaja kad su jedna
drugu ugledale u istoj nijansi crveni0! Sutra )e letjeti glave stilista! Dbog vriska sam se 'amalo
'abila u Penelopu 2ru'$ koja je br'inom strojnice ispaljivala svoj %panjolski u smjeru Alejandra
Gon'Nle'a 5nNrritua!
Penelope je u 3aci pljunuta Sophia #oren u Dvije (ene! Sigurno je bila u Soho Houseu na jednom od
najnovijih besplatnih tretmana lica akupunkturom dijamantima! *itko ne i'gleda kao Sophia #oren
onog trena kad se probudi! *i sama Sophia #oren!
"#ola$ dovu)i svoje dupe ovamo+" 1aj bih o'biljan glas prepo'nala bilo gdje! 1a luda 3ri'ura! 1aj
cerek! 1e tamne staromodne Ra- ;an naoale s okvirom od kornjaevine! /ogla bih se 'akleti da je
te iste naoale ujak 6on nosio na veeri 'a Pashu kad sam imala osam godina! On je jedini ovjek u
Holl-.oodu koji 'aista i'gleda cool sa sunanim naoalama i nakon 'alaska sunca! 5' separea na
presti(nom mjestu 'apovjednikim me pokretom ruke po'ove k sebi! "/r'im te jebene stvari"$
pri%apne mi ujak ustaju)i da me 'agrli!
"Aha$ osim ako nema% jo% jednog 'latnog ovjeuljka kojeg )e% dodati trojici koje ve) ima% u
'ahodu"$ odvratim mu %apatom!
"A tvoj tata sad ima dva! Dnao sam da )e se Paulie Santisi vratiti na vrh! Dodi 'asladi malo (ivot
ujaku!" *ajpo'natiji ho0livudski cinik me privue da bi me poljubio! Ovaj mi put ujak 6$ a trebam li
i re)i da mi nije pravi ujak$ barem nije uvalio je'ik! *apravio mi je malo mjesta u'a se$ tik do
;arr-ja Dillera i Diane von 4urstenberg$ koji tamane tre)u porciju ljepljiva pudinga od karamele sa
sladoledom od sjemenki vanilije! ;!D! i D!,!4! dobili su ne%to %to je po vrijednosti veeras samo
malo ispod malenog 'latnog kipi)a! Oni su jedni od 8:? 2arterovih "prirodnim putem" i'abranih
pripadnika AQ Q Q vrste$ koji su bili po'vani da u' veeru koja poinje u 8:7J? gledaju dodjelu
Oscara! Prvi i najpresti(niji termin veeri re'erviran je 'a al3a0vode koji ne prisustvuju dodjeli
Oscara$ poput Annette ;ening i Sumnera Redstona! Oni ku)i odnose jednu od osvijetljenih
staklenih kugli s ",anit- 4air" natpisom$ koje mogu dr(ati u 'ahodu!
D!,!4! mi nudi gri' pudinga!
"Skinula sam se s ra3iniranog %e)era"$ rekla sam!
8J
"*ismo li se svi"$ ree ona$ stavljaju)i punu (licu pudinga u usta! "Draga$ tako smo u'buGeni 'bog
tvojeg tate"$ dodaje$ dok gura puding prema meni! *ije te%ko osje)ati se kao ;ill /urra- u
;eskrajnom danu tijekom tjedna dodjele Oseara! 5sti ljudi$ isti ra'govori$ samo ra'liita di'ajnerska
odje)a! 6uer smo bili kod ;arr-ja i Diane na njihovu tradicionalnom ranom ruku uoi dodjele$
gdje je Diana mojeg oca vukla tamo0amo kao igraku na kotaima po travnjaku$ od stola *ica
2agea do stola *aomi Eatts!
Primijetila sam malenu sivu bilje(nicu uguranu i'meGu torbe 6udith #eiber od nojeva perja i
etvrtastog srebrnog ukrasa u obliku ru(e! Otvorila sam je! @nutra je srebrna kemijska olovka
kojom svaki gost tijekom veere mo(e i'abrati svojeg 3avorita 'a Oseara! Okre)em na stranicu
"*agrade 'a najboljeg redatelja"! *etko je preskoio oevo ime i stavio kvaicu pokraj imena
2linta Hast.ooda! 5strgnula sam stranicu i ugurala je u svoju ;ottega veernju torbicu od ko(e
udava! *ije li idealan suvenir 'a obiteljski spomenar&
Dami%ljam te odabrane pripadnike elite kako jedu glasovitu salatu od matovilca u tom otmjenom
restoranu 0 u' njujor%ki odre'ak s krumpiri)ima$ gra%kom i ri(otom od shitake gljiva 0 dok se klade!
6e li itko od G! 20jevih gostiju 'a prvim stolom navijao 'a mojeg tatu& Dasigurno ;!D! i D!,!4! jesu$
'ar ne& Dami%ljam Ronalda Perlemana kako Amber ,alletti pali cigaretu jednim od srebrnih Dunhill
upaljaa s ,4 gravurom$ istodobno se hvale)i 4ranu #eibo.it'u kako je 2lint bio njegov gost u
ku)i u Hast Hamptonu! /ogu doslovno uti u'dahe ra'oaranja i' njegova separea u trenutku dok
6ulia Roberts i'govara ime mojeg oca!
Ra'mi%ljam o tome dok u susjednom separeu provjeravam jesu li 4rancis 4ord 2oppola$ #arr-
David i Anderson 2ooper stavili kvaicu pokraj imena mojeg oca! Dobro da su oistili stolove$
inae bih trala od stola do stola i krala bilje(nice 'a glasovanje!
lino konobara s mojim pjenu%cem! Podi(em a%u do usana dok na jednom od pla'ma televi'ora
gledam cirkus oko dolaska
'vije'da koji se dogaGa ispred 'grade! /oja se a%a ra'bije na podu poploanom terakotom!
S15P5*O me lice vreba s velikog ekrana! 4otogra3e 'abljesne osmijehom 'bog kojega ga je asopis
People poastio titulom "Seksi tip i pojam elegancije" <puna usta titule skratila sam na S!1!5!P!H!=!
*ekad je na meni vje(bao taj osmijeh! Prije negoli mi je 'ga'io srce i tabloidima dao najslasniji
'alogaj jo% od vremena kad se sirota ;ritne- poigrala britvom!
O$ ;o(e! O$ ne+ Do%ao je s *6O/! 5 #6@;H SH! *e mogu disati! Po'lit )e mi! *akon onoga %to se
dogodilo prije etiri sata$ mislila sam da )u biti spremna$ ali nisam! Ra'mi%ljam o tome da ponem
li'ati pjenu%ac s poda bli'u /anolica Rachel Eeis' ukra%enih biserima$ ali ne (elim i'gledati
prejadno! S15PH i O*A su svugdje! Kamo god se okrenem vidim pla'me s njihovim po'natim
licima koja mi i'a'ivaju muninu! 6a sam Alisa u 'emlji udesa i vo'im se u %alici aja$ koja se vrti
sve br(e i br(e!
Osje)am udarac poni(enja i napad osje)aja manje vrijednosti koji mi se pribli(ava! Dnate onaj
gro'an$ odvratan osje)aj od kojeg vam je 'lo$ da su svi na planetu ljep%i$ pametniji$ vi%e seksi$
duhovitiji i bolje odjeveni od vas! Osje)aj manje vrijednosti jo% je ve)i tijekom raskida na javnom
mjestu <a u' 1/D!com$ postoji li ijedan raskid u Holl-.oodu koji nije bio javan& ak i moj&=$ s
tipovima koji pune kino0blagajne ili na roGendanskim 'abavama a sasvim je nei'dr(iv u tjednu
dodjele Oscara! *eki od simptoma su7 prekomjerna uporaba ;otoKa$ i'ra'ita sklonost kabali$
kori%tenje svake prigode da vas slikaju$ pretjerivanje s odje)om visoke mode i tabletama Ativana!
/eni je ipak dra(i dobri stari 3etalni polo(aj7 gro'niavo tra(im ne%to %to )e me sprijeiti da ne
legnem na hladan podP haljina mi nimalo ne pristaje u' tamnonaranaste ploice! 5skapila sam viski
s vodom ujaka 60a$ da malo doGem k sebi!
"Du%o$ jesi li dobro&" @jak 6 stavio je svoju ruku na moju! "/alo si blijeda!"
"Dobro sam$ ujae 6"$ promucam! "/alo )u pro'ujati okolo$ udahnuti malo 'raka!"
Slovne debitantice
8C
@jak 6 baci pogled na pla'ma 'aslon$ pogleda me$ podigne svoje po'nate obrve i naceri se! "#ola$
lagati mora% samo policajcima i svojem deku"$ ree mi! "Du%o$ uvaj se i reci tati da ga volim!"
*eidenti3icirana brineta priGe mu dok odla'im!
O*5 prola'e kro' ula'na vrata! /oram nestati prije negoli naletim na njih! S15PH me ne smije
vidjeti$ osobito ovako odjevenu! 5 sasvim samu! @gledam Daniela 2raiga i po(elim da me
helikopterom teleportira i' /artonOsa u /onte 2arlo!
Gdje je Kate& /oram je prona)i!
Ovaj$ sranje$ ovaj!!! uh!!! sranje! Poku%avam se sjetiti svoje mantre 'a vra)anje u ravnote(u$ da me
odr(i prisebnom! Osobito sad$ kad teturam na desetcentimetarskim #oubautin %tiklama$ dok mi
tijara *atalie Portman blije%ti ravno u oi! Hvala ;ogu da nisam posudila onu Einston tijaru s
dijamantima! 1ko se na tom polju mo(e mjeriti s *atalie Portman&
/antra ne poma(e! S15PH$ viski s vodom ujaka 60a i 'aslje0pljuju)e drago kamenje s tijare potpuno
me i'bacuju i' takta!
/oram do)i do stra(nje prostorije! 1eturam kro' gomilu iskrivljenih lica! George #ucas i Arianna
Hu33ington$ 6ack ;lack i Stephen 2olbert$ 2arrie 4isher i /er-l Streep 0 svi mi lelujaju pred oima$
sasvim mutni! 1ako smo nagurani jedni u' druge da mi se te%ko kretati! Osje)am da mi je grlena
akra odumrla od stalnog osvrtanja preko ramena i provjeravanja gdje je S15PH! 1oliko sam
usredotoena na gledanje unatrag da i ne primje)ujem da ga'im po haljini Kate ;os.orth!
"Hm$ oprosti& *emoj se ljutiti! Stoji% mi na ;alenciagi"$ ka(e Kate$ teatralnim pokretom ruke
pomiu)i %lep od si3ona boje bjelokosti ispod moje %tikle! Procijedim ne%to u 'nak isprike$ no ona
ve) svoj najbolji osmijeh vje(ba na nekome i'a mojeg desnog ramena! *a nekome tko nije
be'vrijedan! DaobiGem Adriena ;rod-ja$ koji je usredotoen na spremanje broja Donalda 1rumpa u
svoj mobitel!
5 /a'im u potpuno bijelu sobu! *apokon! Ovako 'ami%ljam raj! Osobito kad je vrag u drugoj
prostoriji! Svake godine Gra-don
8R
2arter unajmi arhitekta da sru%i 'id sa stra(nje strane /ortonOsa i R?? etvornih metara prljavog
parkirali%ta pretvori u jednobojno carstvo lana Schragera$ naspram kojeg apartman 2oco 2hanel u
pari%kom Rit'u i'gleda kao 'adnja rupaga! 1opla$ blijedoru(ia0sta rasvjeta toliko toplo i suptilno
osvjetljava prostor da i'gleda kao da ju je osmislila Annie #eibo.it' glavom i bradom! ,oljela bih
se baciti na jedan od prekrasnih /ies van der Rohe bijelih naslonjaa poredanih na rubovima
prostorije! *o$ sretnici koji su bili gosti na veeri ve) su se 'a vrijeme deserta 'avukli ovamo i
'au'eli mjesta koja im pripadaju!
"*e%to slatko$ gospoGice&" Konobar je preda me stavio srebrni pladanj prepun keksa i li'aljki
vo)nog okusa s nacrtanim savr%enim licima 'vije'da s A0liste! ;ilo bi lijepo imati Orlanda u ustima$
no 'agrcnem se kad na li'aljkama ugledam *6HD5*@ 3acu! Osje)am da mije %e)er u krvi sasvim
nestao! Krenem prema 5n0*0Out hamburgerima sa sirom poslaganim na pladnjevima u desnom kutu
prostorije! Kan-e Eest mie svoje kr'no boje crvene u%e)erene jabuke$ dok slasno jedemo
hamburgere sa sirom! *ekako su ukusniji kad ih jede% u skupocjenim krpicama! 2 ak i onda kad su
krpice krive veliine i boje!
/u%karac od glave do pete odjeven u crno ko(nato Ducali jevo motoristiko odijelo$ s kacigom$ uGe
kro' i'la' u sluaju nu(de i stane tik do mene! Smr'la sam seP sigurno je pripadnik teroristike
)elije kojeg su poslali da s lica 'emlje i'bri%e itav 5 loll-.ood! Prvi mi je nagon da se bacim na
pod! ;udu)i da to u ovoj haljini ne dola'i u ob'ir$ 'aklon tra(im i'a limeta'elenog smokinga Ken-ja
Eesta! @koim se ekaju)i udar ubojite eksplo'ije$ no kaciga se skine u stilu #uc- #iu u
2harliejevim anGelima i ispred sebe ugledam 1oma 2ruisea! 5'gleda daje danas Katien i cd da uva
Suri$ ili mo(da utemeljuju neku novu tradiciju! 6e li nas 1!2! do%ao sve ukloniti jer su nam psihijatri
postali bliski kao lanovi obitelji$ a ljekarnike imamo na br'om biranju& Kad malo bolje ra'mislim$
kompletna 'a%titna oprema nije lo% odabir 'a veer poput ove! Osobito ako si samo na vitaminima!
1!2! je
8:
vjerojatno u najsmjelijoj odjevnoj kreaciji veeras! Pitam se bi li mi posudio kacigu!
Sitna smeGokosa konobarica prola'i nose)i pladanj cigareta duginih boja! /a$ nekO bude %to budeP
u'imam jednu! Pu%im samo kad sam pijana! 5li kad se (elim ubiti! ,eeras ispunjavam oba uvjeta!
Osje)am se kao prava buntovnica pale)i cigaretu u 'atvorenom prostoru! Gra-done$ hvala ti %to
pali% jednu 'a drugom! ;la(eno ispuhujem dim i gledam oblai) kako se mije%a s onim koji je
ispuhnuo ;enicio Del 1oro 0 nedvojbeno je to jedino moje %to )e se ikad pomije%ati s neim %to
pripada najseksepilnijem mucavcu s ove strane San 6uana! *amignuo mi je jednom svojom te%kom
vjedom$ dok S15PH i O*A u prah pretvaraju moje jedino 'adovoljstvo itave no)i$ ula'e)i u moju
stra(nju prostoriju! Odjednom ne mogu i'dahnuti! Pred oima mi ple%u 'vje'dice 0 ne one i' svijeta
slavnih$ nego one u stilu sad0)u0ostati0be'0kisika0i0umrijeti0i0uni%titi05anov0dekor! ;o(e$ molim te$
ne daj da me O*5 vide!
*a sre)u$ spa'im Eilla ;aile-ja$ s Oscarom 'a najboljeg glavnog glumca u ruci! Odjeven je u
Pradu$ od glave do ga)a! *jegova me 3ri'ura i pona%anje neodoljivo podsje)aju na De *ira u
@licama 'la!
"Eille$ hvala ;ogu"$ ka(em mu dok ga hvatam 'a rukav smokinga! "Pokrij me! O*5 su ovdje! *6@
treba protjerati$ poput Romana Polanskog$ po mogu)nosti u neku daleku pustinju$ ostaviti be' vode
i okru(iti gomilom naga'nih mina!"
";ok$ #ola!" Eill me 'avrti u mjestu i poljubi u oba obra'a! "Dna% %to& Pacino mi je upravo rekao
da umire od (elje da suraGuje sa mnom! Oliver Stone takoGer! A tvoj je otac 2hristianu ;aleu dao
ulogu koju je obe)ao meni! Kladim se da mu je sad krivo! Kad poinju snimati&"
"*e 'nam$ Eille! @sput$ estitam"$ ka(em$ kimaju)i glavom prema 'latnom kipi)u koji grevito
sti%)e 'a vrat$ po(eljev%i da i mene netko stisne oko vrata i skrati mi muke! "Dnala sam da )e% ga
osvojiti!"
8F
"1o mi i Kate stalno ponavlja! Hej$ 'na% li je li Reese Either0spoon do%la s nekim&" Eill se
histerino osvr)e oko sebe i gleda gomilu! "Gdje je sad Kate& /ora mi jednog 3renda u3urat na
tulum!"
"Kako to misli%& /islila sam da je s tobom"$ ka(em$ oajna od same pomisli da moja najbolja
prijateljica mo(da nije ovdje! /ora biti ovdje!
"*ije bilo mjesta u limu'ini!"
"5 onda si je ostavio&" upitam ga$ dok mi panika u glasu raste!
"Pa$ vo'io sam mamu$ brata$ roGaka i 3rendove i' 6erse-ja! Stavio bih je u prtlja(nik da sam 'nao da
)e joj ovako dugo trebati da se pojavi! /orala bi biti ovdje$ jebote! @pravo sam osvojio Oscara! *e
bih se trebao brinuti o ovome! Ona je moja agentica! *ju pla)am da se brine!"
"Kate )e do)i svakog trena"$ ka(em$ tap%u)i ga po ruci! "*a'vat )u je umjesto tebe! Dobro&"
"Hvala ti$ #ola"$ ree Eill! ";arem me ti nisi i'nevjerila!" 5suse! 1i glumci! Prije nego %to je
upo'nao Kate$ Eill je radio kao konobar u nekoj %ugavoj pi''eriji! "Obina ili s 3e3eronima&" bio je
najve)i domet replike koju je tada imao prilike s bilo kim la'mijeniti! Kate je ta koja je njegovu
glumaku karijeru pogurala naprijed! Scorseseu je ovoliko malo trebalo da /arku Eahlbergu
dodijeli glavnu ulogu u 3ilmu Dan prije dana%njeg je juer$ dok Kale nije pokrenula svoju
nemilosrdnu 0 i uspje%nu 0 kampanju kojom je svojem klijentu osigurala upravo tu ulogu! Da nije
bilo nje$ Eill ne bi dobio Oscara 0 a sad je ljut %to nje nema$ nakon tlo ju je i'bacio i' limu'ine+
6urim prema ula'nim vratima i na br'om biranju 'ovem Kate$ koja je nabru%ena kao motorna pila!
"Sad je deset i pedeset pet+ Kuja na vratima mi je rekla da Sc jo% pet minuta vo'ikam po kvartu$ jer
imam po'ivnicu 'a jedanaest+"
" Kate!!!" poku%am je prekinuti!
si!uih0debitantice
8>
K*65A*52A DH#5*A
"/oj je klijent upravo dobio Oscara+ Eill mi je 'ahvalio na dr(avnoj televi'iji+"
"Kate!!!" ponovno je poku%am prekinuti!
"5 sad bih se ja trebala vo'ikati po kvartu& Da vo(nju od Robertsona do ;everl-ja$ koji su udaljeni
nekoliko ulica$ trebala mi je ru(iasta propusnica 'a parkiranje$ dvadeset minuta i dvije toke
kontrole prometa! ;ush bi Gra-dona artera trebao staviti na elo @reda 'a nacionalnu sigurnost!"
"Kate+" napokon 'aurlam!
"Bto je&" 'aurla i ona!
"Eill %i'i! A ja lelujam kao glavna junakinja Prekinute mladosti! Da ;oga miloga$ S15PH je ovdje!
/o(e% li negdje ostaviti auto i do)i pje%ice&"
",e) sam poku%ala! /urjak me ugurao natrag u auto! ,ani je kao u Abu Ghraibu! Smislit )u ne%to!
Reci Eillu da sti(em 'a pet minuta!"
Klik!
/oja mi je najbolja prijateljica poklopila! Pijana sam$ 'lo mi je od 5n0*0Out hamburgera sa sirom i
hvata me munina jer mi je netko slomio srce$ a ukosnice koje dr(e moj %injon na mjestu poele su
me bosti po tjemenu! /islim da krvarim! Ra'mi%ljam da na'ovem 2ricket$ svoju *PG <najbolju
prijateljicu glumicu=$ ali kako ja mogu sa(alijevati samu sebe$ kad je moja prekrasna$ nadarena
prijateljica u svojem malenom stanu u ,eniceu u ;ulevaru Abbota Kinne-ja$ gdje i sama
pro(ivljava napad osje)aja be'vrijednosti$ jede to3u i' plastine 'djelice i (ivcira se 'bog posljednje
audicije na kojoj nije pro%la&
,rijeme je 'a plan ;7 minimeditaciju u 'ahodu koja )e mi proistiti auru$ jo% malo sjajila i br'insko
pi%anje$ pa se mogu i'gubiti odavde i oti)i na a3ter0a3ter0tulum Patricka Ehitesella i Ricka Morna 'a
#eovo dru%tvo! Ako ni%ta$ barem O*5 ne)e biti ondje! /o(da )e mi se do jedan ujutro vratiti apetit$
pa )u mo)i u(ivati u blagodatima %vedskog stola na doruku u 4our Seasonsu!
9?
Otvaram vrata 'ahoda$ u nadi da )u tamo na)i barem malo mira! 5li ugledati be'imenu starleticu
kako povra)a du%u! @mjesto toga$ ispod vrata jedne od kabina ugledam vrhove para prekrasnih
srebrnih /anolica s remeni)ima$ na desetcentimetarskim %tiklama! Pribli(im se da bih ih malo
bolje promotrila! ;lahnikice se stiskaju u' drugi par cipela7 crnih$ lakiranih mu%kih cipela$
popra)ene 'vunom kulisom sad ve) ujnog u'disanja i dahtanja! @'miem 'a itav korak!
/ojim se moralnim naelima ne protivi malo drpanja u 'ahodskoj kabini! Stvar je presti(a kad se to
'biva u 'ahodu u /artonOsu dok traje ,4 'abava! *a kraju krajeva$ 'idovi 'ahoda prepuni su slika$
u jednostavnim drvenim okvirima$ s prvog Gravdonova tuluma 8>>I$ 1e su slike jedino %to je
preostalo od nekad slavnih ljubavi! Sje)ate se *icole i 1oma$ ;rucea i Demi$ Hllen i Anne& 6edino
bolje od toga da ste osobno u kabini s vatrenim komadom jest da prvi do'nate tko se s kim drpa
prije negoli to osvane na naslovnici @s Eeekl-ja! *eujno spustim dasku na %koljku u susjednoj
kabini i popnem se da bolje vidim! *a%em se 'avodniku veeras dvaput posre)ilo! @ jednoj ruci
vrsto sti%)e 'latni kipi)$ a u drugoj u solariju osunani gu' nepo'nate lutkice!
ekaj malo! O$ ;o(e+ Prepo'najem taj lak na nogama! 5 tu haljinu! 5ako je vrlo te%ko prepo'nati bilo
%to s ove visine! A mu%karca itekako prepo'najem!
"1ata&"
/oj otac podigne pogled i problijedi! "#ola$ nije onako kako i'gleda!"
"*ije&" pitam! "/islim da se mama ne bi ba% slo(ila!"
"#o0la"$ usnama be' sjajila pjevu%i moje ime$ dok nje'in prepijani mo'ak poku%ava smisliti %to )e
sljede)e re)i! "Opa" je jedino %to uspije i'ustiti dok mi upu)uje naj%iri mogu)i osmijeh od dvadeset
milijuna dolara! Opa!
@ glavi mi se vrti! Slabo mi je! Pred oima mi je slika majke kako dr(i oca 'a ruku 0 vrsto 0
trenutak prije negoli je 6ulia
ivne debitantice
98
Roberts otvorila omotnicu! "Dragi$ veeras je tvoja veer"$ pro0%aptala je!
Stropo%tala sam se odo'go$ sjela i stavila glavu meGu koljena! Dbog glasna lupanja po vratima
kabine$ podignula sam glavu i udarila u dr(a toalet 0 papira!
"/ogu objasniti!!!" mole)ivo ree otac! *e mogu to slu%ati ni trenutka dulje! /oram oti)i odavde!
/oram na)i Kate! Dalupim vratima kabine!
Hvala ;ogu da se Kate probija kro' gomilu prema meni! *o$ u licu je sasvim i'gubila boju$ a
nje'ine$ inae plave oi$ sad su sive! *je'ina kosa boje okolade nekontrolirano vijori! *je'ina
%i3onska haljina /arca 6acobsa visi na njoj$ %to je te%ko posti)i na tako dobro graGenoj djevojci!
Ona ne leluja poput junakinje Prekinute mladosti! 6uri sto na sat! 1ek tre)i put u jedanaest godina$
koliko je Kate moja najbolja prijateljica$ gledam kako se inae nje'ina elina i otporna 3asada
raspada! @hvatim je 'a ramena da je smirim!
"1i prva"$ ka(em!
"/oj je (ivot gotov"$ u'vikne ona!
99
/oj (ivot sa 'latnim ovjeuljkom
Rodila sam se one no)i kad je legendarni glumaki agent Shi3t- #a'ar priredio oskarovsku 'abavu u
i'vornom restoranu Bpago na Sunset ;oulevardu 0 pravi oskarovski domjenak u vrijeme prije negoli
je Gra-don 2arter s ,anit- 4airom preu'eo glavnu ulogu! /ajka je taman u(ivala u tada ne jo%
slavnoj pi''i s dimljenim lososom Eol3ganga Pucka i usred dodjele Oscara 'a najboljeg glavnog
glumca Dustinu Ho33manu$ kad joj je puknuo vodenjak! Otac je bio ljut kOo ris! "5suse$ ;lanca$ 'ar
nisi mogla i'dr(ati jo% nekoliko sati& *isam uspio estitati 6odie 4oster+" /ama je jo% uvijek bila u
minihaljini 1hierr-ja /uglera$ crno0srebrnoj %ljokiastoj kreaciji koja pokriva jedno rame$ kad je
tata uslikao na%e prve 'ajednike 3otogra3ije u bolnici 2edars! 6a u ustima dr(im nje'inu sisu$ a ona
pljugu 2amel #ight!
Kad se rodi% u no)i dodjele Oscara$ isto ti je kao da si se rodila uoi doeka *ove godine! Svatko
ide na neku 'abavu$ ali ni jedna od njih nije tebi u ast! Dapravo$ imam osje)aj da je cijelog mojeg
(ivota glavna 3aca na 'abavama 'latni ovjeuljak$ a ne ja!
Dok su moji prijatelji osmi roGendan slavili u restoranu br'e hrane u' stolni nogomet i pi''u s
3e3eronima$ ja sam ga slavila
Slavne debltantice
9J
na dodjeli Oscara$ sjede)i pod 'asljepljuju)im svjetlom tri i pol sata u komadu$ stisnuta i'meGu
Dadilje broj C i natpisa na mjestu 'a /artina #andaua$ koji se nije ni pojavio! Radije bih bila s
prijateljima u nekom restoranu br'e hrane 0 ali moj je otac bio nominiran 'a Oscara 'a najboljeg
redatelja 'a Atentat! Ako ni%ta drugo$ bila sam 3enomenalno odjevena!
/jesecima sam obraGivala mamu da odjenem bijelu kratku #acroiKovu haljinicu od ta3ta$ koju sam
kombinirala s crnom svilenom PiKie 1o.n majiicom s bijelim tokama i crnim lakiranim
poluotvorenim cipelama Harr-ja Harrisa! 5'gledala sam 'aista savr%eno! Deset minuta prije negoli
smo trebali po)i na dodjelu$ mama je jo% uvijek hodala ispred Earholova portreta sebe same u
velikom ugradbenom ormaru$ potpuno gola$ osim a%e Doma u jednoj i 2amel #ighta u drugoj ruci!
"Du%o$ 5sse- /i-ake ili HervT #Tger&" upita me$ ne oba'iru)i se na oca koji je vri%tao da i'volimo
u)i u limu'inu!
"SviGa mi se /i-akejev crveni kor'et od 3iberglasa$ ali u njemu ne)e% mo)i sjediti$ a u toj )e%
#Tgerovoj be( kreaciji i'gledati kao mumija$ a ne kao moja mama"$ odvratila sam sa svojeg mjesta
na prostranom naslonjau boje %ampanjca! 5ako mije bilo tek osam godina$ imala sam istanan
modni ukus poput Diane ,reeland! 5li si roGena s tim osje)ajem$ ili ga nema%! A ja sam roGena u
kreaciji 1hierr-ja /uglera! "Da%to ne odjene% ne%to Karlovo&" Kad se udavala 'a tatu u St! 1rope'u$
moja je majka odjenula pro'irnu blu'u Karla #ager3elda s velikim i're'om i vru)e hlaice be( boje!
;ilo je to dva mjeseca nakon %to su se upo'nali na sad0ve)0nepostoje)em 6ugoslavenskom
3ilmskom 3estivalu! @ Karlovim kreacijama je uvijek dobro prola'ila! Sto se tie oca$ talijanskog
Didova i' Georgije$ morao je potegnuti ak do 6ugoslavije da upo'na pristojnu Aidovku!
"Per3ecto"$ 'adovoljno je prela! "2hanel! 1i si genijalka"$ rekla je dok je na sebe prskala Mves Saint
#aurentov par3em Opium$ svoj 'a%titni 'nak! Ostavila sam je da se odjene do kraja i odjurila u sobu
po crta)i blok$ da na dodjeli mogu crtati haljine koje mi se najvi%e svide!
9I
/oj je otac te veeri dobio svojeg prvog Oseara$ a ja sam svojeg osobnog Oseara 'a najbolju
kostimogra3iju dodijelila 2her$ koja se pojavila u oaravaju)oj pro'irnoj kreaciji ;oba /ackieja
ukra%enoj perlama$ inspiriranoj Art Decoom! 5 majka je dobila nagradu7 mjesto na ;lack.ellovoj
listi najru(nijih haljina! 5 dan danas se stresem kad je se sjetim u krupnom planu$ u kriavo(utoj
,ersaceovoj haljini s otvorenim leGima i jednim gu'om koji proviruje i' haljine! Da me je barem
poslu%ala!
@ sljede)ih je osam godina tata od 'la)anog Oseara spao na jako niske grane$ s ni'om kino0
proma%aja! *a%a osobna bilanca7 otac je bio nekoliko milijuna dolara u minusu$ dvadeset kilograma
te(i$ a i'gledao je dvadeset godina starije! *jegov status holivudske ikone odnijela je voda$ te je
morao pristati raditi na 3ilmu velikog 3ilmskog studija$ ;radle- ;err- 0 bio je to velik pad na
dru%tvenoj ljestvici$ ali pla)ao je raune
/ama$ shrvana gubitkom najboljeg stola u 2hasenOsu i injenicom da se tata na listi ,anit- 4aira
najmo)nijih ljudi Holl-0.ooda na%ao ispod /ichaela ;a-a$ 'atra(ila je usluge %amana kako bi
tatinu karijeru i'vukla i' dreka 0 kad nije bila 'au'eta jurenjem u svojem terencu boje %ampanjca s
personali'iranom registracijskom ploicom na kojoj pi%e "O/" prema ordinaciji uriana *ovaka$
estetskog kirurga holivudskih 'vije'da! Svima je i ckla da odla'i na duhovnu obnovu$ %to je$ na neki
nain$ i bilo i ono$ ako "duhovnim" mo(emo smatrati "oi"$ "sise" i "gu'u"! < hristopher je
skakutao po tatinom 3ilmskom setu u 1eksasu sa super0F kamerom u ruci$ stvaraju)i od poni(enja
na%eg oca rad 'a prijamni ispit 'a @S2 3ilmsku akademiju! Aja sam se spremala poeti svoju prvu
ljubavnu ve'u s glumcem!
1ati je mo(da bilo ispod asti re(irati ;radle- ;err-$ ali ja sam bila u'buGena %to mogu itavo ljeto
(ivjeti na lokaciji snimanja 3ilma$ jer je tip s naslovnice 1iger ;eata na kojeg sam se palila <koji je
sad 'vije'da veliine 1itanika= glumio ;radle-ja! ula sam daje Al-ssa /ilano ;radle-ju dala nogu
'bog 6ustina 1imberlakea i odluila sam ga utje%iti tako %to )u mu darovati 3cvoju breskvicu!
*aravno da sam ve) puno puta prije toga igrala
/ivne debitantice 9C
bocu istine s #ukasom Haasom kod ku)e u #!A!0@$ no s ob'irom na smjer u kojem je njegova
karijera krenula nakon Svjedoka 0mislim stvarno$ Solarbabies& ma daj 0 'nala sam da nije vrijedan
breskvice!
/u%karca0djeaka koji )e postati moj deko0glumac0broj08 upo'nala sam na produkcijskoj 'abavi
odr(anoj u Aunt 1ill-Os Rib Houseu$ gdje se glumci i lanovi 3ilmske ekipe "upo'naju" u' besplatno
pivo i rebarca! Postoji kod 'a romanse na 3ilmskom setu! 1ko sam ja da ne po%tujem tradiciju&
Po%tuju)i hijerarhiju lanca djelatnika na setu$ poslala sam in3ormaciju da mi se tip sviGa7 di'ajneru
kostima sam rekla da mi se sviGa$ on je rekao njegovoj garderobijerki$ koja je rekla njegovu 3ri'eru$
koji je rekao njegovu %minkeru$ koji je rekao njemu! Dva tjedna poslije 0 %to bi u stvarnom svijetu
bilo tri mjeseca poslije 0 dok je ekipa grickala ne%to 'a stolom u tehnikoj slu(bi$ u uobiajenom
kreniUstani ritmu 3ilmskog seta$ mi smo se iskradali$ odla'ili do njegove prikolice i i'meGu snimanja
dviju scena trgali odje)u jedno s drugog! "Po(uri$ #ola$ svr%avam!!!" "*e$ ekaj$ ekaj$ ekaj!!!"
Deko0glumac0broj08 darovao mije prvu ko%ulju od 3lanela$ prvi album *irvane$ prvu kutiju
crvenog /aribora i podario mi prvo seksualno iskustvo! Da barem mogu re)i i prvi orga'am!
6o% sam jedno prvo iskustvo podijelila s njim 0 ono 'atvorsko! Histerino sam na'ivala 2hristophera
da doGe$ plati jamevinu 'a mene i i%upa me van$ ali s ob'irom da se nije javljao na mobitel$ mene
i deka0glumca0broj08 su i' bukse$ u kojoj smo 'avr%ili 'bog maloljetnikog pijanstva i
"nemoralnog pona%anja na javnome mjestu"$ morali i'vlaiti moji roditelji! Oito nije dru%tveno
op)eprihva)eno da te u etiri ujutro uhvate u 'ahodskoj kabini s ga)icama oko gle(njeva! Sto bi
ovjek drugo mogao i oekivati nakon %to me moj deko0glumac0broj08 uspio nagovoriti da s njim
podijelim crva na dnu boce tekile u Ha.g Stopu&
"Aao mi je$ Paulie!" Deko0glumac0broj08 pognuo je glavu od srama! "1o je bila #olina ideja!"
/olim&+ Kako mo(e tako lagati& A rekao mi je da me voli+ @ 3ilmu mojeg (ivota bila je to scena
egoistinog glumakog sranja$ klapa jedan! <Odonda
9R
se ta scena be'broj puta ponavljala! Dapravo$ jo% uvijek ekam da redatelj vikne7 "Re'+"=
"1ata$" prosvjedovala sam$ "to nije is!!!"
"#ola+ Sve je ovo tvoje maslo+" Otac je bio i'van sebe od bijesa! "Snimanje u cik 'ore poinje 'a
jedan sat!" /ahao mi je %akom pred nosom! "Ako on ujutro 'ajebe taj pri'or$ ti )e% biti kriva! *e
mogu vjerovati da si mi to mogla napraviti! Dna% koliko mi je va(no ranojutarnje svjetlo!" Kako je
tata vi%e mogao vjerovati glavnom glumcu nego meni$ vlastitoj k)eri&
im sam do%la u na% unajmljeni teksa%ki stan$ nakon %to su me i'bavili i' 'atvora$ kao 3urija sam
uletjela u bratovu sobu da vidim kojeg vraga se nije javljao na mobitel! /obitel sam prona%la
negdje ispod pr)aste gu'ice Kate Eoods 0 kuje koja me cijelo ljeto i'luGivala i koja je upravo %evila
mojeg brata! Psovala sam oca %to je k)er svojeg re3erenta u banci imenovao pripravnicom na 3ilmu$
a 'au'vrat dobio odgodu pla)anja druge hipoteke!
Kate i ja imale smo onoliko 'ajednikog koliko i #indse- 5 ohan i Rachel /cAdams u Opasnim
djevojkama! Kate je imala kosu boje okolade$ plave oi$ u %koli je igrala lacrosse i bila najve)a
%minkerica i imala sve petice$ a gdje god je i%la mahnito li0 'apisivala bilje%ke! 6a sam vi%e bila cura
'a mre(aste arape$ < onversove starke i crni tu% oko oiju$ jedva prola'ila s etvorkom i mr'ila
%minkerice! @' to sam vjeno u 2rossroadsu$ svojoj sred0nVoj %koli$ morala ostajati u ka'ni 'bog
ka%njenja! 5 jedine bilje%ke koju sam 'apisivala bile su one na rubovima 1een ,oguea!
Dok sam stajala na dovratku 2hristopherove sobe$ do%lo mi Vc da 'grabim Kate 'a nje'in dugaak
rep i skinem je s brata$ ali jedan je nagon bio jai i od toga!
Doteturala sam do kupaonice i povratila! Osje)ala sam se kao crv uhva)en u vrtlogu u 'ahodskoj
%koljci$ ra'mi%ljaju)i kako me dcko0glumac0broj08 i'dao kao 'adnji drek na cesti!
5spru(ila sam se na hladnom linoleumskom podu! Kate je upala u kupaonicu$ navlae)i svoju 'elenu
polo0majicu i ga)ice Ec boje! Kad sam je vidjela$ odmah mi je ponovno po'lilo!
O6iivnedebitantice
9:
"1voj mi je brat rekao da ti dam ovo"$ rekla je Kate$ prekapaju)i po ormari)u s lijekovima! ;acila je
boicu sirupa protiv munine prema meni!
"Odjebi od mene! *e mogu vjerovati da se moj brat %evi s nekim tko kragnu okre)e prema gore!"
",jeruj! Ali bolji je u radu je'ikom nego u seksu!"
"/olim&"
"@h$ oprosti! Dar se tvoj deko nikad nije spustio do tamo&" "Do kamo&" "Bali% se$ 'ar ne&"
"ekaj!!! do moje male&" u'viknula sam! Pri'najem da sam bila 'nati(eljna 0 kad sam svojem deku0
glumcu0broj08 darovala svoju breskvicu$ oekivala sam da )u dobiti ne%to 'au'vrat 0 ali sad sam
bila previ%e ljuta da bih se obra'ovala po tom pitanju! "1i glumata% s tom priom o %koli$ svim
peticama$ s predsjedni%tvom debatnog kluba! 5stina je da si ti samo budu)a 1raci #ords"$ rekla sam!
"Daj$ ne glumi7 ti s crvenim /ariborom$ 3lanelskim ko%uljama$ martensicama i stavom la(ne
buntovnice! 1i si obina ra'ma(ena primadona s ;el Aira!" Kate je samodopadno prekri(ila ruke na
prsima! "5 'a tvoju in3ormaciju$ nitko na pravoj grungerskoj sceni u Seattleu ne bi odjenuo haljinu
/arca 6acobsa i' njegove Ogrungerske kolekcijeO!" W
1aj je napad na moju omiljenu /6 haljinu bio kap koja je prelila a%u! ;ri'nula sam u pla$ a ni'
obra'e su mi se poeli slijevati potoci crne ma%kare!
"Svoju sam breskvicu dala ;radlevju ;errvju$ a on je maloprije$ da bi spasio svoju gu'icu$ mojem
tati rekao da sam ja kriva %to smo 'avr%ili u 'atvoru"$ rekla sam joj!
"On je glumac! Sto si oekivala&"
"Da me voli! Kao %to mi je govorio!"
"6o% nisi nauila da glumci vole samo sebe"$ rekla je Kate$ dodav%i mi paket maramica sa stola!
9F
"Ali ja njega 'aista volim"$ i'ustila sam kro' jecaje!
Kate je i'nervirano 'amahnula rukama! "/olim te prestani plakati"$ rekla je ula'e)i u pra'nu kadu!
"Daj$ ne mogu to podnijeti! Hmocije mi nisu jaa strana! Gle$ ja sam EASP0ovka! *ismo stvorene
da osje)amo! /oji su roditelji ra'vedeni ve) tri godine$ a to jo% uvijek nisu nikome rekli jer se boje
%to )e ljudi re)i!" 5 dalje sam jecala! Kate se uspravila u kadi! "Dobro$ gledaj! 1voj mi je brat bio
prvi! *emoj to nikad nikome re)i!"
"/r'im *irvanu! *emoj ti to nikad nikome re)i"$ pri'nala sam!
"6ednom sam dobila etvorku i' latinskog"$ rekla je Kate!
"*ikad nisam do(ivjela orga'am"$ rekla sam!
"*i ja"$ ree ona!
"Stvarno&" pitala sam!
"*e$ la(em! Htjela sam te samo oraspolo(iti"$ rekla je Kate!
"*ikad se ne)u oraspolo(iti! Dao mi je nogu+"
"#ola$ imamo %esnaest godina! Pro)i )e! A i predobra si 'a njega"$ rekla je Kate!
"Sigurna si&" upitala sam!
"Sto posto!"
"Hvala ti$ Kate"$ rekla sam$ jo% uvijek %mrcaju)i!
Kate me pa(ljivo gledala dok su mi se ramena tresla! "Dobro$ dodi ovamo"$ rekla je povlae)i me k
sebi u kadu! "Oito ti treba 'agrljaj! 5 ovo isto nemoj nikome re)i!" 5ako sam 'nala da joj je
neugodno$ pustila me da joj dvadeset minuta plaem u naruju! *aposljetku me nje(no odgurnula!
";it )e tebi dobro"$ rekla je! 5 uspjela me uvjeriti da ima pravo!
"uj$ Kate$ ti i 2hristoper! Sve u redu ako vi!!!"
"*e brini se o tome! 6edina stvar na koju se stvarno pali je njegova usrana super0F kamera!"
Primijetila sam da odjednom Kate ima problema s ma%karom!
"6esi dobro& /islila sam da EASP0ovke nemaju osje)aje!"
"6ebi se"$ ree Kate!
9>
"6ebi se i ti"$ rekla sam sa smije%kom! "5 jako grije%i% %to se tie /arca 6acobsa!"
@ toj smo kadi postale najbolje prijateljice! Kate u polo00majici$ a ja s bocom sirupa protiv munine
u ruci 0 u smrdljivoj kadi$ negdje ;ogu i'a nogu u 1eksasu!
Svojeg deka0glumca0broj08 nisam vidjela sve do dodjele Oscara sljede)e godine! ;io je nominiran
'a najbolju mu%ku ulogu 'a ;radle- ;err-! lanovi Akademije su 'akljuili ono %to sam ja ve)
'nala$ da je kreten! Ali ja sam bila prava koka u 2hanelovoj ko(nato0ipkastoj haljini be'
naramenica$ koju sam posudila od majke 'a prvu 'abavu ,anit- 4aira u ast Oscara koja se odr(ala
u i'vornom /ortonOsu! Kate$ koja mije bila pratilja$ imala je posve pravo %to se tie grungea! Oito
je visoka moda jedino sredstvo 'a uspjeh! Da sam je barem poslu%ala i %to se tie glumaca! @nato
mudru Kateinu savjetu i mimo moje 'drave pameti$ te sam se veeri ljubila s Adrianom Grenierom 0
prije negoli je postao Adrian Grenier!
*ekoliko tjedana nakon ,4 'abave$ Adrian je postao moj deko0glumac0broj09! Sve je bilo divno
sljede)a dva mjeseca$ a onda je pristao sa mnom i)i na moju maturalnu 'abavu 0 ak je sa mnom
dijelio u'buGenje i odu%evljenje listaju)i moje omiljene modne asopise u potra'i 'a savr%enom
haljinom! <*a kraju sam ponovo posudila jednu od maminih 2hanelovih haljina!= ini se da sam
bila prava naivina$ jer sam mislila da on 'aista gleda haljine$ a on me tjedan dana nakon maturalne
veeri nogirao 'bog metar osamdeset visoke Ama'onke! Poslije sam tek sku(ila da je upravo tu
manekenku uoio listaju)i moj ,ogue!
/a%tala sam da )u nakon 'avr%etka %kole raditi u ,ogueu$ ali nakon %to me ovaj nogirao 'bog
manekenke$ nisam mogla podnijeti ni pomisao da s tim hodaju)im ;arbikama provodim svaki bo(ji
dan! /ajka$ koja je neko vrijeme bila s Earrcnom <;eatt-jem=$ /ickom <6aggerom= i Richardom
<Gereom=$ na%la me kako se skrivam od svijeta u sobi$ te me odmah poslala
J?
Amanda Goldberg i Ruthanna Khalighl Hopper
psihijatru! "#ola$ du%o$ poslu%aj moj savjet! 1aj tvoj problem s glumcem moramo sasje)i u
korijenu!"
Ordinacija doktorice Gillmore na Ocean Avenue u Santa /onici doslovno je bila klon restorana 5v-
At 1he Shore$ jer ju je uredila #-nn von Kersting$ vlasnica 5v-ja! Dok me doktorica < iilmore
netremice gledala sa svojeg ko(natog 3rancuskog naslonjaa i' 8>9?0ih$ po(eljela sam da me ponudi
3inim 'alogaji)ima i' 5v-ja!
*akon %to me promatrala kako ljutito crtkam po bloku 'a crtanje 'a vrijeme terapije kod nje$
natjerala me je da se upi%em na Otis 2ollege o3 Art and Design! "Aelim da problem negativne slike
sebe pretoi% na slike na platnu!"
*akon trinaest tjedana i osam oslikanih platna uspje%no sam i' sebe i'bacila ljubomoru na uspje%ne
manekenke i tu energiju kanali'irala u portrete u stilu 4ride Kahlo na kojima sam mr(nju i gnjev
prema sebi dovela do krajnosti$ na satovima "Gnomska ogledala7 iskrivljenja i uskrsnu)a sebe" u
Otisu! @nato majinim molbama$ prestala sam odla'iti Anastasiji na upanje obrva voskom$ a kosu
sam obojila crno$ 2lairolovom bojom *ice On Has- *o! 899! Plavu%e se previ%e 'abavljaju u (ivotu
da bi mogle osjetiti 4ridinu bol!
Otac je smatrao da na Otisu samo gubim vrijeme! "Da%to ja bacam toliko novca da bi ti slikala tako
ru(ne slike"$ pitao je gledaju)i portret koji sam i%upala ravno i' srca7 "Slomljeni stup"$ sliku mene
gole kako plaem <bol 'bog Adriana GrenieraU'avist prema Ama'onki=$ utegnute u kor'et ,ivienne
Eest.ood <iskrivljena slika tijela po%kropljena s boli visoke mode=! "1rebala bi slikati lijepe
pej'a(e! Ovako samo u'aludno tro%i% svoj talent!"
"*e 'nam 'a %to sam uop)e talentirana! Aelim prona)i ne%to u emu sam dobra! A mislim da bih u
ovome mogla biti dobra!"
"Dobro! Aeli% stvarati umjetnost& Onda radi ne%to %to ljudi (ele gledati!" Otac je samo na'vao
svojeg kompi)a Scotta Rudina i ja sam odjednom to ljeto$ nakon prve godine studija na Otisu$
postala osobna pomo)nica producenta na snimanju 2rvenog
J8
%atora! Odmah nakon kino0hita 2harliejevi anGeli7 Punom br'inom$ 2ameron$ Dre. i #uc-
ponovno su se okupile na snimanju 3eministike ver'ije Postanka! "Odradi to$ pa )u i dalje
potpisivati ekove 'a tvoju %kolarinu"$ naredio mi je tata!
ovjek bi pomislio da sam nauila lekciju$ ali onog trena kad je na 3ilmski set u%etao deko0glumac0
broj0J$ pogubila sam se! *e 'nam je li stvar bila u bicepsima ispod staro'avjetnih halja <glumio je
#evita= ili smeGim pramenovima brade i smeGoj kosi$ ali nije pro%lo dugo do na%eg upo'navanja u
biblijskom smislu rijei!
@' deka0glumca0broj0J br'o sam 'aboravila da kratica O!P! 'nai Osobno potinjena! *a snimanju
sam se svakog dana morala pojaviti i'meGu tri i pet ujutro$ satima prije pro'ivke$ da bih provjerila
je li termostat u redateljevoj prikolici namje%ten na savr%enu temperaturu od 99$9 2el'ijeva stupnja!
Redatelj$ kojeg smo morali 'vati Kapetanom$ natjerao me da svaki dan prehodam povr%inu oko
njegove prikolice i da u svakom trenutku budem spremna cimnuti ga na mobitel ako vidim da se
prikolici pribli(ava njegov deko$ dok on slini nad Rupertom Hveretom u ulo'i 6acoba! /orala sam
se brinuti o tome da u kuhinji imaju Krisp- Kreme kra3ne sa %e)ernom gla'urom$ u kojima se
Kapetan gu%io nakon trave$ koju je prvi pomo)nik redatelja posebnom dostavom slao na set$ a
prijam paketa sam potpisivala ja!
@hi)enje bi u ovom trenutku bilo spas! Svaki je novi dan donosio nova poni(enja! Kapetan je
ponovno urlao na mene pred itavom ekipom$ jer sam njegovu malenu pudlicu pro%etala po as3altu$
a ne po terenu 'a gol3! "Dna% da Kleopatra ima osjetljive jastui)e na %apama+" A to jo% nije bilo
ni%ta u odnosu prema onome %to mi je priredila Rupertova pomo)nica!
Sonia je s gaGenjem pru(ila prema meni rolu toaletnog papira$ kao da se radi o mrtvom %takoru ili
ovla(ivau 'raka u ljekarni! "Ovo je 'aista neprihvatljivo! Ova je3tina kopija 2harmin papira nasmrt
je uvrijedila Rupertovu gu'icu!"
Prestala sam (vakati svoje nove nau%nice kako bih oti%la po Kapetanove Krisp- Kreme a onda po
Kate na #AX! Doletjela je
J9
s Harvarda nakon ljetnog semestra$ na ljetnu praksu u agenciju Eilliama /orrisa! <Planirala je
diplomirati 'a tri godine$ a 'a etiri postati agentica u uglednoj agenciji 2AA!= "5'gleda% kao
/orticia"$ rekla je Kate grle)i me ispred prostora 'a preu'imanje prtljage! "6esu li to meksike
sandale& udi me da te ijedan 3rajer (eli %eviti kad tako i'gleda%"$ rekla je odmaknuv%i se korak od
mene! /oja je **P i'gledala apsolutno prekrasno! Sjajna joj je kosa bila 'ae%ljana i uhva)ena
naoalama 'a sunce s okvirom od kornjaevine! @ i'blijedjelim levisicama gu'a joj je bila savr%eno
stisnuta! "5$ %to ima s tobom&"
"Kate$ sad 'nam %to je patnja! Potpuno sam iscrpljena! /ojem iicku0glumcu0broj0J se u pola na%ih
susreta ne mo(e di)i$ svi u Otisu mr'e sve %to napravim 0 i gledaj"$ rekla sam i'vlae)i plastinu
vre)icu i' svakog d(epa na svojoj odje)i! "Da skupljanje govana i'a redateljeva psa! /r'im taj tvoj
odvratan$ svje( i'gled! Bto ti stavljaju u 'obene pahuljice na Harvardu&"
"Probijam se u prvu postavu veslake ekipe!"
"*edostajala si mi$ kujo"$ rekla sam stisnuv%i je!
"*e$ 'lato$ nedostajala si sama sebi! #ola koju po'najem 'akopana je ispod itavog tog sluganskog
imid(a! Aelim da se vrati! Odmah!"
Kate je uvijek bila vrlo i'ravna! Sam pogled na nju u meni je iUa'ivao osje)aj nostalgije 'a samom
sobom! Popu%ila sam kao O! P! i opet sam htjela biti plavu%a! Kate nas je dove'la do 4rTdTrica
4ckkaia na Rodeo Driveu u rekordnih dvadeset minuta!
"/on dieu "$ u'dahnuo je 4rTdTric$ a %kare su mu pale na pod!
*akon osam sati u 3ri'erskom stolcu jedva sam ekala da deku0glumcu0broj0J poka(em svoje nove
uvojke okupane suncem! Sad kad sam ponovno bila prava kali3ornijska cura$ pjevu%ila sam pjesmu
Davida #ee Rotha dok sam se$ preskau)i svaku drugu stubu$ penjala do stana deka0glumca0broj0J!
*a%la sam ga u krevetu 0 s Kapetanom! 5'gleda da su deku0glumcu0broj0J bili dra(i kali3ornijski
deki!
"ekaj malo$ ti si ga-"$ procijedila sam!
ittivitedebitantice
JJ
"ekaj malo$ ti si plavu%a&+" Deko0glumac0broj0J svim se silama trudio uspraviti na krevetu$
pritom sru%iv%i bong! "Dnai li to da svojem tati ne)e% dati moj (ivotopis&"
"H$ #ola"$ rekao je Kapetan s druge strane madraca! "5ma% jedan Krispv Kreme kod sebe&"
,i%e se nikad nisam vratila na set! 5li u Otis! 5 pojela sam Krispv Kreme!
Doktorica Gilmore me promatrala preko ruba svojih Oliver Peoples naoala s okvirom od
kornjaevine! "#ola$ bojim se da si glumcoholiarka!"
"Glu %to&"
"Glumcoholiarka"$ ponovila je! "Ovisna si o ve'i s egoistinim glumcima jer poku%ava% shvatiti
odnos s egoistinim ocem koji nije sposoban voljeti nikog osim samog sebe! Dok god bude%
poku%avala biti u ve'i s glumcem$ vrti% se u 'aaranom krugu imaginarnog (ivota koji ti blokira
mogu)nost da vodi% stvaran (ivot!"
"Ali upravo to i jest moj problem"$ trgala sam papirnati rupi) u rukama! "*e 'nam %to da radim sa
svojim stvarnim (ivotom+"
"Pa da! Poreme)aj nedostatka karijere! ,rlo uestala pojava kod odrasle djece ovog i onog u
Holl-.oodu!" Doktorica Gilmore se nagnula naprijed i nje(no u'ela crta)i blok koji sam dr(ala pod
rukom! "*o$ #ola$ mislim da 'na% %to s tvojim (ivotom"$ rekla je$ gledaju)i crte(e na stranicama u
bloku! ",rijeme je da pone% slijediti svoju pravu strast! /islim da nisi slikarica! /islim da si
kreatorica!"
Doktorica Gilmore imala je pravo 0 nisam bila stvorena 'a istinsku umjetniku patnju! 1o )u
prepustiti 2hristopheru! Pre0klinjala sam majku da mi da priliku i poku%a me ugurati u slavnu
di'ajnersku ekipu svojeg dragog prijatelja Karla #ager3elda u Pari'u! Prestala sam biti utjelovljenje
4ride i ma%tala o tome da
JI
utjelovim 2oco! /islim$ Karl 0 ovjek je takav genijalac da bi i Kim 55 6ong i'gledao dobro u
2hanelovoj odje)i! Postojao je samo jedan problem7 mjesto pripravnika je jedno$ a nas ga je troje
htjelo!
/oj *GP <najbolji ga- prijatelj=$ 6ulian 1ennant takoGer je molio moju majku da ga preporui 'a to
mjesto! ;io je moj *GP otkad smo imali deset godina$ kad smo istodobno posegnuli 'a posljednjim
%ljokiastim remenom Ri3ata O'beka u *eimanOsu! 6ulian i njegova majka do%li su u #!A! 'bog
i'lo(be "1he Dinner 5Oart-" 6ud- 2hicago u mu'eju Hammer! 1o je bilo najbli(e %to )e 6ulian ikad
pri)i li'anju pike!
*akon %to su nas majke rastavile <6ulian je dobio remen=$ lulian je 'grabio blok koji sam svugdje
nosila sa sobom! "/ogu vidjeti&" @ istom je ritmu okretao stranice i treskao svojim uglje0uocrnim
uvojcima u stilu 4arrah 4a.cett! "Ova je dobra 0 sviGa mi se!" Poka'ivao je na moje odijelo
nadahnuto Daposlenom djevojkom! "Ali dobit )e% na lepr%avosti ako suknju odre(e% ukoso! 5 skine%
jastui)e s ramena!" @'eo mije olovku i' ruke i napravio nekoliko br'ih pote'a po toj stranici!
",idi%&" 5ako mu je bilo lek deset godina$ ve) je bio virtuo'!
Od tog je trenutka 6ulian bio moj vjerni pratitelj$ koliko je to bilo mogu)e$ s ob'irom na to da
(ivimo na dvije ra'liite obale! /agnolia ;aker-$ /et$ ;ungalo. F i 6ulianovi prekrasni crte(i
W 5jedna mode u *e. Morku! 2hateau$ 4red Segal$ /annOs
W hinese i moje rkarije s dodjele Oscara u #os Angelesu! @ ma0i atonskim smo vi%esatnim
tele3onskim ra'govorima raspravljali
W Y odlikama MS# prije i poslije 1oma 4orda$ naborima i ka%miru i 2re.! Ako sam se ve) morala s
nekim natjecati 'a mjesto kod Karla$ bilo mi je drago %to je to 6ulian!
Dajedno smo odletjeli u Pari' i u Karlovu ateljeu u Rue Z ambon upo'nali tre)u kandidatkinju 'a
mjesto pripravnice! /elje je bio skromno namje%ten poput operacijske dvorane$ vi%e isprepletenih
slova "2" nego na domjenku asopisa Premere "*ajmo)nije (ene Holl-.ooda"! Adrienne Hunt bila
je
ivojka visoka metar i pedeset sedam$ kon3ekcijskog broja nula$
s poludugom kosom rubova o%trih poput britve! Davidjela sam joj na londonskom naglasku i nainu
na koji je pu%ila Gitane cigarete$ kao da je roGena s pljugom u ruci! *a%a je ljubav prestala ondje i
tad 0 toka!
"*emojmo se pretvarati da smo prijateljice"$ rekla je i'ravno$ odgurnuv%i moju ruku kad sam se
htjela s njom upo'nati! 6a sam se 'a ovo mjesto sama i'borila! 1i si ovdje samo 'ato %to je tvoja
majka na'vala Karla da ubaci svoje deri%te! *e)e% i'dr(ati ni tjedan dana!"
Odluila sam doka'ati Adrianne da nema pravo! Sama injenica da udi%em pari%ki 'rak me
nevjerojatno nadahnula$ pa je moj crta)i blok uskoro bio prepun ideja! Doslovno sam se 'aljubila u
malenu pro%ivenu torbu koja se nosi obje%ena o ruku$ a 'a koju me inspirirala jedna Degasova slika
u #ouvreu! ;alerina na slici 'aista je trebala malenu 2hanelovu torbu boje lavande da joj visi s
mr%ava 'globa na ruci! Adrienne se posprdno nasmijala kad je preko mojeg ramena vidjela skicu!
"Sad malo di'ajniramo 'a /attel&"
"*e oba'iri se na nju$ nema pojma"$ rekao je 6ulian! "1orbica je tres jolie!" 6ulian je hodao po parku
1uilleries i kao blesav skicirao seriju haljina koju je na'vao svojom kolekcijom "#e 2abaret"!
/a%tali smo da )e Karl na%e plodne hrpe skica pretvoriti u kreacije na modnoj pisti$ ali na%e je
ma%tarije u puste tlapnje ubr'o pretvorila mademoiselle$ toten noir$ Mvette de 5itillac$ koja je bila
Karlova desna ruka u 2hanelu jo% od doba dok ja nisam bila roGena! S velikim ovjekom s repom
ne)emo niti dobiti priliku ra'govarati! "Gospodina #ager3elda se nemojte usuditi niti pogledati"$
upo'orila nas je strogo madame Mvette!
*a% je posao bio popisati Karlove tkanine$ pospremiti ormar s u'orcima i ustati u cik 'ore da bismo
bili prvi na < Olingnancourtu$ gdje smo na sajmi%tu tra(ili inspiraciju 'a haljinu 'a dodjelu Oscara
koju su Karl i njegovi intimusi kreirali 'a /arisu Olomei <tako dra(esno uplakanu u 3ilmu @
spava)oj sohi=!
JR
Amanda Goldberg i Ruthunna Khalighi Hopper
;udu)i da nam je rok do dodjele nagrade puhao 'a vratom i da je /arisa odbijala jednu skicu 'a
drugom$ svi smo dobili migrenu od 'vuka Mvetteinih %tikli dok je mar%irala ateljeom$ 'adimljenim
od dima Gauloises cigareta$ koje su di'ajneri pu%ili jednu 'a drugom kad nisu do krvi gri'li nokte!
"Kad bih samo mogao nagovoriti madame Mvette da pogleda ovu"$ u'dahnuo je 6ulian gurnuv%i
blok prema meni! "Dnam da bi ova bila savr%ena 'a /arisu!"
*agnula sam se prema njegovu bloku i vidjela o0la0la satensku haljinu u ro'a boji poput onih 'a
nastup u 4olies ;ergereu!
"6ulian"$ u'dahnula sam! "Prekrasna je! /ora% je poka'ati madame Mvette!"
"*e usuGujem se! Dna% %to misli o pripravnicima!"
"6ulian$ to je ta haljina! 5di$ idi$ idi++" Otjerala sam ga kro' vrata i ni' hodnik prema Mvetteinu
uredu!
Sat vremena poslije o%amu)eni se 6ulian vratio s drhtavim smije%kom na usnama! "/adame je rekla
da je absolument magni3i[ue!" 6ulian je potpuno omamljen sjeo na tabure! "/oj se san ostvario!"
Sljede)i sam tjedan 6uliana vrsto dr(ala 'a ruku dok se /arisa polako okretala ispred trodijelnog
'rcala! Donji se$ nje(noru(iasti dio haljine lagano podi'ao!
"/adame$ obo(avam je+ Dnala sam da )e Karl uspjeti! 1o je ta haljina!" /arisa je ispru(ila ruke$
privukla madame Mvette i poljubila je u oba obra'a! /adame je s obje ruke primila /arisu 'a
obra'e i poljubila je u usta!
"Dnali smo da )e se haljina svidjeti madamoiselle"$ veselo je rekla Mvette! "A sad$ modni dodaci!"
Pljesnula je rukama i u prostoriju je u%ao pomo)nik$ nose)i bar%unasti pladanj! *a sredini je bila
malena pro%irena torbica blijede lavandine boje! /oja torba!
"Di'ajnirala ju je jedna od na%ih najistaknutijih pripravnica!!! Adrienne Hunt"$ gugutala je madame
Mvette$ nje(no je dodav%i glumici! "Slo(it )ete se da je torbica vrlo %tosna!"
J:
/arisa je s odobravanjem kimala glavom! "Genijalna je$ madame$ stvarno genijalna!"
5skoraila sam naprijed! "/adame$ to je moja!!!" /adame me uti%ala prostrijeliv%i me pogledom!
Sletjela sam ni'a stube u ateljeu i odjurila u stan$ gdje sam 'atekla Adrienne kako pu%i Gitane i lista
crta)i blok! /oj blok!
"Ovo tra(i%&" Otpuhnula mi je dim ravno u lice!
5strgnula sam joj blok i' ruku! "Adrienne$ kojeg vraga radi%& @krala si mi nacrt+"
Adrienne je 'nalaki ispuhnula kolut dima! "/olim te$ odrasti$ #ola! *i%ta vi%e nije originalno!
Pri'najem da me ona tvoja rka inspirirala$ ali naravno da sam kreaciji dala svoj %tih prije negoli
sam je poka'ala Mvette!"
"Dodala si samo isprepletena slova 2 sprijeda+"
Poslije sam /adame Mvette poku%ala objasniti %to se dogodilo! *o$ nije mi vjerovala! 1rebala sam
ve) prije shvatiti da joj Adrienne doslovno ljubi gu'icu! <Dok sam ja no)i provodila ple%u)i u klubu
#es ;ain Douches$ Adrienne je imala 'natno vi%e posla u Mvetteinu stanu na desnoj obali rijeke!=
Sre)om$ na% trenutak napetosti u stilu Dinastije nije imao nikakva utjecaja$ jer je posao dobio 6ulian!
;ila sam shrvana jer je moj san o svijetu mode propao$ ali 6ulian je to mjesto 'aista 'aslu(io!
Odletjela sam s njim u *e. Mork i dr(ala ga 'a ruku dok je /arisa 1ornei slavodobitno po'irala sa
'latnim kipi)em u ruci nakon dodjele 0na(alost$ u 'latnoj haljini Hlie Saab ukra%enoj pravim
'latnicima dok joj je s gracio'ne ruke visjela torbica od tele)e ko(e!
Apres Pari'a$ dobila sam posao tre)e asistentice kreatora kostima 'a nastavak 3ilma 4atalna nesre)a$
ali sam s ostatkom ekipe dobila pedalu kad se redatelj odluio 'a virtualne kostime koji se rade
pomo)u 'elenog 'aslona! /oja linija recikliranih bambusovih trikoa s ukrasima od divljeg prosa na
kraju se poka'ala previ%e biora'gradivom! Oajavala sam jer mi se inilo da sam$ ako je moda moja
prava ljubav$ puno uspje%nija u kupovanju odje)e
JF
Amanda Goldberg i Ruthanna Kiuih[hi Hopper
nego u nje'inu kreiranju! @pisala sam se na Scripps 2ollege$ (ensku <u prijevodu7 be' glumaca=
%kolu dru%tvenih 'nanosti i umjetnosti$ na studij psihologije$ jer sam 'akljuila da mi je prioritet
shvatiti samu sebe 0 i prebroditi unutarnju kri'u koju sam imala sa svojom osobnom Dianom
,reeland! Do poetka drugog semestra sebe sam okarakteri'irala kao paranoidnu ovisnicu s
inklinacijom k egoistinim ispadima i povremenom tendencijom k i'bjegavanju! *akon toga sam se
prebacila na Pepperdine$ 'apravo 'bog lokacije$ jer se nala'i na 'godnom mjestu na obali u
/alibuu$ s pogledom na Paci3ik! Htjela sam upisati studij oceanogra3ije 0 jedva sam ekala da malo
osvje(im taj otu(an i'gled crnih ronilakih odijela$ ali sam odustala kad sam sku(ila da se ocjene ne
dobivaju 'a i'le(avanje na pla(i 2arbon ili 'a ro%tiljanje kod 2ourtne- 2oK Ar[uette! 6edini sat koji
sam pohaGala bio je onaj Siva Ree u studiju joge u ,enice ;eachu!
2ricket 2urtis$ moja *PG i ja upo'nale smo se u Do.n.ard Dogu na mojem prvom satu joge po
metodi ;ikrama 2houd0hur-ja! @ itavom moru nepravedno oaravaju)ih glumica koje su tamo
bile$ 2ricket se isticala$ sa svojim svijetlo'elenim oima$ glatkom mlijenoblijedom ko(om i
prirodnim plavim uvojcima be' umetaka$ poput /atovilke! 5stodobno je i'gledala i kao svjetska
(ena i kao djevojka i' susjedstva! Draila je ljupko%)u i dok je s nas kapao 'noj na pasjoj vru)ini!
"5$ %to te dovelo ovamo&" upitala sam je kad smo nakon sata naletjele jedna na drugu 'a %ankom na
kojem poslu(uju sokove od svje(e ocijeGena vo)a!
"5mam veliku blokadu na polju karijere$ pa sam mislila da bi mi ;ikram mogao pomo)i da i'bacim
sve otrove i' tijela i oslobodim se"$ rekla je 2ricket$ a potom se nagnula i na uho mi %apnula7 ";it
)u ti iskrena$ do%la sam i 'ato %to sam ula da )e ovdje biti ;rian Gra'er!"
"Bto si mislila uiniti$ stisnuti ga pod tu%em&"
2ricket se srame(ljivo nasmije%ila! "Ovaj$ nisam ba% ra'radila itav plan$ ali ve) sam oajna!
Doselila sam se i' Ohia u nadi da )u postati nova 2ameron Dia'$ ali umjesto toga$ samo parkiram
Slavne debitantlce
J>
nje'in Prius na roGendanskoj proslavi Spikea 6on'a! Postala sam slu%kinja holivudskim lutkicama!
/islim da ne mogu pasti ni(e!"
"Gledaj to s ljep%e strane7 ta odora sa crnom smoking mini0haljinom i ru(iastom leptir0ma%nom je
mrak"$ rekla sam! "5 uvijek mo(e biti gore7 'amisli da ima% sve mogu)e holivudske ve'e$ a da si i
dalje totalna nula!"
Dok smo pijuckale soki)e od pirike$ prepriala sam joj svoju (ivotnu priu! Kad je do%ao red na
nje'inu$ shvatile smo da imamo mnogo 'ajednikog7 obje obo(avamo jogu <prava sam
obo(avateljica hlaica 'a vje(banje=$ neuspje%no smo koketirale s makrobiotikom <nisam se mogla
odre)i odre'aka kod Dana 1ane$ ali i dalje sam luda 'a peenim seitanom i' / 2a3Ta de 2ha-a= i
gajile ovisnost o tr(nici Rose ;o.l! Ona je bila 'a%titno lice reklamne kampanje Abercrombie \
4itcha$ a ja sam tamo kupovala! *o$ jednu je stvar 2ricket imala$ aja ne7 najnevjero0jatniji iskreni
optimi'am i dare(ljivost koje sam u (ivotu srela!
2ricket me je ispitivaki pogledala! "#ola$ 'na% %to& *e mislim da si proma%aj! Pred sobom vidim
kreativnu i bri(nu djevojku koja se stalno trudi i ne odustaje! 6ednom )e% uspjeti$ #ola! Daista u to
vjerujem!"
Gledaju)i te svijetlo'elene nevine oi stvarno sam povjerovala da 2ricket vjeruje u mene! "Hvala ti$
2ricket! Dna% %to& ,jerujem da )e% i ti uspjeti!" Dok sam i'govarala te rijei$ u nevjerici sam
shvatila da doista u njih vjerujem!
Dbog cijele te prie s ;ikramom$ 'aista je vrijedilo kod Ana0stasije voskom ogoliti meGuno(je 'a
8C? dolara i trpjeti nesnosan svrab i osip tjedan dana$ jer mi je to omogu)ilo da upo'nam 2ricket$
svoju *PG!
Dok sam ja stalno mijenjala studijske grupe na Pepperdineu$ Kate je i slu(beno postala agentica u
agenciji Douglasa Reeda! 1a ju je malena agencija otela od radnog stola 6ima Eiatta u velikoj
agenciji Eilliama /orrisa! 5' po%tanske slu(be Eilliama /orrisa i%upala se br(e nego %to bi Adam
Sandler uspio dobiti
I?
'eleno svjetlo 'a snimanje 3ilma! *o$ i' agencije Douglasa Reeda nisu joj ponudili mjesto
pomo)nice$ nego punopravne agentice 0s vlastitim pomo)nikom! 6ulian je s mjesta pripravnika u
2hanelu oti%ao i postao kreativni asistent kod Oscara de la Rente u *e. Morku$ pa onda dobio
mjesto u Gen Artsovim novim licima u modi! Sa svojim prekrasnim kreacijama od nabrana satena s
nepravilnim rubom koji je dulji i'a$ a naprijed se skra)uje$ odu%evio je sve i dobio priliku 'a svoju
prvu veliku reviju! 2ricket je napokon ugrabila lanstvo u udru'i scenskih umjetnika jednom
reenicom u Amerikoj piti 9$ u ulo'i 2ourtne-$ obine slatke djevojke!
A gdje sam ja 'avr%ila& S vrlo 'aka%njelom diplomom i' engleske knji(evnosti i ni'om propalih
poslova u (ivotopisu! /oj dar 'a diplomu 0 mogli bi to na'vati i'vedbom po naredbi 0 bilo je jo%
jedno mjesto tre)e pomo)nice kreatoru kostima$ ovaj put u oevoj ver'iji Grka Dorbe$ 3ilmu koji je
pristao re(irati samo da bi mogao platiti raune!
Kad sam stigla na Santorini$ tata je bio i'van sebe! Godinama se poni(avao komercijalnim
naslovima ]Dnam %to si sino) uinio s dadiljinom pitom= da bi se uspio iskobeljati i' dugova i ne%to
'araditi! itavu je tu "'aradu" potom iskoristio 'a 3inanciranje Pro%aptanih vriskova$ art0bisera s
/aggie G-llenhaal u ulo'i udovice koja boluje od skleroderme i Davidom Strathairnom kao
nijemim vrtlarom! 1ata je smatrao da godinama nije snimio tako dobar 3ilm$ ali jedino %to je njime
uspio posti)i je ponovni povratak u nedopu%teni minus! Dbog toga je$ da bi platio raune$ morao
prihvatiti ponudu 'a re(iju i' jednog od velikih 3ilmskih studija! 5' @niversala su ga prisilili da
glavnu mu%ku ulogu dodijeli "Seksi tipu i pojmu elegancije" po i'boru asopisa People 0 "potpuno
nedarovitom mlakonji koji nije dostojan da De *ira poljubi u kitu"$ kako gaje tata okarakteri'irao!
Glavnu je (ensku ulogu dobila 2harlotte /artin$ kraljica maturalnog plesa i' Georgije$ koja je
postala Revlonova glasnogovornica$ a koja je jo% uvijek u 1orontu snimala 3ilm s bra)om 4arrell-
dva tjedna prije poetka na%eg snimanja!
I8
@pravo sam u prikolici s kostimima ribala ga)ice jedne od statistica i sanjala o sunanju u' ba'en u
/issonijevu bikiniju koji sam popalila od mame$ kad mi je i'a leda pri%ao tata!
"#ola$ trebam te"$ obratio mi se$ dobaciv%i mi scenarij! "2harlotte nema do sljede)eg tjedna$ a ja ne
mogu vi%e odgaGati probe! /orat )e% odraditi nje'inu ulogu na itanju scenarija!"
"Kako to misli%$ tata& *e 'nam glumiti+ @ (ivotu sam do sad odradila jedino ulogu statistice u
jednom od 2hristophe0rovih 3ilmova na 3aksu!" /oj me otac$ naravno$ nije vidio u ulo'i brkate (ene
u Povratku u Dampano! *ikad nije pogledao nijedan od 2hristopherovih 3ilmova$ iako kod ku)e
ima dvoranu 'a projekcije sa sjedalima presvuenima crvenim bar%unom i strojem 'a kokice!
"#ola$ 3inito! Samo se pojavi tamo sutra tono u devet!" Odlino! *e 'nam %to je gore$ ribati ga)ice
u pregrijanoj prikolici ili provesti dvanaest sati u dvorani 'a pokuse s tatom0diktatorom!
*ekoliko sati prije itanja scenarija$ oglasilo se 'vono na mojoj hotelskoj sobi u bijelim i tirki'nim
tonovima! 5skobeljala sam se i' kreveta i %irom otvorila vrata!
5spred mene je stajao "Seksi tip i pojam elegancije" asopisa People! Od tog )u ga dana 'vati
S15PH! ;io je seksi poput Stevea /cLueena u;ullittu! *a sebi sam imala pid(amu Eonder .oman$
a lice mi je bilo prekriveno kremom Son-e Dakar 'a isu%ivanje kSo(e u posebnim situacijama! @h!
;ila sam u nevolji!
Dalupila sam vrata i otrala u kupaonicu isprati lice! Kad sam ponovno otvorila$ na sebi sam imala
bijelo0ljubiasti sarong i bijelu majiicu!
";ok"$ rekla sam be' daha!
"5'gleda% predivno$ ali ljep%a si mi bila u pid(ami! 6a imam Supermanove ga)ice"$ rekao je S15PH!
"Sad bih ti poka'ao$ ali 'apravo sam do%ao jer sam mislio da )e ti biti lak%e na probi ako se prije
toga upo'namo! Dasigurno bi radije itala ,odi 'a usamljene po otoku Santorini!" Od njegova sam
osmijeha osjetila trnce u meGuno(ju!
I9
Probe se sje)am kro' i'maglicu! Ostatak svijeta nije postojao! ak mi se i oevo redateljsko
dobacivanje inilo prigu%enim! ula sam samo S15P5* glas$ vidjela samo njegovo lice! Dnai na to
je onaj D! H! #a.rence na studiju knji(evnosti mislio kad je rekao7 "Ono %to krv osje)a$ vjeruje i
govori$ uvijek je nu(no istinito!"
1e sam no)i jedva doteturala do svoje sobe$ iscrpljena od dvanaestosatne probe! Kad sam i'i%la na
balkoni)$ u nevjerici sam gledala u stol serviran 'a veeru 'a dvoje$ pravu go'bu s toplom pitom s
t'a'iki nadjevom$ svje(om grkom salatom s Kalamata maslinama$ dolmama$ musakom$ janjetinom
sa (ara i ra(nji)ima od povr)a! /alena je bijela omotnica stajala na tanjuru s baklavom! Ra'derala
sam je! "Smijem li ti se pridru(iti&" Skoila sam prema tele3onu i otipkala broj S15P5*H sobe!
Sljede)a smo dva tjedna probe svaku veer veerali s pogledom na more! Povremeno smo losos na
(aru i dolme jeli u pid(amama! Ponekad nismo gubili vrijeme na jelo!
"1voje lice"$ rekao je S15PH$ nje(no mi miluju)i lice jedne no)i kad nismo stigli jesti!
"Sto mu 3ali&" pitala sam!
"Savr%eno je"$ rekao je! Koga briga %to se poslu(io rijeima 2ar-ja Granta i' Saradel ;ilo je
nevjerojatno romantino! S15PH nije morao krasti ni%ta ni od koga! Dobro$ mo(da je ne%to malo
posudio od /icke-ja Rourkea i' Devet i pol tjedana!
Kad sam sa S15PO/ prvi put stigla ravno do /jeseca$ na'vala sam Kate!
"*isi *eal Armstrong! *emoj to vi%e nikad tako na'vati"$ rekla je Kate!
"1o je sve %to ima% 'a re)i& Svr%ila sam+" rekla sam!
";ilo je i vrijeme! Ako (eli% ne%to vi%e$ na'ovi 2ricket! *a drugoj mi je liniji Sophia 2oppola$ a ve)
je skoro sedam i trideset! Dakasnit )u na sastanak s 6e33re-jem Kat'enbergom u 4our Seasonsu! Aeli
da Eill posudi glas /uhamedu u njegovu projektu animirane ver'ije Kurana"! Eill ;aile- bio je
Katein klijent tek
IJ
nekoliko mjeseci$ a ve) ga je i'bavila i' humoristine serije s Adamom 2arollom i od njega stvorila
novog Russella 2ro.ea!
2ricket je preko tele3ona satima sa mnom prelistavala Seksualne 'nakove7 astrolo%ki ljubavni vodi
'a svaku (enu! "Ovdje pi%e da lav seksualno stimulira ribe na nain na koji njima treba!" 5'meGu
probi sam skupljala nagradne milje na *ASA0inim svemirskim letovima! Da budem iskrena$ od tih
me silnih putovanja na /jesec ve) po%teno boljelo dolje!
1jedan dana prije snimanja tatu je na'vao 2harlottein agentP prijavila se u kliniku Promises 'bog
"iscrpljenosti"$ 'bog ega je tata umalo 'avr%io u umobolnici ;ellevue! Svi jako dobro 'namo %to u
Holl-.oodu dovodi do "iscrpljenosti"! Potom neki "dobar prijatelj" nei'bje(no mora asopisu Star
otkriti da si viGena kako dr(i% nju%ku 'alijepljenu 'a stol kao svinja koja tra(i tartu3e$ i'a kulisa
dobrotvorne priredbe glumake udruge 'a staraki dom! Datim slijedi poni(avaju)a videosnimka
tebe 'a volanom ;entlevja$ s najve)om %alicom kave i' Starbucksa u ruci$ kako ga'i% 3otogra3a
ispred 5v-ja$ a potom bje(i% u Hscaladeu svojeg tjelesnog uvara!
Otac je pao u duboku depresiju jer je 2harlotte odustala od uloge$ pa je u(arenu kemiju i'meGu
mene i S15PH na probama protumaio kao moj glumaki talent! @mislio je daje tako genijalan
redatelj da ak i u meni mo(e otkriti skriven talent! *isam imala ambicije postati glumicom$
'animao me jedino S15PH! *o$ okrutna je i gola istina da sam jedino na ovaj nain mogla natjerati
oca da me barem malo primijeti! 5 njegova mi je pa(nja godila! <Osim onog trenutka tijekom moje
prve ljubavne scene sa S15PO/$ kad se tata dok je moje golo tijelo bilo osvijetljeno re3lektorima
proderao7 "#ola$ makni gu'icu pet centimetara desno od kamere!"=
Kad smo se vratili u #!A!$ nakon 'avr%etka snimanja$ S15PH je imao tri mjeseca do poetka novog
3ilma$ pa je svu svoju pa(nju mogao posvetiti meni! Svaki smo trenutak sre)e provodili 'ajedno! *e
radi se o salati od povr)a sa (ara u 5v-ju <koju smo jeli s papara''ima 'a vratom=$ niti o mjestima
tik do terena na
II
utakmici #akersa u Staples 2enteru$ u dru%tvu 1ob-ja /aguirea i D-an 2annon! Radi se o tome da
sam se sa S15PO/ osje)ala kao jedina djevojka na ne0vi%e0tako0osamljenom0planetu! ,odili smo
dubokoumne ra'govore o tome koliko me obo(ava$ o globalnom 'atopljenju i njegovoj 3ri'uri i'
salona 2hrisa /c/illana! Prije spavanja mi je u kadi itao asopis People! A s /jeseca gotovo
nikad nismo sila'ili do podne! "#ola$ upotpunjuje% me"$ rekao mi je nje(no! Koga briga %to je ukrao
reenicu i' 6ert-ja /aguirea&
;ila sam kao Ali /acGra. u #jubavnoj prii$ ali$ hvala ;ogu$ be' dijagnosticirane 'lo)udne
bolesti! Onda su se u novinama pojavile kritike na%eg 3ilma i tad mi se 'lo)udna bolest inila kao
i'vrsna stvar! 1renutna smrt& ak i bolja stvar! @ Holl-.ood Reporteru su napisali7 "#ola Santisi
guta rijei$ a mo(da to i nije tako lo%e!" @ ,ariet-ju su vri%tali7 "Recite *H #o+" @ asopisu People
su pet stranica posvetili 'lima nepoti'ma$ a ja sam bila doka' broj jedan7 "Kad se k)i koja ne 'na
glumiti dogodi ocu redatelju!"
Htjela sam samo da me S15PH 'agrli i ka(e mi da te glupe kritike nisu va(ne$ da smo va(ni samo
mi! Ali on je bio u 1orontu na snimanju gdje je imao cameo ulogu u 3ilmu Douga #imana! Kad me
je njegov pomo)nik$ Kevin$ na'vao i rekao da mi mora donijeti ne%to$ odmah sam vi'uali'irala
2artierov trodijelni prsten s ru(iastim$ (utim i bijelim Pave dijamantima$ koji smo S15PH i ja
gledali u i'logu$ ili kutiju okoladnih kolai)a punjenih slje0'ovom kremom i' 6oanOs u 1re)oj ulici!
Kad se Kevin pojavio nose)i samo malenu bijelu omotnicu$ promijenila sam popis (elja! /asa(a u
salonu Peninsula& Poklon0bon i' /aK3ielda& *e$ naravno7 unutra je avionska karta da i' ovih stopa
mogu oti)i S15P5! Otvorila sam omotnicu!
Draga #ola$
'nam da )e% ra'umjeti kako si u ovom trenutku u svojoj karijeri ne mogu priu%titi da me pove'uju s
negativnim publicitetom koji se stvorio oko tebe!
IC
@vijek )emo imati Grku!
S ljubavlju$
6a
Pala sam na pod! 5mala sam osje)aj da mi puca svaka kost! Dopu'ala sam do tele3ona i istipkala
S15P5* broj$ a potom slu%alicu pritisnula u' uho! Kad je tele3on s druge strane poeo 'voniti$ tik do
sebe ula sam 'vonjavu mobitela!
"#ola$ ja sam! Sve je po'ive preusmjerio na moj mobitel"$ rekao je Kevin$ gledaju)i me su)utno s
ula'nih vrata na kojima je jo% uvijek stajao$ s mobitelom na uhu! "*e mogu oti)i dok ne spakiram
njegove stvari!"
Spo'naja me je pogodila poput najgoreg uragana! S15PH me nogirao 'bog negativnog publiciteta&
Kako je to mogu)e& *e+ Ho)u li ga ikad mo)i preboljeti& 5 ovaj put mi je smetalo %to je upotrijebio
;ogartove rijei i' 2asablance!
5skljuila sam tele3on$ mobitel bacila u ko% i danima le(ala u krevetu$ ustaju)i samo rijetko da
popijem gutljaj vode! *isam htjela da me itko posje)uje! ;ila sam u dvojbi7 da li da se 'adavim
svojim seksi ru(iastim 2osabella ga)icama ili da$ poput ,irginije Eool3$ napunim d(epove
kamenjem i utopim se! /o(da u je'eru s labudovima ispred hotela ;el Air& 5li u ba'enu hotela
Roosevelt koji je obojio Hockne-&
*akon nekoliko dana 0 i'gubila sam pojam koliko tono 0 i' mojeg me stanja duboke depresije
naglo trgnuo jak miris dima! Kakvo bi olak%anje bilo skonati u plamenu+ Potom sam 'aula
prigu%ene glasove koji su govorili nekim posve nepo'natim je'ikom! /o(da sam ve) umrla i sad
ula'im u nepo'natu 'emlju mistike!
"Dlato"$ pro%aptala je moja majka svojim najutje%nijim glasom!
6edva sam usredotoila pogled na u'nemirena lica moje majke$ oca$ 2hristophera$ nepo'natog
ovjeka u bijelom indijskom odijelu$ sve)enika$ s turbanom$ te jo% nekoliko njih koje nisam mogla
prepo'nati! Svi su se sjatili i'nad mene s aureolama blje%tave bijele svjetlosti i'nad glava!
IR
Amanda Goldberg l Ruthanna Khalighi Hopper
"6esam li umrla&"
"*e$ 'lato$ nisi umrla!" Kateino lice se pojavilo i'a 2hristo0phera! "/o(emo li malo po(uriti s
ovim& Da jedan sat imam potpisivanje ugovora!"
"/oj stan gori&"
"*e$ iskorjenjujemo negativnu energiju koju je stvorilo tvoje iskustvo na snimanju tatina 3ilma"$
rekla je mama u svojem ka3tanu crvene boje Dandre Rhodes$ glasom i' kojeg se dalo naslutiti da
danima nije meditirala 'bog itave ove 3rke! "6e li tako$ doktore 4reedman&"
"Doktor 4reedman"$ upitala sam slaba%nim glasom! "Dar je Dalai #ama Aidov&"
"/o(e% me 'vati i mojim duhovnim imenom$ doktor Singh"$ rekao je doktor 4reedman!
"5' ;rookhUna je"$ rekla je 2ricket$ proviruju)i preko tatina ramena! "Ovdje smo 'bog tebe!"
Doktor 4reedman je stavio moju desnu ruku u svoju$ a drugu polo(io na srce i 'atvorio oi! "Aelim
da sad svi 'atvorite oi! Di%ite!"
"Da$ di%ite"$ rekla je moja majka sti%)u)i moju drugu ruku!
"Osjeti ljubav i podr%ku i' ove prostorije i primi tu ljubav! Pusti je u svoje srce"$ rekao je doktor
4reedman! Bkiljila sam na jedno oko i ugledala mamu$ tatu i brata kako se dr(e 'a ruke 'atvorenih
oiju$ iskreno se trude)i slati ljubav i i'ljeenje prema meni! Su'a 'ahvalnosti skotrljala mi se ni'
obra'! Stvar je doista 3unkcionirala! Osje)ala sam se promijenjenom! 1aman sam htjela 'atvoriti oi
i ponovno uroniti u taj nje(ni osje)aj savr%ene ljubavi$ kad je savr%enstvo trenutka poremetio po'nat
'vuk!
"Kate+" #judski lanac ljubavi istog je asa bio prekinut nje'inim be'obra'nim tipkanjem po
;lack;errvju!
"Gledaj$ #ola$ oni pale sve lo%e kritike i S15P5*H 3otogra3ije! Ku(i%& ,rijeme je da krene% dalje!"
Doktor Singh je pomo)niku u turbanu dodavao i posljednje uspomene na S15P@$ a ovaj ih je bacao
u kamin!
I:
"Daustavi ih+ 1e su slike sve %to mi je ostalo"$ vrisnula sam$ skoiv%i prema kaminu! 2hristopher je
pri%ao i uhvatio me!
"5'gleda da je A!O! Scott imao krivo u ve'i s rasponom tvojih osje)aja!" Kate je napokon i'gubila
strpljenje sa mnom!
1ata se nagnuo prema meni! "#ola$ 'a%to na trenutak ne ra'misli% kako je meni! @propastila si mi
3ilm!"
2hristopher je s gaGenjem podignuo ruke! "1ata$ sad nije rije o tebi! Ovdje smo 'bog #ole!"
"/r'im Holl-.ood! Do kraja (ivota ne (elim vi%e uti ni 'a 3ilmove ni 'a glumce! Aelim oti)i
odavde"$ ridala sam!
5 tako sam se na%la na letu Air 5ndije kojim sam dva dana putovala do meGunarodnog aerodroma
5ndira Gandhi u *e. Delhiju! ;ilo mi je lak%e im je avion poletio$ osobito 'bog toga %to sam$
poku%avaju)i 'a sobom ostaviti materijalni svijet$ nepokolebljivo odbila ponijeti ,uittonov koveg
u koji mi je mama spakirala stvari! Sama pomisao da )u hodati Gandhijevom domovinom u meni je
pobuGivala smirenost!
1ri tjedna 0 ili se ipak radi o tri mjeseca& Ovdje vrijeme ne 'nai ni%ta 0 nakon dolaska$ odjednom
sam se na%la u blje%tavom purpurnom sariju$ prekrivena udnim ugri'ima kukaca$ gu%e)i se u
smradu neopranih nogu i mirisu paulija$ le(e)i na podu u nepo'natom a%ramu okru(ena desecima
nepo'natih ljudi odjevenih u odje)u slinu mojoj$ koji su pjevali! Dok mi se tijelo kupalo u 'noju i
grilo od proljeva$ pitala sam se je li ovako mogu)e posti)i stanje nirvane i mo(e li se ovdje negdje
na)i Kiehlova hidratantna krema 'a lice! Do%lo mi je da Sai ;abu uhvatim 'a njegove %iroke hlae i
molim ga da me po%alje ku)i$ ali bila sam preslaba da bih pu'ala preko prostirki! *ekim nebeskim
udom poslan$ pri%ao mi je prekrasan mu%karac u naranastom sariju i pru(io mi be(ini tele3on!
"6ulian 1ennant 'ove #olu Santisi"$ rekao je svojim savr%enim engleskim!
";ok"$ u nevjerici sam graknula u slu%alicu!
IF
Amanda Goldberg i Ruthanna Khalighl Hopper
"/o(e% se vratiti ku)i! *isi vi%e na naslovnicama!"
"6esi li uo i%ta o S15P5&" *jegova mi je dobrobit odjednom bila va(nija od moje!
@nato 'ujanju na ve'i ula sam 6ulianov u'dah negodovanja! /oj me je *GP no)ima 'vao i
odslu%ao bog'na koliko sati mojeg srcedrapateljnog jadikovanja$ a tele3onski mu je raun sigurno
ve)i od cijene najma gajbe u Sohou! "Htio sam te spasiti od mrane atmos3ere i odvratno
nekvalitetnih tkanina u tom malom a%ramu$ ali sad ba% nisam siguran da mi je to pametno!"
"Ovdje sam okru(ena mantrama ljubavi i suosje)anja! *e mogu to vi%e smisliti! *e mogu vi%e
pojesti ni 'alogaj chana masale! *edostaje mi kada$ moj krevet i sjeckana salata i' #a Scale!
*emam vi%e snage 'a duboke misli! 1o je tako iscrpljuju)e"$ kukala sam!
"#o$ mislim da imam do'u povr%nosti taman 'a tebe! 6esi li ula 'a veleposlanike u Holl-.oodu&"
"Ako Holl-.ood ima veleposlanike$ trebalo bi ih sve otpustiti$ jer je to najneprijateljskiji i
najnemilosrdniji grad na svijetu"$ rekla sam kro' su'e! Samosa(aljenje mi je oduvijek bilo jaa
strana!
"Oito nije dovoljno to %to su 1he 1imes i EomenOs Eear Dail- mojoj novoj kolekciji dali genijalne
kritike ili %to mi je ,ije)e amerikih modnih kreatora dodijelilo nagradu Perr- Hllis 'a najboljeg
mladog kreatora! /oje ulagae 'anima jedino koje )e po'nate osobe odjenuti moje kreacije u tjednu
dodjele Oscara! *itko se$ ak ni u samom Holl-.oodu$ ve) dan nakon dodjele ne mo(e sjetiti tko je
osvojio nagradu 'a najbolju sporednu glumicu! *o$ svi se 'ato sje)aju G.-neth Paltro. u baletnoj
haljinici Ralpha #aurena ru(iaste boje (vaka)e gume! 5 po'adine Hilar- S.ank vrijedne milijun
dolara u onoj sa3irnoj$ Gu-a 5 !arochea$ s otvorenim leGima! Sto 'nai da si moram nabaviti
OveleposlanicuO koja )e holivudske dive odjenuti u moje kreacije 'a dodjelu Oscara!"
"6uliane!!!" poku%ala sam ga prekinuti!
I>
";esplatan prostor u novinama$ od 5nSt-lea do 1imea Helloa+ je neuinkovit! 5 ini mi se da svaki
kreator$ od 2avallija do ,alentina$ ima svoju veleposlanicu!" 6ulianov se glas pretvorio u piskutavo
jadanje! "Aelim da ti bude% moja! ,rijeme je da se vrati% u svijet mode! @ 5ndiji samo rasipa% svoj
talent!"
"O$ ;o(e$ 6uliane! *e dijelim tvoje mi%ljenje! Dvui gro'no! *e"$ %mrknula sam!
5 1i%ina!
"6uliane&"
ula sam njegovo sve dublje disanje 0 a mo(da je i hiper0ventilirao!
"Re)i )u ti to ovako7 trebam te! Dobro& Radije bih se odrekao svojih potpisanih /urikami ,uitton
tenisica i' limitirane serije$ nego to javno pri'nao$ ali ti si jedina koja mi mo(e pomo)i! Dna% %to
ljudima dobro stoji i cijeli si (ivot okru(ena glumicama! Dna% kako treba s njima ra'govarati! @spjet
)e% ih nagovoriti da odjenu moje kreacije! Ako se mogu probiti do crvenog tepiha$ mogu se probiti i
medu velike igrae! Sad po(uri i reci da )e% mi pomo)i$ j Do Oscara je ostalo jo% samo %est
tjedana!"
Da postanem veleposlanicom u Holl-.oodu& Poku%aj da slavne osobe nagovori% na bilo %to prava
je no)na mora 0 osobito na odijevanje kreacija kreatora 'a kojeg lobira% u najva(nijoj no)i u godini!
;arem )u se vratiti modi! /o(da nisam stvorena da 5 i'raGujem odje)u$ ali 6ulian ima pravo7 uvijek
'nam %to ljudima
j dobro stoji! Posao veleposlanice u Holl-.oodu dobar je posao
i 'a poetak! Osobito ako imam namjeru pobijediti poreme)aj
nedostatka karijere!
j+ @' to$ nisam imala prebijenog novi)a! ;e' kinte sam u tolikoj
5 mjeri da sam bila u isku%enju da na e;a-u ponem prodavati
mamine pro%lose'onske 2hanelove haljine da platim stanarinu! *ije bilo %anse da tra(im novac od
roditelja! ,rijeme je 'a 5 odrastanje!
5 A i kako sam mogla odbiti svojeg *GP0a& 1rebao me je!
V "Sjest )u na sljede)i let!"
C?
S S S
"1o ti je kostim 'a sljede)i 3ilm&"
*a%la sam se licem u lice s desetcentimetarskim stiletto %tiklama na aerodromu Heathro.! #e(ala
sam na naprtnjai na prepunom terminalu i ubijala tri sata nakon leta i' 5ndije! @gledala sam i par
mr%avih nogu! *aravno da je ATrienne Hunt na sebi imala malenu crnu haljinu! 1oliko sam
'aostajala s prelistavanjem modnih asopisa da nisam mogla odmah prepo'nati o kojem je kreatoru
rije! ;ilo je dovoljno pogledati$ da nestanu sve mantre o ljubavi i suosje)anju! /o(da je bolje
odjevena$ ali ja sam vi%a 0 u ravnim cipelama!
Prisilila sam se da ne pogledam 'nojem natopljen sari koji sam kupila 'a neku si)u$ a koji tjednima
nisam skinula sa sebe! "Dapravo$ ovo ti je komad i' 2ommos Des Gar^ons koji sam u'ela kod
2olette u Pari'u"$ odgovorila sam!
Adrienne je podignula obrvu! "Stvarno& 5 %to ima% u planu& Kad ti se ponovno mo(emo nadati na
velikom ekranu&"
"S glumom sam 'avr%ila"$ rekla sam!
";a% %teta! Sigurna sam da itav Holl-.ood plae 'bog toga"$ rekla je$ ispuhuju)i jedan od svojih
savr%enih krugova dima! Do%lo mije da joj i%upam tu prokletu Gitane cigaretu i' crveno nama'anih
usana i 'apalim joj onu ravnu gu'icu!
"Kamo si ti krenula ovim letom"$ pitala sam je! "*isi li rekla da ne)e% nogom kroiti u grad
silikona&"
"Ovo je i'nimka 0 'bog /iuccie"$ rekla je Adrienne! "Doslovno je kleala preda mnom i molila me
da joj pomognem odjenuti ljude 'a dodjelu Oscara! 1ko bi je odbio& @' to$ lova je vjerojatno bolja
od one crkavice u britanskom i'danju ,oguea$ a i /iuccia je sredila da odsjednem u /adonninoj
ku)i dok je ona u #ondonu!"
*aravno! *je'ina mala crna haljina! ista Prada! Pitaj ;oga koga je ta netalentirana kuja i'bola ili
pokrala da dobije taj posao! Sto mi je bilo da postanem 6ulianova veleposlanica u Holl-.oodu& @
i'ravnom natjecanju s Adrienne Hunt&
C8
ekaj! /o(da je 0 napokon 0 do%lo vrijeme 'a osvetu! ";a% mi je drago 'bog tebe$ Adrienne"$
spokojno sam se nasmije%ila! "Dapravo$ radim isto to 'a 6uliana 1ennanta!"
"Da 6uliana& Oh$ pa to je ba% slatkol @ ime dobrih starih vremena$ dat )u ti savjet7 ujem da Denise
Richards jo% ne 'na iju )e haljinu odjenuti"$ rekla je i doslovno me pore'ala svojom 3ri'urom
o%trom poput britve kad se okrenula i krenula na ukrcavanje! "Poku%at )u ti i' poslovne klase poslati
vru) kolai)! Pretpostavljam da leti% u ekonomskoj!"
6esu li se te %tikle malo 'anjihale dok je Adrienne hodala prema i'la'u& 2uro draga$ pomislila sam$
tako tipino 'a tebe!
im smo sletjeli na #AX$ odve'la sam se u ordinaciju doktorice Gilmore!
"Pa %to ako Adrienne Hunt ima diplomu i' okrutnosti$ magisterij i' manipulacije i doktorat i'
'abijanja no(a u leGa"$ komentirala sam$ tra(e)i podr%ku od doktorice Gilmore! ",i%e nismo u
Pari'u! Ovo je moj grad! *e)u dopustiti njoj da me 'austavi na mojem putu prema uspjehu! *ema
%anse! 1rebam taj posao! 1o je pravi posao 'a mene"$ spustila sam glavu na dlanove! "Sposobna sam
'a taj posao$ 'ar ne& O$ ;o(e! /islim da nisam dovoljno sposobna 'a ovaj posao! *agovorit )u
Kate da na'ove 6uliana i ka(e mu da sam od piletine na lovaki u avionu do(ivjela ana3ilaktiki %ok
i umrla!"
",rlo kreativno$ #ola$ ali 'na% da ne odobravam tvoje laganje!"
"Doktorice Gilmore$ da ste upo'nali Adrienne$ mo(da biste promijenili mi%ljenje! /o(da biste me i
sami odve'li na aerodrom!"
"#ola$ tvoji )e te problemi pratiti kamo god da ode% 0 ak i u 5ndiju! ,a(no je da se suoi% sa svojim
stvarnim (ivotom! A kao %to si i sama istaknula$ ovo ti je i'vrsna prilika 'a uspjeh! Drago mi je uti
da se vra)a% u modni svijet! 1alentirana si! Sad svoj talent mora% ra'viti! 5pak te moram pitati$ %to je
s tvojim glumcoholi'mom & "
C9
"ista sam ve) 8C8 dan"$ odvratila sam! "*aravno$ u Sai ;abinu a%ramu nisu se snimali holivudski
3ilmovi!"
"#ola$ ponosim se tobom! /ala$ jako ti dobro ide"$ rekla je$ ustaju)i!
"Stvarno to mislite&"
"#ola$ vjerujem u tebe! 5 6ulian takoGer! /oramo jo% rije%iti jedan problem$ a to je da ne vjeruje% u
sebe$ jer to te koi u uspjehu! A tu je i problem s glumcoholi'mom!"
"Dnai$ ja to mogu$ doktorice Gilmore&"
"#ola$ (ivot je te(ak! *abavi kacigu!"
"*ije li to rekla 6enni3er Aniston&"
"Sigurno ima dobrog psihijatra"$ rekla je doktorica Gilmore sa smije%kom! "Sad se naspavaj! Pred
tobom je puno posla!"
Doktorica Gilmore je otvorila vrata sljede)em pacijentu$ nekom tipu koji je bio sladak poput Paula
Rudda! *asmije%io mi se kao pravi drug0po0psihijatru! On )e u)i unutra i baciti se na vje%anje
svojih problema$ a ja se vra)am i' rata! 1raperice 0 ne prepo'najem marku 0 nisu Seven$ Paper
Denim$ niti ;lue 2ult! 1enisice 0 ne prepo'najem marku 0 nisu starke$ adidasice$ niti pumice!
/islim da na glavu ne stavlja ni%ta od proi'voda 'a njegu kose! Sto takav 3rajer uop)e radi ovdje&
5'gleda tako normalno!
@hvatila sam sebe kako piljim u tipa kod psihijatra$ pa sam br'o maknula pogled! Dok je ula'io u
ordinaciju doktorice Gilmore$ shvatila sam da nisam sigurna jesam li spremna napustiti sigurnost
nje'ine ordinacije i ponovno kroiti na planet Holl-.ood! Ho)u li u %est tjedana uspjeti ikoga
nagovoriti da u 6ulianovoj kreaciji pro%e)e oskarovskim crvenim tepihom& 6esam li napokon
spremna da 'auvijek pobijedim svoj poreme)aj pomanjkanja karijere i glumcoholi'am&
Da! Duboko sam udahnula$ otvorila vrata ordinacije doktorice Gilmore i i'a%la!
CJ
*edjelja
8:R sati$ 89 minuta i IF sekunda do dodjele Oscara 'a najboljeg sporednog glumca
*edjelja je$ osam sati ujutro! ,ani je 9: stupnjeva i sunano je!
*aravno da je 9: stupnjeva i sunano 0 kao i u svakog dana u Holl-.oodu! ak i sredinom veljae!
@ normalnim bih okolnostima jo% bila u RH/ 3a'i sna$ ali dodjela Oscara je 'a tjedan dana! Ali sad
sam na sve etiri i na bijelom upavom tepihu u glavnoj spava)oj sobi u ku)erini u /alibuu na
2arbon ;eachu! ;ilo bi dobro da mogu re)i da je i'a mene 6ake G-llenhaal! Prsti mi krvare od
porubljivanja otmjene 6ulianove srebrne satenske haljine be' naramenica$ dugake do poda$ koju je
trenutano na sebi ima 2and- 2ummings! @vrnuta lajava britanska rock00'vije'da plave kose
nominirana je 'a Oscara 'a najbolju pjesmu$ 'a 1arantinov 3ilm Kill ;ili$ R! dio!
Sve se mo(e svesti na sljede)e7 vi%e od mjesec dana provela sam lupaju)i %akama i glavom na
ula'na vrata 'vije'da$ poku%avaju)i ih nagovoriti da 'a dodjelu Oscara odjenu neku od 6ulianovih
prekrasnih haljina! 6ulian je neispavan$ pothranjen i neopran$ i od %ivanja vi%e ne osje)a prste$ a
mene su pora'ile be'brojne druge modne veleposlanice u Holl-.oodu$ koje moljakaju$ podmi)uju i
ucjenjuju 'vije'de da odjenu haljine njihovih kreatora! Ovoliko
CI
Amanda Goldberg i Ruthanna Khalighl Hopper
mi je nedostajalo da pridobijem Kirsten Dunst$ Salmu Ha-ek i Hmil- ;lunt! Od 6eni33er 2onnell-$
Helen /irren i ;e-oncT dobila sam odjeb! ak sam i vlastitu majku kumila i molila da odjene
6ulianovu haljinu$ ali me ona odbila7 "Dlato$ 'na% da bih ti rado pomogla$ ali Karl je moj najstariji i
najdra(i prijatelj! Dna% da moram odjenuti 2hanel!" /oje su posljednje tri nade7
8! 2and- 2ummings$ u usporedbi s kojom ;ritne- Spears i'gleda kao dijete na reklamnim
plakatima udruge mentalno hendikepiranih osoba!
9! Scarlett 6ohansson$ koja je upravo$ po dvanaesti put$ promijenila termin posljednje probe$ koju
smo trebale imati danas poslijepodne! 6ulian je doslovce napravio gipsane odljeve Scarlettinih
prekrasnih sisa da bi osmislio savr%enu haljinu od crvene ipke koja )e nje'ine savr%ene bradavice
istaknuti poput Hdel.eiss okoladnih bombona na pladnju!
J! Olivia 2utter$ nominirana 'a Oscara 'a najbolju (ensku ulogu$ 'bog koje svi kreatori jedni
drugima vade oi$ jer se jo% nije odluila iju )e kreaciju odjenuti!
Kao da to sve nije dovoljno da 'aradim ir na (elucu$ odijevam i 6akea 6onesa 0 glumca$ ovisnika o
travi$ 'avodnika plesaica i' no)nog kluba 4ort- Deuce$ strastvenog igraa pokera 0 i to 'a Desetu
i'lo(bu General /otorsa i predoskarovsku 'abavu! 6ake je ve) %esti put otka'ao probu koju smo
trebali imati prije tjedan dana$ a G/ revija je 'a dva dana! Sam ;og 'na da 'adnje %to bih po(eljela
jest odijevati glumca$ ali to je jo% jedna i'vrsna prilika 'a 6ulianovu promociju!
2and- je in'istirala da petu probu odradimo u ovo nepristojno doba$ na setu snimanja videospota$ u
re(iji mojeg brata$ 'a nje'inu najnoviju pjesmu$ "Od0piiip0bi i je0piiip0bi si mater"$ jer mi je
2hristopher pomogao uvjeriti je da 'a dodjelu Oscara odjene kreaciju 6uliana 1ennanta! *adam se
da )e i biti tako$ ako uspijem pre(ivjeti ovaj pakao!
"*ije li ovaj sjaj ne0vUero0ja0tan& A vidi sve te li0je0pe bo0je"$ mrmlja 2and- 2ummings$ dok
prebacuje pogled s rukom u%ivenih
CC
valjkastih perla na prsima na pedeset staklenih boica s /A200ovom "Pohotnom pra%inom" u svim
duginim bojama na stoli)u 'a %minkanje! Odjednom je poela u'imati boicu po boicu i njihov
sadr(aj rasipati po bijelom sagu! @ potpunoj nevjerici gledam kako se na tisu)e dolara vrijedna
%minka pretvara u blje%tavu hrpu na podu! 2eler-$ nje'ina %minkerica$ nije niti trepnula! Oito je to
'a nju najnormalniji dan na poslu!
"*e brini se$ platit )emo sve to"$ i' kuta sobe je pro%aptao nje'in menad(er!
Prije negoli sam je uspjela sprijeiti$ 2and- prospe "Pinklette" sjenilo po prednjem dijelu 6ulianove
haljine$ pretvoriv%i haljinu dostojnu strastvene /arlene Dietrich u crte( djeteta i' vrti)a!
"Ajme sranja"$ u'dahnem!
"Da to )e% platiti trostruku cijenu"$ 2eler- ka(e menad(eru! ",i%e se ne proi'vodi$ a na e;a-u sam
'a to morala platiti suhim 'latom!"
Histerinim pokretima poku%avam ukloniti sjenilo s tkanine$ koje se samo jo% vr%)e uhvatilo 'a
osjetljivo satensko tkanje! "Kako )u ovo skinuti"$ pitam$ vi%e retoriki!
"5onako je bila predugaka"$ odbrusi 2and- 'grabiv%i par %kara sa stola 'a %minkanje! Prije nego %to
sam je uspjela 'austaviti$ skratila je haljinu dugaku do poda u dopinjak! /orat )u pretpostaviti da
televi'ijska ku)a A;S ne)e u krupnom planu 'umirati ovu haljinu u' 8?!??? dolara vrijednu
kreaciju 6! /en0dela na Ashle- 6udd$ u emisiji 1he ,ie. u ponedjeljak ujutro nakon dodjele Oscara!
Bto onda ako )e se je3tina oprava raspasti im se sagne% po jo% jedan list salate& @%tedjet )e% barem
>!F?? ili >!:?? dolara 0 ne 'nam tono$ matematika mi nikad nije bila jaa strana!
"Dooobraaaa"$ promrmlja punk0rockerica i sru%i se licem u hrpu sjenila na podu!
*je'ine 4rederickOs o3 Holl-.ood tirki'ne ga)e ostanu joj visjeti oko gle(njeva!
CR
"O$ ;o(e moj+" kriknem! "*eka netko na'ove hitnu+" *i menad(er$ ni 2eler-$ ni 2and- nisu
trepnuli! Oito su ti nje'ini lastavica0skokovi svakodnevna pojava!
2hristopher je uletio u sobu poput 6acka *icholsona u #etu i'nad kukavijeg gnije'da$ ra%upane
tamne kose$ staklasta pogleda$ s kapima 'noja i'nad gornje usne i na elu! "6e li mrtva&"
";olje joj je da jest! Ako nije$ ja )u je i'bosti %karama 'ato %to je iskasapila 6ulianovu haljinu"$ rekla
sam!
"*ije mrtva"$ promucala je 2eler- pora(eno$ poku%avaju)i ispod 2and-na ispru(ena tijela spasiti
sjenilo ija svaka boica vrijedi 8?? dolara! "Ovo joj je tre)i put u posljednja dva sata$ ali sad je
nadma%ila i samu sebe! Ovo se lijepi kOo blesavo! 1rebat )e mi jedan sat samo da joj skinem sjenilo s
lica!" Aha$ 'nai 'a to 2eler- dobiva 8?!??? dolara na dan! /orala bih odmah na'vati 6uliana i re)i
mu da sam 8?? posto potpla)ena!
2hristopher me odvukao u kut na dogovor! "Skro' sam u kurcu$ #a0la"$ rekao je iscrpljeno!
"5 ja sam!"
"Koliko si ti u kurcu& Reci mi$ da ja budem malo manje"$ ree 2hristopher!
"Pogledaj %to je napravila s haljinom! Kako )u to objasniti 6ulianu&"
"Dobro$ dosta o tebi"$ ree 2hristopher$ gri'u)i nokat na ka(iprstu! Protrljao je rukom oi! ",ani me
eka kompletna ekipa da ponemo snimanje! Stoje tamo i kopaju nos od pet ujutro! Pro)i )e mi
jutarnje svjetlo U pobje)i )e mi slonovi! Dumbo i njegov brat ;am ;am u podne moraju biti na
tre)em roGendanu sir 6oela Silvera"$ rekao je! "#o$ %to da radim&"
"Premjestimo je na sredinu sobe"$ predlo(io je 2and-n menad(er s druge strane prostorije$ kimaju)i
glavom prema 2eler-! "6a )u joj dr(ati glavu$ tako da je mo(e% obrisati dok se odmara!"
"Odmara"$ promrmlja 2eler-$ kojoj je ve) svega bilo dosta$ ispod glasa! "Aha$ mrak! 5demo sve
ponovno!"
C:
@oila sam iskru bijesa u 2hristopherovim oima i prosudila da nije pametno da ostane u prostoriji
s pro'orima od poda do stropa! 5'vukla sam ga i' sobe prije negoli je poeo lomiti stvari!
"2hristopher$ poGimo malo na 'rak"$ rekla sam$ dr(e)i ga vrsto 'a ruku i i'vlae)i ga kro' glavna
vrata ku)e!
"*emam vremena! /oram se na)i s bacaima vatre! /oram ra'govarati s klaunima! ,eliki re3lektor
moramo 'bog svjetlosti pomaknuti barem tristotinjak metara ni' pla(u! Dadnja in3ormacija koju
imam jest da su strojevi 'a dimnu 'avjesu pokvareni! /oram jo% malo ra'misliti o snimanju s
di'alice! Ali sad prvo moram na)i krotitelja slonova"$ ree 2hristopher su'nih oiju$ dok hodamo do
njegove prikolice u' autocestu koja prola'i samom obalom! "Sljede)i put kad ti ka(em da
ra'mi%ljam o re(iranju jo% jednog gla'benog %pota$ uhvati me 'a vrat! Od danas se koncentriram
iskljuivo na 'avr%avanje dokumentarca o 3estivalu ;urning /an!"
"2hristopher$ govori% to ve) pet godina nakon svakog snimanja gla'benog %pota! Previ%e si
talentiran 'a takve gluposti! Kad )e% poeti raditi ono 'a %to si stvoren& @vijek te ponovno privuku
visoki honorari!"
"Da%to me mora% podsje)ati da sam prodana du%a& /r'im se"$ rekao je otvoriv%i vrata prikolice!
"5 ja tebe trenutano mr'im! /oram na'vati 6uliana i priop)iti mu stoje 2and- napravila s
haljinom!" Davalila sam se na 2hri0stopherov naslonja boje gra%ka$ dok je on poput kakva luGaka
nastavio hodati po prikolici! "6ulian jo% uvijek pije ,icodin 'a opekline prvog stupnja na rukama$
koje je 'aradio od kiseline u bojama 'a tkaninu! Probost )e se *obu kineskim %tapi)ima kad uje
daje njegovu haljinu visoke mode pretvorila u je3tinu kur0vanjsku minicu idealnu 'a %tajgu na
Holl-.ood ;oulevardu!"
"Btapi)i& David 4incher )e meni u mar 'abiti (ara! Da posljednji gla'beni spot Anon-mous
2ontenta prekoraio sam bud(et 'a 8??!??? dolara! Prijetili su mi da )e reklamu 'a Pepsi
CF
dati /arku Romaneku!" 2hristopher provue svoje prste i'gri0(enih noktiju kro' tamnu kosu!
"*ema %anse da )u sve uspjeti danas snimiti! 1rebao sam smisliti ne%to bolje od cirkusa na pla(i! Da
tri sata )u i slu(beno mo)i objaviti da sam sjeban! itav moj koncept je oti%ao kvragu! Rekli su mi
da nikad ne radim s djecom i (ivotinjama! Kako sam uspio pogoditi ba% to dvoje&" 5' stra(njeg je
d(epa levisica i'vukao papiri)e 'a duhan! "Bto da radim$ #a0la&"
Kro' pro'or sam promatrala te%ke$ purpurnosive oblake kako plove)i nad vodom idu prema nama!
Onda sam se dosjetila!
"2hristophere+ ,rt 4in'i02ontinijevih$ 6uer$ danas$ sutra$ ista cipela$ ,ittorio De Sica+" Ako ve)
ne mogu promijeniti injenicu da haljina koju je 6ulian napravio 'a 2and- ima vi%e rupa od
o'onskog omotaa$ mo(da barem mogu pomo)i bratu!
"Ha"$ 'bunjeno )e i'a oblaka gustog dima jointa! 5'gledao je kao da ga je netko i'bacio i' *o)i
(ivih mrtvaca Georga Romera!
"/ora% se rije%iti tog 3elinijevskog cirkusa! Pria se treba vrtjeti oko gole jednostavnosti u stilu
,ittoria De Sice! Sjeti se %to si uinio u svojoj ver'iji Kradljivaca bicikla na @S20u$ nakon %to si se
vratio i' *apulja$ onda kad si istra(ivao De Sicino obiteljsko stablo& Ona 'rnata crno0bijela snimka
kad ;runo nala'i svojeg i'gubljenog oca bila je tako jednostavna$ a tako dirljiva! 1rebale su mi tri
seanse kod psihijatra da je probavim!"
"#a0la"$ ree 2hristopher u nevjerici$ glave oslonjene na dlanove$ %to je postala uobiajena po'a 'a
njegovu prete%ku glavu! "1i si genijalka! Kako sam se mogao 'anijeti tim komercijalnim
glupostima& De Sica nikad ne bi ovisio o glupim slonovima+ Radi se o meni$ kameri i trenutku!"
5'jurio je kro' vrata prikolice$ a ja 'a njim!
"Promjena plana+ Svi idete ku)i"$ povie 2hristopher ekipi preko ramena$ dok smo kro' glavna
vrata utravali u ku)erinu u /alibuu! Potrao je stubama do glavne spava)e sobe i otvorio vrata!
C>
"1i! *a krevet! Odmah"$ 2hristopher je uperio prst u 'bunjenu 2and- 2ummings$ koja je i'valjena
u naslonjau ekala da joj po peti put danas nalijepe umjetne trepavice! Odjevena je u mu%ku
ko%ulju$ koja se malo pomaknula$ tako da joj se vidjela bradavica na udno i'oblienom umetku!
6ulianova iskasapljena haljina sad joj je 'gu(vana le(ala do nogu i i'gledala poput papirnatog
rupi)a sa %ljokicama!
"Ali moje lice"$ 'atuli 2and-!
"Dajebi %minku"$ 'are(i 2hristopher! 2and- podigne jednu sreGenu obrvu i pone pakirati kovege!
"6ednostavno! Aelim da bude jednostavno! *ema vi%e dima i ogledala! /ala$ sad smo samo ti i ja!
1i i ja! *a krevet! Odmah!"
"2hristopher$ volim kad mi govori% prostote"$ opijeno prede 2and-! "*eka mi netko doda britvicu"$
'atra(i$ otvaraju)i kutiju crvenog /aribora svojim plavo nalakiranim noktima!
";ritvicu&" 'apita 2hristopher 'bunjeno! /enad(er i asistentica su se prome%koljili kad je 2and-
ustala!
"Ako idemo u krevet$ moram se obrijati! 1ri godine bikini 'onu nisam depilirala voskom! 5mam
dovoljno boli u svojem (ivotu i be' neke ruske krave koja )e mi oderati vaginu!"
"Ovo nije porni)"$ pobunim se!
"Samo mi daj britvicu"$ ponovi 2and- i pepeo s cigarete otrese na sag!
"Gledaj$ nije potrebno"$ mole)ivo )e 2hristopher! "Radi se o istini$ o iskrenosti$ o autentinosti! @'
to$ 'umirat )emo samo tvoje lice!"
"6e li ovo nadreali'am kakav tra(i%&" upita edno i ra%iri noge!
",ra)am se 'a pet minuta"$ ka(e 2hristopher i pokriv%i oi pobjegne od scene i' Sirovih strasti!
Asistentica br'o prekopa torbe i iskopa plastinu ;i2 britvicu!
"Dao mi je$ ali nemamo pjene 'a brijanje"$ plaho ka(e! "Pogledat )u u tu%0kabini ima li sapuna!"
R?
"Dodaj mi samo dijetnu 2olu"$ ka(e 2and-$ poka'av%i prstom na a%u sa slamkom na no)nom
ormari)u! Podigne mr%avu nogu na krevet i umoi britvicu u sok u a%i! Dgranuta$ poku%avam oti)i!
"#ola$ kamo )e%& Ostani i priaj sa mnom"$ medeno )e 2and- poput malene djevojice! "Bto )emo s
haljinom&" Svim se silama trudim gledati je u lice 0 ne gledaj dolje$ ne gledaj dolje$ ne gledaj dolje 0
dok govori7 "K vragu$ a gdje je 6ulian& 2ijela ova pria oko haljine mi je jako dosadna! @ nedjelju
(elim ljude oboriti s nogu! Aelim crno ko(nato odijelo (ene0make$ s repom kojim mogu o%inuti
Dakotu 4anning po onoj nje'inoj ko%atoj gu'ici!" 2and- stavi nogu na moje bedro da joj je lak%e
raditi s britvicom!
/o(e li mi biti gore& /islila sam da smo najgore pro%li na tre)oj probi$ kad me je 2and- nagovorila
da se naGemo kad nje'ina dermatologa i kad je listala 6ulianove skice dok joj je dobri lijenik
ubri'gavao ;otoK! 5li$ na etvrtoj probi$ kad je po'vala umjetnika 'a tetova(e i' salona 4lea da doGe
na nje'ino imanje u Silverlakeu i dovr%i tetova(u Hve koja 'agri'a jabuku na nje'inu lijevom
ramenu$ dok joj ja poka'ujem u'orke tkanina!
"#ola$ ti me jedina ra'umije%"$ ka(e 2and-! O$ ;o(e$ nije to valjda istina! Koliko moram biti
sjebana da me 2and- 2ummings smatra svojom psiholo%kom bli'ankom& Dapoinje nera'umljivu
litaniju o borbi 'a skrbni%tvo koju s biv%om djevojkom vodi oko sijamskih maaka$ o tome kako joj
je pore'na odu'ela Porsche 2a-enne$ o neuspje%nim snimanjima$ poku%ajima samoubojstva$
nedavnim pojavljivanjima na sudu i papara''ima koji je proganjaju!
Kad me 2and- po'ove da je dobro pregledam sprijeda$ "'a sluaj da joj je negdje promaknulo"$ u
glavi sam napravila 'a0bilje%ku da poslije moram na'vati doktoricu Gilmore i 'a sutra re'ervirati
dvostruki termin! Hvo 'a%to je u tjednu dodjele Oscara va(no svojem psihijatru odla'iti svaki dan$
i'meGu sastanka s osobnim trenerima$ stilistima$ akupunkturistima$ maserima$ astrolo'ima i
duhovnim uiteljima! /o(da ja i jesam 2and-na
R8
psiholo%ka bli'anka$ pomi%ljam dok se naginjem naprijed da bolje vidim$ budu)i da sam samu sebe
uvjerila da je ovo savr%eno normalna aktivnost$ ako )u time osigurati da se 2and- na dodjeli Oscara
pojavi u kreaciji 6uliana 1ennanta!
Odvukla sam se do svojeg crnog Priusa i preslu%ala poruke preko 'vunika spojenih bluetoothom$
istodobno poku%avaju)i svoj premoreni pogled usredotoiti na cestu$ su'dr(avaju)i se da nabijem
gas do daske i bacim se u onei%)eni ocean! Prva je poruka od oeve pomo)nice7
"Ovdje Abb-! Dovem i' ureda Paula Santisija i ovim vas putem po'ivam na njegov ritual i'obilja$
koji bi trebao pospje%iti njegov uspjeh na dodjeli Oscara! Ritual )e se odr(ati u ku)i ;arbre
Streisand u /alibuu$ tono u jedanaest prijepodne$ u subotu! Obitelj Santisi moli sve u'vanike da
odjenu naranasto 'a obilje i Oscara! /olim vas da svoj dola'ak potvrdite do srijede i javite nam
ho)ete li povesti pratnju!"
Potom je ostavila ku)ni broj tele3ona mojih roditelja$ kao da se mijenjao od mojeg roGenja! ;udu)i
da me tata nikad ne 'ove i'ravno$ bojim se da$ ako Abb- odnese plima$ otac i ja vi%e nikad ne)emo
uspjeti do)i u kontakt! 5ako )e me /ar- Hart vjerojatno redovito in3ormirati o va(nim trenucima u
njegovu (ivotu$ u svojoj emisiji Hntertainment 1onight! 1ako sam do'nala i daje nominiran 'a
svojeg drugog Oscara$ 'a re(iju Pro%aptanih vriskova! Pitam se ho)u li se u' oca ikad osje)ati kao
da sam mu k)i$ a ne neka i'van'emaljka koja je sletjela s Plutona! A ako se Pluton mo(e skinuti s
popisa planeta na%eg 'vije(Ga$ onda mojeg oca treba skinuti s popisa roditelja i to odmah!
Dubokim se udahom psihiki pripremam 'a sljede)u govornu poruku s planeta Holl-.ood! Poruka
je od glasnogovornika 6akea 6onesa!
"Dao mije$ ali moram otka'ati 6akeovu sutra%nju probu! ;ili smo 'au'eti ponovnim snimanjem
Deset 'apovijedi7 /ju'iklom s ,alom Kilmerom tijekom vikenda$ pa se 6ake sada osje)a duhovno
iscijeGenim!"
R9
Duhovno iscijeGenim& /olim te! Poku%aj jedan dan provesti s 2and- 2ummings!
Spremna na najgore$ utipkavam 6ulianov broj u mobitel i poinjem ispaljivati in3ormacije o
jutarnjim dogaGajima prije negoli me uspije prekinuti!
"/ora da nam se u ra'govor ubacio netko sa seksi tele3ona$ ili sam ja dobro uo da ho)e% odijelo
(ene0make od crne lakirane ko(e 'a 2and- 2ummings"$ krikne 6ulian u paninom vapaju! "6a
nisam vratio 2ind- 2ra.3ord$ 2hrist- 1urlington i *aomi 2ampbell i' mirovine da nose moju
modnu reviju na 'avr%noj godini 2entral Saint /artinsa da bi na oskarovskom crvenom tepihu
debitirao s kostimom 'a *o) vje%tica!"
"A ja nisam posljednjih %est tjedana provela %kode)i svojem mentalnom i 3i'ikom 'dravlju
ispunjavaju)i svaki psihotini hir 2and- 2ummings$ pona%aju)i se krajnje pristojno dvadeset i etiri
sata na dan$ stoje upravo kulminiralo time da sam pregledavala nje'ino svje(e obrijano meGuno(je$
da bi ona na kraju odjenula odje)u nekog drugog kreatora"$ ka(em re'ignirano!
"4u0u0uj"$ 'avri%ti 6ulian! "#ola$ 'a ime ;oga! 1rebala bi odmah oti)i ginekologu i provjeriti da
sluajno nisi pokupila ne%to!"
"6uliane$ nisam se seksala s njom"$ prekinula sam ga o%tro! "Govorim ti samo koliko sam daleko
spremna i)i da budem sigurna kako )e 2and- na crvenom tepihu nositi tvoju kreaciju"$ ka(em! "Sad
se koncentriraj! Dodjela Oscara je 'a!!!"
"!!! tjedan dana"$ ka(e on$ panino! /ogu ga doslovno vidjeti kako je svoje dugake noge$ u
hlaama i' Saville Ro.a$ prekri(io konsternirano$ kako dugakim prstima nervo'no vrti pramen
savr%eno neuredne tamne grive$ svojevrsne ode Earrenu ;eatt-ju i' Holivudskog 3ri'era$ dok se
(ivano ljulja na Aeron stolcu!
"2and- )e u nedjelju dobiti Oscara 'a najbolju pjesmu"$ ka(em! ";it )e ili u odijelu (ene0make
6uliana 1ennanta ili u <iaultierovu odijelu (ene0make! ;iraj!"
1i%ina! Osim jasnog 'vuka 6ulianovih 6ohn #obb mokasinki dok koraa po betonu svojeg potkrovlja
u SoHou!
RJ
"6ulian&" "Ra'mi%ljam!"
"*emoj ra'mi%ljati! Poeni %ivati"$ in'istiram! 6o% ti%ine i 'vuka koraka!
"Aao mi je$ #ola$ ali ja to ne mogu"$ odluno )e naposljetku 6ulian!
"Kako to misli%$ ne mo(e%$ 6uliane& @pravo sam ti rekla %to sam sve pro%la$ 'bog tebe!"
"Pokrit )u ti sve tro%kove sljede)e terapije kod doktorice Gilmore da rije%i% to s meGuno(jem$ ali ne
mogu napraviti odijelo (ene0make"$ ree on!
"6uliane$ ne treba% mi pla)ati terapiju! /ora% napraviti to odijelo! 6ednostavno mora%! @najmio si
me da se uje 'a tebe! Pusti me da odradim svoj posao tako %to )e% ti odraditi svoj!"
"#ola$ 'aista ne mogu"$ on )e!
*e mogu si priu%titi jo% jedan minus u karijeri! @dahnem duboko! "/olim te$ 6uliane"$ preklinjem
ga! "@ini to 'a mene! @ini to 'a nas!"
"1o )e odijelo biti kraj moje karijere"$ ree 6ulian$ siguran u to %to govori!
@pali mi se lampica! "Dobro$ slu%aj$ 6uliane$ napravi odijelo (ene0make$ a ja )u ti srediti i'la'ak s
1omom 4ordom"$ ka(em!
"Dogovoreno"$ odmah odvrati 6ulian! "Ali odijelo )e biti od eharmeuse svile boje topa'a!"
"*e mo(e! Ona ho)e crno lakirano ko(nato odijelo! Kraj rasprave"$ ka(em ja!
"@ redu! Ali kad ja sutra sletim$ neka me 1om eka u mojoj sobi u 2hateau u tangama na kojima )e
crvenim la(nim dijamantima biti i've'eno moje ime!"
Klik!
S S S
RI
"Oprostite$ oprostite$ oprostite %to toliko kasnim"$ be' daha govorim Kate i 2ricket dok parkiram
ispred svojeg unajmljenog bungalova prekoputa 2hateau /armonta! Dok (urim prema Kateinu
crnom Porscheu >88$ pa'im da se ne spotaknem o pet kovega punih ra'nih haljina 'a Scarlett i
Oliviju! ,uem ih 'a sobom! Kate je 'a volanom s mobitelom na uhu i scenarijem otvorenim na
koljenima$ a 2ricket na suvo'akom sjedalu sjedi u polo(aju lotosova cvijeta i lista #A 1imes!
6adne moje **P i *PG ekaju me ve) etrdeset pet minuta da ponemo svoj etvrti tradicionalni
maraton oskarovskih 3ilmova! *akon dana%njeg dana jako )e mi dobro do)i moje dvije najbolje
prijateljice$ dostavljena hrana i gomila Akademijinih kopija 3ilmova 'a probno gledanje koje sam
ukrala ocu! Dahvaljuju)i tim kopijama$ lanovi Akademije mogu kandidate 'a Oscara procjenjivati
u toplini svojih domovaP ne daj ;o(e da svoje no(ice 'aprljaju odlaskom u seksi0deksi0multi0plekse
poput svekolikog puka! "*e mo(ete niti 'amisliti %to sam sve danas pro(ivjela s 2and- 2ummings!"
"*e%to lo%e&" upita 2ricket$ okrenuv%i svoje lijepo lice prema meni$ igraju)i se s neurednim vorom
kose na tjemenu dok i'la'i i' Kateina auta! ak i u majici kratkih rukava i hlaama s velikim
d(epovima$ 2ricket je prelijepa!
"6o% i gore"$ odvratim! "Da 2and- 2ummings nije slavna$ u luGakoj bi je ko%ulji 'atvorila u
samicu!"
"Poku%aj biti agentica! *emam nijednog klijenta kojem mjesec dana u ;ellevueu ne bi dobro
do%ao"$ ree Kate$ otvaraju)i vrata automobila metalik boje vi%nje$ dok me je 2ricket grlila! Kate
'grabi crnu vestu sa stra(njeg sjedala i umota se u nju! *i etveroslojni ka%mir ne mo(e sakriti to
3ino de3inirano tijelo! Popravi ovratnik bijele ko%ulje i povue rub crnih traperica prema gore! ak i
u nedjelju u sedam sati naveer Kate i'gleda kao da se sredila 'a veeru s 6udom #a.om! "5ma%
sre)e da sam ponijela torbu sa scenarijima$ inae bismo bile oti%le"$ ree Kate!
"Sasvim sumnjam da se sje)a ijedne rijei koju je proitalaP nakon svake druge je tele3onirala"$ ree
2ricket$ pa(ljivo
Slavne debltantice
RC
presavijaju)i papir i stavljaju)i ga pod ruku! "6edva sam se uspjela koncentrirati na itanje podlistka
o nekretninama!"
"Kad si ti poela itati o nekretninama&" upitam je! 2ricket ve) dvije godine (ivi u unajmljenom
malenom stanu od desetak etvornih metara$ u gostinjskoj ku)i na imanju ,igga /ortensena u
,eniceu! *apla)uje joj samo I?? dolara mjesene stanarine$ budu)i da hrani njegove ama'onske
papige kad je on na snimanju!
"Pa"$ ree 2ricket i 'astane! "*isam htjela ni%ta govoriti$ da se ne ureknem$ ali 'aista vam to moram
re)i! 5pak ste mi vi najbolje prijateljice! A imam va(ne novosti"$ ree br'o 2ricket$ uhvativ%i Kate i
mene 'a ruku! "#ola$ primi Kate 'a ruku! Da ovo (elim krug"$ uputi nas!
"2ricket$ odbila sam glupost s OKumbavomO kad sam bila u i'viGakom kampu$ a onda sam imala
deset godina! *e)u sad poeti s tim! Samo nam reci te novosti"$ pobuni se Kate!
"Daj$ Kate"$ rekoh ma%u)i joj dlanom ispred nosa!
"@h$ dobro"$ ree Kate$ stavljaju)i ;lack;errv$ koji joj je vjeno u desnoj ruci$ u ko(natu torbu boje
vanilije! 2ricket pogleda u tlo i duboko udahne!
"Dnate 'a remake serije ;a-.atch 'a koju su me 'vali na audiciju& H$ pa$ producenti su su'ili i'bor
na mene i novu 2ameron Dia'$ pa su nas danas poslali na itanje scenarija"$ ree ona!
"/islila sam da si ti nova 2ameron Dia'"$ prekinem je!
"*e$ nisam dovoljno svjetloputa! Producenti su mojem agentu rekli da misle da sam nova Kirsten
Dunst"$ ree 2ricket!
"O$ ;o(e+ 2ricket$ pa to je sjajno"$ rekoh!
"Kad oekuje% da )e ti se javiti s mre(e&" upita Kate!
"Pa"$ 'astane 2ricket$ jedva suspre(u)i u'buGenje! "*akon dana%nje audicije producent me povukao
na stranu i rekao da im se nije svidjela nova 2ameron Dia'$ a ja sam ih odu%evila$ pa mi se ini da
je sve ve) sreGeno"$ 'acii 2ricket!
Kad smo poele skakati gore0dolje na ulici ispred moje ku)e$ ni Kate u svojim %tiklama od osam
centimetara nije si mogla pomo)i! "O$ ;o(e+ 2ricket+" vrisnem! "Pa to je nevjerojatno+"
RR
";ili bi ludi da ti ne daju ulogu! Puno bolje glumi% od Pam Anderson"$ ree Kate$ stisnuv%i jo%
jedanput 2ricket 'a ruku!
"/o(ete li vi u to vjerovati& /re(a je ve) naruila trinaest epi'oda! Ako dobijem ulogu$ bit )u u
stalnom postavu serije!"
"Kad dobije% ulogu"$ ispravim je!
"*apokon )u mo)i otplatiti studentske kredite i kupiti svoj stan"$ ree 2ricket odu%evljeno!
"2ricket$ bit )e to velika stvar"$ rekoh$ 'agrliv%i je! "Ako to itko 'aslu(uje$ to si ti! 5mam dobar
predosje)aj 'a taj posao!"
"5 ja isto+ Prema astrolo%koj karti i' #A Moga6oumala$ dola'i vrijeme moje duboke unutarnje
harmonije"$ ree 2ricket$ vade)i golem koveg s kotai)ima i' Kateina prtlja(nika$ dok Kate nosi
torbu punu scenarija!
"Koliko dugo misli% ostati&" upitam 2ricket!
"*adala sam se da )u se poslije mo)i okupati! *emam toliko puno stvari kao %to se ini! /oj ogrta
i soli 'a kupanje 'au'imaju puno mjesta"$ ree ona! ;udu)i da u stani)u u ,iggovoj go0stinjskoj
ku)i nema kadu$ 2ricket se koristi mojom kupaonicom$ naoru(ana sojinim svije)ama s mirisom
lavande i organskim solima 'a kupanje! Dabrinjava me da )e me$ kad bude imala vlastitu kadu$
poeti posve ignorirati! A mo(da )e od ;a-.a0icha biti toliko sita vode da )e se potpuno rije%iti
svoje opsesije kupanjem! "Ovo je mo(da posljednji put da se kupam kod tebe! @ novinama sam
vidjela prekrasan stan s dvije spava)e sobe na Ocean Avenue!"
"/islim da mije od proslave *ove godine ostala u hladnjaku boca pjenu%ca! Otvorimo je i
proslavimo to"$ predlo(im!
"Htjela sam te i'nenaditi pa sam u Gingergrassu u'ela carske mladice s piletinom$ ali gotovo sve
sam ih pojela dok smo te ekale"$ ree Kate! "/orala sam se odvesti ak do Silverlakea i umirala
sam od gladi!"
"*ema ve'e$ Kate"$ rekoh dok smo se sta'om poploanom ciglama penjali do moje ku)e! "Bto si
radila u Silverlakeu&"
sltivnedebitantice
R:
Kate 'akoluta oima! "Posjetila sam Eilla! Htio je da doGem do njega da odaberemo mjesto na
kojem )e dr(ati Oscara!"
"/isli% na Oscara kojeg Eill jo% uop)e nije osvojio"$ naglasim dok otkljuavam vrata i bacam torbe
s odje)om na #uj X5,! stolac s leopardovim u'orkom koji mi je majka dala nakon %to je pro%le
godine imala "energetsko proi%)avanje" ,ille Santisi! Bteta %to nemam novca da ga malo dotjeram!
"Eill )e pobijediti"$ ree Kate! "udi me da nema okupljanja obitelji Santisi s Dalaj #amom u svrhu
i%)enja prostora u ku)i tvojih roditelja 'a drugi kipi) tvojeg oca!"
"Dapravo$ ove godine roditelji i'vode ritual i'obilja$ kojim (ele osigurati uspjeh u nedjelju"$ rekoh$
poku%avaju)i ostati o'biljna! "Odr(at )e se u subotu ujutro kod ;arbre Streisand$ a Abb- je rekla da
mogu dovesti jo% jednu osobu! 1ko )e mi od vas dvije biti pratnja&"
"Kvragu$ ja ne mogu! ula sam da je ku)a ;arbre Streisand prekrasna"$ ree Kate!
"*e mogu ni ja! Aao mi je! Rekla sam S!D!0ju da )u dr(ati njegov sat joge u subotu ujutro$ budu)i
da on ima privatan sat s Hlijahom Eoodom"$ ree 2ricket! S!D! Rail je uitelj joge s dovoljno
magneti'ma da bude konkurencija ;o.ieju u najboljim danima!
"*e)e% jo% dugo morati crniti u Moga Eorksu$ s ob'irom na to da )e% sad biti 'vije'da ;a-.atcha"$
rekoh!
";olje je to nego %amponirati pse u 2hateau /armuttu! Ako ba% (eli% da idem s tobom na ritual
i'obilja$ mogu vidjeti mo(e li netko drugi odr(ati sat"$ ree 2ricket dok ja vadim hranu i' Kateine
vre)ice na radnu plohu u kuhinji! "Hej$ ja ne)u ni%ta od toga! Pre%la sam na sirove namirnice!"
Kate i ja je pogledamo u nevjerici! "Otkad to&" upitam je!
",e) nekoliko tjedana! ,rlo je energi'iraju)e! Otkad jedem sirovu hranu$ nevjerojatno sam
usklaGena s vlastitim tijelom!" Doista$ 2ricketina ko(a ini se vrlo sjajnom! "@' to$ ula sam da
Ashton i Demi kupuju u Hre.honu! 5mam osje)aj da )u takvim
RF
Amanda Goldberg i Ruthanna Khallghi Hopper
nainom prehrane biti u prednosti u odnosu prema svim tim glumicama koje jedu mrtvu hranu!
/islim$ gledajte %to se ve) dogodilo ;a-.atchu!"
"Aha$ kladim se da bi sve bilo drugaije da i nova 2ameron Dia' jede samosUrovu hranu"$ ree Kate
suho! "/a daj$ 2ricket! /ora da je to 'bog nekog 3rajera! 6esi li upo'nala nekoga na tim joga0
grupama&"
"*isam$ Kate! Da%to se kod tebe sve vrti oko mu%karaca& Radi se samo o mojoj budu)nosti i
dobrobiti"$ ree 2ricket! "/o(emo li poeti gledati 3ilmove&"
"6esi li donijela #a.rencea odArabije1O upita Kate$ poka'uju)i prema gomili 3ilmova na
kuhinjskom stolu!
"/oral mi ne dopu%ta da ga pogledam! ;rett Ratner je umislio da mo(e snimiti novu ver'iju 3ilma$ s
Eent.orthom /illerom u ulo'i Petera OO 1oolea$ %to je smije%no! *e bi li radije gledala 3ilm
Eood-ja Allena&" upitam!
",e) sam ga pogledala"$ ree Kate! "udi me da ti je otac posudio te 3ilmove 0 na Akademiji su tako
paranoini 'bog piratskih kopija! Da 'naju da ti ih je dao$ mogli bi ga i'baciti i' Akademije!"
"Dapravo$ nije mi ih slu(beno posudio 0 ukrala sam mu ih i' sobe 'a projekcije"$ rekoh! "1akoGer
sam otvorila njegovu slu(benu ko%aru s darovima 'a Oscara! /a'nula sam novu *okiju$ godi%nju
pretplatu na Sprint %irokopojasnu tele3onsku uslugu i Krupsov komplet 'a kuhinju$ koji sadr(i
toster$ elektrini ajnik i do(ivotnu 'alihu kave i aja!"
2ricket se namr%ti! "Da je sve to tvoj otac prodao na aukciji na e;a-u$ mogao je sagradili o'onski
sustav 'a 3iltriranje vode U!a itav /ala.i"$ ree!
"Dobro je %to su Angelina i /adonna 'abrijale na to jer je mojem ocu stalo samo do njega samog!
Osim toga$ nakon svih roGendana i baletnih priredaba koje je propustio$ 'akljuila sam da mi je
du(an"$ rekoh! "Osim toga$ 'na% da )e dobiti jo% najmanje trideset neslu(benih ko%ara darova! 5'
2AA su mu ve)
_5tivnedebitantice
R>
poslali ko%aru s deset pari onih 5ce 2ream tenisica koje obo(ava! 5' @niversala je dobio srebrnu
britvu s gravurom U Peter #uger odreske! 5' ,espe su mu dostavili skuter s njegovim inicijalima
ispisanim sa strane! *e)e niti primijetiti da sam u'ela bon 'a vikend0boravak na rancu San Msidro$
koji uvam 'a svojeg budu)eg deka koji ne)e biti glumac!" Kate i 2ricket su me u udu pogledale!
"Dobro$ koga 'avaravam$ pro)i )e rok 'a uporabu bona dok upo'nam takvog! 1rebale bismo nas tri
oti)i tamo kad proGe oskarovski vikend!"
"Stvarno"$ odu%evljeno )e 2ricket! "Otkad sam u Peopleu vidjela daje G.-neth tamo pobjegla na
odmor$ sanjam o odlasku na to mjesto! Kako je to u'budljivo!"
"6o% sam 'a tebe$ Kate$ popalila besplatno petogodi%nje lanstvo 'a 1he Sports 2lubU#A"$ rekoh
svojoj **P "A pid(ama i ogrta od ka%mira su 'a tebe$ 2ricket! /oj )e otac morati smanjiti popis
darova 'bog pore'a$ budu)i da su u pore'noj odluili da im je ve) dosta toga da 'vije'de sve
dobivaju besplatno!"
"Puno ti hvala$ #o! *ajbolja si"$ ree 2ricket!
"Hvala$ #o"$ ree Kate! "6edino %to sam od Eilla dobila i' njegove ko%are darova 'a nominirane jest
celo3an 'a 'amatanje! Hej$ jesam li vam rekla da mi je ;r-an #ourd u petak mahnuo i' svojeg
separea u Grillu&" ;!#!0ova presti(na agencija$ 2AA$ 'a Kate simboli'ira konanu stanicu na putu
prema svjetskom vrhu!
"1voja opsjednutost ;r-anom #ourdom je strasnija od #ise *o.ak i nje'inih svemirskih pelena"$
rekoh!
"Da sam sjedila s Eillom$ do%ao bi do na%eg stola! Ako ni%ta drugo$ barem sam s Hllen Pompeo
potpisala ugovor! *ije li Eill seksi na ovoj naslovnici&" Kate s kuhinjskog stola podigne nimalo
lagano holivudsko i'danje ,anit- 4aira! Dvodijelna naslovnica s "najseksi vode)im mu%karcima
Holl-.ooda" je sladunjavi uradak koji potpisuje Annie #eibovit'$ a na slikama su Eill ;aile-$ R-an
Gosling$ Orlando ;loom$ 6ohnn- Depp$ 6amie 4oKK$ Heath #edger$ 6osh Hertnett i 6ake G-llenhall!
Da sirote
:?
Petera Sarsgaarda$ Dacha ;ra33a i 6akea 6amesa mjesta je bilo samo s unutarnje strane naslovnice!
"*e mogu to sad gledati"$ rekoh joj! "Sve je to tako depri0miraju)e! Svi ti bogati i uspje%ni glumci
koji i'gledaju sretni i seksi! Odvratno"$ prosvjedujem dok Kate$ poput ponosnog roditelja$ gladi
sliku svojeg klijenta nominiranog 'a glavnu mu%ku ulogu! "A 6ulianova molba da odjenem 6akea
6amesa je kao da 'amoli% alkoholiara da radi na %anku! G/ revija je 'a dva dana$ a 6ake jo% nije
probao odijelo! *jegov je glasnogovornikU&onovno otka'ao probu koju smo trebali imati sutra
ujutro!"
"Hej$ cure$ ho)ete li sutra naveer i)i sa mnom na 'abavu asopisa Premiere u Sk-bar&" upita Kate!
"Kate$ 'ar nisi ula %to sam sad rekla& *ema %anse! Sve )e biti puno glumaca"$ rekla sam! "Aelim
samo pre(ivjeti ovaj tjedan a da se ne pribli(im nijednom glumcu na manje od deset metara 0 osim
ako ih$ naravno$ ne moram odjenuti! *e mogu im dopustiti da me ometaju u mojoj borbi s
poreme)ajem nedostatka karijere"$ rekla sam! "Dvadeset i %est mi je godina! ,rijeme je da u neemu
postanem uspje%na!"
",e) jesi$ #ola"$ ree 2ricket! "@spjela si nagovoriti 2and- 2ummings$ Scarlett 6ohansson i Oliviju
2utter da pro%e)u crvenim tepihom na dodjeli Oscara u haljinama 6uliana 1ennanta!"
"2and- i Scarlett$ dobro! Da Oliviju ba% i ne 'nam"$ prekine je Kate! "*e (elim ti kvariti veselje$
#o$ ali 'a%to bi Olivia 2utter odjenula 6uliana 1ennanta kad ovako dobro i'gleda u Givench-ju&"
Podigne duplericu ,40a na kojoj je glumica 'aista oaravaju)a u haljini u stilu dvadesetih koja joj
pristaje u' lede0noplave oi! "S njom je to 'aista pucanj naslijepo$ #o!"
"*e podsje)aj me"$ rekoh! ";oga pitaj koliko su joj haljina poslale 2arolina Herrera$ ,era Eang i
;adgle- /ischka$ makar samo da ih pogleda! 1o su samo kreatori 'a koje sam od doktora 5 !cea
pou'dano ula da su to uinili!" /ojem akupunkturistu dola'i i sestra pomo)nika Olivijina
menad(era! "1u je i Adrienne 8 lunt u ratnom pohodu 'a Pradu!"
_5tivne debitantice
:8
6o% crnje misli sam 'adr(ala samo 'a sebe7 ako Olivia i pristane poka'ati se na crvenom tepihu u
jednoj od 6ulianovih haljina$ nitko mi ne jami da se nakon tko 'na koliko proba ne)e ponijeti kao
Sharon Stone i u posljednjoj nanosekundi odluiti da odjene GAP0ovu majicu kratkih rukava koja
stoji petnaest dolara ili ne%to od /oni[ue #hullier! Kao sol na ranu mi doGe i injenica da velike
dive imaju obiaj 'adr(ati haljine$ ak i kad ih odbiju odjenuti 'a dodjelu! Bto mi je initi& Da se
verem po Olivijinim pro'orima i otimam haljine& /islite da je RenTe Dell.eger 4edHKom vratila
savr%eno skrojene 2alvin Klein haljine$ koje nije odjenula 'a dodjelu$ u njegov i'lo(beni salon u
*e. Morku&
"6a vjerujem u tebe$ #o"$ ree 2ricket! "Olivia )e odjenuti 6uliana 1ennanta 'ato %to )e% je ti uvjeriti
da mora! 5ma% nevjerojatno oko 'a modu! 5 'na% %to ljudima dobro stoji! 1o je dar! /ora% samo
vi'uali'irati da sve sjeda na svoje mjesto!"
"Dodu%e$ AndrT #eon 1alle- mi je rekao da je Olivia na 6ulianovoj reviji na 1jednu mode pro%log
mjeseca slinila u prvom redu"$ rekoh! "6ulianu je poslala golem buket ljiljana s porukom da je na
njegovoj reviji$ prema nje'inu mi%ljenju$ prika'ana najbolja kolekcija!"
"5 ti si joj povjerovala&" upita Kate! "Samo (ica jo% besplatnih stvari! Potro%i pedeset dolara na
cvije)e i dobije haljine vrijedne nekoliko tisu)a dolara! /o(da nije toliko glupa kao %to se pria! 5li
joj agent nije glup! *a ime nominacije )e iscijediti koga god mo(e! 5 ja bih uinila isto! ujem da
nije 'adovoljna Eilliamom /orrisom 0 misli% da je to istina&"
"Kate$ mo(emo li jo% deset sekunda ra'govarati o meni& 1renutano imam ir na (elucu veliine
oeva ega"$ ka(em joj! Hvala ;ogu da )e Scarlett odjenuti 6uliana! Da nemam nju na popisu ljudi
koji )e odjenuti njegove kreacije$ bila bih u modnoj komi!"
"Dnam da )e se Olivia 'aljubiti u jednu od haljina koje )e 6ulian sutra donijeti"$ ree 2ricket! "5mat
)e% dobitnicu Oscara koja nosi 6uliana 1ennanta! Bu%ka se da )e ga osvojiti! @debljala se petnaest
kilograma$ stavila 'ubnu prote'u i odglumila ovisnicu
:9
? drogi 0 holivudski triplet koji ti gotovo sigurno osigurava put do 'latnog mali%ana!"
"1ono! Gdje je tu osje)aj nei'vjesnosti& Amerikanci bi$ da mogu$ Oliviju jeli 'a doruak$ ruak i
veeru"$ ree Kate! "@ svakom sluaju$ imat )e% dvije pobjednice$ #o! 2and- )e sigurno nadma%iti
Phila 2ollinsa i njegovu remiksiranu ver'iju pjesme 5n 1he Air 1onight! HKtra doslovno najavljuje
2and- kako pjeva svoj hit i' 3ilma Kill ;ili R! "
"6edino ako uspijem nagovoriti 6uliana da napravi crno odijelo (ene0make"$ rekoh! "/orala sam
mu obe)ati da )u ga spojiti s 1omom 4ordom!"
"Ali$ #o$ ti ak i ne po'naje% 1oma 4orda"$ ree Kate!
"6ulian to ne 'na"$ odgovaram joj! "1o je 'a njegovo dobro!
8 moje"$ rekoh$ 'baciv%i s nogu /ar- 6anes %tikle$ koje su sletjele tono na Kateinu torbu sa
scenarijima!
"Hej+ @nutra su mi nove AleKander Pa-ne naoale"$ 'avri%ti Kate!
*o(nim prstom pomaknem cipele! "Bto je ovo&" pitam podi(u)i s poda crnu plastinu torbu s
po'natim logom u obliku trokuta! "Dar se moja najbolja prijateljica sprijateljila s vragovom
prile(nicom&" *a neki nain ra'umijem 'a%to Kate u odabiru odje)e 'a Eilla pre3erira Pradu a ne
6uliana$ ali svejedno boli!
Kate nema ak ni toliko srama da nabaci 3acu kao da joj je krivo! "Bto& 1rebala sam vratiti
poklonjenu Pradinu torbu od 8!9?? dolara&"
"Pripa'i leGa$ Kate! Pitanje je vremena kad )e te Adrienne Hunt ubosti u njih svojim dvanaest
centimetara visokim %tiklama"$ ka(em joj!
"6esi li se nedavno prove'la Sunset ;oulevardom i vidjela kako dobro Eill i'gleda na velikim
plakatima u sklopu Pradine reklamne kampanje& Predlo(ila bih Eillu da pojebe Adrienne da mislim
kako )e to koristiti njegovoj karijeri! Kvragu$ ja bih je po%evila! ;riga me %to je ona$ kao osoba$
odvratna! Dna% da je tako!"
:J
"*e mogu vjerovati da se moram natjecati s tom (enom da pridobijem Oliviju! *e mr'im ja Pradu!
Obo(avam to %to /uccia radi s najlonom! 2ijenim to %to na #eSportsac koja stoji trideset dolara
mo(e nabiti jedan od svojih 'naki)a i 'a tu torbu tra(iti 8!9?? dolara! @' nju Anna Eintour i'gleda
kao milo dijete"$ rekoh! "ujem daje na dan nominacija poku%ala Oliviju podmititi ru(iastom
Pradinom torbicom od udavove ko(e! Govorimo o torbi 'a koju je Kate /oss dvanaesta na listi
ekanja! Adrienne ju je i%upala Giselle i' ruke im je si%la s modne piste u /ilanu! Kao %lag na
kraju dola'i injenica da je 'a Olivijina psa dala napraviti Pradinu vestu od ka%mira s kr'nenim
rubom! Kako ja mogu konkurirati njoj&"
"Kr'no 'a psa&" vrisne 2ricket! "1o je 'aista bolesno! Kao da ja svoju pokojnu tetu /arthu omotam
oko vrata i na'ovem je %alom! 1rebali bismo je prijaviti dru%tvu 'a 'a%titu (ivotinja"$ povie ona
dok je prostorijom od'vanjao 'vuk mobitela! "O$ ;o(e$ kladim se da je to moj agent"$ skoi i
potra(i svoju torbu od organskog pamuka!
"Oprosti$ 2ricket$ ali ja 'vonim"$ ree Kate! Dok Kate mirno pali 'vunik na svojem ;lack;errvju$
2ricket se ra'oarana baca na vrh sadr(aja svoje torbe$ ra'bacuju)i Autobiogra3iju jogija$ scenarij
;a-.atcha i sivu trenirku po itavom podu!
";olje ti je da ima% ne%to dobro$ Adame! *edjelja je"$ 'alaje Kate na svojeg pomo)nika$ kojeg
ionako pretjerano maltretiraP najni(e rangiranog ovjeka na dugakom popisu prekvali3iciranih$
pretjerano ambicio'nih ljudi s diplomom 3ilmske akademije *!M!@! Kate je oito 'aboravila da ga
je$ posljednji put kad je Adam u'eo slobodan vikend$ ka'nila tako da mu je na tjedan dana 'abranila
da nje'in Porsche vo'i u autopraonicu Santa Palm!
Adamov se plahi glas jedva mo(e uti! ",a%a bi sestra jako voljela da ra'mislite o dolasku na veeru
nakon pokusa nje'ina vjenanja$ u petak naveer!"
"Adam$ priali smo o tome! /islila sam da si Sari objasnio da nema %anse da propustim oskarovsku
'abavu ;r-ana #ourda u
:I
petak naveer! Kako sada stvari stoje$ u subotu popodne letim u /arin na vjenanje odmah nakon
dodjele nagrada Spirits$ a propustit )u 'abavu Eeinstenovih!"
"Sigurna si da je ne (eli% osobno na'vati& Dvuala je 'aista u'nemireno"$ boja(ljivo je priupita
Adam!
"Dobra 'amisao! Stavi mi je na popis po'iva 'a sutra"$ naredi mu Kate i prekine po'iv!
"Sto je&" upita Kate$ vidjev%i na%e poglede pune neodobravanja!
"Kako mo(e% propustiti sestrinu veeru nakon pokusa vjenanja&" upita 2ricket! "Sve si vi%e poput
njih$ holivudskih bolesnika! *e mogu to podnijeti!"
"Kate$ jesi li uop)e po'vana na 'abavu ;rvana #ourda&" upitam!
"*e! 1i me vodi%"$ ree Kate! "5 molim vas$ nije da propu%tam Osudbonosno daO! Osim toga$ ja
pla)am njihov medeni mjesec!"
"*e vjerujem da sam po'vana kod ;rvana"$ rekoh! *e mogu se prisiliti da prelistam golemu hrpu
po'ivnica 'a predoskarovske 'abave koje su se samo gomilale na no)nom ormari)u! Samo su jo%
jedan podsjetnik da$ iako sam pripadnica holivudske kraljevske obitelji$ jedino vrijedno %to 'aista
imam su upravo one!
"Da$ po'vana si"$ ree Kate!
"Dar si kopala po mojoj po%ti&"
"Aha! 5 mo(e% li vjerovati daje moja po'ivnica 'a 'abavu ,ani0l- 4aira 'a jedanaest naveer&
Gravdonu sam sredila eksklu'ivni intervju s Eillom one sekunde kad smo do'nali daje nominiran$ a
on mi nije mogao uvaliti po'ivnicu 'a deset i trideset&"
"1i barem ide%"$ ree 2ricket tugaljivo!
"1i )e% biti po'vana sljede)e godine$ kad bude% u stalnoj glumakoj postavi ;a-.atcha"$ ka(em joj!
"5 (ivjet )u u ku)i koja ima kadu"$ dobaci 2ricket!
"Ho)emo li poeti s 3ilmovima&" upita Kate!
`lZtvnedebitantice
:C
"@h$ priekaj 0 samo da provjerim e0po%tu!" 2ricket otri prema mojem crnom /ac;ooku na %anku!
*ema raunalo jo% otkad je diplomirala glumu na sveuili%tu *orth.estern!
"/o(da )u ti uspjeti nabaviti prijenosnik s popisa rekvi'ita sa snimanja 3ilma Spiderman I! Eill
ima cameo ulogu"$ ponudi se Kate! "5maju ugovor s Appleom$ tako da )e biti stvarno je3tin$ a na
snimanju ga gotovo ne)e niti ukljuiti!" 2ricket ne odgovara! "2ricket$ jesi li me ula&" ree Kate!
"O$ ;o(e moj+ O$ ;o(e moj$ o$ ;o(e moj$ o$ ;o(e moj"$ 2ricket pone u'disati 'a mojim
raunalom!
"O$ ;o(e moj+" pridru(im joj se! "2ricket$ estitam+"
,risnem$ pojuriv%i k njoj$ spremna da ponem skakati gore00dolje! *o$ onda se 'austavim!
Odjednom je 2ricketina mlijeno0blijeda put postala pro'irnoblijeda u odnosu prema tamnom
no)nom nebu koje se vidjelo kro' kuhinjski pro'or! *je'ine inae kristalno bistre 'elene oi sada su
i'gledale kao da ih je prekrila na3tna mrlja HKKon ,alde'a! Sjela je u polo(aj lotosova cvijeta i
prisilila se da duboko udahne!
"*isam dobila ulogu"$ ree 2ricket tu(no$ ne okrenuv%i se prema nama$ pogleda 3iksiranog na
'aslon raunala!
"/olim&+" Kate i ja poviemo u isti glas!
"Rekli su da sam 0 previsoka"$ pro%ap)e 2ricket! "Dali su ulogu novoj Kate ;os.orth! A ima jo%!"
"Otka'ujemo ,am suradnju$ kao klijentu agencije Dor33! *ajljep%i po'dravi ,ama osobno$ Greg"$
proita Kate naglas$ preko 2ricketina ramena! "Odjebi tog debelog pederka Grega Dor33a i njegovu
jadnu agenciju! On se oko tvoje karijere trudio koliko i /ichael ;ro.n oko *e. Orleansa! ;it )e ti
bolje be' njega"$ ree Kate!
"O$ ;o(e$ 2ricket"$ rekoh u %oku! "1ako mi je (ao!"
"Previsoka"$ 'atuli 2ricket! "Previsoka&+ Redatelj audicije mi nije ni na prvoj$ drugoj$ a niti na
tre)oj audiciji rekao da sam previsoka! Producenti mi ni u jednom trenutku nisu rekli da sam
previsoka$ a tra(ili su pet puta da ponovno doGem! Kad su
:R
'akljuili da sam previsoka& /o(da danas$ kad su i'vr%ni direktori mre(e tra(ili da se okre)em u
onom oskudnom crvenom kupa)em kostimu$ da le(im i prevr)em se kao da sam pas ispred itave
mre(e& 1i su me i'vr%njaci gledali ravno u oi i rekli da sam dobra! Rekli su da sam dobra"$
'avri%tala je 2ricket!
"5 jesi dobra$ 2ricket"$ rekoh joj!
"1o je samo jedna 1, serija$ bit )e ih jo%"$ ree Kate nje(no! "2ameron 2rovve je Eillu rekao da je
preni'ak$ a sad je nominiran 'a Oscara!"
"/ora% samo biti uporna"$ rekoh$ stavljaju)i joj i'a u%iju pramenove duge plave kose koji su joj pali
na anGeosko lice!
"Da%to& Da mi sljede)i redatelj audicije ka(e da sam previsoka$ ili previ%e plava$ ili prestara$ ili
premlada ili previ%e 0 bijela! Predajem se+ Odustajem+ 1alent s tim nema nikakve ve'e"$ ree
2ricket$ dok su joj su'e u potocima tekle ni' obra'e!
"Predobra si da bi odustala! DoGi$ mo(da je bolje da sjednemo u dnevnu sobu"$ rekoh joj$ uhvativ%i
je 'a ruku i vode)i je u drugu prostoriju! "Onaj strunjak '\3engshui kojeg mi je mama poslala
nakon prekida sa S15PO/ rekao je daje u ku)i najbolja energija upravo ondje!" Posjela sam je u
prepunjen naslonja u kutu$ vrsto umotala nje'ino krhko tijelo u naranastu deku od ka%mira koju
je3engshui 3rajer preporuio 'a vitalnost i iscjeljivanje! *je'ino maleno$ nje(no lice i'gledalo je kao
da bi moglo nestati u' jaku boju naranaste tkanine koja ga uokviruje!
"5mam li tvoju do'volu da utopim onu 1SH pid(amu od ka%mira koju si mi upravo darovala$ da si
mogu kupiti avionsku kartu u jednom smjeru 'a Ohio& Poistila sam svoj raun u banci ovaj mjesec
'a depilaciju itavog tijela voskom 'a tu glupu seriju"$ ree 2ricket$ bri%u)i su'e dlanovima!
"2ricket$ bit )e jo% uloga"$ rekoh$ sjedaju)i pokraj nje!
"5 to boljih"$ doda Kate$ sjedaju)i s druge strane u' 2ricket!
"*e mogu to vi%e i'dr(ati! ,ra)am se ku)i! ,ra)am se u Ohio"$ ree 2ricket odluno!
::
"*ema %anse! *e)emo ti dopustiti da odustane% 'bog nekih i'vr%nih glupana s mre(e s
napoleonskim kompleksom"$ rekoh! "Osim toga$ %to bismo mi be' tebe&"
"2ricket$ 'ar misli% da je 6enni3er #ope' ra'mi%ljala o odustajanju i povratku u ;ronK svaki put kad
joj je neki kreten od redatelja audicije$ producent ili redatelj rekao da ima preveliku gu'icu& *e! 5%la
je dalje$ a tako mora% i ti"$ ree Kate!
"2ricket$ Kate ima pravo"$ rekoh! "*e mo(e% odustati! 1o je ne%to %to si oduvijek htjela! 5 bila si
tako dobra pro%log mjeseca u Dakonu i redu7 Odjelu 'a (rtve! /islim da si doista bila uvjerljiva!"
"#ola$ glumila sam truplo! ;ila sam otprilike pet sekunda u polukrupnom kadru s jo% etiri djevojke
na prosvjedu Green0peacea$ prije negoli me je prega'io Hummer!" 2ricket br'im pokretom prijeGe
rukom preko nosa i ispusti drhtav u'dah!
"5 tvoje je gostovanje u @vodu u anatomiju bilo i'vrsno"$ ree Kate$ inae %krta na komplimentima!
"Kate$ glumila sam (rtvu automobilske nesre)e u komi!"
"Da$ ali bilo je dojmljivo! Postala si koma! Poela sam vjerovati u komu"$ ree Kate!
"Slu%ajte %to govorite 0 da sam dobra u ulogama hendikepiranih"$ ree 2ricket! "Sje)ate li se
audicije 'a! realit-0sho. 1he 5ngenue& 4a-e Duna.a- je rekla da imam emocionalni bijes Karla
Rovea! Rekla mi je da se dr(im po'iranja sa 'atvorenim ustima 'a *ordstronov katalog!"
"4uuj$ o$ draga$ (ao mije"$ ree Kate! "Daboravi je$ 2ricket! 1i si pre predobra 'a 1he 5ngenue! "
"Ali nagrada u 1he 5ngenue je uloga u 5'gubljenima! 5 ja sam to 'asrala"$ ree 2ricket! "Odluila
sam! Pakiram stvari i vra)am se u Ohio! Svemir mi ne%to poku%ava poruiti!"
"*e pu%tamo te! Ovdje bismo bile i'gubljene be' tebe! *a)i )emo ti novog agenta$ nekog puno
boljeg"$ ree Kate!
"Daista& @inila bi to 'a mene$ Kate&" upita 2ricket!
:F
"Daista$ 2ricket! /o(e% ti to"$ ree Kate uvjerljivo! "Sad ustani"$ naredi joj$ povlae)i je s
naslonjaa i odmotavaju)i je i' deke! "5 'aboravi te i'vr%ne glupane s mre(e"$ ree Kate$ obgrliv%i
2ricket svojim sna(nim rukama! 6a je 'agrlim s druge strane!
"@spjet )e% ti"$ pro%ap)em joj u 'atiljak!
"/i )emo uspjeti"$ odvrati ona %aptom!
"Dobro$ dobro$" ree Kate$ "ne moramo se sad grliti sto godina"$ ali unato tome 'agrli 2ricket jo%
jedanput vrsto prije nego %to se odmakne!
"5demo$ 2ricket$ pogledajmo ,iolinista! @' bicepse R-ana Phillippea 'aboravit )e% Grega Dor33a i
te i'vr%ne idiote s mre(e"$ predlo(im joj!
"4ilm je o genocidu u Armeniji$ #ola"$ odvrati mi 2ricket$ u'nemirena! "Pogledajmo Dane slave 9!
Eill 4errell me uvijek oraspolo(i!"
"1o je 3ilm 2AA! Daradili su itavo bogatstvo na njemu"$ ree Kate! "#ola$ uini mi uslugu! Sutra
na probi$ mo(e% li samo pitati Oliviju je li 'adovoljna u Eilliamu /orrisu&"
"/olim te$ Kate$ mo(emo li jo% deset sekunda biti usredotoene na 2ricket&" upitam je$ ustaju)i s
naslonjaa i kre)u)i prema hladnjaku da se uvjerim kako je pra'an$ dok ja skapavam od gladi!
"@ redu$ mislim daje deset sekunda pro%lo! Sjeti se isto pitati i Scarlett!" O%tro je pogledam dok se
vra)am u dnevnu sobu! "Dobro$ oprosti"$ promuca Kate!
Posegnem 'a 3ilmom$ a Kate ne mo(e odoljeti da ne ka(e7 "Samo mi reci je li Olivijin agent kod
nje!"
"Kate$ o'biljno"$ u'dahnem!
"Da sam na njegovu mjestu$ uvlaila bih joj se u %upak"$ ree Kate!
*akon pet sati$ jedne hladne$ dosadne kraljevske uloge$ dva kratka pri'ora Kate Einslet u krupnom
planu$ jednog ra'bijanja
:>
Giottova koda i jednog gadnog napada odumiranja gu'nog mesa poslije$ 'atvorila sam vrata 'a Kate
i 2ricket! Aelim se dokopati kreveta i probuditi se kad ove strahote proGu! Kad svi uspijemo u
svemu %to (elimo7 karijera$ imamP ljubavni (ivot$ imamP lijek 'a rak$ imam 0 nove 2hanelove i'me
i'nad koljena od krokodilske ko(e s lakiranim vrhom$ imam$ imam!
Da'voni mobitel! Koji vrag 'ove ovako kasno&
";ok$ Angela"$ rekoh! ;roj mobitela roGakinje tre)e pomo)nice Scarlett 6ohansson mi se ure'ao u
mo'ak!
"Scarlett me 'amolila da te na'ovem i otka(em sutra%nju probu"$ ree ona!
Bto je ovaj put& Pilates& Reiki0tretman& Seansa kod vidov0njakinje Su'anne Galland& "Shva)am
daje Scarlett vrlo 'au'eta! Samo mi javi 'a kad )emo ponovno dogovoriti probu"$ rekoh$ pitaju)i se
kad )e mi se usta parali'irati od uvlaenja u nje'inu gu'icu! "1oliko se veselimo 'avr%noj probi i
poa%)eni smo %to )e Scarlett odjenuti 6ulianovu haljinu 'a dodjelu Oscara!"
"Dapravo ne)e! Odjenut )e *arcisa Rodrigue'a!"
*etko je odjednom isisao kisik i' itave sobe! "Kako to misli%$ odjenut )e *arcisa Rodrigue'a"$
ka(em polako!
"Predomislila se! *e 'nam %to bih drugo rekla! /oram se javiti na drugi tele3on!"
"Kako to misli%$ drugi tele3on& *e)e odjenuti haljinu 6uliana 1ennanta&"
"#ola$ 'ove me *icole i' de'insekcije i derati'acije i' 1er0mineKa! ,e) je danima poku%avam dobiti
i dogovoriti godi%nje prskanje ku)e! /oram i)i!"
"ekaj"$ graknem! "Derati'acija i de'insekcija& Da ;oga miloga$ pono) je!"
"#ola$ moram preu'eti taj po'iv! Sigurna sam da me ra'umije%!"
"Ali!!!"
Klik!
F?
Aha$ ra'umijem$ dakako! *a ljestvici va(nih stvari$ dogovaranje Scarlettine godi%nje de'insekcije i
derati'acije smje%teno je i'nad injenice da ona ne)e nositi 6ulianovu haljinu na dodjeli Oscara!
Preostala mi je usporena 2and- 2ummings! 5mam vi%e i'gleda da i'bijem na vrh liste ekanja 'a
;irkin torbicu od krokodilske ko(e nego da Oliviju 2utter odjenem u 6ulianovu haljinu 'a Oscara!
Sjebana sam kao Paris Hilton!
Slavne debltantice
F8
Ponedjeljak
8I> sati$ 8J minuta i : sekunda do dodjele Oscara 'a najbolju scenogra3iju
"/olim vas$ nastavite o'naenom rutom"$ naredi (enski glas navigacijskog sustava u mojem Priusu$
dok vo'im /armont #aneom! Kamo god i%la$ pou'dam se u navigacijski sustav! #judi roGeni u #os
Angelesu ponose se time %to se uop)e ne snala'e u vlastitom gradu!
"Skrenite lijevo na sljede)em!!!" Odjednom na 'aslonu navigacijskog sustava 'atitra DO#AD*5
POD5,! /islila sam da je jedna od apsolutno najboljih karakteristika mojeg Priusa integrirani
tele3onski sustav spojen s bluetoothom! On automatski pove'uje moj mobitel sa sustavom 'vunika
u autu$ tako da mogu ra'govarati i imati slobodne ruke dok se snala'im na opasnim ulicama #A!0a i
pijem veliku %alicu kave s punomasnim mlijekom! 6edini je problem %to se navigacijski sustav
"uti%a" kad netko 'ove! @op)e nije 3er prisiliti djevojku da bira ho)e li propustiti po'iv ili )e se
i'gubiti na parkirali%tu Hughes 2entra!
"Halo"$ ka(em!
"Krenula sam pokupiti Eilla i odvesti ga da pogleda #aut0nerovu ku)u vrijednu etiri milijuna
dolara"$ ree Kate! "*ala'i se odmah do ku)e Heidi Klum i Seala na Holl-.ood Hillu! Sad
F9
kad je nominiran$ Eill je 'akljuio da je prevelika 'vije'da 'a Silverlake! Potom ga moram odvesti
u OposebanO oskarovski apartman u 1he Peninsuli$ gdje )e dobiti besplatan tretman lica i igrati
virtualni gol3 novim kompletom palica koje )e mu darovati! Datim idemo preu'eti 2adillac
Hscalade$ koji mu daju ljudi i' G/0a! Onda ga moram odvesti na snimanje 1he 1onight Sho.a!"
"Kate!!!" poku%avam je prekinuti!
"5 to su dobre vijesti! /orala sam otpustiti ku)nu pomo)nicu koju sam mu prona%la! /o(e% li
vjerovati$ /aria ga je tra(ila novac 'a operaciju sisa& Sad sam ja ku)na pomo)nica! ,e) sam u
;ristal 4armsu i GelsonOsu tra(ila Dre3t$ jer je odjednom Eill do%ao do 'akljuka da mu je ko(a
preosjetljiva na 1ide$ molim te$ a ja ga nigdje ne mogu na)i! *aravno$ poslala bih Adama da obavlja
ta sranja$ ali Eill ka(e da sam ja ta koja!!!"
"Kate!!!" poku%avam ponovno!
"@' to$ omlet od bjelanjaka i' Doughbo-sa mu se hladi$ a 3rape od jagode kapa po odje)i
pokupljenoj i' kemijske istionice! Sje)a li se on da sam ga u'ela kad mu je najve)i domet u karijeri
bila reklama 'a kondome 1rojan+&" Ponosna majka$ Kate$ od juer je nestala u napadu sveop)e
iscrpljenosti! Ho)e to u tjednu dodjele Oscara!
"Kate"$ 'avapim! "1reba mi navigacijski sustav! /oram pokupiti 6uliana na #AX0u 'bog probe kod
Olivije!"
"*emoj 'aboraviti$ obe)ala si mi javiti je li Olivijin agent kod nje!"
"5suse$ Kate! /islim da sam proma%ila i'la'"$ rekoh!
"#ola$ cijeli svoj (ivot (ivi% u #!A!0u! *aui ulice+" 'aurla Kate! Klik!
"Polukru(no se okrenuti!" /oj se navigacijski sustav vratio u (ivot!
*akon dva slu%anja pjesme #ed Deppelina 5n 1hrough the Out Door napokon sam uspjela sti)i do
terminala American Airlinesa
FJ
na #AX0u! Dogovorila sam se sa Stevenom i' 1ajne slu(be$ koji je "ispra)ao i doekivao" moje
roditelje otkad je tata osvojio prvog Oscara$ da )emo se ondje na)i! 1S je genijalna slu(ba 'a ,lP0
ovce koji pate od 'vje'dane gripe$ a koji se$ da nije takvih usluga$ mo(da nikad ne bi uspjeli sna)i
na opasnim plonicima$ sigurnosnim provjerama$ u salonima 'a putnike prve klase i na i'la'ima!
Omra(ena 'vje'dana gripa obino napada onog trena kad se tvoj lik prvi put pojavi na naslovnici
nekog asopisa! /eGu simptomima su i7 gubitak sposobnosti kupnje namirnica i pranja rublja$
kuhanja$ mijenjanja (arulje$ a najvi%e ukrcavanja na komercijalni 'rakoplov :J: s gomilom obinih
smrtnika$ umjesto na korporativni GCC?! Dvje'dana gripa je$ na(alost$ nasljedna bolest koja se
mani3estira kod 'anemarene djece tih i tih$ koja se od glave do pete odijevaju u buticima 4reda
Segala i kojoj trebaju goleme koliine terapija kod psihijatra da bi se mogli nositi s injenicom da
'a njihove roditelje normalna obiteljska veera poinje u pono) u Bpagu 0 radnim danom 0 i da je
njihov idealan dar 'a %esnaesti roGendan posjet estetskom kirurgu!
"Oprosti %to kasnim"$ doviknem Stevenu$ koji je ba% %armantan u smeGem tvidu! Steven je 'aista
srce! @vijek me u posljednji tren pro%verca u salon prve klase$ tako da svoju crnu ko(natu
2hanelovu torbu 0 jo% jednu u ni'u maminih odbaenih primjeraka 0 napunim besplatnim
okoladnim keksima i bocama vode 4iji 'a let! Danas 'a mene uklanja crvene sigurnosne trake$ tako
da 6uliana mogu doekati na i'la'u! 5'gledi da se 6ulian samostalno uspije sna)i od i'la'a do
prostora 'a podi'anje prtljage jednaki su vjerojatnosti da /el Gibson prijeGe na (idovsku vjeru!
"/oramo po(uriti! Drakoplov ve) slije)e"$ porie Steven! "1ri+"
@ svojim 4ranka Potente cipelama upri'orim 3ilm 1ri$ #ola$ tri! 5nae sam protivnica tranja!
Radije svu tu energiju uvam 'a va(ne stvari$ kao %to su rasprodaja 4reda Segala 'a 'atvoreni krug
ljudi$ i seks!
"Oh$ kvragu+" Pogledam dolje i shvatim da je tirki'na vrpca na mojim omiljenim rimskim
sandalama upravo pukla!
FI
"Po(uri+" Steven povie daleko ispred mene!
"5di be' mene+ Sti)i )u te+" Kad sam nekoliko minuta poslije napokon doskakutala do i'la'a$
Stevenu ni traga ni glasa$ a na i'la'u nije bilo (ive du%e!
"Gdje su svi&" upitam se naglas! @ daljini opa'im osoblje 'rakoplova i potrim prema njima!
"Gdje je let 9?8 s 64K0a&" upitam stjuarda!
"Putnici su se iskrcali"$ odgovori!
"*e+ Steven+" poviem! *ema ga na vidiku! @prskala sam stvar! Gdje je$ dovraga$ 6ulian&
Odjednom primijetim mladu stjuardesu s tri prepo'natljive 6ulianove bijele torbe 'a odje)u s
njegovim imenom ispisanim ru(iastim slovima! Od%epam do nje!
"Gdje je ovjek koji ide u' te torbe&" mole)ivo upitam!
",i ste #ola&" upita ona! *a dnu jedne torbe ugledam svoje ime ispisano crnim 3lomasterom$
6ulianovom omiljenom pisaljkom! "Osje)am se gro'no 'bog 6uliana! Oajniki se htio ukrcati$ ali je
dobio alergiju na otrovni br%ljan i itav se osuo$ pa nije htio 'ara'iti ostale putnike! Damolio me da
vam predam ove haljine! Kao %to vjerojatno 'nate$ to se jako kosi sa sigurnosnim pravilima leta$ ali
ja sam vatrena obo(avateljica Olivije 2utter$ pa mi je bila ast to uiniti"$ gugu)e slatka stjuardesa
suosje)ajno dok mi predaje torbe!
"Puno vam hvala"$ ka(em$ 'naju)i da je vjerojatnost da se 6ulian 1ennant na /anhattanu 'ara'i
otrovnim br%ljanom jednaka vjerojatnosti da /ar-0Kate Olsen i *icole Richie u 5n0*0Out ;argern
narue najve)i hamburger sa sirom$ krumpiri)e i 3rape od jagode! Prebacim torbe preko ramena$ a
stjuardesa nestane u hodniku! Steven se pojavi i'a mene!
"#ola$ oprosti! *isam provjerio je li se 6ulian u *e. Morku ukrcao na let! 6utros sam imao ludnicu$
jer su doletjeli Susan Sarandon i 1im Robbins! Dna% kakav je tjedan uoi dodjele Oscara"$ dah)u)i
i'govori!
Sru%im se na ni' sivih stolaca u' pro'or$ pa(ljivo odlo(im torbe s odje)om i na'ovem 6uliana!
1ele3on 'voni! 5 'voni! 5 'voni!
FC
*itko se ne javlja! Da$ naravno! @tipkam %i3ru da prikrijem svoj broj$ tako da ne mo(e vidjeti da ga
ja 'ovem$ i na'ovem ga ponovno!
"Halo"$ 'acvrku)e 6ulian$ malo previ%e veselo 'a tako bolesna ovjeka s vrlo gadnim napadom
otrovanja br%ljanom!
"6uliane$ dovraga$ %to se dogodilo& Obe)ao si mi da si rije%io taj svoj strah od letenja! 4edHKom sam
poslala Kat-i Ambien i Ativan i pobrinula se da te ona pokupi u stanu! Rekla sam joj da te ima na
oku dok ne bude% 'akopan na sjedalu u 'rakoplovu+ 5mamo sastanak s Oliviom 2utter 'a manje od
pet sati+ 1rebam te ovdje+ 5 slu%aj$ to sam ti htjela re)i kad te vidim$ Scarlett otpada! Odjenut )e
haljinu *arcisa Rodrigue'a!"
6ulian ispusti dubok$ muan vapaj! "/a predivno! ,e) sam bio jednom nogom u grobu$ 'a%to me ne
gurne% u raku i ne pone% bacati 'emlju po meni&"
"6uliane$ mislila sam da je silna terapija s Gon'alom i doktorom 4riedlanderom strah od letenja
stavila pod kontrolu!"
"#ola$ doista sam se namjeravao ukrcati na taj let! Popio sam Ativan i ve) sam bio s Katvom na
aerodromu kad se netko odostraga 'abio u na% taksi$ tono ispred Americanova terminala! 1o je bilo
to! ,idio sam kako mi je itav (ivot proletio pred oima! ;io je to 'nak da )e se avion sru%iti!"
"6ulian$ imam novost 'a tebe! Avion se nije sru%io+ Ako sastanak odgodim 'a jedan sat i ti se ukrca%
na sljede)i let$ mogli bismo uspjeti! Sto trebam uiniti da te nagovorim&"
"*e mogu"$ pobuni se 6ulian! "6ednostavno ne mogu$ #ola! @' to$ ne mogu se sastati s Oliviom
2utter pokriven ovim plikovima! Pomislit )e da sam udovi%te! 5mam crne krugove oko oiju$ ne
mogu dopustiti da me netko vidi ovakvog! 5'gledam oajno!"
"*e tra(i% od nje da spava s tobom$ tra(i% da odjene tvoju haljinu 'a dodjelu Oscara+"
@'dah ra'oaranja dopre do mojeg uha! "/isli% li da bi se itko takvim tonom obratio Donatelli& ;i
li ona doletjela u #!A! na probu& 6a sam umjetnik! Krhak sam!"
FR
"6uliane$ prvo$ Donatella bi saonicama na pse)i pogon oti%la Oliviji 2utter obrisati gu'icu da 'na da
)e ova odjenuti ,ersace! Drugo$ (ao mije$ 'lato$ ali injenica je da ti nisi ,ersace! 1rudim se najvi%e
%to mogu da to postane%! A Olivia 2utter se jo% nije obve'ala da )e odjenuti tvoju haljinu!"
"1ako si hladna!"
"6uliane$ a %to je s onim O1rebam te ovdje$ na sastanku s Oliviom 2utterO& Dar ne shva)a%&"
"#ola$ 'aposlio sam te da te hirovite ljude u Holl-.oodu odjene% u moju odje)u 'a dodjelu Oscara!
Rije%i to! 5 kako mo(e% biti tako okrutna prema ovjeku na samrti&"
"6uliane$ o emu ti to govori%&"
"Ako se ukrcam u taj aluminijski stroj smrti$ isto je kao da sam mrtav!"
"6uliane$ ve)a je vjerojatnost da )e te pogoditi grom$ nego da )e% poginuti u 'rakoplovnoj nesre)i!"
"*e vii na mene! *e mogu to sad podnijeti! itavu no) nisam ni oka sklopio i osje)am se jako
krhko! Kreirati jo% jednu haljinu 'a 2ind- 2ummings pod ovakvim pritiskom jednako je kao da
/ichelangelu ka(e% da ima dvadeset etiri sata da oslika Sikstinsku kapelu!"
"Kako to misli% haljinu$ 6ulian& Rekao si mi da 'a nju radi% crno odijelo (ene0make+"
"1o je dodjela Oscara$ ne *o) vje%tica! ak je i Halle ;err- u takvom odijelu i'gledala kao da je
ispala s nekog sado0ma'o programa na kabelskoj televi'iji! Daboravi odijelo (ene0make! @ J i J?
ujutro 2hristian Dior je do%ao i' raja visoke mode i opsjeo moje tijelo! 1o je ne%to najbolje %to sam
u (ivotu napravio! #ola$ otvori vre)u s 2and-nim imenom!"
"6uliane$ oko mene se iskrcavaju ljudi s leta Korean Aira i progutat )e me more turista! *isam
raspolo(ena 'a takvo %to! Gdje je odijelo (ene0make&"
"#ola$ samo otvori torbu!"
Slavne debltantice
F:
Dok se borim s nemogu)im smikom torbe 'a odje)u$ i' nje proviruje paunovo pero! Pet
centimetara ni(e ugledam jo% tri sjajna paunova pera na paunski plavoj satenskoj naramenici!
Otvorim smiak 'a jo% deset centimetara i vidim labavim bodom pro%iven struk gornjeg dijela
haljine s jednom naramenicom! Kad napokon uspijem otkriti itavu haljinu$ srce mi jedanput
preskoi jer se preda mnom$ poput duge$ prostire rukom oslikana tkanina ukra%ena paunovim
perjem$ s metar dugakim %lepom!
"6uliane$ ovo je najljep%a haljina koju sam u (ivotu vidjela"$ i'ustim dok mi se su'e skupljaju u
oima!
"Daista&" 6ulianov glas drhti!
"Ako se 2and- 2ummings usudi kihnuti na nju$ ubit )u je!" @ glavi napravim podsjetnik da na
sljede)oj probi skrijem sve %kare!
"Bto ako ka(e da je gro'na&" pro%ap)e 6ulian i pone nekontrolirano jecati!
"6uliane$ re)i da je ova haljina gro'na bilo bi jednako kao re)i daje GraGanin Kane gro'an! *ije
normalno!"
"*isam spavao! *isam jeo! Popio sam etiri kave s mlijekom! 5 tri Ativana! @srat )u se u ga)e! Sad
)u poklopiti! 5 popiti 5modium!" Klik!
"6uliane+ 6uliane+" O$ ;o(e! *ije imao tako gadan slom (ivaca od onda kad je Anna Eintour
poslu(ila odre'ak 0 'a mojeg dragog manekena s postera dru%tva 'a 'a%titu (ivotinja 0 uvreda gora
nego da odjene% bijelo 'a neiji pogreb 0 na veeri koju je organi'irala njemu u ast$ nakon %to je
dobio nagradu Amerikog vije)a modnih kreatora 'a najboljeg mladog kreatora!
Steven se diskretno naka%lje i'a mene! Okrenem se i osmjehnem mu se u 'nak isprike! "6ako mi je
(ao!" Sasvim sam 'aboravila na Stevena!
"*eka ovo ostane i'meGu nas$ i 6enni3er Aniston pati od straha od letenja"$ pro%ap)e! "1aj je strah
puno ra%ireniji nego %to ljudi misle! 6avi mi ako me bude% trebala da ga stavim na neki drugi let!"
FF
@putim mu osmijeh pun 'ahvalnosti i on krene prema salonu 'a putnike prve klase!
Dvonjava mobitela prekine moje snatrenje! Bto sad&
"Slu%aj$ 6uliane"$ ka(em!
"Du%o!"
"Oh$ bok$ mama!"
"Bto je$ du%o& Dvui% gro'no!"
"Dbog 6uliana! *e)e do)i! *ije se mogao ukrcati u 'rakoplov!" "Daista& ;a% udno! Sino) sam 'a
njega upalila svije)u 'a hrabrost! 6e li Gon'alo s njim radio na uravnote(enju akri&"
"/ama$ rekao je da nije ra'umio ni rijei!"
"*e treba ra'umjeti %to ovaj govori! /ora mu samo uravnote(iti akre! Dabrinuta sam 'a 6ulianov
solami pleksus i njegove korijenske akre! Odmah )u na'vati Gon'ala da istog trena ode do njega!
@' to$ dovoljno je da vidi njegove traperice mrkva0kroja da dobije slom (ivaca!"
"Ako je tako$ u redu! 1atu sam poslala na partiju gol3a sa stricem 60em u Rivieru$ a ja skapavam od
gladi! *aGimo se u 5v- i pojedimo kosani odre'ak od rai)a!"
"/ama$ moram popodne nekako odraditi sastanak s Olivijom 2utter! Priekaj! 5mam jo% jedan
po'iv!" Prebacim na drugi po'iv!
"/oja roc\0'vije'da otela se kontroli$ a danas bi s njom trebao snimiti jo% neke dodatne kadrove"$
'akuka 2hristopher!
"A moj kreator je nestao be' traga!"
"1rebam XanaK! 5ma% li jo% uvijek recept doktorice Gilmore&"
"2hristopher$ to je bilo samo 'a sluaj prijeke potrebe nakon %to sam raskinula sa S15PO/! Sigurna
sam da bi se doktorica Gilmore jako protivila da recepte 'a lijekove dijelim ostalim lanovima
obitelji!"
";a% si licemjerna! 1ko se vo'io do aerodroma da ti donese Ambien 'a let dug dvadeset tisu)a sati
do 5ndije$ kad si bila tako
F>
sjebana 'bog S15PH& Da ne govorim kako je to bilo protivno naputcima doktora Singha!"
"Sad mi nabija% osje)aj krivnje"$ rekoh! "Otvoren je pro'or moje spava)e sobe! Pokraj gara(e su
ljestve! XanaK je u ladici s mojim donjim rubljem! *e jamim da mu nije istekao rok trajanja!
/oram i)i! /ama eka na drugoj liniji!" Prebacim se na maminu liniju!
"/ama$ ne bi vjerovala kro' %to sve 2hristopher prola'i na snimanju gla'benog videospota"$ rekoh
joj!
/oja se mama suosje)ajno 'ahiho)e! "Dnam sve o rock00'vije'dama! ;ila sam s /ickom i Keithom
u Redlandsu tijekom racije u veljai 8>R:! /arianne 4aith3ull i ja smo se skrivale u Keithovu
ormaru dok su svinje rastavljale ku)u na proste 3aktore! @malo sam dobila slom (ivaca! *aravno da
sam bila na tripu$ pa je to vjerojatno jo% pogor%alo moju paranoju!"
"/ama$ oprosti$ ali sad nemam vremena 'a to! 1u sam$ na #AX0u$ i imam 6ulianove haljine! Da
nekoliko sati se moram sastati s Olivijom 2utter! ;udu)i da je Scarlett odustala$ moram se potruditi
da Olivia 'avoli 6ulianove haljine!"
"Onda mi mora% dopustiti da na njima obavim ritual pro0duhovljenja$ da uklonim energiju straha
koju je na njih prenio 6ulian! *e (eli% da haljine 'rae negativnom energijom kad ih Olivia odjene!"
"/ama$ nemam danas 'a to vremena! @ totalnoj sam komi!"
"@ komi si 'ato %to ne obavlja% te nu(ne rituale! 1e su haljine %to%ta pro%le! ,rlo je va(no oistiti ih
od svake eventualne negativnosti koja je u%la u vlakna! 1kanine upijaju sve! Dnaju biti vrlo
otrovne!"
Odjednom se smr'nem pred 'idom televi'ijskih ekrana u Home 1ur3 Sports ;aru! *a svakom je
ekranu snimka 2and- 2ummings! Okru(ena je policajcima$ ve'ana lisiinama$ na Sunset
;oulevardu! /a%kara joj curi ni' obra'e$ a kosa joj i'gleda kao da je upravo i'a%la s terapije
elektro%okovima!
>?
"/ama$ moram i)i"$ ka(em i poklopim slu%alicu tre)i prema baru!
"Rock0'vije'da 2and- 2ummings uhi)ena je sino) tijekom improvi'iranog nastupa u ,iper
Roomu"$ o'biljnim glasom ka(e Sam Reuben$ voditelj vijesti K1#A programa! "*avodno je jednog
obo(avatelja gaGala svojom 4ender gitarom$ nakon %to je nekoliko puta okupljenima poka'ala
grudi! Policija je kod nje otkrila i ilegalne lijekove! Akademija 3ilmskih 'nanosti i umjetnosti
upravo je dala sljede)e priop)enje7 OS ob'irom na uhi)enje gospoGice 2ummings$ na dodjeli Oscara
umjesto nje nastupit )e /ar- 6! ;lige!O" @slijedilo je jo% snimki policajaca koji 2and- prepra)uju do
policijskog vo'ila$ crvenih rotiraju)ih svjetala i bljeskalica okupljenih papara''o! *evjerojatno$ ali
odjevena je u ljubiasti 6ulianov d(emper od ka%mira s likom plamenca i'raGenog od srebrnih
perlica$ koji sam joj darovala! Dobili smo medijsku po'ornost$ ali ne onakvu kakvoj smo se nadali!
O$ ;o(e$ osje)am se kao da me je netko lupio u grlo stalkom od mikro3ona 2and- 2ummings! Sjela
sam tamo$ nasred terminala! *ije me briga %to doslovno osje)am da mi se na gu'ici skupilo ve)
milijun bacila s prljavog tepiha! ;udu)i daje 2and- i'baena s Oscara$ ili )u uspjeti s Olivijom
2utter ili )u i'gorjeti! Da'voni mi mobitel i ja ga slaba%nom rukom prinesem uhu!
"Draga$ slu%a% li me& /oramo pomo)i tim haljinama da se oslobode lo%e energije straha!" 6edva
uspijevam uti mamin glas od vlastita naleta energije straha! "6ednostavno ti ne dopu%tam da ide% na
sastanak be' moje 'a%tite! 1o uop)e ne bi bilo pona%anje dostojno jedne majke!"
"5ma% pet minuta 'a haljine! Dola'im 'a dvadeset"$ i'ustim$ prekinem ve'u i jedva ustanem s poda!
"Om a0pa0sar0pan0tu teh buta bu0vi sahm0sti0tah0ha jea butah vig00nah Kar0tah0rah stea ga0an0tu %i0
va aj0na0ja"$ pjeva moja majka! *je'ina ra%upana pje%anoplava kosa nje(no pada na ramena bijele
tunike! Gotovo sam istu takvu prona%la u Hare Krishna
Slovne debitantice
>8
trgovini na ,enice ;oulevardu 'a dvadeset dolara$ ali budu)i da moja majka nosi samo kreacije
visoke mode$ ova je Gaulti0erova stajala dvije tisu)e dolara! "*eka duhovi koji su opsjeli ovaj
prostor odu i nikada se ne vrate$ nareGuje im Siva"$ mama prevodi dok nad haljinama i'vodi kru(ne
pokrete rukama$ sa strukom (al3ije koji joj se dimi u desnoj ruci! Stotine nje'inih tankih 'latnih
narukvica pri tome 'veckaju!
"/ama$ bojim se da )e haljine mirisati kao unutra%njost ormara Eood-ja Harelsona"$ ka(em$
(mirkaju)i$ jer mi je (al3ija u%la u nosnice i spalila dlake u nosu!
/oja je majka u tako dubokom transu da mi ne odgovara! *je'ino se tijelo nji%e u ritmu 'vuka
a3rikih bongo0bubnjeva$ iji 'vuk grmi i' 'vunika u dnevnoj sobi! *a kraju se mama sru%i na pod$
na gomilu uvo'ne svile$ tila$ lamea i organ'e!
"Shvatit )u ovo kao 'nak da si 'avr%ila"$ ka(em$ i'vlae)i haljine i' nje'ina 'agrljaja!
"Draga$ 'aista bi bilo dobro da pone% pjevati sa mnom! Skro' sam eu3orina! /oji su energetski
kanali potpuno proi%)eni! ;ilo bi ti puno bolje da mi se pridru(i% u ovom ritualu"$ ree ona s poda$
gledaju)i me staklastim pogledom svojih plavih oiju!
"/ama$ moram i)i"$ ka(em i poljubim je u tjeme 'akopavaju)i ponovno haljine u vre)e 'a odje)u!
Pro'rait )u ih u autu na putu do Olivije!
"*emoj 'aboraviti obiteljski ritual 'a Oscara u subotu"$ povie mama 'a mnom! "1jeramo
negativnu energiju s tatine karijere u ocean i okre)emo novu stranicu!"
"Dnam$ 'nam! Abb- me ve) 'vala"$ odvratim joj! /o(da )e mama ne%to uspjeti posti)i tim ritualom!
/o(da bih i ja trebala svoju negativnu energiju baciti u more! 5li nju$ ili Adrienne Hunt!
"*emoj 'aboraviti donijeti Gane%a koji si donijela i' Sai ;abina a%rama u Puttaparthiju!"
Stoje)i na bali di'ajnerske odje)e na podu$ mama mi po%alje poljubac$ dok ja preko ramena
prebacujem vre)e s odje)om i odla'im!
>9
Amanda Goldberg i Ruthanna Khalighl Hopper
S S S
"Oliviju je kod Sall- Hershberger 'adesila katastro3a"$ 'atuli dvadesetjednogodi%nja glumica u
usponu$ panino pretra(uju)i svoj plavi brlog! 5'nad vrata pi%e uokvirenim slovima7 OS5G@RA15
O#5,565 2@11HR /5R @ K@)5 5 @ S,AKO DO;A SH ;R5*@15 O *6O6!
,e) sam dva i pol sata ekala u ovoj prostoriji$ 'gurana i'meGu vje%alica i vje%alica di'ajnerskih
krpica i skica mogu)ih kreacija 'a no) dodjele Oscara$ okru(ena Olivijinom ekipom i' snova7
nje'inim udesnim stilisticama0bli'ankama$ parom djevojaka koje su iste 1.ig-$ s plaviastim
PiKie03ri'urama i malo duljim mini00suknjama! *je'ina agentica$ i'vana (enska inaica Arija Golda$
a i'nutra ista 6enni3er ;eals i' 1he # .ord 0 u ovom sluaju slovo "HO 'nai le'bijska holivudska
ma3ija! *je'in menad(er$ koji ima vi%e pramenova u kosi 0 i na prsima 0 nego Olivia$ i 'ube bijele
kao (vakae gume 2hiclets! *je'ina glasnogovornica$ kojoj bi dobro do%lo nekoliko pramenova 0
nje'ina anemino sijeda kosa i lice i'gledaju kao da u (ivotu nije vidjela sunca$ ako ne raunamo
'rake koje dola'e s etverokaratnog citrina koji nosi na lijevoj ruci$ a koji joj je poklonio mu($
direktor jednog 3ilmskog studija$ koji nema blage ve'e daje ova u ljubavnoj ve'i s Olivijinom
agenticom! *je'ina je pomo)nica sitna (ena$ kao i' japanskih crtica 0 'amislite jednu od Harajuku
Girls G.en Ste3ani!
Agentica$ odjevena u svijetlosivo Guccijevo mu%ko odijelo i par ubojitih cipela 6imm- 2hoo$
ra'govara na mobitel! "5suse$ 6esse$ kako oekuje% da odr(im tvoj hetero0paravan kad je 1he
Hn[uirer objavio da si viGen na vrhu Run-on 2an-ona kako se ljubi% s #anceom ;assom&" <Kao da
bi itko s tako oajniki poupanim obrvama mogao pro)i pod hetero03rajera$ ili me0troseksualca!=
Glasnogovornica pregledava okvire 'a 3otogra3ije nominiranih 'a najbolju glavnu glumicu$
'apisuju)i koje tvrtke mo(e tra(iti besplatne proi'vode! @s Eeekl- je objavio slike Olivije u
bikiniju$ u' ba'en Holl-.ood Roosevelta$ kako O.enu Eilsonu gura je'ik do krajnika 0 "6e li
pastuh i' ;utterscotcha
>J
osvojio jo% jednu kobilu&" 0 to mora biti dovoljno da joj$ u najmanju ruku$ daju predsjedniki
apartman! ,jerojatno )e dobiti i masku 'a mobitel sa S.arovski kristalima$ na osnovi 3otogra3ije
objavljene u Staru$ na kojoj Olivia tipka na svojem 10/obile tele3onu$ na Glamourovoj "anti"
'abavi OK+/aga'ine je uhvatio Oliviju kako uvlai dim Parliament #ight cigarete 0 jedino %to
besplatno mo(e dobiti od toga je rak plu)a!
itavo su me vrijeme vje%alice i vje%alice moje ljute konkurencije bole u oi! Amerikanci7 Ralph$
Donna$ 2alvin$ 2arolina$ /arc$ ,era! ;ritanci7 /cLueen$ Stella$ ,ivienne Eest.ood! 4rancu'i7
Gaultier$ Galliano$ #acroiK$ #anvin$ Roland /ouret! 1alijani7 Dolce\Gabbana$ Armani$ ,alentino!
Kako sam mogla 6ulianu dopustiti da me ovamo po%alje samu& Dobra vijest7 nisam vidjela ni%ta od
Prade!
"Olivia je morala stati kod 4reda Segala i kupiti %e%ir da pokrije ovu strahotu"$ teatralno je rekla
glumica! Glava joj je 'akamu3lirana purpurnim 3edora %e%irom i velikim metaliksivim 2hristian
Dior sunanim naoalama$ koje jo% vi%e smanjuju nje'ino maleno lice! "Sall- je oajniki htjela
o%i%ati Oliviji kosu i sad je unaka'ila Oliviju 'a dodjelu Oscara!"
Pitam se je li mi a%ica tekile koju sam popila na #AX0u o%tetila sluh! Odjednom shvatim da se ne
radi o pukom 'loestom nagaGanju u tabloidima7 Olivia 2utter 'aista govori o sebi u tre)em licu!
Stvarno!
"Olivia$ skini taj %e%ir"$ ka(u nje'ine stilistice0bli'anke sladunjavo u isti glas$ nje(no uhvativ%i
Oliviju 'a ramena! Poput kardiokirurga koji treba napraviti prvi re'$ udesne bli'anke polagano
krenu prema 3edora %e%iru!
"*e+ Olivia ne (eli da vidite Oliviju ovakvu"$ 'avri%ti Olivia$ otimaju)i im se!
"Daj$ ru(ice$ tako si savr%ena da tragedija kod Sall- Hershber0ger ne mo(e to promijeniti"$
'agugu)u bli'anke!
Doista& ;a% udno! Dva i pol sata$ koliko smo ekali Oliviju$ bli'anke nisu pjevale tu pjesmu!
*jihova je himna 'vuala
>I
otprilike ovako7 "Preniska! *ema sisa! ,elika gu'ica! Dave(! Ra'ma(eno deri%te! Kvocijent
inteligencije dvogodi%njakinje! #o%a glumica <iako je nominirana=! *e pere se! #o% ten koji ni
tretmani od C?? dolara slavne ko'metiarke Son-e Daker nisu mogli popraviti! 6o% uvijek mlitava
'bog silnih kilograma koje je dobila 'bog uloge!" A 'bor je pjevao otprilike ovako7 "5 ;ig /ac ima
vi%e ukusa!"
;li'anke su u 'nak upo'orenja pogledom o%inule ostale$ smje%tene na otmjen naslonja! 5stog je
trena ekipa i' snova Olivije 2utter 'agugutala u isti glas7 "1i si savr%ena i tragedija kod Sall-
Hershberger to ne mo(e promijeniti!"
"Da nije mene$ ne bi je bilo"$ vjerujem da ju je tim rijeima nje'in menad(er ne%to prije opisao$
glade)i svoje tri i pol tisu)e dolara vrijedno odijelo Paula Smitha$ koje je platio od svoje i'da%ne
desetpostotne provi'ije!
"6a sam ta koja ju je prona%la na autobusnoj stanici"$ dodala je agentica!
"Dar ona stvarno oekuje da ja i dalje tvrdim da je djevica$ a jebe sve (ivo u gradu&" pridru(ila se
glasnogovornica!
"Ona je jedna odvratno 'loesta diva! Dlostavlja me"$ bile su rijei nje'ine pomo)nice!
"1i si savr%ena i tragedija kod Sall- Hershberger to ne mo(e promijeniti"$ 'apjeva ponovno ekipa i'
snova!
;li'anke se pa(ljivo primaknu Oliviji! *je(nim pokretom podignu 3edora %e%ir i otkriju istu onu
dugu plavu kosu koju sam$ sje)am se$ juer vidjela u asopisu People! 5maju)i na umu legendarnu
3ri'uru /eg R-an$ 'a koju je 'aslu(na ta gumica po'natih$ i nje'inu uobiajenu cijenu od tisu)u
dolara po 3ri'uri$ iskreno$ 'aista nisam sigurna jesu li %kare Sall- Hershberger uop)e dotaknule
Olivijinu glavu!
"*ije li oajna& Olivia je tako posramljena! Olivia i'gleda kao naka'a"$ 'akuka glumica bulje)i u
ogledalo u kojem se itava vidi$ a koje su bli'anke donijele s drugog kraja sobe! "/aknite ga$ Olivia
ne mo(e podnijeti svoj odra' u ogledalu!" Dok one okre)u
>C
ogledalo od nje$ Olivia krikne7 ",ratite ga+ Olivia se mora vidjeti+" ;li'anke su poele debilan ples
micanja i vra)anja ogledala! "Oh$ ne$ maknite ga$ Olivia se ne mo(e pogledati! *e odnosite ga!
,ratite ga! /aknite ga! ekajte! Olivia se (eli vidjeti!"
@ trenutku bo(anskog prosvjetljenja Olivijin menad(er skoi na noge i povie7 "1ako si jebo'ovna!
6ebeno bih te jebao!" udno$ mislila sam da jebe mladi)a koji radi na odr(avanju ba'ena u 2hateau!
"5 ja bih te jebala"$ ree agentica!
"5 ja bih te jebala"$ slo(i se glasnogovornica!
"5 ja bih te jebala"$ ree spremaica gase)i D-son D28I Animai usisava$ koji stoji R?? dolara$
posebno i'raGen 'a i%)enje dlaka ku)nih ljubimaca!
Odjednom je sve utihnulo! /o(e% uti muhu kako trlja no(ice na 'idu!
Olivia se polako okrene prema meni$ a ja jo% uvijek sjedim u kutu! ";i li ti jebala Oliviju&" upita
me!
"@ privatnom avionu odavde do Hgipta! Po mogu)nosti be' vjetra u leGa!" @ udu gledam kako sam
se$ nekim udom$ uspjela popeti na sam vrh /ount Hveresta u ljubljenju neije gu'ice! /ogu
slu(beno objaviti7 upravo sam s ,5P propusnicom pre%la na 1amnu stranu!
"A tko si ti&" upita Olivia$ prvi put ne govore)i o sebi!
"O$ bok"$ rekoh! "6a sam #ola Santisi! Radim s 6ulianom 1en0nantom!" Kad sam ispru(ila ruku da
se rukujem s njom$ Olivijin maleni$ pahuljasti bijeli malte'er0pudl <najnovija kombinacija pasmina=
1hor$ dotri i' druge sobe i pone 'a%titniki lajati!
Olivia se u(asnuta odmakne od moje ispru(ene ruke! "Olivia ima problema s bakterijama! Olivia se
ne rukuje! Gdje je 6ulian& Olivia je mislila da )e kreator do)i na sastanak! Ralph je juer bio ovdje!"
Olivia 'astane! Promatram je dok polako mo'ak ubacuje u vi%u br'inu! "ekaj 0 nisi li ti k)i Paula
Santisija& Olivia je mislila da poku%ava% postati glumica!"
>R
Odjednom mi se ruke ponu tresti$ a grlo se osu%i i soba se pone okretati oko mene! ;ilo je mnogo
lak%e kad se Olivia bavila samo Olivijom! @spjela sam se pribrati dovoljno da ka(em7 "S takvim
glumicama kao %to ste vi$ Olivia$ ja nemam nikakve %anse!" Opa$ opet sam uspjelaP mo(da sam
nadarena 'a gu'oljub!
1hor se udaljio od Olivije i poeo me nju%kati po nogama! Odjenuli su ga u neodoljivu
nebeskoplavu vesticu s ovratnikom od kr'na inile! Sagnem se da poma'im mali%ana$ ne 'nam
tono 'bog ega7 poku%avam li se uvu)i Oliviji ili poku%avam odagnati odvratan nadola'e)i val
napadaja panike& 6e li to pravi ka%mir& Kriomice bacim pogled na etiketu na vesti! *agon 'a
osvetom istog me trenutka i'baci i' tjeskobe i usredotoi na ono %to ovdje moram odraditi! 1hor
nosi Pradu raGenu po mjeri! Prokleta Adrienne Hunt! @spravim se i slatko nasmije%im Oliviji!
"6ulian je tako (arko htio do)i ovamo i osobno vam pre'entirati haljine! *o$ shrvala ga je gro'na
gripetina$ a budu)i da se jako brine 'a va%u krhku graGu$ nije htio uiniti ni%ta ime bi ugro'io va%e
'dravlje 0 osobito sad kad trebate dobiti svoj prvi Oscar! #ijenik mu je rekao da 'aista ne bi smio
putovati! *adajmo se da )e uspjeti do)i na va%u sljede)u probu"$ uspijem re)i! Aha$ de3initivno sam
nadarena!
Olivia se namr%ti i$ neobino 'a nju$ malo ra'misli! "/isli% li da je 'ara'io i haljine&
@ isku%enju sam da Oliviji 2utter ka(em da su haljine spi0ritualistikim ritualom proi%)ene$ samo
da vidim tele)i i'ra' lica koji bi poprimila od intelektualnog napora potrebnog da to shvati!
"Apsolutno ne! Ali$ 'a svaki sluaj sam ih odnijela na kemijsko i%)enje"!$ ka(em joj!
Drak je te(ak od i%ekivanja$ mo(da 'ato %to svi umiremo od (elje da nam netko intraveno'no nalije
/ariK margaritu$ da legnemo u 3etalni polo(aj$ da Oliviji na usta stavimo brnjicu ili sve to 'ajedno!
*akon itave vjenosti$ Olivia napokon ka(e7 "Onda )e ih Olivia isprobati!" Opu%teno se pone
ra'odijevati
>:
pred svima! Prvo skine majicu kratkih rukava s natpisom /O6 DHKO 6H O15BAO 5D GRADA!
Otkopa purpurni satenski ,ictoriaOs Secret /iracle grudnjak$ koji savr%eno de3inira dekolte$ kojim
je 'aradila malo mojeg po%tovanja! Da ra'liku od Pam Anderson i 2armen Hlectre$ ona svoje
jedinice nije pove)avala! Potom skine Rock \ Republic i'me plat3ormice od nojeva perja$ koje
se(u do koljena$ i' kolekcije 'a sljede)u se'onu! Datim skine i pripijene traperice! *a kraju Olivia
2utter u stavu mirno stoji nasred sobe$ sa samo jednom tankom crtom dlaka koje joj pokrivaju
*isko'emsku!
Rekla bih da je toj anoreksinoj glumici potrebno vi%e sati na naslonjau kod psihijatra$ a manje sati
na le(aju u Paci3ic Sun solariju! 5ako$ tko sam ja da prigovaram$ s ob'irom na to da je i meni sad
oajniki potreban naslonja doktorice Gilmore$ a samo)a solarija 'vui nevjerojatno primamljivo!
;r'o gurnem sa strane nebrojene vje%alice drugih di'ajnera$ da napravim mjesta 'a etiri 6ulianove
haljine! Prva je predivna$ lagana haljina od sa3irnoplave organ'e$ s visokim vratom!
"4uj$ vrati to u torbu! Odvratna je$ nije dovoljno seksi! 5'gleda kao halja 'a asnu sestru! Olivia )e
visoki vrat rado prepustiti Diane Keaton"$ 'apovjedi mi Olivia$ nesvjesna injenice da je pro3injena
haljina potpuno otvorena na leGima i da odi%e seksepilom s 3inom do'om otmjenosti! Oito Olivia
2utter ima manje ukusa i od #ilO Kim!
"Stoje ovo&" upita Olivia promatraju)i sljede)u haljinu koju sam i'vadila$ napadno ukra%enu haljinu
be( boje koja istie sve obline$ s pro3injenim kor'etom i te%kim 'latnim edvardijanskim ukrasima!
Suknja svojom %irinom pokrije gotovo polovicu poda u prostoriji! "Ovo je ba% u stilu *apoleona i
6osephine! Oliviji se sviGa"$ 'aprede Olivia! "Pomo'ite Oliviji da je odjene"$ naredi bli'ankama$
koje istog asa pritre k njoj!
Proma%ila je stotinjak godina i nala'i se u pogre%noj 'emlji$ ali koga briga& Da ovu su haljinu
6uliana nadahnuli ;e$ Hgon Schiele i carica Sisi! ovjek bi pomislio da Olivia to 'na! Da ;oga
>F
miloga$ trebala bi najesen glumiti caricu Sisi u 3ilmu 6ohna /ad0dena!
"Dami%ljam blijedo$ napudrano lice!!!" u'buGeno ka(e jedna bli'anka!
"5 usne boje 3uksije$ mo(da i umjetni made( i'nad gornje usne"$ 'aprede druga!
"5 dekolte koji malo ispada$ poput @me 1hurman u Opasnim ve'ama"$ 'akljue bli'anke
jednoglasno!
,elika gre%ka! "4uj$ skinite mi ovo! Olivia se nikad ne)e natjecati s @mom 1hurman! Olivia nikad
ne)e biti visoka metar i osamdeset i ne)e imati predivne grudi! Olivia )e 'auvijek biti visoka metar i
pedeset i imati gumbi)e! Skinite ovo odmah+"
"Skinite joj to! Po(urite"$ glasnogovornica 'agrmi na bli'anke!
";r(e"$ 'apovijedi agentica!
;li'anke polete da joj skinu haljinu$ a Olivia$ ranjiva i naga$ padne na pod i pone jecati! 1hor
pone 'a%titniki lajati$ kru(e)i oko nje! *apokon se smjesti na haljini koju je bacila sa strane! Po'li
mi pri pomisli kako pand(ama grebe po sirovoj svili$ ali mi se ne ini primjerenim da ga pomaknem
dok Olivia pro(ivljava potpuni slom (ivaca!
"1i si puno bolja od @me 1hurman! Ona se ne mo(e natjecati s tobom"$ u'vikne jedna bli'anka$
legnuv%i na pod pokraj Olivije i glade)i je po kosi!
"1i si puno ljep%a"$ i'javi druga bli'anka!
"5 'natno bolja glumica"$ primijeti Olivijin menad(er!
Olivia polako jednim okom proviri ispod ra%upane 'latne kose!
"@ma 1hurman nikad nije dobila Akademijinu nagradu! 6edino stoje dobila je /1,0jeva 3ilmska
nagrada"$ naglasi Olivijin menad(er! @ps$ lo% pote'!
"Olivia nikad nije dobila Akademijinu nagradu$ niti /1,00jevu 3ilmsku nagradu! Da%to Olivia nije
dobila /1,0jevu 3ilmsku nagradu&" povie Olivia! "1i si kriv 'a to+" krikne Olivia$ uperiv%i prst u
menad(era!
>>
"Pro%le si godine bila nominirana 'a najbolji poljubac"$ podsjeti je menad(er!
"Pa %to onda& Olivia nije osvojila nagradu"$ 'aurla Olivia!
"Sljede)e )e% je godine sigurno dobiti 'a novu ver'iju ;riljantina$ a du%o draga$ ast je uop)e biti
nominiran"$ podsjeti je menad(er!
"ast je jedino kad si nominiran i kad pobijedi%! A ti jo% uvijek nisi prona%ao savr%enog Olivijina
Dannvja Dukoa 'a ;riljantin! Gubi se+ Olivia (eli da ode%"$ 'alaje Olivia i nje'in menad(er ustane i
krene!
*e+ Povedi i mene+ Aelim da me netko spasi i' ove ludnice! 6a )u oti)i+ Htjela bih 'avri%tati$ ali
usne nikako da mi se ra'dvoje i noge su mi vrsto na istome mjestu!
Kad nje'in menad(er doGe do vrata$ Olivia povie7 "Kako se usuGuje% ostaviti Oliviju& Sto to radi%&
5sti si kao i svi ostali mu%karci u Olivijinu (ivotu 0 uvijek odu! Ako nitko drugi$ barem bi ti trebao
ra'umjeti Oliviju! Dna% da Olivia ima problema s ostavljanjem+ Kad ti Olivia ka(e da ode%$ to 'nai
da ostane%! 1hor nikad ne bi ostavio Oliviju"$ ree ona$ pru(aju)i ruke prema psu! 5spustim golem
u'dah olak%anja kad ga ona odvoji od odbaene haljine i 'arije glavu u njegovo kr'no! ;r'o vratim
haljinu u torbu 'a odje)u!
"Du%o$ oprosti"$ ree menad(er pokajniki! "*ikad te ne)u napustiti! Dna% da sam uvijek ovdje$ u'
tebe!" PriGe nje'inu nagom tijelu!
"Daista"$ 'acvili Olivia$ blago se nasmije%iv%i!
"Daista$ du%o"$ ree menad(er!
Osjetiv%i da se nje'ino raspolo(enje u dovoljnoj mjeri popravilo$ i'vadim sljede)u haljinu!
"Oh$ to je to+ 1o je to+ 1o je dragulj! Pravi dragulj"$ cikne ushi)eno jedna bli'anka i%upav%i mi i'
ruku ombre haljinu be' naramenica rukom ukra%enu perlama! Druga bli'anka pomogne Oliviji da
ustane s poda i obje je vje%to uvuku u blje%tavu opravu od tila!
8??
;li'anke o'biljne$ duboko udahnu i stave ruke na usta! *apokon jedna bli'anka 'agugu)e7 "Olivia$
prekrasna si! 5'gleda% savr%eno poput rubina! 1i si najsjajniji dragulj!"
"Pravi si dragulj"$ hvali je druga bli'anka dok se Olivia primie ogledalu!
"6ako mi se sviGa"$ iskreno )e nje'ina glasnogovornica!
Olivia anali'ira svoj lik u ogledalu$ poput 'nanstvenika koji kro' mikroskop promatra stanicu!
Gleda se i' svih kutova$ prela'e)i rukama nje(no preko satenske vrpce 'ave'ane u vor na struku$ a
'atim preko vrpce s istim detaljem i'nad laktova dugakih rukava ukra%enih perlama! Prostoriju je
ispunila napetost i ti%ina! Svi smo prestali disati i%ekuju)i Olivijinu reakciju$
"Oliviji se sasvim i uop)e ne sviGa+"
"*e sviGa"$ i'leti i' glasnogovorniinih usta!
"Olivia i'gleda kao %kamp u vre)i! Olivia nije Barah 6essica Parker! Olivija ne nosi te kratke
pomodne krpice! 5 Olivia nije *icole Kidman! Dna% da Olivia nema tako duge i tanke noge$ poput
antilope! Da%to (eli% da se Olivia osje)a lo%e 'bog Olivi0jinih nogu& Aeli% da se Olivia osje)a
malom"$ prodere se Olivia prema meni!
"Du%o$ nije do tebe! Do haljine je! Odurna je"$ ree o'biljno nje'in menad(er vrte)i glavom! itava
me ekipa i' snova mrko pogleda!
DoGe mi da Oliviji ka(em da se osje)a malom 'ato %to jest mala! Barah 6essica Parker ima vi%e stila
u malom$ ru(iasto nalakiranom prstu lijeve noge negoli )e Olivia u (ivotu imati! 1ri su vrlo drage
(ene gotovo oslijepile runo u%ivaju)i perlice na taj predivan komad odje)e$ koji je ona be'ob'irno
bacila u stranu! @mjesto toga ka(em7 "Smijem li na 'ahod&"
*e ekam odgovor$ nego i'jurim kro' vrata!
#a(em! *e moram na 'ahod! /orala bih i'a)i i' ove ku)e$ sjesti u auto$ odvesti se doma$ spustiti
rolete$ iskljuiti tele3on$ sklupati se u krevet i ostati le(ati ondje 'auvijek$ da nitko nikad
8?8
vi%e ne uje 'a mene! Do trenutka kad policija ra'vali moja ula'na vrata i naGe moje tijelo u
raspadnutom stanju$ 6ulianu )e 'asigurno biti (ao i oprostit )e mi %to sam ovako br'o predala me!
;r'im pokretom otvorim vrata$ poput 6ulie Andre.s u /oje pjesme$ moji snovi! im sam nogom
kroila na otira s natpisom "Dobrodo%li"$ sudarila sam se golemim dostavljaem s dread0locksima
koji je teglio pet prepunih torbi s odje)om!
"/o(ete mi potpisati 'a ovo&" upita me$ spustiv%i torbe da doGe do 3ascikla!
;acim oko na ime po%iljatelja na dostavnici7 "A! Hunt!"
*evinost 6ulie Andre.s odjednom netragom nestane! /islila sam da sam to rije%ila na terapiji$ ali
odjednom sam ponovno u Pari'u i gledam kako mi Adrienne krade kreaciju i 'asluge! 1aj bi posao
promijenio moj (ivot! Dobro$ 'nam da je 6ulian najvi%e 'aslu(io to mjesto! Alija ne bih sad bila
ovdje$ na vratima Olivije 2utter$ na rubu jo% jednog neuspjeha ako se ne uspijem uvu)i u mar toj
psihotinoj (eni0patuljku i grkom koru nje'inih laskavaca! @ ovakvim okolnostima mislim da je
prstohvat osvete sasvim u redu$ 'ar ne&
"*aravno$ potpisat )u"$ ka(em dok mi dostavlja dodaje kemijsku olovku!
";roj devet"$ ree on!
"Hej$ ekaj malo! Dapravo$ ovo je dostavljeno na pogre%nu adresu! Ove torbe moraju oti)i u 52/ 0
'a Kath- Gri33in"$ ka(em mu! Dnam da bi se Kath- ubola vje%alicom u oko$ samo da se$ u' pomo)
Adrienne Hunt i Prade$ uspije maknuti s popisa "*ajgore odjevenih"!
,idjet )emo kako )e Adrienne dobiti odje)u natrag od nekog s D0liste! Sretno joj bilo!
5' 6ulie Andre.s$ pretvaram se u Roberta De *ira u Ra'jarenom biku! Kao 3urija ula'im ponovno u
ku)u Olivije 2utter i lakim korakom kre)em prema prostoriji punoj la(njaka!
8?9
"Dna%$ Olivia$ ima% pravo %to se tie svih ovih haljina! Ovo je haljina u kojoj bi u nedjelju trebala
pro%etati crvenim tepihom"$ ka(em$ i'vlae)i najbolji 6ulianov rad$ haljinu koju je napravio 'a
2and- 2ummings! "5 'nam daje i ovu haljinu 6ulian osmislio 'a vas! Ova je haljina nadahnuta
Olivijom de Havilland"$ ka(em$ dok mi inspiracija navire!
"Olivia je mislila da je jedina Olivia koja ide na dodjelu Oscara"$ ree Olivia panino!
Dubokim udahom proistim grlo! "*e$ ne$ upravo kao ti$ i Olivia de Havilland bila je velika
glumica! 5 osvojila je dva Oscara"$ ka(em$ osje)aju)i kako moj entu'ija'am preplavljuje sve u
prostoriji!
"Da najbolju glumicu&" upita Olivia$ 'aintrigirana$ te br'o krene odjenuti haljinu boje svojih oiju!
"Da$ 'a najbolju glumicu"$ ka(em$ primje)uju)i neki novi sjaj u Olivijinim oima dok odla'i prema
'rcalu da se pogleda!
"@ kojim je 3ilmovima glumila&" upita Olivia 'nati(eljno! Promatra se u 'rcalu$ vrte)i se$ dok
paunovo perje ple%e i'a nje!
5suse$ sigurno se %ali! O$ ;o(e$ ne %ali se! "Glumila je u Dameo ih vjetar"$ ka(em$ suspre(u)i u'dah!
"Oh$ Olivia je ula 'a taj 3ilm! Oliviji se sviGa! Oliviji se sviGa ova 'amisao! Oliviji se sviGa ova
haljina"$ ree! /oram pri'nati da u haljini i'gleda i'nimno po(eljno$ jer joj je u'ak struk 3ino
nagla%en!
"Prekrasna si! Prekrasna si! 1o je to+ 1o je to"$ uskliknu bli'anke$ uhvativ%i Oliviju 'a ruke i skau)i
gore0dolje! "1ako si savr%ena+ Sve je na tebi savr%eno+ Sve+"
"Du%o$ i tvoje su noge savr%ene"$ menad(er ispali odu%evljeno!
"O$ ;o(e! Olivia je savr%ena! Olivia je jednostavno savr%ena! Sve je na Oliviji savr%eno! 5 Olivijine
noge su savr%ene"$ 'apjeva Olivia$ skau)i gore0dolje s bli'ankama$ dok 1hor laje od sre)e!
Odjednom prestane skakati$ ma%u)i prijekorno prstom prema bli'ankama! O$ ne$ %to je sad&
8?J
"Donesite Polaroid! Slikajte Oliviju u haljini! *ije va(no kako haljina i'gleda u stvarnosti! Olivia u
haljini mora dobro i'gledati na 3otogra3ijama! Sve se svodi na to kako Olivia i'gleda na slikama! ;it
je u tome kako )e Olivia ispasti na 3otogra3ijama na crvenom tepihu!"
Pa$ ima pravo! *e mogu joj proturjeiti! ;o(e$ molim te da dobro ispadne na Polaroid03otkama! Dok
bli'anke tra(e 3otoaparat$ osjetim ovratnik od inile s 1horova Pradina d(empera kako se silovito
trlja o moju nogu! Sagnem se da ga otjeram!
;li'anke ponu slikati Oliviju i' ra'nih kutova! "Kad ovako gledam Oliviju$ pomislim daje Sall-
Hershberger ipak genijalka"$ ree Olivia$ 'abaciv%i svoju plavu grivu pred 'rcalom!
"O$ ne"$ %trecnem se kad me ne%to toplo 'a%kaklja po no'i! Pogledam dolje$ gdje se (uta lokvica
stvara oko mojih novih 0novcatih 0 najnovijih srebrnih Stella /c2artne- sandala! Dok tra(im ne%to
ime bih se mogla obrisati$ oito je da Olivia i ostatak ekipe i' snova ignoriraju malenog$ bijelog$
iritantnog slona u ovoj prostoriji! Pasje upravo podignuo nogu i popisao me$ 'a ;oga miloga+ A ovi
se ljudi prave da to ne primje)uju+ Ovo je savr%en 'avr%etak potpuno ludog dana! 1ko me danas nije
popisao& Pas je barem iskren!
"Olivia (eli da ponovno doGe% sutra$ tako da mo(emo isprobati 3ri'uru i %minku u' haljinu"$ ree
Olivia$ pogledav%i me! "1i$ dovedi 6e33a ,espu i' Eirelmagea da slika Oliviju u haljini"$ 'apovjedi
glasnogovornici!" 1i$ dovedi ;obb- ;ro.n da na%minka Oliviju i Sall- Hershberger da napravi
Oliviji 3ri'uru"$ 'apovjedi pomo)nici! ",as dvije"$ ree$ poka'av%i prstom na bli'anke$ "OOivia (eli
dijamante$ puno dijamanata! A ti"$ ree$ poka'av%i prema meni$ "u tri sata! *emoj kasniti!"
"*aravno$ Olivia$ stojim ti na raspolaganju"$ rekoh! Sljapkam u sandalama prema i'la'u i 'atvorim
ula'na vrata 'a sobom!
@miruju)i 'vuk sitara ispunjava prostran studio u kojem se jo% mo(e osjetiti miris 'noja pomije%an s
mirisom indijskih %tapi)a
8?I
od sata u 8F7J?! Raste(u)i se na prostirci 'a jogu osje)am kako i' mene nestaje ludilo ovog dana$
dok se vra%ki trudim pribli(iti se 'emlji! Obino se skrivam otraga u kutu$ ali 2ricket je ustrajala da
se smjestim naprijed jer "2urtis Hanson i David O! Russell uvijek vje(baju bli'u oltara"$ ree mi
ona! 1o obja%njava 'a%to je 2ricket skro' na%minkana$ s kosom navodno nemarno$ ali vje%to
'ae%ljanom! 5'gleda prekrasno u bijelom trikou s tankim crtama$ koji dodatno istie nje'inu
mlijenobijelu put!
Svjetla se prigu%e kad S!D! Railov anGeoski glas odjednom ispuni prostoriju! Odmah sam osjetila
kako se molekularni sustav atmos3ere mijenjaP S!D! je toliko seksepilan da su (ene0jogiji pohitale sa
svojim prostirkama sjesti bli(e njemu! /o(da 'ato %to i'gleda kao Robert Red3ord u ;utch
2assid-ju i Sundance Kidu i pjeva kao mladi /ick 6agger!
S!D! sastavi dlanove u molitveni polo(aj! ",olio bih po'ornost grupe usmjeriti na ne%to %to mi je na
pameti$ a to je ljubav!"
Divno! #jubav! Dadnje %to trebam je usredotoiti se na to kako sam sjebana <na(alost$ ne i i'jebana=
na ljubavnom planu$ 'ahvaljuju)i S15P5! Datvorim oi i poku%am se u3urati u tu ljubav$ ljubav$
ljubav! Odjednom postajem Doroth- usred 'astra%uju)eg tornada koji su pokrenuli Olivia 2utter kao
#imeni$ Adrienne Hunt kao Dla vje%tica sa Dapada i S15PH kao Stra%ljivi lav! Kako da i'aGem i'
ovog u(asa& Bto mi je& Da%to jo% nisam preboljela S15P@&
"Polako 'au'mite po'u psa koji gleda dolje! Svi udahnite lavlji dah$ %irom otvorite usta i i'dahnite
ga! Aahhhhhhh"$ ree S!D! sen'ualno! "Otpustite do kraja!"
*e mogu! *e mogu otpustiti! *e (elim otpustiti! S!D! ne 'na kakav je dave( Olivia 2utter! S!D! ne
'na beskrajan ocean i'daje u koji me bacila Adrienne Hunt! On ne 'na S15P@$ to govno!
"Stalno po'ornost vra)ajte na ljubav$ pustite da ljubav vibrira va%im tijelom"$ ponovi nam S!D!
DoGe mi da vrisnem na njega$ da prestane s tim govorancijama o ljubavi!
*ema ve'e$ nakon sedam po'drava suncu i ni'a vin-asa polo(aja$ moram pri'nati da se osje)am
mnogo uravnote(enije nego
8?C
prije! 5li sam jednostavno previ%e iscrpljena da bi me bilo briga! S!D! nam ka(e da legnemo na leGa!
"/olim vas$ okupite se svi oko 2ricket na trenutak$ da vam demonstrira kota"$ 'amoli nas S!D!
PriGe joj da malo popravi po'u! *isam jogin$ ali onoliko koliko 'nam$ ona u po'i stoji
besprijekorno! 5pak$ S!D! je pro3esionalac! Ra%iri 2ricketine noge dok ruke stavlja pod nje'inu
presvijetlu$ gurnuv%i je prema gore$ ako se ne varam$ na svoje meGuno(je! Aha$ de3initivno se radi o
njegovu meGuno(ju!
"*oge savij prema unutra"$ S!D! obja%njava 2ricket$ prislanjaju)i se (estoko na nju!
Odjednom nisam vi%e sasvim sigurna koju %kolu joge S!D! prakticira! Pogledam 2ricket i
poku%avam na njoj vidjeti 'nak nelagode$ ali opa(am samo neobian sjaj nje'inih obra'a!
im smo nakon 'avr%nog opu%tanja do%le u svlaionicu$ doletim do 2ricket! "O$ ;o(e$ 2ricket$ ja
bih S!D!0ja potegla koljenom u jaja! Ponekad tako privlani mu%karci misle da im je sve dopu%teno!
6esi li dobro&"
2ricket$ koja sa sebe skida bijeli triko$ istodobno prekapaju)i po malenom crnom Samsonite
kovegu$ kao da uop)e ne obra)a po'ornost na mene! Shvatim da me jednostavno ignorira!
"2ricket$ oprosti$ ne slu%a% me$ a$ usput$ %to )e ti koveg&" Da%to mi ne odgovara& "2ricket+ Bto se
ovdje dogaGa&" 'avapim! "#o$ ne mogu ovdje o tome"$ ree 2ricket$ dobaciv%i mi 'nakovit$ umukni
0 ovdje$ pogled!
Odjednom mi je sve do%lo do mo'ga! Kako sam mogla biti tako glupa& "O$ ne$ 2ricket$ ne radi to$
ne radi to"$ pro%ap)em! *aravno! Samo sirove namirnice! @smjeravanje po'ornosti na ljubav! udna
seksualna demonstracija! Spakiran koveg! 1o rumenilo!
"Ra'govaraj sa mnom"$ 'apovjedim joj$ dok me 2ricket gura u 'ahodsku kabinu i 'akljuava vrata!
Da nama!
8?R
"#o$ slu%aj! Daljubljena sam$ dobro& #jubav je u pitanju"$ obja%njava mi govore)i ispod glasa!
"2ricket$ 'a%to nam nisi rekla&" 'atra(im obja%njenje! "Kate i ja bismo te svim silama poku%ale
odgovoriti od ovoga! Dna% sve o pu%enju i'a scene! On se koristi svojom privlano%)u rock00
'vije'de i iskori%tava te!"
"Dbog toga vam i nisam rekla"$ u'dahne 2ricket! "S!D!0ja nitko ne ra'umije! On je 'aista genijalan!
Pouava me budi'mu$ hindui'mu i su3i'mu! /istik je! *ajnevjerojatniji je mogu)i ljubavnik!
Prakticira tantru! 5 da ti jo% ne%to ka(em"$ 2ricket se pribli(i da mi %apne na uho$ "to je najbolji seks
u mojem (ivotu! Predavao je na radionici na kojoj je sudjelovao Sting!"
Sru%im se na 'ahodsku %koljku$ 'ami%ljaju)i nei'bje(no slamanje srca! "Kako se to dogodilo&"
upitam!
"Damolio me da mu asistiram na radionici tajlandske masa(e! Danima smo inten'ivno vje(bali po
deset sati na dan$ a potom bi slijedila jo% etiri sata na veeri u Ra.volutionu! On vjeruje da sam
vrlo nadarena"$ objasni 2rciket!
"Slu%aj$ 2ricket$ kad smo tek poeli$ S15PH je meni rekao da sam nadarena glumica$ dobro& 1o
mu%karci inae rade"$ ka(em joj!
"PoGi s nama veeras u 6ulianoOs na veeru! ,idjet )e% koliko je njegov unutarnji duh nesputan"$
ree 2ricket! Oito sam 'akasnila s upo'orenjima!
"@nutarnji duh&" upitam je$ otvaraju)i 'ahodsku kabinu! "Bto je to& *ekakav S!D!0jev (argon&"
"/a$ 'na%$ on je jednostavno 'ara'an!"
"1oga se i bojim!" Pogledala sam na sat prvi put otkad je prije dva sata poeo sat joge! "1rideset
propu%tenih po'iva& 6esi li ikad ula 'a ne%to takvo&" itam poruku Olivijina menad(era7
Olivia i ja se (elimo najdublje ispriati u1horovo ime!1hor je kratko u obitelji i nije svjestan da nije
pristojno pi%ati po nepo'natim ljudima!P0= *aravno$ moja prince'a nije
8?:
niti 'nala %to se dogodilo! *o$ uvjeravam te da je$ nakon %to si oti%la$ bila %okirana i ra'oarana!
Hvala ti$ ne samo %to si poistila pod$ nego$ ponajprije$ 'a haljinu! Sretna je kao psi)!
5 luGa od 3ilma%a #arr-ja Eacho.skog! Ali$ barem je sretna!
Da'voni mi mobitel! "Halo"$ odgovorim tiho$ boje)i se da mi ne 'aprijete smr)u$ jer upotrebljavam
napravicu 'abranjenu u ovom studiju!
",e) te satima poku%avam dobiti! Gdje si&" prodoran (enski glas 'alaje na mene!
Bto se dogodilo prijateljski intoniranom "Halo&" "1ko je to&"
"6enni3er i' ureda Kena Sunshinea! /ora% odmah oti)i 6akeu 6onesu doma! Sutra je G/0ova revija!
Da%to se nisi javljala na mobitel& Oskarovski je tjedan+ On trenutano igra poker$ ali rekao je da )e
preskoiti jedno dijeljenje! 5ma% deset minuta!"
ekaj! 6akeov glasnogovornik je u posljednja tri tjedna deset puta otka'ao probe i sad sam ja %upak&
Dajebi usmjeravanje po'ornosti na ljubav! /r'im ovaj posao! @ini to 'a 6uliana$ ka(em sama sebi!
"Kako da doGem do njega&"
Penjem se strmim stubama prema ku)i 6akea 6onesa$ u 1opanga 2an-onu$ i'graGenoj u ranerskom
stilu$ i'nenaGuju)e 3inom mjestu koje i'gleda kao daje u R?0ima ovdje (ivio 6err- Garcia! *e
nalikuje hladnim i modernim ku)ama u Palm Springsu ili mediteranskim 'danjima koja su
pokupovale mlade 3ilmske 'vije'de jo% uvijek u potra'i 'a ukusom i imid(em!
5ako je crni /ercedes s najve)im paketom dodatne opreme parkiran pred ula'om potpuno u skladu
s onim %to bih oekivala od svodnika kurvi%a! *oge me 'ate(u od joge$ a moje umorne ruke jedva
nose torbe s odje)om u kojima su etiri odijela 6uliana 1ennanta raGena po mjeri$ koja su u mojem
autu skupljala pra%inu otkad je 6akeov glasnogovornik prvi put otka'ao
8?F
Amanda Goldberg 5 Ruthanna Khalighl Hoppt li
probu! @ 2ricketinoj rastegnutoj haljini s naramenicama boje tamne okolade i nje'inim
sivosmedim sandalama ;irkenstock osje)am se kao 6anis 6oplin$ ali nisam imala vremena oti)i ku)i
na presvlaenje$ a jednostavno se nisam mogla natjerati ponovno noge staviti u sandale namoene
pi%alinom! 6ulian bi se 'gro'io nad krpicom i' druge ruke i pripadaju)im hipijevskim sandalama! *a
2ricket ta kombinacija i'gleda boemski otmjenoP na meni i'gleda kao da sam se po'dravila s
modnim ukusom! *o$ mislim da je dobro %to sama sebi nisam ni najmanje seksi$ budu)i da se
trebam na)i s glumcem 'a kojeg asopis 5n 1ouch ka(e7 "Da%to 6onesiramo u potra'i 'a
najpo(eljnijim komadom u Holl-.oodu"!
Dok kucam na vrata$ glas u mojoj glavi pone vri%tati kojeg vraga radim ovdje u jedanaest sati
naveer$ kad bih trebala biti pod plahtama$ u svojem krevetu$ s Kichlovom umiruju)om maskom od
alga na licu i gledati Oprah na 1i,o0u! @mjesto toga skupljam hrabrost 'a epi'odu Hntouragea
u(ivo! 1ipino glumako kasnoveernje sranje! @vijek mora% ispunjavati njihove sebine hirove!
Pripremim sebe na svitu mladih pijanaca koji piju na tudi raun$ skupinu lanova %kolskog bratstva
koji su se na%li na no)noj partiji pokera!
,rata se %irom otvore! 1o je on! 6ake 6ones sam otvara vrata& Pa$ pretpostavljam da jedanaest sati
nije previ%e kasno! ,jerujem da mu je dana%nji raspored bio pretrpan!
*ije da i ja idem spavati prije jedan! Koga 'avaravam& 1aj ovjek je nevolja! Apsolutna opasnost!
1e plave oi kao u haskija$ laj %a%avi 'loesti osmijeh! O$ ;o(e! O$ ne! @ nevolji sam!
";ok$ ja sam 6ake! 6esi li ti #ola&" O$ ;o(e$ pa on je pristupaan! On je s obje noge na 'emlji!
*isam ga uop)e ovako 'ami%ljala! On je predivno ra%upan na onaj 3rajerski nain! *a sebi ima
kratke hlae s havajskim u'orkom koje mu padaju ispod kukova i modru ko%ulju dugih rukava!
Plava mu je kosa 'aista la%upana! Gotovo sam posegnula rukom prema njemu da mu upristojim
3ri'uru$ ali sam odmah samu sebe pitala 'a 'dravlje! /ogu li tako lako pokleknuti pred starim
porokom& Odmah u
kivne debitantice
8?>
b
sebi ponem ponavljati svoju mantru da ostanem ista! 8F: dana! 8F: dana! 8F: dana! ;e' glumaca!
;e' glumaca! ;e' glumaca! Postala sam svjesna da gledam u pod oajniki se trude)i da ga ne
pogledam u te velike plave oi! O$ ne$ jo% uvijek nisam pro'borila ni rijei!
"Ovaj! 6a sam #ola! 5mam odijelo! Da tebe! Aeli% li se skinuti& /islim$ sam! /islim!!! 'na% %to (elim
re)i!" O$ ;o(e! Slu(beno sam od sebe napravila budalu! *ekako ne vjerujem da se moram brinuti da
)e sad 6ake 6ones poeti skakati po meni! Problem rije%en!
6ake me smije%kom ohrabri$ kao da mu je posao da itav dan na vratima doekuje ovakve idiote!
"@pravo sam namjeravao pojesti burrito$ a imam jo% jedan! 6esi li gladna&" upita$ u'imaju)i torbu s
odje)om i' mojih ruku!
"Dapravo$ umirem od gladi!"
"Dobro! Podgrijat )u ih"$ ree on$ uGe u ku)u i baci torbu s odje)om na naslonja! "Aeli% li da ti
burrito donesem ovamo& /islim$ mogu$ ali ovdje je malo prohladno"$ doda$ budu)i da ja jo% uvijek
smr'nuta stojim na vratima!
"Oprosti$ malo sam rastresena! 5mala sam naporan dan!"
"Aao mi je 'bog toga! Aeli% priati o tome&"
Aelim li priati o tome& Sto ne valja s ovim tipom& /ora da ima malen penis$ budu)i da to nije
normalna interakcija dvoje ljudi na kakvu sam navikla s glumcima u #os Anglesu! H$ pa$ sam je to
tra(io!
"Prvo$ ujutro nisam popila kavu s mlijekom! Poku%avam se skinuti s kave! *o$ bila je to velika
pogre%ka$ jer sam na kraju popila dva espressa da poni%tim djelovanje tekile koju sam popila na
#AX0u$ jer je 6ulian 0 ovjek koji je kreirao tvoje odijelo$ jako )e ti se svidjeti 0 propustio avion$ a ja
'apravo ne 'nam imamo li na planetu dovoljnu 'alihu XanaKa kojom bih njega uspjela ukrcati na
sljede)i let$ a luGakinja od rocUc0'vije'de koju smo trebali odjenuti 'a dodjelu Oscara upravo je
'avr%ila u buksi
88?
Amanda Goldberg i Ruthanna Khalighi Hoppvi
'bog opscesnog pona%anja$ a tu je i GospoGica koja govori u tre)em licu i 1hor$ pas nevjerojatno
uspje%an u pi%anju po tuGim nogama!!!" /oje su konice popustile dok jo% stojim na pragu ku)e
6akea 6onesa$ i dalje nesigurna jesam li ga spremna prije)i! Priam i dalje$ nekontrolirano rigaju)i
rijei!
"/islim da bi ti dobro do%la partija 'ranog hokeja i pivo"$ ree 6ake kad sam napokon u%utjela$
povlae)i me kro' vrata u dnevnu sobu! Dok idem 'a njim u kuhinju$ udim se koliko bi /artha
Ste.art bila ponosna7 otmjeni naslonja$ jastuci ukusno ra'bacani po podu$ jastuci od ka%mira$
Dipt-[ue 4iguir i 4euille De #avande svije)a$ bijele orhideje! Oh! O0ho0ho! On je ga-! *aravno$
ga- je! Koje olak%anje! /ogu se opustiti! Dok prola'imo kro' blagovaonicu$ 'apa'im stol 'a poker
presvuen 'elenim pustom na kojem su jo% uvijek tragovi partije koju je 6ake s kompi)ima oito
'avr%io7 prepune pepeljare i' kojih ispadaju uga%ene$ napola popu%ene cigare$ pra'ne boce Amstel i
Heineken piva$ ljuske kikirikija! Dobro!!! nije ga-! Sve je u redu!!! kako bih rekla!!! %to mo(e donijeti
jedna partija 'ranog hokeja i jedno pivo&
"Piletina ili govedina&" upita 6ake$ dr(e)i u ruci 'ama%)enu papirnatu vre)icu i' ;aja 4resha!
"Dapravo$ ja sam veg!!! govedina! 6a )u govedinu"$ ka(em i odjednom osjetim surov$ pro(drljiv
nagon meso(dera dok sjedam na crni ko(nati stolac u' mramornu radnu plohu u kuhinji!
Progutala sam svoj burrito u rekordnom vremenu! *isam niti bila svjesna koliko je moje tijelo
oajniki trebalo proteine! "@h$ laj je odre'ak bio dobar"$ ka(em podigav%i pogled i ugledam 6akea$
koji je pojeo samo tri 'alogaja svojeg pile)eg burrita! <i leda me 'auGeno! ;o(e$ kako je seksi!
Posegnem 'a papirnatim @brusom s hrpe na radnoj plohi!
1aman kad sam njime htjela obrisati usta$ proitam "Sarah 8H0CCC0>8R?0unaprijed se veselim
partiji 'ranog cokeja"$ nakon Wga je nacrtano lijepo$ puna%no srce! Okrenem ubrus i ugledam nak
Ehiske- ;ara!
ivnedebitantice
888
/ahnem ubrusom 6akeu pred nosom! "Dobro da ga nisam upotrijebila! 1ako bi Sarin broj 'auvijek
bio i'gubljen"$ ka(em! "5li ti ovako 'ami%lja% adresar&" poka(em na neurednu hrpu ubrusa! 6ake
baci ubrus Ehiske- ;ara u sme)e!
"Adresar& Kao da si i' pro%log tisu)lje)a!"
"6a sam ti cura 'a olovku i papir! /o(e% re)i da sam staromodna"$ ka(em! "Dna%$ ta sirota djevojka
eka pokraj tele3ona!"
"Preboljet )e ona to! ,jeruj mi$ bolje joj je tako! 1renutano sprema magisterij i' sestrinstva na
@2#A0u! @po'nat )e nekog 3inog lijenika!"
Da%to ja ne mogu upo'nati nekog 3inog lijenika& 5li barem medicinskog brata$ 'a ;oga miloga!
Recimo$ ;ena Stillera i' Do'vole 'a 4ockere! "Dna% da je ve) kasno 0 mo(da bi sad trebao probati
odijela"$ rekoh$ i'nenada potpuno ne'ainteresirana 'a ovog lutka od mesa!
6ake me pogleda! "Da prvo odigramo partiju 'ranog hokeja&"
"Drani hokej prepu%tam Sari!"
"6ednu partiju"$ ree on$ ostavljaju)i polupojedeni burrito na radnoj povr%ini i podi(u)i hlae!
"Ho)e% li to pojesti do kraja&" *osim burrito sa sobom u njegovu igraonicu0radnu sobu!
Koncentriraj se na trenutani posao! Samo mu odjeni odijelo! O$ ne$ mora se skinuti da bi odjenuo
odijelo! O$ ne! O0o! Kad se oe%ao svojom rukom o moju$ da bi mi dodao malenu crvenu plastinu
lopaticu s kojom bih trebala 'abijati golove$ pred oima mi je proletjela slika golog 6akea 6onesa! @
redu$ usredotoi se na 'rani hokej! @sredotoi se na 'abijanje! *e$ ne takvo 'abijanje$ na 'goditak$
ne$ ne takav 'goditak!
Dum! 6ake 'abije gol! "Halo$ pa'i malo bolje"$ 'e'a me!
"1o sam ti pustila"$ ka(em pilje)i u te njegove oi! 5 dalje piljim u njega dok stavljam pak natrag na
stol i odmjeravam udarac! Pogodak+
6ake mi se nasmije%i! "ovjee$ nije lo%e+ ,olim djevojke koje dobro pucaju!" 6e 8O se on to meni
upucava& Deko$ 'aboravi!
889
Amanda Goldberg i Ruthanna Khalighi Hoppei
"Kako to da ste tako rano 'avr%ili s pokerom&" upitam dok on stavlja pak ponovno na stol!
"5'bacio sam ih sve! Sutra imam audiciju"$ ree on i uputi udarac!
"Da$ mora% se naspavati da bude% lijep"$ odvratim ja! "Da%to ide% na audiciju&"
Ponovno mu uspije 'abiti gol$ pa slavodobitno podigne obrvu! "5dem na pokusno snimanje 'a
Ha.kmana!"
"Opa$ dobro je tebi+ /oj brat cijeli (ivot smatra da je Ha.k0man meGu superjunacima de3initivno
najpodcjenjeniji! On jest kralj ornitologije i de 3acto vladar neba!"
"Hej$ ti si prva djevojka koju sam upo'nao$ koja je uop)e ula 'a Ha.kmana! Pa$ ako se bude pitalo
6err-ja ;ruckheimera$ Ha.kmana vi%e nitko ne)e podcjenjivati! 6err- je kralj kino0hitova i de 3acto
glavna 3aca ljeta"$ ree 6ake$ blokiraju)i moj udarac!
"*adam se da )e se 6err- dr(ati i'vorne mitologije! Kad sam bila mala$ divila sam se tome %to je
Ha.kman postao superjunak nakon %to su ga kao bebu napustili! /islim$ ra'misli malo koliko
djece koju su roditelji ostavili 6err- mo(e ohrabriti da prevladaju probleme i' djetinjstva!"
"Opa! 1o je dubokoumno! 6a sam ra'mi%ljao jedino o tome kako )u i'gledati u SpandeK0odijelu!"
Hm$ i ja! Dloesta #ola+ Dloesta #ola+ Prestani+
"5onako )e ulogu vjerojatno dati /attu Damonu!" 6ake me pogleda s osmijehom$ ali 'apravo
i'gleda pomalo!!! tu(an!!! i nesiguran! O$ ne$ ne mogu podnijeti kad preda mnom glumci postanu
ranjivi! ,rijeme je da se bacimo na posao!
"Oprosti$ 'adr(avam te$ a to je 'a tebe velika stvar! Obavimo probu!" Ostavljam crvenu lopaticu 'a
hokej na stolu i i' druge sobe u'mem torbu s odje)om!
"*e podnosi% ba% najbolje pora'e"$ ree 6ake$ odjednom promukla glasa$ i krene prema meni
navlae)i kratke hlae preko svoje prekrasne gu'e! Dagrlim samu sebe da ne pokleknem!
88J
O0o! "#ola!" *jegovi naelektri'irani prsti krenu prema mojem licu! @h$ eto ga$ sad! "5ma%
komadi)!!! hmmm!!! mislim daje to salata$ na obra'u!"
Osje)am kako mi obra'i gore! "O$ ;o(e$ oh!!! 6a$ ovaj$ mogu li sad na 'ahod&"
Dgrabim torbicu i' kuhinje i poletim ni' hodnik! /unjevito 'akljuam vrata kupaonice i ponem se
umivati$ dok me trese gro'nica poni(enja i gaGenja prema sebi! 5'vadim mobitel i odolim isku%enju
da na'ovem doktoricu Gilmore$ budu)i da (eli da poradim na stvaranju granica u na%em odnosu!
<Dato %to sam je na'vala u nedjelju u jedanaest naveer! Dvaput!= Sjednem na 'ahodsku %koljku i s
br'og biranja po'ovem 2ricketin broj$ oajniki trebaju)i podr%ku! 6avi mi se nje'ina govorna
po%ta! Kate se barem odmah javlja na mobitel!
";olje ti je daje ne%to hitno! *a Premiere 'abavi sam$ i upravo sam ugledala Hugha 6ackmana be'
agenta"$ javi se Kate!
"1rebam pomo)!"
"Dar u ovakvim prigodama ne bi trebala 'vati 2ricket&"
"/obitel joj je iskljuen! 5 'na% %to jo%& Spava s S!D!0jem!"
"Dnala sam! *itko sebe ne bi muio sirovom hranom da nije u pitanju seks! Kakva je to jeka tamo&
Gdje si&" upita Kate!
"@ kupaonici sam 6akea 6onesa i mislim da )u pokleknuti!"
"#o$ poklekni ve) jednom! /islim stvarno$ pro%lo je ve) %est mjeseci otkako si raskinula sa
S15PO/! /ogla bi ve) oti)i u asne sestre! @ini to! 1ako )e% ga preboljeti"$ ree Kate!
"Krivi odgovor! 1rebala bi mi re)i da )e mi opet netko na kraju slomiti srce$ da je on igra$ jo% jedan
glupi glumac! Dnam da misli% da )e mi biti dobro ako se %to br(e vratim u sedlo" 0moram se br'o
rije%iti ne(eljene slike koja mi se pojavila pred oima$ Katarine ,elike i pastuha s ormom 0 "ali kod
mene to ne ide tako! Ako se spetljam s jo% jednim glumcem$ morat )e% me posje)ivati u Shad-
Acresu!"
"#ola$ to je samo seks! *e mora% ga pretjerano anali'irati!"
88I
"Kate+ Dar se ne mo(e% na nekoga usredotoiti na sekundu$ na nekoga tko nije ti&"
"1rebala bi pora'govarati s 2ricket! Ali i ona je pre'aposlena jer se %evi!"
"Poklopit )u!"
Klik!
Ovdje sam 'bog 6uliana$ a ne 'bog seksa! Ovdje sam da ne%to uinim od svojeg (ivota i da
pomognem prijatelju! Ovdje sam da pobijedim svoj poreme)aj nedostatka karijere i glumcoholi'am$
te da podu'mem %to god je u mojoj mo)i da doekam 8FF! dan! Odluila sam se pristojno po'draviti
i oti)i ku)i$ le)i u krevet i sanjati o svojem mu(u$ koji ne)e biti glumac! Sutra ujutro )u od njegova
glasnogovornika do'nati koje mu se odijelo najvi%e sviGa!
*aglo otvorim vrata kupaonice i ugledam 6akea kako stoji preda mnom$ tako 'godan da bi svakoga
ra'oru(ao$ u 6ulianovu tamnosivom odijelu na uske pruge$ s tri gumba na sakou! @hvati me 'a
obra'e i utisne mi na usne vatreni poljubac! Potpuno sam$ be' sumnje$ do kraja$ slatko$ s gustom i
be' 'adr%ke pokleknula!
88C
@torak
8I> sati$ 8J minuta i : sekunda do dodjele Oscara 'a najbolji scenarij
"6esi li spavala s njim ili ne&" prodere se Kate dok ja u' pomo) velike %alice kave s mlijekom
otvaram vrata nje'ina jednosobnog stana na Hl Ro-alu u Rossmoru$ koji je 'apravo minijaturna
kopija ku)e ;r-ana #ourda u ;enedict 2an-onu! "5suse$ samo pitam+ 6esi ti retardirana&"
Problijedim$ a onda shvatim da Kate nekoga maltretira na tele3on! "/o(e% li ga sad spojiti na
tele3on ili ned Adame$ uini to+" S gaGenjem 'avrti glavom$ obri%e slu%alicu i baci je na stol!
Pogleda me i podigne obrvu! "5&"
"Spavali smo$ ali nismo spavali 0 spavali"$ pri'nam joj!
"*isi li to (eljela+"
"6o% gore od togaP stvarno mi se sviGa"$ ka(em joj i sru%im se na di'ajnerski naslonja boje
bjelokosti 2hristiana #iaigrea koji su joj dopremili i' Pari'a! Di'ajner interijera ;r-ana #ourda
uvjerio ju je da se 'a taj komad poku)stva isplati do grla 'adu(iti! @pravo na takvom naslonjau
/atthe. /c2onaughe- hladi svoju po'natu gu'icu kad svrati do svojeg .oer0agenta! Kao i uvijek$
Katein je stan ist kao u Amerikom psihu! 5 ovi vra(ji 2artierovi okviri 'a slike koje je ;!#!0ov
di'ajner interijera povje%ao na strate%ka mjesta u stanu$ i' njih u mene jo% uvijek
88R
bulje slike manekenki koje su do%le s okvirima 0 prije tri godine! ;e' ob'ira na to %to je tek pet sati
ujutro$ Kate je ve) obavila tele3onske ra'govore s Huropom$ pogledala emisiju Dobro jutro$
Ameriko$ onu 'a istonu obalu$ od korica do korica proitala 1he *e. Mork 1imes$ 1he Holl-.ood
Reporter i ,ariet-!
"*e bi ti se trebao sviGati$ #ola$ trebala si spavati s njim da preboli% S15P@!"
"6ake nije lutka na napuhavanje$ on je ljudsko bi)e"$ pobunim se!
Kate se s usana otme glasan u'dah! "*e$ on je glumac"$ ree!
"O$ ;o(e$ 'nam to! 5ma% pravo! Glumci su neprijatelji! Oni su prijetnja nacionalnoj sigurnosti! Da
sam ja Dick 2hane-$ sve bih ih pobila!"
"Heather Graham u ulo'i neurokirurga bila bi uvjerljivija od tebe sada!"
"Samo 'bog toga %to mislim da je ovaj drugaiji$ Kate! /islim$ 6ake je osje)ajan i pristupaan i
'aista me slu%ao i nijednom mi nije poku%ao skinuti #a Perlu!"
"Bto to 'nai& Da je ge-&"
"*ije ga-! On je d(entlmen!" Kate me pogleda u stilu "aha$ kako da ne"! "Dobro$ dr(i se strogih
pravila svojeg reiki uitelja koji mu je rekao da se$ ako misli ojaati chi karijere$ mora su'dr(avati
od seksa barem dvadeset i etiri sata prije neke velike audicije! Kad se 6ake po%evio no) prije
audicije 'a Da,incijev kod 557 Dekodiranje$ Ron Ho.ard je ulogu dodijelio ;ill-ju 2rudupu!"
Kate me pogleda slavodobitno! "Glumako sranje$ prvo poglavlje!"
"Kate$ sad je pet ujutro$ trebala bih biti u duboku snu$ a umjesto toga stojim ovdje u jednoj od
2ricketinih haljina i nje'inim sandalama ;irkenstock! Oito je ovo po'iv u pomo)! Pomo'i mi+
/olim te!"
Kate se sagne$ 'ave(e ve'ice na svojim najkicama i dohvati vijau 'a svoju uobiajenu "padni na
pod i odradi pedeset
88:
trbu%njaka" tjelovje(bu u stilu marinaca u C i J? ujutro$ koju radi jo% od ;arr-jeva i'viGakog
kampa!
"Dobro+ Dobro+ @sredotoimo se"$ ree Kate i sjedne pokraj mene! "Rije%it )emo to! /oram
ra'misliti! Dna% da mi ovo ne ide ba% od ruke!" Dvonjava 3iksnog tele3ona omela ju je u poku%aju da
se pretvori u doktora Phila! @kljui 'vunike na svojem Panasonicovu be(inom tele3onu!
"K0a0a0a0a0t0e+" Eill ;aile- vrisne poput osmogodi%nje djevojice koja se igrala s helijem! "uje% li
ovo&" poku%ava vri%tanjem nadglasati 'aglu%uju)u buku!
"1o je 'vuk s0l0o0b0o0d0e0e0e0e+ Stojim na pisti s 1omom 2rui0seom! Provo'at )e me svojim bojnim
'rakoplovom i' Drugog svjetskog rata!"
"Kad bude% u 'raku sam s 1omom$ reci mu da (eli% ulogu u *emogu)oj misiji I"$ ka(e Kate! "Reci
mu"$ iskljui 'vunik da mo(e intimnije pora'govarati s njim$ a meni ka(iprstom poka(e "samo
trenutak"!
Dok Kate ra'govara s Eillom$ i'ujem 2ricketine sandale$ legnem na naslonja i ponem gledati
emisiju 1he 1oda- Sho.! /eredith ,ieira intervjuira Deepaka 2hopru! Dnate$ onog tipa na kojeg su
svi brijali prije negoli su pre%li na kabalu! 5 transcendentalnu meditaciju poput Davida #-ncha! 5
1ajnu!
"/eredith$ ovisnost je najve)i problem na%eg dru%tva!" Deepakov glas je ugodan$ bar%unast$ nje(an
poput okoladne kupke! *agne se prema naprijed i svojim magneti'mom privue voditeljicu k sebi!
Gotovo se dodiruju nosevima! ";e' ob'ira na to koja droga je u pitanju$ alkohol$ seks!!!" glumci$
pomislim "!!! ovisnici moraju do)i do toke da shva)aju da su nedostaci njihove navike ve)i od
prednosti!"
"1o je istina"$ ree /eredith i presjee 'raku Deepakova prodorna pogleda!
Dok traju reklame$ 'grabim jedan scenarij s goleme hrpe na Kateinu stoli)u 'a kavu i dohvatim
svoju torbicu u potra'i 'a kemijskom olovkom! Okrenem scenarij na stra(nju stranicu
88F
i 'api%em "nedostaci" i "prednosti"! "*edostaci"7 kad si glum0coholiarka$ koliina potencijalnih
deki u #!A!0u smanjuje se na veliinu 4endi baguette torbice! Dok se spremam 'apisati to u stupac
"nedostataka"$ odjednom 'astanem! A mo(da je to prednost& /islim$ glumci su najpo(eljnija vrsta
mu%karaca na svijetu! *e! 1o je lo%e$ lo%e$ lo%e! @sredotoi se! *edostaci kad si glumcoholiarka7
mjesec dana sre)e$ kad se osje)a% kao da sunce i'la'i i 'ala'i u tvojim ga)icama$ pla)a% nei'bje(no
slomljenim srcem$ koje vodi pre(deravanju be'brojnim 2herr- Garcia sladoledima i beskonanom
gledanju Doruka kod 1i33an-ja!
ujem Kate kako prekida ra'govor! Pogleda na svoj RoleK7 "5mam pet minuta da ti pomognem i
spasim te!"
Odjednom i' Kateine spava)e sobe i'leti prekrasno graGen mu%karac u modroj "Home 6eeves"
odori$ 'grabi malen motocikl na rasklapanje i' kuta i krene prema i'la'nim vratima$ po'draviv%i
Kate na i'lasku! Kate se nasmije%i i otpu%e poljubac u njegovu smjeru!
"A tko je$ dovraga$ to&" upitam!
"6edan martini previ%e u ku)i Dacha ;ra33a nakon sino)nje 'abave asopisa Premiere u Sk-baru!
1ako da sam 'vala "Home 6eeves+" Poslali su mi tog tipa$ koji me je odve'ao ku)i$ pa sam mu se
odu(ila 'a to!"
"Pa$ i to je puno bolje od sam0svoj0majstor seksa i gledanja 3otogra3ije /ela Gibsona i' policijskog
dosjea na portalu Smoking Gun!" *e 'nam %to je slaGe$ preslatki maleni motocikl koji ti stave u
prtlja(nik ili "Home 6eeves" 3rajeri koji ti u'mu kljueve od auta i' ruke!
"Gledaj$ imam etiri minute! 6esi li sigurna da ti je dobro&"
"Dna%$ mislim daje! @pravo sam pogledala najnevjerojatniji prilog na televi'iji s Deepakom
2hoprom i on mi je dao super ideju da napravim popis! 1oliko je uvjerljiviji od doktora Phila! Da%to
on nema svoju televi'ijsku emisiju&"
Kunem se da sam vidjela duh 1homasa Hdisona kako i'nad Kateine glave pali (arulju$ trenutak
prije negoli je utipkala neiji
88>
broj u mobitel i krenula prema i'la'nim vratima! "Adam$ moramo otkriti tko 'astupa Deepaka
2hopru!!! *e$ ne 'nam kako se to pi%e! 1ebe pla)am da pi%e% umjesto mene!!! Aelim to imati na stolu
do sedam i trideset! Da$ ujutro!"
"uvaj se ako ne dobijem pola provi'ije"$ poviem 'a Kate dok ona 'a sobom 'atvara vrata!
5' sna u koji sam utonula 'ahvaljuju)i korijenu odoljena prenula me 'vonjava moje *okije!
Obri%em slinu s usta i uspravim se na Kateinu naslonjau! Kvragu$ propustila sam po'iv! /oja je
tjeskoba dosegnula svoj vrhunac nakon Deepakovih rijei$ pa sam jednostavno morala isprobati
biljnu tinkturu 'a koju mi je rekla Demi kad sam na nju i Ashtona naletjela na roGendanskoj
proslavi rabina Hitana! /islim$ cure si tu i tamo obave'no moraju uravnote(iti (ivani sustav!
@po'orenje7 potpuno te onesvijesti! Dobro je kad se oporavlja% od raskida i kad je svijet oko tebe
nepodno%ljiv! #o%e je kad 'bog posla ima% slom (ivaca$ a mora% 3unkcionirati najbolje %to mo(e%!
Koliko je sati& Kvragu! Podne je+ Da dvadeset bih minuta trebala pokupiti 6uliana na #AX0u$ da
bismo u dva bili na probi kod Olivije 2utter! Hvala ;ogu da se pristao ukrcati u 'rakoplov$ nakon
%to sam mu rekla daje 1om 4ord re'ervirao stol sa svije)ama u Sunset 1o.eru$ 'a veeru danas
nakon G/0ove revije! Dgrabim torbicu i kljueve i obujem 2ricketine sandale! 1aman sam htjela
i'letjeti i' stana kad sam shvatila da nema %anse da u sljede)ih dvadeset minuta stignem do ku)e$
presvuem se i 8 odve'em skro' do #AX0a! A ne mogu se pojaviti u ovoj haljini! Ako me vidi u
ovome$ 6ulian )e poludjeti kao 6oan 2ra.3ord! *a kraju krajeva$ ja sam produ(etak njegova brenda!
Odletim do Kateina ormara i ponem prekopavati po nje'inoj uber0agent odje)i7 H\/ be( svila$ ne
odgovaraP #ela Rose elinosivi tvid$ nikako ne odgovaraP crna Prada$ Kate$ i'dajico$ trebalo bi je
'apalitiP ;urberr- modra haljina$ bit )e dobra!
*agnem se nad umivaonik$ strgnem sa sebe 2ricketinu haljinu i nervo'nim pokretima istrljam
pa'uhe Kateinim sapunom
89?
'a ruke od 'elenog aja! @mijem se$ 'grabim bocu sredstva 'a ispiranje usta$ kosu 'ave(em u rep i
po%pricam se nje'inim par3emom /ust de 2artier! Petnaest minuta! ,e) me naveliko hvata panika!
Donje rublje! Kopam po Kateinoj ladici s rubljem! 2rvena ipka i$ hm$ nema meGuno(jaP dobro$
odvratno! Ru(iasti saten i nit debljine 'ubnog konca$ ne bi pokrilo ni Anastasijinu bra'ilsku
3ri'uru! #eopard0u'orak$ ponovno be' meGuno(jaP o$ ;o(e$ 'ar ona nema ni jedan jedini par
obinih$ pamunih ga)ica& Prevrnem svoje edne sive #a Perle i'nutra prema van! *avuem modru
haljinu i otrim do auta! 6edanaest minuta! *aga'im gas do daske!
*a sema3oru na kri(anju #a 2ienege i Rodea <ne Drivea$ nego Roada 0 govorimo o 1ar06a-u$ a ne o
1i33an-ju= obri%em mrlje od ma%kare! Da ne kasnim toliko$ stala bih i kupila par 5saac /i'rahi
mokasina 'a vo(nju 'a 8J$>> dolara! Pa %to ako su od umjetne ko(e$ stoje 8J$>> dolara!
*a 'aslonu mi pone bljeskati DO#AD*5 POD5,!
"Halo&"
"Aeli% li da jo% netko bude oajan kao i ti& 2and- 2ummings je i'i%la i' 'atvora u' jamevinu i
optu(ena je 'a nemoral na javnom mjestu i napad"$ ujem 2hristophera kako vri%ti s druge strane!
"@pravo su me na'vali i' nje'ine i'davake ku)e$ gdje su vidjeli nemontirane snimke mojeg video0
spota! 5'vr%njaci misle da je genijalan$ ali 2ummingsova ka(e da to ne mo(e pro)i 0 govnar od
odvjetnika smatra da )e lo%e utjecati na nje'in ugled tijekom skora%nje sudske parnice! Kao da joj
ve) nije na%kodilo to stoje uvara u 'atvoru ponudila jointom1O
"6o% uvijek te pla)aju$ 'ar ne&" upitam!
"Da!"
"@ redu$ dobro! O tvojoj )emo karijeri ra'govarati poslije! Sad se moram pobrinuti 'a svoju! 5mam
drugi po'iv na ekanju!"
Klik!
898
"Kat-a je!" 6ulianova napa)ena pomo)nica! Bto je ovaj put 'aboravio& Svoje glaalo 'a kosu&
Hermesov ru(iasti svileni %al& 1.ee'erman aparat 'a brijanje dlaka u nosu boje lavande&
"Hej$ Kat-a$ bok! 6e li se 6ulian ve) iskrcao i' 'rakoplova& Sti(em 'a nekoliko trenutaka 0 upravo
tra(im parkirno mjesto"$ sla(em!
"Ovaj$ pa$ ovisi %to misli% pod Oiskrcati se i' 'rakoplovaO!"
Obu'me me prepo'natljiv lo% predosje)aj! "Kat-a$ nisam ti ja Kenneth Starr! Reci mi i'ravno!"
"6a sam u 6ulianovu stanu! *ije se ukrcao . 'rakoplov!"
"*ije %to&+" ka(em i doslovno se ubodem u oko etkicom od ma%kare! "Daj mi ga na tele3on!"
"Pa$ u tome i jest problem$ u komato'nom je stanju! 1u je boica 1ami3lua$ boica Ativana$ ne%to
5modiuma$ a na no)nom ormari)u je polupojeden tanjur povr)a sa (ara i' /ase! Stavila sam mu
'rcalo pod nos$ pa 'nam da di%e! *o$ ne mogu ga natjerati da otvori oi$ niti da progovori!"
Dobro$ di%i! @dahni! 5'dahni! @dahni! 5'dahni! Da ;oga miloga$ nije ovo sastanak skupine GF! Ovo
je dodjela Oscara! 5suse$ ;o(e! Ovo je jebena dodjela Oscara! *eki idiot i'a mene u (utom Porscheu
naslonio se na sirenu! Podignem pogled! Deleno je! Skrenem$ 'austavim se u' plonik i duboko
udahnem! "Kat-a$ ho)e% li mu$ molim te$ staviti slu%alicu na uho"$ 'amolim je! "*ick #ache- je
pri'nao da je ga-"$ 'aurlam i' sve snage!
"Dnaaaaao sam"$ promrmlja 6ulian$ vrativ%i se u (ivot!
"6uliane$ ovo 'aista nije trenutak da i'vodi% trikove u stilu 6oh0na ;elushija! *e mo(e% mi to
ponovno uiniti! /ora% do)i+"
"Deeeelim daaaa meee 1ooomm 4ooord drr(iii u naaarujuuu i kaaa(ee miii daa )eee svee bitiii u
reeeduu!"
"6uliane$ ja bih htjela da 6ohnn- Depp bude otac moje djece$ ali injenica je da on ve) ima dvoje
djece s ,anessom Paradis i da (ivi u 4rancuskoj! /ora% se sabrati i ukrcati na vra(ji 'rakoplov! Dar
si 'aboravio da nam je Olivia 2utter posljednja nada 'a
899
dodjelu Oscara& 5 P! S! jedini penis koji )e se u (ivotu pribli(iti na pet milimetara *icku #achevju je
njegov vlastiti!"
Klik!
Glavom udarim u volan! 5 ja bih trenutano voljela biti u ko0mato'nom stanju! Onda se ne bih
morala sama suoiti s Olivijom! Ponovno!
Osje)am da mi je %e)er u krvi pao! Pogledam nadesno i vidim Einchellovu prodavaonicu kra3ni!
Krenem prema "ku)i toplih i svje(ih kra3na"! Dok rukom kre)em prema vratima$ opa'im natpis7
1RAA5/O D6H#A1*5KH! 1RAA5/O #6@;AD*H$ ,HSH#H 5 PO@DDA*H D6H#A1*5KH!
Dobro! #juba'na sam! ,esela sam do bola kad govorimo o kra3nama! 5 potpuno sam pou'dana!
*ikad nisam propustila epi'odu Amerikog sljede)eg top modela! *iti jednu! *astavim itati!
O;,HD*O 5SK@S1,O! 5mam 'aista golemo iskustvo s kra3nama! /islim$ jedem njihove kra3ne s
pekme'om od svoje pete godine! @ redu! Koga ja to 'avaravam& Ako ne uspijem bilo koga
nagovoriti da nosi 6uliana 1ennanta na dodjeli Oscara u nedjelju$ nisam kvali3icirana ni 'a posao u
EinchellOsu! *a ovom sastanku s Olivijom moram uspjeti!
*aruim pakiranje od etrnaest kra3ni 0 %teta %to u Krispv Kremu ne nude takvo! *a pola puta do
auta stanem i bacim pogled na kutiju! Adrienne nudi ljudima torbice od ko(e udava$ i ;og te pita %to
sve ne$ a najbolje %to sam ja uspjela smisliti su ove kra3rie+ Da umanjim osje)aj tjeskobe$ u usta
strpam itavu kra3nu posutu %e)erom u prahu! Oglasi se moj mobitel! Spustim pogled! 6edna nova
poruka govorne po%te! Od Olivijina menad(era$ 6ohna!
"Olivia je morala odgoditi sve dana%nje obve'e 'bog sedmogodi%nje djevojice koja se 'ove So3ija i
koja je obo(ava! *aravno da je moj anGeo$ kad je do'nala da se jednoj maloj So3iji naglo sni'io broj
leukocita$ pustila sve i odjurila k njoj$ da bude u' nju! Olivia je tako nesebina+ Rekla je7 OHaljine 'a
Oscare mogu priekati!O Dogovorit )emo novi termin 'a probu$ ovisno o So3ijinu 'dravstvenom
stanju! /olim te$ pomoli se!"
89J
Ponovno preslu%am poruku! 6adna So3ija! ekaj! 6adna ja! Dodjela Oscara je 'a pet dana! Haljina ne
mo(e ekati! O$ ;o(e$ ja sam vrag! Sedmogodi%nja djevojica umire$ a ja se brinem 'bog neke
glupe haljine+ 1rebala bih poslati golemi val 'ahvalnosti prema Gane%u 'ato %to sam skinula Oliviju
s dnevnog rasporeda! ekaj$ je li 6ohn rekao "haljine" 0 kao u mno(ini& O$ ;o(e!
/oj mobitel 'avibrira!
"#ola$ tako sam sretna %to si se javila"$ ree 2ricket ushi)eno! "1rebala bih posuditi onu periku
Moko Ono koju si 'a pro%lu *o) vje%tica nosila na 'abavi kod 4ione Apple! Dna%$ kad ste se ti i
6ulian preru%ili u 6ohna i Moko! 1rebam je odmah! Kate mi je 'a sutra sredila audiciju 'a PronaGene!
1o ti je jako napeta drama o stanovnicima jedne etvrti u *e. Orleansu$ koji$ kad se povue voda
od poplave$ nala'e doka' o postojanju i'van'emaljskih oblika (ivota! Dobro in3ormiran i'vor ka(e
da tra(e novu Sandru Oh koja )e glumiti slatkorjeivu$ seksi recepcionisticu u policiji koja je
'akaena na sudoku+"
"2ricket$ ta perika nije arobna! 5 dalje )e% biti bjelkinja s gro'nom golemom perikom na glavi!"
"2harli'e 1heron nije smeGokosa le'bijka serijski ubojica s devedeset kila 0 ali je osvojila Oscara
glume)i upravo jednu takvu! 6a sam kameleon i ako se u(ivim$ mogu ih uvjeriti da sam A'i0jatkinja!
S!D! mi ka(e da je moja energija 'a to savr%ena! /ogu li$ molim te$ dobiti periku ili bi me radije
odve'la na autobusni kolodvor i ukrcala na sljede)i autobus 'a Ohio&"
"*e)u ti dopustiti da se vrati% u Ohio! @mirem 'a slasnim sendviem! *aGimo se u kavani hotela
;H 'a jedan sat! Poastit )u te 3rapeom od jagode i perikom!"
/oje dvanaest centimetara visoke Roger ,ivier %tikle nisu jo% po%teno niti dotaknule beton boje
lososa na ula'u u ;everl- Hills Hotel s 2rescent Drivea$ a ve) me je 'askoila ama'onska tajkunica
i' odnosa s javno%)u! ,idim da je radila na sebi$ ima nove silikonske umetke! Od vremena kad sam
plivala u majinoj utrobi 'nam da je parkiranje u' boni ula' s ostalim pravim
89I
Angelenosima jedini nain da uop)e uspije% parkirati 0 da ne govorim o dvadeset pet minuta i
dvadeset pet dolara u%tede na uslu'i parkiranja sa svim tim Holl-.ooditima koji odraGuju rukove!
"Kako si$ srce&" upita me /atica i' odnosa s javno%)u$ ostavljaju)i desetak centimetara prostora
i'meGu mojeg obra'a i svojih usana dok me ljubi! 5stodobno gleda preko mojeg ramena da joj netko
va(niji ne promakne na ula'u u hotel! "DoGi ovamo$ ho)u da upo'na% moju klijenticu! ujem da jo%
nisi uspjela nikoga nagovoriti da 'a dodjelu Oscara odjene 6uliana 1ennanta!" ;a% 3ino %to u
Holl-.oodu lo%e vijesti putuju br(e nego one AP0ove! "Ona )e biti nova Halle ;err-"$ ree /atica$
uhvati me 'a nadlakticu i povue sta'om prekrivenom li%)em banane!
Gospode$ ne jo% jedna "nova Halle ;err-"! 1re)a u dva dana! /oj je mobitel 'atrpan dosadnim
porukama ra'nih le%inara i' odnosa s javno%)u novih *aomi$ *icole$ 2ate$ Hilar-! Radije bih obula
2ricketine sandale na 'abavu Dani 6ansen u ast dodjele Oscara$ nego upo'nala jo% jednu novu
Halle ;err-$ iji je jedini kredibilitet 'asnovan na injenici da je glumila (rtvu nervnog plina u seriji
9I i jedanput 'avri%tala u /rak plimu F!
"Radim ti ovu uslugu da se iskupim %to sam obrisala sve Siennine 3otogra3ije s tvoje pro%logodi%nje
roGendanske 'abave u 1he Rooseveltu"$ ree /atica! "Po'irala je 'a Eirelmage s torbom 6imm-ja
2hooa$ a ja to nisam mogla gledati skr%tenih ruku$ budu)i da je 2oach moj klijent"$ ree i povue
me prema osunanom salonu na trijemu!
"Hm$ %to si uinila&+" obratim se /atici$ ali ona je pre'aposlena 'ujanjem od stola do stola u potra'i
'a u3rer0peludom$ tako da mi nema vremena odgovoriti! /ogu se 'akleti da )e joj se jednog dana
glava od%ara3iti s vrata$ kao #indi ;lair u 5stjerivau vraga$ dok poku%ava odluiti koga )e prvo
poljubiti! Automatski se ponem namje%teno smje%kati dok ona dijeli pregr%t poljubaca po 'raku!
Prvi odla'i /ichaelu /ooreu koji 'agri'a svoje 3ettuccine Al3redo! udim se da je maitre dOsat
posjeo besmrtnog Demokrata toliko bli'u ;illu OOReill-ju$ koji (dere svoj tartarski
89C
odre'ak! ,oljela bih kad bi /!/! mlatnuo OOReill-ja jednim pecivom s ru(marinom! Daniel
Radcli33e dobio je etiri pusice od /atice! Shia #a;eou3 dobila je samo dvije!
O$ ne! /atica 'uji prema stolu 2harlotte /artin i Gra-dona artera! *ije da je jo% uvijek
okrivljavam %to je dobrovoljno oti%la u Promises! Pa %to onda %to mi je 'auvijek sjebala (ivot kad je
odustala od snimanja nove ver'ije Grka Dorbe s mojim tatom& Svi imamo neku prekretnicu u
(ivotu$ koja ga 'auvijek mijenja$ 'ar ne& Kao Rosa Parks i ona situacija u autobusu$ ili Paris Hilton i
porno0uradak! Ali$ oti)i do 2harlotteina stola i po'draviti je& Radije ne bih! 5ako sjedi s G! 20jem$
poku%avam se osloboditi i %tikle upotrijebiti kao Air 6ordanice$ ali /atica me toliko stisnula 'a ruku
da su mi prsti ve) dobro poplavjeli!
"Gra-done$ tako sam u'buGena 'bog nedjelje naveer! /islim$ koga briga 'a Oscare& 1voja 'abava
je sredi%nji dogaGaj!" Pa'mi%ljam o tome da u'mem Gra-donovu pepeljaru i prinesem je ispod
/atiinih usta$ da ne slini po podu! Oito se poku%ava ogrebati 'a po'ivnicu 'a 897J?! *ema %anse!
Gra-don uputi /atici namje%ten poluosmijeh$ a potom se okrene meni! "#ola$ po(eli starom puno
sre)e 'a nedjelju i reci mu da mi se ne pojavljuje be' 'lata u rukama"$ ree on! Okrene se glumici
koja sjedi prekoputa njemu! "*aravno$ po'naje% 2harlotte /artin&"
"Pa$ da$ naravno! #ola$ drago mi je %to te ponovno vidim"$ 'aprede 2harlotte 'avodljivim
ju(njakim naglaskom! Prekri(i svoje nje(ne ruke skru%eno na prsima svoje ru(iaste "6Oadore Dior"
majice kratkih rukava i 'abaci kosu$ kojoj je posve)ena hrpa internetskih stranica$ kako kopirati te
dugake$ kovrave smeGe pramenove! *akon svoje "iscrpljenosti" pojavila se svje(a kao kap rose i
ponovno se popela na tron kao omiljena amerika cura te 'aradila petnaest milijuna dolara 'a
opona%anje Doris Da- u Ra'govoru na jastuku! "Ho)e li mi tvoj otac ikad oprostiti %to sam odustala
od njegova 3ilma&"
"4otogra3ija Helmuta *e.tona koju si mu poslala 'asigurno je pomogla!"
89R
"Dobro! 6o% uvijek mi je san raditi s tvojim ocem! Ali ho)e% li mi ti ikad oprostiti& Osobno mislim
da nisi bila toliko lo%a"$ ree 2harlotte i uputi mi osmijeh koji se na%ao na vrhu ljestvice @s
Eeekl-ja "Privlane usne s kojima bismo se najradije poljubili"! Dode mi da je ugri'em!
@ sekundi posegnem preko ru(iastog stolnjaka 'a 2harlot0teinom poluispijenom a%om vode 4iji$
da isperem slinu koja mi je stala u grlu! "4uj"$ i'ustim$ po%pricav%i votkom itavu svoju majicu
plavo0cvjetnog u'orka! Pitam seje li 2harlotte u Promises nauila kamu3lirati cugu u 4iji a%e&
Gra-don mi pru(i svoj ru(iasti ubrus$ da obri%em majicu!
@putim 2harlotte svoj najslaGi osmijeh i ka(em7 "Aivjeti dan 'a danom$ ne ka(e li se to tako u
dru%tvu lijeenih a!!!" no prije negoli uspijem i'govoriti rije na "a"$ /atica me prekine!
"Dobro$ ovaj$ divno vas je bilo vidjeti oboje! @(ivajte u salatama i$ Gra-done$ jedva ekam
nedjelju"$ ree ona i odvue me od njihova stola!
"1ko je 6ulian 1ennant&" nova Halle ;err- upita /aticu$ nakon %to joj je ova$ niim i'a'vana$ rekla
da )u ja biti presretna %to joj mogu dati vrhunsku kreaciju 6uliana 1ennanta da je odjene 'a
oskarovsku 'abavu Georgea /aloo3a u Koiju!
/olim& /atica se sigurno %ali! Kao da bi 6ulian ikada dopustio!!!
"Aelim odjenuti Armani"$ 'api%ti nova Halle ;err- javljaju)i se na svoj ru(iasti RADR mobitel!
"Oprosti$ du%o$ ali poku%ala sam"$ /atica i'usti prije negoli sam uspjela i%ta re)i! "Po'dravi svoju
bo(anstvenu majku!" 5'vadi svoj ;lack;err- i uvue se u ru(iastu ni%u!
Dobro$ su'dr(i se i nemoj joj 'abiti %tiklu u 'ube! *ije vrijedna %tete koja bi mogla nastati na
ru(iastim ,iviericama! Kao da bi minijaturna 3otogra3ija nove Halle ;err- s bratom *icka
#anche-ja 0 kako se ono tip 'ove i koga briga %to je pobijedio u Plesu sa 'vije'dama s D0liste 0 koju
)e objaviti 5n1ouch$ mogla odbaciti 6uliana stepenicu vi%e u modnim krugovima! Dabavi se
Slavne debitantlce
89:
u Koiju$ u Armaniju$ ti$ nova Halle ;err-! Da$ mo(e% misliti$ mo(da )e ti Giorgio i'najmiti tu
haljinu 0 ako se dogodi ra'oran potres i ti bude% jedina glumica koja )e pre(ivjeti!
"Pa$ u(ivaj u salati /c2arth- i 'abavi se u Armani opravi"$ ka(em joj$ pucaju)i od ponosa %to sam
krenula autocestom mira /ahatme Gandhija! Kad se okrenem u namjeri da odem$ spa'im 0 %to&
6esu li to 2hooice"& 5suse ;o(e$ to jesu 2hooice! 5 to na debelim papcima /atice! O$ ne$ ne$ ne$ ne$
ne!
"Dgodne cipele$ du%o! ekaj malo$ jesu li to 2hooice&" upitam i skinem ih tako br'o s nje'inih nogu
da nije stigla reagirati! ;i li me Gandhi podr(ao u ovome& "6ednostavno )u ih i'brisati!!! @init )u ti
uslugu! Sigurno ima% predivan par 2oachica u prtlja(niku"$ ka(em dok /atiino lice poprima
ru(iastu boju hotelskih 'idova! Okrenem se na peti$ ubacim 2hooice u torbicu i krenem dolje na
sendvi!
"Pulo0salon bi trebalo preimenovati u salon i'roda! Hvo$ nabavila sam ti 2hooice"$ rekoh dodaju)i
/atiine sandale 2ricket! Sjednem do nje na jedan od dvadeset barskih stolaca od lijevanog (elje'a
presvuenog ru(iastom tkaninom! Koje je olak%anje biti ovdje dolje$ gdje ak i 2olin 4arrell mo(e
skinuti svoje velike sunane naoale i jesti u miru svoj hamburger koji stoji trideset dolara!
"6imm- 2hoo cipele& Da mene&" upita 2ricket i nagne se prema meni da me 'agrli! "Hm$ 3uuj$
ljepljive su "$ ree ubaciv%i cipelu natrag u moju torbu!
"Poslije ih mo(emo de'in3icirati! ,jeruj mi$ apsolutno je u skladu s dobrom karmom to %to sam ih
oslobodila!"
"#ola$ sendvi na ra(enom kruhu i 3rape od jagode&" upita Ruth$ veteranka meGu konobaricama
odjevenima u ru(iasto! "/olim te$ donesi dvije porcije$ Ruth!"
"*e$ Ruth! 6a )u u'eti manju glavicu 'elene salate i jednu rajicu$ nare'anu na kri%ke! #ola$ 'ar se
ne sje)a%$ jedem samo svje(e namirnice"$ ree 2ricket i i' svoje torbe od konoplje i'vadi svje(i
ko'ji sir i umak od klica suncokreta!
89F
Amanda Goldberg i Ruthanna Khalighl Hopper
"1i to o'biljno& Seks je oito bo(anstven!"
"*e (elim da meni$ tebi ili S!D!0ju bude neugodno$ ali juer mi je morao usporeno demonstrirati
kako su mi noge uspjele 'avr%iti i'nad glave$ a ruke oko njegovih gle(njeva!"
"Ovaj$ poku%avam jesti"$ ka(em 'agri'av%i sendvi koji je Ruth stavila ispred mene! "Sigurna si da
ne (eli% ne%to pr(eno&" upitam 2ricket dok ona u'ima 'alogaj svojeg mr%avog obroka 'elene salate!
"Kako mo(e% jesti taj otrovni obrok& @pravo poline'asi)ene masti i' ulja u'rokuju starenje$ upale$
pa ak i rak! Dar nisi gledala 3ilm Superveliki jal @lja i' sjemenki!!!" kritiki osvrt na moje vrlo
ukusne krumpiri)e odjednom utihne kad sam ugledala podlistak o kulturi *e. Mork 1imesa odlo(en
odmah do sebe! "Donatella protiv /iuccie+ Odijevanje 'a bitku 0 pogled na pravu utrku 'a Oscara"!
*aslov mi bode oi! ak i ljudi i' *e. Mork 1imesa 'naju da je va(nije %to )e tko odjenuti od onog
%to )e tko osvojiti! Da oko mi 'apne prvi odjeljak7 "Adrienne Hunt je najnovija va(na djevojka
meGu holivudskim veleposlanicima! Ona je mo'ak koji stoji i'a Pradine kampanje 'a dodjelu
Oscara!" Preletim pogledom lanak u potra'i 'a 6ulianovim imenom! *i%ta! *ula! Stanga! Preplavi
me plimni val panike! Ra'mi%ljam o tome da 'amolim Ruth da mi doda onaj veliki no( kojim re(u
salatu Gar-$ ali predomislim se! Sigurna sam da bi 'bog moje smrti Adrienne previ%e likovala!
"6esi li dobro& Problijedjela si"$ ree 2ricket! "6e li to 'bog 6akea& Kate je rekla %to se sino)
dogodilo$ pa %to$ poljubila si ga! ;itno je da to ne)e% ponoviti!" 2ricket me ponovno 'agrli! Dabijem
nos u nje'inu kosu i udahnem malo nje'ina Aunt ,i spreja 'a auru 0 sam ;og 'na da bi mi dobro
do%lo malo osna0(enje aure!
"Gledaj"$ pro%tenjem$ poka'uju)i joj lanak! "Dodjela Oscara je 'a pet dana$ a u 1he *e. Mork
1imesu i ne 'naju da sudjelujemo u utrci 'a haljine 'a dodjelu! 2ricket$ jako me strah da ne)u
uspjeti odraditi ovo 'a 6uliana! ak i nova Halle ;err- (eli odjenuti Armani!"
89>
"#ola$ mo(e% ti to! Samo se mora% potpuno posvetiti karijeri i to be' glumaca! ,i'uali'iraj sebe
kako radi%! ,i'uali'iraj Oliviju kako hoda crvenim tepihom u 6ulianovoj haljini! Datvori oi"$
'apovijedi 2ricket! "#ola& /islim o'biljno! @ini %to ti ka(em!"
Datvorim oi! /islim$ gledajte$ oajna sam!
"Olivia lebdi crvenim tepihom i i'gleda poput blje%tavog$ prekrasnog pauna"$ govori 2ricket
hipnotikim glasom! "2ojo pita Oliviju kojeg di'ajnera je odjenula i ona mu odgovori da je to 6ulian
1ennant! 2ojo ka(e7 OSavr%eno! Savr%eno! Savr%eno$ ima% plus plus peticu! Samo naprijed$
djevojko!!!O"
Birom otvorim oi i prekinem aroliju! "2ojo nikad ne bi rekao Osamo naprijed$ djevojkoO"$ ka(em!
"*e ku(i% bit stvari$ #ola! Slu%aj!" 2ricket mi se primakne kao da 'na lijek 'a rak ili tajnu kako
Diana Ross ima glatku ko(u dvanaestogodi%nje djevojice! "/ora%postupiti kao da! Pona%aj se kao
da i uspjet )e% to ostvariti! #ola$ u(ivi se u ulogu! 6utros sam se totalno vi'uali'irala kao
slatkorjeiva$ seksi recepcionistica u policijskoj postaji u *e. Orleansu$ koja je 'akaena na
sudoku! @)i )u sutra na audiciju odluna da sam A'ijka i dobit )u ulogu!" 2ricket u mojoj torbi
potra(i Moko0periku i stavi je na glavu! "Kako i'gledam&"
"Savr%eno 0 ako ide% na audiciju 'a biogra3ski 3ilm Sonn- i 2her"$ prokomentiram!
"Dar ga snimaju& /isli% da mi Kate mo(e srediti audiciju& Hej$ nije li ono u kutu ;rad Gre-& ujem
da u Paramountu sad odr(avaju audiciju 'a Groupies! Ona cura i' Eedding 2rushers je upala$ a 3ilm
je ne%to poput Koraka do slave$ ali je smje%niji! ,idjela sam ;rada Gre-a i 6ima 2are-ja na satu
joge! /o(da bi bilo dobro da se odem upo'nati s njim&"
"2ricket$ 'na% pravila kavane7 molimo be' upo'navanja$ be' vri%tanja$ be' napadanja gostiju! Pusti
ovjeka da na miru ita svoj ,ariet-! Da je htio biti viGen$ sjedio bi gore na terasi s ostalim
i'rodima!"
S S S
8J?
Dok 2ricket i ja sta'icom hodamo do auta$ prola'imo pokraj hotelskog bungalova koji je
Gra-donova .eer0ekipa pretvorila u ,40ov "ratni sto(er"! 6edan od G!2!0jevih /cer0pomo)nika
kro' otvorena vrata urla u ;luetooth slu%alicu!
"Reci 2and- 2ummings da mo(e Gra-donu poslati jo% dvadeset potpisanih 4ender gitara! *e
'anima nas! *akon nje'ine pijane epi'ode s pljeskanjem tijekom "5n /emoriam" dijela
pro%logodi%nje 'abave$ nema %anse da ove godine uop)e uGe! @' to$ ona je osuGena prijestupnica!"
A ja sam mislila da se na dr(avnoj skrbi ovih dana bolje odmori% nego u 2an-on Ranchu! ,idi kako
se Paris proljep%ala!
"Dobro$ oito nema %anse da ja upadnem"$ ree 2ricket pokislo$ dok virimo u bungalov iji su
'idovi pokriveni li%)em banane! 6edan pomo)nik$ s pove)alom u ruci$ provjerava natpise na
posebno 'a ovu prigodu proi'vedenim /\/ bombonima! Drugi pomo)nik obilje(ava ne%to
crvenim 3lomasterom na dva i pol metra dugakom rasporedu dogaGanja$ koji 'au'ima itav jedan
'id dnevne sobe! 1re)i ra'vrstava G!2!0jeve ekstravagantne darove po markama 0 purpurne Aspre-
kutije na jednu hrpu$ plave 1i33an- kutije na drugu$ naranaste Hermes na tre)u! /islite da bi
Gra-don primijetio kad bih ma'nula jednu od tih prekrasnih naranastih kutija& Da pokupim sve$
rije%ila bih problem bo(ine kupnje 'a idu)ih deset godina!
"2ricket$ ti )e% sljede)e godine biti na Kjp0'abavi"$ ka(em i vrsto je 'agrlim kad smo stigle do
mojeg Priusa!
"Dapamti$ postupaj kao da! @(ivi se u ulogu"$ ree 2ricket$ 'agrliv%i me jo% jedanput prije nego %to
se pje%ice uputila u' 2rescent Drive do svojeg auta! *je'ina je odlunost 'ara'na! Pobijedit )u svoj
P*K! 5 svoj glumcoholi'am! @init )u ne%to od sebe! Shvatit )u svoj (ivot! Postupat )u kao da sam
uspje%na kao Oprah i ista kao Robert Do.ne- 6unior! Dr(at )u se podalje od glumaca! 5 prona)i )u
karijeru 'a sebe! Kvragu+
@sred te svoje vi'uali'acije krajikom oka spa'im /aggie G-llenhaal kako se sta'icom spu%ta
prema ;H hotelu! Dahvaljuju)i
Slovne debitantice
8J8
tatinoj re(iji$ 'a svoju je ulogu u Pro%aptanim vriskovima dobila najbolje kritike u karijeri! Duguje
mu! Pitam se je li odluila kojeg )e di'ajnera odjenuti 'a dodjelu Oscara$ na kojoj )e biti
pre'enterica! *ije da se ne po'najemo! /islim$ upo'nala sam je na proslavi 'avr%etka snimanja! Pa
%to ako smo 'ajedno provele dvije sekunde& Sjeti se$ postupaj kao da! Sto bi Oprah uinila& O$ ne!
Hno 2harlotte /artin! Gledam kako tetura prema /aggie i kako se 'atim njih dvije do%aptavaju u
kutu! *e mogu ja to! Oprah je bolja (ena od mene! @skoim u Prius i na'ovem tatinu muenicu0
pomo)nicu!
"Abb-$ trebam te! /o(e% li nagovoriti mojeg oca da pita /aggie Gvllenhaal da 'a dodjelu Oscara
odjene 6uliana 1ennanta&"
"O$ du%ice$ 'na% da bih 'a tebe uinila sve$ ali mislim da bi u ovom sluaju imala vi%e sre)e nego
ja!"
"/o(e% li je barem ubaciti na njegov popis po'iva& Dna%$ bira% nje'in broj i onda ga instruira% dok
nje'in tele3on 'voni&"
"5'gledam li ja tebi kao Phil 6ackeon& Da sam tako dobra$ 'araGivala bih milijune instruiraju)i
#akerse!" ujem neku borbu s druge strane!
"Draga$ br'o$ u kojem smjeru gleda 'ahod u glavnoj kupaonici&" *a liniji ujem mamin glas$ s
notom histerije!
"/ama$ o emu ti& ,rati mi Abb- na tele3on!"
"5spunjavam narud(benicu 'a kamenog lava! 6ednostavno moram imati jednu od runo i're'barenih
skulptura gospodina 2hunga! 5ma ih samo pedeset$ a Goldie Ha.n mi je rekla da je /udrac dobio
ve) tisu)u narud(benica! Oajniki moram promijeniti nepovoljni balans energije u ovoj ku)i$ tako
da tvoj otac uspije u nedjelju osvojiti Oscara! @vjerena sam da ova ku)a ima u(asno lo% 3eng shui!
5' kojeg drugog ra'loga tata pro%log mjeseca nije dobio *2R&"
"Pa kakve ve'e ima to %to je *agradu ceha redatelja dobio Ees Anderson 'a Provalnici diletanti
ponovno napadaju& 1o ne 'nai da tata ne)e dobiti Oscara"$ ka(em$ iako sam i sama osjetila
bockanje sumnje!
8J9
"Daista& Provjerila sam na internetu! ,e)i su i'gledi da ja na listi ekanja 'a ,uittonov ko(nati
koveg leopardova u'orka prestignem ,ictoriju ;eckham$ nego da tvoj otac dobije Oscara! Od
8>I>! godine dobitnik *2R0a i Oscara samo %est puta nije bila ista osoba"$ ree moja majka!
"/ama$ ovo nije 4loridaP kamena ploa ne)e promijeniti glasove koji pristi(u ovog tjedna!"
"Draga$ to je glupost! Streisandova mi je rekla da je nje'in kameni lav potpuno promijenio energiju
u njihovoj ku)i! ak je doma)ica poela bolje kuhati!"
"/ama$ molim te! *e mogu se sad usredotoiti na to! @pravo sam dobila poruku od doktorice
Gilmore! Pristala me primiti na terapiju i nemam namjeru to propustiti! A moram jo% ponoviti
gradivo 'a terapiju! Puno toga moram pro)i! *o$ prvo moram ra'govarati s tatom! Gdje je on&"
"On je s Agostinom u restoranu! Draga$ samo pa'i na to da ti je 'ahodska daska uvijek spu%tena! @
protivnom )e ti i'obilje br'o nestati! Ovaj tjedan moramo biti osobito opre'ni!"
"/ama$ molim te$ vrati mi Abb- na!!!"
Klik!
*a putu prema Agu$ namjerno i'bjegavam /elrose Avenue! 1ata je suvlasnik Aga pa njihovu
kuhinju smatra svojim igrali%tem! *e mogu si priu%titi 'austavljanje kod 6amesa Persea ili kod
/aK3ielda da si dam odu%ka od predtraumatskog stresa u'rokovanog ocem! 6adna pla)a koju mi
6ulian ispla)uje jedva da je dovoljna 'a stanarinu! Skrenem lijevo i' #a 2ienega ;ou0levarda na
/elrose$ pa naglo desno na parkirali%te kojeg se ne bi posramila ni najve)a i'lo(ba novih
automobila! Odhrvam se sna(nom nagonu da pobjegnem s parkirali%ta i uletim u butik /arca
6acobsa prekoputa! Dnam da bih se osje)ala sigurnom i da bih se utje%ila okru(ena svim tim
torbama!
Kad sam posljednji put oca ne%to molila$ radilo se o autogramu Keanu Reevesa! Hladno me
pogledao i rekao7 "Ra'mislit )u
8JJ
? tome!" ;ilo je to kad sam imala jedanaest godina! 5 ne$ nije mi nabavio autogram! Ako ve) pitate!
Probijem se kro' hrpu Degna odijela u prepunoj blagovaonici
8 krenem prema otvorenoj kuhinji! ,ijugam pokraj skupljaa suda koji odnose polupojedena tipina
holivudska jela 0 stotine dolara vrijedne bijele tartu3e na tjestenini sa sipinim crnilom$ a na tanjuru
manjkaju samo dva 'alogaja 0 kuhari re(u gljive i brokulu$ a slastiar sprema moj omiljeni tiramisu!
/oj je otac nagnut i'nad velikog lonca$ s pregaom umrljanom umakom! Suvlasnik i kuhar
Agostino me 'agrli! ,oljela bih kad bih isto mogla re)i i 'a mojeg oca$ no on me samo kratko
po'dravi! 1ata ne voli kad mu se smeta dok kuha! /o(da bih se ipak trebala baciti na plan A i pustiti
da ovo odradi umjesto mene!
*e budi kukavica! 1rebam samo malenu uslugu! Sto je najgore %to mo(e uiniti$ vikati na mene
pred svim ovim ljudima& ;aciti mi lonac juhe od pasiranog graha u lice& Okrenem se da odem! *e!
/oram to odraditi! Postupaj kao da! Kao da! Kao da!
"Ovaj$ tata& Ra'mi%ljala sam!!!"
"Ku%aj ovo"$ ree tata$ unijev%i mi se s kuhaom punom kipu)eg umaka u lice!
"Delicioso"$ ka(em$ 'anemaruju)i opekline na je'iku! "Savr%enstvo be' mane! *emoj ni%ta vi%e
dodavati!"
5 otac ku%a jednu kuhau$ 'a%kilji 'ami%ljeno$ a potom posegne 'a ru(marinom i listi)ima ljute
paprike!
"Kad )e% ti ve) jednom u)i u kuhinju& Aena bi morala 'nati kuhati$ #ola"$ ree tata!
"5maj malo vjere u mene! *apokon sam otkrila koliko se dugo la'anje moraju pe)i u mikrovalnoj da
ispadnu savr%ene!" Daj$ #ola! Kao da! Kao da! "@ svakom sluaju$ hm$ ovaj$ danas sam vidjela
/aggie G-llenhaal!"
"5&"
"5$ ovaj$ pa$ pala mi je na pamet jedna ideja! /islim da je jako dobra! 5'vrsna+" /oj otac prestane
mije%ati jelo i 'agleda se u mene tvrdim pogledom! @ redu$ sad mislim da je sve ovo
8JI
bilo jako lo%a ideja! "Dakle$ u svakom sluaju$ mislim da bi ona i'vrsno i'gledala u haljini 6uliana
1ennanta 0 'na%$ na dodjeli Oscara! A 'a mene bi to bilo i'vrsno$ jer )e ona voditi dodjelu! 5 tata$
tako sam naporno radila$ ali jo% nisam imala sre)e! A to bi 'a nas 'aista bio uspje%an pote' 0 'a
mene! 1ata$ bi li je ti na'vao 'a mene$ molim te& 5 mo(da dogovorio sastanak& Dna% da te obo(ava!
/olim te!"
"Aeli% da na'ovem glumicu i molim je da meni napravi uslugu&"
"Hm$ pa$ da$ to bi mi 'aista pomoglo$ a$ tata$ radi se o jednom obinom tele3onskom po'ivu! /olim
te samo jedan tele3onski po'iv!"
1i%ina!
"*e!" 1ata se ponovno okrene umaku i ponovno spusti kuhau u lonac! Ra'govor je 'avr%en!
"Da%to&" /oj je glas pedeset oktava vi%i nego ikad! Dvuim kao da mi je %est godina!
"6er je i 'a mene poni(enje to %to moja k)i klei pred tim glumcima! 1o ti je kao da sin Ridle-ja
Scotta posprema stolove u men'i studija Earner ;ros! Bto )e ljudi 'bog toga misliti o meni& /islit
)e da sam kreten!"
*emoj 'aplakati! *emoj 'aplakati! *emoj mu dopustiti da te vidi kako plae%!
"Dobro! Da! Pa$ u(ivaj u tjestenini"$ ka(em! Da ne idem odmah na terapiju doktorici Gilmore$ sad
bih morala uvaliti glavu ravno u pe) na drva odmah do goveGeg odreska istrljanog slaninom!
*akon petnaest minuta jecanja i' dubine du%e$ umotana u ru(iastu deku od ka%mira 'a 'a%titu koju
mi je dala doktorica Gilmore$ s nje'inim komadom ru(iastog kvarca na prsima$ 'a i'ljeenje srca$
pokidala sam posljednji papirnati rupi) i ugurala ga u sad ve) pra'nu kutiju rupi)a na krilu!
Doktorica Gilmore$ kao i uvijek$ sjedi prekoputa mene u svojem ko(natom naslonjau!
Slavne debltantice
8JC
Popravlja svoju crvenu kosu ve'anu u rep$ prebaci nogu preko noge i i'vadi klupko crvenog konca!
"Draga$ 'adat )u ti ne%to 'a doma)u 'ada)u! Aelim da u'me% ovaj crveni konac$ ve(e% ga 'a kvaku i
jako vrsto dr(i%! Potom (elim da prive(e% taj konac$ koji simboli'ira krvne ve'e$ dok vi'uali'ira%
kako odbacuje% sva svoja oekivanja ve'ana u' oca! Bto ga vi%e mo(e% prihvatiti onakvim kakav
jest0vrlo ogranieno ljudsko bi)e 0 manje )e te boljeti! Aelim da u'me% i ovo"$ ree doktorica
Gilmore i posegne 'a antiknom kineskom kutijom 'a aj$ koja je dovoljno velika da napoji itavu
Kinu! Podigne poklopac i i'nutra i'vadi obinu$ najobiniju gumicu! Pru(i mi je! "Stavi je na ruku!
Kad veeras vidi% 6akea 6onesa$ ili bilo kojeg drugog glumca$ (elim da se gumicom udari% po ruci$
tako da se podsjeti% na krug boli u koji stalno upada% 'ato %to bira% te tipove!"
"Doktorice Gilmore$ ovaj$ gumica je (uta$ a to ba% i nije moja boja"$ ka(em! Doktorica Gilmore
nestrpljivo podigne jednu obrvu$ pa ja ipak stavim gumicu na ruku!
Re)i )u ljudima da je simbol neke nove jako otmjene vjere$ u koju se ni /adonna nije jo% u3urala!
"Dakle$ svaki put kad pogleda% gumicu$ trebala bi ra'mi%ljati o tome kako ni ti mu%karci nisu ba%
tvoja boja"$ ree ona! "#ola$ kad se udari% tom gumicom$ (elim da osjeti% kako vra)a% svoju snagu!
,a(no je da se ne postavimo u ulogu (rtve i da se podsjetimo da imamo i'bora! 6a sam tu da ti
budem podr%ka! Sad se trenutak posvetimo vi'uali'aciji! Koje je boje bol&"
"Hm$ be( boje!!! ovaj$ 'apravo$ vi%e boje devine dlake"$ odgovorim!
"Deva$ 'animljivo! Dobro$ a kojeg je opipaUsastava bol&" "Gu%ter!"
"Gu%ter&" Doktorica Gilmore me i'nenaGeno pogleda!
"Oprostite$ ali potpuno su me 'bunile va%e cipele! 6e li to Sergio Rossi& 6ako je te%ko na)i savr%ene
salonke! /ogu li vas pitati gdje ste ih nabavili&"
8JR
"#ola$ brinem se da ti na% posao uop)e ne do(ivljava% dovoljno o'biljno!" Doktorica Gilmore spoji
prste i o%tro me pogleda!
"Doktorice Gilmore$ cipele do(ivljavam vrlo o'biljno!"
Kad sam se uhvatila 'a kvaku na vratima ordinacije doktorice Gilmore i htjela krenuti prema
ekaonici$ odjednom sam se 'austavila! Pogledam crveni konac u torbi! Da%to sad i ovdje ne bih
otpustila lo%e stvari& ;a% sam tra(ila crveno klupko$ kad su se vrata naglo otvorila i skoro me
sru%ila!
"Stvarno mi je (ao"$ ree 3rajer s terapije i umalo stane na mene u svojim i'no%enim tenisicama 'a
tranje$ te me uhvati 'a ramena svojim velikim rukama$ da ne padnem! "6esi li dobro&" upita!
/islim da prije nisam primijetila njegove sjajne 'elene oi!
"/a jesamP ne$ meni je (ao! Dasmetala sam ti! Omamljena sam od terapije! Dna% kako je"$
odgovorim!
"/a$ da$ poku%avaju)i shvatiti koji bi trebao biti tvoj sljede)i korak"$ ree$ povlae)i prste kro'
kosu! "Pa$ 3ora s crvenim koncem je i'vrsna"$ ree$ primijetiv%i klupko koje viri i' moje torbe!
"Ra'mi%ljala sam da ponem na ovoj kvaki"$ ka(em!
"Sto prije$ to bolje"$ nasmije se on! "Hvo$ pomo)i )u ti"$ ree$ i'vue konac$ posegne u d(ep svojih
kaki hlaa i pru(i mi %vicarski no(i)!
"Ovo nisam vidjela otkad su me i'bacili i' i'viGaa"$ ka(em$ i'vlae)i %kare i' no(i)a! ",rlo je
praktian!"
"Aha! Svatko bi trebao imati jedan! Smijem li te pitati 'a%to su te i'bacili&" upita on$ smje%kaju)i se!
"Prekrojila sam odoru"$ odvratim! "/oja grupa nije bila spremna 'a tako avangardan korak!"
"/ogu misliti"$ ree on$ u' tako srdaan smijeh da sam ga mogla osjetiti u no(nim prstima! "Dobro$
hajde"$ ree$ dr(e)i crvenu nit 'ategnutu i kimaju)i svojim crnim kovrama prema
8J:
niti! 6a oklijevam! "Hajde"$ potakne me! Datvorim oi i upitam se 'a%to mi ovo nije neugodno raditi
pred potpunim strancem! Dobro$ ipak smo bra)a po terapiji! *o$ kad smo postali dovoljno dobri da
'ajedno radimo ovakve stvari& @ redu$ duboko udahnem i 'aista vi'uali'iram otpu%tanje! Otvorim
oi$ prere(em nit i ispustim mo(da malo preglasan u'dah! 5 opet mi$ 'audo$ nije ni najmanje
neugodno! 1o nije normalno! Ali on jest! /o(da to 'nai da normalni ljudi stoje u psihijatrijskim
ekaonicama i 'ajedno ve(u crvene niti! /islim$ oduvijek sam htjela biti normalna!
"Dobro obavljeno"$ ree on i pru(i mi crveno klupko! @pravo u tom trenutku doktorica Gilmore
otvori vrata ordinacije$ 3rajer s terapije mi mahne u 'nak po'drava i nestane i'a vrata!
"Hvala"$ poviem 'a njim$ i 'aista to mislim dok guram klupko u smije%no te%ku torbu 0 jer ja se
ve) osje)am mnogo lak%om!
*akon tu%iranja vru)om vodom i presvlaenja$ parkiram Prius na kri(anju Holl-.ooda i ,inea$ gdje
je General /otors 'a svoju godi%nju modnu reviju "Deset" podignuo %ator veliine /G/0ova
Grand 2asina! Divu u crnoj majici kratkih rukava$ koji osigurava stra(nji ula'$ poka(em
akreditaciju! *ikad nisam imala akreditaciju 'a bilo %to i sad se osje)am vrlo va(nom! /o(da )u
ovaj plasti3icirani komadi) papira 'alijepiti na hladnjak$ tako da se ovog osje)aja mogu sje)ati svaki
dan! Probijamo se kro' gomilu 3otogra3a$ stilista$ %minkera$ glasnogovornika$ menad(era i talenata
<itajte glumaca= koji su se motali i'a scene! 1amo je Djimon Hounsou! Pu%i cigaretu! Sam je!
/o(da bih trebala 0 Dvi'! 6oj$ ta gumica boli+ R-an Gosling jedva odr(ava ravnote(u nose)i tri
tanjura od stola s hranom! Pitam se treba li mu moja pomo) 0 Dvi'! Dvi'! /ichael ,artan preslu%ava
govornu po%tu! Pitam se treba li mu moja pomo) u provjeravanju 0 Dvi'! Dvi'! Dvi'! @ redu! 6oj$
mislim da sam shvatila kako ovo 3unkcionira!
@gledam Kate kako stoji u' Eilla ;aile-ja i krenem prema njoj! Sad nisam do%la u isku%enje da se
'vi'nemP Kate me poastila s dovoljno pria o Eillovim i'ljevima bijesa tijekom itanja scenarija!
Kako je tra(io da mu se prilikom 'adnjeg snimanja u
8JF
Amanda Goldberg i Ruthanna Khallghi Hopper
prikolicu dostave (ele0bomboni$ a onda je dobio slom (ivaca jer mu se jedan 'alijepio na 3urnir u
prikolici! Kako mu pomo)nik mora kupovati papirnate ulo%ke 'a ga)ice kad ide na promotivne
turneje$ jer ne dopu%ta da se njegove 2alvin ga)ice peru i'van #!A!0a! 5 kako njegova majka0
menad(erica0slu%kinja0dave(00nad0dave(ima mora na putovanjima uvijek spavati u sobi do njegove!
@pravo sam htjela Kate poka'ati svoj novi (uti modni dodatak$ kad$ doista$ 'aujem Eilla$ bijesnog
kao risa$ koji urla i bijesno ma%e rukama u plavom bar%unastom sakou!
"@ pi'du materinu$ Kate$ gdje je dovraga Heath #edger& Ona navijaica i' Heroja 0 ;0lista! Onaj tip
i' Sta(ista 0 20lista! /aria /enounos 0 ne 'nam ni na kojoj je listi$ ali$ Kate$ ja sam nominiran 'a
jebenu Akademijinu nagradu!" Eill se tr'a amo00tamo$ kao da boluje od 1ouretteova sindroma$ dok
ga njegova pratnja promatra7 Kate$ njegova glasnogovornica$ njegov brat00pomo)nik$ njegov rodak0
%minker i njegova majka!
@inak Eillova teatralnog ispada je pomalo prigu%en rukavom njegove majke$ boje akvamarina$
koji mu ona nabije preko nosa svaki put kad se on naGe bli'u ogledala! *e$ ne radi se o pukom
klevetnikom trau koji je objavljen u Staru <"*itko ne mo(e spo'nati nevolju koju on nju%i7 pet
lica Eilla ;aile-ja"=! Eill ima muan odnos sa svojom surlom! Osobno$ mislim da je taj nos sasvim
pristojan! /islim$ mo(da je postao malo udan nakon pete plastine operacije! Pitam se hvata li
mamu ;aile- gr u ruci$ budu)i da je toliko dugo dr(i u 'raku!
"Heath je morao otka'ati dola'ak$ jer je voditelj GS,0a"$ ree Kate smireno$ ve) naviknuta na
redovite neurotine i'ljeve glumaca! Dola'im u isku%enje da gucnem malo one tinkture od korijena
odoljena u nje'ino ime!
*e miu)i pogled od ogledala$ Eill svojem bratu signali'ira ne%to primicanjem ruke ustima! ;rat
br'inom svjetlosti smota jednu cigaretu$ koju majka jednom rukom vje%to ugura i'meGu Eillovih
usana$ istodobno miu)i drugu ruku od njegova nosa!
8J>
Ova me je'ovita koreogra3ija podsje)a na lutkarsku predstavu na koju me dadilja broj 89 odvela kad
mi je bilo devet godina! Obje smo plau)i pobjegle!
"A 'a koji kurac ja ne vodim GS,$ Kate&" upita Eill$ okre)u)i se od ogledala!
"Dato %to si rekao da je %ou oti%ao kvragu otkad vi%e nema 1ine 4re-"$ ka(e Kate$ strpljivo poput
6oba$ a potom doda7 "Eill$ sje)a% li se kad si jo% uvijek glumio u onoj humoristinoj seriji s
Adamom 2arollom i kad sam te dovela na ovu 'abavu& Stajala sam pokraj tebe kad je 6amie 4oKK
paradirao po prila'u u bijelom odijelu$ kao i' Gro'nice subotnje veeri$ a i'a njega je polako vo'io
(uti Hummer HJ! Dakleo si se da )e% jednog dana ti biti na njegovu mjestu! 1aj je dan danas!" 1o je
moja cura! 1iho likujem i su'dr(avam se da je ne 'agrlim od sre)e!
"Ali u ovom plavom bar%unastom odijelu i'gledam kao jebeni Austin Po.ers$ 'ar ne$ #ola1O ree
Eill$ okrenuv%i se prema meni!
Smr'la sam seP ne mogu prestati piljiti u njegov nos! 6e li mu to lijeva nosnica poela lagano padati&
Kate me mole)ivo pogleda!
"Dapravo$ Eille$ mislim da i'gleda% apsolutno!!!" usred reenice me prekine po'nat glas!
"Komad$ ti si jebo'ovniji od Austina"$ ree Adrienne i 'a0prede poput Aene0make! Dragi ;o(e$
otkud se ta vra(ja (ena pojavila& Privije se Eillu u' leGa$ 'aple%e bokovima i prijeGe svojom
mr%avom rukom po njegovoj ruci!
"Drago mi je %to te vidim$ Adrienne"$ ka(em!
"1akoGer$ draga! Ovo je ba% luda no)$ 'ar ne&" Adrienne se nasmije%i Eillu! "1ako prekrasan i
sretan ovjek! /iuccia je vrlo tra(ena! 6esi li 'nala da sam 'a veeras odjenula i Rebeccu Romijn$
Anne Hatha.a- i Hrica ;anu& #ola$ draga$ koga od ovdje prisutnih si ti jo% odjenula&"
Dastanem i podsjetim se da je ona jedna jako 'lobna kuja! "Aelimo da se veeras 6ake 6ones istie$
pa jedino on nosi 6uliana
8I?
Amanda Goldberg i Ruthanna Khallghi Hopper
1ennanta"$ odvratim joj! "1ra(en mladi glumac i tra(en mladi kreator!"
"1ra(en! Daista$ draga&" ree Adrienne i podmuklo se nasmije! "6esi li vidjela kulturni podlistak 1he
*e. Mork 1imesa1O Otpu%e poljubac prema nama$ dok se nje'ina plavocrna 3ri'urica nji%e! "Pa$
idem ja! 5mam jo% puno posla prije revije! Eill$ vidimo se uskoro!"
Dok Adrienne odla'i$ Eill se okrene prema meni! "#ola$ budi iskrena! Kako i'gledam&"
Kao Strump3 u napadu bijesa& Kao Hlvis nakon %to je udahnuo nekoliko litara ugljikova0
monoksida& Kate me netremice gleda jednim od onih mora%0to0obaviti0dobro0'bog0mene pogleda!
Duboko udahnem i nasmije%im se nje'inu najva(nijem klijentu!
"6ako jebo'ovno$ Eille"$ ka(em! "5'gleda% tako dobro da bi te 6essica Alba i ;iel jebale do
besvijesti!" Eillova se ramena napokon odlijepe od u%iju! "Slu%aj$ moram uloviti 6akea 6onesa i
pripremiti ga! Sretno+" Kate mi neujno 'ahvali i ja odjurim!
"Kako je pro%la audicija&" nehajno upitam 6akea 6onesa dok stoji preda mnom praktiki gol!
"Sigurna sam da je ra'log 'a to %to me nisi itav dan na'vao taj %to si se ;ruckheimeru toliko svidio
da te je odmah odveo na probu 'a krila 'a Ha.kmana"$ ka(em$ poku%avaju)i 'vuati veselo i
be'bri(no! Gotovo sam istog trena po(alila! Da to okrivljavam 2alvin Klein bokserice! 5 njegove
ploice na trbuhu! ovjee$ 6ake je neodoljiv!
*jegove se haskijevski plave oi naivno ra%ire! "Dar sam te trebao na'vati& Dbog odijela&"
O$ ;o(e moj$ 'ar sam sino) ne%to umislila& *isam! Poljubio me! De3initivno me poljubio! Divno!
Sad )e se praviti da se ni%ta nije dogodilo! 1o je lo%e! 1o je 'aista lo%e! ekaj$ mo(da je to dobro! Da$
to je dobro! 1o 'nai da sam na sigurnom! De3initivno na sigurnom! Ovo s 6akeom 6onesom ne)e se
nastaviti! Poku%ava podignuti hlae! Priskoim mu u pomo)! Dvi'! Pa$ moj je posao da ga odjenem!
Dvi'! Dvi'!
8I8
"Bto )e ti ta gumica&" ree$ uhvativ%i me 'a ruku! "ini mi se jako bolno"$ ree$ trljaju)i moju ruku!
Dvi'! Dvi'! "6oj$ 'a%to si to uinila&" upita me kad ga gumica udari po prstu!
"6oj$ oprosti"$ rekoh 'bunjeno! "1o je ne%to od moje psihijatrice$ mislim$ 'na%$ to je jedna vje(ba$
ovaj$ koju bih trebala$ ovaj!!!" @dahnem duboko! "Gledaj! 6a sam glumcoholiarka! A ti si glumac!
Dobro& Hvo$ rekla sam ti! ista sam 8FF dana! A onda si me ti sino) poljubio i umalo sam
pokleknula! Ali nisam 'ato %to si ti morao uvati svoj chi! 1ako da se ja trebam udariti ovom
gumicom svaki put kad imam prljave misli ve'ane u' nekog glumca$ tako da ne pokleknem! Dnam$
jadno je to! Stoga$ obuci to odijelo i 'avr%imo ovo$ da ja mogu doekati 8F>! dan!"
6ake se osvrne oko sebe$ da bude siguran da ga nitko ne mo(e uti$ potom se nagne naprijed i stavi
mi ruku na uho! ",e) sam deset godina #P"$ pro%ap)e!
"#0%to& *e ujem te"$ u'viknem$ poku%avaju)i nadglasati @9!
"#ijeeni pre(deratori!" 6ake mi se primakne! "5mao sam 8R? kilograma!"
Gospodin "6onesiranje 'a gu'u 6akea 6onesa" je imao 8R? kilograma& Bokirana sam! Poku%avam
'amisliti 6akea 6onesa u tijelu Kirstie Alle- prije 6enn- 2raig!
"*ekad sam morao u usta %pricati gorki sprej 'a pse svaki put kad osjetim (elju 'a hranom"$ ree
6ake!
"Sprej 'a pse&" upitam$ 'gro(ena! 2ricket gaje morala upotrijebiti kad je jednom uvala
vajmaranere 6ohna /alkovicha i oni nisu htjeli prestati gristi njegove mokasinke!
"Sprej 'a pse"$ potvrdi 6ake! "Ovo nosim u novaniku jer se jo% osje)am kao da imam 8R?
kilograma!" Pa(ljivo rastvori naslovnicu Rolling Stonea$ na kojoj je on u potko%ulji i ga)ama$ a
njegove nauljene ploice blistaju! "Ovo me podsje)a na to koliko sam daleko oti%ao"$ ree i podere
naslovnicu! "Ka(em ti to kao ovisnik ovisniku! Da moj agent 'na da sam ti to rekao$ 'atra(io bi od
tebe da potpi%e% ugovor o povjerljivosti! 1o je sad stvar pro%losti$ 'ajedno s mojim starim imenom i
petnaest
8I9
Amanda Goldberg 5 Ruthanna Khalighl Hopper
mjeseci provedenih u stani)u u 1ar'ani u' D,D0e Richarda Simmonsa! Dobar je osje)aj govoriti o
tome!"
1ip koji stvarno 'na raditi na sebi! 1ako motiviraju)e! 6ake je tako ranjiv! 1ako osje)ajan! Ovaj$
mislim$ i on mora nekako 'araGivati 'a (ivot! O$ ne! Dvi'$ 'vi'$ 'vi'!
6ake me 'nakovito pogleda! "1ako da potpuno shva)am kako ti je! 5 ja sam to pro%ao! Divim se
tome %to radi%! Da ti moj pomo)nik donese sok&" Sok&
Prije negoli uspijem progovoriti$ 6akeov menad(er dotri do nas! "Access Holl-.ood (eli i'javu!
;ill- ;ush eka!"
"Aivi dan 'a danom"$ 6ake poka(e ustima be' glasa$ dok ga menad(er odvlai!
Oh$ Sok! Dobro! Divno! 1ip misli da sam nekakva lijeena alkoholiarka! 1reba mi pi)e! @pravo
sam pred 3rajerom isprolijevala du%u$ a on nije uo ni rije od onoga %to sam rekla! Dobro! ;uno
je! ,rlo je buno! Dobra je vijest da sam jo% uvijek ista$ a 6ake je jako dobar deko! 5 sladak$ s tom
priom o gusjenici koja se pretvara u leptira! Dvi'! Dvi'! Dvi'! Dvuk udaranja gumice o ruku
prekinuli su Red Hot 2hili Peppers koji su tre%tali i' 'vunika! D6 A/0a! Rulja je poela urlati kad
su se Patrick Dempse- i /and- /oore pojavili na golemoj pisti koja je preureGena da i'gleda kao
autocesta I?C! *ije udo da rulja urla$ kro' /and-nu se pro'irnu Proen'a Schouler haljinu mo(e
vidjeti apsolutno sve! 1irki'ni 2hev- 2orvette i' 8>CJ! vo'i 'a njima po pisti$ a po njima pada la(ni
snijeg! Poku%avam protrati kro' rulju da bolje vidim$ ali moje purpurne Alaia i'me od ko(e udava
koje se(u do bedara nisu napravljene ni da bi bile udobne$ niti da bih se u njima br'o kretala!
1ek sam stigla do prvog reda kad je publika poela klicati! 6ake 6ones paradira pistom$ a 'a njim ide
(arko(uti 2adillac Hscalade! 5'gleda apsolutno arobno u tom sivom prugastom odijelu 6uliana
1ennanta! 1o+ Podignem ruku da pljesnem dlan o dlan s Hvom /endes$ koja stoji pokraj mene u
vintage haljini be' rukava! Poasti me "peticom" koje se ne bi posramio ni Sha[uille OO*eal nakon
ubaenog slobodnog bacanja!
8IJ
Odlepr%am do %anka da se poastim slavljenikom a%om pjenu%ca$ ponosna %to je prvi cilj u tjednu
dodjele Oscara upravo postignut! 5 'bog toga %to sam 6akea 6onesa odjenula$ a da nisam pokleknula!
6o% samo jedan sat do 8F>! dana! Sanjarim o sljede)oj terapiji kod doktorice Gilmore! Re)i )e mi da
je jako ponosna na mene! Da sam na dobrom putu da pobijedim P*KU svoj glumcoholi'am! A onda
se ukopam na mjestu kad ugledam S15P@! Aeludac mi se 'grio! Odjednom se moj pogled susretne
sa S15P5*5/$ s pogledom ovjeka koji mi je 'ga'io srce prije 8FF dana! Dvi'! Dvi'! Dvi'! Dvi'!
Dvi'! Gumica pukne! 5onako mi nije potrebna! ;oli me svaka stanica u tijelu! Sad$ kad ga vidim$
osje)am Pavlovljev re3leks boli!
"Hej"$ ree S15PH$ nasmije%iv%i mi se onako!
"Hej"$ uspijevam re)i! ;r'o i'govorim rijei 'ahvale Gane%u %to mi je dao hrabrosti da odjenem ovu
jako kratku minicu 'a koju sam$ kad mi ju je 6ulian dao$ mislila da je majica! /ogu osjetiti S15P5*
pogled kojim poput prstiju prela'i po 3inom tkanju moje suknje! *eka gleda ono %to je i'gubio! 5 %to
vi%e nikad ne)e imati! *o$ odjednom osje)am kako moje tijelo na to reagira$ unato mojem
protivljenju$ kako me on privlai! *e+ @ redu$ udaranje gumicom ne)e mi pomo)i! /o(da mi
disanje bude od pomo)i! Poku%avam duboko udahnuti$ ali kao da u prostoriji nema dovoljno 'raka!
Prije koji trenutak bilo ga je napretek!
S15PH se nagne prema meni i %apne mi na uho7 "Prekid s tobom bio mi je najve)a pogre%ka u
(ivotu!" 6o% uvijek poku%avam uhvatiti 'raka! 6e li on to upravo i'govorio rijei o kojima sam
sanjala da ih ujem svake sekunde$ otkako je poslao svojeg pomo)nika s onom porukom o prekidu&
Dvi'! Dvi'! Dvi'! Dvi'! Dvi'! Dvuk imaginarne gumice na ruci nagla%avaju %apati u mojoj glavi!
/o(da me nikad nije prestao voljeti! /o(da se promijenio! /o(da bismo trebali pora'govarati!
1aman sam ga htjela 'agrliti$ kad opa'im plavu 3u3u u pripijenoj haljini sa 'ebrinim u'orkom kako
se mota oko njega!
"Du%o$ evo ti pi)e"$ ree ona$ pru(iv%i S15P5 a%u! @puti mi glup smije%ak! "O$ bok! A ti si!!!"
8II
/a$ bravo! #ola$ ti si glupa glupaa! *e treba meni gumica$ meni treba metalni prsten 0 oko mo'ga!
"ini se da jo% voli% O'ainjenO martini"$ ka(em i okrenem se be' po'drava! /oram oti)i odavde!
Odmah!
"#ola$ drago mi je %to smo se vidjeli"$ ujem S15P@$ ali se nemam namjeru okrenuti! Aelim samo
do)i do prokletog deka koji parkira automobile!
Red ekanja 'a auto je dulji od vjenosti! Srce mi lupa kao bas0dionice na 'vunicima u Snoop
Doggovu #incolnu *avigatoru!
"*e i'gleda% najbolje!" *aravno da je odmah i'a mene u red morala stati Adrienne Hunt i i'baciti
jednu nogu naprijed! "*e brini se! 1voj je deko veeras bio sasvim dobar! *aravno$ tvojeg se
veera%njeg uspjeha ovdje ve) sutra ujutro nitko ne)e sje)ati"$ ree ona$ otpuhuju)i dim Gitane
cigarete koja joj je vjeno u ustima! "A ujem da jo% nema% nikoga 'a veliki dogaGaj! ;a% %teta 'a
6uliana!"
"5 ja tebi (elim sve najbolje$ Adrienne!" Pokupim se do jednog od uposlenika i ponudim mu pet
dolara da mi da kljueve! On samo podigne obrvu! @valim mu jo% jednog petaka! Sre)om$ nije
tra(io jo% pet$ jer vi%e nemam! *o$ dala bih i 'adnji novi)$ samo da pobjegnem od Adrienne$
S15PH i itave 'brke oko tjedna dodjele Oscara! S kljuevima u ruci krenem pje%ice po Holl-.ood
;oulevardu u potra'i 'a svojim autom! @h0oh! Osje)am da neki auto usporava pokraj mene! 1rudim
se ne gledati u njegovu smjeru! O$ ;o(e$ netko je pomislio da sam kurva! *akon svega psujem
Gane%a %to mi je dopustio da odjenem ovu mikro0haljinu u' ove i'me do bedara sa %tiklom od
dvanaest centimetara! Hodam dalje! Pokraj mene se 'austavlja crni /ercedes sa 'atamnjenim
staklima! @br'am$ ujem kako se spu%ta pro'or! Pucaj! Pucaj! Pucaj! ,jerojatno je to neki ljigavi
agent koji se iskrao s G/0ove revije da bi ubio jo% jednu starletu na cesti!
"Hej$ treba% prijevo'&" 6ake 6ones se pojavi na pro'oru!
/o(e% mislit+ *e! *e trebam! *e od njega! *e od bilo kojeg glumca! *astavit )u ja hodati! Pro%etat
)u do svojeg 8F>! dana!
Slavne debltantice
8IC
6o% samo dvadeset i osam minuta! Dvadeset i sedam! Dvadeset i %est! *emoj ga niti pogledati! Samo
nastavi hodati! Dvi'! Dvi'! Dvi'!$ ka(em si! Da%to sam potrgala prokletu gumicu& @gledam prljavu
gumicu 'a kosu u blatnjavoj lokvi! Dami%ljam se kako je vadim i stavljam na ruku! Pa %to ako )e se
uti "%ljap"$ a ne "'vi'"& 5 to je bolje od ulaska u auto! Bto god treba! Bto god treba! Bto god treba!
Pogledam 6akea$ pa pogledam lokvu$ 6akea$ lokvu$ 6akea$ lokvu! Dvi'! Dvi'! Dvi'!
Kvaka na vratima lagano klikne dok otvaram vrata i ula'im!
8IR
Srijeda
8?J sata$ 8> minuta i 9J sekunde prije dodjele Oscara 'a najbolju %minku
AAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH+++++++ @pravo su me$ na visini od deset i
pol tisu)a metara$ gurnuli i' :?:0ice 6ohna 1ravolte! A padobran se ne otvara! Slobodnim padom
kre)em se prema natpisu "Holl-.ood"$ koji jedva ra'a0'najem kro' be( si3on moje bo(anstvene
/adame Gres haljine$ koja mi je preletjela preko glave! Padam okomito prema dnu dna$ poput
;ritne- Spears! Kako sam dospjela ovamo i 'a%to na sebi imam Kateine ga)ice be' meduno(ja
leopardova u'orka& 6esam li ja nova kraljica gole mace&
"Da$ jesi"$ neki mi glas ka(e u uho! O$ ne! *adam se da dolje nisam potpuno )elava poput ostalih
makica! *ije me briga %to drugi govoreP )elavica nije nova bra'ilka! Potegnem suknju s lica i
i'vijem vrat$ treptanjem poku%avaju)i i' oiju maknuti su'e od vjetra koji pu%e br'inom od tisu)u
kilometara na sat! Aeljela bih vidjeti kako i'gleda nitkov! ;o(e$ doista! 1o se 6ake 6ones %lepa na
mojim leGima! Divno! Dnai tako )u 'avr%iti7 naglavce padam u smrt$ s glumcem 'ave'anim na
leGima! ;arem sam odjevena u skupe krpice! @vijek sam 'ami%ljala da )u u ,jena lovi%ta oti)i sa
8?? godina <naravno$ ne)u i'gledati ni dan starije od Diane
8I:
Sa.-er$ %e'desetpetogodi%njakinje=$ u snu$ dok me ljuljaju tirki'ni valovi Karipskog mora$ a u'
mene sjedi moja srodna du%a$ koja nije glumac!
*isam spremna umrijeti 0 osobito ne na ovakav nain! /o(da se jo% uspijem spasiti! Histerino
povlaim konce u rukama! *i%ta se ne dogaGa! Koji je vrag s padobranom&
"Opusti se$ ja )u te spasiti"$ ka(e 6ake 6ones mirno! 5suse$ ako je pro%ao na audiciji 'a Ha.kmana$
ne 'nai da mo(e letjeti! Ovi su glumci tako umi%ljeni i samodopadni! ekaj malo! 1o nije glas 6akea
6onesa! 1o je S15PH! 6edva mogu i prepo'nati S15P@ s ovim naoalama koje nimalo ne sprjeavaju
Great #ash ma%karu da mi curi ni' lice! "6a )u te spasiti"$ ponovi S15PH! *ema %anse$ spasit )u se
sama$ hvala lijepa! Posegnem 'a kopom na opremi$ da se oslobodim njega! *e mogu je otkopati!
Ponemo se prevrtati7 glava preko gu'ice$ gu'ica preko glave$ udovi lete na sve strane i ubr'avamo!
6edva ra'a'najem Kodak 1heatre ispod nas! Oh$ ne` ,eeras je dodjela Oscara! /oram sti)i dolje!
*ervo'no pogledom tra(im kreaciju s paunom u moru 'vije'da! *e vidim je! *e mogu na)i nikoga
u haljini 6uliana 1ennanta! 6e li to 0 o$ ;o(e 0 o$ ne 0 to je Adrienne Hunt! Poka(e mi srednji prst u
Pradinim bojama!
"Otvori padobran"$ poviem prema S15P5! On ne odgovara! 1lo je sve bli(e! Glava preko gu'ice$
gu'ica preko nogu! ;li(e! O$ ;o(e moj! 1o je kraj! 1lo je tu! D@@@/! Odjednom lebdim!
Padobran+
"S tobom )e sve biti u redu!" ekaj malo! 1o nije S15P5* glas! 1o je doktorica Gilmore! S bijelim
2hanelovim naoalama i u bijelom 2hanelovu odijelu i'gleda apsolutno arobno! Da%to ja nisam
preko reda upala na listu ekanja 'a takve stvari& Ali ekaj$ jesu li to bijela 2hanelova krila&
"*e idite+ *e ostavljajte me"$ preklinjem je$ ali doktorica Gilmore je nestala! O$ ne! Padobran mi
pada na0glavu! *i%ta ne vidim! Gdje je tlo& Obavijena sam najlonom i si3onom! 5 vrtim se 0 sve br(e
i br(e!
8IF
D,5D! Glava mi se odbije od tla! Sigurna sam da sam polomila svaku kost u tijelu! Odjednom sam
ispru(ena na nosilima hitne pomo)i! ;arem su mi bolniari povukli haljinu natrag prema dolje!
,rata kola hitne pomo)i naglo se otvore! 6e li to 0 George 2loone-& Sto on radi ovdje& Stavi mi
ruku na elo! @godno je! Pone govoriti$ ali ne ra'umijem ni rijei! ujem samo bla0bla0bla u stilu
Ann 2oulter! ;la0bla0bla se pretvori u pi%tanje! Glasno pi%tanje! Pip! Pip! Pip! HKG stroj! O$ moj
;o(e! Pretvaram se u ravnu crtu! Piiiiiiiiiiiip!
5'nenada me probudi neugodna sirena kamiona koja se 'aula s ceste! 1ako je glasna da imam
osje)aj da mi netko trubi na uho! Kad sam otvorila jedno oko$ 'aslijepi me blje%tava bijela svjetlost!
6e li ovo Raj& 5li ekaj$ mo(da je to ,5P 2hanelov apartman& Kad mi se vid ra'bistri$ opa'im svoju
malenu haljinu 'gu(vanu na podu! 5 moje i'me od ko(e udava tik do nje! @h$ sanjala sam! ovjee$
jedva ekam da to ispriam doktorici Gilmore! Ali ekaj malo 0 ovo nije moja soba$ a ovo nije ni
moja posteljina 0 nikad ne bih stavila plahte od 3lanela na krevet! Gdje sam ja to&
O$ ;o(e! O$ ne! Ovo je 'aista dno dna! Hno ga! 6ake 6ones 0 le(i do mene u krevetu! O0o! Gol je!
;r'o pogledam ispod plahte! O$ ne! 5 ja sam gola! Sto sam uinila& 6e li to poster 6akea 6onesa u
prirodnoj veliini$ u potko%ulji i ga)ama$ u' stopedesetcentimetarski 4ujitsu ekran& 6esu li to na
policama D,D0ovi Girls Gone Eild$ umjesto knjiga& Koliko je on 'apravo snimio tih 3ilmova&
;o(e$ vrati me u san!
"Gospodine 6ones$ gospodine 6ones"$ povie ku)na pomo)nica s jakim 3ilipinskim naglaskom!
/olim te$ nemoj u)i ovamo!
"Hamas$ spavam! ,rati se malo poslije"$ promrmlja 6ake$ pokriv%i se velikim jastukom po glavi!
"*eki su ljudi ovdje! Ka(u da su jako va(ni"$ ree ona kro' vrata spava)e sobe!
Daronim pod pokrivae$ poku%avaju)i tijelo ukoiti poput 4ergienih trbu%njaka! 6ednim okom
virkam ispod 3lanela! Dva mu%karca slijede Hamas$ nose)i veliku kutiju prekrivenu bijelom
tkaninom! 6ake se prome%kolji$ budan! 5suse$ je li to lijes&
Slavne debltantlce
8I>
"Kamo da ovo odlo(imo&" upita jedan od dostavljaa!
"A %to je to&" upita 6ake$ uspraviv%i se na krevetu!
Ova dvojica spuste golem kave' na pod i jedan od njih podigne bijelu krpu! "1o je sokol$ ovjee!"
"1o je pravo&" upita 6ake$ poka'av%i prstom na smeGeg stvora s rasponom krila od gotovo dva
metra!
"ovjee$ meni i'gleda kao pravi"$ ree jedan od dostavljaa! Obojica se 'apilje u mene! Sude)i po
jastuku$ koji je pro%aran crnim tragovima ma%kare$ mogu samo 'amisliti na %to mi lice nalikuje!
Sigurno je gro'no$ jako gro'no! Dakljuujem to po piljenju dostavljaa i Hamas$ koja takoGer pilji u
mene! Srame(ljivo im mahnem$ a Hamas isprati dvojicu mu%karaca i' sobe i diplomatski 'atvori
vrata 'a sobom!
Dauje se 'astra%uju)e lamatanje krilima dok se sokol namje%ta na preki! O$ ;o(e! ak i sokol pilji
u mene tim svojim prodornim pogledom! Da%to ne prestane buljiti& *eugodno mi je! Odjednom se
sokol u svojem golemom kave'u oglasi glasnim kliktanjem7 "Kli0uk$ kli0uk"! O$ 5suse$ poku%ava li
to sokol komunicirati sa mnom& *e govorim sokolski je'ik! Sto mi to poku%ava re)i& Da bi me on
poljubio 'a dobro jutro& *e! Dnam! Govori mi da bih trebala oti)i dok jo% mogu!
@ redu$ 'apravo ne 'nam %to sokol govori$ ali 'nam %to sokol 'nai! Probudio mi je neugodno
sje)anje na trenutak kad je S15PH dobio ulogu u ;ruckheimerovu 3ilmu! ;ruckheimer mu je poslao
*ASA0ino svemirsko odijelo <nekako je i 6err- do'nao da je ovaj dobar u odlascima na /jesec=!
"estitam! /islim da si ti novi Ha.kman"$ ka(em 6akeu!
"Ovo 'nai ba% to&" upita on u %oku! "*e$ ne mo(e biti! *etko me od mojih prijatelja 'adirkuje!"
*aravno$ du%ice! Kao da tvoji prijatelji imaju par somova vi%ka da bi te mogli ovako 'adirkivati!
Dnai$ 6ake oito nije kandidat 'a /ensu! 5 dalje i'gleda neodoljivo$ usta otvorenih od i'nenaGenja$
kao djeai) na bo(ino jutro! 1anak mobitel na njegovu no)nom ormari)u 'avibrira!
8C?
"Halo"$ javi se 6ake! "*e$ 'aista& 1ko je to& /olim"$ ka(e 6ake$ iskoiv%i i' kreveta! "Dopremili ste
sokola i' Paname"$ ree 6ake! "6err- je na tele3onu+ Dobio sam ulogu"$ pro%ap)e pokriv%i dlanom
slu%alicu i skau)i gore0dolje po krevetu$ gol golcat$ dok mu se ne0lan /ense bori s jutarnjom
erekcijom! "*aravno da mogu do)i do studija 'a jedan sat da upo'nam trenera 'a bra'ilske borbene
tehnike!!! Stalloneov kuhar i' Ramba C& Aha$ imam gostinjsku ku)u u koju se odmah mo(e useliti!!!
*aravno da (elim dati intervju! Sad odmah& Aha$ nema problema!" Ponovno pokrije slu%alicu!
"#judi i' asopisa People"$ u'buGeno mi poka(e nijemim micanjem usana! "Slu%aj$ 6err-$ hvala ti
jo% jedanput na sokolu! 5 na ulo'i!" Prekine ve'u! "6a sam Ha.kman! 6a sam Ha.kman! 6A sam
Ha.kman"$ pone pjevu%iti$ tre)i oko kreveta! 5 dalje gol! Dastane s donje strane kreveta i pogleda
me ravno u oi 0 prvi put ovog jutra! Aeljno i%ekujem rijei koje svaka djevojka (eli uti ujutro$
nakon %to je prvi put spavala s tipom koji joj se doista sviGa7 "/islim da se 'aljubljujem u tebe" 0 a
odmah nakon toga7 "5$ kamo )emo oti)i na doruak&"
"Svidio sam im se+ Dnao sam da )u im se svidjeti! Ovo mi je najbolji dan u (ivotu+" @h! A ja sam
taman htjela predlo(iti da odemo u 2oraOs na jaja na oko!
Ovaj je trenutak i slu(beno u%ao medu prvih pet najsramotnijih dogaGaja u mojem (ivotu! *ala'i se
odmah i'a trenutka kad je moja majka na'dravila mojoj prvoj menstruaciji na sveanoj veeri na
kojoj je bio i Aston Kutcher! 6ake ode u kupaonicu! Da'voni mu tele3on!
"/o(e% li ga dohvatiti&" upita 6ake i'a 'atvorenih vrata kupaonice!
"Halo$ re'idencija 6akea 6onesa"$ ka(em$ poku%avaju)i 'vuati kao ku)na pomo)nica s 4ilipina$ a
ne kao kurva tjedna! "Da$ naravno$ odmah )u vam ga dati!" Poklopim slu%alicu dlanom!
"asopis People"$ ka(em dok 6ake i'la'i i' kupaonice$ 'aogrnut runikom! Dodam mu tele3on!
Slavne debitantlce
8C8
"Hvala$ aha$ mislim$ Ha.kman$ to je ostvarenje sna"$ ka(e u slu%alicu! Dok 6ake ra'govara s
novinarom$ ja pu'im po podu tra(e)i odje)u!
"*e volim govoriti o svojem privatnom (ivotu"$ ka(e 6ake! "Pa$ ne$ trenutano ne postoji neka
posebna (ena u mojem (ivotu! Dnate kako je$ u ve'i sam s poslom! Aha$ slobodan sam! Sasvim
slobodan!"
@koim se$ gola na podu! *a podu 6akea 6onesa! DoGe mi da umrem! Kad malo bolje ra'mislim$
htjela bih prvo ubiti njega$ a tek onda sebe! 6esam li ve) rekla da na sebi nemam ni%ta& "*ema
posebne (ene"$ 'voni mi u glavi! "Sasvim Sobodan!" *e$ ekaj malo! O$ kvragu! Kladim se da to
mora tako re)i! *jegov gaje glasnogovornik vjerojatno posjeo i natjerao ga da obe)a da )e to re)i! @
redu$ u redu$ u redu! /o(da preburno reagiram!
"/oj tip& ovjee$ volim sve (ene!!! Pa$ ne$ ne$ sviGaju mi se ba% plavu%e! 6a sam i' 1eksasa! *e
ra'umijem ba% te (ene u #!A!0u! ,olim kad su prirodne! Dna%$ ono$ slatke i jednostavne!!!"
@ glavi napravim popis svojih atributa! Plavu%a! 5' #!A!0a! Slatka! Ali sigurno ne jednostavna! @
redu$ ovo je gro'no! Sasvim i slu(beno odvratno! *e$ ne pretjerujem s reakcijom! *ikakav ga
glasnogovornik nije natjerao da to ka(e! Kate ima pravo! 6ake nije ljudsko bi)e! On je jo% jedan
samodopadan$ nesiguran$ dosadan glumac! A ovo je 1ipino glumako sranje$ C?:! klapa! ovjee$
kako me prevario s onom 3orom "gusjenica se pretvara u leptira"! ini mi se da se gusjenica pretvara
u %upka$ a ne u leptira!
6e li on sasvim 'aboravio da sam ovdje 0 U da sam gola& Da ne spominjem da smo se s0e0k0s0a0l0i! 5
to nije bio samo seks! ;io je to 3enomenalan seks! Dar to ni%ta ne 'nai& Proklinjem samu sebe %to
sam pokleknula$ i to s glumcem! Da sve je kriv S15PH! Da me nije 'askoio na G/0ovoj reviji$
nikad ne bih 'avr%ila u krevetu 6akea 6onesa! Da%to 'bog S15PH uvijek i'gubim tlo pod nogama&
Dbog njega se osje)am kao da hodam po cirkuskoj (ici u petnaest centimetara visokim #anvin
%tiklama!
6ake poklopi tele3on i digne stisnutu %aku u 'rak! "1o+ /rak+" Krene natrag u kupaonicu$ ali
'astane$ kao da se neeg poku%ava
8C9
sjetiti! Doslovno mogu uti kako mu se kotai)i u glavi pokre)u dok poku%ava ra'mi%ljati! 1o je to7
ra'mi%lja o meni! 6ake dramatski 'astane$ potom se okrene prema meni i najbolje %to mo(e$ u maniri
Hugha Granta$ i'govori7 "Sino) je bilo i'vrsno! *a'vat )u te!" ,rata kupaonice tiho se 'atvore 'a
njim! 1o je to& Aha$ to je bilo iskreno kao govor Donalda Rums3elda!
Dobro! Sad ve) slu(beno mr'im samu sebe! @novila sam sve (etone koje sam 'aradila dr(e)i se
podalje od glumaca i evo %to sam dobila! Ovo je gore od Adriana Greniera koji me odveo u ;aja
4resh i htio da svatko plati svoj dio rauna! *aspram 6akea 6onesa$ A!G! i'gleda kao princ i' bajke!
/oram se vratiti u normalu! Ovo je prvi dan$ a brojat )u i dalje!
Dgrabim torbicu$ navuem na sebe 'gu(vanu haljinu i hodaju)i dugakim korakom navlaim i'me
do bedara i naslonim se na vrata! 5'aGem$ a vrata se 'alupe 'a mnom! ekaj! O$ ne! /oj auto! Gdje
mi je auto& O$ ;o(e! Ostavila sam ga na G/0ovoj reviji! Odavde do kri(anja Holl-.ooda i ,inea
ima vi%e od sto kilometara! Dobro! Duboki u'dah! Bto )u sad&
Poku%avam otvoriti 6akeova vrata 0 'akljuana su! O$ ne!
5'vuem mobitel da po'ovem taksi! *ema signala! Kvragu! Dr(im mobitel u 'raku i hodam po
dvori%tu pred ku)om 6akea 6onesa u potra'i 'a signalom! /olim te$ ;o(e$ 'a barem jednu crticu! Da
;oga miloga$ mogu li dobiti barem jednu crticu& *i%ta osim velikog X na mjestu gdje bi trebala biti
crtica signala! Dapravo$ kakav idiot mora% biti da (ivi% u 1opanga 2anvonu& uim i'a grma
ru(iaste a'aleje u potra'i 'a signalom$ kad se otvore vrata 6akeove gara(e! 5'la'i u svojem crnom
/ercedesu! /olim se da me ne vidi! 5'gledam kao jedna od onih ljudi koje mo(e% vidjeti na pla(i
,enice kako e%ljaju pla(u detektorima 'a metal! *isam oprala 'ube$ niti sam se pogledala u
ogledalo! @koena unem jo% ni(e i'a grma! 4iiju! Oti%ao je! *ije me vidio! Pogledam mobitel!
6edna crtica! 1o+ *a'ovem in3ormacije! *e mogu uspostaviti ve'u! Kvragu! @la'na vrata naglo se
otvore$ a ja pu'im u potra'i 'a signalom!
"GospoGo$ %to to radite"$ povie Hamas s vrata!
Slavne debltantice
8CJ
"H$ bok$ Hamas$ o$ ;o(e moj"$ ustanem s mokre trave! "Hamas$ ja$ ovaj$ pa$ nemam auto! /islim$
ostavila sam ga 0 pa$ 6ake$ 'na%$ on me dove'ao 0 sino) sam trebala prijevo' 0 pa$ do tada mi je ve)
pukla gumica na ruci 0 i$ ovaj$ morala sam birati i'meGu 6akea i mokre baene gumice 'a kosu 0 i$
ovaj$ i'abrala sam 6akea!!!" Hamas je buljila u mene kao da sam poludjela poput Sall- 4ield u
S-bili! /o(da i jesam! "Hamas$ gledaj$ moram tele3onirati!"
"Dovem se 5ma%!"
"Oh$ oprosti! 6ake te 'vao Hamas!"
"/ala tajna$ gospoja 0 on ne slu%ati"$ ree 5mas i staviv%i svoju tamnosmeGu #esle- Stahl kapicu i'a
uha$ otkrije malene 'latne nau%nice u obliku srca te mi se nasmije%i vragolastim smeGim oima!
"Aha$ to sam primijetila!"
"Ali on pla)ati! 1ebe ne pla)ati 0 pa se tebi ne isplatilo$ 3ina gospoja 0 ne&"
"*e$ 5mas 0 ne isplati se 0 ne!"
"1i u%la! /i popile 3ina kava 'ajedno! 1i na'vala taksi!"
"Samo reci ne"$ ree 5mas$ poka'uju)i na D!A!R!H! majicu koju ima na sebi$ dok joj ja prosipam
du%u o svojem glumcoholi'mu! @pijam nje'ine mudre rijei$ dok grickam 6akeov doruak 'a
ouvanje te(ine koji mi je podgrijala!
Dvonjava mojeg mobitela prekine na% iskren ra'govor$ A sad imam signala!
"Oti%ao sam na stranicu Eirelmagea u etiri ujutro i 6ake 6ones je bio jako %armantan i 'godan na
G/0ovoj reviji! ;a% se ponosim tobom"$ ree 6ulian! "@pravo sam se vratio sa spa%avanja krave od
klanja i'van grada$ gdje sam bio s dru%tvom 'a 'a%titu (ivotinja i osje)am se puno pri'emljenijim!
Spreman sam 'a ukrcavanje u 'rakoplov! Kunem se! *adam se da se Olivia ne ljuti na mene %to
nisam bio na juera%njoj probi! 6e li ljuta na mene& 6e li pitala 'a mene& Kakva je to buka&"
"ekaj! @krcat )e% se u 'rakoplov&"
8CI
Amanda Goldberg i Ruthanna Khallghi Hopper
"Da$ a ako se 'rakoplov sru%i$ ostavljam ti sve! Ali ne mijenjaj temu! Kakva je to buka&"
"1o je Hamas 0 mislim$ 5mas 0 usisava oko mojih nogu!"
"O emu ti pria%& 1ko je 5mas& Gdje si ti to&"
"@ ku)i 6akea 6onesa!"
1i%ina!
"*emoj mi re)i! ,idjela si S15P@ i stvari su se i'maknule kontroli$ a ja nisam bio tamo da te spasim
od najgoreg dna samosa(aljenja! *emoj poricati$ vidio sam ga na Eirelmageu! Hajde$ reci mi da me
mr'i%! Reci mi da sam ti uni%tio (ivot! Reci mi da sam ja kriv 'a sve i da mi nikad ne)e% oprostiti!"
"1i si kriv 'a sve i nikad ti ne)u oprostiti!"
"Kako mi to mo(e% re)i& 6a sam tvoj najbolji prijatelj jo% otkad sam te spasio od onih klorom
i'bljeGivanih Guess traperica mrkva0kroja i grijaa 'a noge! Dapravo$ trenutano su mi osamdesete
jako inspirativne! *o$ slu%aj! Kat-a mije re'ervirala kartu 'a let American Airlinesa u pet sati! *a
#AX slije)em u osam! Pokupi me pa )u te odvesti u Goirgio na tvoju omiljenu tjesteninu s lososom
0 ja astim!"
"/eni )e a%)enje biti sam tvoj dola'ak ovamo$ da ne moram vi%e sama pro(ivljavati ludnicu tjedna
dodjele Oscara!"
"5mam jo% nevjerojatnih vijesti! 6esam li ti ikad priao o svojem veterinaru$ koji se brine o iuaui
2atherine Keener$ koja (ivi na relaciji i'meGu dviju obala$ koja se igra s njemakim ovarom 6acka
;lacka kad je u #!A!0u& Pa$ 6ackov %eta pasa %etapudla glasnogovornika Eillo. 4oK! A taj %eta
pasa je roGak moje manikirke! Da skratim priu7 Eillo. 4oK je 'ainteresirana da odjene moju
kreaciju 'a dodjelu Oscara+"
*e mogu vjerovati+ "/olim& Ona cura i' nove ver'ije 3ilma 4ast 1imes at Ridgemont High s
6aredom #etom& 6ulian$ pa to je velika stvar+"
"H$ a Eillo. 4oK )e biti jo% i ve)a 0 ili )e joj barem grudi biti ve)e! *e)e% vjerovati! Glumit )e u
Doll- Partori! *akon %to
8CC
je Reese osvojila Oscara 'a Hod po rubu$ oni u @niversalu su se opametili i shvatili da je vrijeme da
naprave 0 sjedi% li& 0Doll-.ood` /ora% se na)i s Eillo. 'a jedan sat u Soho Houseu! Kat-a je
4edHKom poslala haljine i' mojeg i'lo(benog salona recepcionaru Soho Housea!"
"Da jedan sat$ 6uliane&+ *e mogu! /oj auto!!!"
"#ola$ moram li te podsjetiti da priamo o dodjeli Oscara& A 'na% da je jedina osoba koju obo(avam
jednako koliko i tebe Doll-! *a ovom sastanku ne smije% 'e'nuti stvar! Ako budem odijevao
Eillo.$ mo(da je mogu posje)ivati na snimanju i upo'nati Doll-! Onda mogu umrijeti kao sretan
ovjek! ,idimo se veeras u osam!"
Klik!
"5ma%$ stvarno si mi spasila (ivot time %to si me dove'la skro' do ovamo"$ ka(em dok se
'austavljamo ispred Soho Housea! "*e 'nam %to bih uinila da nije bilo tebe! Sigurna si da ne (eli%
u)i& /ogu ti kupiti par novih Seven traperica! 6esi mo(da 'a masa(u& 5li 'a besplatan 2hopard
dijamantni privjesak& /o(da ga mo(e% 3rknuti na e;a-u i pobje)i od 6akea 6onesa!" ekaj! /o(da
ga ja mogu 3rknuti na e;a-u i pobje)i od luGaka i' Holl-.ooda!
"1i i ja sad prijateljice$ #ola$ ne&"
"Da$ 5mas$ prijateljice! Super prijateljice!" *agnem se daje 'agrlim!
"Onda 'apamti %to 5mas tebi rekla! Samo reci ne"$ ree 5mas$ nagla%avaju)i to tap%anjem po majici!
"Gospon 6ones nije dobar 'a tebe! 6a morala i)i u 2ostco 'a njegove nemasne SnakEells! Onda
morala i)i na pla(u po slanu vodu 0 mora imati 'a pramenove! Onda morala pokupiti njegov pas kod
veterinara$ kupiti cigare 'a poker no)$ onda me gospon 6ones tjera oti)i u Hustler na Sunset
;oulevard da kupila kondomi koji su mu najprikladniji po veliini i lisice s kr'nom!"
"On te tjera da to radi%& 5mas$ pa to je odvratno"$ ka(em! A 'a%to 'a mene nije i'vukao kurtone 0
nisam ni toga vrijedna&
8CR
Osje)am se je3tino poput kopije #ouis ,uittona i' Kineske etvrti!
"5ma%$ mogu ti prona)i bolji posao"$ ka(em!
5mas se 'ahiho)e! "*aGi sebi boljeg mu%kog! 5ma% ti dovoljno briga!"
Gledamo kako nova Hva #ongoria i'la'i i' svojeg /ini 2ooper kabrioleta i kre)e prema Soho
Houseu! *a sebi ima svilenu bab- doll haljinu be( boje! 5mas tu(no odmahne glavom! "*e bi smjela
nositi takav kroj! /isli da joj u tome sise i'gledaju ve)e$ ali u tome joj samo struk i'gleda %iri! 1e
djevojke u #!A!0u uop)e nemaju osje)aja!"
@ tome ima pravo! 6o% jedanput 'agrlim 5mas i poku%am malo povu)i prema dolje haljinu koja se
skupila$ 'a koju sam poprilino sigurna da 6ulian nije imao namjeru da se nosi danju! Ove vra(je
i'me od ko(e udava su mi se toliko ure'ale u bedra da sad i'gledaju kao bedra 6enne 6ameson!
Poku%ala sam popraviti %minku na licu koliko god sam to mogla$ budu)i da sam pri ruci imala samo
5masinu hidratantnu kremu$ ali muka mije od same sebe$ a sad )u u)i u Soho House 0 isti onaj
super0%minkerski britanski klub u koji smiju u)i samo lanovi$ u koji nisu pustili Samanthu 6ones
kad su otvorili svoju prvu podru(nicu preko bare$ u *e. Morku! Bteta %to je Soho House u #!A!0u
samo tijekom tjedna dodjele Oscara$ jer bilo bi vrlo lijepo da se mo(emo cijele godine bu)nuti u
njihov ba'en sa slanom vodom 0 iako bih mogla (ivjeti be' njihove godi%nje lanarine od 8!C??
dolara! Sre)om$ u tjednu dodjele Oscara sve je u Soho Houseu besplatno 0 ne treba ti gotovina$
ekovi$ ni kreditne kartice! Genijalni ravioli s jastogom Golog kuhara 6amieja Oliviera& Ku)a asti!
ipkasti negli(e ,ere Eang& Sasvim besplatan! Hksten'ije 'a trepavice od kr'na kune vrijedne
petsto dolara& ;esplatne! ak i satovi uenja D6 vje%tina s 1on-jem Okungbo.om$ Hlleninim
biv%im$ besplatne su! Soho House samo je jedno od dvadeset "mjesta dobrodo%lice" postavljenih u
luksu'nim hotelima$ napadnim salonima i velebnim holivudskim domovima po itavu gradu u
tjednu dodjele Oscara! Svrha tih mjesta iskljuivo je da teto%e$
8C:
pedikiraju$ cupkaju$ lickaju$ pripremaju i uljep%avaju$ botoksi0raju$ ukra%avaju i kite nakitom sve te
"0iste" i "0antice"$ koji se spremaju 'a dodjelu Oscara! Svaki proi'vod i tretman koji pod kapom
nebeskom postoji 0 od keramikih 'ubi vrijednih 8!C?? dolara$ s kojima )e% imati osmijeh poput
6enni3er Hudson$ do oskarovskog podstavljenog 'latnog /iracle grudnjaka ,ictoriaOs Secreta je
besplatno 0 u' uvjet da dragim 3otogra3ima i' @s Eeekl-ja$ Peoplea$ i 5nSt-lea daruje% naj%iri
osmijeh koji mo(e%$ rad doktora Dor3mana$ dok po'ira% s novim novcatim ispod eki)a i'a%lim
digitalnim *ikonom optoenim dijamantima vrijednim 9C!??? dolara$ koji stane u tvoju Altoid
srebrnu kutiju s ugraviranim inicijalima!
Kad previ%e vremena potro%ite u Demlji slobodnih i domu nakindurenih$ svaka cura mo(e oboljeti
od daj0daj0bolesti! Damislite se'onu rasprodaja i sni(enja 0 samo kolica supermarketa 'amijenite
crvenim Go-ard kove'ima radenima po mjeri i s i've'enim inicijalima! A onda jadni
glasnogovornici0nosai moraju vratiti pedeset od sto pari sunanih naoala vrijednih I?? dolara po
paru$ koje su njihovi klijenti ubacili u dvadeset pari gumenih i'ama podstavljenih kuninim
kr'nom$ samo 'ato %to su ih predstavnici Ra-;ana to molili!
*aporno! Ove 'vije'de i ne 'naju kako im je dobro! Kad je Diane Keaton bila nominirana 'a Annie
Hall$ sve %to je dobila je Oscar! /islim$ nije dobila 6acka 0 ne$ ni *icholsona$ ak niti besplatnu
vodu! ,raga$ odve'la se sama u svojem ,olks.agenu do paviljona Doroth- 2handler i posudila
odijelo 'a brata! ovjee$ to je bila pu%iona! Hvala Davidu Mumanu$ hvala 6aguaru$ hvala Son-ju$ %to
su prepo'nali one potrebite 0 'vije'de koje 'araGuju deset milijuna dolara po 3ilmu i kojima
jednostavno treba jo% besplatnih stvari$ ak i ako njihovi knjigovoGe moraju poslije la(irati
poslovne knjige da bi utajili pore'!
*apirlitana britanska kuja na vratima ra'govara s nekim unutra putem slu%alice$ a preko svojih
'latnih sunanih naoala bulji u mene kao da je ona Steve Rubell$ a ja sam Gar- 2oleman! *ema
ni%ta gore od kuje na vratima$ koja )e jednim pogledom
8CF
odrediti gdje ti je mjesto u hranidbenom lancu$ pa se osje)a% kao jadni otpadak tune s Hiro'ona koja
je puna (ive! A u ovakvoj na'ovi haljini ja vjerojatno samu sebe ne bih pustila unutra!
"Haljine 6uliana 1ennanta ekaju te na drugom katu!"
;ritanska kuja po%alje me unutra jednim arobnim pote'om svojeg /ontblanca! @Gem u kru(ni
salon od tisu)u etvornih metara s kojeg puca nevjerojatan pogled na grad! Sve i'gleda kao da sam
u brlogu 6amesa ;onda! Slatki britanski konobar <lo%i 'ubi$ naravno= ponudi mi koktel mimo'u! 6o%
je malo do podneva$ pa nisu %tedjeli na soku od narane! ;udu)i da nisam sigurna ho)e li mi
5masina Ola- dnevna hidratantna krema biti dovoljna da me 'a%titi od svih ovih nakinGurenih
ovisnica o koliini materijalnih dobara koje se pona%aju poput Einone R-der! A nakon moje no)i$
jutra i mojeg (ivota$ mislim da 'aslu(ujem malo sre)e inducirane kemijskim sredstvima! Osim toga$
moram nabaciti sretan i'ra' lica 'bog Eillo. 4oK$ a svi jako dobro 'namo da nisam tako dobra
glumica!
"ekaj$ nemoj$ i)i"$ ka(em konobaru i 'grabim jo% jednu a%u mimo'e! "*emoj mi dati vi%e!"
Provirim da vidim tko rua na tendom pokrivenoj terasi i'a golema lustera od venecijanskog stakla!
Odavde mogu prepo'nati nakit Kimore #ee Simmons!
"6este li vi #ola Santisi& 6este li na%li sve %to vam treba& Aelite li da vam poka(em sve na%e
sadr(aje&" djevojka svje(eg i'gleda doleti do mene i srdano mi se obrati! Oito je samo gledala
slike na %estoj stranici$ jer da je itala tekst napisan sitnim slovima$ 'nala bi da nisam vrijedna ni
besplatnog 1angerinina paketa 'a sluaj nu(de! "6a sam Anna! Puno ste ljep%i u prirodi"$ ka(e!
Dobro$ ona je hostesa! Ovo me podignulo puno bolje od mimo'a!
"Hvala$ Anna$ ba% si draga! 6esu li to 6 ;rand traperice&" upitam je! "Dobro$ Anna$ evo u emu je
problem! Ovdje se moram na)i s Eillo. 4oK$ a i' ra'loga o kojima trenutano ne mogu govoriti
i'gledam kao da radim 'a Heidi 4leiss$ a ne 'a 6uliana 1ennanta$ novog 1oma 4orda! /o(e% li mi$
molim te$ pomo)i tako da mi nabavi% te traperice broj dvadeset i pet$
Slavne debltantlce
8C>
a trebam i ne%to %to bih mogla odjenuti gore! *e%to$ 'na%$ ono$ bilo %to! 5 najobinija potko%ulja$
kakve naje%)e nose nasilne seljaine koje tuku svoje (ene dola'i u ob'ir!"
"Donijet )u vam neke 6ames Perse$ 2\2 i Pimp majice kratkih rukava! Oh$ imamo i #!A!/!;!
tenisice!" Da pet minuta vratila se ruku punih pamunih majica!
"Anna$ puno ti hvala! Dnam da si mi ve) dala puno stvari$ ali jesu li to S.arovski kristali na tim
Adidas tenisicama&"
"*a njima je tono %esto runo 'a%ivenih kristala"$ i'recitira Anna poslu%no! "Prodaju se u 4redu
Segalu po 9F? dolara!"
"5mate li takve modre$ broj JF&"
Anna me povede na drugi kat$ koji i'gleda isto kao ;arne-s$ samo bolje$ jer je sve besplatno! 1u je
jo% slatkih britanskih konobara$ koji dijele jo% mimo'a i nude mala peciva s dimljenim lososom i
sirnim nama'om s povr)em i smr'nute banane s maslacem od kikirikija! Dobar je osje)aj kad se
oslobodi% si3ona i onih i'ama$ osobito sad kad ku(im kako mi ove traperice dobro stoje na gu'i!
Hmmmm$ mo(da sam se trebala strpjeti i u'eti par onih Giuseppe Danottica s leopardovim u'orkom
i 'latnim ukrasima$ umjesto ovih s crtama i S.arovski kristalima! ak su i sandale 'a .ellness$ koje
sam ugledala na Sari /itchell Gellar$ kad je ula'ila u sobu 'a tretmane$ puno bolje od natikaa
i'raGenih posebnom tehnologijom koje stvaraju osje)aj da hoda% bosa$ kao pripadnici plemena
/asai$ a koje reklamiraju u 1he House o3 4launt! Osje)aj bi trebao biti kao da "bos hoda% po
proljetnoj mahovini ili po pje%anoj pla(i"$ ali$ iskreno$ u njima samo i'gleda% kao da ima% kopita!
Dobro$ dobro$ nisam ovamo do%la kupovatiP ovdje sam da pronaGem Eillo. 4oK i nagovorim je da
odjene 6ulianovu haljinu! Koncentriraj se! Anna mi doda 6ulianovu torbu s odje)om i po%alje me kat
i'nad da se naGem s Eillo. 4oK!
"De3initivno )u te naruiti 'a tretman lica placentom kad 'avr%i% sa sastankom"$ ree mi u
povjerenju Anna$ nagnuv%i se
8R?
prema meni! "/eg R-an je upravo 'avr%ila sa svojim tretmanom i ko(a joj tako savr%eno i'gleda da
sasvim odvra)a po'ornost s usana! 5'gleda% malo umorno 0 kao da bi ti dobro do%lo malo
podi'anja!"
"Super ideja$ Anna! ;a% si 'latna!" *e sje)am se tono kad smo se u3urale u uloge 2ameron Dia' i
1oni 2ollette u ;a% kao ona$ ali besplatne tretmane ne odbijam! Pitam se iju placentu
upotrebljavaju! *isam li proitala da to u'imaju od ovaca& Pa i mala janjad ima prilino svje(a lica$
'ar ne& 5ako$ nisu li mo(da malo previ%e!!! prekriveni vunom& /o(da je ne'nanje 'lato!
Opa$ pa ovdje je ugodnije nego u salonu 2hrisa /c/illana na ;urton Ea- u! 6esu li to 3ri'erski
stolci 'a mehaniku Shiatsu masa(u leGa& Kao da se ovdje dogaGa 1otalna preobra'ba7 Oskarovsko
i'danje! *e govorimo samo o mani0pedi0kuri$ anticelulitnim tretmanima umatanjem u 3oliju$
eksten'ijama koje radi svjetska legenda njege o kosi$ Danilo <koji ureGuje G.en Ste3ani i gospoGicu
1-ru ;anks=$ i o %minki koju nanosi osobno Sue Devitt! /i ovdje govorimo o ureGivanju breskvice
<stra%no=$ depilaciji bikinija <jo% strasnije=$ besplatnim kon'ultacijama s doktorom *ovakom
<maminim estetskim kirurgom= i 1herma2ool tretmanu s holivudskom /ajkom besprijekornog
tena!
*apokon uspijem prona)i Eillo. 4oK u sobi 'a "'ate'anje lica u pau'i 'a ruak"$ u kojoj predsjeda
holivudska /ajka besprijekornog tena! 1oliko je i'botoksirana i 'ategnuta da sam se jedva othrvala
nagonu da je dotaknem i tako provjerim da nije jedna od 3igura i' mu'eja /adame 1ussaud! Eillo.
i' glave viri toliko (ica da i'gleda kao da glumi u novoj ver'iji 3ilma 4rankensteinova nevjesta!
@motana je u ogrta$ a crna joj kosa viri i' runika kao bonsai! *e vidim dobro to lice koje je
prodalo milijune naslovnica asopisa!
"1ko je to&" upita Eillo. 4oK$ dok su joj oi pokrivene dvjema kri%kama krastavca!
";ok$ ja sam #ola Santisi! 5mam haljine 6uliana 1ennanta koje bih vam voljela poka'ati!"
8R8
"Ostavit )u vas same na nekoliko minuta$ ali pa'i da ne poremeti% (ice"$ ree holivudska /ajka
besprijekornog tena i stisne nekoliko gumba na kon'oli koja i'gleda kao da je sad ispala sa
'apovjednog mosta svemirskog broda! "Eillo.$ opusti se$ vra)am se 'a desetak minuta"$ ree i
'atvori vrata 'a sobom! Do%la sam u isku%enje da je 'amolim da ostane! Radije ne bih bila sama s
glumicom$ osobito s nekom prikljuenom na tako visoki napon!
"Ako vam vi%e odgovara$ vratit )u se kad 'avr%ite"$ ka(em!
"*e$ pogledajmo haljine sad"$ ree Eillo.$ ne trude)i se da makne kri%ke krastavca s oiju!
"6este li sigurni da ne morate priekati svojeg stilista 0 ili agenta 0 ili menad(era 0 ili
glasnogovornika&"
"Sto posto!"
Opa$ nema svite& *ema 3ri'erkeUnajbolje prijateljice& *i mame& *i numerologa& ak ni psa&
Otvorim smiak na torbi s odje)om i i'vuem svijetlu haljinu satkanu od vi%eslojnih slapova
organ'e!
"Hm0hm"$ naka%ljem se$ poku%avaju)i privu)i nje'inu po'ornost! Eillo. veselo okrene glavu u
mojem smjeru$ pa'e)i da pritom ne poremeti (ice holivudske /ajke besprijekornog tena ni kri%ke
krastavca!
D0o0o0bro! Dr(im haljinu pred sobom$ osjetljivi nabori %u%kaju!
"Oh$ ba% je lijepa ta nje(noplava 0 obo(avam tu boju"$ ree ona!
"Ovaj$ dobro$ hm$ 'apravo se radi o bijeloj organ'i!"
"Oh$ sigurno je to 'bog svjetla u prostoriji!"
5li je mo(da 'bog jebenih kri%ki krastavca!
Eillo. se namjesti u le(aljci! "/o(e% li mi opisati& 6a sam vi%e vi'ualan tip!"
Opisati& ;i li i od AleKandera /cLueena tra(ila da joj u' svoju kolekciju visoke mode pusti audio0
obja%njenje&
/ora da se %ali!
"Hajde"$ ree ona!
8R9
D0o0o0bro! "Pa$ ovaj$ kor'et je gladak do struka$ a suknja se sastoji od pregr%t nabora koji padaju do
poda 0 oh$ a na struku je jedan detalj od crne satenske vrpce! ,rlo je otmjena! Kao seksi ver'ija
Scarlett OOHare!"
"Oh$ to ne)e i)i 0 proporcije uop)e ne idu u' moju tjelesnu gradu! Koja je sljede)a&"
"Ali stvarno$ mislim da$ kad bi je vidjela 0 ili ak isprobala 0promijenila bi mi%!!!"
"*e$ vidim je u glavi!"
Kojoj glavi& /o(da bih trebala 'amoliti holivudsku /ajku besprijekornog tena da smanji malo
struju i' tog strojaP mislim da su joj se spr(ile sve tri mo(dane stanice koje ima! Kad malo bolje
ra'mislim$ mo(da bih je trebala 'amoliti da malo pojaa struju! /o(da )e joj elektro%okovi barem
malo pobolj%ati mo(danu aktivnost!
"2e0e0kam"$ 'apjeva ova i 'nakovito u'dahne$ kao da sam ja ta koja je luda! Sad se ve) poinjem
baviti mi%lju da i jesam!
"Dobro$ ovo je crno0ru(iasto0'latna suknja! 6ulianovo ra'igrano tkanje i genijalan sustav kopa i
malenih %avova 'ate(e tijelo na svim pravim mjestima! *e)e% morati i)i kod plastinog kirurga"$
nasmijem se$ ali moja %ala ostane neshva)ena!
"*e$ ne$ ne$ tkanina je previ%e sjajna! *e (elim i'gledati kao Shakira na dodjeli Gramm-ja!"
"/ogu li samo malo odignuti taj krastavac s tvojeg oka$ jer tkanina doista nije toliko sjajna! 1o je
svileni brokat! 5ma na sebi patinu jedne draperije i' Rima! Prekrasna je!"
Eillo. 'a jedan mikron podigne rub krastavca$ kao da pije aj s Kraljicom u ;uckinghamskoj
palai 0 s malim prstom u 'raku i sve to!
"Presjajna je"$ ustvrdi! "Sljede)a!"
Dobro$ di%i! @dahni! 5'dahni! @'dahni! 5'dahni! Kvragu$ ne poma(e! Dobro$ a da se malo iskljuim&
Poku%am! *i to ne poma(e! A da odem do tog stroja i pojaam struju na maksimum&
8RJ
5li jo% bolje$ da joj strgnem te krastavce s oiju$ tako da mo(e i vidjeti 6ulianova remek0djela&
@ redu$ obe)ala sam 6ulianu da ne)u 'e'nuti stvar!
"Dobro$ ovaj$ ova )e ti se sigurno svidjeti! 1o je prekrasna baletna haljina! 6ulian je sam runo bojio
tkaninu i to je duga ra'nih nijansi ru(iaste 0 od blijede do boje 3uksije! 4uksija samo nagla%ava rub
haljine"$ ka(em!
"Dobro$ savr%ena je! 1o je to"$ ka(e Eillo.$ s krastavcima vrsto prekrivenim oima! "/o(e% li
sama i'mjeriti duljinu i re)i mi koliko je dugaka haljina&"
Savr%ena& ,olim 'vuk te rijei! Pa %to ako nije vidjela vra(ju haljinu& @h$ nemam krojaki metar sa
sobom! @ tu sam torbicu jedva ugurala sjajilo 'a usne! Polo(im haljinu na pod i pa(ljivo je i'mjerim
koracima!
"Duga je etiri stope"$ ka(em!
"Koliko je to u centimetrima&"
"Oko stodvadeset centimetara"$ odgovorim! Sto$ je li ona od %kolovanja odustala jo% u vrti)u&
"Reci 6ulianu da je mora skratiti 'a deset centimetara!"
"Ali ako je odre(emo 'a deset centimetara$ nestat )e rub boje 3uksije"$ upo'orim je! 4uksija koju
nisi niti vidjela$ pomislim!
"Pa %to onda&"
"Pa$ ovaj$ to je i bit itave haljine! ;e' toga je to gola haljina od si3ona!"
",olim ogoljene stvari! Osje)am se malo avangardno 'ato %to )u na dodjeli Oscara i'gledati kao da
sam gola! Reci 6ulianu da je genije! Reci mu da je to moja haljina i' snova!"
"6esi li sigurna da je ne (eli% vidjeti&"
"1i si je savr%eno opisala!"
"Dobro$ 'nai ovu )e% haljinu odjenuti u nedjelju 0 'a dodjelu Oscara!"
"Daljubila sam se u nju na prvi pogled!" /o(emo i tako gledati na stvari!
8RI
S S S
*isam vjerovala da )u prema krastavcima ikad vi%e gajiti simpatije 0 dok mi Dora$ ko'metiarka$
nije na oi stavila dvije hladne kri%ke i umotala mi lice u placentu! Obo(avam svaku sekundu svoje
srijede lagane kao nedjelja u tjednu dodjele Oscara$ jer sam upravo uspjela nagovoriti Eillo. 4oK
da obe)a da )e 'a dodjelu odjenuti 6ulianovu haljinu! /o(da ona nije *atalie Portman$ ali svakako
nije ni 1ara Reid! 6a$ #ola Santisi$ uspjela sam dogovoriti posao+ ,olim osje)aj tog uspijevanja!
Daista ovjeku naraste samopou'danje od toga! *a dobrom sam putu da prepi%am svoj P*K!
*amjeravam uvjeriti Oliviju da mora odjenuti paunovu aroliju u nedjelju! *isam jo% smislila kako
)u to posti)i$ ali upravo na tome radim s Dorom$ koja me po'vala k sebi na veeru 'a Sabat$ nakon
%to proGe oskarovski tjedan!
/obitel mi 'avibrira! Ra'mi%ljam o tome da se ne javimP vrlo sam 'aposlena 'ami%ljanjem sebe na
crvenom tepihu s 5saacom /i'rahijem 0 "1i si super'vije'da+" 0 'ami%ljam i svoj novi ten$ a Dora
mi je obe)ala da )e i'gledati kao gu'a novoroGeneta! Ali$ o$ kvragu$ %to ako su to ljudi Olivije
2utter&
";r'o$ molim te$ Dora$ dodaj mi tele3on i dr(i mi ga na uhu!" Sad 'vuim kao /ariah$ ali ne mogu
si pomo)i! Dora mi nasloni mobitel na uho!
";ok$ #ola$ /att je!"
/att Damon& /att Dillon& /atthe. ;roderick&
/atthe. /c2onaughe-& /olim te budi /atthe. /c2o0naughe-! Sto to govorim& Dosta je
glumaca! *eka bude netko normalan$ netko i' stvarnog svijeta 0 netko poput 0 poput /atta #auera!
Da+ *eka bude /att #auer!
"/att Eagner$ agent Eillo. 4oK! *e 'nam %to si joj stavila u (itne pahuljice$ ali ona te obo(ava! *e
mo(e prestati priati o tvojoj vi'iji!"
D0o0bro! "Da$ pa$ Eillo. ima nevjerojatno oko 'a talente"$ ka(em!
Slavne debltantice
8RC
"Onda$ koliko&" upita on! "Koliko ega&" "Da haljinu!"
"Oh+ Haljina je besplatna! *aravno da je besplatna!"
"Da$ 'namo da je haljina besplatna! Ali Eillo. 4oK nije"$ ree /att$ glasom nabru%enim poput
Gordona Gekka u Eall Streetu! "Eillo. voli 6uliana! Ali voli i @ngara$ Htra$ /oschina! 5 Hscadu!
Oni su nam jutros ponudili 8??!??? dolara!"
ovjee$ trebala sam 'nati da je Eillo. 4oK predobra da bi bila istinita! Kada )e sve ovo ve)
jednom prestati& Danas su joj s lica visjeli krastavci$ ne 'nak Sotheb-ja! Kao da je Eillo. taj novac
uop)e potreban! Samo joj @niversal pla)a dva milijuna 'a ;oll-.ood! Gdje su oni dani kada su
po'nati bili 'ahvalni %to ne moraju odla'iti u *eimanOs i pla)ati odje)u& Sad bismo mi trebali pla)ati
njima 0 da nose jebene haljine& /att Eagner si mo(e tu svoju aukciju nabiti u gu'icu! /oram br'o
ra'mi%ljati!
"Pa$ /att$ ono %to ti ja nudim je tra(eni novi kreator! 6ulian 1ennant )e Eillo. 4oK lansirati u posve
novu modnu orbitu na crvenom tepihu! 1o )e dugorono 'a nje'inu karijeru puno vi%e 'naiti$ nego
%to novac 'nai sad! *apravimo od nje ikonu stila kao %to su G.-neth i *icole! Onda )e% joj na
velikom ekranu nabiti cijenu!"
"6a joj sad nabijam cijenu!"
Klik!
"Dora$ mo(e% li skinuti ovu placentu 0 br'o&" 5li bi mo(da itavo tijelo trebala umotati u nju$ tako da
mogu otpu'ati natrag u maternicu i ostati tamo dok ova itava no)na mora ne 'avr%i& Dobro$ smiri
se$ gledaj to s po'itivnije strane$ %to bi rekla doktorica Gilmore$ sve je stvar perspektive7 barem sam
imala prilike ku%ati uspjeh 0 otprilike prvi put u (ivotu! Pa %to ako je trajalo tri i pol minute&
Svidjelo mi se! Dobro$ ovo je lo% 'avr%etak$ gro'an 'avr%etak$ oajan 'avr%etak$ ali$ kvragu$ ne)u
dopustiti da to bude 'avr%etak moje karijere! *agovorit )u Oliviju da u nedjelju 'a dodjelu Oscara
odjene tu paunovu haljinu 0 ako me
8RR
Amanda Goldberg i Ruthanna Khalighl Hopper
nje'ini ljudi ikad na'ovu da dogovore termin 'a novu probu! Ali %to ako me na'ovu i tra(e itav
tre'or *arodne banke&
5ste sekunde kad sam 'avr%ila tretman lica placentom$ odluim oti)i dolje do salona sa %tiklama i
u'eti one Giuseppe Danotti cipele$ da si malo popravim raspolo(enje! 1erapija %tiklama je
nepogre%iva$ osobito kad su besplatne! @pravo sam kutiju stavila pod ruku kad sam spa'ila /aticu
u pratnji nove Halle ;err-$ ruku punih darova$ u tolikoj mjeri da i'gleda kao prodavaica u
trgovakom centru tijekom poslijebo(i)ne rasprodaje! Potra(im 'aklon i'a police s ;ene3it
proi'vodima 'a inten'ivno napumpa0vanje usana i s br'og biranja biram Katein broj! 6avi se nje'in
pomo)nik Adam!
"#ola$ Kate na drugoj liniji ra'gova s ;rianom Gra'erom!"
"Reci joj da na pedikuri sjedim odmah do *aomi Eatts i ona ra'mi%lja o tome da napusti 2Af$
budu)i da joj ne mogu priskrbiti ulogu Hillar- 2linton u Svim predsjednikim (enama!"
Kate se javi br(e nego %to ljudi i' /ala mogu staviti vestu od ka%mira u 4endijevu torbu Sp- Star
6ones! "Reci *aomi da je mogu skro' 'amisliti u tom crvenom kompleti)u! /ogu na'vati /ikea
*icholsa prije negoli joj se osu%i lak na no(nim prstima"$ ree ona! "*e$ ekaj$ samo joj dodaj
tele3on$ mo(e%& Aelim s njom ra'govarati!"
"*aomi nije ovdje$ trebam te da me pokupi% u Soho Houseu 0 %to prije mo(e%!"
Kate ispusti u'dah ne'adovoljstva! "Kvragu$ a gdje je tvoj auto&"
"*a kri(anju Holl-.ooda i Highlanda!" 1i%ina! ,rlo 'nakovita ti%ina!
"Sino) sam spavala s 6akeom 6onesom$ jer sam na G/ reviji naletjela na S15P@"$ i'blebe)em!
"6ake 6ones je totalni kreten! 6o% jedan od njih! *e mo(e im se vjerovati! Bto ja to govorim$ meni se
samoj ne mo(e vjerovati! 1rebalo bi mi na elo nalijepiti natpis OOpasnostO! 5 tako ja sam le(ala
tamo$ na njegovu krevetu$ gola$ a on ljudima i' asopisa People govori da u njegovu (ivotu
8R:
nema posebne dame! Dnam da nisam ba% dio njegova (ivota 0 i da ba% nisam dama 0 ali sam$ kvragu$
bila u njegovu krevetu! 6esam li ve) rekla da sam bila gola&"
"*e 'anima me jesi li bila gola ili u Mamamoto svemirskom odijelu$ 'akopana do grla! Dio koji
mene 'abrinjava jest da si ti i'nenaGena! Da%to sad 'bor ne pjeva sa mnom7 On je glumac$ #ola!
Rekla sam ti$ u redu je spavati s njima$ samo se nemoj 'aljubiti u njih! 1o 'na%!"
"Pa$ Kate$ molila sam te da me spasi%$ ali ti to nisi uinila$ pa evo ti prigode da se iskupi%! /olim te
doGi po mene! Dlo mi je! Osje)am se iskori%tenom! Osje)am se lo%e kao 'ahvat 'ate'anja lica ;urta
Re-nolda! 1ako sam ve) duboko posrnula da bih trebala biti u komi!"
"uj$ oprosti$ ali ne mogu te pokupiti! 5dem na terapiju!"
"6esam li te dobro ula"$ ka(em$ kimaju)i glavom i poku%avaju)i 'amisliti Kate na psihijatrijskom
kauu!
"*e ja! Eill! *a'vao me jutros i (eli da s njim i njegovom majkom odem na terapiju! 6o% uvijek je
ljuta na mene jer misli da nisam 'a%titila Eillove interese na snimanju 'a naslovnicu ,anit- 4aira 0
misli da je njegov paket$ u odnosu prema onom 6osha Hartnetta$ i'gledao malen! Aeli% li da
po%aljem Adama da te pokupi&"
"*e$ u redu je! 6ednostavno reci psihoterapeutu da Eilla nitko pokraj 6osha Hartnetta ne)e niti
primijetiti! ekaj$ imam privatan po'iv na ekanju! /ogli bi to biti ljudi Olivije 2utter!"
"Dovem da mi da% priliku da se iskupim!" O$ moj$ ;o(e! Dlanovi mi se istog trena pretvore u vodu
1ihog oceana! 1o je S15PH! ",eeraj sa mnom danas!"
Krenula sam unatrag tako naglo da sam se 'amalo 'abila u Dooe- Dechanel! Hvala ;ogu %to u
rukama dr(i etveroslojne /issonijeve putne dekice od ka%mira koje bi mi ubla(ile pad! Odluim se
ipak 'a sigurniju opciju$ da sjednem na tepih! Dapravo$ nisam to svjesno odluila$ koljena su me
odjednom i'dala!
8RF
Glas kao da me je napustio$ nestao$ ukrcao se na prvi let 'a *igdje'emsku be' mene!
"/olim te"$ ree S15PH!
@vijek me 'nao ostaviti be' daha! *e mogu ra'mi%ljati$ nemam 'raka! 5'bacim Giuseppe Danotti
cipele i' kutije$ a njihovu satensku vre)icu stavim na usta! @dahni! 5'dahni! @'dahni! 5'dahni!
"6esi li dobro&" 5'vuem glavu i' vre)ice 'a cipele i dignem pogled! 60#o stoji i'nad mene! 5'gleda
kao prava hip0hop diva u vru)im hlaicama i s jednim od svojih %e%ira %iroka oboda po kojima je
po'nata! Sigurno je bila i na A[ua;ar H-dration %tandu$ jer sva 'rai! Ra'mi%ljam o tome da joj sve
ispriam! Ako itko ra'umije dramu s biv%im$ to je 60#o!
"*e obra)aj po'ornost na mene! @pravo sam otkrila da nemaju ove cipele u mojoj veliini!"
"Dnam tono kako ti je! Pro%le se'one$ kad je Donatella dala K-le /inogue 'adnji par po'la)enih
%tikli$ upravo sam se tako osje)ala"$ ree 60#o i krene polako prema %tandu s Shu @emuria
i'vijaima 'a trepavice od etrnaestkaratnog 'lata!
"/aco$ jesi li tu&" O$ ne! *e mo(e me tako 'vati! Bto si on umi%lja$ da mo(e samo tako do)i i
ra'bacivati se s maco& *ema %anse! *e)u pasti na to njegovo maco ulagivanje!
"Priekaj"$ ka(em mu i prebacim liniju na onu gdje me eka Kate$ da me malo ohrabri 0 dobro$
oajna sam! "/olim te$ budi jo% na liniji!"
"5ma% sre)e$ 'abavljala sam se itaju)i "D0listu"! 6esi li 'nala da je 1eri Hatcher mu%karac&"
"Kate$ 'aboravi to! S15PH je na drugoj liniji i (eli da se vidimo veeras!"
"Ako uop)e i ra'mi%lja% o tome$ nema ti pomo)i! A 'a tvoju in3ormaciju$ ovo je tjedan dodjele
Oscara! *e)u te imati vremena posje)ivati u klinici /eninger$ kad ti opet preokrene (ivot! Reci
S15P5 da bi$ da su on i Simon 2o.ell dva posljednja mu%karca na svijetu$ ti i'abrala Simona
2o.ella!"
8R>
"@ redu$ u redu$ shvatila sam! Sad )u mu odmah to re)i$ dok sam inspirirana! Sretno na terapiji s
Eillom i njegovom mamom"$ opet se vratim na prvu liniju!
"6a$ ja$ ja!!!" ekala sam samo 8F> dana da se S15P5 osvetim u stilu Prljavog Harr-ja! Ra'mi%ljam
da mu ka(em to sa Simonom 2o.elom! Ali$ injenica je da Kate nikad nije bila 'aljubljena! 5 sad
kad imam priliku$ ne mogu ja to!
"*e mogu ja to"$ ujem se kako i'govaram napuklim glasom!
"*emoj mi re)i da ne mo(e%! Reci da ne)e%! Ali 'nam da (eli%!"
"/olim te 0 ne mogu! /oram i)i!" Klik!
Dva centimetra duboke bra'de od tepiha na mojoj gu'ici nisu ni%ta u usporedbi s kraterima na
mojem srcu! Ali uspjela sam! *isam dopustila S15P5 da mi se vrati! /ogu se pona%ati kao da imam
kralje(nicu! /obitel mi 'api%ti! 6edna nova poruka!
Olivia je previ%e emocionalno iscrpljena$ jer je dan provela s malom So3ijom$ pa nije raspolo(ena 'a
probu! /olim te budi kod Olivije sutra u podne! 6ohn!
6ebeno krasno! 1o je vi%nja na %lagu na kraju mojeg emocionalno iscrpljuju)eg dana! @'mem svoje
Giuseppe Danotti cipele i 'amalo padnem preko ljudi i' De ;eersa i ljudi i' Davida Murmana$ koji
se svaGaju tko mo(e dati Katherine Heigl vi%e besplatnih stvari$ dok ja bje(im i' Soho Housea!
"Kri(anje Holl-.ooda i Highlanda"$ ka(em vo'au taksija dok ula'im u auto!
On se okrene i pogleda me u oi! "Recite mi da imate novca! 1ori Spelling mi je sad umjesto
napojnice poku%avala uvaliti puder 'a samotamnjenje$ kad sam je maloprije pokupio ispred House
o3 4launt!"
Pokupim kipi)e ;ude i Gane%a sa svojeg 'apu%tenog improvi'iranog oltara kod ku)e i odnesem ih u
kupaonicu$ gdje pripremam kupku 'a i%)enje! *eki se ljudi vole kupati s gumenim
8:?
patkicama 0 meni je dra(e s ;udom i Gane%om$ osobito nakon ovakvog dana! Pitam se koliko puta
mora% poljubiti dno dna da bi i slu(beno postao lanom dru%tva Ehitne- Houston i ostalih ispod
nule! /islila sam da su mi ve) uruili platinastu lansku iska'nicu tog dru%tva kad me je S15PH
bacio u sme)e poput reklamne ,iagra kemijske olovke i' torbe s ,egas /aga'ine reklamnim
proi'vodima! ini se da sam dobila i crnu karticu$ koja omogu)uje pristup svim blagodatima
dru%tva$ time %to sam sve po'itivne bodove ostvarene ostav%i ista pro3u)kala na jo% jednog lo%eg
glumca koji se deklarirao kao "potpuno slobodan" deset minuta nakon %to me je po%evio! Sad i
S15PH ho)e natrag& *ema %anse!
#egnem u kadu i 'aronim u kipu)u vodu! /olim vas$ mogu li se ponovno roditi& Aeljela bih poeti
ispoetka! Hvo kako bi to i'gledalo7 ja bih bila Doroth-! 5 hodala bih u crvenim cipelicama! Kladim
se da u Kan'asu nitko o sebi ne govori u tre)em licu jednine i nikad nitko ne bi 'amolio Doroth- da
je gleda dok brije meGuno(je! *aravno da se Doroth- morala nositi sa svim tim problemima s
O'om! Ali se na kraju ipak vratila doma! 6edini dom koji ja imam je ovaj grad udaka! *aspram
njega je situacija u O'u kao dan proveden u toplicama! 5 kamo da onda pobjegnem kad kucnem
petom o petu svojim #ouboutinicama& Kunem se da )u nakon tjedna dodjele Oscara kucnuti petama
i na)i mjesto gdje )u se osje)ati kao doma!
#H1 9> S 64K0a PRH@S/6HRH* 6H PRH/A KA*DAS@$ natpis svijetli na oglasnom panou
American Airlinesa ispred mene! Kan'as& /olim& O$ ne! 6esam lija pri'vala Kan'as&
@h ovjee$ ovo )e lo%e ispasti! 6ako lo%e! ;r'o na'ovem 6uliana!
"6a sam skro' sjeban 0 gotovo sam umro na tom letu i' pakla"$ 'ajeca on na tele3on! "Rekli su da je
otka'ala hidraulika! Svi smo bili uvjereni da )emo se sru%iti! 1rebao sam nestati u plamenu sjede)i
do nekoga tko nosi Dockersice! 5 smrdi po Stetson
8:8
kolonjskoj vodici! Sad bih najradije bjL p?& pokrivaem$ ali brusni 3ipir koji u ovom Da-s 5nnu na
aerodromu dijele kao deke ne adovoljava ni najni(e kriterije da to na'ove tkaninom$ da ne
spominjem kvalitetu 4rette Goo materijala na koju sam navikao! /o(e% li uop)e 'amisliti na %to to
nalikuje&" /ogu 'amisliti /iana kako se trese!
"O$ ;o(e moj$ 6uliane! Dao rni je! Di%i! Sve )e biti u redu! 6dnostavno )e% sjesti na sljede)i let& 'a
nekoliko sati )e% sletjeti gamo i ja )u te ekati! Odmah )u te odvesti u 2hateau! Re'ervi0rala sam ti
onaj bungalov pokraj ba'ena koji voli%$ a /uhamed )e lipripremiti artioke kuhane na pari! Onda se
mo(e% opustiti u pjenu%avoj kupki$ 'apaliti svije)u i umotati se u 4rette plahtu!"
"#ola$ dvije rijei! Prisilno slijetZinje! Da nije bilo boce Soma teme s ljekovitim svojstvima kojom
sam se nama'ao prije ulaska i'rakoplov$ umro bih od 'astoja rada srca kad nam je pilot preko
<i'glasa rekao da 'au'memo polo(aj lutaka u simulaciji 'rakoplovne nesre)e! Stjuardesa nam je
rekla da ostanemo smireni istom bojom glasa kojom je najbvlta @vod u priu o gospodinu i 3poGi
Smith! 5 kako da onda ostanem smiren& Aena prekoputa mene na sebi je imala Kath- 5reland
dvodijelni dvobojni kom03bti) i ortopedske cipele! Slu%aj itie dobro$ vi%e nikad ne)u u 6ohn #obb
mokasinkama u 'rakoplov! *i kad bi mi 2live O.en hHric ;ana nai'mjence pu%ili itavim putem do
#!A!0a!"
Suosje)am s 6ulianom$ ali ponekad ovjek mora biti okrutno iaavan$ ak i prema prijateljica0 "Dnam
da nije naj'godniji tenutak$ ali sjedi% li&"
"*a %to predla(e% da sjedncca da se ne 'ara'im klamidi0jom 0 na ovaj odvratan 4lo.er Rover
pokriva na krevetu& *a p%ak'eleni stolac& 5li na smeGi tepih prepun buha& Sam ;og g %to sve
ovdje ne raste!"
"Sjedni u kadu!"
"Dobro! ekaj!" ujem prig#ui 'vuk koraka! "Dobro! Hvo ne! Ali po(uri$ voda i' tu%a Kaplje po
meni$ pa mi se Soma sada s lica!"
8C Amartda3oldberg i Ruthanna Khalighi Hopper
"Eillo. 4oK (eli 8??!??? dolara da odjene tvoju haljinu$ a Olivia 2utter je ponovno otka'ala
'avr%nu probu!"
1i%ina!
"Sad mi je (ao %to pilot nije sru%io 'rakoplov ravno u /ississippi! Stvarno sam mislio da smo sve
dogovorili! *isam oekivao da )u na kraju i'gubiti svoje!!!" ree 6ulian!
"Sto& 6ulian$ ponovi$ ne ujem!!!"
Daujem %u%kanje$ ne%to stoje palo i 'vuk *ijagarinih slapova! "6uliane& 6uliane+"
"Oh$ ne obra)aj po'ornost na mene! Poku%avao sam svoj naranasti remen od krokodilske ko(e
ve'ati 'a glavu tu%a$ da se objesim! Ali u ovom )ume'u ni tu% ne valja! 5%upao sam ga i' 'ida! Sad
po mojoj Hermes ko%ulji %iklja smeda voda$ a moja kosa$ koju je #uigi ispeglao posebno 'a ovaj
put$ skro' je uni%tena!"
"6uliane$ sredit )emo mi to! *a% dogovor s Olivijom prebaen je 'a sutra! *a aerodromu sam! Da%to
ja ne bih do%la tamo po tebe& Pokupit )u te i dr(ati 'a ruku itavim putem do #!A!0a 0 i ponijet )u
dovoljno #uneste 'a oboje!"
"#ola$ koji dio moje i'jave da vi%e nikad ne)u u)i u avion nisi ra'umjela&"
"6uliane$ ne mogu ovo obaviti be' tebe! Sutra mora% i)i sa mnom k Oliviji i upo'nati se s njom! @
protivnom nemamo %anse+ Ho)e% li barem recepcionera 'amoliti 'a red vo(nje autobusa
Gre-hound&"
"Kojeg recepcionera& Oprosti$ jesi li mo(da mislila na ovo stra%ilo na ula'u& 5li na onog tipa be'
'uba kod aparata sa sokovima& Prince'o$ nije ti ovo hotel 4our Seasons! ;it )u sretan ako me ne
prega'i traktor!"
Klik!
Ho)e li do kraja mojeg (ivota /erkur biti retrogradan& Krenem na dugu %etnju prema autu! *o prije
toga nakratko se 'austavim u 2innabonu na %estom terminalu! Daslu(ujem
Slavne debitantlce
8:J
kolonjskoj vodici! Sad bih najradije bio pod pokrivaem$ ali brusni papir koji u ovom Da-s 5nnu na
aerodromu dijele kao deke ne 'adovoljava ni najni(e kriterije da se to na'ove tkaninom$ da ne
spominjem kvalitetu 4rette Goo materijala na koju sam navikao! /o(e% li uop)e 'amisliti na %to to
nalikuje&" /ogu 'amisliti 6uliana kako se trese!
"O$ ;o(e moj$ 6uliane! Aao mi je! Di%i! Sve )e biti u redu! 6ednostavno )e% sjesti na sljede)i let$ 'a
nekoliko sati )e% sletjeti ovamo i ja )u te ekati! Odmah )u te odvesti u 2hateau! Re'ervirala sam ti
onaj bungalov pokraj ba'ena koji voli%$ a /uhamed )e ti pripremiti artioke kuhane na pari! Onda
se mo(e% opustiti u pjenu%avoj kupki$ 'apaliti svije)u i umotati se u 4rette plahtu!"
"#ola$ dvije rijei! Prisilno slijetanje! Da nije bilo boce Soma kreme s ljekovitim svojstvima kojom
sam se nama'ao prije ulaska u 'rakoplov$ umro bih od 'astoja rada srca kad nam je pilot preko
ra'glasa rekao da 'au'memo polo(aj lutaka u simulaciji 'rakoplovne nesre)e! Stjuardesa nam je
rekla da ostanemo smireni istom bojom glasa kojom je najavila @vod u priu o gospodinu i gospodi
Smith! 5 kako da onda ostanem smiren& Aena prekoputa mene na sebi je imala Kath- 5reland
dvodijelni dvobojni kom0pleti) i ortopedske cipele! Slu%aj me dobro$ vi%e nikad ne)u u 6ohn #obb
mokasinkama u 'rakoplov! *i kad bi mi 2live O.en U Hric ;ana nai'mjence pu%ili itavim putem
do #!A!0a!"
Suosje)am s 6ulianom$ ali ponekad ovjek mora biti okrutno i'ravan$ ak i prema prijateljima!
"Dnam da nije naj'godniji trenutak$ ali sjedi% li&"
"*a %to predla(e% da sjednem$ a da se ne 'ara'im klamidi0jom 0 na ovaj odvratan 4lo.er Ro.er
pokriva na krevetu& *a gra%ak'eleni stolac& 5li na smeGi tepih prepun buha& Sam ;og 'na %to sve
ovdje ne raste!"
"Sjedni u kadu!"
"Dobro! ekaj!" ujem prigu%en 'vuk koraka! "Dobro! Hvo me! Ali po(uri$ voda i' tu%a kaplje po
meni$ pa mi se Soma skida s lica!"
8:9
"Eillo. 4oK (eli 8??!??? dolara da odjene tvoju haljinu$ a Olivia 2utter je ponovno otka'ala
'avr%nu probu!"
1i%ina!
"Sad mi je (ao %to pilot nije sru%io 'rakoplov ravno u /ississippi! Stvarno sam mislio da smo sve
dogovorili! *isam oekivao da )u na kraju i'gubiti svoje!!!" ree 6ulian!
"Sto& 6ulian$ ponovi$ ne ujem!!!"
Daujem %u%kanje$ ne%to %to je palo i 'vuk *ijagarinih slapova! "6uliane& 6uliane+"
"Oh$ ne obra)aj po'ornost na mene! Poku%avao sam svoj naranasti remen od krokodilske ko(e
ve'ati 'a glavu tu%a$ da se objesim! Ali u ovom )ume'u ni tu% ne valja! 5%upao sam ga i' 'ida! Sad
po mojoj Hermes ko%ulji %iklja smeGa voda$ a moja kosa$ koju je #uigi ispeglao posebno 'a ovaj
put$ skro' je uni%tena!"
"6uliane$ sredit )emo mi to! *a% dogovor s Olivijom prebaen je 'a sutra! *a aerodromu sam! Da%to
ja ne bih do%la tamo po tebe& Pokupit )u te i dr(ati 'a ruku itavim putem do #!A!0a 0 i ponijet )u
dovoljno #uneste 'a oboje!"
"#ola$ koji dio moje i'jave da vi%e nikad ne)u u)i u avion nisi ra'umjela&"
"6uliane$ ne mogu ovo obaviti be' tebe! Sutra mora% i)i sa mnom k Oliviji i upo'nati se s njom! @
protivnom nemamo %anse+ Ho)e% li barem recepcionera 'amoliti 'a red vo(nje autobusa
Gre-hound&"
"Kojeg recepcionera& Oprosti$ jesi li mo(da mislila na ovo stra%ilo na ula'u& 5li na onog tipa be'
'uba kod aparata sa sokovima& Prince'o$ nije ti ovo hotel 4our Seasons! ;it )u sretan ako me ne
prega'i traktor!"
Klik!
Ho)e li do kraja mojeg (ivota /erkur biti retrogradan& Krenem na dugu %etnju prema autu! *o prije
toga nakratko se 'austavim u 2innabonu na %estom terminalu! Daslu(ujem
8:J
barem ne%to dobiti kad sam ve) na #AX0u 0 tre)i put ovaj tjedan! Dagri'em toplu$ ljepljivu rolicu 0
vrijedi svakog grama masti$ od onih trilijun koliko ih sadr(i! Dobro$ ne mo(e se usporediti s tunom
sa (ara s hrskavim luicama i' Koja! Ali$ kvragu$ odmah se osje)am bolje!
@pravo sam u usta ugurala vrlo ljepljiv komad$ koji se ve) poeo rastapati$ kad me netko potap%e po
ramenu! Okrenem se i naGem licem u lice sa S15PO/! Doslovce sam se poela gu%iti pecivom$ pa
sam ga makinalno ispljunula u ubrus! O$ ;o(e$ jesam li to doista uinila pred njim&
S15PH me uhvati 'a ramena! "#ola$ jesi li dobro& Dobro da sam 'a onu ulogu Gora ,erbinskog u
2ode ;lue nauio Heim0lichov 'ahvat!"
"Bto ti radi% ovdje&" promucam! Od sad nadalje bit )u vjerni kupac iskljuivo u ;urbanku na
aerodromu ;ob Hope!
"*o)u ovdje snimamo *i%ta 'a cariniti! Glumim carinika koji ima 3obiju od obve'a! 2laire Danes
glumi luckastu turistkinju koja misli da njegovo pona%anje ima ve'e s bocom likera Kahlu u nje'inu
kovegu! Redatelj je /ichael /ann! Sad imamo stanku 'a veeru! 1rebala bi veerati sa mnom!
,idim da ve) jede% desert$ ali mo(emo krenuti i obratnim redoslijedom!"
"*e mo!!!" S15PH mi stavi prste na usta i prekine me!
"*e prihva)am ne kao odgovor"$ ree$ 'adr(av%i svoje prste na mojim usnama puno dulje negoli je
to 'akonom dopu%teno!
Opet me i'daju koljena! 5 (eludac! 5 srce 0 u grlu!
Da sam 'nala da )u naletjeti na S15P@$ oti%la bih do Rite Aide i poistila njihovu 'alihu gumica! Da
ne ka(em da bih stavila i malo sjajila na usne 0 i odjenula onu malu crnu MS# haljinu koju obo(ava
0 i moje bolesno visoke #ouboutinice! O$ ne$ u ovoj majici i'gledam odvratno! /o(da je to dobro!
/o(da je to bo(ja intervencija! Sveta stanka! Pona%aj se kao da$ #ola! Pona%aj se kao da si Kate!
Primim ga 'a ruku i maknem je sa svojih pulsiraju)ih usana! @hvatim ga 'a obje ruke$ tako da me
ne poku%a sprijeiti da
8:I
ka(em ono %to mu moram re)i! "Da ste ti i Simon 2o.ell posljednja dva mu%karca na planetu$
i'abrala bih Simona!" Okrenem se na peti svojih gumenih i'ama i samouvjereno poput Reese
Eitherspoon u 5'borima$ odem! @spjela sam+ Kate bi bila jako ponosna! 5 doktorica Gilmore
takoGer! 6a sam ponosna!
"Simon 2o.ell& 1ip i Amerikog idola&" ujem ga kako komentira$ ali ve) sam ga ostavila u
oblaku 4racasa!
Gane%$ hvala ti %to si me natjerao da se njime poprskam nakon kupanja! *e)u se okrenuti! *e)u se
okrenuti! *e)u se okrenuti! Od%etat )u ravno u svoju budu)nost! 6o% pedesetdvoja vrata i i'a)i )u
odavde! Pedeset i jedna$ pedeset$ etrdeset i devet! Sad i slu(beno mr'im #AX! *e okre)i se! A3e
okre)i se! @sredotoi se na noge koje te bole$ ne na bolno srce! etrdeset i osam$ etrdeset i sedam$
etrdeset i %est!
*a etrdeset i petim vratima osjetim S15P5*@ ruku na svojem ramenu! Okre)e me k sebi i privlai
na svoje0uh0oh0.sne! Ra'mi%ljam o tome da ga odgurnem 0 itavu jednu nanosekundu! *ije da
imam snage! @ njegovim sam rukama oduvijek bila kao smr'nuti jogurt sa 'elenim ajem koji se
topi! Aao mi je$ doktorice Gilmore! Aao mi je$ Kate! Aao mi je 2ricket! Aao mi je$ 6uliane$
2hristopher$ mama$ tata! Aao mi je!
S15PH je moja prva ljubav 0 i on je$ sluajno$ glumac! 5 jo% ga uvijek volim! Sto ako je to 'nak&
/o(da je A3rodita preusmjerila 6ulianov avion jer je meni i S15P5 suGeno da budemo 'ajedno$
poput ;oge-ja i ;acallice$ Harr-ja i Sall-$ 6a-0D0ja i ;e-oncT!
Odjednom bljeskovi! *e$ ne poput blje%tavila 'vje'dica koje kru(e oko moje glave! 5ako se i to
istovremeno dogaGa! ;ljeskovi 3otoaparata papara''o!
8:C
etvrtak
F9 sata$ J minute i CF sekunda do dodjele Oscara 'a najbolji 3ilm
Dvuk 2hopinova *okturna i' ;ose 'vunika ispuni moju tu%0kabi0nu! Dadilja broj > uvijek je
govorila da joj ta skladba poma(e kad ima problema s mu%karcima$ a ja ih imam dovoljno da
ispunim sportski stadion Holl-.ood ;o.l! /oram se suoiti s ru(nom istinom7 jo% sam 'aljubljena
u S15P@! *e+ *e)u to dopustiti! Radije )u u glavi promijeniti plou i pustiti South Paci3ic! *e
%tedim na %amponu od metvice$ samo da tog ovjeka isperem s kose! 5'nenada neka mr%ava ruka
pomakne plastini 'astor i 'atvori vodu! O$ ;o(e$ sna)i )e me sudbina 6anet #eighed i' Psiha$ a
nisam stigla ni poljubiti Georga 2loone-ja!
,risak mi 'astane u grlu! *o$ ispred oiju mi$ u' tako'vani (ivot$ ne proleti mesarski no($ nego
novine!
"/o(e% li mi objasniti ovo&" ree Kate$ guraju)i mi Page SiK pod nos! O$ ne! 4otogra3ija S15PH i
mene kako se sino) ljubimo na #AX0u! GO#H/A 3otogra3ija! *orman ;ates je 'a ovo maji ka%alj!
"Koji dio O*emam vremena odletjeti do Penns-lvanije i posjetiti te u klinici /enningerO nisi
ra'umjela&"
"5suse$ ;o(e$ Kate+" 'avri%tim! "Aiva sam se usrala+ itav )u dan patiti od postraumatskog %oka+"
8:R
"H$ pa$ pridru(i se nama ostalima! Dorukovala sam u 2hateau s 6amesom 2ameronom!
Ra'govarali smo o popisu O potencijalnih glumaca 'a 1itanik 97 ljubav pluta$ kad sam ovo ugledala!"
Da bi to naglasila$ protrese jo% jedanput novine i prinese ih mojem licu!
"Kako 6ames 2ameron mo(e snimiti nastavak 1itanika kad je brod potonuo i svi su poginuli 0
ukljuuju)i 6acka&" istaknem!
"6esi li im mo(da bila na pokopu&" Kate me bijesno pogleda! "*isam ni mislila da jesi! Sad prestani
mijenjati temu! Sto se dogodilo s #olom koja je namjeravala osvojiti tjedan dodjele Oscara i
'auvijek otkaiti glumce& Kako si mogla ovo uiniti&"
";io je to samo usputan poljubac! 6edna od udnih nesre)a kakve se u #!A!0u esto dogaGaju!
*isam ja kriva! Opalila sam S15P5 u brk onu 3oru sa Simonom 2o.ellom i sve to! Sve se dogodilo
br(e nego petnaest minuta Kristin 2avallari!"
"ijih petnaest minuta&"
"Shvatila si"$ ka(em!
Kate dohvati runik i umota me u nj$ pa me potegne da sjednem do nje na rub kade! "#ola$ ovo je
apsolutno 'abranjeno! *e)e% to ponovno prola'iti s njim! ,rijedi% mnogo vi%e! Obe)aj mi!"
"6a0ja!!!" ra'mi%ljam o tome da joj to obe)am s 3igom i'a leGa$ da i'bjegnem dodatne Kateine
prodike i prijetnje u stilu 1on-ja Soprana! Ali ne mogu lagati 0 ne Kate!
@dahnem duboko! "Kate$ ti to ne ra'umije%"$ ka(em i 'arijem glavu u ruke$ ni sama ne
ra'umijevaju)i sve to! ",olim S15P@! 6ednostavno ga volim! 1i nikad nisi bila u ovakvoj ve'i! 1i
tra(i% samo pravog tipa 'a jednono)ni provod!"
"A ti ovo na'iva% ve'om&" ree ona$ 'amahnuv%i ponovno prokletom 3otogra3ijom u Page SiK po
'raku ispunjenom parom! DoGe mi da joj i%upam tu stranicu i' ruke$ da je bacim u 'ahod i pustim
vodu! *o$ 'austavim se! Dapravo je (elim malo bolje pogledati kad ona ode! "1o je tip koji je poslao
svojeg jebenog pomo)nika da ti da nogu! ak i ne smi%lja sam reenice koje i'govara kad pria s
tobom! 5suse$ #ola$ slomio te$ a ja sam te
8::
morala skupljati u dijelovima! Kako me ne ra'umije%& S15PH se ne vra)a!"
Kate pone hodati gore0dolje po kupaonici$ 'abacuju)i svoju smeGu grivu$ dok joj je maslinasta
ko(a prekrivena kapljicama vode 'bog pare u kupaonici! "1i si savr%en primjer toga 'a%to se ja ne
ve(em! *e samo da 'bog tih 3rajera gubi% vlastiti identitet$ nego ga nisi u stanju niti prona)i$ jer se
toliko gubi% u njima!"
Daboljelo me$ vjerojatno 'ato %to je Kate sasvim u pravu! Ali$ nemam li i ja barem malo pravo&
"Kate$ ljubav ne ini ovjeka slabim! @ redu je imati osje)aje! 5 u redu je biti ranjiv! *e)e% se 'bog
toga pretvoriti u oajnu ku)anicu poput tvoje majke!"
"5 ne)u 'bog toga postati kao tvoj otac$ #ola! /eni je karijera najva(nija stvar na svijetu! *e)u
ponoviti pogre%ku koju je uinio tvoj otac i pretvarati se da sam u stanju voljeti i ne uspjeti u tome!"
Sjena joj se odjednom pojavi na licu$ a onda$ jednako br'o$ nestane!
Kupaonicu ispunjavaju samo ti%ina i para! Oslu%kujem 'vuk kapanja tu%a! @ glavi mi se poput
slajdova odvrti 3ilmP godine na%eg prijateljstva$ sve %to smo Kate i ja iskusile odrastaju)i 'ajedno!
Preplavi me lavina osje)aja prema mojoj staroj prijateljici$ unato stajali%tu o 3rajerima i ostalim
glupostima!
"ini mi se da je 'adnji put kad si prema nekome ne%to osje)ala u pitanju bio moj brat 0 a bilo nam
je %esnaest godina!"
"Aha$ a onda je on oti%ao na 3aks i nogirao me! ;ila sam oajna"$ ree Kate$ tako visokim glasom 'a
koji nisam niti 'nala da ga mo(e proi'vesti! "Ondje sam i onda odluila da to vi%e nikad ne)u
ponoviti!"
"Opa! Kate! Da%to mi nikada nisi rekla daje 2hristopher taj koji je uni%tio itav tvoj (ivot kao
odrasle osobe&"
"5suse$ #ola$ ne dramati'iraj toliko"$ ree Kate svojim uobiajenim glasom tenora! "1i su osje)aji i
onda bili gubitak vremena! 5 sad su gubitak vremena!"
"Kate"$ ka(em nje(no$ "mo(da bi tu i tamo mogla i'gubiti malo vremena!"
8:F
Kate 'akoluta oima! "Odustajem! *emoj poslije re)i da te nisam upo'orila!" Pone kopati po
svojoj torbi boje karamele i i'vue omotnicu! "/islim da mo(e% otvoriti! Htjela sam je spaliti$ ali
eto$ samo daj! Stigla je s bo(urima koji su tu pokraj ula'nih vrata! Pretpostavljam da su od S15PH i
ne (elim ih unijeti!"
Ra'derem omotnicu! Kate preko mojeg ramena proita7 "1ako dobro i'gleda% u' mene"$ napisao je
na i're'anom lanku i' Posta$ a oko na%e slike nacrtao je srce! "Dobro je da smo u kupaonici!
/islim da )e mi po'liti"$ ree Kate!
"6a mislim da je ovo ba% slatko"$ rekoh!
"Aha$ ako su sebinost i egocentri'am slatki"$ ka(e Kate!
Davibrira joj mobitel! "Hvala ;ogu! /oj me pomo)nik 'ove da me spasi od mogu)ih
srcedrapateljnih misli!" @kljui 'vunik! "Adame$ %to je&"
"Glasnogovornik Kevina Dillona 'vao je i' 2edarsa da te obavijesti da je Kevin i'a%ao s operacije!"
"Po%alji mu scenarij Dennisa Dugana u bolniko krilo Stevena Spielberga u 2edarsu i reci mu da
@niversalu treba odgovoriti do ponedjeljka"$ 'apovjedi mu!
"Dar mu ne bi trebala poslati i cvije)e ili ne%to drugo&" upitam!
"*isu mu presaGivali bubregP samo su mu operirali slijepo crijevo!"
Pogledam je 'nakovito! "Dobro! Adam$ rije%i i neko cvije)e! 1ko jo%&"
"Dvala je tvoja sestra i provjeravala jesi li promijenila mi%ljenje o svojem odlasku na veeru nakon
probe nje'ina vjenanja sutra naveer!"
"Reci joj da mogu platiti tu veeru ili biti na njoj 0 neka sama i'abere!" Ponovno je 'nakovito
pogledam! "@h$ dobro! Pogledaj mo(e% li mije ugurati negdje u raspored 'a danas poslijepodne$ pa
)u je na'vati! Ali$ Adame$ 'na% redoslijed 0 klijenti$ kolege$ obitelj!"
"@ redu! Dvao je Eill! @ tri popodne mora biti u solariju$ pa (eli da ode% po njegovu roGakinju na
aerodrom!"
Slovne debitantice
8:>
"6o% jednu roGakinju& Reci mu da na'ove Dadilju 889! Kad malo bolje ra'mislim$ Adame$ idi ti!"
"Eill je i'riito rekao da (eli da ti ide% i (eli da joj kupi% kutiju bar%unastih kolaa od okolade!"
"Podsjeti me koliko je deset posto od pet milijuna!" Klik!
Kate 'alupi mobitel i bijesno me pogleda!
"/oram i)i! 5 slu(beno sam dosegnula ovotjednu kvotu osje)aja!"
"Oh$ Kate$ volim te!" Kate 'akoluta oima i ukoena se i'migolji i' mojeg 'agrljaja! Odemo do
ula'nih vrata$ gdje mi pogled padne na pregolem buket nje(noru(iastih bo(ura ispred samih vrata!
"Oh$ samo ti daj"$ ree Kate! "Dnam da )e% ga u'eti$ ak i ako ga bacim u kantu!" Doda mi golemu
va'u cvije)a od S15PH$ ali kao da je tom reenicom opisala moj odnos sa svim mu%karcima do
kojih mi je stalo! ",idimo se veeras u galeriji Gagosian!" @ Gagosianu je veeras retrospektivna
i'lo(ba Roberta Grahama$ a 2ricket je jedna od njegovih modela! /ora da je Anjelica Huston jedna
sigurna supruga jer je 2ricket 0 i ostalih etrdeset i devet djevojaka 0 po'irala gola! "Sto misli%$ ho)e
li Anjelica prije)i kod mene ako kupim jednu od Robertovih skulptura&" upita Kate hodaju)i prema
svojem Porsheu! "A S15P5 reci da )u$ ako te ikad vi%e povrijedi$ na'vati 1he Hn[uirer i re)i im da
ima mali kurac!" *e ujem %to govori$ jer je upravo upalila svoj Porsche$ ali itam joj s usana dok
stavlja svoje pilotske naoale 'a sunce! ",olim i ja tebe!"
*a povratku u ku)u ujem da mi 'voni mobitel! /oj *GP! ;o(e$ molim te da me 6ulian 'ove s
#AX0a!
"*aslov u Eichita Hagleu glasi O/ar-;eth 2onro- ponovno uhvatila kravu da prislu%kujeO"$ 'aurla
6ulian! "Oajniki trebam prave vijesti! Proitaj mi itav lanak i' Page SiK!"
Skrijem novine i'a leGa$ kao da ih 6ulian mo(e vidjeti! "/islim da mije susjed popalio Post"$ rekoh
u panici! Dadnje %to mi sada treba jest 6ulian koji mi sjedi na glavi 'bog S15PH!
8F?
"Raunam da )e% ti biti moja ve'a sa svijetom dok sam ovdje! /o(e% li vjerovati da su mi stavili
(ele od mentola na sendvi s maslacem od kikirikija& 6edino to na jelovniku nije bilo pripremljeno
na (aru"$ ree 6ulian! "Hvala ;ogu %to je ;ill- 6oe$ konobar$ bio 'aista prekrasan! Ra'govaramo o
;radu Pittu u 1helmi\#ouise! A ja namjeravam glumiti ulogu Geene Davis!"
"On je ga-&" upitam!
"*e 'nam$ ali imat )u mnogo vremena do'nati dok se sami budemo vo'ili u njegovu kamionetu!
Pristao je odvesti me do #!A!0a!"
"Dovest )ete se i' Kan'asa& Koliko )e ti 'a to trebati vremena$ tjedan dana& *ema %anse! /i bi se s
Olivijom trebali sastati danas! *e mogu se ponovno sama suoiti s njom! 1o je pravi pakao!"
"Pakao je ono mjesto gdje )u 'avr%iti nakon %to poginem u 'rakoplovnoj nesre)i! ;ill- 6oe me vo'i!
1oka! ;it )u tamo najkasnije u subotu!"
"@ subotu& 6ulian$ i'luGuje% me` Dodjela Oscara je 'a tri dana! 1rebam te ovdje danas$ da uvjerimo
Oliviju 2utter da odjene tvoju haljinu 'a crveni tepih! *e mogu to vi%e sama!"
"/o(e%$ #ola! Rekla si da joj se haljina jako sviGa! Rekla si da je ma'i ve) dva dana! Sad se radi
samo o probi 3ri'ure i %minke 0 sna)i )e% se ti! Oh 0 i reci ljudima koji Oliviji sreGuju 3ri'uru i
%minku daje 'ami%ljam sa svijetlo nama'anim usnama$ 3inim sjenilom u plavoj nijansi pauna i s
3ri'urom koja ne otvara lice previ%e$ u stilu ;rigitte ;ardot!"
"@ redu! Samo dovu)i gu'icu ovamo i nemoj da te negdje na putu uhite! /oram se spremiti 'a
sastanak s Olivijom 0 na koji idem sama 0 ponovno!"
Klik!
Dok prebacujem runik preko dr(aa u kupaonici$ gledam doka'e o svojem prebr'om i'lasku i'
kade7 jedna noga obrijana$ kosa
8F8
oprana %amponom$ ali be' regeneratora$ stanice mrtve ko(e uklonjene samo s jednog lakta! *emam
vremena 'a kontrolu %tete! Podlakticu nakrcam gumicama jarke ru(iaste boje 0 ne daj ;o(e da mi
jo% jedna pukne 0 nabacim na sebe %iroke /arni mu%ke hlae$ bijelu ko%ulju be' rukava i svoje
Sonia R-kiel %tikle! /o(da bih ih trebala na'vati ljekovitim %tiklama 0 u njima se bolje osje)am
suoena s ovim svijetom!
Petnaest minuta poslije skrenem na Sunset Pla(a Drive i suoim se s u'nemirenim
oporompapara''a koji su nahrupili na (elje'na vrata Olivijina posjeda! *ervo'no prekopam po
odjeljku 'a rukavice u potra'i 'a novinarskom propusnicom Olivije 2utter$ koju mi je poslala
nje'ina pomo)nica7 plasti3iciranom 3otogra3ijom Olivije$ djelo Davida #a2hapella$ u po'i /ar-lin
/onroe$ dok 1hor sjedi u' nju$ i' Davidove knjige Demlja #a2hapelle! Poka(em je ovjeku i'
osiguranja! Dok me mahanjem ruke propu%ta u "Olivijinu 'emlju"$ pred nje'inim vratima dam gas
do daske prije negoli mi se jedan od tih prokletih papara''a koji mi lupaju po staklima uspije popeti
na haubu!
;r'im korakom prijeGem stube od cigle koje vode do Olivijine ku)e$ samouvjereno ispravim
ramena$ spremna da postupam kao da )e Olivia 2utter odjenuti haljinu 6uliana 1ennanta 'a dodjelu
Oscara! Prije negoli sam uspjela prst nasloniti na 'vono$ nje'ina se vrata naglo otvore!
"esto ovamo dola'i%&" Adrienne Hunt dr(i neupaljenu Gitane cigaretu u svojim crveno
na%minkanim usnama$ dok joj torba s odje)om visi s ramena! "6o% uvijek poku%ava% prodati 6uliana&
Sirotice$ jo% uvijek nisi na%la nikoga tko bi njegovu haljinu odjenuo 'a dodjelu Oscara! ;a% %teta!
ini se kao da svi (ele odjenuti /iuccine haljine+"
"Osim Olivije"$ odvratim joj! ",e) se obve'ala da )e odjenuti 6ulianovu haljinu!" Postupaj kao da!
Postupaj kao da!
"6e li& A$ draga$ 'a%to je onda mene danas po'vala na probu& 5 'a%to i'gleda% tako upla%eno&"
Adrienne pogladi torbu s odje)om$ a onda suosje)ajno nakrivi glavu! "5ako$ to s 6ulianom
8F9
je ba% tu(no! Osobito kad mu se investitor sprema odustati! *e sviGa% mi se 0 i samo ;og 'na 'a%to
te je 'aposlio 0 ali 6ulian je talentiran! *e bih voljela vidjeti ga kako tone u stilu 5saaca /i'rahija!"
"Adrienne$ o emu ti to&"
"Oh$ oprosti 0 oito ti nije rekao"$ ree Adrienne glume)i sa(aljenje! ",jerojatno nije htio toliki teret
staviti na tvoja krhka leda!"
"*jegovu investitoru nije ni na kraj pameti da se povue i' posla!"
Adrienne omota svoju mr%avu %apu s pand(ama oko moje ruke! "*e ako bude imao svu po'ornost
medija tijekom dodjele Oscara! 1reba mu samo jedna 'vije'da! 6edna jedina osoba koja )e se
obve'ati da odjene kreaciju 6uliana 1ennanta 'a %etnju crvenim tepihom! A on tu osobu$ na(alost$
nema 0 'ahvaljuju)i tebi!"
;le3ira! "6adna si"$ ka(em joj$ prola'e)i pokraj nje! "Sad$ oprosti$ imam sastanak s Olivijom!"
"Pitaj ga sama"$ ujem je kako govori dok joj 'atvaram vrata pred nosom! Koja pika! *e 'na %to
govori!
5li 'na& Sto ako se 6ulianov investitor ipak povue ne uspijem li na)i nekoga tko )e odjenuti
6ulianovu kreaciju u nedjelju& O$ ;o(e$ 6uliane$ 'a%to mi nisi rekao& Olivia 2utter je jedina slavna
osoba koju imam 0 a ni nju ba% nemam!
@'mem Svetu stanku i uGem u Olivijin brlog obojen u plavo$ s velikom odgovorno%)u 'a (ivot
svojeg *GP0a na svojim leGima odjevenim u 2hloe!
"Ahhhhhhhhhh+" krikne Olivia punim plu)ima! @ histerinom stanju nestane i'a svijetloplavog
naslonjaa i pokrije glavu rukama! /ogu vidjeti samo nje'ine velike naoale 'a sunce s
metali'iranim staklima$ koje su nje'ino lice patuljka inile jo% manjim!
1hor dotri do mene i 5jutito 'alaje$ poka'uju)i mi iske0%ene onjake! DoGem u napast da 'alajem
na njega! 1om je
8FJ
snobovskom malom psu bolje da me ne ugri'e 0 ili da se opet ne popisa na mene! *e na ove
R-kielice!
"/aria$ idi po dekicu"$ Olivijina pomo)nica naredi ku)noj pomo)nici!
"Bto je&" upita glasnogovornica$ dodaju)i joj rupi)!
"Olivia!!! Olivia!!! Olivia!!!" Olivia poku%ava ne%to re)i$ ali uspijeva samo duboko udisati! Odlui
pribje)i vri%tanju$ oito kao boljem nainu komuniciranja! "Ahhhhhhhhhhhhhhh+" Ako ne prestane$
ra'bit )e itavu svoju 'birku #ali[ue kristalnih riba!
"Hvo nje'ine dekice"$ ree ku)na pomo)nica i umota Oliviju u malen komad i'no%ene plave
tkanine$ a potom se vrati brisanju pra%ine! ini se da joj je vi%e dosadno nego %to ju je uhvatila
panika!
Koji se vrag 'biva& *je'ina je ekipa i' snova nainila savr%en krug oko Olivije$ koja se jo% uvijek
skriva i'a naslonjaa i vri%ti kao da je netko kolje! Dode mi da s njihovim glavama igram oko%0
boko%! @mjesto da to uinim$ priGem Oliviji da joj dam ogrlicu s plavim okom koju mi je dala moja
majka! Oito joj treba vi%e nego meni!
";ok$ Olivia! 5mam 'a tebe najbolju hamajliju na svijetu+ /oja je majka i'radila jednu ocu 'a
dodjelu Oscara$ pa sam je$ naravno$ 'amolila da i'radi jednu i 'a tebe$ tako da dobije% svojeg!!!"
Kad sam joj se pribli(ila$ Olivijin je vrisak postao 'a oktavu vi%i od onog Siss- Spacek u 2arrie!
Pokrije se dekicom preko glave i pone br'o u'micati! Ona poku%ava pobje)i od mene&
"Draga$ nama mo(e% re)i! Bto je&" 'agugu)u bli'anke uglas!
Olivia napokon pone vri%tati i uspije udahnuti malo 'raka! "Kad je Oliviji bilo osam godina$
Oliviju je napao g0g0g0olub"$ promuca!
Golub& Dar je negdje i'a mene golublje gnije'do& Koji se vrag 'biva&
"Du%o$ ispra%it )u svakog goluba koji ti poku%a pri)i"$ ree 6ohn$ nje'in menad(er!
8FI
Olivia promoli ruku ispod dekice$ naslijepo uhvati glasnogovornicu 'a lijevu stranu glave i
nervo'no joj pro%ap)e ne%to na uho!
"Koju ko%ulju$ du%o&" upita glasnogovornica! "#0l0l0olinu"$ 'avri%ti Olivia!
/oju ko%ulju& ,olim ovu 2hloeinu ko%ulju be' rukava s pro'ranim aplikacijama! ;ila je
posljednja u trgovini 1race- Ross i oko nje sam se morala tu)i s Debrom /essing!
"Skini je+ Skini je+" Olivijina ekipa i' snova pone vikati na mene!
Prije negoli uspijem trepnuti$ bli'anke mi pritravaju s vrstom ljepljivom trakom! Pogledam u
ko%ulju! *e! *e mo(e biti! 5li mo(e& Onda shvatim da se itava ova 3rka dignula oko malene slike
kolibri)a i'nad moje lijeve sise! Olivia 2utter ima 3obiju od ptica& Prije nego %to ih uspijem
sprijeiti$ bli'anke ljepljivom trakom lijepe moju sisu da sakriju stra%nu pticu!
"@ redu! Sad je sve u redu"$ ekipa uglas 'agugu)e!
Olivia promoli jedno oko ispod dekice i proviri i'a kuta naslonjaa$ a potom se br'o povue!
"Olivia 'na da je jo% uvijek ispod trake! Olivia (eli da skine% tu ko%ulju i 'apali% je+"
"Dapali je+" Olivijina ekipa i' snova vikne na mene!
/ora da se sirota Good- ;ishop ovako osje)ala tijekom suGenja vje%ticama i' Salema!
6ohn skine svoju nebeskoplavu vestu s ,0i're'om i pru(i mi je! 4uj! /islila sam da je ovakve stvari
protu'akonito nositi be' potko%ulje! ";r'o"$ ree on! "Skini tu ko%ulju!"
"Po(uri"$ mole)ivo )e agentica!
";r(e"$ povie glasnogovornica!
Potajno bacim pogled na etiketu prije negoli je navuem na sebe! Prada! *aravno! Dar ta (ena ne
pre(e ni od ega& Pra'novjerno ubacim ko%ulju u torbu i navuem vestu! Aelim da Olivia odjene
haljinu 6uliana 1ennanta! Aelim to (arko$ kao
Slavne debitantlce
8FC
novu ;alenciaga torbicu 0 i mir u svijetu! Ali ne)u joj dopustiti da spali ovu ko%ulju!
"Ko%ulje vi%e nema"$ ree agentica$ podi(u)i Olivijinu dekicu i poma(u)i njoj da ustane!
"6ako mi je (ao"$ ka(em Oliviji$ nasmije%iv%i se! "Skro' ku(im taj problem s 3obijama!" /o(da )e
se i kod mene javiti nova 3obija$ tako da se ne)u mo)i pribli(iti ni jednoj glumici do kraja (ivota!
5spod naoala$ koje nije htjela skinuti$ po Olivijinim obra'ima slijevali su se potoci ma%kare!
*je'ina ih je glasnogovornica brisala rupi)em! Olivia ispu%e nos i rupi) baci na pod! *ije upravo
bacila svoju balavu maramicu na pod! 5li jest& *ije! /ora da joj je ispala i' ruke$ 'ar ne&
"/aria"$ povie Olivia$ poka'uju)i rukom na rupi) na podu! /aria baci krpu 'a pra%inu i ulovi
rupi) na podu! 6ebote! Sigurno postoji Slu(ba 'a 'a%titu ku)nih pomo)nica kojoj mogu prijaviti
Oliviju!
"Hm$ ovaj$ donijela sam 6ulianova prekrasnog pau!!!" 'austavila sam se prije negoli sam i'govorila
rije paun! *adajmo se da Olivia ne 'na da je paun ptica! *ije ba% da joj 'nanost kuca na vrata! "Bto
misli%$ mo(da bi bilo dobro da sad proba% 6ulianovu haljinu&" br'o se ispravim i krenem prema
pretrpanim stalcima s vje%alicama 'a odje)u! Gurnem ostale haljine u stranu i stavim ispred Olivije
6ulianovu prekrasnu haljinu! "Bto ka(e%&"
"Olivia$ odjenimo te u haljinu"$ ka(u bli'anke 'grabiv%i haljinu i' mojih ruku! *apokon 0 malo
jebene podr%ke! Hvala ;ogu da nisu i'govorile rije s poetnim slovom p!
"@ redu$ ali Olivia (eli da svi okrenete leGa"$ ree Olivia i skri0je se i'a jednog od natrpanih stalaka
s besplatnom di'ajnerskom odje)om! Kakve su to gluposti s novootkrivenom srame(ljivo%)u& Svi
smo ovu (enu ve) vidjeli golu! Da se ra'umijemo$ bila je gola na naslovnici ,anit- 4aira! *o$ 'a%to
od Olivije 2utter oekivati ne%to logino& Svi se pokorno okrenemo!
"Gdje su ljudi 'adu(eni 'a 3ri'uru i %minku&" do%apnem Olivijinoj pomo)nici!
8FR
"Oh$ 'ar ti 6ohn nije rekao&" "6ohn mi nije rekao %to&"
"Olivia je neku veer u ku)i 6asona Sch.art'mana srela Shirle- /ac#aine i ona joj je ovamo
poslala svoju kirlijsku analitiarku aure! Ona je rekla Oliviji da ne napravi ni jedan pote' be' nje!
Shirle- je Oliviji rekla da je ta (ena 'aslu(na 'a nje'ina Oscara 'a ,rijeme nje(nosti!"
/o0o0lim tei Dijete i' vrti)a mo(e vidjeti da je Olivijina aura tamna kao %minka na oima /ar-lina
/ansona! "Gdje je ta analitiarka aure&" upitam!
"Oh$ gore je$ radi 3otogra3sku inventuru Olivijina ormara$ da bi mogla odluiti koje stvari
'atamnjuju Olivijinu auru"$ ree! *aravno! Odje)a je kriva 'a sve! "/aria$ ho)e% li oti)i po
Anousku"$ 'apovjedi Olivijina pomo)nica!
/inutu poslije pojavi se Anouska! Da ovaj 3ilm radi Paul 1homas Anderson$ nje'inu bi ulogu
dodijelio #il- 1omlin! ,i%e kristala visi s nje nego sa S.arovski lustera! 5 ini se kao da je okru(ena
bjeliastom svjetlo%)u 0 ili to ti silni kristali bacaju odbljesak s mramornog poda! *a glavi ima ili
superupijaju)i runik 'a kosu od rebrastog 3rotira$ ili se ipak radi o turbanu!
"5&" upita Olivia$ iskoraiv%i i'a stalka u paunastoj haljini!
Anouska i'vadi svoj svemirski Polaroid 3otoaparat i pone slikati Oliviju i' svih kutova! Dok
Anouska tiho prouava 3otogra3ije$ ja prouavam Oliviju! Haljina i'gleda drugaije! 6e li to ne%to
novo otraga& ekaj malo! Sto se to dogaGa sprijeda& *ema ve'e to %to je haljina drugaija! Olivia je
drugaija! *je'ine malene sise vi%e nisu tako malene! *isam to mogla vidjeti ispod 4ree 2it- majice
koju je imala na sebi$ ali sad je vi%e nego oito da je Olivijin humanitarni rad u stvari bio kodirani
na'iv 'a rad na sisama! Da se ra'umijemo$ ja sam 'apalila svije)u 'a Olivijinu sirotu djevojicu
So3iju! Dar je 'aista mislila da ne)u primijetiti& ekaj$ i usne su joj se malo pove)ale! Pitam se jesu
li joj ubri'gali salo s gu'ice! ula sam da to traje dulje od kolagena!
Slavne debltantice
8F:
"Olivia eka"$ Olivia se ljutito obrati Anouski!
Anouska digne pogled s hrpe 3otogra3ija! "Haljina je savr%ena"$ sveano objavi! 1o+ 5spustim glasan
u'dah olak%anja! "Ali je 'a dodjelu Oscara treba i'raditi u purpurnoj boji! Purpurna je boja napretka
i mo)i$ donosi vibraciju mira! Da Oliviju je purpurna savr%ena"$ 'avr%i Anouska! "5'gubit )e% Oscara
ako odjene% ovu plavu haljinu!"
5'gubiti Oscara& Dato %to je haljina plava& Ali ako bude i'gledala kao jebeni crvenda)$ onda )e ga
dobiti& #judi dragi$ posljednji put ponavljam$ glasovi 'a dodjelu Oscara su ve) pristigla! O$ ;o(e$
ve) ujem 2ojoa kako je na'iva gro(Gem i' ko%are s vo)em! *e mogu dopustiti da se to dogodi!
"Purpurna je moja omiljena boja"$ i'leti i' usta nje'ine glasnogovornice!
"Obo(avam je"$ ree 6ohn!
"Purpurni paun"$ 'agugu)u bli'anke!
Olivia podigne savr%eno poupanu obrvu! O$ ;o(e! O$ ne! 5'govorile su rije na p! Pokrijem u%i
rukama! Sad )e se prolomiti vrisak koji para u%i!
@mjesto "Ooooooooooooh"$ Olivia 'aprede7 "Olivia obo(ava ideju da bude purpurni paun"$ ree! @
redu je$ nema pojma o tome da je paun ptica!
Poku%am ubaciti malo stvarnosti! "Ali pauni nisu purpurne boje$ plavi su! Paunski plavi! ;ilo bi to
kao da 1hora obojimo purpurno!"
Olivia 'astane! O$ ;o(e moj! Doprla sam do nje! *apokon!
"/aria$ na'ovi 2hateau /armutt i reci im da Olivia (eli da 1hora oboje purpurno! 5 1hor bi trebao
biti mo)an$ napredan i miran!" O$ ne! Sto sam to uinila&
"6esi li sigurna& /islim$ plava ti nevjerojatno dobro istie oi"$ i'govorim$ poku%avaju)i oajniki
sauvati 6ulianovo remek00djelo! "A ja mislim daje plava vrlo sna(na 0 i mirna boja! Ocean je plav!
*i%ta ne mo(e biti mirnije od njega$ 'ar ne&"
8FF
Olivijine plave oi poprimile su jako odluan i'ra'! "Anouska je rekla purpurna! Oliviji se sviGa
purpurna! Oliviji se sviGa napredak! Olivia voli mo)$ Olivia voli mir! Olivia voli paune i Olivia (eli
u nedjelju dobiti Oscara! Dar (eli% da Olivia u nedjelju i'gubi Oscara&"
"*e$ ne$ naravno da ne"$ uvjeravam je! "Ali 6ulian je ovu tkaninu uve'ao i' Perua i ona se ne mo(e
bojiti$ a dodjela Oscara je 'a tri dana i ja ne vjerujem da imamo dovoljno vremena da i'radimo
potpuno novu haljinu!"
Olivia se 'apovjedno 'agleda u mene! "Olivia (eli da napravite haljinu u purpurnoj boji! Ako ne
mo(ete$ Olivia je sigurna da )e Donatella$ Giorgio ili /iuccia to biti u stanju!"
Donatella$ Giorgio i /iuccia 'asigurno ne)e! Osobito ne /iuccia!
"1o ne)e biti potrebno! Olivia$ 6ulian i ja (elimo da ti bude% uspje%na$ mo)na i mirna!" Dato %to si$
draga moja$ ve) dobro krenula ni'brdo patolo%kim putem! "6ulian )e vremeplovom otputovati do
drevne Per'ije da pronaGe savr%enu purpurnu boju 'a tvoju haljinu$ Olivia! Radit )e sljede)a
sedamdeset i dva sata be' prestanka$ da dobije% to %to (eli%!" /olim& Otkud je to do%lo& Dobro$
i'gubila sam svoj mlaGahni purpurni ra'um skupa s ostalima ovdje prisutnima! Dara(ena sam!
"Dobro! A ovaj put Olivia (eli da veliina haljine bude kako treba! Olivijin stilist je morao
prepravljati haljinu$ 'ato %to joj nije dobro stajala"$ 'apovjedi Olivia i'la'e)i i' prostorije! Dobro$ a
ovaj put se ti pobrini da ne mijenja% ni%ta na sebi! 1hor se vue 'a Olivijom! Sad mi ga je 'apravo
(ao! *iti ne sanja da )e ga umoiti u kantu purpurne boje!
"Dnai$ odjenut )e% tu haljinu 'a dodjelu Oscara&" poviem 'a njom$ tra(e)i obja%njenje!
"Donesi Oliviji purpurne tkanine"$ prodere se i' hodnika! "5 Olivia (eli da sljede)i put dovede% i
6uliana 1ennanta!"
"*ema problema"$ procijedim$ poku%avaju)i 'vuati samouvjereno$ unato injenici da je svaki
atom mojeg tijela ispunjen
Slavne debitantlce
8F>
sumnjom i u(asom! ,oljela bih Oliviju nabiti na nje'inu PeopleOs 2hoice nagradu! 5 voljela bih da
potom netko drugi ka(e 6ulianu da 0 do nedjelje 0 mora i'raditi sasvim novu haljinu u purpurnoj
boji! 6ednostavno ne vidim naina da sve to uspijemo! ak i da se 6ulian ne vo'i automobilom i'
Kan'asa! *a pamet mi padne jo% crnja misao! Bto ako Adrienne Hunt ima pravo& Bto ako )e se
investitor stvarno povu)i ako ne uspijem nikoga odjenuti u haljinu 6uliana 1ennanta 'a dodjelu
Oscara& O$ ;o(e! O$ ne! Ako ne uspijemo ovu haljinu sa%iti u purpurnoj varijanti$ 6ulian bi mogao
i'gubiti sve 0 'bog mene! *e+ /oram spasiti svojeg *GP0a! /oram smisliti nain da se ta haljina
napravi u purpurnoj boji! Da to mi treba koncentracija o%tra kao britva$ kao kod Anasta'ije dok mi
radi depilaciju meGuno(ja!
5'jurim i' Olivijine ku)e$ uletim u Prius i br'o na'ovem broj 6ulianova mobitela!
"Sve su linije 'au'ete!"
*a sema3oru na kri(anju #a2ienege i Sunseta 'avibrira mi mobitel! "6ulian&+"
"5mam vrlo u'budljivu vijest+" ree moja majka! "/ajstor 2hang je pristao postaviti kamenog lava
nakon %to sam mu obe)ala nabaviti po'ivnicu 'a 'abavu ,anit- 4aira!"
"Postoji li itko na planetu tko ne (eli i)i na ,4 'abavu& /o(e% li uop)e i nabaviti jo% jednu
po'ivnicu& Danas je etvrtak!"
"*e 'nam$ jednostavno )u re)i 2hristopheru da ne mo(e i)i!" "*e mo(e% mu to uiniti"$ ka(em joj
neumoljivo! "Dobro$ onda ti ne mo(e% i)i"$ ree! "/olim&" 'agrcnem se!
"Slu%aj$ draga$ mislim daje sre)a na%e obitelji ve) promijenjena samim obe)anjem da )emo dobiti
kamenog lava! Armanijeva haljina 'a Anjelicu Huston je 'apela na carini i sad nema u emu i)i na
dodjelu Oscara$ a najavljuje nagradu 'a najbolju kostimogra3iju!
8>?
Rekla sam joj nekoliko rijei o tebi i 6ulianu! *adam se da )u se time iskupiti %to ne)u odjenuti
njegovu haljinu!"
"O$ mama$ sjajna si+" Ako Anjelica bude u nedjelju odjenula 6ulianovu haljinu$ majka )e se iskupiti
'a sve ono %to je inila obrnuto od naputaka doktora Spocka 'a podi'anje uravnote(ene djece!
"Anjelica eka na drugoj liniji! Smijem li je ukljuiti u kon03erencijski po'iv&"
"Pu%ta% je da eka& O$ 5suse ;o(e$ da+" proderem se!
"@ redu$ ukljuena je! Pustit )u vas dvije da ra'govarate"$ ree majka!
"Anjelica$ bok$ ba% mi je (ao 'bog tvoje Armanijeve haljine"$ ka(em$ potajno luda od sre)e %to su je
carinici 'aplijenili! Ako kultna 3ilmska bo(ica bude odjenula neku od 6ulianovih kreacija 'a dodjelu
Oseara$ ak i ako Adrienne Hunt ima pravo$ nema %anse da )e investitor 'atvoriti pipu!
"Stvarno ne mogu vjerovati da ne daju haljinu! Kao da Giorgio u njoj %verca drogu"$ ree Anjelica!
"Kod ku)e imam neke 'aista prekrasne haljine 6uliana 1en0nanta! Posve sam sigurna da )e% u bilo
kojoj od njih i'gledati bo(anstveno! 5 bila bi nam uistinu ast da odjene% jednu od njih! 6o% malo pa
sti(em ku)i! /ogu u'eti haljine i odmah ih donijeti"$ ponudim se!
"Dapravo$ kad je tvoja majka spomenula 6uliana$ i'vukla sam katalog koji si mi poslala pro%li
mjesec! 1amo je jedna prekrasna svijetloplava haljina s lepr%avim laticama od ipke ukra%ena
perlama! ,oljela bih je probati"$ ree Anjelica!
"Oh"$ i'ustim$ osje)aju)i kako mi se (eludac ste(e! *aravno da (eli jedinu haljinu i' itave jebene
kolekcije koju nemam! Posljednji put kad sam je vidjela$ bilo je to u 6ulianovu salonu u *e. Morku!
"1o je 6ulianova oda /adame ;utter3l-! Svojom je rukom 'a%io svaku laticu! *o$ imam i sjajnu
pripijenu haljinu boje %ampanjca ukra%enu perlama$ koja bi ti i'vrsno pristajala"$
8>8
poku%am je odvesti u drugom smjeru! "/islim da bi na crvenom tepihu i'vrsno ispala na
3otogra3ijama i' svih kutova!"
"Dvui divno"$ ree Anjelica! "*o$ nadala sam se haljini /adame ;utter3l-!"
Kvragu! "Dopusti samo da obavim nekoliko tele3onskih po'iva! Sigurna sam da )u uspjeti prona)i
tu haljinu"$ ka(em$ osje)aju)i se potpuno nesigurnom!
"1o bi bilo prekrasno! /o(da bi je mogla donijeti veeras na Robertovu i'lo(bu$ pa je mogu probati
veeras nakon veere!"
"*ema problema!"
"5'vrsno! Hvala ti$ #ola$ stvarno si spas u 'adnji as!" Klik!
Savr%ena purpurna tkanina )e morati priekati! /oram stoje prije mogu)e sa'nati gdje je ta
/adame ;utter3l- haljina! Prije negoli ponovno poku%am na'vati 6uliana$ uputim molitvu punu
molbe Gane%u$ da oslobodi sve prepreke na modnom i mobilnom polju! 6o% uvijek je nedostupan!
*a'ovem njegovu pomo)nicu!
"Kat-a$ bok! ,e) satima poku%avam dobiti 6uliana! 6esi li se ula s njim&" upitam je nervo'no!
"Posljednji put kad smo ra'govarali bio je negdje i'meGu Grand Rapidsa i Grand 2an-ona i nije
imao signala"$ ree Kat-a! "6edva sam ra'umjela %to govori$ jer je ostao be' antibakterijskog
sredstva 'a pranje ruku i nije htio niti dotaknuti javnu govornicu! Potom mu je ponestalo kovanica i
nisam se ula s njim! /ogu li ti ja nekako pomo)i&"
"Pa$ 'apravo mo(e% poeti time %to )e% 6ulianu re)i da mora ponovno sa%iti paun0haljinu 'a Oliviju
2utter u purpurnoj ver'iji"$ rekoh!
"/olim& O$ ne! *ema 'a to vremena! 5 'na% %to 6ulian misli o toj boji+" ree Kat-a!
"Dato ja ne (elim biti ta koja )e mu to re)i"$ ka(em$ osje)aju)i paniku u vlastitu glasu! "Slu%aj$
mo(da uGemo na velika vrata s
8>9
Anjelicom Huston! *je'ina je Armanijeva haljina 'apela na carini i mislim da sam je uvjerila da
odjene jednu od 6ulianovih!"
"O$ ;o(e! #ola$ to je divno! Kako ti mogu pomo)i&"
"Anjelica (eli probati onu svijetloplavu haljinu /adame ;utter3l-!"
"O0oh"$ u'dahne Kat-a!
"Bto misli% pod tim Oo0ohO1O
"*atasha Greer Smith nosi tu haljinu na snimanju japanske reklame$ koje je u tijeku$ 'a 5sheidovu
kremu protiv starenja od slavujeva i'meta"$ ree Kat-a!
"6esi li ti to rekla i'met$ misli%!!!"
"Govno! Govno slavuja"$ ree Kat-a! "*avodno je to stolje)ima bila tajna mladenake ko(e gej%a!"
"Kat-a$ ja govorim o dodjeli Oscara$ a ti govori% o ptijem govnu! *atasha Greer Smith je pro%le
godine dobila Oscara! Da%to reklamira ptiji drek u 6apanu&"
"ula sam da joj 'a to pla)aju dvije milje dolara"$ povjerljivo )e Kat-a!
"Kat-a$ ta mi haljina treba veerasl" i'govorim$ osje)aju)i kako mi puis raste!
"Pa$ sre)om$ snimaju u #!A!0u! 1rebali su 'avr%iti jo% pro%li tjedan$ ali kasne"$ ree!
"5suse$ Kat-a$ ne snimaju Rat i mir! /oram do)i do haljine! Gdje snimaju&"
"@ @niversalovu studiju"$ ree Kat-a!
"Kre)em"$ ka(em i br'o se polukru(no okrenem na Sunset ;oulevardu! "/o(e% li na'vati stilisticu i
re)i joj da nam haljina treba odmah i pobrinuti se da ostave moje ime na vratima$ tako da me puste
unutra& A ako se uje% s 6ulianom$ nagovori ga da me odmah na'ove!"
Klik!
S S S
8>J
*akon tri jedva i'bjegnuta 3atalna sudara$ jedne ka'ne 'a prebr'u vo(nju kro' 4ranklin i barem pet
puta poka'anog srednjeg prsta$ ljutita$ spokojna i potpuno usredotoena ratnica s ceste od prije
jednoga sata sad je potpuno nestala! Prije bi se mogla na'vati sjebanom gubitnicom koja usred %pice
vo'i 8C kilometara na sat! Dar svi idu u @niversal&
Da'voni mi mobitel!
";ok$ 2ricket"$ ka(em$ jedva odljepljuju)i prste s volana$ jer su mi 'globovi na rukama ve)
pobijelili od stiskanja!
"*e 'vui% ba% dobro"$ ree ona!
"5 nisam dobro! @ posljednji trenutak smo dobili priliku da odjenemo Anjelicu Huston 'a dodjelu
Oscara$ ali haljina koju (eli probati nakon veere u Gagosianu je skro' u dolini$ a mislim da bih do
1okija br(e do%la!"
"#ola$ to je nevjerojatno+ Anjelica )e mo(da nositi 6ulianovu haljinu na dodjeli Oscara+"
"*evjerojatno bi bilo da me sad pogodi grom"$ odvratim$ osje)aju)i kako mi se leGni mi%i)i gre$
jer sjedim poput deve0desetogodi%nje bakice$ na rubu sjedala!
"Poku%aj vje(bati disanje$ to djeluje smiruju)e! *a'ovi me nakon %to obavi% @niversal!"
"*e$ nemoj poklopiti! Ra'govaraj sa mnom dok vo'im! Gdje si ti& *emoj mi re)i da ti i S!D! ru%ite
svjetski rekord u tantrikom seksu!"
"*isam ga niti vidjela od ponedjeljka naveer! Samo 'ato %to smo u tjednu dodjele Oscara$ svi (ele
poduku i' instant0Dena$ kartu 'a i'bavljenje od karme 0 i 3ino oblikovane bicepse!"
"6a ne 0 ja samo (elim do)i do @niversala! Kako je pro%la audicija 'a ono o *e. Orleansu& 6esi li ti
nova Sandra Oh&" glas mi napukne dok gledam kako se ka'aljka br'inomjera vra)a na nulu!
"6edno veliko Oh ne"$ ree 2ricket$ takoGer napuklim glasom! "Samo sam gubila vrijeme s
perikom! Rekli su da 0 pjevaj sa
8>I
mnom$ sestro 0 idu u sasvim drugom smjeru! Potpuno odbacuju taj a'ijski pogled na stvari i daju
ulogu toj (enskoj koja bi trebala biti nova Halle ;err-$ ili %to ve)!"
"Oh$ 2ricket$ tako mi je (ao"$ ka(em$ iako ne 'nam koga mi je vi%e (ao 0 2ricket ili same sebe dok
igram glavnu ulogu u 3ilmu @(as na autocesti! "5ma li Kate ve) ne%to novo 'a tebe&"
"@bacila me na audiciju 'a 2S57 1elAviv! Da barem jo% imam onu Davidovu 'vije'du i' Kabale!"
"Sje)a% se kad si nas nagovorila da te 'ovemo Rachel&"
"O$ ;o(e! *atjerala sam te da nosi% onaj crveni konac koji je pustio boju po tvojoj svijetloj
kukianoj haljini kad je poela padati ki%a! Slu%aj$ (elim tvoje odobrenje da 'a ovu i'lo(bu u
Gagosianu veeras odjenem Guccijevu haljinu koju sam odabrala! ,eeras bi svi trebali biti na
Robertovoj retrospektivnoj i'lo(bi! /o(da )e do)i ak i ;ruckheimer! Daista se nadam da )e mi
po'iranje 'a Roberta pomo)i da napokon moja karijera krene!"
"Pa$ po'irala si gola"$ ka(em joj!
"Do)i )e% veeras$ 'ar ne&"
"Ako jednom uspijem si)i s autoceste 8?8!"
"Dna% da je sad sunce u ,agi 0 to je vrlo povoljno ra'doblje 'a tebe! Anjelica )e sigurno odjenuti
haljinu! 6ednostavno to 'nam!"
Klik!
Sedamdeset i devet nepovoljnih minuta poslije ka'aljka na mojem br'inomjeru jo% je 'alijepljena 'a
nulu$ a vanjska temperatura popela se sa 9I stupnja na nevjerojatno ljepljivih JC <u dolini je uvijek
puno toplije=! /oj je krvni tlak vjerojatno 8R?U8??! Da ne spominjem da mogu osjetiti kako mi se
ra'vija in3ekcija mokra)nih putova jer se ve) dva sata i devetnaest minuta su'dr(avam da se ne
popi%kim!
8>C
Sad je dosta! /oram se maknuti s ove autoceste! Probijem se preko desne trake do rampe 'a sila'ak!
@gledam Starbucks! Svojom R-kielicom dam gas do daske$ projurim na drugu stranu ulice i bacim
se u sprint do (enskog 'ahoda! *a i'la'u i' Starbucksa sudarim se i'ravno s 0 tipom s terapije! Bto
on radi ovdje$ toliko daleko u dolini& Dar (ivi ovdje& *a sebi ima vestu sveuili%ta Harvard! Dar je
stvarno tamo studirao"& Pod rukom nosi primjerak Doktora Divaga!
";ok"$ ree tip s terapije!
"Hej"$ ka(em! "6esi li do%ao do dijela kad se 6ulie 2hristie i Omar Shari3 poljube&"
"Ovo je roman$ a ne 3ilm"$ nasmije se tip s terapije! 5ma lijep osmijeh!
"Aha"$ nasmije%im mu se!
",idim da si napredovala od crvenog konca do o'biljne koliine gumica!"
"/olim&" i'ustim! ;aci pogled na moju lijevu ruku$ koja je od 'ape%)a do lakta prekrivena
(arkoru(iastim gumicama! *a njih sam sasvim 'aboravila! "Aha$ to$ pa$ ovaj$ jednom mi je jedna
pukla$ a to si vi%e ne smijem dopustiti!"
"Dnam taj osje)aj"$ odgovori$ poka'uju)i mi svoju 0 jednu crnu gumicu na desnoj ruci!
"Hvo ti jedna re'ervna"$ ka(em mu$ skidaju)i gumicu s ruke! Dok mu je stavljam na dlan$
ra'mi%ljam 'a%to ovakav tip uop)e treba gumicu 0 da se sprijei da kupi jo% jednu ko%ulju 6! 2re.&
"Drago mi je da smo se sreli$ ali 'aista moram i)i!"
",idimo se"$ ree$ "i nadam se da mi ovo ne)e trebati"$ udari se jo% jedanput ru(iastom gumicom
po ruci prije ulaska u Starbucks!
"Da$ ni tebi$ ni meni"$ dobacim mu$ jure)i prema autu! Da0vibrira mi mobitel! 6edna nova poruka!
*emoj mi re)i da ti se vi%e ne sviGaju bo(uri! XO$ja
8>R
Poruka od S15PH! O$ ne! /unjevito uGem u auto i sjednem na dlanove ne bih li se tako sprijeila da
mu odgovorim! Dasigurno mu ne)u odgovoriti! *e)u mu re)i da "mi se bo(uri ne sviGaju$0nego ih
obo(avam! XO$ ja!" *ema %anse! Pogledam u mobitel! Potom u ruku punu gumica! Ponovno
mobitel! Ruka! /obitel! Ruka! Sigurno ne)u pritisnuti tipku O%aljiO!
*a 'aslonu mi 'asvijetli natpis POR@KA POS#A*A!
O$ ;o(e! Da%to sam to uinila& *e smijem dopustiti da me S15PH omete na putu 'a @niversal!
/oram do)i do haljine! Dam gas do daske i ostatak puta je'dim poput 6e33a Gordona!
*apokon sti(em do studija dvanaest$ uvjerena da sam u predin3arktnom stanju! @la'ak mi 'aprijei
golem djelatnik osiguranja!
";ok$ ovdje se snima reklama s *atashom Greer Smith$ 'ar ne&" upitam ga$ napre(u)i vrat da ga
uspijem pogledati u oi!
"1ko ste vi&"
"Ovaj$ bok$ ja sam #ola Santisi i ovdje bih se trebala na)i sa stilisticom Dais- Adams!"
"Dao mi je$ snimanje je 'atvoreno"$ ree on i ne trepnuv%i!
"Kako to mislite$ 'atvoreno+ *e mo(e biti 'atvoreno"$ odvratim i pogledam na sat ve) pomalo u
panici! "Dais- 'na da )u do)i! 1rebala vam je ostaviti moje ime$ ali budu)i da nije$ mo(ete li mi je
po'vati&" upitam!
"Dao mi je$ gospodina$ ali ne smijem napustiti svoje radno mjesto"$ odvrati nepokolebljivo!
"/aloprije se 3otogra3 Stara poku%ao uvu)i unutra kad sam oti%ao na 'ahod!"
"Slu%ajte$ gospodine$ kunem vam se da ne (elim slikati! Radim 'a modnog kreatora koji je i'radio
haljinu koju nosi *atasha Greer Smith i vrlo je va(no da je u'mem natrag! Posljednja tri sata
provela sam u krajnje 'atupljuju)oj prometnoj gu(vi$ samo da bih do%la do vas! /olim vas! Samo
me malo pustite!"
*a moj oaj on odgovori tupim pogledom!
8>:
"/olim vas"$ 'avapim$ osje)aju)i da )e svakog trenutka brana popustiti! "Sve ovisi o tome ho)u li
uspjeti dobiti haljinu+ Anjelica Huston je (eli odjenuti 'a dodjelu Oscara$ a ako ona to uini$ moj )e
najbolji prijatelj 0 koji je istodobno i moj %e3 0 uspjeti spasiti svoj posao od propasti"$ provali i'
mene$ a ja ne mogu 'austaviti bujicu! "5 ja )u imati karijeru$ koju oajniki trebam$ jer ako ni ovaj
put ne uspijem$ ne vjerujem da )u se od toga ikad oporaviti"$ nastavljam! "/olim vas$ gospodine$
moram u)i unutra! Kao 'alog )u vam ostaviti sve %to imam"$ 'avapim$ gurnuv%i mu svoju crnu
2hanelovu torbu u ruke!
"Dbog ovog bih mogao gadno nadrapati"$ ree$ osvr)u)i se!
"/olim vas"$ 'avapim ponovno$ skidaju)i jaknu i ponem otkopavati %tikle!
"@ redu$ u redu$ prestanite skidati odje)u"$ ree napokon$ otvoriv%i mi vrata!
"Hvala"$ ka(em dok utravam na set!
"5sheido slavujeva krema! Klapa 8JJ"$ umorno najavi pokisli mladi pomo)nik redatelja! *a sebi
ima ki%nu kabanicu boje kanarinca! udno! Osvrnem se oko sebe i promotrim prostrani set! Svi i'
ekipe na sebi imaju (arko (ute ki%ne kabanice! Sto se dogaGa& Gledam ljude i' ekipe$ ne bih li
negdje prepo'nala Dais-$ ali nigdje je ne vidim! Pomo)nik redatelja udari klapom ispred *atashe
Greer Smith$ koja stoji ispred golemog 'elenog 'aslona u 6ulianovoj svijetloplavoj sjajnoj haljini! @
toj haljini i'gleda kao seksepilna diva holivudskih 3ilmova i' 'latnog doba Holl-.ooda$ jer joj
oprava prianja u'a sve obline poput druge ko(e! Bteta %to )e samo u 6apanu vidjeti koliko je
prekrasna!
"Akcija+" povikne iscrpljeni redatelj ispod kapuljae svoje kabanice! "5 ponite s ki%om!" S ki%om&
Odjednom me polije olujna bujica vode! Kro' ki%ne kapljice veliine loptica 'a gol3 %kiljim prema
*atashi Greer Smith$ koja je sad mokra do gole ko(e! O$ ;o(e! O$ ne! 6ulianova haljina! *e+
@(asnuta gledam kako njegova prekrasna haljina postaje mokra krpa!
8>F
Amanda Goldberg 5 Ruthanna Khalighl Hopper
"O$ ;o(e$ #ola$ pa ti si mokra kao mi%"$ ree Dais-$ doletjev%i do mene u Diorovim gumenim
i'mama i u prikladnoj Diorovoj ki%noj kabanici! Stavi mi ki%obran i'nad glave da me 'a%titi od
umjetno stvorene monsunske ki%e!
"Dais-$ %to se 'biva& 6ulianova haljina je sko' mokra!"
"*atasha i redatelj su odluili da odbace originalnu ideju 'a reklamu i naprave odu 3ilmu Pjevajmo
na ki%i! Obe)avam da )u haljinu odnijeti na kemijsko i%)enje im 'avr%imo snimati i do sutra )e
i'gledati kao nova"$ ree Dais-!
"Dar ti Kat-a nije rekla da mi haljina treba sad& Anjelica Huston je (eli odjenuti 'a dodjelu Oscara i
trebala bih se na)i s njom 'a!!!" pogledam na sat i protrnem$ "!!! sat i etrdeset i pet$ i to na ;everl-
Hillsu!"
"#ola$ ba% mi je (ao! *e vjerujem da )e snimanje trajati jo% dugo$ jer im ponestaje vode"$ poku%a mi
se ispriati! "Da%to ne bi priekala u prikolici gdje je garderoba& Ako nastavi% stajati na ovoj ki%i$
dobit )e% upalu plu)a!" Radije bih 'aradila upalu plu)a nego da Anjelici ne odnesem haljinu 0 da
opet ne uspijem!
"Dobro$ ali doGi po mene one sekunde kad 'avr%ite"$ ka(em$ %ljapkaju)i prema i'la'u sa seta!
"Hvo je"$ ree Dais- jedan sat poslije$ sat u kojem sam i'gri'la sve nokte$ baciv%i haljinu natopljenu
vodom u moje ispru(ene ruke! "6ako mi je (ao!"
Odlijepim haljinu od dlanova i ra%irim je pred sobom! ;a% sam sjebana! 1rebala bih se pojaviti u
galeriji Gagosian 'a etrdeset i pet minuta 0 sa suhom haljinom u rukama! Pa(ljivo odnesem
dragocjenu tkaninu do auta!
6o% sam samo nekoliko centimetara daleko od otvaranja vrata svojeg Priusa i uskakanja u auto$ kad
mi se %tikla poskli'ne po betonu i gle(anj mi se i'makne poda mnom! Dok padam$ vidim samo
imaginarnu neonsku reklamu na kojoj pi%e7 Spasi haljinu! Ako ovako mokra padne na gro'ni
plonik umrljan uljem$ bit )e sasvim uni%tena 0 i ja skupa s njom!
8>>
"/olim vas"$ 'avapim$ osje)aju)i da )e svakog trenutka brana popustiti! "Sve ovisi o tome ho)u li
uspjeti dobiti haljinu+ Anjelica Huston je (eli odjenuti 'a dodjelu Oscara$ a ako ona to uini$ moj )e
najbolji prijatelj 0 koji je istodobno i moj %e3 0 uspjeti spasiti svoj posao od propasti"$ provali i'
mene$ a ja ne mogu 'austaviti bujicu! "5 ja )u imati karijeru$ koju oajniki trebam$ jer ako ni ovaj
put ne uspijem$ ne vjerujem da )u se od toga ikad oporaviti"$ nastavljam! "/olim vas$ gospodine$
moram u)i unutra! Kao 'alog )u vam ostaviti sve %to imam"$ 'avapim$ gurnuv%i mu svoju crnu
2hanelovu torbu u ruke!
"Dbog ovog bih mogao gadno nadrapati"$ ree$ osvr)u)i se!
"/olim vas"$ 'avapim ponovno$ skidaju)i jaknu i ponem otkopavati %tikle!
"@ redu$ u redu$ prestanite skidati odje)u"$ ree napokon$ otvoriv%i mi vrata!
"Hvala"$ ka(em dok utravam na set!
"5sheido slavujeva krema! Klapa 8JJ"$ umorno najavi pokisli mladi pomo)nik redatelja! *a sebi
ima ki%nu kabanicu boje kanarinca! udno! Osvrnem se oko sebe i promotrim prostrani set! Svi i'
ekipe na sebi imaju (arko (ute ki%ne kabanice! Sto se dogaGa& Gledam ljude i' ekipe$ ne bih li
negdje prepo'nala Dais-$ ali nigdje je ne vidim! Pomo)nik redatelja udari klapom ispred *atashe
Greer Smith$ koja stoji ispred golemog 'elenog 'aslona u 6ulianovoj svijetloplavoj sjajnoj haljini! @
toj haljini i'gleda kao seksepilna diva holivudskih 3ilmova i' 'latnog doba Holl-.ooda$ jer joj
oprava prianja u'a sve obline poput druge ko(e! Bteta %to )e samo u 6apanu vidjeti koliko je
prekrasna!
"Akcija+" povikne iscrpljeni redatelj ispod kapuljae svoje kabanice! "5 ponite s ki%om!" S ki%om&
Odjednom me polije olujna bujica vode! Kro' ki%ne kapljice veliine loptica 'a gol3 %kiljim prema
*atashi Greer Smith$ koja je sad mokra do gole ko(e! O$ ;o(e! O$ ne! 6ulianova haljina! *e+
@(asnuta gledam kako njegova prekrasna haljina postaje mokra krpa!
8>F
"O$ ;o(e$ #ola$ pa ti si mokra kao mi%"$ ree Dais-$ doletjev%i do mene u Diorovim gumenim
i'mama i u prikladnoj Diorovoj ki%noj kabanici! Stavi mi ki%obran i'nad glave da me 'a%titi od
umjetno stvorene monsunske ki%e!
"Dais-$ %to se 'biva& 6ulianova haljina je sko' mokra!"
"*atasha i redatelj su odluili da odbace originalnu ideju 'a reklamu i naprave odu 3ilmu Pjevajmo
na ki%i! Obe)avam da )u haljinu odnijeti na kemijsko i%)enje im 'avr%imo snimati i do sutra )e
i'gledati kao nova"$ ree Dais-!
"Dar ti Kat-a nije rekla da mi haljina treba sad& Anjelica Huston je (eli odjenuti 'a dodjelu Oscara i
trebala bih se na)i s njom 'a!!!" pogledam na sat i protrnem$ "!!! sat i etrdeset i pet$ i to na ;everl-
Hillsu!"
"#ola$ ba% mi je (ao! *e vjerujem da )e snimanje trajati jo% dugo$ jer im ponestaje vode"$ poku%a mi
se ispriati! "Da%to ne bi priekala u prikolici gdje je garderoba& Ako nastavi% stajati na ovoj ki%i$
dobit )e% upalu plu)a!" Radije bih 'aradila upalu plu)a nego da Anjelici ne odnesem haljinu 0 da
opet ne uspijem!
"Dobro$ ali doGi po mene one sekunde kad 'avr%ite"$ ka(em$ %ljapkaju)i prema i'la'u sa seta!
"Hvo je"$ ree Dais- jedan sat poslije$ sat u kojem sam i'gri'la sve nokte$ baciv%i haljinu natopljenu
vodom u moje ispru(ene ruke! "6ako mi je (ao!"
Odlijepim haljinu od dlanova i ra%irim je pred sobom! ;a% sam sjebana! 1rebala bih se pojaviti u
galeriji Gagosian 'a etrdeset i pet minuta 0 sa suhom haljinom u rukama! Pa(ljivo odnesem
dragocjenu tkaninu do auta!
6o% sam samo nekoliko centimetara daleko od otvaranja vrata svojeg Priusa i uskakanja u auto$ kad
mi se %tikla poskli'ne po betonu i gle(anj mi se i'makne poda mnom! Dok padam$ vidim samo
imaginarnu neonsku reklamu na kojoj pi%e7 Spasi haljinu! Ako ovako mokra padne na gro'ni
plonik umrljan uljem$ bit )e sasvim uni%tena 0 i ja skupa s njom!
8>>
"/olim vas"$ 'avapim$ osje)aju)i da )e svakog trenutka brana popustiti! "Sve ovisi o tome ho)u li
uspjeti dobiti haljinu+ Anjelica Huston je (eli odjenuti 'a dodjelu Oscara$ a ako ona to uini$ moj )e
najbolji prijatelj 0 koji je istodobno i moj %e3 0 uspjeti spasiti svoj posao od propasti"$ provali i'
mene$ a ja ne mogu 'austaviti bujicu! "5 ja )u imati karijeru$ koju oajniki trebam$ jer ako ni ovaj
put ne uspijem$ ne vjerujem da )u se od toga ikad oporaviti"$ nastavljam! "/olim vas$ gospodine$
moram u)i unutra! Kao 'alog )u vam ostaviti sve %to imam"$ 'avapim$ gurnuv%i mu svoju crnu
2hanelovu torbu u ruke!
"Dbog ovog bih mogao gadno nadrapati"$ ree$ osvr)u)i se!
"/olim vas"$ 'avapim ponovno$ skidaju)i jaknu i ponem otkopavati %tikle!
"@ redu$ u redu$ prestanite skidati odje)u"$ ree napokonPO otvoriv%i mi vrata!
"Hvala"$ ka(em dok utravam na set!
"5sheido slavujeva krema! Klapa 8JJ"$ umorno najavi pokisli mladi pomo)nik redatelja! *a sebi
ima ki%nu kabanicu boje kanarinca! udno! Osvrnem se oko sebe i promotrim prostrani set! Svi i'
ekipe na sebi imaju (arko (ute ki%ne kabanice! Sto se dogaGa& Gledam ljude i' ekipe$ ne bih li
negdje prepo'nala Dais-$ ali nigdje je ne vidim! Pomo)nik redatelja udari klapom ispred *atashe
Greer Smith$ koja stoji ispred golemog 'elenog 'aslona u 6ulianovoj svijetloplavoj sjajnoj haljini! @
toj haljini i'gleda kao seksepilna diva holivudskih 3ilmova i' 'latnog doba Holl-.ooda$ jer joj
oprava prianja u'a sve obline poput druge ko(e! Bteta %to )e samo u 6apanu vidjeti koliko je
prekrasna!
"Akcija+" povikne iscrpljeni redatelj ispod kapuljae svoje kabanice! "5 ponite s ki%om!" S ki%om&
Odjednom me polije olujna bujica vode! Kro' ki%ne kapljice veliine loptica 'a gol3 %kiljim prema
*atashi Greer Smith$ koja je sad mokra do gole ko(e! O$ ;o(e! O$ ne! 6ulianova haljina! *e+
@(asnuta gledam kako njegova prekrasna haljina postaje mokra krpa!
8>F
"O$ ;o(e$ #ola$ pa ti si mokra kao mi%"$ ree Dais-$ doletjev%i do mene u Diorovim gumenim
i'mama i u prikladnoj Diorovoj ki%noj kabanici! Stavi mi ki%obran i'nad glave da me 'a%titi od
umjetno stvorene monsunske ki%e!
"Dais-$ %to se 'biva& 6ulianova haljina je sko' mokra!"
"*atasha i redatelj su odluili da odbace originalnu ideju 'a reklamu i naprave odu 3ilmu Pjevajmo
na ki%i! Obe)avam da )u haljinu odnijeti na kemijsko i%)enje im 'avr%imo snimati i do sutra )e
i'gledati kao nova"$ ree Dais-!
"Dar ti Kat-a nije rekla da mi haljina treba sad& Anjelica Huston je (eli odjenuti 'a dodjelu Oscara i
trebala bih se na)i s njom 'a!!!" pogledam na sat i protrnem$ "!!! sat i etrdeset i pet$ i to na ;everl-
Hillsu!"
"#ola$ ba% mi je (ao! *e vjerujem da )e snimanje trajati jo% dugo$ jer im ponestaje vode"$ poku%a mi
se ispriati! "Da%to ne bi priekala u prikolici gdje je garderoba& Ako nastavi% stajati na ovoj ki%i$
dobit )e% upalu plu)a!" Radije bih 'aradila upalu plu)a nego da Anjelici ne odnesem haljinu 0 da
opet ne uspijem!
"Dobro$ ali doGi po mene one sekunde kad 'avr%ite"$ ka(em$ %ljapkaju)i prema i'la'u sa seta!
"Hvo je"$ ree Dais- jedan sat poslije$ sat u kojem sam i'gri'la sve nokte$ baciv%i haljinu natopljenu
vodom u moje ispru(ene ruke! "6ako mi je (ao!"
Odlijepim haljinu od dlanova i ra%irim je pred sobom! ;a% sam sjebana! 1rebala bih se pojaviti u
galeriji Gagosian 'a etrdeset i pet minuta 0 sa suhom haljinom u rukama! Pa(ljivo odnesem
dragocjenu tkaninu do auta!
6o% sam samo nekoliko centimetara daleko od otvaranja vrata svojeg Priusa i uskakanja u auto$ kad
mi se %tikla poskli'ne po betonu i gle(anj mi se i'makne poda mnom! Dok padam$ vidim samo
imaginarnu neonsku reklamu na kojoj pi%e7 Spasi haljinu! Ako ovako mokra padne na gro'ni
plonik umrljan uljem$ bit )e sasvim uni%tena 0 i ja skupa s njom!
8>>
@ 'raku 'aokrenem tijelo i bacim haljinu i'nad sebe svom snagom$ tako da ne padne na tlo dok ja
slije)em na bok u' glasan tup udarac! Podignem se na koljena$ a polomljena mi se %tikla ljulja s
gle(nja kao mlijeni 'ub petogodi%njeg djeteta! Ruke mi drhte dok ih di(em prema nebu da uhvatim
3rancusku ipku koja se usporeno kre)e 'rakom 0 nekim nebesko0modnim udom 0i doleti mi ravno
u naruje! Haljina nije niti okr'nula tlo! /ogla bih plakati od sre)e 0 i boli 0 ali nemam vremena!
Pa(ljivo stavim haljinu na suvo'ako sjedalo i spustim se ni' pet katova gara(e! Panino gledam
haljinu dok mi tlak raste! @palim klima0ureGaj! Dovraga$ kako )u osu%iti haljinu& @ tom trenutku
shvatim da je jedini nain da iskljuim klimu i ukljuim grijanje! Pa %to ako je vani trideset i koji
stupanj$ a u mojem )e autu biti etrdeset i pet$ pa umrem od gu%enja& /a%em haljinom ispred
ventilatora! DoGem do autoceste 8?8$ s jednom rukom na upravljau$ i s olak%anjem opa'im da se
ka'aljka br'inomjera popela na :? kilometara na sat! Dok se vo'im prema i'la'u 2ahuenga i 'atim
krivudam kao luGakinja kro' ulice #os Angelesa$ poinje mi se griti biceps! /islim da nije bio
ovako aktivan od posljednje rasprodaje *eimana /arcusa prije %est mjeseci! Ali$ kvragu$ haljina je i
dalje mokra!
Kad napokon ugledam ;everl- Hills u daljini$ ini mi se kao da ujem 'bor anGela! *aga'im po
gasu po Santa /onica ;oulevardu i skrenem na Rodeo Drive! Gotovo sam skrenula s Rodeo Drivea
kad mi je ne%to privuklo pogled! Polukru(no se okrenem!
"Hvala ;ogu da ste jo% ovdje ovako kasno"$ ka(em 4redericu 4ekkaiju$ dok %epaju)i ula'im u
njegov salon na polomljenoj %tikli!
"Draga$ ovo je tjedan dodjele Oscara"$ ree$ sa svojim prepo'natljivim osmijehom! "1reba ti"$
'astane i promotri me od glave do pete$ "sve! /ogli bismo poeti s 3eniranjem!"
"*emam vremena"$ ka(em$ poletjev%i prema su%ilu 'a kosu! "4rederic$ ho)e li ti smetati ako se
poslu(im ovim&" ka(em
9??
Amonda Goldberg i Ruthanna Khalighi Hopper
mahnito ma%u)i haljinom ispod ispuha toplog 'raka! "5 ima% li$ nekim sluajem$ glaalo na paru&"
@kli(em do parkirali%ta ispred galerije Gagosian s jo% jednom minutom vremena da 'grabim haljinu
i teatralno uGem! Damalo se poskli'nem na volane haljine dok utravam$ a onda mi sine da Anjelica
mo(da ne bi htjela da joj gurnem haljinu u lice na i'lo(bi radova nje'ina mu(a!
"Ho)ete li$ molim vas$ odlo(iti haljinu u garderobu&" ka(em pomo)nici koja stoji na ula'u u
galeriju$ i to tako br'o$ u jednom dahu$ da doslovce mogu vidjeti kako sam otpuhala nje'ine uvojke
i' salona 6onathan Antin!
"6este li po'vani na i'lo(bu&" upita me$ odmjeravaju)i me od glave do pete kao da (ivim u
kartonskoj kutiji na kri(anju Holl-.ooda i ,inea! /o(da )emo 6ulian i ja na kraju i 'avr%iti tamo
'ajedno$ ako ne uspijem nikoga nagovoriti da odjene njegovu kreaciju 'a dodjelu Oscara! ;ijesno
ponem prekapati po torbi tra(e)i 'gu(vanu po'ivnicu!
"Dnam da uop)e nisam primjereno odjevena"$ i'lanem$ kri0ve)i vrat ne bih li negdje spa'ila
Anjelicu! Daista sam to blago rekla! Kosa mi je od ki%e i 'noja 'alijepljena 'a glavu! /oje jadne
'gu(vane /arnis hlae jo% su mokre! 5sto vrijedi i 'a Pradinu ne0beskoplavu vestu s ,0i're'om
Olivijina menad(era koju jo% uvijek imam na sebi! *a licu nemam ni trunke %minke$ a onda bacim
pogled i na noge 0 na ru(iaste papue 'a pedikuru koje sam u'ela kod 4ekkaija$ da mi gle(anj ne
pukne poput R-kiel %tikle!
"Hvo"$ ree pomo)nica daju)i mi potvrdu da je Anjelicina haljina u garderobi!
@ prostranom galerijskom prostoru spa'im 2ricket i Kate! 2ricket mi mahne!
"Gdje je Anjelica&" i'ustim kad stignem do njih! Kate se namr%ti kad joj se doslovce sru%im u
'agrljaj!
"Gro'no i'gleda%!"
9?8
"Hvala %to to istie%"$ ka(em$ promatraju)i savr%eno odjevenu gomilu ljudi koji jedni drugima dijele
'rane poljupce u %esto etvornih metara velikom prostoru galerije koju je projektirao Richard
/eier! 6edini vremenski uvjeti kojima je ova parada super'vije'da bila i'lo(ena itav dan bili su
su%ilo 'a kosu i' salona 2hrisa /c/illana$ kist 'a %minkanje ;obb- ;ro.n i smiak Dolce \
Gabbana! "Do%la sam ravno i' @niversala"$ i'govorim poku%avaju)i do)i do 'raka! "Ovo je dan koji
je trebalo prespavati! Damislite da ste u istom danu pje%aile ama'onskom pra%umom U
podsaharskom pustinjom i dobit )ete glavninu onoga %to sam danas pre(ivjela! Ali isplatilo se jer )e
Anjelica nositi 6ulianovu haljinu na dodjeli Oscara+"
"#ola$ to je nevjerojatno dobra vijest+" ree Kate! "Kad se to dogodilo&"
"Dogodit )e se im uspijem na)i Anjelicu"$ ka(em$ promatraju)i gomilu$ istodobno povlae)i svoje
dvije prijateljice 'a ruku! @ jednom trenutku moju po'ornost privue skulptura Roberta Grahama
ispred mene!
"2ricket$ je li to!!!"
"/oj klitoris& 6est!" 2ricket pogne glavu pocrvenjev%i od ponosa!
"/ora% mi poka'ati kako se namjestiti u ovu po'u"$ ree Kate$ poka'uju)i bronanu 3iguru 2ricket
koja dubi na glavi 0 gola! ini se da su se isplatili satovi joge koje je pohaGala!
"Opa! *ikad nisam pomislila da )u tako intimno upo'nati taj dio tvojeg tijela"$ ka(em i vratim se
nervo'nom okretanju oko sebe u potra'i 'a Anjelicom!
"Robert je rekao da sam puna energije koja 'rai"$ ree 2ricket! Pa$ oito je kompliment kad
nekome ka(e% da joj maca 'rai$ 'ar ne&
"/islim stvarno$ kad ;rett Ratner ovo vidi$ 'asigurno )e ti dati ulogu u neemu!" Kimnem glavom
prema po'natom 'avodniku meGu redateljima i 6essici Albi$ koji$ gotovo priljubljeni$ u kutu
ra'govaraju pokraj dvometarskog$ anatomski savr%eno tonog
9?9
bronanog primjerka (enskog savr%enstva! 6o% uvijek nigdje nema ni traga Anjelici!
"Da%to bih se inae 'adu(ila da kupim Guccijevu haljinu&" ree 2ricket$ 'avrtjev%i se u crnoj haljini
ravnoga kroja$ u kojoj nje'ina blijeda ko(a jednostavno sjaji! "1o je ulaganje u moju budu)nost!"
"Hm$ ovaj$ draga$ tvoj vrat maternice je ovdje i'liven u bronci! *e radi se o haljini"$ ree Kate!
"/eni se haljina jako sviGa"$ ka(em$ osje)aju)i greve u vratu od nevjerojatnih novootkrivenih
pokreta koje sam uspjela uiniti u mahnitoj potra'i 'a Anjelicom! Gdje je&
"Daista& /islim da )e mi po'iranje 'a ovu i'lo(bu dati prednost pred drugim glumicama"$ ree
2ricket!
"/ogu ustvrditi da si doista usavr%ila taj dio s prednosti"$ ree Kate dok gledamo odljev 2ricket$ u
smoli na ba'i vode$ u joga0po'i polumjeseca! "Oprostite$ dame$ moram i)i! ,idim da Sacha ;aron
2ohen stoji sam! /oram pora'govarati s njim o ulo'i #iv 1-ler u nastavku ;orata! 2ricket$ ti idi
poradi na toj svojoj maci koja 'rai! 5$ #ola$ sretno s Anjelicom!" Kate nestane u gomili!
"Hvala ;ogu da Eill jo% nije do%ao"$ ka(em 2ricket! "Ako vidi Kate da pria s nekim drugim
glumcem$ poludjet )e kao Glenn 2lose u Kobnoj privlanosti!"
",jerojatno bi nje'in ;lack;err- bacio u kipu)u vodu"$ slo(i se 2ricket!
*apokon opa'im prekrasnu Anjelicu i Roberta kako na drugoj strani prostorije ra'govaraju s
#arr-jem Gagosianom! "Slu%aj$ 2ricket$ ne)e% se ljutiti ako te napustim& Stvarno moram
pora'govarati s Anjelicom!"
"*aravno da ne)u! Sretno+" ree 2ricket! "Dnam da )e se Anjelici haljina jako svidjeti!"
*adam se da 2ricket ima pravo! /olim se da ima pravo! Anje0lica u vintage crnom Saint #aurent
smoking odijelu sa suknjom
9?J
i (arkocrveno na%minkanim usnama 'aista i'gleda kao modna i 3ilmska bo(ica! Dami%ljam tu visoku
i (enstvenu dobitnicu Oscara kako i'la'i na po'ornicu Kodak 1heatrea i'gledaju)i arobno u
6ulianovoj haljini /adame ;utter3l-! Guram se laktovima kro' gomilu i gotovo sru%im bra)u
Eilson$ koji odmjeravaju bronane grudi ;rooke Shields$ te doletim Anjelici pod noge 0 nadaju)i se
da ona moje ne)e pogledati!
"#ola$ bok"$ ree Anjelica$ stisnuv%i mi ruku!
";ok$ Anjelica"$ ka(em$ poku%avaju)i prikriti 'adihanost$ sad kad napokon stojim pred njom!
"Ponijela sam haljinu$ pa kad god je odlui% pogledati$ 'na% da je ovdje! ,e) sam ra'govarala s
tvojom pomo)nicom$ koja je rekla da bi se u tvoj raspored uklapalo da probu odr(imo sutra u
jedanaest prijepodne! Stoga sam ja dogovorila da u to vrijeme s krojaem doGem k tebi! Potom
)emo je$ kad kroja odradi svoj arobni dio posla$ odnijeti na kemijsko i!!!" 'austavim se u pola
rijei jer me Anjelica vrlo udno gleda!
"#ola$ du%o"$ prekine me! "Dapravo sam te svugdje tra(ila! /oja je Armanijeva haljina ipak kasnije
poslijepodne uspjela pro)i carinu! *adam se da se nisi pretjerano namuila da mi pribavi% 6ulianovu
haljinu"$ ree!
*amuila& Pomislim na prethodnih pet sati istog pakla! "O$ ne$ niti malo"$ uspijem promucati u
potpunom %oku$ pi0lje)i u Anjelicine iskreno 'abrinute tamnosmeGe oi! *e mogu vjerovati!
Osje)am kao da mi tijelo lebdi negdje i'nad mene same! Anjelica ne)e odjenuti 6ulianovu haljinu!
*akon svega %to sam pro%la!
",oljela bih odjenuti 6ulianovu haljinu u 2annesu u svibnju"$ ponudi se Anjelica$ osje)aju)i da sam
potpuno potonula$ unato mojem skrivanju i'a kao da krinke!
"1o bi bilo i'vrsno"$ ka(em$ pitaju)i se ho)e li 6ulian do svibnja uop)e jo% biti u tom poslu! "Pa$
Anjelica$ 'nam da )e% u nedjelju i'gledati uistinu prekrasno"$ ka(em joj i poljubim je u obra'!
9?I
Dok se Salman Rushdie provlai i'meGu nas da Anjelicu po'dravi prijateljskim 'agrljajem$ na
drugoj strani prostorije uoim 2hristophera! Do'ujim do njega!
"2hristopher$ ludim! Anjelica ipak ne)e odjenuti 6ulianovu haljinu! /oram i)i! /o(e% li mami i tati
re)i da se ne osje)am najbolje&"
"Seko$ (ao mi je"$ ree i vrsto me 'agrli! "Aeli% da idem s tobom&"
"*e$ osim ako nema% napunjen pi%tolj i spreman si me upucati"$ ka(em mu!
Prekine nas statistica od metar i osamdeset$ koja se privije u' njega i stavi svoje napu)ene usne na
njegov neobrijani obra'!
";ok$ mala"$ ree 2hristopher! "4rancesca$ ovo je moja sestra #ola!" 4rancesca se toplo nasmije%i s
visine od trideset centimetara i'nad moje glave! "@po'nali smo se u ;ungalo.u F nakon revije
/arca 6acobsa prije nekoliko tjedana"$ ree 2hristopher! "4rancesca je bila najljep%a djevojka na
reviji!" Dug poljubac koji je slijedio bio mi je 'nak da odem!
",olim te"$ ka(em 2hristopheru i krenem prema Kate da se oprostim!
"5 tko je to s 2hristopherom&" ka(e uglaGeno kao i uvijek!
"6o% jedna u ni'u njegovih djevojaka! Dajem joj dva dana! Da%to mu se ne ode% javiti&"
"*e mogu"$ ree Kate$ skrenuv%i pogled prema Eillovoj majci! "Da nisam 'au'eta uvanjem
djeteta$ ve) bih odavno uspjela dogovoriti suradnju s bosanskim ,incom ,aughnom! @mjesto mene
'grabio gaje Patrick ",,hitesell"$ pro%ap)e Kate! "Ovo je no)na mora!"
"*o)na mora u ulici 2amden! Anjelicin Armani je uspio pro)i carinu"$ ka(em dok me 2ricket hvata
'a ruku!
"O$ ;o(e! #ola$ tako mi je (ao"$ ree 2ricket!
Slavne debltantlce
9?C
"Gledaj$ bilo bi savr%eno da se Anjelica pojavila u 6ulianovoj haljini$ ali ne brini se7 jo% uvijek ima%
Oliviju"$ ree mi Kate i'ravno! "1o je jedino va(no!"
"Dapravo$ nemam ba% Oliviju$ Kate"$ naglasim$ osje)aju)i kako sve vi%e padam u ponor! Pogledam
lice svoje *PG0ice$ ije raspolo(enje pada pod utjecajem mojih sranja! "2ricket$ ovo je tvoja veer!
*emojmo vi%e priati o meni!" /oj je glas jedva ujan$ unato mojim lavovskim naporima! "Sto je
rekao ;rett&"
2ricket slegne ramenima! "Rekao mi je da 'raim jo% i vi%e od mojeg kipi)a! Predlo(io mi je
po'iranje 'a njega! 5 privatne satove joge!"
"4uj"$ ree Kate s gaGenjem! "5$ ho)e% prihvatiti ponudu& Ho)ete li vje(bati polo(aj Pognuti pas$ ili
)e ti vikati OPogni se$ ti kujoO&"
2ricket napravi grimasu! "#ola$ jesi li sigurna da )e% biti dobro&"
"/islim da ho)u"$ sla(em! "Ho)e% li se ljutiti ako ne doGem na veeru u 2ho.Os&"
"*aravno da ne)u"$ ree 2ricket! "ekaj$ (elim te upo'nati s 6eremiahom"$ ree$ staviv%i ruku na
rame jako 'godnog mladi)a pokraj nas$ odjevena u 'asljepljuju)i bijelu tuniku! "On je duhovni
voGa! Ovdje je da bi vodio Kate Hudson i Goldie Ha.n kro' tjedan dodjele Oscara$ tako da uspiju
ostati usredotoene u moru povr%nosti!" Prigne se da mi ne%to %apne na uho! "Poslije veere me vodi
kod 1oma 4orda!"
Gdje )u si ja nabaviti svojeg povr%nog mornara&
"1voja je prijateljica vrlo posebna"$ ree mi 6eremiah!
"Da$ ba% jest"$ slo(im se! Dar nisi uo& Ona je maca koja 'rai! ekaj$ je li to 0 2ricket u'ela rebarce
s pladnja koji je netko pronio pokraj nas& "2ricket$ pa ti jede% peena rebarcaj" ka(em gospoGici
/iss sirove veganske prehrane!
"6eremiah ka(e da crveno meso o(ivljava unutarnju svjetlost"$ ree$ pro(diru)i rebarce kao da je u
tridesetom i devetom danu
9?R
Opstanka! "Sutra )u te na'vati"$ povie 2ricket 'a mnom dok joj jednom rukom ma%em u 'nak
po'drava$ drugom hvatam jedno rebarce$ i%upam haljinu i' garderobe i krenem prema i'la'u! 5
meni bi trenutano dobro do%la pomo) na podruju unutarnje svjetlosti! Kvragu$ da mi netko da
(arulju i ka(e da )e ona rasvijetliti situaciju 0 progutala bih je!
/armont #aneom se dove'em do ku)e! 6edva ekam da legnem u krevet! Koji je kreten parkirao
Aston /artin na moje mjesto& O$ ne! S15PH! Hno ga! *a mojem stubi%tu! *isam u stanju sad
rje%avati ovakve situacije! *e nakon ovakvog dana 0 i 'asigurno ne dok i'gledam kako trenutano
i'gledam! 6ednostavno )u se provesti i nastaviti vo'iti! *ema %anse da )e S15PH tamo stajati itavu
no)$ 'ar ne& O$ ;o(e! Koliko dugo je ve) ovdje& Parkiram automobil s druge strane ceste da
priekam da ode$ premjestim se na stra(nje sjedalo i 'atvorim oi! 1ako sam umorna! /o(da )u
uspjeti 'aspati$ pa )e$ kad se probudim$ on ve) nestati! *etko mi pokuca na pro'or!
"#ola$ vidim te! Pro'ori ti nisu ba% toliko 'atamnjeni"$ ree S15PH otvaraju)i vrata mojeg auta!
"/a da! Samo sam tra(ila!!!"
",eeras sam snimao jako ganutljivu ljubavnu scenu"$ ree S15PH! "/ichael /ann je tra(io da
odem jo% dublje$ da kopam u sebi i naGem sje)anje na trenutak kad me netko najvi%e volio! 2laire
Danes mi nije dala ni%ta u usporedbi s onim %to si mi dala ti! 1i si to moje sje)anje! 1rebam te! #ola$
(elim da bude% (ena koja )e me voditi"$ ree uvlae)i se na stra(nje sjedalo do mene!
9?:
Petak
CJ sata$ II minute i 89 sekunda do dodjele Oscara 'a najbolju kostimogra3iju
Glasan 'vuk 'atvaranja automobilskih vrata trgne me i' sna! 6e li sigurnosni pojas!!! u mojoj kosi&
Koliko je sati i gdje sam& O$ ;o(e! 6o% sam na stra(njem sjedi%tu mojeg automobila 0 a nije jo% ni
%est ujutro! 6e li to 06ulian"& 5'la'i i' bijelog ;ig Horn Ram kamioneta parkiranog u' moj po%tanski
sandui)& 5 tko je brat bli'anac ;rada Pitta u i'blijedjelim levisicama i ugodnoj bijeloj majici$ koji
se i'vlai i'a volana&
O0oh! Do mene S15PH spava kao beba! ;r'o pogledam dolje! Odahnem! Sva je moja odje)a jo%
uvijek na meni! ;a% ugodna promjena! 2osabella ga)ice ostaju na meni dok god 'nam da je on u
mojoj bli'ini! Pomaknem elo sa sigurnosnog pojasa i jo% jedanput pogledam van! Hvala ti$ ;o(e 0
to je 'aista 6ulian! @spio je! Ovdje je! /oj *GP je napokon ovdje! Doista vi%e nije u Kan'asu!
5ako mi se ini daje garderobu donio i' Kan'asa! /oj 6ulian$ koji je 'a roGendan obino bio u
Guccijevu odijelu$ sad na sebi ima karirani %al boje okolade i 0 ne$ ne mo(e biti 0 tregerice!
@mjesto svojih 6ohn #obb tenisica ima 6ohn Deere goj'erice! 6ulian koji i'gleda kao daje odjeven
'a gradnju %taglja i seljaku
9?F
Amanda Goldberg i Ruthanna Khallghl Hopper
veselicu u meni budi toliku nevjericu da moram dvaput trepnuti da se uvjerim da ne haluciniram!
Ali koga briga& Ovdje je i vi%e ne moram prola'iti kro' ovu no)nu moru tjedna dodjele Oscara
sama!
*o$ prvo mu moram nekako odvratiti po'ornost! *e 'nam %to )e se dogoditi ako 6ulian vidi S15P@
na stra(njem sjedi%tu sa mnom! Posljednji put kad su se sreli$ 6ulian je S15P5 rekao da )e ga 'adaviti
svojim Hermesovim %alom ako se usudi samo disati u mojem smjeru! *aravno$ S15PH je deset
centimetara vi%i i dvadesetak kilograma te(i od 6uliana$ ali onda sam tu njegovu gestu smatrala jako
slatkom!
,rijeme je 'a napad u vidu najbolje obrane! Polako otvorim vrata$ i'iGem i lagano ih 'atvorim 'a
sobom$ tako da ne probudim S15P@ i ne pokvarim si plan! Datim odjurim do kamioneta gdje se
objesim svojem *GP0u oko vrata!
6ulian me 'agrli i promotri od glave do pete! "O$ ;o(e$ koji se vrag tebi dogodio& 5'gleda% lo%ije
nego 2hristiane Amanpour nakon %est tjedana provedenih u a3ganistanskim pe)inama!"
"Ovako i'gleda nagovaranje po'natih da odjenu tvoje haljine 'a %etnju crvenim tepihom"$
odgovorim pogledav%i vestu ,0i're'a Olivijina menad(era$ koja je bila toliko natopljena ki%om i
'nojem daje poprimila boju blatne lokvice$ ali se barem stisnula dovoljno da mi pristaje! "*ikad
nisam mislila da )u biti sretna kad vidim mu%karca s crvenim kariranim %alom"$ ka(em$
promatraju)i njegov imid( kauboja s Planine ;rokeback! Dabijem nos u 6ulianov vrat i glasno
u'dahnem!
"1o se 'ove asimilacija! Sretan sam %to sam (iv nakon iskustva na odmori%tu 'a kamione u
Amarillu$ u 1eksasu! Samo sam pitao tog kamiond(iju 'a broj modela levisica koje je imao na sebi!
/islio je da mu se upucavam! /a daj 0 i'gledao je kao Gri''l- Adams! Sluajno su ba% njegove
traperice bile savr%ena kroja! /islio sam da )e svi (ivi$ ak i koko%i u koko%injcu$ ispra%iti moje
tetkinsko dupe 0 %krob u Denn-Os salatnom baru u 4lagsta33u ne)u niti spominjati"$ i'govori 6ulian$
masiraju)i se po trbuhu!
9?>
"6e li tko ikad uo 'a preljev 'a salatu Oudotvorni kruhO&" 6ulian mi glavom poka(e prema kopiji
;rada Pitta koji ita ,odi kro' 'vije'de! ";ill- 6oe je bio vrlo ljuba'an i dao mi je ne%to da se
kamu3liram! ;!6!$ dovu)i ovamo svoj prekrasni gu' da upo'na% moju najbolju prijateljicu! ;!6!$ ovo
je #ola o kojoj sam ti priao!"
"Posljednja dvadeset i tri sata na Route RR"$ ree ;!6!$ pru(iv%i mi svoju sna(nu i grubu ruku!
"Dadovoljstvo mi je$ gospojice!" *ije to valjda dotaknuo %e%ir u 'nak po'drava&
"Opa$ pa ti si pravi kauboj$ 'ar ne&" ka(em$ pomalo 'bunjena pred 6ulianovom inaicom tipa s
reklame 'a /arlboro! "*o$ ti$ 6uliane 0 jedino 'a %to bi taj %al bio 'godan jest kostim 'a *o) vje%tica
u 2astru!"
"#ola$ crvena je nova crna 0 u crvenim dr(avama"$ ustvrdi 6ulian! On to o'biljno& O$ Gospode$ da!
"@' to$ ti se ne javljaj! @ tome si nadma%ila i moj imid(! Pogledaj se"$ ree$ upiru)i prstom u moje
hlae$ koje su se ve) stvrdnule na meni$ i moje ru(iaste papue 'a pedikuru! "Sto si to uinila& 5
reci mi da si spavala u autu 'ato %to si prodala ku)u da Eillo. 4oK plati% sto somova koje (eli da
odjene moju haljinu u nedjelju!"
"6uliane$ 'na% da ku)a nije moja"$ ka(em$ a istodobno me 'aboli (eludac kad se sjetim kako imamo
samo dva dana da stisnemo Oliviju da crvenim tepihom u nedjelju pro%eta 0 u purpurnoj
kombinaciji! "/oramo ra'govarati!"
"Ooh$ ovo 'vui o'biljno"$ ree 6ulian lijeno! *jegove oi odjednom imaju tup i'ra'!
@hvatim ga 'a lice i prodorno pogledam! Sto se nala'i i'a tog njegova pogleda& ;ol& Panika&
Pogledam /arlboro 3rajera!
";!6!$ 'a%to ne ode% na)i neku 3ilmsku 'vije'du&" ree 6ulian$ u'dahnuv%i u 'nak pora'a! "#ola i ja
na trenutak moramo biti sami!"
"*a%ao sam jednog+" povie ;!6! dok se S15PH i'vlai sa stra(njeg sjedala mojeg auta! ak i dok se
budi i'gleda kao 0 ovaj$ 3ilmska 'vije'da! O$ ;o(e! O$ ne! Aeludac mi se 'grio
98?
od samog pogleda na njega! A 6ulian$ pa 0 on je jednostavno poludio 0 toka!
"Ahhhhhh+" 6ulian 'avri%ti i' svega glasa im je ugledao S15P@$ gotovo se baciv%i na sjedi%te u
;!6!0evu kamionetu! "Kojeg vraga ti radi% ovdje&" 6ulian i'gleda kao da je upravo vidio duha 2oco
2hanel!
"5 meni je drago %to te vidim$ 6uliane"$ ree S15PH ispru(iv%i ruku prema 6ulianu$ koji svoje ruke i
dalje dr(i u d(epovima 0tregerica! 6ulian mu uputi leden pogled vrsto stisnutih usnica! "*e)e% ni%ta
re)i starome prijatelju& /islim da je vrijeme da odem"$ ree S15PH$ poljubi me i uputi mi jedan od
onih osmijeha koji uvijek i'a'ovu reakciju u meGuno(ju!
"/o(e jedna 3otka&" upita ;!6! vade)i mobitel i' stra(njeg d(epa$ i prebaci ruku preko S15P5*A
ramena$ slikaju)i prije negoli je S15PH uspio odgovoriti! "ovjee$ bio si super u 2ode ;lue! ;ilo je
mrak kad si skoio u provaliju u ,egasu! 1i si$ ono$ moj junak!"
S15PH se be'bri(no nasmije%i$ s otmjeno%)u junaka sa sed0mero'namenkastim honorarom koji pije
soki)e od spiruline u tristo etvornih metara prostranoj Gul3 Stream prikolici$ ak i onda kad se
njegov dvojnik baca po provalijama dok istodobno mahnito puca po negativcima$ ulije)e Porsche
;oKerom u 'apjenjene br'ace ili dok grabi jedini padobran s leda negativcu dok padaju u 2essni
koja gori! "ovjee$ hvala"$ ree S15PH$ stisnuv%i ;!6!0evu ruku koju je netom prije br'o skinuo sa
sebe! "2ijenim to!" ;!6! se be' rijei i sa strahopo%tovanjem 'apilji u svoju poma'anu ruku!
Dodirnuo ga je 2ode ;lue anGeo!
"@pravo ovo ne %tima u Americi"$ pro%ap)e 6ulian okre)u)i oima!
"6uliane$ spomenimo samo to da je Doll- Parton tvoja junakinja"$ prosik)em!
"5dem ja polako u teretanu$ #ola! *a'vat )u te kad 'avr%im"$ ree S15PH i krene prema autu!
*a trenutak mi se inilo da )e 6ulian krenuti 'a njim$ ali br'o se predomislio! @mjesto toga se
okrene prema meni! "/islim
Slavne debltantice
988
da mi treba tableta protiv munine nakon %to sam vidio kako te poljubio"$ ree! "O ovome )emo tek
ra'govarati!" Odjuri prema mojoj ku)i ne osvr)u)i se!
"Kasnije"$ poviem 'a njim! "/oramo raspraviti ne%to mnogo va(nije! Dna%$ te%ko te mogu o'biljno
shva)ati u tim OshKosh ;OGoshicama!" 6ulian me namjerno ignorira tra(e)i moj skriveni klju
ispod lonca s bugenvilijama!
"Skini te i'me"$ poviem prema njemu dok on ljutito otvara moja ula'na vrata! 6o% mi samo treba
da te goj'erice pretvore moj pod u plodno tlo 'a %irenje virusa kravljeg ludila! ";!6!$ doGi unutra!
Osje)aj se kao kod ku)e"$ poviem prema njemu dok ula'im!
6ulian prkosno sjedne u moj naslonja u dnevnoj sobi i umota se ka%mirnom naranastom dekom 'a
vitalnost i 'a%titu! ";!6!$ mo(e% li mi napraviti kavu s nemasnim sojinim mlijekom&"
"6uliane$ nije ti ovo jebeni 2o33e ;ean"$ dobacim mu! Posegnem u torbicu$ i'vadim ne%to gotovine i
dam je ;ill- 6oeu! ";!6!$ bi li ti bilo te%ko da skoi% do 2hateaua prekoputa& 1ra(i /ohammeda!
6ulianu donesi njegovu kavu$ sebi u'mi %to god (eli%$ a /ohammedu reci da ja ho)u isto %to i
uvijek! Radi i'vrsna jaja ;enedikt s artiokama koja nisu na jelovniku!"
;!6! me pogleda kao da govorim kineski!
"5maju i genijalan hamburger"$ ka(em mu!
"S vi%e pjene"$ povie 6ulian 'a njim$ dok ;!6! i'la'i!
im smo ostali sami$ okrenem se prema svojem *GP0u! "6ulian$ moramo ra'govarati!"
"Dobro$ %to je tako o'biljno da nisi ni primijetila koliko je ovaj ovjek bo(anstven&" upita 6ulian!
"6ulian$ ne mijenjaj temu!" Do%ao je taj trenutak! Odjednom ne mogu na)i rijei! Primim 6uliana 'a
ruku!
"Dobro$ sad me ve) pla%i%"$ ka(e 6ulian!
"Da%to mi nisi rekao da )e se tvoj investitor povu)i&" upitam nje(no! Ako sam dovoljno tiha$ mo(da
problem nestane! "6uliane$ koliko si dugo u crvenom& 5 pritom ne mislim na boju odje)e!"
989
1i%ina!
"6uliane$ pogledaj me"$ ka(em! "Sto se 'biva& Priaj sa mnom$ 6uliane!"
6ulian polako skine kaubojski %e%ir! *jegova obino savr%eno poe%ljana kosa sad je sve$ ali ne
poe%ljana! Posegnem prema njemu daje poravnam! "@ redu! Hvo$ ovako! /oje se haljine ne
prodaju"$ pro%ap)e! "/islio sam da )e problem nestati! Da )u se jedno jutro probuditi i otkriti da su
ga rije%ile dobre modne vile! Ali nije tako! Prestat )u raditi!" 6ulian pilji kro' pro'or u neki
nepo'nati objekt!
"A %to je s kupcima koje si imao nakon %to si dobio nagradu Amerike udruge modnih kreatora&"
"Slu%aj$ mo(da sam ja novi kreator unutar modne industrije$ ali u *iemanOsu ili Saksu ne dogaGa se
ni%ta 'ato %to neka 1ina u 1ampi ne 'na tko sam ja! *itko ne)e kupovati moje stvari dok ne vide
moje haljine na 2harli'e 1heron na dodjeli Oscara ili na 6eni33er Garner u 5nSt-leu!" 6ulian pogne
glavu i uhvati se vrsto 'a korijen nosa!
Osje)am se kao da me je netko udario u trbuh! *e 'nam %to je gore7 to %to 6ulianov posao propada
ili %to je Adrienne Hunt imala pravo!
"Aao mi je %to ti nisam rekao"$ ka(e pokajniki! "Ali$ #ola$ %to sam ti mogao re)i& Osobito tebi! Da
sam gubitnik& Da )u sve i'gubiti ako neku od po'natih (ena ne nagovori% da odjene moju haljinu 'a
dodjelu Oscara& *isam ti mogao natovariti toliki pritisak!"
"@pravo 'ato si mi trebao re)i+" poviem! "1ako da naGe% nekog boljeg od mene!"
"*ema bolje od tebe"$ ka(e 6ulian$ napokon se okrenuv%i prema meni!
*jegove su oi boje lje%njaka toliko pune nade$ tako nemo)ne! Sad tono 'nam kako se osje)ala
Susan Sarandon u Dead /an Ealking! Kao da osobno vodim 6uliana na i'vr%enje smrtne ka'ne
Slavne debltantice
98J
na elektrinoj stolici! 6a sam njegova posljednja nada u spas& @ prsima imam osje)aj kao da mi
*anc- Grace s obje /anolice priti%)e rebra!
Aelim mu re)i7 "6uliane$ te%ko da mogu spasiti i sebe!" @mjesto toga ka(em$ budu)i da sam potpuno
svjesna da nema povlaenja 0 da )u nas morati oboje spasiti7 "/o(emo mi to!" 6ulian je lice 'ario u
dlanove! Pru(im ruku i nje(no mu podignem bradu! "6ulian$ o'biljna sam! /i to mo(emo! Od tebe
samo tra(im da pode% sa mnom i jo% malo obradi% Oliviju! @pecali smo je7 samo je moramo i'vu)i
na barku! Posao je gotovo sklopljen!"
6ulianove oi imaju crvene rubove! "#ola$ 'aista tako misli%&"
Duboko udahnem! "Daista! ,e) sam 'vala /anola i rekao mi je da ima savr%en par %tikli 0 oko
gle(njeva imaju purpurno paunovo perje! Danas )e ih poslati 4edHKom! ;ulgari ima bo(anstvene
nau%nice od ametista$ smaragda i rubina! Genijalne su! A u Shiseidu rade najkrasnije sjenilo 'a oi!
Dove se OPurpurna i'maglicaO! Obe)avam ti7 jednog )e dana u /etu tvoju haljinu spremati u arhiv!
Anna Eintour )e je i'lagati na godi%njem dobrotvornom prikupljanju donacija! /o(da je mogu
nagovoriti da odjene!!!"
"#ola$ jesi li ti to rekla purpurno paunovo pero&" 6ulian sumnjiavo su'i oi! "5 jesam li dobro uo
ne%to o nau%nicama od ametista& 5 purpurnom sjenilu 'a oi& #ola& /oja je haljina plava! Paunski
plava!"
Dajebi svetu stanku! "6uliane$ ovako! Hvo %to je na stvari! Oliviji se haljina jako svidjela! 5 Olivijinoj
analitiarki aure se haljina jako svidjela! Ali$ radi se o tome da$ hm$ ovaj$ ona!!!" @h$ #ola$ i'lani to
ve) jednom! "Aeli samo daje sa%ije% 0 purpurnu"$ ustuknem 'a korak prema stoli)u 'a kavu$ 'a
sluaj da se moram sakriti u 'aklon!
"/olim&& *e+ *ikad+ 1o je isto kao da Da,incija 'amoli% da /ona #isu naslika kao plavu%u! *ema
%anse"$ 'avri%ti 6ulian i baci se na leda u naslonja!
98I
"6uliane$ ako ne i'radi% novu haljinu$ jedino %to se ne)e dogoditi jest tvoj doprinos analima modne
povijesti+ 5mamo dva dana da spasimo gu'ice i meni i tebi! /oramo navu)i tu haljinu na Oliviju!"
6ulian ne i'usti ni rijei! Samo se skvri u 3etalni polo(aj i pone se njihati naprijed0natrag kao
pacijenti u domu 'a njegu Shad- #anes!
Ra'mi%ljaj$ #ola! Ra'mi%ljaj! /o(e% ti to! "/o(da bi /ona #isi bilo 'abavnije da je plavu%a"$
usudim se plaho primijetiti!
6ulian se prestane njihati! "Bali% se&" kiselo odvrati!
"Dobro$ dobro$ 'nam! 1ako je rekla ta vra(ja analitiarka aure! Ali$ patlid(an je te boje$ a ti voli%
miso od patlid(ana u *obuu! 5$ oh 0 %to je s vo)nim gumenim bombonima& Obo(avao si ih"$ ka(em!
"#ola$ to je bilo kad smo imali deset godina! @' to$ gubi okus nakon dvije sekunde$ a isto )e se to
dogoditi i haljini ako je promijenim u purpurnu!"
"6uliane$ barem se poku%aj koncentrirati na purpurnu! /olim te 0 s bobicom 2oncorde gro(Ga be'
sjemenki na vrhu! 1i si pravi umjetnik$ ali ponekad i umjetnici moraju ne%to (rtvovati u ime
umjetnosti! 5li u ime Olivijine gu'ice! Saberi se i idemo kupovati tkanine!"
6ulian ispusti dug u'dah$ a potom$ pomiren sa sudbinom$ kimne glavom! "#ola$ upravo si mi rekla
da moram pokopati svoju omiljenu haljinu! 5 nemam kud$ jer )u u protivnom i'gubiti sve %to sam
ikad htio! 1reba mi trenutak da je pre(alim$ u redu&"
"5ma% tono sedam minuta 'a oplakivanje$ dok se ja istu%iram i spremim! 1i se i'vuci i' tih oajnih
tregerica! Onda )emo krenuti u potragu 'a savr%enom purpurnom tkaninom!"
"40u0u0j+" 'avri%ti 6ulian po trilijunti put danas! Ovaj smo put u Svijetu tkanina u 0 Kineskoj etvrti!
Ra'log njegova vri%tanja&
98C
Komad purpurnog (or(eta! "40u0u0j+ /aknite to od mene"$ ponovno 'avri%ti 6ulian!
"6esi li ba% siguran& /islim da nije tako lo%a"$ ka(em!
"#ola$ 2ojo bi tim dronjkom oistio svoje 'latne Diorove tenisice$ a potom bi Oliviju stavio na listu
najgore odjevenih"$ 'avapi! @ redu$ ima pravo! Daista je odvratna!
"6uliane$ ovo je milijunta trgovina tkaninama u koju smo danas u%li$ i to u otprilike stotinu ra'liitih
gradova! 6esi li siguran da u itavoj dr(avi Kali3orniji nisi vidio niti jednu purpurnu tkaninu koja ti
se sviGa& *emamo jo% mnogo trgovina koje mo(emo posjetiti"$ ka(em$ poka'uju)i na popis
trgovina tkaninama koji je moje visine 0 a ja sam u %tiklama! 6e li mogu)e da u itavom #!A!0@ i
okolici nema ni jedne po%tene purpurne tkanine& *e postoji ili su je prodali& Dar su svi u ovom
gradu pacijenti te analitiarke aure&
"#ola$ u Kineskoj etvrti smo! /o(da je dim sum dobar$ ali tkanine su katastro3a! /o(da bih mogao
normalno ra'mi%ljati da sam i%ta pojeo! Past )u u nesvijest na ovu balu odurnog purpurnog
poliestera s turskim u'orkom! *akon 4iesta 4abrica si obe)ala da )e% me nahraniti u Agouri! 1o je
bilo prije tri sata! 1rebam hranu!"
"6uliane$ imamo jo% samo dva i pol sata do sastanka s Oli0vijom! *emamo vremena 'a jelo! Ako ne
naGemo savr%enu purpurnu tkaninu$ ne)emo si mo)i priu%titi ni slane %tapi)e jer )emo oboje biti be'
posla!"
"Draga$ pretra(ili smo sve trgovine tkaninama u itavom gradu$ od 2henille Palacea u Pass0a0deni
do Ku)e tisu)uprestra%nih tkanina u Dolini smrti 0 a dobio sam samo ovo"$ ree$ ma%u)i mi pred
licem svojim rukama prekrivenim osipom! "ak mi se i prsti bune! /oram j0e0s0t0i!" Stoji preda
mnom ma%u)i obje%enim rukama poput iscrpljena dvogodi%njaka!
"@ redu$ 6uliane! 5mamo deset minuta 'a jelo! Prekoputa je Hmpress Pavilion! @'et )emo hranu 'a
van!" Dgrabim ga 'a ruku i povuem na cestu!
98R
Amanda Goldberg i Ruthanna Khallghi Hopper
6ulikn se doslovce ukopa petama u plonik dok ga poku%avam ugurati kro' ula'na vrata! "#ola$ na
i'logu ovog restorana je o'naka O;O! Ovdje ne)emo jesti"$ ka(e!
"6uliane$ Davod 'a 'dravstvo o'naku ; dodjeljuje 'bog pravopisnih pogre%aka na jelovniku! /o(e%
birati$ ili ovo$ ili sladoled$ ili hot0dog i' :0Hlevena na uglu"$ ka(em mu vuku)i ga u restoran i
guraju)i ga u separe! "Sjedi! *arui si sve vegetarijansko %to imaju na jelovniku$ ali 'a van! ,ra)am
se odmah$ moram na 'ahod!"
Operem ruke u 'amrljanom umivaoniku 0 Davod 'a 'dravstvo im je vjerojatno ; dodijelio 'bog
ovog prljavog 'ahoda 0 a 'atim na povr%ini od ultrapasa ra%irim obilje purpurnih tkanina! Svileni
dupioni! *e! Raste'ljivi gabarden! Odurno! Dgu(vana organ'a! 4uj! Rupiasti pamuni si3on! Ajme!
6ulikn je potpuno u pravu! Sve su ove tkanine potpuno krive$ a imam jo% samo nekoliko Sati prije
negoli budem prisiljena da i'vjesim purpurnu 'astavu predaje! Ovo je prava no)na mora!
Dvuk 'vona mojeg mobitela prekine seansu samosa(aljenja!
"O$ ;o(e$ o$ moj ;o(e! *isam dobila ulogu u 2S57 1el Avivl" 2ricket drhti i hiho)e se! "A stavila
sam ak i Davidovu 'vije'du+"
"Da%to si onda toliko u'buGena&"
"Redatelj audicije misli da bi bila dobra 'a malu ulogu u 3ilmu 6err-ja ;ruckheimera+ Kate me tamo
%alje danas popodne! 6eremiah ima jak osje)aj ve'an u' to! /isli da je ta uloga 'a mene savr%ena+"
"1ko&"
"Duhovni voda od sino)! Sje)a% se& 6utros me je napunio energijom!"
"6e li to opet ne%to pove'ano s tantrikim seksom&" upitam! "*e$ to ti je kao vje(banje na
steroidima"$ odgovori 2ricket! "Aha! Sad stvarno ra'umijem"$ ka(em! "O emu ti to&"
98:
"1o je trans3er po'itivne energije! Ona je potpuno proistila prostor$ tako da ;ruckheimerov 3ilm
mo(e uletjeti!"
"Bto S!D! misli o tome %to ti svoj duhovni re'ervoar puni% na nekoj drugoj pipi&"
"6eremiah me ra'umije na du%evnoj ra'ini na nain na koji S!D! nije uspio"$ ree 2ricket! "@' to$ on
vodi radionicu O,i'u0ali'iraj svoj scenarij u bi)eO koji pohaGaju svi (ivi7 Sam Raimi$ 2ameron
2ro.e$ ;r-an Singer! On je Robert /cKee na polju duhovnosti! Dobit )u tu ulogu! 6ednostavno to
'nam+"
"Daista 'asl!!!" Rijei mi 'apnu u grlu! O$ ;o(e! Hvo je! 1ono meni pred nosom! *e mogu
vjerovati!
"#ola& #ola$ %to ti je& 6esi li tu&" 2ricket )e mole)ivo s druge strane!
"2ricket$ moram i)i"$ 'alajem u slu%alicu! Klik!
Doslovce odjurim u restoran i 'grabim 6uliana 'a ruku! "5demo$ di(i se+ PoGi sa mnom! /oram ti
ne%to poka'ati"$ ka(em vuku)i ga u 'ahod!
"#ola$ %to radi%& *e mogu u)i tamo! /o(da sam u slobodno vrijeme (ena$ ali ne mogu u)i u (enski
'ahod!"
Povuem ga 'a ruku! "Aelim da vidi% ne%to7 rje%enje 'a sve na%e probleme!"
"*ekako sumnjam da se rje%enje 'a sve na%e probleme nala'i u (enskom 'ahodu Hmpress
Paviliona!"
"6uliane$ prestani priati+" *akon br'e provjere da nema nikoga$ gurnem 6uliana unutra! "Pogledaj"$
ka(em mu!
"Da%to (ene uvijek imaju 'rcala u kojima se vidi itava 3igura&" prokomentira 6ulian$ prouavaju)i
svoj odra'! ";ljak$ jo% uvijek imam kaubojsku 3ri'uru! Katastro3a!"
"6uliane$ 'ajebi sad kosu! Samo pogledaj"$ ka(em mu$ poka'uju)i prstom prema prljavim pro'orima
uokvirenima 'avjesama! Purpurnim 'avjesama!
"@ redu$ gledam! /ogu li se sad vratiti tamo i provjeriti jesu li mi spremili ono %to sam naruio&"
98F
"*e$ G#HDA1O$ poviem i' svega glasa! "1amo$ vidi%& One su 'avjese savr%ene 'a Olivijinu
haljinu! 1kanina je besprijekorna! Savr%ene je purpurne nijanse 0 ne vue na boju gro(Ga$ niti na
ljubiastu! 1o je spoj /oulin Rougea i nevjerojatno otmjenog kineskog Od-sse-ja! ;a% je!!!"
"#ola$ na'vat )u doktoricu Gilmore da ti prepi%e antipsiho0tike! Oito si upala u neki haluciniraju)i
3ilm!"
"6uliane$ 'aepi i malo bolje pogledaj tkaninu"$ ka(em i gurnem ga prema pro'oru!
DoGe do pro'ora i boja(ljivo posegne 'a tkaninom$ kao da mora pogladiti vuka u kave'u! "4uuj!
Daudaraju po pr(enoj svinjetini"$ ree s gaGenjem i odbaci tkaninu!
"/o(emo ih odnijeti na kemijsko i%)enje"$ ka(em mu!
Pipne tkaninu i u'dahne! Okrene se i vidim da istodobno plae i smije se! "O$ ;o(e moj$ #ola$ ima%
pravo! *e ra'umije%! Ovakve se tkanine vi%e ne proi'vode! Pogledaj ovaj runo i've'eni dio i detalj
od tila na rubu"$ ree$ 'grabi moju ruku i stavi je na 'avjesu$ tako da mogu i sama u(ivati u trenutku
prosvjetljenja! "Osjeti kako je lagana i lepr%ava$ poput puslice i' pekare Poilane na Rue du 2herche
/idi u Pari'u"$ u'buGeno )e 6ulian! ";r'o! @guraj ih u torbu!"
"*e)e stati u ovu torbu! 5 ne mo(emo samo tako ukrasti njihove 'avjese!"
"/o(emo! *emaju oni pojma %to ovdje imaju"$ ree 6ulian! Pogledam 'avjese! Pogledam ponovno
6uliana! Davjese! 6uliana! Davjese! 6uliana!
"/isli%$ %to su imali"$ ka(em!
"6uliane`" 'avri%ti Olivia 2utter$ tre)i ni' svoj (uto obojen hodnik! *ekoliko metara od njega
prestane vri%tati i odjednom prebaci ruku omotanu 'latnom narukvicom u obliku 'mije preko usta i
nosa! "Olivia (eli 'nati jesi li jo% uvijek 'ara'an"$ ka(e Olivia pokrivena rukom$ odbijaju)i se
rukovati s njim! "6e li ti bolje& 6esi li dobio cvije)e koje ti je Olivia poslala&"
Slavne debitantlce
98>
"/islim da nisam dobio cvije)e! Sad kad te vidim$ osje)am se potpuno 'drav"$ odgovori 6ulian!
*e mogu a da ne 'apa'im prekrasan buket cvije)a na ormari)u! 5'meGu divnih kala ugledam karticu
s porukom!
Dr(im ti paleve da bude% najbolje odjevena+ /iuccia ti %alje po'drave+
X?$ ADR5H**H
O$ nenenenene! *H! Pi%e tako crno na bijelo!
"Draga$ kako je mogu)e da i'gleda% jo% bolje nego posljednji put kad sam te vidio& 1e usne 0 tako
su pune i sone"$ 'apjevu%i 6ulian Oliviji! "5 ta 3igura! Du%o$ `ga-a bi preobratila!" Savr%eno reeno!
"Oh$ 6uliane$ to svi ga-evi ka(u Oliviji 0 ali nijedan se jo% 'bog nje nije preobratio"$ ree Olivia!
ini mi se ili ona trep)e kao sumanuta& "/arcie+" *je'ina optere)ena pomo)nica dojuri sa strahom
u oima! "Da%to 6ulianu nisi poslala ljubiice& Olivia ti je rekla da cvije)e 'a 6uliana narui% od
Roberta 5sabella! Olivia je okru(ena ubojicama"$ otpuhne u 'rak! Aha$ mo(e% misliti kako si joj
rekla da po%alje cvije)e! ;ilje%ka 'a sebe samu7 i /arcie mora% poku%ati na)i novi posao$ im
uspije% premjestiti 5mas! *o$ idemo po reduP prvo Oliviju nekako uvuci u jebenu haljinu 'a dodjelu
Oscara!
"Da savr%enu purpurnu tkaninu 'a tebe okrenuli smo itav planet$ Olivia$ i na%li smo je"$ ka(em joj$
uhvatim je pod ruku i krenem s njom ni' hodnik! *ema %anse da )e Adrienne Hunt uloviti Oliviju!
1oka!
6ulian obgrli Oliviju i 'ajedno je br'o vodimo u dnevnu sobu$ gdje se obino u punom sjaju
odr(avaju cirkuske predstave! Olivijin menad(er$ 6ohn$ okru(en je tabloidima i na komadu papira
pi%e neke bilje%ke 0 'ar on to broji spominju li Oliviju e%)e nego 6essicu Simpson& *je'ina
agentica vie u ;luetooth slu%alicu$ a bli'anke su nagnute nad hrpom tkanina!
99?
"Olivia vas sve (eli upo'nati s predivnim 6ulianom 1ennantom$ i'nimnim modnim kreatorom"$
Olivija se obrati svojoj ekipi i' snova$ kao da dr(i po'dravni govor u /etropolitan operi! Ra%iri
ruke i po'ove 6uliana na po'ornicu! 6ulian iskorai$ kao da je /adame ;utter3l- glavom i bradom!
Olivijina agentica prekine ra'govor! "5'niman modni kreator"$ ka(e rukuju)i se s 6ulianom!
Da divno udo$ 6ohn odlo(i asopis People! "5'niman modni kreator"$ ree obgrliv%i 6ulianovu ruku
svojom i'manikiranom %apom!
;li'anke se pomaknu s mjesta! "Predivni 6ulian 1ennant$ i'niman modni kreator"$ ka(u u isti glas$
nai'mjence se rukuju)i s 6ulianom!
*e$ je li se to 6ulian upravo naklonio&
"Kad mi je #ola rekla da Olivia (eli ne%to purpurno$ bio sam apsolutno 'a to"$ obrati se on svojoj
'anesenoj publici! "5mam tkaninu koju sam godinama uvao 'a posebnu prigodu!" Okrenuv%i se
prema Oliviji$ da bi se ona osje)ala kao da su sljede)e rijei samo 'a nje'ine bo(anske u%i$ doda7
"Dna%$ plava je upravo i'a%la i' mode! 5 ne)e% vjerovati gdje smo ovo prona%li!!!"
"!!! u malenu hramu u predgraGu Sangaja"$ upadnem mu u rije! 6uliane$ suraGuj sa mnom$ 'amolim
ga pogledom!
6ulian me 'bunjeno pogleda! ";ila je skrivena i'a!!!" oklijeva 6ulian!
"!!! tri tisu)e godina starog 'latnog ;@DDHH"$ 'avr%im njegovu reenicu! "Sto misli%&" upitam$
ra%iriv%i 'avjese preko naslonjaa! Hvala ;ogu da smo ih provjetrili dr(e)i ih kro' pro'or auta dok
smo jurili ;everl- ;oulevardom i nakon toga po%pricali 4racasom koji dr(im u odjeljku 'a rukavice
'a hitne sluajeve poput ovog! "1ekstura je nevjerojatna! Stvorit )e e3ekt vode koja se spu%ta u
slapovima! Suri$ per'ijska prince'a$ tra(ila je od 6uliana pro%le godine da joj od ovog materijala
sa%ije haljinu 'a vjenanje!" @ redu$ Per'ija vi%e ne postoji$ ali Olivia to ne 'na!
Slavne debltantice
998
Ovaj put 6ulian 'na %to treba re)i! "Odbio sam! *ije bila vrijedna ove tkanine"$ ree u povjerenju!
"1i )e%$ Olivia$ u njoj i'gledati bo(anstveno"$ ka(em! "Apsolutno bo(anstveno u njoj"$ doda 6ulian!
";o(anstveno"$ prikljui se agentica! ";o(anstveno"$ 'acvrku)e menad(er! ";o(anstveno"$ potvrde
bli'anke!
@ redu$ mo(da je udno$ ali prihvatit )u svu pomo) koja mi se nudi!
"Suri& *e 'ove li se tako k)i 1oma 2ruisea& Olivia obo(ava 1oma! Olivia 1oma obo(ava od
dvanaeste godine"$ ree Olivia! *aravno! Kladim se da 'ajedno (deru na sekta%kim ro%tiljima i ne
(ele meGusobno dijeliti tablete!
"Suri 'nai crvena ru(a"$ ka(em! 1ako su barem objavili u @s Eeekl-ju! Smatram da je to dovoljno
pou'dan i'vor!
Olivia kru(i oko tkanine$ pomno promatraju)i svaki nje'in centimetar! 1hor utri u prostoriju!
*jegovo je kr'no sad purpurno$ poput HendriKove elektrine gitare! 6adnik skoi na naslonja i
ugnije'di se na tkanini! Purpurno se kr'no toliko stopilo s bojom tkanine da ga jedva mogu vidjeti
da ga otjeram! Ako se popisa$ kunem se da )u mu osobno platiti sve tro%kove odno%enja u 2hateau
/armutt na specijalan tretman eutana'ije! 6ulian ga br'o podigne i pone ljubiti po cijelome tijelu!
"Oh$ Olivia$ trebala bi dobiti nagradu 'a najljep%eg psa! Daista je savr%en"$ ree 6ulian! Dadr(im dah
ekaju)i da se ekipa i' snova poput jeke oglasi sa savr%en$ ali ipak imaju neke kriterije! Da ne
'aboravimo$ pas je sad purpuran!
"6e li se analitiarka aure slo(ila s 1horovom nijansom&" poku%am se na%aliti s Olivijinom
agenticom!
"itav smo juera%nji dan potro%ili na kon'ultacije"$ ree ona tonom kao da je #arr- King koji
intervjuira Osamu bin #adena!
;a%!
999
"Ho)e li ona odobriti tkaninu koju smo donijeli&" upitam!
"Danas radi na haljini Sandre ;ullock"$ odgovore bli'anke u isti glas!
Hvala ;ogu! Spa%eni smo od analitiarke aure! *e 'nam$ mo(da nam je 'apravo pomogla! *a
ljestvici ludila$ Olivia se spustila na petu ra'inu!
Olivia duboko udahne i u'me 1hora i' 6ulianova krila! 6a duboko udahnem u i%ekivanju nje'ine
sljede)e i'jave! Previ%e vue na %ljivu& *a gro(Ge& Previ%e ljubiasto& Previ%e neuspje%no&
"/amica (eli 'nati %to misli 1hor0ko ;or0ko"$ ispali Olivia djetinjasto! "SviGa li se 1hor0ku 3ina
lijepa tkanina koju je 6ulian donio mamici i' ilea&" #udo! *e 'nam %to je je'ovitije 0 to %to Olivia
misli da je Bangaj u ileu ili to obra)anje psu$ koje Olivijin djeji govor u tre)em licu katapultira na
potpuno novu ra'inu demencije! 1hor pone nekontrolirano lajati! #aje li ga laje! Olivia baci psa na
pod i povie7 "Olivia (eli da 1hor odmah 'aepi+ 1hor sramoti mamicu pred gostima!" Aha$ sad
smo gosti! "Da%to ne)e% prestati lajati& Purpurna te boja trebala smiriti!" Sigurna sam daje
vi%estruko umakanje u posude s vru)om bojom bilo vrlo smiruju)e iskustvo! @ redu 0 poka'iva na
skali ludila br'o se penje na desetu ra'inu 0 i ide dalje!
/alo bolje namjestim i've'ene purpurne 'avjese na naslonjau! /oram spustiti Oliviju natrag na
petu ra'inu! 5 to br'o!
"Kad vidim ovu tkaninu$ sjetim se boje Karipskog mora dok sunce 'ala'i$ a ja to gledam s balkona
ku)e Oscara de la Rente u Punta 2ani"$ i'lanem! Dobro$ mo(da nisam trebala spomenuti tog
Oscara$ poku%avaju)i joj uvaliti 6ulianovu haljinu 'a dodjelu Oscara! Popravit )u! "/o(e% li
'amisliti taj 'la)ani sjaj na purpurnoj podlo'i& Sebe$ kako dr(i% Oscara&"
Olivia nagne glavu poput psa i ra'misli o tome! "Olivia (eli vidjeti kako tkanina i'gleda na
Olivijinoj ko(i"$ ree$ krene prema ogledalu i namjesti se u po'u koje se ni crveni tepih ne bi
posramio! Pogledav%i nas preko ramena$ 'acvrku)e7 "Olivia e0e0ka! Pet! etiri! 1ri! Dva"$ pone
odbrojavati 'apovjednim
99J
tonom$ a bli'anke joj pritre s tkaninom! Dadrhtim pri pomisli %to )e se dogoditi ako Olivia doGe do
jedinice 0 ali bli'anke br'o prebace tkaninu preko nje$ tako da i'gleda kao toga!
"*e$ to bi i%lo vi%e ovako"$ ree 6ulian$ popravljaju)i prstima ni' nabora! 5' 1horove ko%are dograbi
njegovu ,uittonovu u'icu i omota je oko nje! @ samo dvije sekunde uspio je od Olivije 2utter
napraviti grku bo(icu odjevenu u purpur!
Olivia proui tkaninu prela'e)i prstima po njoj i pone po'irati pred ogledalom!
"Olivia (eli 'nati 'a koga se udavala per'ijska prince'a"$ upita$ okrenuv%i se prema 6ulianu i meni!
"1ko&" ka(emo 6ulian i ja u isti glas! "Suri$ per'ijska prince'a! Olivia (eli 'nati 'a koga se udavala"$
ponovi!
"Oh$ da$ naravno"$ blebnem! "@dala se 'a vrlo %tovanog trgovca sagovima! Dna%$ onog koji je
specijali'iran 'a )ilime"$ odgovorim br'o!
"4uj! Oliviji se to ne sviGa! Olivia ne voli trgovce tepisima"$ ree$ skidaju)i br'o tkaninu sa sebe$
kao da se radi o prljavom sintetikom sagu /arthe Ste.art i' Kmarta!
"1o radi danju"$ nastavim glatko! "Ali on je istodobno i marokanski princ! Po'nat i kao princ
Eilliam od Srednjeg istoka! Dna% kako je tim lanovima kraljevskih obitelji dosadno u (ivotu!" @
redu$ skoro sam ispala i' igre! Ali vratila sam se u velikom stilu! 6a sam kao David ;eckham koji
dribla Dinedina Didanea 0 i Posh 0 jednom nogom!
"1akoGer je$ sluajno$ i'ravni /uhamedov potomak"$ doda 6ulian! Gol+ /oj se napada vratio u
igru!
"Olivia voli boks"$ ree Olivia$ krenuv%i ponovno prema tkanini! 1ko sam ja da joj dr(im
predavanja i' povijesti i prepriavam sportske dogaGaje$ kad ona masira tkaninu kao daje kulinarski
umjetnik *obu /atsuhisa i kao da se radi o Kobe0govedini& 5'nenada se umota u tkaninu i 'atvori
oi! Dbaci s nogu prljavo0ru(iaste %tikle 6imm-ja 2hooa i legne na naslonja! Drijema&
99I
5ma lagani mo(dani udar& 6e li 1hora'ine poeo djelovati& Svi stojimo oko nje u ti%ini! ekam da
netko ne%to ka(e! Pogledam 6uliana$ 6ohna$ bli'anke$ agenticu! *isu niti 'ucnuli! 1rebamo li poeti
pjevati& Oti)i po de3ibrilator&
"Olivia (eli da se svi vi oko nje uhvatite 'a ruke"$ napokon se oglasi uspavana ljepotica! Otvori oi i
pogleda nas kako stojimo oko nje otvorenih usta! "@inite to+" 'atra(i Olivia! Primimo se 'a ruke
kao na sastanku lijeenih alkoholiara$ a Olivia ponovno 'atvori oi i nastavi gladiti tkaninu! Pet
minuta& Deset minuta& *e 'nam koliko je vremena pro%lo 0 'nam da mi ruke postaju ljepljive!
6ulian me vrsto dr(i 'a lijevu ruku$ noktiju ure'anih u moj dlan! /asivan prsten peatnjak s
agentiine ruke polako mi se ure'uje u drugi dlan! @pravo sam htjela pogledati na sat i vidjeti
koliko je sati$ kad Olivia naglo prekine taj svoj ritual i trijum3alno i'govori7 "/islim daje predivna!
Olivia )e u nedjelju na crvenom tepihu biti purpurni paun! 5 Olivia )e u tvojoj haljini osvojiti
Oscara!"
6ulian i ja se gotovo bacimo na naslonja na Oliviju!
"Olivia$ bit )e% najotmjenije odjevena (ena tamo"$ ka(em drhtavim glasom! *e 'nam bih li se
smijala ili plakala$ ili se jednostavno sru%ila na pod! 1hor me mo(e li'ati$ pi%ati i kakati po meni$ taj
velianstveni purpurni pas$ i bit )u sretna! Kvragu$ odjednom mi je purpurna omiljena boja! ";it )e%
velianstvenija nego %to je Grace Kell- bila onog dana kad je postala kraljica"$ doda 6ulian! 6ulian i
ja se pogledamo 0 oi nam se napune su'ama!
"Olivia to ve) 'na"$ ree Olivia kratko$ otpetljavaju)i se i' tkanine$ ustane s naslonjaa i krene
prema spava)oj sobi! ini se da je krug arobne vile i slu(beno 'atvoren! "Sad Olivia (eli da se
bacite na posao"$ ree i 'atvori vrata 'a sobom!
"Odjenut )e haljinu&" upita 6ulian %okirano$ okrenuv%i se prvo Olivijinoj agentici!
"uo si je$ sa%ij haljinu"$ ree ona!
"Daista )e odjenuti haljinu&" ka(em$ u nevjerici se okrenuv%i prema menad(eru!
99C
"1ako je rekla$ sa%ijte haljinu"$ ree menad(er! "Odjenut )e haljinu&" i'govorimo$ okrenuv%i se
bli'ankama! "Da+ Odjenut )e haljinu"$ poviu lanovi ekipe i' snova jednoglasno!
"O$ ;o(e moj! O$ ;o(e moj! O$ ;o(e moj+" vri%timo 6ulian i ja dok se u Priusu vo'imo ni' Sunset
;oulevard!
"#ola$ 'nao sam da ti to mo(e%"$ ka(e 6ulian!
"O$ ;o(e! @spjela sam! Ovaj$ mislim$ u' tvoju pomo)$ 6uliane!"
":: si bila %lag na kraju! 6a sam bio samo dekoracija na vrhu"$ ka(e 6ulian! "*aravno$ moramo i
napraviti haljinu"$ 6ulian )e! "Ali tebi moram 'ahvaliti %to si spasila moju malu mr%avu gu'icu! 5
'na% 0 2annes je jako bli'u!"
"O$ ;o(e$ 6ulian$ bit )u tako u'buGena u nedjelju"$ ka(em!
"O$ ;o(e! *edjelja+ A danas je petakl Kako )u uspjeti sa%iti haljinu na vrijeme& /oram je re'ati$
napraviti nabore$ obrubiti$ jo%!!!"
"5 nemoj 'aboraviti da se veeras mora% pojaviti kod Hda #imate! Dar tvoj investitor ne)e biti tamo&
Da%to je$ 'apravo$ do%ao u grad&"
"/art- osniva produkcijsku ku)u!"
"/a$ i'vrsno! Samo nam to treba! 6o% jedan producent! Postoji li itko od Makime do
Kennebunkporta tko ne (eli postati producent&"
"5 (eli upo'nati Oliviju 2utter!"
"*aravno da (eli! OProdukcijaO je samo kodni na'iv 'a gomilanje love kojom )e% si priu%titi po'nate i
slavne holivudske djevojke"$ odvratim! "@ svakom sluaju$ mora% do)i i glumiti junaka 0 /art- )e
biti presretan kad uje da si upecao najtra(enijeg komada u Holl-.oodu$ koja je k tome nominirana
'a Oscara!"
"*e mogu sad i)i na 'abavu+ #ola$ jesi li ti poludjela& Da i'radu te haljine svaka mi je minuta
dragocjena"$ 6ulian pone kukati$ staviv%i ruke na glavu kao da je poku%ava od%ara3iti!
99R
"6ulian$ ovdje je sve u i'gledu! /art- mora vidjeti da po'nati kreator u kojeg je ulo(io svoj novac
pripada u grupu ljudi s A0liste! Da si sabran i stalo(en! ;r'o )emo pjenu%cem na'draviti Oliviji
2utter$ malo se uli'ivati /art-ju i onda ide% u 2hateau raditi na haljini! 1voj je bungalov ve)
pripremljen! ,idjet )u %to mogu uiniti da ti osiguram neiju pomo)!"
"*e$ nitko ne)e dotaknuti tu haljinu osim mene"$ negoduje 6ulian! "*e mogu nikome dopustiti da
dotakne moje remek!!!"
"@ redu$ u redu$ shvatila sam! @ roku od najvi%e jednoga sata oti)i )e% do Hda i i'a)i od tamo!"
Posegnem prema njemu i stisnem ga 'a ruku! "/o(emo mi to!"
6ulian kro' nosnice glasno ispusti 'rak! "Dobro$ jedna a%a pjenu%ca! ;arem )e mi /art- ljubiti
gu'icu$ ne)e me mlatiti po njoj$ kad mu veeras ka(em da )e Olivia 2utter odjenuti mojeg
purpurnog pauna"$ ree!
"A %to )emo s ;ill-jem 6oeom&" upitam ga kad smo stali ispred 2hateaua! "6e li se vratio i'
@niversalova studija&"
"Ako jest$ vidjet )u ima li snage 'a jo% malo akcije"$ ree 6ulian$ napu)iv%i usne da mi po%alje
poljubac$ i krene prema hotelu!
"ekaj 0 6uliane"$ poviem 'a njim! 5'idem i' auta i otvorim stra(nja vrata! "@malo sam 'aboravila!
Hvo$ dr(i to"$ pru(im mu buket kala!
"Sto je to&" upita 6ulian$ itaju)i poruku medu cvije)em! "Adrienne je poslala cvije)e&"
"/a'nula sam ga i' Olivijine ku)e! Sto )e joj to$ sad kad )e odjenuti tvoju haljinu&" ka(em mu i
vrsto ga 'agrlim! "6o% ti jedanput estitam!"
"1a pika od Adrienne sad si mo(e odre'ati paleve 0i kljove"$ slatko )e 6ulian! "/i )emo na dodjeli
Oscara imati najbolje odjevenu glumicu 0 ak ako budem morao 2ojou dati bubreg!"
S S S
99:
5skoraiv%i na ciglom poploanu sta'u ispred svoje ku)e$ 'austavim se i otple%em pobjedniki ples!
@spjela sam+ @spjela sam+ 5pak se ne)u morati prijavljivati 'a onaj posao u EinchellOsu! ovjee$
puno je jai osje)aj kad uspije%$ nego kad ne uspije%! *a'vat )u doktoricu Gilmore! *e mogu ekati
do sljede)e seanse da joj ispriam sve o svojem velikom uspjehu! ;it )e tako ponosna na mene! 6a
sam ponosna! Poreme)aj nedostatka karijere& Ha+ Kvragu$ vidi sad kakva je dominacija karijerom!
Otvorim ula'na vrata i uskoim u stan! ekaj$ jesam li ja to u pogre%nu stanu& 5strim van i
provjerim adresu! @letim natrag unutra! Ajme$ ajme$ ajme$ ajme! Opljakali su me! Dapravo$ ne
opljakali$ kao opljakali 0 vi%e kao preuredili! /oj je bungalov u %panjolskom stilu preureGen u 0
grimi'no bijelu mediteransku vilu! 5'gleda kao mjesto u 0 Grkoj! O$ ;o(e! 5'gleda identino kao 0
moja hotelska soba 0 na Santoriniju! Doletim do pro'ora i 'alijepim nos na staklo! 6e li to 0 bijeli
pijesak u mojem stra(njem dvori%tu& 5 vulkan& *e! *e mo(e biti! 5li ipak mo(e& Kro' 3rancuski
pro'or i'letim na stra(nje dvori%te! O$ ;o(e! 1o je 0 kulisa! 5'gleda identino pogledu s mojeg
balkona u Grkoj! Okrenem se!
S15PH i'iGe i' moje spava)e sobe! O$ ;o(e! *a% prvi sastanak u mojoj hotelskoj sobi na
Santoriniju! Predivna veera na mojem balkonu! S15PH je ovo organi'irao 'a mene! Da mene! Opet
mi se onako nasmije%i!
"Bto se 'biva&" upitam$ tre)i prema njemu!
Pru(i mi omotnicu! 5'gleda jednaka onoj koju je poslao u moju sobu na Santoriniju! Ra'derem je!
"Primi me natrag! 5 onda mi dopusti da ti se pridru(im 'a veerom"$ napisano je unutra$ S15P5*5/
rukopisom!
Da ga primim natrag& /oje ga srce nikad nije niti pustilo!
"#ola$ sviGa ti se& Organi'irao sam da kuhar i' na%eg hotela na Santoriniju doleti i napravi ti tvoje
omiljeno grko jelo"$ ree$ okrenuv%i se prema stolu s lijepo poslo(enim komadima tople pite s
t'at'iki nadjevom$ svje(om grkom salatom s kalamata
99F
maslinama$ dolmom$ musakom$ peenom janjetinom i ra(nji)ima od povr)a!
"Ovaj )e put sve biti drugaije"$ ree S15PH i 'agrli me! Povue me prema stoli)u 'a kavu na kojem
gore svije)e! "Gladna&"
"*isam gladna hrane! *e sad! @vijek su mi bile dra(e no)i kad bismo preskoili veeru"$
odgovorim$ vode)i ga ni' hodnik!
"Gledam ti u oi$ mala"$ ree mi! "Samo ti i ja! Dauvijek! Aelim da ti bude% u' mene kad mi
Akademija dodijeli nagradu 'a (ivotno djelo!"
Koga briga %to je ma'nuo reenicu Humphrevja ;ogarta& S15PH mi se vratio!
";it )e% sretna kad uje% da sam u 'rakoplovu 'a /arin! 5dem na sestrinu probu 'a vjenanje 0 sti)i
)u na vrijeme 'a desert i 'dravice 0 'ahvaljuju)i gri(nji savjesti koju ste mi nabili ti$ 2ricket i
Adam"$ ree Kate putem avionske tele3onske linije koja kri i prekida se!
"Koliko je sati& O$ ;o(e$ skoro je devet naveer"$ bacim pogled na sat pokraj kreveta! "Sigurno sam
'aspala nakon %to je S15PH oti%ao"$ ka(em 'baciv%i plahte sa sebe i poku%avaju)i se ra'buditi!
"S15PH&" 'apita Kate! O$ ;o(e! O$ ne! Kako mi je to moglo pobje)i! Sigurno 'bog seksa
iskupljenja!
"Da! S15PH"$ ka(em! Duboko udahnem! 6o% jedanput! "Kate$ volim ga! 5 ponovno smo 'ajedno"$
i'lanem! ;udu)i da je Kate deset tisu)a metara i'nad 'emlje$ smatram da je ovo najbolje vrijeme da
joj to priop)im!
1i%ina!
"Anga(irao je scenogra3kinju i' Ponosa i predrasuda da u mojoj dnevnoj sobi upri'ori mjesto radnje
na%eg prvog sastanka$ moju hotelsku sobu na Santoriniju! Aena je dobila Oscara! ;ilo je romantino
kao u romantinim komedijama Hugha Granta! Gledaj$ Kate!!!" utihnem jadno!
99>
1i%ina! O$ moj ;o(e! Sad )e krenuti! Ako Kate ovoliko dugo %uti$ na pomolu je 1re)i svjetski rat!
"#ola$ samo (elim da bude% sretna! A ako te S15PH ini sretnom!! !" Kate proguta slinu tako glasno
da ovjek mo(e pomisliti kako se radi o gre%ci u radu motora! "!!! onda ma'el tov!"
"Otkad ti govori% jidi%&"
"Od prije dvije sekunde$ kad si mi rekla da si opet s njim! 5'gubila sam dar govora na engleskom"$
ka(e Kate! "#ola$ samo ne (elim vidjeti kako ti netko ponovno upa srce na(ivo!"
"Dnam$ Kate$ ali ovaj )e% mi put morati vjerovati! Bto misli% o tome da 'astanemo na mjestu kad si
proglasila engleski svojim stranim je'ikom"$ ka(em!
1i%ina!
"Balom"$ napokon i'usti! "/olim&"
"6edino tu hebrejsku rije jo% 'nam"$ ree Kate! "Hvala ti$ Kate"$ ka(em!
"Ali ne oekuj da )u slu%ati detaljno srcedrapateljno i'vje%)e o tome kako se to dogodilo"$ ree
Kate! "Osobito kad ovaj usrani ra'govor pla)am pet dolara po minuti! 6edine pojedinosti koje (elim
uti su one sa 'abave kod Hda veeras! Ako bude nu(no$ ponesi bloki)!"
"Aelio bih na'draviti 6ulianu 1ennantu i #oli Santisi! Djeco$ estitam vam na uspjehu s Olivijom
2utter! Preko nje )emo se svi obogatiti"$ ree /art- Glickman$ 6ulianov investitor! "Ovaj$ ja sam
ve) bogat 0 bogatiji od /arka 2ubana"$ doda Glickman dok se kucamo a%ama 'a pjenu%ac u
predvorju Hda #imata oblika 2old.ater 2an-ona$ na mjestu koje je trenutano prenapueno
ljudima s A0liste! Ovo bi mjesto 'aslu(eno trebalo u)i u anale arhitekture 0 ili biti popra)eno u /1,
2ribsu$ emisiji o ku)ama po'natih! /jesto je ureGeno u ,ersaceovu stilu$ od pepeljara s u'orkom
tropskog cvije)a$ preko pse)ih 'djelica s tigrastim
9J?
u'orkom$ do posebno raGenih kino0sjedala s otisnutom 'latnom /edu'inom glavom$ u kinodvorani
prirodne veliine! Sijedi agent nad agentima je$ jednako tako$ otmjeno odjeven u ,ersaceovo
odijelo$ s (arko(uto0bijelom ,ersaceovom ko%uljom$ raskopan$ u bijelim svilenim hlaama! Deset
posto donosi mnogo vi%e negoli sam mislila!
Kako se Glickman uop)e uspio ugurati na Hdovu 'abavu& *a njegovu je predoskarovsku
%minkersku 'abavu gotovo jednako nemogu)e u)i kao na 'abavu ,anit- 4aira! Hd ak ne po'iva ni
neke od svojih kolega agenata 0 niti sve svoje klijente! /ama je morala Hdu re)i da otac tra(i novog
'astupnika$ samo da bi 6ulian i ja bili na popisu u'vanika!
"6uliane$ bio sam 'abrinut da )u ti morati polomiti kosti"$ ree Glickman$ dok 6uliana lagano %akom
udara u trbuh! Aha$ svakako$ jedina stvar s kojom se ovaj *jujoranin od metar i %e'deset ikad borio
jest jelovnik u 2iprianiju! Glickmana bih i ja mogla svladati 0 ak i u ovoj 6ulianovoj uskoj glatkoj
pripijenoj haljini boje sa3ira i u ovim plat3ormicama! 5ako bih vjerojatno o'lijedila %aku na vrlo
vrstom gelu u njegovoj kosi!
"5$ kad )u upo'nati Oliviju 2utter& *je'in sam veliki obo(avatelj"$ ka(e Glickman$ poslu(iv%i se
svirkom ;eluga kavijara koji su nosili pokraj nas!
"/art-$ uvjeren sam da )e i ona tebe obo(avati"$ ree 6ulian i kucne ponovno a%u o a%u s
/art-jem! ",as )ete dvoje biti dobitna kombinacija poput Oprah i Ga-le!" Otkud 6ulian i'vlai ta
sranja& Hvala ti ;o(e %to me Kate podsjetila da ponesem bloki)! Ovo moram 'apisati! ",as dvoje
me ispriajte$ moram i)iP moramo se ubaciti na popis najbolje odjevenih ljudi na dodjeli Oscara"$
ka(e 6ulian i uputi se prema 2ojou$ koji se i'dvojio u kutu s 6ulianne /oore!
ekaj! O$ ne! *e idi! *e mogu vjerovati da me 6ulian upravo ostavio samu s ovim ljigavim
napuhankom! Prouavam golem kristalni luster koji visi i'nad na%ih glava 0 je li i on ,ersaceov&
Pitam se bi li ga potres jakosti deset stupnjeva uspio sru%iti tono na /art-jevu glavu$ dok mene Hd
#imato odguruje u stranu&
9J8
"#ola$ samo malo"$ slatko mi se obrati Hd dok po'ira 'a 3otogra3iju s 2hristopherom Ealkenom!
Oito Hd$ koji na ula'nim vratima bosonog$ u pratnji osobnog 3otogra3a$ doekuje jako po'nate
goste$ ne misli da sam ja vrijedna 3otogra3iranja!
Prepustim se sudbini nas nedostojnih7 neobve'nom ra'govoru s OproducentomO! "/oja je (ena htjela
da novac ulo(im u suvremenu umjetnost"$ ka(e /art-$ poka'uju)i na djelo 6aspera 6onesa i'nad
Hdova kamina! ";acio sam jedan pogled na etrnaest milijuna dolara vrijednog morskog psa u
3ormaldehidu Damiena Hirsta i tom %mokljanu u Sotheb-Osu rekao da nema %anse! 1una je jedina
riba koju volim"$ ka(e Glickman$ ubacuju)i Gru-ere pralinu u usta!
"Pa$ barem va%a (ena ima vi%e ukusa 'a odje)u$ nego 'a umjetnost!" 5li 'a mu%karce$ pomislim!
Hvala ti$ Aspen Gardner Glickman$ %to si od mu(a tra(ila da novac ulo(i u 6uliana!
"/oja (ena voli odje)u onako kako Donald 1rump voli svoju kosu! Koliina novca koju je potro%ila
na 6uliana 1ennanta bila bi dovoljna da se ponovno i'gradi *e. Orleans! Rekao sam joj da bi bilo
je3tinije da kupim tvrtku 0 pa sam to i uinio"$ ree Glickman! Svoju Gru-ere pralinu 'alije
gutljajem Doma!
"*a na%u sre)u"$ ka(em!
"Hej$ #ola$ mo(da bi mogla svojem ocu dati moj scenarij& 1o ti je kombinacija Dobrih momaka$
2arlitova naina i Reservoir Dogsa! Hd mi poku%ava dogovoriti sastanak s 1arantinom$ ali meni se
svidio Atentat!"
"Hd #imato&"
"Aha$ Hd me 'astupa"$ ree on! Richard Gere$ Den'el Eashington$ /el Gibson i /art- Glickman&
Pa$ /art- ima novca! Deset posto od sranja jo% uvijek je deset posto! Sad svijet ima savr%enog
smisla!
"/art-$ ti i moj otac bili biste savr%ena kombinacija"$ ka(em$ ali me on ne slu%a$ po'ornost mu
previ%e odvra)a gu'ica Salme Ha-ek$ koja je upravo ispr)ena ispred Roberta Rodrigue'a$ upakirana
u Dolce \ Gabbana haljinu s dvostrukim i're'om boje brusnice!
9J9
"5spriat )e% me malo$ moram se upo'nati sa Salmom"$ ree on i kro' cerek poka(e svoje (u)kaste
'ube! "/islim da bi Salma bila sav%ena 'a moj 3ilm! 1reba nam latino ljepotica 'a glavnu (ensku
ulogu!"
Da$ sigurna sam da )e glumica nominirana 'a Oseara objeruke prihvatiti priliku da glumi Hlviru
Hancock! "Sretno"$ ka(em$ pomiu)i se! Da%to jedna od najprivlanijih djevojaka u Holl-.oodu ne
bi htjela upo'nati ovog 'lobnog kepeca&
;arem im je jedna stvar 'ajednika 0 visina!
/igoljim se i probijam kro' gomilu u Hdovoj prepunoj dnevnoj sobi$ dive)i se pripijenoj srebrnoj
/archesa haljini 2ourtne- #ove! Potom poGem do Hdova prekrasnog travnjaka$ do golemog
grimi'nog %atora koji je podignut i'nad njegova teniskog terena! Hdov travnjak tako je savr%eno
odr(avan da i'gleda kao da ga 6esse /etcal3e$ vrtlar i' Ku)anica$ svakog dana kosi!
Krenem prema %atoru i uhvatim se kako piljim u neije po'nate plave oi!
"#ola+" u'vikne 6ake 6ones! "Opa$ 3antastino i'gleda%+ 4akat sam te mislio na'vati$ ali svaku veer
radim do otprilike jedanaest naveer! ;a% su mi napravili krila!" Poasti me jednim od svojih
osmijeha nakrivljenih usana! "uj$ jesi mo(da raspolo(ena 'a odla'ak odavde&"
"Aha$ 'apravo (elim oti)i odavde"$ ka(em mu$ ostavljaju)i ga da gleda 'a mojom sa3irnom
haljinom dok odla'im!
@Gem u %ator i krenem prema rasko%nom stolu s veerom koju su dostavili i' 2ha-e! Bvedski stol je
dulji od redateljske ver'ije i'montuane Apokalipse sada! Stanem u red i'a 6aviera ;ardema! 6e li to
Hdov monogram na 6avierovoj 0 cigareti& /rak! Gra-don 2arter je sigurno ljubomoran %to se on
toga nije sjetio!
"GospoGice$ mo(e Oscar od tamne okolade&" upita me konobarica koja i'gleda kao Pam
Anderson$ poka'uju)i na srebrni pladanj pun okoladnih ovjeuljaka s ugraviranim imenima svih
nominiranih Hdovih klijenata! *ikad nisam imala ni%ta protiv da 'aponem obrok s desertom!
@'mem jedan$ pitaju)i se tko ih je
9JJ
radio 'a Hda$ budu)i da Akademija i'riito 'abranjuje replicira0nje svoje svete 'latne 3igurice! Hd
svakako postavlja vrlo visoke kriterije 'a oskarovske 'abave ove godine! ini mi se da i mora$ s
ob'irom na to da je ;r-an #oud poeo organi'irati domjenke petkom naveer samo da bi se
natjecao s Hdom$ koji je uvijek imao eksklu'ivu sa svim uber0va(nim klijentima i' 2AA! Svim
agentima uvlai se strah u kosti7 ra'ina tjeskobe proporcionalna je broju jastoga i salata od endivije i
avokada koje se poslu(uju! ak i pravi Dlatni Ari$ Ari Hmanuel i' Hndeavoura$ danas ima 'abavu u
svojem helidromu u Paci3ic Palisadeu! ujem da se odrie svoje klijentice Paris Hilton
Avaem i odsutno gledam glavu Ha-dena 2hristensena 0 mislim da bih previ%e tra(ila kad bih
po(eljela da on (vae i odsutno gleda bilo koji dio mene! Kudim samu sebe 'bog ovog trenutka
emocionalne nevjere 0 na kraju krajeva$ ja sam samo S15P5*A$ 'auvijek 0 i krenem prema ba'enu$
gdje 6ulian 'a %ankom pijucka martini ispod Earholova portreta Diane Ross!
"Gdje si ti&" upitam ga!
"Oijukao sam malo s 1heom"$ ree on$ poka'uju)i dobrog komada i'a %anka! "5mam limit koliko
se puta mogu nekome uvlaiti u gu'icu u jednome satu! Hvala ;ogu da nisi uspjela uvesti ;!6!0a!
;ilo bi to kao da Godivi donese% okoladu!"
"*e (eli% malo gricnuti gu'u Ha-dena 2hristensena&" upitam$ dr(e)i svojeg okoladnog
ovjeuljka!
Kobaltni kristali na mojoj torbici 'avibriraju! 5'vadim mobitel! *ova poruka! Od S15PH! 6e li
upravo osjetio moje prljave misli ve'ane u' Ha-dena 2hristensena&
*adam se da )u 'avr%iti ranije i do)i ti u krevet! ekaj me! XO
Sad kristali nisu jedino %to vibrira! ;r'o mobitel pokrijem dlanom prije negoli 6ulian vidi poruku!
"Da%to se tako smje%ka%&" upita 6ulian! "6esi na nekim tabletama&"
9JI
"Ovaj$ hm!!!" Pogledam na mobitel! 6ulian mi ga istrgne i' ruke i proita poruku!
"Sad je dosta! ,e'at )u te lisiinama 'a minibar u svojoj sobi!"
"6ulian$ volim ga! Kvragu"$ pobunim se! "6ednostavno ga volim!"
"Dobro"$ ka(e 6ulian u' glasan u'dah! "*emoj re)i da te nisam upo'orio! Sad jednostavno nemamo
vremena ra'govarati o tome! Odve'i me natrag u 2hateau$ da se mogu baciti na %ivanje 0a ti0 'bog
same pomisli %to )e% ti raditi morat )u popiti jo% jednu tabletu protiv munine!"
Slavne debitantlce
9JC
Subota
9> sati$ 99 minute$ 8: sekunda do dodjele Oscara 'a najbolju glavnu glumicu
"Halo&" o%amu)eno promrmljam u slu%alicu$ bore)i se protiv sna! Koliko je sati&
"#ola$ bok$ 6ohn je!" 1ko&
"Aha$ uh$ bok!!!" Poku%avam 3okusirati pogled na sat pokraj kreveta! Sedam ujutro! 5suuu0se! Glava
mi padne na jastuk! *akon %to je S15PH napokon u %est ujutro stigao sa snimanja$ ja vi%e nisam
uspjela po%teno 'aspati! Koga ja 'avaravam& *i prije toga nisam spavala! ;ila sam pre'aposlena
odluivanjem ho)u li odjenuti ru(iastu satensku spava)icu ili crni negli(e od ipke 0 iako je S15PH
jako br'o s mene strgnuo odje)u im je u%ao u stan$ tako da se uop)e nije stigao diviti ru(iastom
satenu 'a koji sam se odluila!
"6ohn je$ menad(er Olivije 2utter"$ ponovi on! O$ ne! *itko nikoga ne 'ove u sedam ujutro dan prije
dodjele Oscara da mu priop)i dobru vijest!
";ok$ 6ohn+" @spravim se na krevetu i poku%am 'vuati kao da sam se ve) istu%irala$ popila kavu s
mlijekom i odradila jutarnju tjelovje(bu 0 %to i jesam$ ako se raunaju dva nevjerojatna
9JR
putovanja do 'vije'da! ime se S15PHpotpuno iskupio 'a to %to nije uspio sa snimanja do)i ranije!
"5di po 6uliana! 5 donesi haljinu! DoGi u ;arne-s! Stoje prije mogu)e!"
";arne-s& Sedam je sati ujutro! *ije li ;arne-s 'atvoreni"
"*e 'a Oliviju 2utter!"
"Bto!!!"
Klik!
Sto Olivia 2utter (eli od nas u sedam sati ujutro dan prije dodjele Oscara i to 0 u ;arne-sul /o(da
je promijenila mi%ljenje o Shiseidovu sjenilu 'a oi OPurpurna i'maglicaO i treba joj stalak sa
%minkom ,incenta #onga& /o(da (eli ;ulgarijeve nau%nice s ametistom$ smaragdima i rubinima
'amijeniti neim neoekivanim$ poput onih #anvinovih$ od bisera i kristala& /o(da joj je ona
analitiarka aure 'abranila da obuje purpurne paunaste %tikle koje je /anolo i'radio samo 'a nju i
(eli procijeniti koje cipele najbolje prenose vibracije energije& O$ ;o(e!
5skobeljam se i' kreveta i navuem na sebe dva odjevna predmeta koja su mi se na%la pod nogama
na podu 0 'gu(vana ru(iasta spava)ica 0 i 6 House traperice koje stoje na podu od srijede$ kad sam
ih dobila u Soho Houseu! *a noge navuem par starih mokasina sa %ljokicama! Ra'mi%ljam o tome
da S15P5 ostavim poruku$ ali se nadam da )u se vratiti u krevet prije nego %to se on probudi!
@skoim u auto i nabijem gas! 5dem pokupiti 6uliana u 2hateau!
"Hvala vam %to ste tako br'o do%li"$ obrati nam se 6ohn dok uvar otkljuava ula'na vrata i propu%ta
nas u ;arne-s! "Da mnom!"
Hodamo 'a 6ohnom po sablasno pra'noj trgovini 0 samo ja i sva ta arobna roba koja me preklinje
da je ponesem ku)i! Dok prola'imo pokraj %tanda Shu @emure$ doslovce mogu uti kako 1ok-o
kutija$ raGena u ogranienoj seriji$ vri%ti moje ime! ekaj! Daboravi crvenu kutiju! /islite li da )e
uvar primijetiti ako ma'nem jednu od ;ottega torbi&
9J:
Kad bih mogla imati jednu jedinu mo) super'vije'de 0 osim da asopisu People naplatim etiri
milijuna dolara eksklu'ivno 3otogra3iranje mene i mojeg potomka$ da tim novcem mogu nahraniti
gladne u Dar3uru 0 natjerala bih ih da otvore ;arne-s samo 'a mene! /islim$ 'a%to bih kupovala s
ostalim smrtnicima kad mogu imati itav ;arne-s samo 'a sebe& @ redu$ nisam ovdje do%la
kupovati! Do%la sam da 0 jo% uvijek nemam blage ve'e 'a%to sam ovdje$ u : i 9J ujutro$ dan uoi
dodjele Oscara! Da%to nam 6ohn ne)e re)i 'a%to smo ovdje& Poinjem paniariti! Gdje je Olivia&
6ohn nas napokon uvede u /ekku$ po'natiju kao salon cipela$ gdje 'ateknemo usamljenu Oliviju
kako sjedi najednom od visokih ko(natih stolaca$ okru(enu nepreglednim morem kutija di'ajnerskih
cipela! 1hor be'bri(no skaku)e po kanjonima i'meGu kartonskih kutija! ekaj malo! *igdje ne
vidim analitiarku aure 0 ni bli'anke 0 niti Olivijinu agenticu 0 ni glasnogovornicu 0 ni pomo)nicu!
Gdje su svi& Sad ve) slu(beno poinjem paniariti!
6e li to /anolica od krokodilske ko(e$ (uto'elene boje$ u 1horovim ustima& 1a stvarica stoji nekih
tisu)u i petsto dolara 0 i ba% mu ne ide u' purpurno kr'no!
"1ko je onaj Arnold Sch.ar'enegger koji u kutu ra'govara na mobitel$ u' 2esare Paciotti cipele&"
pro%ap)e 6ulian! /u%karac u crvenoj trenirci$ koji je prepeen kao George Hamilton$ i'gleda kao da
mu je mjesto na pla(i s ostalim mi%i)avcima!
"ovjek i' osiguranja&" %apnem 6ulianu!
"O$ ;o(e+ Daj mi to+" 'aurla o'nojena voditeljica salona s cipelama$ dok silom 1horu poku%ava
oteti %tiklu!
Olivia podigne pogled s 2lergerie plat3ormica koje su joj trenutano na nogama! "1horov psihijatar
ka(e da je tjedan dodjele Oscara 'a 1hora vrlo traumatian$ jer je Olivia okupirana Olivijinom
nominacijom!" Podigne 1hora i unese mu se u lice! "Ako ne popravi% svoje pona%anje$ mamica te
ne)e sutra voditi na dodjelu Oscara!" Olivia 1horu pokrije u%i! "6ohne$ re'ervirao si 1horu mjesto
do Olivije$ 'ar ne&"
9JF
Doslovce mogu vidjeti kako 6ohn do(ivljava napad glavobolje$ kako se bol ste(e oko njegove
3ri'ure i' salona 4rederica 4ekkaia! "Du%o$ 'na% da Akademija ima vrlo stroga pravila
? dovoGenju ku)nih ljubimaca na dodjelu"$ ree 6ohn! ;r'o poku%a promijeniti temu! "Da%to ne
proba% ove&" @ ruci dr(i par srebrnih sandala!
Olivia ne nasjeda na taj trik! "1hor nije ku)ni ljubimac! 1hor je Olivijina srodna du%a"$ ka(e!
"Ali sjedit )e% i'meGu Anthon-ja /inghelle i /er-l Streep"$ mole)ivo )e!
"Olivia (eli sjediti do 1hora! Doktore 4leischkop3+" povie ona! Dvojnik Arnolda Sch.ar'eneggera
dotri do nje! Doktori
"Olivia$ smiri se! Ovdje se ne radi o 1horu! Ra'govarali smo jutros o tome"$ ka(e tihim$ mirnim
glasom 0 s naglaskom s #ong 5slanda!
"1ko je to&" pri%apnem 6ohnu!
"Olivijin psihoanalitiar!" 5'gleda vi%e kao bilder nego kao doktor 4reud!
"6ohn (eli da Olivia ne dobije Oscara"$ 'avapi Olivia!
"Olivia$ svi mi (elimo da sutra dobije% Oscara"$ mirno ka(e doktor 4leischkop3$ uhvativ%i Oliviju 'a
ruku! "5 svi smo ovako rano do%li u ;arne-s 'ato %to si rekla da se ovdje osje)a% najsigurnije 0
okru(ena svim ovim cipelama!" Prvi put tono ra'umijem kako se Olivia osje)a! Doktor
4leischkop3 proisti grlo! "Olivia je sino) imala gro'nu no)nu moru o svojoj haljini 'a dodjelu
Oscara
8 mislim da je vrlo va(no da se pomiri s haljinom prije sutra%nje dodjele"$ ree! Opa! ekaj malo!
Olivia nas je sve i'vukla i' kreveta u cik 'ore 0 dan uoi dodjele Oscara 0 'ato %to je ru(no sanjala&
"Olivia$ molim te$ podijeli svoju no)nu moru sa svima nama"$ uputi je doktor 4leischkop3!
6ohn$ dobri doktor$ 6ulian i ja sjednemo na ko(nate naslonjae$ a Olivia duboko udahne i pone$
vrsto 'agrliv%i 1hora!
"Olivia je ustala da primi Olivijina Oscara i' ruku Georgea 2loone-ja! Svi u Kodak 1heatreu su bili
na nogama i klicali
9J>
Oliviji dok se Olivia probijala do prola'a! 1aman kad se Olivia trebala popeti na po'ornicu da
poljubi svojeg Oscara 0 i Georgea 2loonevja!!!" 'atvori oi i 'adrhti pri samoj pomisli na ono %to
slijedi! "!!! purpurni p0p0p0p0paun!!!" napokon i'govori$ "!!! 'askoi Oliviju odostraga i pone je
naganjati po prola'ima! *a kraju je ta p0p0p0p0tica natjera u kut i'meGu 1ima ;urtona i Samuela
6acksona i pone Oliviju kljucati do smrti"$ 'atuli ona! "1im i Sam su poku%avali spasiti Oliviju$ ali
ni oni nisu mogli 'austaviti tu p0p0p0p0ticu"$ Olivia pone plakati! "Dok je p0p0p00p0tica naganjala
Oliviju i' Kodak 1heatrea$ Olivia uje kako se George 2loonev obra)a Kate Einslett$ budu)i da
Olivia oito ne (eli tog Oscara$ da je Oscar nje'in"$ 'atuli kro' su'e!
Okrenem se prema 6ulianu i pogledam ga pogledom mo(e%00li0vjerovati0koje0sranje0govori! Dar se
to 0 su'a kotrlja ni' njegov obra'& /o(da mu samo oi su'e 'bog nedostatka sna!
"Olivia$ jadnice moja$ doGi ovamo"$ ree 6ulian$ u'me je u naruje i 'agrli nje(no! Olivia ponovno
'ajeca i 'adrhti$ te omlitavi u njegovim rukama$ sva iscrpljena!
"Olivia$ problem tvoje no)ne more nije paun 0 ili haljina! Radi se o tvojem osje)aju da ne)e% dobiti
Oscara! Svoj strah projicira% na haljinu"$ ka(e doktor 4leischkop3!
"*ijedna te od mojih haljina nikad ne bi povrijedila"$ progovori 6ulian utje%no$ s usnama u nje'inoj
kosi! "/oj purpurni paun$ Olivia$ (ivi i di%e da bi te uinio prekrasnom$ prekrasnom$ prekrasnom!
Du%o$ George 2loonev )e ti uvaliti tog Oscara 0 i je'ik!"
"/ogu li dobiti haljinu"$ obrati mi se doktor 4leischkop3! Aeljela bih da postoji haljina koju mogu
dati doktoru! Dohvatim djelomice 'a%ivene komade tkanine i dodam mu ih! "Olivia$ ponekad je
tkanina samo tkanina"$ ree!
6ulian te%ko u'dahne! "1kanina nikad nije samo tkanina"$ ree! /rko ga pogledam i on samo vr%)e
stisne Oliviju!
"*e! Olivia ne)e dotaknuti tu tkaninu"$ naglasi i odgurne je!
Previ%e sam umorna i prerano je 'a jo% jednu Olivijinu scenu! Ako budemo prisiljeni sjediti ovdje i
sekundu vi%e$ Olivia ne)e
9I?
imati %to odjenuti 'a dvadeset i osam sati i dvadeset i dvije minute! 6ulian se mora vratiti u 2hateau
i nastaviti %ivati! A ja moram sti)i na tatin ritual obilja 'a Oscara!
PriGem Oliviji$ otpratim je natrag do naslonjaa i sjednem do nje s komadima tkanine u krilu!
"Dna%$ Olivia$ jednom sam imala no)nu moru da ne mogu sa sebe skinuti uske traperice! 1oliko su
me ste'ale da su mi 'austavile krvotok u nogama! /orala sam pu'ati do hitnog prijma u bolnici
2edars$ jer u njima nisam mogla ni hodati niti vo'iti! @ snu mi je lijenik na hitnoj odre'ao
traperice 'ajedno s nogama! Kad sam se probudila$ pomislila sam da nikad vi%e ne)u odjenuti uske
traperice$ a onda sam shvatila da se ne radi o trapericama$ nego o mojoj tjeskobi jer sam novac 'a
stanarinu potro%ila na par traperica!"
O$ ne! /oja pria o trapericama nema (eljeni e3ekt! Olivia pilji u tkaninu u mojem krilu dok joj se
oi udno cakle 0 'apravo vrlo sablasno cakle! Podigne komad tkanine$ 'ama%e njome kao da se radi
o prljavom rupi)u i baci je na pod! Kad tkanina dotakne tlo$ 6ulian istodobno skoi i jaukne! Pitaj
;oga koliko je pari prljavih 2hloe Paddington mokasinki hodalo po Eilshireu i poslije ga'ilo po
cijelom ovom podu! 1a je tkanina previ%e vrijedna da bi je se bacalo po podu$ pa radilo se i o podu u
;arne-su!
"Ovo nije haljina+" vrisne ona! "Ovo je hrpa 'gu(vane tkanine! Olivia (eli 'nati %to radite ovdje kad
imate toliko posla s Olivijinom haljinom 'a dodjelu Oscara! 5dite$ odla'ite$ crta"$ ree ma%u)i
rukom! Preskoimo 1hora$ koji sad (vae %tiklu od pleksiglasa na ru(iastim Puccijevim lakiranim
cipelama$ i pobjegnemo prema di'alu!
"*ikad mi nisi ispriala tu no)nu moru s uskim trapericama! 6a sam tvoj *GP i trebala bi mi
govoriti sve$ osobito kad se radi o visokoj modi i te%kim traumama"$ ka(e 6ulian dok se vo'imo
2rescent Hightsom!
"1o sam i'mislila! Samo sam nas htjela i'vu)i odande$ da mo(e% nastaviti %ivati!"
9I8
"Puno si bolja glumica negoli su to napisali u ,ariet-ju"$ ka(e 6ulian dok se 'austavljamo ispred
2hateaua!
"6uliane$ jesi li siguran da ne treba% moju pomo) oko haljine& Dobro bi mi do%ao i'govor da
i'bjegnem ritual i'obilja!"
"Rekao sam ti ve)$ (elim %ivati sam"$ ka(e 6ulian$ imitiraju)i Gretu Garbo u Grand hotelu!
"6esi li donijela Gane%a i' Puttaparthija&" upita me majka dok joj Dries van *oten sari od i've'enog
si3ona 0 naranasti$ 'a obilje$ centriranje i Oscara 0 lepr%a na povjetarcu! @ rukama ima pregr%t
malih Gane%a 0 ukrasa 'a tatin ritual 'a i'obilje na dodjeli Oscara!
";ok$ du%o"$ okrene se mama da bi poljubila Kate 2apsha.$ od glave do pete besprijekorno
odjevenu u naranastu kreaciju *ine Ricci! "#jubavi$ u'mi jednog"$ ree i doda Stevenu Spiel0bergu
Gane%a obojenog blistavim bojama 0 i jedan naranasti Govinda sari koji je$ prema maminim
uputama$ naruila Abb-$ 'a one goste koji se nisu pridr(avali pravila odijevanja u naranasto!
"Odjeni to$ dragi"$ naredi redatelju$ koji je$ kao i uvijek$ odjeven u traperice i majicu kratkih rukava!
"Odmah!" @ redu! 1ako moja mama re(ira Stevena Spielberga!
"/ama$ donijela sam Gane%a! 5 dovela sam S15P@"$ ka(em$ dr(e)i ga 'a ruku! Prestala sam disati!
/ama se osvrne oko sebe$ da bude sigurna da je gosti ne mogu uti!
"#ola$ ;ruce Eillis je do%ao! 1om ;roka. je takoGer do%ao! Do%la je i /aria Shriver"$ ka(e$ povue
me 'a ovratnik moje naranaste tunike i %apne mi nervo'no u lice! "@ ku)i smo ;arbre Streisandj"
/ama 'astane$ dok nam oko nogu trepere naranaste ru(ine latice$ koje po ;absinoj terasi od
bambusa okrenutoj prema oceanu ra'nosi nagli nalet vjetra! "Rije%i ga se"$ 'avri%ti kro' %apat!
"Ali Abb- je rekla da mogu povesti nekog i!!!"
9I9
"*e tog nekog"$ prekine me mama! ini mi se kao da i cvjetovi lotosa u nje'inoj kosi podrhtavaju
od gaGenja!
";lanca$ morat )ete se naviknuti na mene"$ obrati se S15PH mojoj majci! "*ikamo ja ne idem!
Dnam da sam uprskao stvar kad sam prekinuo s #olom$ ali vratio sam se i iskupit )u se svima
vama!" Osje)am kako mi se itavo tijelo smije! /islim da S15PH nikad nije bio tako seksi koliko
sad i ovdje$ dok stoji u tom ru(nom odijelu 0 'au'imaju)i se 'a mene 0 kod moje majke!
/ama mu u lice ispru(i ka(iprst ukra%en prstenom s naranastim dijamantom! "Ako ima% 'aista
o'biljne namjere s mojom #olom$ morat )u na'vati osobno Dalaj #amu da obavi ljekoviti ritual
i'ljeenja s plavim ;udom! 1oliko si gadno sjebao stvar"$ ree!
"Richard Gere (eli da upo'nam Dalaj #amu jo% otkad smo bili voditelji 'a kategoriju O*ajbolji pad
i' helikopteraO na dodjeli nagrada 'a kaskadere i kad smo nagradu uruili ,inu Dieselu"$ ka(e on!
,rlo mudro od S15PH$ da mamu malo 'abavi (enom i nabaci par holivudskih imena! "Dna%$ Richard
i ja smo hodali"$ ree mama$ nesvjesna da 'au'ima borbeni stav prema kolegi$ majstoru 'ena! 6edan
spomen Richarda Gerea i ve) je 'aboravila koliko mr'i S15P@!
"Re)i )u svojoj pomo)nici da 'api%e da moram na'vati Richarda"$ ka(e S15PH! Staviv%i svoj veliki
dlan na mamino rame doda7 "1oliko mi 'nai va%a k)i!"
"6a )u na'vati Richarda"$ ree mama posesivno! "Rije%it )emo to"$ ree i povue S15P@ u 'agrljaj!
"Pokrijmo ti sad lice da te Paulie ne vidi"$ ka(e mama$ dodaju)i mu naranasti sari!
"Hej+" povikne 6ohn$ menad(er Olivije 2utter! O$ ;o(e! Bto on radi ovdje& "6esi li upo'nala
Kie3era&"
udi me kako Olivia 2utter uop)e dopu%ta 6ohnu da ima i druge klijente! Okrenem se prema
Kie3eru$ da ga priupitam %to
9IJ
)e se dogoditi u sljede)oj epi'odi 9I sata$ ali ve) je oti%ao prema hrani i' AKea koja je poslu(ena na
stolu!
"*isam oekivao da )u te ovdje vidjeti"$ ree 6ohn$ udariv%i S15P@ po leGima! "5mam dobru vijest!
Olivia ipak (eli da ti bude% nje'in Dann- Duko u novoj ver'iji ;riljantina! ovjee$ moram ti to re)i$
ve) je navijala 'a nekog drugog$ ali jutros mi je rekla da ti mora% dobiti tu ulogu! #judi i'
Paramounta )e ti u ponedjeljak poslati ponudu"$ ree i pridru(i se Kie3eru u' 6amba 6uice %ank!
"#ola$ mo(e% li to vjerovati& Dobit )u tu ulogu+ /islio sam da nemam nikakve i'glede! /oj je
agent rekao da sam prestar!"
Gro'na sam glumica$ ali 'nam se nadove'ati u dijalogu! "*ema %anse da si prestar"$ utje%im ga! "Ali
pripa'i 0 ta Olivia 2utter je sotona!"
"Aha$ to sam ve) uo! Ali ti si ona koju (elim$ o$ o$ ooo$ du%o"$ S15PH pone pjevati totalno be'
sluha! ;olje mu je da odmah ode na satove pjevanja! "Dr(i$ pomo'i mi da se pretvorim u mumiju"$
ka(e$ dodav%i mi naranasti Govinda sari! "Ovo je ljubav"$ doda S15PH dok ga 'amotavam!
"Aelio bih da se svi uhvatimo 'a ruke"$ ka(e doktor Singh$ poku%avaju)i nadglasati 'vuk valova$
dok stotinu pripadnika naju(ih prijatelja mojih roditelja stoji u krugu ispod Hermesova naranastog
%atora od si3ona koji je podignut na pijesku ispred ;absine ku)e! Doktor Singh stoji ispred petnaest
metara visokog ;ude 0 je li to /art- Scorsese donio rekvi'it i' Kunduna& Stala sam sasvim otraga$
i'a 2hristophera$ da S15P@ 'a%titim od tatina rendgenskog pogleda! Doktor Singh je jedini odjeven
u bijelo u moru gostiju u naranastom! 2arbon ;each vi%e slii 2hristovu umjetnikom
per3ormanceu u 2entral Parku 0 osim injenice da ve)ina ovih naranastih 'astava koje vijore na
vjetru mo(e dobiti 'eleno svjetlo 'a snimanje 3ilma br(e negoli RenTe Dell.eger i Kenn- 2hesne-
mogu re)i OPoni%tenjeO!
"Prije nego %to ponemo$ moram vas 'amoliti da ugasite sva sredstva komunikacije s i'vanjskim
svijetom$ jer svoju energiju
9II
usmjeravamo prema unutra i gore! /olim vas$ ugasite sve mobitele$ ;lack;err-je i ostale naprave!"
Daglu%uju)i val 'ujanja$ 'vonjave i pi%tanja ispuni 'rak kad ga gosti poslu%aju! "5 ti$ Harve-"$ doktor
Singh kimne Harve-ju Eeinsteinu$ koji nevoljko ugasi svoj iPhone! "5 ti"$ ree$ gledaju)i prijeko
Hd.arda *ortona!
Kad nam doktor Singh 'apovjedi$ uhvatim kanom istetoviranu ruku Kate Hudson jednom rukom$ a
S15P5*@ drugom! Datvorim oi i u glavi odradim svoj minijaturni ritual popra)en rijeima Omolim
te da moj otac bude toliko 'au'et navje%)enjem svojeg i'obilja$ da ne primijeti S15P@O! Pitam se
ima li doktor Singh pjevanje i 'a tu svrhu&
"Okupili smo se ovdje danas da odbacimo svu negativnu energiju s Paulijeve karijere i bacimo je u
ocean$ te da ga uvedemo u novo poglavlje! Sretni smo %to smo ovdje u /alibuu 0 tako bli'u #ak%mi$
bo(ici i'obilja$ koja prebiva u oceanu! *amaste ;abs 0 koja nam je ovo omogu)ila"$ ree doktor
Singh sklopiv%i ruke kao da se moli i pokloni se ;arbri Streisand! *amaste ;abs %to se rije%ila
monotone Donne Karan! Sva prekrasno 'rai$ dok stoji tako leGima okrenuta oceanu$ u lepr%avoj
naranastoj haljini u indijskom stilu$ iako nikoga ne dr(i 'a ruku! *itko ne dira mani! "/olim vas$
'atvorite oi i ponavljajte 'a mnom! Om i po'dravi #ak%mi"$ pone doktor Singh!
"Om i po'dravi #ak%mi"$ ponovimo svi u isti glas! #agano otvorim jedno oko i pogledam S15P@!
*e mogu vjerovati! *jegove su oi vrsto 'atvorene i ini se daje sasvim usredotoen na ritual!
Osim!!! o$ ne+ Skinuo je naranasti sari u koji sam ga umotala i stavio ga kao %al! 1ata )epo%i'iti kad
ga vidi! 1rudim se da mi se dlanovi ne ponu 'nojiti$ ali prekasno! 6edna pomisao na tatu i odmah
su mokri! /r'im to %to na Kate Hudson ostavljam dojam ljepljivih ruku! Pogledam nju! Hvala ;ogu
0 toliko je duboko u meditaciji da se kladim da vi%e nije niti prisutna u svojem tijelu!
;acim pogled po krugu! 6edino ja imam otvorene oi! 5 2hristopher! On je i'meGu 6acka
*icholsona i Dustina Ho33mana! Pogledom mi signali'ira Okako0smo0mi0'avr%ili0u0ovoj0
obiteljskoj00cirkuskoj0predstaviO!
9IC
Doktor Singh 'vukom inela o'nai kraj pjevanja! "Kad ste do%li na krug i'obilja$ svatko od vas
dobio je jednu kritiku! Damolit )u vas da ih jednu po jednu proitate$ a 'atim negativne kritike
bacite u ocean!" Doktor Singh 'astane! "Aelim vas pripremiti! *eke od tih kritika su 'aista odvratne!
Dnam da bi u mnogima od vas mogle otvoriti skrivene traume 'bog va%ih vlastitih negativnih
kritika! *o$ od elementarne je va(nosti da osvijestimo tu prepreku$ tako daje mo(emo preskoiti i
otvoriti put Paulijevu drugom Oscaru! 1om$ molim te$ poet )emo s tobom!" Doktor Singh rukom
poka(e prema 1omu Hanksu$ koji na sebi ima naranasti sari cvjetnoga u'orka i naranastu maramu
na glavi!
1om se srame(ljivo nasmije%i! "#judi$ oprostite$ nisam imao vremena da sredim 3ri'uru"$ objavi!
Pusti Ritinu ruku i ruku Reese Eitherspoon i podigne 1he *e. Mork 1imes! Proistiv%i grlo$ pone7
"Akademija!!!" 'agrcne se 'bog onoga %to slijedi"!!! bi Paulieju Santisiju trebala odu'eti Oscara 'a
Atentat!" Oklijeva i pogleda u vedro plavo nebo i'nad sebe$ prije negoli nastavi! *apetim glasom
ita dalje7 O"Ovom je 0 bombom Paulie Santisi i'veo atentat na vlastitu karijeru!O" /ore ljudi u
naranastom ispusti ujan u'dah!
"Rije%imo se ovoga$ ha$ Paulie"$ ka(e 1om$ daju)i tati podr%ku! PriGe rubu i pusti kritiku u ocean
iji valovi udaraju u obalu! Gomila pone klicati! Hm$ nije li to 0 onei%)avanje okoli%a& 1om i Rita
su u etvrtak naveer s #arr-jem Davidom bili doma)ini predoskarovske 'abave ODeleni planet 0
pomaknimo DemljuO! *eka netko na'ove policiju u /alibuu!
"Sean$ sad ti"$ ka(e doktor Singh!
",i%e od samo lo%eg 3ilma"$ ka(e Sean Penn i problijedi! "injenica da je vlastitu k)er ubacio da
glumi kljunu ulogu$ najjadnije je %to je Santisi napravio u svojoj dosada%njoj karijeri!" @koim se
jer se svi okre)u i gledaju u mene 0 i S15P@! Ra'mi%ljam o tome da se bacim u ocean! Gdje mi je
pamet bila$ da doGem ovamo 0 a da nisam popila ni jednu tabletu 0 i to s njim!
9IR
"5suse ;o(e$ koji kurac on radi na mojem ritualu i'obilja"$ povie moj otac! Sre)om$ ujak 6 gaje
uhvatio 'a ruku$ jer i'gleda kao da bi ga mogao nokautirati! "Prvo uni%ti moj 3ilm$ a sad (eli uni%titi
i moj ritual i'obilja&"
"1ata$ molim te"$ vrisnem s druge strane kruga! "S15PH je ovdje 'bog mene"$ ka(em$ osje)aju)i
kako mi se oi pune su'ama!
"Sranje! Sad je do%ao ovamo jer se (eli %lepati u' moje dobre kritike 'a Pro%aptane vriskove!
1rebam li te podsje)ati da ti je dao nogu upravo 'bog ovih kritika"$ ka(e tata$ upaju)i negativne
kritike i' ruku u'vanika i ma%u)i mi njima pred nosom! "*e mogu to vi%e trpjeti ni sekunde!" 1ata
(urnim korakom ode do oceana i 'avitla 'gu(vane kritike u valove! "@ redu$ doktore Singh$
preGimo na dio kad ja dobijam vra(jeg Oscara"$ ree$ pridru(uju)i se mrkim licima u krugu!
Doktor Singh duboko udahne! Oito put do prosvjetljenja ne vodi preko pijeska 2arbon ;eacha!
"/olio bih sve vas da se ponovno uhvatite 'a ruke"$ ka(e!
"Dao mi je"$ usnama neujno ka(em S15P5$ uhvativ%i ga 'a ruku!
"5 meni"$ pro%ap)e i lagano stisne moju!
"Povest )u nas u mantru! Om i po'drav Paulieju Santisiju$ ija je genijalnost neograniena! Sad
'ajedno! Om i po'dravi onome koji poka'uje svaku vrstu i'obilja 0 osobito u utrci 'a Oscara! Om
pobjedi$ pobjedi$ pobjedi$ Om Oscaru$ Oscaru$ Oscaru!"
"Om!!!" poku%avam i pjevam s grupom$ ali jednostavno ne mogu 0 ne 'a tatu!
Odjednom ujemo glasnu buku! Svi nakrivimo vratove i pogledamo prema nebu! ,idimo avion koji
vue natpis O/ 5 PO;6HDA PA@#5H6A SA*15S56A! Potom nad vodom pone vatromet koji bi se
mogao mjeriti s onim na godi%njoj 'abavi Rona /evera u ast Dana ne'avisnosti$ a onda uslijedi i
eksplo'ija ni'a naranastih dimnih bomba! ak i usred dana i'gleda velianstveno! Onda veliki
3inale7 obojene naranaste golubice
9I:
pu%taju se kro' ki%u naranaste ri(e prema nebu i'nad /alibua na kojem nema ni oblaka! Pitam se
koliko je sve ovo stajalo&
"Abb-$ %to su uinili& Anga(irali majstora umjetnikog direktora i' Sje)anja jedne gej%e&"
pro%ap)em oevoj pomo)nici$ koja stoji do mene!
"1o je 2hristopher napravio"$ do%apne mi! "5'nenaGenje 'a va%eg oca!"
Da%to& DoGe mi da ga pitam! Ali ve) 'nam odgovor! 1ako da nas tata primijeti! @ krugu poku%am
pogledom na)i 2hristophera! *igdje ga ne vidim! *i tata ga ne vidi! *ikada! *apokon ugledam
2hristophera 0 kako %e)e sam po pla(i 0 dok na ob'oru u moru i'a njega pluta gomila naranastog
sme)a!
"*a putu sam na rani oskarovski ruak kod Diane i ;arrvja"$ Kate mi ka(e na mobitel dok se
2hristopher i ja u njegovu 'elenom #and 2ruiseru i' 8>R?! vo'imo ni' P2H! "*aGimo se tamo!"
"/olim& /islila sam da si u /arinu"$ ka(em!
";ila sam$ ali Eillo.a mama sino) se na 'abavi Hda #imata otrovala hranom! 1ako joj i treba kad
je Eilla odvela na 'abavu druge agencije! Dato sam morala u %est ujutro uletjeti u avion i'
Oaklanda$ da bih Eilla odvela na dodjelu ne'avisne 3ilmske nagrade Bpirit"$ ka(e Kate! "Onda$
mo(e% li tamo biti 'a deset minuta&"
"Dao mi je$ be' auta sam! 2hristopher me vo'i$ jer je S15PH morao oti)i na snimanje naslovnice 'a
GL"$ odgovorim! "A budem li morala oti)i na jo% jednu 'abavu u tjednu dodjele Oscara$ mislim da
)u dobiti slom (ivaca! Kad ovaj tjedan 'avr%i$ ostatak (ivota )u provesti u trenirci!"
"Re)i )u ti to drugaije7 nisam na popisu i 'aista te trebam$ da me uvede% unutra"$ ree Kate!
"ekaj da pitam 2hristophera"$ odgovorim joj!
"*e$ ne$ nemoj"$ br'o )e Kate!
9IF
"Da%to ne&"
"*e (elim da misli da sam oajna agentica"$ ka(e Kate!
"Pa$ upravo to i jesi"$ ka(em! "Osim toga$ otkad ti je bitno %to )e on re)i&"
"Samo me uvedi! ,idimo se tamo 'a deset minuta"$ ka(e Kate! Klik!
"Ponovno me podsjeti 'a%to si me prisilila da doGem ovamo$ kad sam se ve) mogao oporavljati od
jutro%njih dogaGaja na seansi kod hipnoterapeuta"$ progunGa 2hristopher dok se 'austavljamo
ispred vrata ku)e Diane von 4urstenberg i ;arrvja Dillera u 2old.ater 2anvonu$ gdje se odr(ava
njihov predoskarovski OpiknikO0ruak 'a njihova naj0najboljeg prijatelja$ Gravdona artera 0 i jo%
stotinjak najblistavijih 'vije'da!
"Dar je tako stra%no %to sa svojim bratom (elim kvalitetno provesti vrijeme&" upitam ga!
"Oh$ 'aboravio sam da se jutro provedeno na nekom usranom oskarovskom ritualu 'a na%eg oca i
ova 'abava u na%oj obitelji smatraju kvalitetno provedenim vremenom s nekim!"
"H$ pa$ 2hristophere$ trebali bismo biti ovdje i dati podr%ku tati!"
"Dato %to je on nama svesrdna podr%ka"$ ree on ironino!
"@ redu$ pri'najem! Kate ne mo(e u)i be' nas!"
"Ovdje sam+" povie Kate! 5'aGe i' svoje devetstojedanaestice! 4antastino i'gleda$ odjevena u
lanene kratke hlae i %arene platnene klompe$ koje istiu nje'ine predobre noge! ak se i
2hristopher prestao duriti i odmjerava je od glave do pete! "Donijela sam ti torbu s darovima s
dodjele nagrade Bpirit"$ ka(e mi dodaju)i mi platnenu vre)u!
"Hvala"$ ka(em i provirim u nju! Kupon 'a besplatno lanstvo 'a *et3liK internetsku videoteku$ 542
ko(nata torbica 'a i Pod s ugraviranim monogramom i do(ivotna 'aliha Pop Secret kokica 'a
mikrovalnu! Hm$ ovaj$ nadala sam se neemu i' Svvarovskog!
9I>
*o$ ipak se radi o dodjeli ne'avisne 3ilmske nagrade Spirit$ koja se odr(ava u %atoru na pla(i u
Santa /onici! Gdje su Priusi radije viGeni nego limu'ine$ #eviOs dra(i nego ,ersace$ 6ohn 2! Reill-
omiljeniji od 6ohna 1ravolte$ piletina i' RoscoeOs Housea ukusnija nego delicije Eol3ganga Pucka$ a
prava se gluma cijeni vi%e od specijalnih e3ekata! *e'avisno 'nai da *icolas 2age nije dobio
honorar od dvadeset milijuna dolara$ jer je bud(et cijelog 3ilma samo desetina tog i'nosa i da se
presvlaio u svojem automobilu a ne u Airstream prikolici od dvjesto etvornih metara$ kakvu
obino ima na raspolaganju! Pa %to onda ako mora% prihvatiti ulogu u sljede)em 3ilmu /ichaela
;a-a da bi si mogao priu%titi privatni 'rakoplov i obiteljski ran u /ontani& *e'avisni 'nai da
glumci ponovno postaju ljudi 0 barem tijekom dvadeset dana snimanja 3ilma!
;r'o ubacim torbu s dodjele nagrade Spirit na stra(nje sjedalo auta$ prije negoli ga djelatnik odve'e
parkirati!
"A 'a mene ni%ta$ Kate& Dove'ao sam #olu ovamo"$ ree 2hristopher! "Drago mi je da te ponovno
vidim! Rekla mi je da si u /arinu"$ ree$ po'draviv%i Kate poljupcem u obra'!
"/orala sam doletjeti natrag 'bog Eilla! Dodijelio je nagradu 'a najbolju glavnu mu%ku ulogu
1opheru Graceu"$ ka(e Kate! ";io je dobar kao onaj djelatnik kuglane$ koji ima cerebralnu parali'u
i koji osvoji ;e-oncTino srce u Kuglakim snovima! 5 uspio me je prije veere spasiti od hodanja po
crkvi prepunoj i'manikiranih i ispedikiranih (ena i ruka sa sestrom$ majkom i pet odvratno
%ljokiastih djeveru%a!"
"Pa$ drago mi je da si ovdje"$ ka(em$ 'agrliv%i Kate!
"5 meni$ Kate! 5'vrsno i'gleda%! Kako je bilo na dodjeli nagrada&" upita 2hristopher dok hodamo do
ku)e!
"1rebalo bi 'akonom 'abraniti mogu)nost da se mlade u Holl-.oodu budi prije podne i da ih se
3otogra3ira na dnevnom svjetlu! Polovica ih je bila toliko mamurna da su i'gledali kao da su
maloprije i'a%li sa snimanja *o)i (ivih mrtvaca JD"$ ka(e Kate! "5 #indsa- Ovadim se na
iscrpljenostO #ohan se pojavila u istoj haljini u kojoj je sino) bila u #enu!"
9C?
"1rebalo bi 'akonom 'abraniti tjedan uoi dodjele Oseara! Potpuno je %tetan 'a moje 'dravlje"$
ka(em!
"*a dodjeli nagrade Spirit barem poslu(uju alkohol! /islim da )u prije sutra%nje dodjele Oseara
morati popiti dupli 6ack s 2olom"$ ree 2ristopher dok prola'imo pokraj ovjeka i' osiguranja na
ula'u! "*emoj da te 'avara injenica da ova dvojica na vratima i'gledaju kao da su sada si%la s
modne revije Hugo ;ossa! ;!D! ih je vjerojatno regrutirao i' /ossada!"
"#ola i 2hristopher Santisi s go%)om Kate Eoods"$ obratim se krupnom plavom mu%karcu koji uva
vrata$ s popisom u ruci i slu%alicom u uhu! ;aci pogled na popis i kimanjem glave nas pusti da
uGemo kro' golema ula'na vrata!
"Popij ovo"$ ka(em 2hristopheru$ dodaju)i mu /ohito s pladnja koji su pronijeli pokraj nas! 5 Kate
i ja u'memo pi)e dok 'ujimo po vrlo otmjenoj dnevnoj sobi ureGenoj kao spoj /arake%a i Avenije
/adison te krenemo prema prostranu stra(njem dvori%tu! @ odnosu prema travnjaku von
Dillerovih$ onaj kod Hda #imata i'gleda malen poput bicepsa /ar-0Kate Olsen! Piknik kod D!,!4! i
;!D! je drugi na'iv 'a sjedenje 'a tikovim stolovima i i'le(avanje na /ansour sagovima i antiknim
per'ijskim jastucima ra'bacanima po travi dok se gosti% kubanskim sendviima$U:eeUUom$
3iladel3ijskim odrescima sa sirom i salatom od manga i meksikog krumpira 0 a na sebi ima%
di'ajnerske traperice koje stoje :?? dolara i naoale od kornjaevine! Stavim svoje 6ackie0O
sunane naoale! ovjee$ kako je sunce jako! *i ;og ne bi dopustio da padne ki%a i pokvari
domjenak na otvorenom von Dillerovih!
Popis u'vanika je internacionalan kao i i'bor hrane$ spoj istoka <Harve- Eeinstein$ Diane Sa.-er i
/ike *ichols$ ;arbara Ealters= i 'apada <Steve 2arell$ Pinkett0Smithovi$ *aomi Eatts= 0 i pregled
svih onih koje Gra-don smatra vrijednima da sutra naveer budu na'oni na njegovoj 'abavi 0 u
boljoj odje)i i s vi%e nakita!
Prodemo pokraj ;!D!0a koji u' ba'en s mo'aik0ploicama ra'govara s 2arolinom i Reinaldom
Herrerom i Al3onsom
2uarlnom! Kad 2arolina une i pone se diviti ;!D!0jevu omiljenom 6ack Russell terijeru$ ne
mogu se ne diviti nje'inoj eklektino plavoj malenoj torbi Kell- od krokodilske ko(e!
",oli li ona plivati&" ujem 2!H! Kako pita ;!D! dok gladi psa!
"Ona mr'i vodu"$ ka(e ;!D! "Ona je pas s /anhattana!"
"Obavimo obve'no smje%kanje 'a tatu i gubimo se odavde"$ pri%apne mi 2hristopher na uho!
Dok gri'em ljepljivi peeni kukuru'$ opa'im 2harlotte /artin kako pro(dire Supermanovo lice!
uvaj se$ ;randone Routh$ ta je (ena kriptonit! Potom ugledam jedinu stvar koja je smrtonosnija od
kriptonita 0 Adrienne Hunt! Sa svojom Gitane cigaretom vjeno obje%enom na donjoj crveno
na%minkanoj usni$ od glave do pete odjevena u crnu Pradu$ u ruci nosi tri a%e /ojita$ kao da je
pro3esionalna konobarica! Smjesti se na jastuku i'meGu 2harlotte i ;randona! Kad se nagne da
pro%ap)e ne%to 2harlotte na uho$ uhvati me kako piljim u nju! Potom mi$ s ledenim osmijehom$
ustima poka(e7 "Po'dravlja te Olivia"!
Pogledam je laserskim pogledom!
"Dao mije %to sam propustila jutro%nji ritual i'obilja"$ ujem kako govori D!,!4! "Paulie$ doGi
po'draviti 4elicit- i ;illa!" D!,!4! povue mojeg oca preko travnjaka do Hu33man0/ac-sa$ dok
mama %e)e prema Richardu 6ohnsonu 0 jer moja majka nikad ne bi propustila prigodu da je se
spomene u Page SiKu!
"/oram oti)i odavde"$ ka(em 2hristopheru i Kate!
"Priekaj samo sekundu"$ ka(e Kate! *je'ine su oi prikovane na dvojici mu%karaca koji su bli'u
nas sasvim udubljeni u ra'govor7 6err-ju ;ruckheimeru potpuno u crnom i ;r-anu #ourdu u
ljetnom odijelu! Dok im se pribli(ava$ 6err-jevo lice poprima kameni i'ra' u maniri uobiajenoj 'a
'vije'de koje poku%avaju od sebe odbiti nasrtaje obo(avatelja i uli'ica i tim i'ra'om jasno daju do
'nanja da tom seljaku ne dolikuje da bude primljen na audijenciju kod kralja! Kate 'anemari
signali'aciju i priGe ;r-anu toplo se nasmije%iv%i! Povuem 2hristophera 'a ruku i odvuem ga
bli(e$ da mogu prislu%kivati!
9C9
";r-ane$ estitam"$ ujem Kate kako govori dok se rukuje sa svojim idolom! "ujem da je na tvojoj
sino)njoj 'abavi God potpisao ugovor s tobom!"
"Pa$ sigurno mu treba netko tko )e ga bolje 'astupati"$ ka(e ;r-an! ;ruckheimer smek%a svoj i'ra'
lica i sa 'animanjem je pogleda!
"6err-$ ovo je Kate!!!"
";ok$ 6err-$ Kate Eoods"$ ka(e Kate$ prekinuv%i ;r-ana i puna samopou'danja pru(i 6err-ju ruku!
"#ola$ kad misli%!!!" pone 2hristopher!
"B%%%%%%"$ prekinem ga! "Poku%avam ne%to uti!"
"Dakle$ 6err-$ ujem da ra'mi%lja% o tome da /ischi ;arton da% glavnu ulogu u Danima groma 9$ u'
Orlanda ;looma! /islim da ini% veliku pogre%ku! /ischa je!!!"
"/oja klijentica"$ prekine je ;r-an!
Kate se okrene ;ruckheimeru! "Amerika te voli 'ato %to uloge uvijek daje% novim curama!" Kate
pone nabrajati hitove koje je 6err- stvorio! "6enni3er ;eals u 4lashdanceu$ *icole Kidman u
Danima groma$ #iv 1-ler uArmageddonu! ;a% kako je rekao Eilliam Goldman7 ODa su ljudi i' 4oKa
ulogu u ;utch 2assid- i Sundance Kidu dali Steveu /cLueenu$ Robert Red3ord bi mo(da ostao
samo jedan u ni'u kali3ornijskih plavih momaka!O" 6err- je 'inuo u njuP tko je ova cura s drskim
stavom$ kosom boje okolade i tolikim samopou'danjem& "6err-$ 2ricket 2urtis 0 koju sam poslala
na audiciju 'a malu ulogu 0 ona je tvoja nova *icole Kidman!"
"Pogledat )u nje'inu snimku i tek )u onda mo)i prosudu i Vi0li ona ili nije nova bilo tko"$ ree
;ruckheimer!
Kad Kate nanju%i odjeb$ jednostavno ga ignorira$ "!lei i` !0u!il!i sam da )e% to re)i! *a'vala sam
tvoju pomo)nicu$ 6ill$ i naiv Y`"i _ 5 0 m je da nje'inu snimku stavi u tvoj 4errari! /o(e% je pogled!ii
i dZ Yk se vo'i% na %i%anje$ koje ti je dogovoreno 'a etiri!"
6err- i'nenaGeno podigne obrve! "5ma% muda$ tu n im u$im pri'nati"$ ree! "Kako si uspjela
nagovoriti 6ill da mi 0!unuku stavi u auto& 5 kako 'na% moj raspored&"
9CJ
Kate ga poasti osmijehom e%irske make! "1ajne 'anata"$ ree i i'vadi /ontblanc nalivpero i'
svoje torbice s tigrastim u'orkom! "Da potpisivanje ugovora"$ ree$ pru(iv%i je 6!;!0u! "5mam
osje)aj da )emo dosta suraGivati!"
6err- u 'nak hinjena pora'a podigne ruke! "Dopusti da prvo pogledam snimku! Kate$ drago mi je %to
smo se upo'nali!" *amigne ;r-anu! ";r-ane$ uvaj se ove djevojke$ bit )e opasna!" @dalji se da
oko struka 'agrli Kate ;eckinsale!
"Sad si me podsjetila na mene kad sam bio mlaGi"$ ka(e ;r-an! "*e mogu re)i da me nisi 'adivila!
Ali tu )e ulogu dobiti /ischa! 5 ako jo% jednom stane% na put nekome od mojih klijenata$ uni%tit )u
te"$ ree$ okre)u)i se na peti svojih vo'akih mokasina!
";r-ane$ ne (eli% me uni%titi"$ ka(e Kate! "Aeli% me 'aposliti!"
Kad Kate priGe 2hristopheru i meni$ vrsto je 'agrlim! "emu to&" upita Kate!
"1ako sam ponosna na tebe 0 kako si se 'au'ela 'a 2ricket"$ ka(em!
"6esi li ti to citirala Avanture u televi'ijskom 'anatu+" upita 2hristopher!
"Kladim se da se ne sje)a% da si mi dao primjerak knjige na snimanju ;radle-ja ;err-ja u 1eksasu"$
ka(e Kate!
6e li se to Kate 'acrvenjela&
"Ako se dobro sje)am$ i ti si meni ne%to dala$ sje)a% se&" O$ ;o(e$ 2hristopher oijuka s njom!
"Sje)am se"$ ka(e Kate$ a sad sam sigurna da se 'acrvenjela!
/obitel mi 'avibrira!
";ok$ 6uliane$ kako si&"
"Oh$ osim injenice da sam potpuno parali'iran od ramena do vrhova prstiju&"
"/olim& @inilo mi se da si rekao parali'iran! Ali ne ujem te dobro! /o(e% li slu%alicu malo vi%e
prinijeti ustima&"
9CI
"/o(da bih i mogao$ da ne sliim na Daniela Da- #e.isa u /ojem lijevom stopalu$ i to u najgoroj
3a'i"$ histerino )e 6ulian! "Auuuuuuuuuu!" /oram mobitel udaljiti od uha! 1aj je'oviti vrisak 'vui
kao da maka umire u mukama!
"O$ ne! 6uliane&"
"@h0auuuuuuu"$ 'aurla!
"Hvala ;ogu da si mi na br'om biranju! *a'vao sam te 0nosom!"
"Gdje je ;ill- 6oe&"
"@ Disne-la0auuuuuuu! Dola'i ovamo! Po(uri"$ mole)ivo )e 6ulian!
Klik!
Kvragu$ kvragu$ kvragu$ kvragu$ kvragu!
"2hristophere$ morat )u posuditi tvoj auto! 6ulian ima problema! Kate$ mo(e% li 2hristophera
odbaciti ku)i& /oram i)i"$ ka(em!
"Da$ naravno"$ ka(e Kate! "/ogu li ti ja kako pomo)i&"
"*e$ ali na'vat )u te poslije da ti objasnim"$ ka(em i poljubim ih oboje br'o u obra' u 'nak
po'drava! "estitaj sestri u moje ime"$ poviem tre)i prema i'la'u!
Dok i'la'im$ spa'im kako D!,!4! vue tatu po travnjaku poput rotvajlera na povodcu! Bteta %to mu
ne mogu staviti brnjicu$ da sve bude savr%eno!
"6uliane+&" poviem otvoriv%i %irom vrata njegova bungalova pokraj ba'ena u 2hateau! Da bih ga
prona%la$ pratim 'vuk "au0uuuuuuuuova"! "6uliane$ o$ ;o(e+"
#e(i ispru(en na leGima nasred ugradbenog ormara 0 bilo bi dobro kad bi itav moj stan bio toliki 0 i
'avija kao umiru)a 'vijer! Da budem preci'na$ kao purpurni paun na umoru! Pokriven je s vi%e od
pola metra dugakim %lepom Olivijine purpurne paunske haljine 0 i' hrpe purpurnog perja viri mu
samo glava! Pritrim mu!
9CC
"Koji se vrag dogodio&" upitam!
"Osim one bi'arne epi'ode u ;arnevsu$ 'a%ivao sam ovo perje!!!" 6ulian nosom$ poput %pringer
%panijela$ poka(e prema hrpi"!!! rukom be' prestanka od sino)"$ 'avapi! "5 sad ne mogu pomaknuti
svoje 0 svoje 0 auuuu 0 %ake 0 ni ruke! Potpuno su ukoene!"
O$ ;o(e! O$ ne! @dahni! 5'dahni! @dahni! 5'dahni! "6e li ti se to ikad prije dogodilo&" upitam ga! O
O*eeeeeeeeeeeeeeeee!"
"Da%to me nisi ranije na'vao& Kako si mogao dopustiti da se takvo %to dogodi&" 6ulian ne odgovori$
samo nastavi le(ati i cviljeti!
PriGem da mu dotaknem ruku!
"A@@@@@@@@@@@@@@@@@l"
"6uliane$ nisam te niti dotaknula"$ ka(em!
";oli me na samu pomisao da )e% me dotaknuti!"
5'vadim mobitel i ponem utipkavati broj!
"Koga 'ove%&" pro%tenje 6ulian!
"Hitnu"$ i'ustim$ poku%avaju)i do)i do 'raka!
"Poklopil" 'avri%ti 6ulian! "6edina stvar koju mr'im vi%e od aviona su bolnice!"
Pogledam ga! Pogledam mobitel! *jega! /obitel! *jega! /obitel! ujem kako (enski glas pita7 "@
emu je problem&" Hm$ taj daje moj *GP parali'iran! Da nitko ne)e nositi haljinu 6uliana 1ennanta
na jebenom crvenom tepihu 0 sutra! ekaj! ekaj! /o(da su djelatnici hitnog medicinskog prijma
uvje(bani ne samo 'a o(ivljavanje i procjenu o'ljede kralje(nice$ nego i 'a 'a%ivanje rubova od
ipke!!!
"Poklopi"$ moli me 6ulian!
Prekinem ve'u!
"@ redu! *ema bolnice! Ali na'vat )u mamina strunjaka 'a akupunkturu$ doktora #eeja! On je
genijalac 0 kad je Scott
9CR Amanda 2oldberg i Ruthanna Khalighi Hopper
2aan sluajno u gu'icu upucao Stevena Soderbergha na snimanju Oceanovih sedamnaest$ Steve
uop)e nije morao otka'ati snimanje!"
"*adam se da se bolje odijeva od nje'ina iscjelitelja$ Gon'ala!" Pogledam ga!
"#ola$ imao je traperice mrkva0kroja!"
"6uliane$ trenutano nisi u polo(aju da bude% sitniav po pitanju neijeg modnog odabira!"
"/r'im ovu jebenu purpurnu boju+ /o(e% li mi donijeti boicu analgetika& @ kupaonici je!"
Otrim u kupaonicu i u mobitel utipkam broj doktora #eeja! Govorna po%ta! Kvragu+ Ostavim mu
poruku mole)i ga da doGe u 2hateau i sredi 6uliana! Potom kleknem do 6uliana i stavim mu jednu
tabletu protiv bolova u usta!
"Sad me$ molim te$ prebaci na krevet! ,e) satima le(im ovdje u ormaru!"
"@ redu"$ ka(em! "1ko bi ikad pomislio da )u te upati i' ormara&" Polegnem ga na krevet!
"/o(e% li mi namjestiti jastuk&" 'amoli me$ pomiu)i glavu na jastunici! "5 mo(e% li mi dati jo%
jednu tabletu protiv bolova&"
"6uliane$ 'aboravi ,icodin! *emam ti vremena biti slu%kinja! Ovo je lo%e! 6ako lo%e"$ ka(em
hodaju)i oko kreveta! "5mamo samo dvanaest sati da dovr%imo haljinu!"
"#ola$ gotovo je! *ema %anse da uspijemo!" 6ulian 'atvori oi i ispusti drhtav u'dah!
"S%%%%$ 6uliane$ nije jo% gotovo! 5mam ideju!" *ervo'no utipkam broj u mobitel!
"5mas& ;ok$ ovdje #ola"$ i'govorim! "5masl Dove% 5mas1O 'akrije%ti 6ulian!
"Pssssst"$ prekinem ga! "Oh$ oprosti 0 nisam tebi rekla$ 5mas! Kad smo se upo'nale$ jesi li mi rekla
da si sama sa%ila haljinu koju si imala na sebi&"
9C:
"Da"$ odgovori 5mas! "@pravo ne)akinji 'avr%avam haljinu 'a maturalnu veer! Rekla je da (eli
onakvu ru(iastu be' naramenica kakvu je Hillar- Du33 odjenula 'a dodjelu /1,0jeve 3ilmske
nagrade!"
"Ahaa$ ru(iastu be' naramenica! Koje duljine& *ema ve'e! 5mas$ trebam te! /isli% da mo(e%
pobje)i i' 6akeove ku)e i do)i do 2hateau /armonta& 5mam 'a tebe unosan posao! Ponesi
naprstak!"
"GospoOn 6ones je rekao da nema doma do kasno naveer! /ogu do)i tamo 'a pola sata!"
"5mas$ hvala ti! Hvala"$ ka(em glasno ispustiv%i 'rak! "Oh$ nisi li mi rekla da je ku)na pomo)nica
Olivije 2utter$ /aria$ tvoja prijateljica&"
"Da$ 'namo se sa sastanaka SPKPDP0a"$ ka(e 5mas!
"Sastanaka ega&"
"Skupine 'a podr%ku ku)nim pomo)nicama i dadiljama po'natih!"
"Dna% li$ mo(da$ 'na li /aria %ivati&" "/aria obo(ava %ivati"$ ka(e 5mas!
"5mas$ mo(e% li joj re)i da bih 'aposlila i nju$ ako uspije pobje)i i' ku)e!"
"*a'vat )u /ariju i br'o dola'im"$ ree 5mas!
Klik!
"6esi li ti poludjela&" 'avri%ti 6ulian! "Sad mi mo(e% dopustiti da progutam itav paket tableta protiv
bolova$ jer je moj (ivot G0O010O0,! Otkud ti ideja da 5mas mo(e 'avr%iti Olivijinu haljinu& /isli% li
da bi 6ohn Galliano dopustio 5mas da uop)e priGe jednoj od njegovih haljina visoke mode&"
"5ma% neki bolji prijedlog&"
"Ku)na pomo)nica 6akea 6onesa& Ku)na pomo)nica Olivije 2utter&" povie 6ulian! "Da%to ne
po'ove% sve ku)ne pomo)nice i' cijeloga grada$ 'a koje ima% osje)aj da se prema njima lo%e
odnose&"
9CF
"Gledaj$ 6uliane$ 5mas )e nas spasiti! ,jeruj mi! /olim te"$ ka(em$ biraju)i broj recepcije! "1rebaju
mi barem tri %iva)a stroja! Po%aljite ih u bungalov broj dva! 5 naruila bih dostavu u sobu$ pola
tuceta tosteva s pr(enim krumpiri)ima 0 a %to ti (eli%&" upitam 6uliana!
";ocu neeg (estokog 0 da se ubijem 0 i spasim od ovog u(asa!"
@ manje od sata 6ulianov sam bungalov pretvorila i' prostora postavljenog 'a itanje scenarija
;untovnika be' ra'loga po ulogama u 'apadnoobalnu inaicu realit-0sho.a Project Run.a-!
*adam se da sam stvorila 'natno ugodniji ambijent 'a rad svojoj ekipi7 trima 'lostavljanim ku)nim
pomo)nicama koje )e postati %velje 'a haljinu visoke mode!
Poseban ugoGaj u pjesmi Steviea Eondera Superstition stvoren je ritminim predenjem i lupkanjem
;ernina %iva)ih strojeva! 5llume svije)e s aromom smokava diskretno osvjetljavaju sobu$ a
neodoljiv konobar0itaj0potencijalni glumac upravo je sa stola odnio ostatke tosteva i donio
kapucina i okoladni nabujak! 5mam osje)aj da smo se vratili u Pari'$ kod gospodina #ager3elda!
5mas je nagnuta nad kor'et i rukom ve'e 'amr%ene bodove! /aria pa(ljivo re(e tkaninu 'a
naramenicu! 5sabella$ tre)a ku)na pomo)nica$ mijenja svileni konac na stroju$ pripremaju)i se 'a
%ivanje %ava na prednjem dijelu haljine! #e(im na podu i poku%avam prona)i savr%ena mjesta 'a
preostalo paunovo perje koje se mora 'a%iti na dva polumetarska %lepa!
"#ola$ mogu li s tobom nakratko ra'govarati&" obrati mi se doktor #ee i'a%av%i i' spava)e sobe$
gdje je 6uliana lijeio iglama!
"Bto mu je&" upitam!
"Peri3erni (ivci u njegovim rukama su stisnuti i traumati'irani"$ ka(e doktor #ee! "1o je o'biljan
sluaj upale karpalnog kanala! ;it )e sve u redu s njim$ ali morao bi najmanje tri tjedna odmarati
ruke i ni u kakvim okolnostima ne smije %ivati!" Doktot #ee pogleda na sat! "/oram juriti0moram
jo% odraditi terapiju
s psima /ire Sorvino$ ali vratit )u se veeras da provjerim kako je 6ulian!" Sklopi prenosivi stol 'a
akupunkturu i i'iGe!
6ulian glavom otvori vrata i proviri u sobu! 6o% je umotan u 3rotirni hotelski ogrta$ a ruke mu vise
u' tijelo kao dvije krpene lutke! *asloni glavu 5mas na krilo da provjeri kako napreduje! "5mas$ ne$
vi%e ovako"$ ree$ poka'uju)i svojim velikim no(nim palcem prema kor'etu$ a potom pogleda 5mas
da vidi je li ga ra'umjela! Kad ga ona blijedo pogleda$ primakne nos prema bodu i pone pomicati
glavu prate)i imaginarni pote' koncem!
"Aha$ sad shva)am"$ ree 5mas i vrati se poslu!
"Prekrasno 0 to+ 1o+ 1o+" ree 6ulian$ nagla%avaju)i svako OtoO skakanjem i'nad nje'ine glave! Datim
se okrene prema 5sabelli s odu%evljenjem /ichaela 1ilsona 1homasa kad dirigira orkestrom!
"5sabella$ tono ovdje 'a%ij jo% malo"$ ree i prebaci nogu preko nje'ina ramena te stavi no(ni palac
na iglu stroja!
"6ulian$ doktor #ee je rekao da se mora% odmarati"$ ka(em! "Bto ka(e% na vru)u kupku s tvojom
omiljenom soli 'a kupanje s mirisom lavande&"
"*e"$ ree 6ulian$ nastavljaju)i hodati od jedne do druge (ene! "*e$ ne$ /aria! ,i%e ovako"$ ka(e i
nagne no(ni palac u nje'inu krilu!
"Dobro$ 6uliane$ pusti ih na miru! *emogu)e je raditi kad svake sekunde ma%e% uokolo tim svojim
no(nim prstima"$ ka(em mu i odvuem ga u spava)u sobu! ",e) smo mali milijun puta govorili o
tome %to tono (eli%! Haljina )e i'gledati kao da ju je %ivao osobno Mves Saint #aurent!" Gurnem
6uliana na krevet i vrsto 'atvorim vrata! *eka ih sad otvori be' ruku!
/islim da )u morati oti)i na laserski 'ahvat na oima nakon %to sam ravno pet sati provela
'abijaju)i purpurno paunovo perje na %lep! *o$ isplatilo se! 6ulianovo remek0djelo pojavljuje se pred
nama upravo onako kako smo planirali! Potpuni trijum3! 5 %to je najbolje od svega$ 6ulian to jo%
uop)e ne 'na! *apokon je pristao popiti tabletu 'a spavanje! 6o% )e nekoliko sati le(ati na krevetu u
nesvijesti!
9R?
Pogledam tri (ene koje predano %ivaju! Pro(me me osje)aj 'ahvalnosti! *e 'nam ime )u to uspjeti
platiti ovim i'vanrednim (enama! 6edino %to 'nam jest da )u im platiti masno!
"5ma%$ /aria$ 5sabella 0 cure$ nevjerojatne ste! Gdje ste nauile tako %ivati&"
"Svakog tjedna %ivamo na sastanicima Skupine 'a podr%ku ku)nim pomo)nicama i dadiljama
po'natih"$ odgovori 5mas! "Svakog tjedna radimo na komadima na%eg prekrivaa!"
"Prekrivaa& Kakvog prekrivaa&" upitam!
"Prekrivaa 'lostavljanja"$ ka(e 5mas! "*a%a terapeutkinja ka(e daje 'a nas vrlo 'dravo i'ra(avati se
na umjetniki nain!" Posegne u svoju platnenu vre)icu i i'vadi kvadrat tkanine! ",idi%$ ovo je
gospoOn 6ones koji me tjera da i' njegove salate od ribanog kupusa s majone'om iscijedim obinu
majone'u i umjesto nje stavim onu be' masno)a!"
Detalj je vrlo (ivopisan! Suvremena ver'ija samostanskih tapiserija$ prilagoGena (ivotu u
Holl-.oodu u dvadeset i prvom stolje)u! 5mas je na svojem radu upotrijebila konac u pet ra'liitih
boja$ samo 'a oslikavanje materijala Diesel traperica 6akea 6onesa!
"5mas$ nikad nisam vidjela ne%to tako detaljno i'raGeno! *evjerojatno si talentirana"$ provali i'
mene! "Koliko takvih kvadrata imate&"
"5mamo ih$ otprilike$ stotinu!"
/aria prekopa svoju torbu i i'vadi svoj kvadrat! Olivia 2utter koja vri%ti i u naruju vrsto dr(i
1hora stoji i'nad /arije$ koja s tu(nim i'ra'om lica etverono%ke skuplja hrpe prljavih papirnatih
rupi)a$ a i'nad nje je itav 'id Olivijine spava)e sobe ukra%en golemim 3otogra3ijama Davida
#a2hapellea na kojima Olivija po'ira imitiraju)i /arvlin /onroe!
5mas kimne glavom prema tre)oj %velji! "5sabella$ poka(i #oli svoj kvadrat!" Dastane mi dah kad
vidim nje'in rad$ na kojem namr%tena 5sabella u vre)u 'a sme)e stavlja omote kondoma$
Slavne debltantice
9R8
stare brojeve Pla-bo-a i potrgane tangice! ProGe me je'a pri samoj pomisli tko bi mogao biti nje'in
%e3!
Odjednom mi na pamet padne ideja kako bih se mogla odu(iti ovim (enama! "Dame moje$ bih li
mogla nakratko posuditi ove va%e radove& /oram tele3onirati!"
Pogledam na sat! Osam je sati! 1rebala bih sa S15PO/ oti)i na 'abavu "*o) prije" 6e33re-ja
Kat'enberga$ koja 'a dvadeset minuta poinje na ba'enu Hotela ;everl- Hills$ a svi prilo'i idu
Dakladi 'a igrani 3ilm i televi'iju! Dadnje %to mi sad treba je jo% jedna 'abava u tjednu dodjele
Oscara! *o$ obe)ala sam da )u i)i!
"5ma%$ ho)e li sve biti u redu ako vas napustim na dva sata&"
"Koliko dugo 6ulian spava s tableta&" upita me 5mas!
"6o% najmanje etiri sata"$ odgovorim!
"Sve je pod kontrolom! Ali ti$ pa'i se tamo"$ ka(e i ponovno se nagne nad purpurni kor'et!
"5'gleda% predivno"$ ka(e mi S15PH na mojem pragu! "*isam samo najseksi mu%karac u ovom
dijelu svijeta$ nego sam i najsretniji"$ ka(e kro' smijeh dok me ljubi!
"/ogli bismo preskoiti 'abavu"$ odvratim! Daista mi se ne ide! Pa %to onda ako )e bo(ica svih
doma)ica 'abava$ *igella #a.son$ pripremiti svoj specijalitet od jastoga$ ako )e na aukciji ponuditi
ku)u 'a odmor na /arsu i ako )e nastupati Radiohead& 6edva sam imala toliko snage da na sebe
nabacim kremasti kor'et 6uliana 1ennanta i ravne hlae! @ nogama osje)am 3antomsku bol od same
pomisli da )u morati obuti ove 'latne cipele s petnaestcentimetarskim potpeticama! Radije bih se sa
S15PO/ uvukla u krevet! "6o% uvijek mi duguje% 'ato %to si do%ao tek u %est ujutro! Krepana sam"$
ka(em mu u obranu svojeg stajali%ta!
"Aha$ i ja sam! ;ila je to jako naporna no) na snimanju"$ ree! "*o$ svojem sam agentu rekao da
)emo se tamo na)i! Rekao je da bi 'a mene bilo dobro da se pojavim$ da se malo dru(im s
9R9
i'vr%nim direktorima Paramounta! Osim toga$ dao sam 9C!??? dolara 'a svaku od na%ih ula'nica!"
5su0use! 6e li prekasno da vratimo ula'nice$ da ja mogu platiti polog 'a ku)u& "Kad se vratimo ku)i$
obe)avam ti da )u ti poka'ati koliko cijenim to %to ide% sa mnom"$ ka(e S15PH!
*avuem cipele$ odgegam se do njegova Aston /artina i svoj vintage kaput be( boje bacim na
stra(nje sjedalo!
,o'imo se Sunset ;oulevardom! Pogledam S15P@! 5 svakim sam djeli)em svojeg bi)a sigurna$ u
sluaju da se sad u nas 'aleti neki agent u svojem Porscheu$ kojim je krenuo na potpisivanje
ugovora s novim 2hrisom Rockom$ da bih umrla sretna 0 'ato %to sam s njim! @ redu$ ne mogu ba%
'amisliti autosjedalicu 'a bebu u Aston /artinu! Proi'vodi li 2hanel autosjedalice 'a bebe& *o$ 'a
pet godina$ kad )u biti spremna imati dijete$ S15PH )e biti spreman 'a novi ,olvo! @ redu$ mo(da
ne 'a ,olvo$ ali mogao bi pristati na Range Rover!
Oito se na sema3oru upalilo 'eleno svjetlo$ jer je vo'a ;/E0a i'a nas poeo trubiti! S15PH ne
prekida na% poljubac!
"Danemari tog kretena"$ pro%ap)e! ",jerujem u dugaak$ polagan$ dubok$ mekan$ vla(an poljubac
koji traje tri dana"$ ka(e mi! Koga briga %to citira Kevina 2ostnera i' ;uli Durhama& 6o% me mo(e
natjerati da 'adrhtim!
Daustavimo se ispred ;H hotela i ostavimo auto u koloni s ostalim Aston /artinima$ limu'inama$
/erdedesima i ;entlevjima koji ekaju da ih djelatnici hotela odve'u na parkirali%te!
"Hvala"$ obratim se jednome od njih koji mije otvorio vrata! @hvatim S15P@ 'a ruku i krenemo
prema ula'u u hotel! "Oh$ ekaj!!! moj kaput"$ 'astanem! Pokraj ba'ena je uvijek toliko hladno da
mi se kro' odje)u na'iru bradavice! Dok on 'astaje da bi pora'govarao s Philipom Sevmourom
Ho33manom$ otrim do auta i sa stra(njeg sjedala u'mem kaput! 6e li to!!!& *e! O$ ;o(e moj! *e!
Aeludac mi pobjegne u pete! Sve se oko mene pone vrtjeti! @dahni! 5'dahni! @dahni! 5'dahni!
/o(da )e vrtnja prestati ako 'atvorim oi! Otvorim ih i poku%am 3okusirati S15P@!
9RJ
"Hej$ ti"$ poku%am i'govoriti$ ali nikakav 'vuk ne i'la'i i' mojih usta! 5'aGem i' auta!
"GospoGice$ je li vam dobro"$ upita me djelatnik hotela 'adu(en 'a automobile!
@hvatim ga 'a rame da se umirim! 5 dalje poku%avam pogledom 3okusirati S15P@!
"Hej$ ti"$ pro%ap)em!
"GospoGice&" ponovno mi se obrati mladi)!
Grevito stisnem kaput u ruci! Pogledam S15P@! Spustim pogled na kaput! S15P@! Kaput! S15P@!
Kaput mi iskli'ne i' ruke i padne na beton!
"GospoGice$ ispao vam je kaput"$ ka(e mladi) i vrati mi ga u ruku!
"Hvala"$ uspijem i'ustiti$ pogleda prikovanog na S15P@! @puti mi onakav osmijeh koji bi inae
osjetila u meGuno(ju! Ovaj put mi 'astane u grlu$ koje je toliko usko da jedva di%em!
O"Ajde"$ poka(e mi usnama i okrene se prema vratima!
"Hej$ ti"$ vrisnem$ napokon do%av%i do glasa! S15PH se okrene! Okrenu se i svi ostali koji ula'e! Svi
pilje u mene! 6eni33er 2onnell- i Paul ;ettan-! Hllen DeGeneres i Portia de Rossi! Robert Red3ord!
6odie 4oster! Svi! /oje su oi i dalje prikovane 'a S15P@!
Ponovno mi uputi onaj osmijeh! Ovoga puta ode do moje %ake$ koja pulsira od (elje da ga mlatnem
po licu! Svi su bili u pravu! Svi oni! Doktorica Gilmore$ Kate$ 2ricket$ 6ulian$ mama 0 ak i tata! A
ja sam bila toliko u krivu! 5 tako glupa! 5 tako iskori%tena! Koja budala!
"DoGi ovamo"$ proderem se i' svega glasa!
S15PH nervo'no pogleda prema ula'u u hotel da vidi koliku sam mu %tetu nanijela 0 tko tono
svjedoi mojem i'ljevu ludila& @ oajnikom poku%aju da popravi i'gled stvari$ mahne /ichaelu
Douglasu$ a potom laganim korakom krene prema meni!
"Kako obja%njava% ovo&" poviem$ guraju)i mu kaput u lice!
9RI
"1voj kaput"$ ree on 'bunjeno!
"Purpurne pse)e dlake"$ te mi rijei 'astanu u grlu$ "koje su sada na mojem kaputu 'ato %to je tvoje
stra(nje sjedalo oblijepljeno njima!"
"Aha$ to!!! ovaj!!! to je od!!! mislim!!! perike koju sam morao staviti u jednom pri'oru koji smo sino)
snimali"$ ka(e!
"Prestani lagati+ Dbog mene je pas Olivije 2utter sad purpuran$ %upino jedna+" vrisnem$
poku%avaju)i do)i do 'raka i 'adr(ati ono %to je ostalo od mojeg mentalnog 'dravlja 0 i
dostojanstva! "*isi do kasno snimao$ 'ar ne& ;io si s Olivijom! Reci mi istinu! Odmah! Dosta je
laganja"$ i'govorim poku%avaju)i suspregnuti su'e!
"#ola$ ne ra'umije%! Daista (elim dobiti ulogu Dannvja Dukoa u ;riljantinu"$ ka(e S15PH slaba%nim
glasom!
"6esi li je po%evio&" upitam ga$ ali ve) 'nam odgovor! Osje)am ga u svojoj utrobi$ kao da ga nosim
poput neroGena djeteta! Spusti pogled na mokasinke! "O$ ;o(e! Do%ao si meni u krevet nakon %to si
bio s njom!"
Pogledam S15P@ u oi! Dagledam se u njih! 5 prvi put vidim ono %to on 'aista jest7 veliki debeli
jebeni la(njak! Samo je jedan u ni'u samodopadnih$ pra'nih$ kretenskih glumaca!
",oljela sam te+ @nato onome %to su mi drugi govorili$ vjerovala sam ti! A ti si samo la(njak$
jebeni la(njak! Kad malo bolje ra'mislim$ ti i Olivia 'aslu(ujete jedno drugo! 1i ne 'aslu(uje%
mene!" Dok to i'govaram$ 'apravo shva)am da doista tako mislim! 6a$ #ola Santisi$ 'aslu(ujem
nekog boljeg! Dobro ga odmjerim dugakim pogledom i sad 'nam da to inim posljednji put! "*e
'aslu(uje% me"$ ponovim tiho kro' su'e tre)i po stubama prema ula'u u hotel i naletim ravno na 0
svojeg oca!
Pogledam tatu i vidim mu bijes u oima! Sigurno je bio svjedokom itave te scene$ 'ajedno sa svim
ostalim u'vanicima koji su do%li na 'abavu! Svi su me uli kako vri%tim kao da sam pobjegla i'
ludare! Pripremim se na i'ljev tatina bijesa koji )e uslijediti! Hvo ga 0 moj )e mi otac sada re)i da ga
u(asno sramotim! Re)i
0YRC
)e mi da sam glupa i da je on imao pravo! 5 boli me to$ jer je istina! Da hotelski ba'en nije pokriven$
'grabila bih kamenje s vrata 2atherine Deta06ones$ ve'ala ih sebi oko gle(njeva i skoila ravno
unutra!
Prije nego %to mi je na pamet pala jo% neka autodestruktivna misao$ otac me 'agrli i nastavi dr(ati u
'agrljaju 0 'aista me 'agrli! /islim da me nikad do sada nije ovako 'agrlio! @inio je to nasred
hotela ;everl- Hills$ dok nas gleda itav Holl-.ood! *e obra)a po'ornost ni na koga od prisutnih$
ljudi oko nas jednostavno ne postoje! Dnam da mu u ovom trenutku ni%ta osim mene u njegovu
'agrljaju nije va(no!
9RR
Oskarovska nedjelja
: sati$ 8> minuta i C> sekunda do dodjele Oscara 'a najboljeg redatelja
Dok se sunce pomalja i'nad 2hateaua$ podi(em plastini poklopac kante 'a sme)e na ulici ispred
moje ku)e! Dubok proi%)uju)i udah! 6edan! Dva! *a tri u kantu ubacim va'u s bo(urima koje mi je
poslao S15PH! Gledam kako se va'a rasipa na komadi)e$ a blijedoru(iaste latice otpadaju s
cvjetova! Dvuk stakla koje se ra'bija prodire mi do kostiju! Aelim to osjetiti! Ovaj put$ be' ob'ira na
to koliko )e biti bolno$ ne)u prekapati po kanti u potra'i 'a komadima! Spremna sam ga otpustiti!
6a$ #ola Santisi$ lica umrljana su'ama i s boli u srcu$ odriem se S15PH 0 'a sva vremena! ,rijeme
je da se sredim! Danas je dan dodjele Oscara!
Gledajte$ roGena sam jedne oskarovske nedjelje$ a danas$ dvadeset i %est godina poslije$ jedne druge
oskarovske nedjelje$ ponovno )u se roditi! *ema vi%e tuluma sa(aljenja 'a jednu osobu! /o(da je
S15PH uni%tio moje srce$ ali ne)u mu dopustiti da mi uni%ti volju! Danas poinjem svoju potragu 'a
pravim vrijednostima! Potragu 'a mu%karcem kojemu ne treba redatelj i scenarij da bi odradio
smislen dijalog! Pravim mu%karcem! *e 'a nekim tko samo glumi mu%karca!
9R:
Dovr%it )u to %to sam poela i uspjet cu! Pa %to ako ga je Olivia po%evila& Ona )e pro%etati crvenim
tepihom u 6ulianovu paunastom remek0djelu i na)i se na svakom mogu)em prokletom popisu
najbolje odjevenih na dodjeli! 1oka! @sklinik!
@la'im u spava)u sobu$ a televi'or radi onako kako sam ga ostavila 0 upaljen je itavu no) da
odagna autodestruktivne glasove i' moje besane glave! Ponem tra(iti daljinski upravlja$ da sti%am
gadljivo veseo glas /ar- Hart! DoGe li ikad dan kad je ta (ena lo%e volje&
"Od blistavih haljina do dijamanata vrijednih milijune dolara$ Hntertainment 1onight pratit )e 'a vas
u stopu sva dogaGanja u Kodak 1heatreu! Koga )e 2ojo ove godine proglasiti najbolje odjevenom
osobom& @kljuite se veeras i do'najte! Ako se ne%to dogaGa na dodjeli Oscara$ dogaGa se i u
emisiji Hntertainment 1onight"$ u'buGeno i'govori /ar- Hart reklamiraju)i svoju emisiju!
Stiskanjem gumba ugasim televi'or i pogledam nepospremljen krevet! 6ebi ga! #egnem na krevet i
pokrijem se pokrivaem preko glave! @pravo kad sam sanjala o svim mogu)im nainima na koje
bih muila S15P@ U Oliviju 2utter$ ujem kako netko petlja oko kvake na ula'nim vratima$ a potom
'aujem korake!
"Ako ste me do%li opljakati i ubiti$ u spava)oj sobi sam"$ viknem ispod pokrivaa!
"#ola"$ 'aujem kako me Kate do'iva i' hodnika! *ain na koji je i'govorila moje ime i'mami su'e
0 mnogo su'a! *ikad nisam Kate ula da se slu(i takvim tonom7 punim sa(aljenja! 6ednim okom
provirim i'nad plahte!
"ula si"$ uspijem i'govoriti!
Kate legne pokraj mene i 'agrli me! "Srce$ itav je Holl-.ood bio sino) na toj 'abavi! /islim da su
uli i dostavljai po%te"$ ree nje(no!
"H$ pa$ ako si do%la likovati kako si imala pravo %to se tie S15PH i re)i mi da ne)e% ponovno
skupljati komadi)e mojeg raspadnutog bi)a$ toga sam ve) svjesna"$ ka(em joj!
9RF
",oljela bih da nisam imala pravo$ #ola! *o$ uvijek )u biti u' tebe kad bude trebalo skupljati
komadi)e"$ ree Kate$ %to je sasvim dovoljno da ponem jecati tako sna(no da mi se itavo tijelo
trese! ak i ako je moja **P primijetila da su'e ostavljaju ru(ne mrlje na nje'inoj ljubiastoj
svilenoj majici$ nije to rekla!
"Kate$ hvala ti"$ i'ustim jecaju)i!
"*aravno$ nisi mogla priekati nakon dodjele Oscara da to uini%"$ pone me 'e'ati Kate$ miluju)i
mi kosu! "Do%li smo ravno s aerodroma!"
"AUi&"
"2hristopher i ja! *akon 'abave kod ;arr-ja i Diane oti%ao je sa mnom na vjenanje moje sestre!"
Pridignem se u krevetu! 5 'agledam u Kate!
"*emoj me tako gledati! 1i si ta koja je 2hristophera ostavila be' auta! 5!!!" 'astane Kate! "/islim
da sam spremna 'a osje)aje"$ ree s osmijehom! "Dobro$ sad (elim samu sebe upucati jer sam to
rekla!"
"ekaj 0 ti!!! i 2hristopher& O$ ;o(e$ Kate! @vijek si mi bila poput sestre$ ali sad )emo i slu(beno
biti obitelj"$ ka(em 'agrliv%i svoju **P i 'adr(im je vrsto u 'agrljaju!
"5suse$ #ola"$ ree Kate$ poku%avaju)i se osloboditi! "@dala se moja sestra$ a ne ja! Ali imali smo
savr%en seks! On!!!"
"On mi je brat"$ prekinem je! "/olim te$ po%tedi me svili velianstvenih detalja"$ ka(em$ bacim se
na jastuk i duboko u'dahnem! "Gdje je 2hristopher&"
"Oti%ao je po kavu!"
"Kate!"
"Reci"$ stavi glavu na jastuk do moje! "Hvala ti %to si u' mene!"
"#ola$ prebrodit )emo mi ovo"$ ka(e Kate sti%)u)i moju ruku! "A ja )u na'vati Hn[uirer i re)i im
daje S15P5* kurac veliini 'rna kikirikija!"
9R>
Hl
"Daista sam sretna 'bog tebe i 2hristophera!"
"5 ja sam"$ ree! "Dna%$ #ola$ ovaj put nije u pitanju samo seks! Daista ga vo!!!" Obje se ukoimo
kad 'aujemo glasnu buku u dnevnoj sobi!
Dagrmi 6ulianov glas! "2ricket$ mo(e% li mi maknuti %i%ke s oiju i dati mi jo% jedan gutljaj kave&"
"6uliane$ ne mogu dr(ati tvoju kavu$ tvoj kola od banane s okoladnim mrvicama$ tvoj mobitel$
tvoje naoale 'a sunce$ tvoju jaknu$ tvoj bal'am 'a usne U istodobno ti micati %i%ke"$ ujem 2ricket
kako umorno govori!
"Daj$ ja )u ti maknuti %i%ke"$ ujem glas svojeg brata!
"2hristophere$ itavog (ivota ekam da mi to ka(e%"$ 'agu0gu)e 6ulian!
"Gledaj kako ma%em rukama"$ ka(e 6ulian dok ula'e u sobu! Parali'irane mu ruke vise u' tijelo
poput uvenulih cvjetova tulipana! 2ricket na pod baci sve rekvi'ite koji su 6ulianu prijeko0potrebni
ranom 'orom i legne pokraj mene na drugu stranu kreveta! 1ako me vrsto 'agrli da mislim da mi je
nagnjeila plu)no krilo!
"S15PH je %upak! Olivijin %upak! Kao stvoreni su jedno 'a drugo"$ ka(e 2hristopher$ doda mi kavu$
sjedne na rub kreveta i jednom rukom obujmi moju nogu 0 a drugom Kate! Ona mu se slatko
nasmije!
"Ra'mi%ljao sam o tome i ta (ena ne)e odjenuti moju haljinu"$ objavi 6ulian! "/akar morao jesti
pse)e kon'erve do kraja (ivota! *e 'anima me!"
"6uliane$ i ja sam ra'mi%ljala o tome! Odjenut )e haljinu! 1oka"$ odgovorim mu! "1oliko smo se
namuili oko toga! *o$ ne)u se ljutiti ako u njoj ostavi% nekoliko pribadaa!"
"Dogovorit )u to s 5mas! /o(da joj uspijemo probu%iti nove umetke"$ ka(e 6ulian!
Kate pogleda na sat! "#ola$ oprosti$ ali moram i)i! /oram oti)i do Eilla i pripremiti ga 'a i'jave na
crvenom tepihu! /ogu
9:?
se 'akleti da )e poludjeti ako ne doGem i pomognem mu da i'abere gel 'a kosu$ ga)e koje )e nositi i
da poupa dlake u nosu! 2ricket )e ostati ovdje s tobom$ a 2hristian )e odvesti 6uliana do Olivijine
ku)e! ,ratit )u se im budem mogla"$ ka(e Kate$ koja je oito pomno ra'radila smjene de(urstva u
;olnici 'a slomljena srca #ole Santisi!
"*e mora 2hristopher vo'iti 6uliana! 6a )u i)i na probu"$ ka(em!
"1i )e% %to&" u'dahnu svi u isti glas$ skoiv%i sa svojih mjesta!
"Kad bih mogao dignuti ruke u 'rak u 'nak prosvjeda$ uinio bih to"$ ka(e 6ulian! "*akon onoga %to
je uinila$ ne)e% se suoiti s tom demonskom spodobom!"
"Ho)u! /oram to uiniti! /oram 'avr%iti posao"$ odvratim! Dok i'govaram te rijei$ %okirana sam
injenicom da doista tako mislim$ da je sigurnost u ono %to govorim u mojem glasu jednaka
sigurnosti u mojem srcu$ koje je slomio glumac!
"6esi li ti poludjela&" upita me Kate!
"6ulian to mo(e srediti sam"$ ka(e 2ricket!
"*e$ ne mo(e"$ odgovorim! "Kako mo(e odraditi probu be' ruku& @' to$ po'navaju)i tu (enu$ ne)e
htjeti odjenuti haljinu jer )e misliti da je 6ulianov sindrom karpalnog kanala 'ara'na bolest!"
"Odbijam to! Sposoban sam sasvim se dobro nositi s tom kukom"$ ka(e 6ulian! "6esi li sigurna u to
%to govori%&" "6esam!"
Svi me skeptino pogledaju!
"/oram to uiniti! 5dem na probu! Dobro&+"
"Dobro"$ ka(e 6ulian! "*o$ onda ti pronto moramo na lice staviti masku s algama$ jer ti oi i'gledaju
kao da si s /ikeom 1vsonom odradila deset rundi!"
S S S
9:8
,e) tri sata sjedim u Olivijinu brlogu i piljim u jednu te istu reenicu u @s Eeekl-ju$ ekaju)i da se
ona pojavi! *ervo'no se prome%koljim na jastucima! Osje)am kao da mi ne%to gmi(e po ko(i! Pitam
se jesu li S15PH i Olivia odradili to i na naslonjau& 6ulian svoju nogu prebaci preko mojeg koljena
da me sprijei da nastavim nervo'no lupkati nogom! Gotovo sam istrala i' prostorije kad je u nju
u%la Olivia$ u ru(iastim papuama$ be'obra'no kratkom ogrtau s leopardovim u'orkom i gomilom
viklera u kosi!
"Olivia )e odjenuti Pradu"$ objavi! "/o(ete i)i!"
"1i )e% stol" ka(em! Osje)am kako mi je mentalno i emocionalno 'dravlje puklo kao 6uic- 4ruit
(vakaa u nje'inim ustima! Poku%avam odr(ati ravnote(u na svojim #ouboutinicama$ dok mi 'noj
curi ni' leGa!
"ula si Oliviju! 5li su ti u%i o'lijeGene kao 6ulianove ruke& Olivija )e odjenuti Pradu!"
#ebdim negdje i'nad svojeg tijela! ;orim se sama sa sobom da se spustim na 'emlju! *e mogu
disati! @dahni! 5'dahni! @dahni! 5'dahni! Gdje je nestao sav prokleti kisik i 'a%to sam obula ove
sandale s dvanaest centimetara visokim potpeticama& Da na sebi imam ravne cipele$ ne bih se
morala ru%iti s visine! ;orim se 'a dah i 'a ravnote(u!
*e mogu vjerovati da se ovo stvarno dogaGa! 1o je to! *itko na crvenom tepihu na dodjeli Oscara
ne)e biti odjeven u haljinu 6uliana 1ennanta! Pogledam 6uliana$ koji se na naslonjau doslovce
'grio u 3etalni polo(aj! 6ohn$ Olivijin agent$ nje'ina glasnogovornica i nje'ina pomo)nica
be'i'ra(ajnih lica pilje u bijeli mramorni pod! /aria prestane brisati pra%inu i pogleda me oiju
punih su'a! Pogledam 6ulianovo remek0djelo$ purpurnu paunastu haljinu$ kako be(ivotno visi na
vje%alici! O$ ;o(e! 5'nevjerila sam 6uliana! 5'nevjerila sam samu sebe! Ponovno! 5'nevjerila sam i
/ariju$ 5mas i 5sabellu! 1a piketina Adrienne Hunt!
9:9
"*e (eli% li barem isprobati haljinu& 6ulianove )e ruke mo(da 'auvijek ostati parali'irane 'ato %to ti
je %ivao haljinu"$ ka(em u svojem posljednjem poku%aju da spasim karijeru svojeg *GP0a 0 i svoju
vlastitu!
Olivia podboi svoju svje(e i'manikiranu ruku na kuk i ljutito otpuhne! "Da%to bih& Olivia ne (eli
biti purpurni paun! Olivia mr'ip0p0p0tice! Olivia (eli biti 'im'elena Pradina prince'a! ,idovnjak
kojeg je Olivia juer upo'nala na nekom domjenku rekao je Oliviji da )e Olivia u Pradi osvojiti
Oscara!"
*je'ine rijei od'vanjaju mi u u%ima! Sjetim se svih naina na koje sam samu sebe poni(avala da se
uvuem u gu'icu ovoj (eni0vragu 0 ispunjavala svaki nje'in bolesni hir! 5 sad ne)e odjenuti
6ulianovu haljinu 'a dodjelu Oscara& A$ ne! Olivia mo(e 'adr(ati S15P@$ ali kvragu i sve$ svoje )u
samopo%tovanje u'eti natrag! Kad se Olivia u svojim ru(iastim papuama okrenula i namjeravala
oti)i$ 'austavim je!
"Olivia$ priekaj trenutak!"
"Sto je&" upita me! Oito joj idem na (ivce!
Duboko udahnem i obje noge vrsto stavim na pod! "Dna% %to #ola misli o Oliviji& #ola misli da je
Olivia nasilna$ ra'ma(ena$ cmi'drava$ nepristojna$ ne'ahvalna kuka!"
Olivijina ekipa i' snova ispusti glasan u'dah! /a dajte$ moo0olim vas! 1rebali bi mi pljeskati! Svi
oni (ele Oliviji re)i %to 'aista misle o njoj!
"#ola misli da je Olivia odvratna$ 'ato %to je lagala o humanitarnom radu da bi oti%la operirati sise!"
"#ola!!!" poku%a me 'austaviti 6ulian!
"*e$ 6uliane! #ola jo% nije 'avr%ila Oliviji govoriti %to #ola misli o Oliviji"$ ka(em! "#ola misli da si
Olivija mo(e nabiti Olivijinu Kirlianovu analitiarku aure i Olivijina psihoanalitiara i vidovnjaka i
Olivijina napornog lajavog psa u Olivijinu ravnu mlitavu gu'icu$ jer 0 dobro jutro$ draga 0 glasovi
'a Oscara pristigli su jo% prije nekoliko tjedana$ pa ih ni sam sveti Antun$
9:J
kad bi uskrsnuo i i'veo jedno od svojih uda$ ne bi uspio promijeniti! 5 #ola misli da Olivia ne
'aslu(uje odjenuti haljinu 6uliana 1ennanta!" Dgrabim purpurnu paunastu haljinu s vje%alice i
povuem 6uliana s naslonjaa! #ola mora 'auvijek glavom be' ob'ira pobje)i i' ove ludare!
"Olivia ne ra'umije! Olivia (eli 'nati 'a%to #ola to govori"$ ujem kako se Olivia obra)a svojoj
ekipi i' snova$ a ja u' tresak 'alupim vrata 'a nama!
"6uliane$ 'aista mi je (ao! 6a!!!" Pogledam svojeg *GP0a koji je klonuo na krevet u 2hateau i
'agledam se u njegove bademaste oi pune su'a i be' imalo nade! "Dao mi je"$ jedino je %to mu
mogu re)i! itav (ivot mojeg *GP0a$ njegov san$ jedina stvar 'a koju je stvoren$ sve je propalo!
Da'voni tele3on u hotelskoj sobi!
"Ako nije ;rad Pitt koji je 'bog mene ostavio Angelinu$ reci da sam umro"$ 'akre%ti 6ulian!
"Halo"$ javim se podignuv%i slu%alicu!
";ok$ #ola$ /art- je!"
Slu%alicu poklopim dlanom! "/art- je"$ do%apnem 6ulianu! "Priekaj"$ ree 6ulian uspravljaju)i se
na krevetu! "6uliane$ moramo mu re)i!"
"*e$ ne moramo! /o(emo mu lagati i pustiti ga da do'na kad se vrati u *e. Mork 0 i kad ja ve)
budem mrtav"$ 'avapi 6ulian!
"6uliane$ (ao mije! Davr%imo to ve) jednom!" ,ratim slu%alicu na uho! ";ok$ /art-! Kako je!!!"
"Preskoimo avrljanje"$ o%tro )e /art-! "Kako je pro%la proba s Olivijom 2utter i kad )u je
upo'nati&"
Grlo mi se stisne!
"Gledaj$ /art-$ imam jednu!!!" poku%avam i'govoriti te rijei"!!! lo%u vijest!"
9:I
"Pucaj u glavu$ #ola"$ otresito ka(e /art-!
"Olivia 2utter ne)e odjenuti 6ulianovu haljinu! Odjenut )e Pradu"$ ispalim!
*ikad nisam ula tako potpunu ti%inu!
"Oprosti$ mislim da imamo neke smetnje na liniji 0 ili si upravo rekla da Olivia 2utter ne)e odjenuti
6ulianovu haljinu"$ 'aurla na mene /art-!
1i%ina!
"6esi li to rekla&"
"Da"$ promumljam pora(eno!
"Olivia 2utter )e odjenuti Pradu i nema% nikog drugog tko )e na crvenom tepihu biti u 6ulianovoj
haljini&"
1i%ina!
"Ovaj$ tono"$ i'ustim napokon!
"*itko ne)e pro%etati crvenim tepihom na dodjeli Oscara u haljini 6uliana 1ennanta& 1o mi
poku%ava% re)i 0 da *51KO ne)e nositi njegovu haljinu&" Svaku od /art-jevih rijei osje)am kao
pljusku na licu!
1i%ina!
Doslovce mogu vidjeti kako se na slu%alici stvara led!
"Do0obro!!! djeco$ 'abava je D0A0,0R0B050#0A!" *okaut! Sad sam dvostruko vi%e oajna! "Davr%ili
smo$ poev%i od ovog trena! 6avit )u u *e. Mork da 'atvore ured! Otpustit )emo sve ljude$ a
namje%taj i inventar prodati da barem ne%to dobijem natrag! Reci 6ulianu da mo(e 'adr(ati svoje
ime$ ali to je i jedino %to )e 'adr(ati"$ ka(e /art-!
"O$ ;o(e! *e+ /art-$ molim te$ nemoj to initi! *e mo(e% to uiniti! 6ulian je tako nadaren! ;it )e
ve)i od Karla #ager3elda! /ora% mu dati jo% jednu priliku$ /art-! /olim te+" 'avapim!
"/ala$ u pravome svijetu ne postoji druga prilika! /art- Glickman se povlai i' svijeta mode! ;olje
bih pro%ao da sam novac ulo(io u onog morskog psa u 3ormaldehidu"$ ka(e /art-!
9:C
"5 porui 6ulianu da se seli u Holida- 5nn! ,i%e ne)u pla)ati njegove raune i' 2hateaua!"
Klik!
Slu%alica mi iskli'ne i' ruke i padne na plavi sag! 6ulian me sa 'animanjem pogleda$ dok mu se oi
pune su'ama! *e mogu na)i prave rijei! Sto bih trebala re)i svojem *GP0u koji je 'bog mene
upravo i'gubio sve& *e moram re)i ni rijei! 5spisane su na svakom milimetru mojeg lica! Sru%im
se na krevet do 6uliana!
"*avuci 'astore"$ ree 6ulian i sklupa se u 3etalni polo(aj!
"/olim"$ ka(em$ podi(u)i lice s dlanova u koje sam ga bila 'akopala!
"Radije bih umro u tami! 5 to drogiran! Donesi mi kutiju tableta protiv bolova!"
"6uliane$ ne! /o(da je /art- odustao$ ali tvoja karijera nije 'avr%ena! Da tebe ovo nije kraj! 1ako si
talentiran! *a)i )u ti novog investitora! 1ra(it )u novac od tate! Prodat )u sve %to imam! 6uliane$
ovo 'a tebe 'asigurno nije kraj! *e bi trebalo biti ovako"$ ka(em!
"Ali tako je"$ ka(e 6ulian! "#ola$ moj je (ivot 'avr%en! Aelim biti sam! 5 be' u'vanika na pogrebu!"
"6uliane$ nije gotovo! Dnam da sad tako i'gleda$ ali mUe gotovo!"
"#ola$ kad )e% napokon shvatiti da se sretni holivudski 'a0vr%eci dogaGaju samo na 3ilmu&" ka(e mi!
"Da ostatak svijeta Holl-.ood je samo ru(an grad u Kali3orniji prepun smoga! Kad se ne bih toliko
bojao letenja$ mogao bih bar dostojanstveno umrijeti u *e. Morku$ a ne kao jo% jedan stanovnik
Holl-.ooda u 2hateau! /olim te$ samo me ostavi samoga!"
"6uliane&" mole)ivo mu se obratim!
"/olim te!"
"6uliane$ (ao mi je!"
"Dnam!"
"@ redu$ odla'im! Ali sa sobom nosim sve o%tre predmete!"
9:R
S S S
im uGem u ku)u$ umotam se u ru(iastu dekicu od ka%mira 'a 'a%titu! Dok je navlaim do brade$
shvatim da nema vi%e niega od ega bi me trebala %tititi! @ redu$ mo(da od 1aepodong09 projektila
kojim je Kim 55 6ong naciljao Kali3orniju! *o$ nekako ne vjerujem da )e deka uiniti udo kad
Holl-.ood nestane u plamenu!
Dbacim deku i posegnem 'a tele3onom da na'ovem doktoricu Gilmore$ da dogovorim hitnu seansu!
Daustavim se! emu& Re)i )e mi sve ono %to ve) 'nam7 da sam jebena budala! 5 totalni neuspjeh od
(ene! Kao re'ultat ovog paklenog tjedna mogu joj poka'ati samo slomljeno srce i ponovni status
ne'aposlene! 5 najboljeg prijatelja koji )e sve i'gubiti 'bog mene! 5 tri pre0umorne ku)ne pomo)nice
koje nemam ime platiti! U trebala sam jo% prije pola sata oti)i roditeljima i poeti se spremati 'a
crveni tepih! Ali 'a%to bih se uop)e trudila& 1ako da mogu gledati Oliviju 2utter kako prima Oscara
'a najbolju glavnu glumicu u Pradil *ema %anse!
Po trilijunti put mi 'a'voni mobitel! ;e' sumnje je opet mama koja se pita gdje sam do sada!
Svakim tonom moj je osje)aj krivnje ve)i!
Odvuem se do ormara! Ovaj sam tjedan bila toliko 'aposlena kako )u odjenuti druge$ da nemam
pojma %to )u ja odjenuti! Ponem prekapati po haljinama! *i jedna ne odgovara! ;acim se na
krevet! Da oko mi 'apne purpurno paunovo pero koje viri i' torbe 'a odje)u koju sam bacila na pod!
Dagledam se u purpurno pero koje se prelijeva u duginim bojama! Skoim s kreveta i otkopam
smiak na torbi! Ho)e li mi uop)e pristajati& @vuemse u 6ulianovu haljinu dostojnu pojavljivanja u
/etu i odletim do 'rcala u kupaonici u kojem mogu vidjeti itavo tijelo! Bto onda ako mi je
prekratka i uska& 1o je najljep%a haljina koju sam u (ivotu vidjela! Da ne 'aboravimo$ to je
6ulianova haljina sa%ivena 'a crveni tepih na dodjeli Oscara! 5 pro%etat )e tepihom! /akar samo na
meni!
9::
S S S
"Du%o$ gro'no i'gleda%"$ ka(e mama$ koja i'gleda dostojno naslovnice ,oguea$ 'ahvaljuju)i
4rancoisu *arsu osobno! Stoji nasred prostrane kupaonice oblo(ene be( mramorom$ gdje se$
pretpostavljam od rane 'ore$ priprema 'a odla'ak na dodjelu! "Sve sam rekla 4rancoisu"$ ka(e$
prouavaju)i svoje krvavocrvene usne i kapke prekrivene tamnim sjenilom! "Kad ti 4rancois uredi
lice$ nitko ne)e niti 'nati kakav si pakao pre(ivjela 'bog S15PH i Olivije 2utter! Draga$ 'apamti$
najbolja je osveta dobar i'gled! *ije li tako$ 4rancois&"
"Absolutement$ ;lanca+ @bij ih u pojam ljuba'no%)u$ dotu)i ih savr%enom %minkom"$ ka(e
umjetnik %minkanja po'natih sa svojim neodoljivim 3rancuskim naglaskom!
"@palit )u jo% jednu svije)u 'a i'obilje i jo% jedanput odraditi mantru 'a boljitak$ a onda )u odjenuti
Karlovu haljinu! 4rancois$ nemoj 'aboraviti #olu nama'ati onim svojim bo(anstvenim losi0onom 'a
sjaj ko(e$ ini uda"$ ka(e$ dohvati bocu Dom Perignon ro'ea i i'aGe i' sobe!
"5mao sam na umu @rsulu Andress u Dr! *ou"$ ka(e 4rancois$ gledaju)i me netremice ispod
savr%eno poupanih obrva$ glade)i svoju savr%eno dotjeranu ko'ju bradicu savr%eno i'manikiranom
rukom!
1rideset i osam minuta poslije 0 nakon tri tube korektora$ boice teku)eg pudera koji nije na uljnoj
ba'i$ prstohvata pudera 'a tamnjenje$ i'da%ne koliine OOrga'amO rumenila$ be'broj umjenih
trepavica nanesenih pojedinano$ tube crnog tu%a$ milijardu slojeva ma%kare$ vi%ekratnog nano%enja
4rancoisova O;arbarellaO ru(a i!!!
",oild"$ odu%evljeno )e 4rancois i okrene moj stolac 'a %minkanje u smjeru mamina ogledala!
"@bojito"$ prokomentira on!
Dagledam se u svoje oi$ na%minkane kao da se spremam i'i)i na pari%ku modnu pistu$ i vidim samo
odvratan neuspjeh! *i sva svjetska %minka to ne bi uspjela prikriti! Ra'mi%ljam o 6ulianu
9:F
koji je sam u bungalovu s navuenim 'astorima u 2hateauu i oi mi se napune su'ama!
"*e+ *emoj plakati"$ povie 4rancois$ munjevito 'grabi papirnate rupi)e i 'nalaki stavi dva
komada ispod mojih oiju da mi su'e ne bi poele curiti po obra'ima!
"4rancois$ oprosti"$ ka(em i 'abacim glavu poku%avaju)i suspregnuti jo% su'a! "6ednostavno mislim
da ja ovo ne mogu!"
"Glupost! Odjenut )e% ovu 6ulianovu haljinu koja je tako lijepa da bi ovjek mogao umrijeti od
ljepote i pro%etat )e% crvenim tepihom kao Giselle!"
"Kao da )e me itko primijetiti"$ u'dahnem! "6o% ne mogu vjerovati da )e Olivia odjenuti Pradinu
haljinu!"
"#ola$ odrasla si u Holl-.oodu$ 'ar ne 'na% koliko su lude te glumice& Siguran sam da je u
posljednjih sat vremena Olivia promijenila desetak 3ri'era i %minkera! ;li'anke su me sino) na'vale
i pitale imam li vremena 'a nju$ ali onda je Oliviji ne%to puhnulo u glavu$ pa ih je otpustila!"
"Otpustila je bli'anke& Da%to&" upitam ga$ kro' maglu se prisje)aju)i da ih nisam vidjela kod
Olivije kad se odigravala ona no)na mora!
"Olivia je na nekoj sino)njoj 'abavi vidjela da Keira Knightlev na sebi ima isti bro% od kristala i
perja kakav je nosila i Olivia! Pola je no)i provela 'akljuana u kupaonici$ a potom je u pono) i'
kupaonice na'vala bli'anke i otpustila ih!"
"O$ ;o(e"$ i'ustim$ sa(aliv%i se odjednom nad njima! "1a je Olivia 2utter utjelovljenje vraga!"
"Draga$ to je tjedan dodjele Oscara 0 nije to ni%ta! 2harlotte /artin je otpustila svojeg stilista kad je
sa'nala da )e i ona i Olivia 2utter odjenuti Pradu na dodjeli Oscara$ jer 2harlotte ne (eli odjenuti
haljinu di'ajnera iju haljinu nosi ve) neka druga glumica! 1otalno histerina je u etiri ujutro
na'vala bli'anke i anga(irala njih!"
Slavne debitantlce
9:>
"5 2harlotte /artin je trebala nositi Pradu& 5suse$ postoji li netko koga ne odijeva Adrienne Hunt&"
prokomentiram! "5$ 'a kojeg se kreatora odluila 2harlotte!!!" 'austavim se! Parada crvenim tepihom
poinje 'a tri sata i sigurna sam da je 2harlotte /artin do sada prona%la prekrasnu krpicu nekog
po'natog kreatora! Ali %to ako nije&
Dgrabim mobitel i s br'og biranja na'ovem broj bli'anki! Govorna po%ta! Sranje! Sranje! Sranje! Da
podsjetim$ dogaGanja na crvenom tepihu poinju 'a tri sata 0 koji mi je vrag& Dnam tono %to mi je7
ako postoji makar i ?$???????????????????0???????????????8 posto %anse da 2harlotte /artin
pro%eta crvenim tepihom u kreaciji 6uliana 1ennanta$ pobrinut )u se da se to i dogodi!
Dobro$ #ola$ misli! /isli! @huhuhuhuh! 1o$ mala+ Kad me /atica prije nekoliko dana odvukla do
stola 'a kojim je 2harlotte sjedila s Gravdonom arterom$ 2harlotte je spomenula daje odsjela u
hotelu ;H! *a'vat )u hotel i tra(iti 0o0oh! Koja je vjerojatnost da je odsjela pod svojim imenom7
ravna nuli! Kvragu!
ekaj! Ruth! Radi mi 3rape od jagoda i ra'ne druge slastice u kavani hotela ;H otkad sam bila u
majinoj utrobi! Ako itko mo(e povu)i nekoliko ve'a 'a mene$ onda je to Ruth! ;r'o )u je na'vati
i!!!
"Halo"$ umoran (enski glas javi se na tele3on u 2harlotteinu hotelskom apartmanu!
";ok$ ovdje #ola Santisi! Pitala sam se!!!"
"#ola&" upitno )e jedna od bli'anki!
"Slu%aj$ kod mene je 4rancois *ars i ispriao mi je itavu va%u no)nu moru s Olivijom 2utter 0
usput$ (ao mi je! Ali estitam vam$ jer mi je rekao i 'a 2harlotte /artin 0 a 'ato i 'ovem! Sigurna
sam da je ve) odjevena$ ali 'a sluaj da 2harlotte jo% nema haljinu$ rekla sam sama sebi da vas
na'ovem!!!"
"Koliko br'o mo(e% do)i do hotela ;H&"
9F?
"Da najvi%e deset minuta!"
";ungalov >!"
Klik!
O$ ;o(e! O$ moj ;o(e!
*avuem purpurnu paunovu haljinu$ vrsto 'aglim 4ranocisa i i'letim i' kupaonice! "Reci mami da
)emo se na)i na dodjeli"$ poviem preskau)i stube!
"*e$ ne$ ne$ ne$ ne"$ bjesnila je 2harlotte /artin u svojem ru(iastom hotelskom ogrtau prebiru)i
po vje%alicama s haljinama 6uliana 1ennanta koje sam donijela$ s /arlboro #ightsom u jednoj i
a%om svoje Hvian vode u drugoj ruci! Bto bi svijet pomislio da 'na da najslaGa amerika djevojica
pu%i kao 1urin i pije kao smuk& ini mi se da vidim kako joj dim i'la'i ve) i i' u%iju ukra%enih R?0
karatnim dijamantnim nau%nicama Harrvja Einstona! "*eka netko ne%to podu'me"$ povie$ dok joj
#aura /ercier$ glavom i bradom$ poku%ava nanijeti sjajilo na usne$ trenutano vrlo napu)ene$ a
3ri'erski guru Oribe uklanja uvijae s nje'inih kestenjastih uvojaka! Sobu ispuni ti%ina$ jer nitko
nema %to 'a podu'eti! 2harlotte je pregledala sve haljine! 5 sve ih odbila! ;acim pogled na sat na
stoli)u 'a kavu! O$ ;o(e! Dva su sata! Promenada crvenim tepihom poinje 'a jedan sat!
"*e bi li barem probala ovu&" upitam je$ i'vlae)i 6ulianovu prekrasnu haljinu do koljena$ be'
naramenica$ ukra%enu rukom %ivanim perlama!
"Du%o$ to je mo(da bilo dovoljno dobro 'a Oliviju 2utter$ ali 2harlotte /artin je ne%to sasvim
drugo"$ odgovori mi$ nervo'no povue dim cigarete i doda 3ri'erovoj pomo)nici a%u 'a vodu$ da
joj je napuni! Dok jurca sobom$ i'gledaju)i vrlo 'anosno ak i kad joj je pola glave prekriveno
uvijaima i u tom ogrtau 0shvatim da ima pravo! 2harlotte /artin je 'aista ne%to sasvim drugo! @
usporedbi s 2harlotte$ Olivia i'gleda kao je3tina kopija amerike ljepotice koju je na br'inu sklepao
siroti kreator Steve
9F8
/adden! *o$ 'ar 2harlotte ne 'na da je pu%enje i'a%lo i' mode kad i ;en A33leck i tajice&
*e mogu dugonogoj 2harlotte dopustiti da odavde i'iGe u haljini nekog drugog kreatora! /ora i'a)i
u 6ulianovoj haljini!
"Ova je haljina 'aista prekrasna"$ ka(em i'vlae)i smaragdnu pripijenu haljinu s be'obra'no
dugakim prore'ima$ koju se nisam niti trudila poka'ati Oliviji! *e bi je 'nala nositi kako treba!
"Kroj koji prianja u' tijelo i duboki i're' )e ti odlino pristajati! 5staknut )e tvoje prekrasne noge"$
ka(em!
";oja nije dobra! *H! *H! *e! *ikako *H"$ ka(e! "#judi$ po(urite! @inite ne%to! Koji dio Omoram
pro%etati crvenim tepihom 'a pola sataO niste ra'umjeli&" 'akre%ti!
"*a sastanku sa Su%an koja 'astupa ,eru Eang rekla si da ti se ova haljina ba% sviGa! Da je proba%
ponovno&" ka(e jedna od bli'anki$ ve) oajna od svega! 5'vadi oaravaju)u limun(utu haljinu od
si3ona s nagla%enim strukom!
"6a sam glumica! ,ra%ki dobra glumica! Glumila sam! Pretvarala sam se"$ prekori je! "Haljina je
gro'na! Odvratna! /ii mi je s oiju"$ ka(e$ ostavljaju)i aureolu dima i'nad glave dok ma%e svojom
petom cigaretom u ni'u! /islim da doslovce osje)am kako me dim cigarete ubija! Koncentriraj se$
#ola! Koncentriraj se! Ponovno pregledam 6ulianove haljine!
"2harlotte$ moramo krenuti! Ako ne krenemo odmah$ kad stignemo$ ve) )e smotati crveni tepih u
rolu"$ ree nervo'no nje'ina glasnogovornica!
"6esi li sigurna da ne (eli% jo% jednom ra'misliti o ovoj&" ;li'anke i'vade savr%enu crvenu haljinu
be' naramenica$ ukra%enu predivnim perlama! *e` Poku%am im telepatski ne%to re)i$ ali one to
protumae kao tupo 'urenje u njih!
2harlotte glasno u'dahne! "Predajem se! Koji je to 1alijan&"
",alentino!"
1i%ina!
9F9
"@ redu! Pomo'ite mi da je odjenem! *apravit )u kompromis! ;o(e+ /r'im kompromise+ Da%to bih
ikad morala pristati na kompromis&"
O$ ;o(e! O$ ne! *ebo se otvorilo na kraju tjedna dodjele Oscara i dalo mi jo% jednu priliku$ a ja je
nisam iskoristila! 6edva se prisilim ustati i' naslonjaa i ponem skupljati 6ulianove haljine! Kad
sam do%la do vrata da i'aGem i' bugalova$ okrenem se preko ramena da ih po'dravim!
"Stani malo!"
1reba mi cijela minuta da shvatim da se 2harlotte obra)a meni!
"Stoje to&" upita$ gledaju)i me kao da sam naslonja s u'orkom ananasa u kutu sobe i da me je tek
sad primijetila! "Aelim odjenuti to!"
"Bto&" upitam u %oku!
"1u haljinu! Aelim odjenuti tu haljinu"$ ka(e$ poka'uju)i prstom na mene!
Spustim pogled na vodopad od paunova perja! *aravno! Da%to se toga ranije nisam sjetila&
"Oh$ naravno! Da"$ odvratim$ baciv%i haljine koje sam dr(ala u rukama na pod! "/oje dame$
pomo'ite mi da je skinem"$ ka(em dok se bli'anke povlae! Omotam se hotelskim runikom$ a
haljinu dobacim 2harlotte /artin! "1o je najljep%i rad 6uliana 1ennanta!" ;li'anke joj pritre! Ona
odbaci ,alentinovu crvenu haljinu$ jednu nogu gracio'no uvue u paunastu haljinu$ a potom joj
pridru(i drugu! ;li'anke munjevito 'akopaju i namjeste haljinu$ a 2harlotte pro%eta do 'rcala!
Osvrnem se po sobi da provjerim je li itko uo moj u'dah! *e mogu vjerovati! Savr%eno joj pristaje!
@ ovoj haljini i'gleda kao anGeo!
"@ cijelom (ivotu nisam vidjela ne%to tako otmjeno"$ i'ustim dok stojim pred 2harlotte /artin u
kratkom hotelskom runiku$ s ko(om koja se toliko naje(ila da to doslovce mo(e biti moja
originalna kreacija 'a dodjelu Oscara!
9FJ
"*isam ni ja! Savr%ena je"$ ka(e 2harlotte$ gledaju)i se u 'rcalo! "@ redu$ ljudi$ idemo"$ povie
prekidaju)i trenutak arolije! ",o'i"$ 'apovjedi$ poput generala amerike vojske! Odjurim do
vje%alica i br'o na sebe navuem haljinu od tila s perlicama$ koju su odbile U Olivia 2utter i
2harlotte /artin i uskoim u 2harlotteinu limu'inu koja nas ve) eka!
"Sranje+" 'avri%ti 2harlotte dok veliki plakati prolije)u pokraj nas$ a mi jurimo Holl-.ood
;oulevardom prema Kodak 1heatreu! Dbog 2harlotteina sam vriska itavu %aku 'alila
superljepilom! *jime sam lijepila dva paunova pera na nje'ine srebrne ;lah0nikove sandale$
poku%avaju)i tako nainiti barem ne%to nalik na /anolice koje su po narud(bi raGene 'a Oliviju
2utter!
"Sto sad ne valja&" napeto je upita glasnogovornica!
"*okti na nogama! *jihova boja ne ide u' ovu haljinu! *e mogu imati crveni lak na no(nim
noktima u' ovu haljinu"$ pone bjesnjeti! "Sranje! Sranje! Sranje! Sranje! Sranje! *e mogu dopustiti
da mi netko vidi ovakve nokte!" *i nje'ina savr%ena %minka ne uspijeva sakriti i'ra' gaGenja na
nje'inu licu dok urla i' petnih (ila!
Pomo)nica #aure /ercier otvori torbu sa %minkom i pone manino kopati po njoj! "Hvo"$ ka(e$
nakon %to je hrpu bla'inica natopila odstranjivaem laka 'a nokte! "6a )u lijevu$ a ti desnu nogu"$
obrati mi se$ dodaju)i mi jednu bla'inicu! Da%to jal Dar ne mo(e to uiniti netko drugi&
"*isam jo% 'avr%ila s ovim /anoli!!!"
"/i )emo to 'avr%iti"$ prekine me jedna od bli'anki i istrgne mi cipele i' krila!
"Datvori oi"$ #aura /ercier naredi 2harlotte$ tako da kistom 'a %minkanje mo(e prije)i po
nje'inim savr%eno nama'anim purpurnim kapcima$ dok joj Oribe lakom 'a kosu prska kestenjaste
uvojke! Osvrnem se po pretrpanoj limu'ini! 5'gleda da sam jedino ja preostala da odradim posao
oko 2harlotteinih noktiju na nogama$ jer je nje'ina pomo)nica 'aposlena naguravanjem
9FI
Amanda Goldberg i Ruthanna Khallghl Hopper
pola %teke /arlboro #ights cigareta u nje'inu 6udith #eiber torbicu veliine kutijice 1ic0tac
bombona$ a glasnogovornica urla u mobitel$ pripremaju)i sve 'a nje'in dola'ak na crveni tepih! *o$
opra%tam im svima! 2harlotte /artin i'gleda 'aista arobno! Haljina 6uliana 1ennanta )e se pojaviti
na crvenom tepihu! @spjela sam! @disat )u otrovne pare nje'ina laka 'a nokte OOrhideja s HavajaO 0 i
dima nje'inih cigareta 0 i u(ivati u tome!
1renutak mojeg 'anosa naglo prekine 2harlottein urlik!
"O$ ne+ Ovaj nakit uop)e ne ide u' ovu haljinu"$ vrisne$ dr(e)i svoje besprijekorno graGene ruke
ukra%ene narukvicama od sa3ira i dijamanata kao da su na njima cirkoni kupljeni u robnoj ku)i! "Sa
svim ovim i'gledam kao neki reper$ a u ovoj haljini trebala bih vi%e sliiti Audre- Hepburn! 1reba
mi ne%to jednostavno"$ i'govori 'apovjednim tonom$ trgaju)i sa sebe dva milijuna dolara vrijedne
narukvice koje dobaci bli'ankama!
"1o je jedini nakit koji imamo! Dar si 'aboravila& ;ile smo kod Harr-ja Einstona i ti si i'abrala %to
(eli%"$ boja(ljivo )e jedna bli'anka!
"Aeli% re)i da nemamo alternativu %to se tie nakita& 1o mi (eli% re)i&" vrisne!
"Da"$ ka(u bli'anke uglas!
"Stoje to&" upita 2harlotte$ poka'uju)i prstom na ruke jedne bli'anke! Gleda u jednostavan prsten
na prstenjaku lijeve ruke$ ukra%en dijamantom bru%enim poput brilijanta!
"/oj 'aruniki prsten"$ tiho )e bli'anka! "Pripadao je mojoj baki!"
"Daj mi ga"$ naredi joj 2harlotte!
O$ ;o(e! /oram pokupiti eljust s poda dok bli'anka skida 'aruniki prsten i stavlja ga 2harlotte
na prst!
"Savr%eno"$ 'adovoljno )e 2harlotte! "#judi$ evo nas"$ 'aurla 2harlotte kad ugledamo Kodak
1heatre!
9FC
#imu'ina uspori kad se pribli(imo kontrolnoj toki osiguranja! /o(da su pro'ori automobila tamni
kao no)$ ali 'ato jako dobro propu%taju 'vuk! 5ako smo jo% nekoliko ulica dalje$ mo(emo uti
'aglu%uju)u buku obo(avatelja koji vri%te$ ljudi koji su danima kampirali na tribinama na
otvorenom$ ne bi li makar na trenutak ugledali svoju omiljenu 3ilmsku 'vije'du! *a oko kilometar i
pol dugakog crvenog tepiha tiskaju se stotine 3otogra3a i televi'ijskih ekipa i' itavog svijeta
nervo'no i%ekuju)i$ s teleobjektivima$ spremni ovjekovjeiti svaki pokret! 1o je to! Dodjela
Oscara! *ajva(nija no) u godini u Holl-.oodu! ;r'o nabacim posljednji sloj laka 'a nokte na
nje'in mali no(ni prst i pa(ljivo joj obujem sandale!
"Hu$ hu$ hu"$ 2harlotte ispu%ta 'vuk i' dija3ragme$ kao da je vojni kadet koji se sprema i'vesti
vje(bu na konopima$ nakon toga slijedi duboko "6eeeeeeeee"$ koje odjekuje$ 'atim ponovno "Hu+
1o$ ljudi! 5demo"$ i'govori dok se vrata otvaraju ispred Kodak 1heatrea! Pred mojim se oima
2harlotte /artin pretvara u dvadeset milijuna dolara vrijednu prince'u$ dok velianstveno i'la'i i'
auta u arobnom remek0djelu 6uliana 1ennanta! Podigne ruku i u maniri lanice kraljevske obitelji
amerikih kino0bla0gajna po'dravi okupljene obo(avatelje! /anolicom savr%eno ukra%enom
paunovim perjem 'akorai na!!!
2rveni tepih na dodjeli Oscara!!!
Oko 2harlotte se uje vi%e eksplo'ija nego na Dan ne'avisnosti! @hva)ena je u oluji tisu)a
bljeskalica! 5 prekrasno to odraGuje 03otogra3ima poka'uje prednju stranu$ po'adinu$ vrti se i okre)e
u blistavoj perjanici od paunova perja koje kao da se slijeva s nje$ isturi jednu vitku natkoljenicu$
ispravi svoja osunana leda$ napu)i i'a'ovne usne 0 daje im sve %to ima! Ovo se 'ove 2harlotte
/artin %ou! A gladni 3otogra3i i obo(avatelji gutaju sveP mole 'a "samo jo% jednu 3otku"$ dok
ljubimica Amerike lagano koraa oskarovskim crvenim tepihom$ ma%u)i i smje%kaju)i se kao da
9FR
je na uobiajenom nedjeljnom pikniku nakon mise s lanovima svoje u(e obitelji!
Odavde mogu vidjeti vi%e 'vije'da nego kro' teleskop Hubble! 5'ludeni 3otogra3i ne 'naju ije bi
ime u'viknuli prije! Daglu%u0ju)a kako3onija vrlo 'vunih imena 0 ";rad i Angie+ Pogledajte
ovamo+ Orlando+ Reese+ 6ohnn-+ 6o% samo jednu+ 1ome i Katie+ 1obe-+ #eo+ 6ulia+ Ovamo+
George+ Sienna+ 6ude+" 0 vrti mi se u glavi od toga! 6enni3er Aniston odradi pred kamerama svoju
ulogu 'latne djevojke u crnoj Givench-jevoj haljinici! *icole Kid0man daruje im po'u
velianstvene australske kraljice u srebrnoj MS# strukiranoj haljini be' naramenica$ Kate Hudson
utjelovljuje bo(icu 'emlje u lepr%avoj srebrnoj kreaciji Stelle /c2artne- od si3ona$ ali moje su oi
prikovane 'a 0 2harlotte /artin! *i 6ake G-llenhaal mi ne mo(e odvu)i po'ornost s nje!
O$ moj ;o(e! Ovo se 'aista 'biva! 2harlotte$ mega'vije'da medu mega'vije'dama$ doista %eta
crvenim tepihom na dodjeli Oseara odjevena u purpurno paunasto remek0djelo 6uliana 1ennanta! *e
mogu prestati buljiti u nju$ u(ivaju)i u uspjehu!
2harlotte lebdi crvenim tepihom$ lagano prola'i pokraj pripadnika medija i otpuhuje 'rane
poljupce svojim obo(avateljima koji vri%te! 6oan Rivers je uhvati 'a ruku i povue je prema svojoj
snimateljskoj ekipi! O$ moj ;o(e! 1o je to! 6oan Rivers )e odluiti o na%oj sudbini! 6ako se dobro
sje)am trenutka kad je 6oan pitala ;jlrk je li bila pijana kad je oblaila onaj "pile)i kostim"! Stojim
na crvenom tepihu i molim se da 6oan Rivers nema ni%ta protiv ptica! Ho)e li nas poastiti 'latnom
ili (ianom vje%alicom&
"5'gleda% nevjerojatno! Pokraj ove kreacije pauna ostale dame i'gledaju kao purice"$ pompo'no
i'govori 6oan Rivers svojim nadaleko po'natim odrje%itim glasom! 1o+ "2harlotte$ koji je to
kreator&"
"6ulian 1ennant+" ushi)eno i'govori 2harlotte$ aja se u%tip0nem! "On je pravi arobnjak+ Dapisi
njegovo ime na svoj popis modnih arobnjaka$ 6oan! 6o% )e% ga mnogo puta vidjeti!"
9F:
O$ ;o(e$ ovo se 'aista dogaGa! Ruke mi se tresu dok po torbici od ko(e udava tra(im mobitel da
na'ovem 6uliana!
"6uliane$ upali televi'or"$ 'aurlam u slu%alicu poku%avaju)i nadglasati bukupapara''a koji vri%te7
"2harlotte$ ovamo$ pogledaj ovamo+ 2harlotte ovamo+"
"Da%to me tako mui%"$ promrmlja 6ulian! "Daista me poku%ava% ubiti&"
"6uliane$ odmah upali drugi program+"
"@ redu! ekaj!" ujem %u%kanje i tup udarac! Dar to 6ulian nogama prka po daljinskom upravljau&
"Daj da te pogledam"$ ka(e 2ojo$ vrte)i 2harlotte pred kamerama emisije Hntertainment 1onight!
"AAAAAAAAAHHHHHHHHH"$ ujem 6uliana kako vri%ti! "6e li to!!! je li to!!!" ostao je be'
'raka!
"2harlotte /artin u tvojoj haljini purpurnog pauna"$ vri%tim i ja!
"O$ ;o(e$ #ola! 6e li to mogu)e& O$ ;o(e! O$ ;o(e"$ 6ulian ponavlja be' daha!
"6uliane$ 'aepi i slu%aj 2ojoa!"
"Draga moja$ ti si najsavr%eniji paun kojeg sam ikad vidio! 6ulian 1ennant `e genije"$ ushi)eno
u'vikne 2ojo! "Kad umrem$ re)i )u ;ogu da se na 'emlju (elim vratiti u obliku njegove haljine!
Predivna je! Gdje se taj talent do sada skrivao&"
"6uliane$ slu%a% li ovo& uje% li isto %to i ja&"
"S%%%%+ Sav sam se pretvorio u uho i slu%am kako 2ojo govori da sam genije+ Ovdje sam$ 2ojo 0 taj
se talent skriva u 2hmteau"$ 'avija 6ulian!
"6uliane$ br'o$ okreni na H+" ka(em$ dok 2harlotte nastavlja hodati pred novinarima i 'austavlja se
da poka(e haljinu pred kamerama 5saaca /i'rahija!
"Dlato$ ija je to udesna kreacija koju ima% na sebi&" upita 5saac nagnuv%i se prema haljini poput
kritiara koji prouava pote'e kistom na 2e'anneovoj slici u /usTe dOOrsa-!
9FF
"*osim rad svojeg omiljenog mladog kreatora$ 6uliana 1en0nanta! *evjerojatan je! On je novi Karl
#ager3eld"$ odu%evljeno i'govori 2harlotte!
"Koga boli briga tko )e osvojiti Oscara& 1i si moja pobjednica u kategoriji najbolje odjevenih"$
%iroko se nasmije%i 5saac i okrene se prema kameri dive)i se 6ulianovu umjetnikom djelu! Potom$
okrenuv%i se opet prema haljini$ stavi ka(iprst na usta i s u'dahom doda7 "Sjajno! Doista sjajno!
udesan kreator!" Okrenuv%i se ponovno kameri$ 5saac naglasi7 "6uliane 1ennant$ dr(at )u te na
oku!"
"Oh$ 5saac$ a ja ve) tebe dr(im na oku"$ u'buGeno )e 6ulian! ujem kako krevet u 6ulianovoj sobi u
2hateau %kripi dok on skae po njemu! "5saac je rekao da je 2harlotte najbolje odjevena na dodjeli"$
vri%ti 6ulian$ glasom koji treperi od u'buGenja! @hvatim sebe kako poinjem skakati gore0dolje na
crvenom tepihu! "Kako se to dogodilo&"
"1ako %to sam ja odjenula haljinu ukra%enu perlama$ eto kako!"
"@spjela si$ #ola+ @spjela si+ @spjela+ @spjela+ Dovela si me na crveni tepih$ rame u' rame s
Karlom$ Donatellom$ Oscarom$ Giorgiom$ Stellom$ /arcom$ Gallianom i /cLueenom! Svijete$
uvaj se! Stigao sam+ Sad sam jedan od velikih igraa$ 'ahvaljuju)i tebi! Od mene si napravila
modnu ikonu"$ vri%ti 6ulian! "Dobro$ dobro$ sad pretjerujem!" /alo smanji odu%evljenje! "*o$
postavila si me na dobar put da postanem modna ikona 0 ili$ mo(da bi bilo bolje re)i$ postavila si me
na dobar crveni tepih!"
"6uliane$ i'vadi smoking! 1i i ja )emo ispijati boce i boce Doma na 'abavi Patricka Ehitesella!"
"O$ ;o(e$ #ola$ mo(da bi mogla uvjeriti GravGona da me pusti na ,4 s tobom$ sad kad sam postao
'vije'da svijeta mode"$ krikne 6ulian!
@ moru oskarovskog ludila primijetim svoju obitelj$ na samom ula'u u Kodak 1heatre! "6uliane$ ne
i'a'ivaj sre)u! Dovela sam te do dodjele Oscara! /oj je posao 'avr%en!"
9F>
"#ola"$ obrati mi se 6ulian tako nje(no da ga jedva mogu uti od buke na crvenom tepihu!
"Da&"
"Hvala ti!"
*e moram ni%ta re)i! 1i%ina meGu nama dovoljno je rjeita! Kakva ludnica! Kakav tjedan!
Podignem mobitel i'nad glave$ tako da 6ulian mo(e uti i iskusiti barem djeli) ludila oko crvenog
tepiha! @spjeli smo! @spjeli smo!
"uje% li to&" upitam ga!
"ujem li& /islim da sam sad i oglu%io$ u' to %to ne mogu micati rukama!"
"Proma%aj koji se Pradi rijetko dogaGa"$ ujem krajikom uha! Okrenem se i ugledam Oliviju 2utter
u 'elenoj Pradinoj haljini! /r%ti se i bje(i od 6oan Rivers! Duri 'a svojim menad(erom 6ohnom i
otima mu 1hora i' ruku!
"6uliane$ br'o prebaci opet na 6oan Rivers! /oram i)i!"
Klik!
"5'gleda kao da je ;o- George svoje sjenilo stavio na vre)u krumpiraP gro'no$ gro'no$ gro'no"$
nastavlja kvocati 6oan Rivers! "1ko je jadnicu u tome pustio da i'iGe i' ku)e&"
"Adrienne Hunt"$ rado dobaci jedna od bli'anki$ udaljena koji metar od nje!
"Predla(em da je$ 'ato %to je Oliviju ovako katastro3alno odjenula$ naGemo i ubijemo!"
Gdje je sad Adrienne& *adam se da gleda emisiju 6oan Rivers! /olim te gledaj 6oan Rivers! /olim
te! @hvatim jednu bli'anku 'a ruku! "*isam vidjela Adrienne$ a ti&" upitam je$ poku%avaju)i 'vuati
ravnodu%no!
"*isi ula&" do%apne mi!
"ula %to/" *e mogu doekati da mi ka(e!
Pribli(i me na nekoliko centimetara od svojeg lica! "/adonna je sino) u svojoj ku)i organi'irala
veeru 'a /iucciu i!!!"
9>?
"ekaj! Adrienne mije rekla daje /adonna u #ondonu i da je ona kod nje u ku)i dok ove nema"$
prekinem je$ prisje)aju)i se kako se Adrienne na Heathro.u ra'metala da (ivi u /adginu dvorcu!
"*e budi smije%na! Adrienne je odsjela u H-attu"$ ka(e mi bli'anka! "5 neka u(iva dok je tamo$ jer
je ipak tamo puno udobnije nego u metar0sa0metar 'atvorskoj )eliji koja je eka!"
"/olim&"
"/iuccia je sino) na /adonninoj 'abavi primijetila da prijateljica 1rudie St-ler na sebi ima Pradinu
unikatnu haljinu! Kad ju je /iuccia pitala odakle joj$ pri'nala je da ju je kupila na e;a-u!" ;li'anka
napravi dramatsku stanku$ a potom mi sklopi dlanove oko uha! "ini se daje Adrienne stotine
Pradinih dolara tro%ila na slanje unikatnih /iuccinih haljina 4edHKom sestri u Eales$ a onda u d(ep
stavljala tisu)e dolara$ nakon %to bi sestra haljine prodala na internetu"$ povjeri mi bli'anka!
"O$ ;o(e"$ i'ustim %okirana! 6edno je ukrasti nacrt 'a moju torbicu 'a lutke u Pari'u$ ali krasti od
/iuccie$ Prade glavom i bradom& Adrienne je puno pokvarenija nego %to sam mislila! Sjetim se
silnih sati koje sam provela mole)i se$ meditiraju)i$ preklinju)i Gane%a da Adrienne nestane$ a sad
kad je taj trenutak stigao$ ispalo je bolje negoli sam 'ami%ljala! Gem! Set! /e! 6a!
Dodjela Oscara!!!
Dok blistavo odjevene 'vije'de popunjavaju sjedala u Kodak 1heatreu$ sa svojeg mjesta u tre)em
redu$ i'meGu mame i 2hri0stophera$ gledam kako otac pu%ta maminu ruku$ koju je grevito stiskao$
da bi 'agrlio /er-l Streep! Dnojem koji se tati nakuplja na ovratniku moglo bi se be' problema
napuniti je'erce ispred hotela ;el Air! Strah me da ne pokvari /!S! %minku$ dok svojim o'nojenim
licem dodiruje nje'in porculanski obra'! Da%to se mama ne mie& Daista me udi %to ovu prigodu
nije iskoristila da se baci u krilo /!S! i svoj bolji pro3il okrene 3otogra3u! @ ovome
9>8
trenutku na majci opa(am tri stvari koje u dvadeset i %est godina sta(a kao nje'ina k)i do sada nisam
vidjela! Prvo7 ini se kao da joj nije va(no to %to smo okru(eni naj'vje'danijim od svih 'vje'danih
3acaP nikom (ivom nije udijelila ni jedan 'rani poljubac! Drugo7 nije progovorila ve) ravno sedam i
pol minuta! 1re)e7 'elena je! @ toj %okantno ru(iastoj nagu(vanoj 2hanelovoj haljini i s tako
'elenom ko(om$ mogla bi glumiti paravan u hotelu ;everl- Hills! Potom sam shvatila7 mama se
boji da tata ne)e dobiti Oscara! *e 'ato %to )e to 'a nju biti nepovoljno$ nego 'ato %to bi povrijedilo
njega$ a ona ga voli!
"6esi li dobro&" nagnem se prema njoj i %aptom je upitam$ a ona jedva odmahne glavom u 'nak
odgovora! Ponu se gasiti svjetla! /oja majka munjevito baci ruku na mene i (elje'nim stiskom
obavije moju nogu!
"*ikad nisam vidjela toliko prekrasnih (ena u toliko prekrasnih haljina kao veeras"$ ka(e Hllen
DeGeneres im se pojavi na po'ornici$ %to moje roditelje vrati i' njihova 'ombi0stanja! "Dnala sam
da nemam %anse medu njima$ pa sam nabacila ovu starudiju"$ nastavi! "*e$ ne tebe$ Peter OO1oole$
mislim na smoking!"
Smijeh mi 'astane u grlu kad dva reda dalje od nas spa'im Oliviju kako gladi 1horovo purpurno
kr'no! Oito je 6ohn uspio prokrijumariti to lajavo pseto unutra! Odjednom mi se pred oima
pojavi scena kako tako gladi S15P@ 0 ili jo% gore 0 kako on gladi nju! Preplavi me val munine!
George 2loone- i'aGe na po'ornicu da najavi nagradu 'a najbolju glavnu glumicu! *jegov seksepil
mi toliko odvlai po'ornost da na trenutak 'aboravljam gdje sam! Daklela sam se da )u se 'auvijek
dr(ati daleko od glumaca$ ali mo(da bih njega mogla prebaciti u kategoriju redatelja& 5li
producenata& @%etala bih odmah nakon dodjele u ;arne-s da vratim onu ;ottega ,eneta torbu od
'mijske ko(e$ 'a koju sam molila$ koju sam poku%ala posuditi$ a na kraju je i ukrala$ samo da njega
i'bavim i' kategorije glumaca! 1oliko je prekrasan da mi u prvi mah ne
9>9
sine %to )e se sad dogoditi 0 on )e odrediti Olivijinu sudbinu! George pone itati popis nominiranih!
"2atherine Deta06ones 'a ulogu odva(ne djelatnice Eal0/arta$ samohrane majke$ koja predvodi
pobunu radnika u 1ihoj nasmijanoj nedjelji!!!"
Dok George i%itava imena ostalih nominiranih$ ne ujem ni rije onoga %to govoriP previ%e sam
'au'eta molitvom! /olim 1e$ ;o(e$ nemoj dopustiti da ta (ena$ ta vje%tica$ ta luGakinja$ dobije
Oseara! /olim 1e! Dok George otvara omotnicu$ ja 'atvaram oi!
"5$ Oseara dobiva!!!" Duboko udahnem! "2atherine Deta006ones 'a 1ihu nasmijanu nedjelju"$ objavi
on! 1o+
Skoim na noge da ponem ovacije i 'astanem prije negoli ispustim glas! *aravno da )e Oseara
osvojiti 2atherine Deta00 6ones$ svetog mu Petra! Dok u(ivam u Olivijinu pora'u$ krajikom oka je
uhvatim kako tri ni' prola' u toj katastro3alnoj Pradinoj vre)i 'a krumpir$ dok 1hor trkara 'a
njom! Odjednom mi je raspolo(enje naglo poraslo!
RenTe Dell.eger se gracio'no pribli(ava mikro3onu u pripijenoj sa3irnoj kreaciji 2aroline Herrere$
da najavi dodjelu nagrade 'a najboljeg glavnog glumca! Pogledom potra(im Kate! Hno je$ sjedi do
Eilla ;aile-ja$ a mama ;aile- mu je s druge strane! Dok se svjetla prigu%uju i na 'aslonu i'nad
glave R!D! gledamo scene i' 3ilma nominiranog 6oa[uina PhoeniKa$ Kate %apne ne%to Eillu na uho$
dok mu mama ;aile- poravnava kosu! Kad 'avr%i scena$ sve se prisutne kamere usredotoe na
6oa[uina PhoeniKa$ koji se samodopadno smje%ka u drugom redu! R!D! stisne oi i napu)i usne$ te
proita sljede)eg kandidata!
"5 Eill ;aile- 'a interpretaciju Raula Sanche'a u Dan prije dana%njeg je juer"$ dok na 'aslonu
gledamo pri'or i' 3ilma u kojem Eill glumi meksikog 3ilo'o3a homoseksualca$ kojeg ubiju
homo3obni ra'bojnici! Kad Eill u pri'oru umiranja padne na tlo$ u ka'ali%tu se ponovno upale
svjetla i sve kamere 'umiraju
9>J
Eilla$ koji se u svojem Prada smokingu smje%ka i' tre)eg reda! Svi se pogledi ponovno usredotoe
na R!D! na po'ornici$ koja u ruci dr(i omotnicu!
"5$ Oscara dobiva!!! Eill ;aile- 'a Dan prije dana%njeg je juer"$ povie R!D!$ a ka'ali%nom
dvoranom odjekne gromoglasni pljesak! Eill i Kate skoe sa sjedala i 'agrle se! Dok se Eill pokraj
majke poku%ava probiti da krene prema po'ornici$ mama ga 'grabi 'a smoking$ prigrli i poljubi!
Preskau)i svaku drugu stubu$ Eill i'iGe na po'ornicu! *apokon doGe do R!D!$ udijeli joj dug i
vla(an poljubac u usta i 'grabi Oscara i' nje'ine ruke!
"6a sam be' rijei! 6a sam 0 ovaj 0 jednostavno be' rijei! /ama$ ovo je 'a tebe"$ ka(e Eill ma%u)i
'latnim ovjeuljkom po 'raku! Okrene se da ode! /olim& 1o je to& Bto je s Kate& *e+ Dok ga R!D!
poku%ava uhvatiti pod ruku$ da ga otprati sa scene$ Eill se okrene natrag prema mikro3onu! "Oh$ i
htio bih 'ahvaliti svojoj nevjerojatnoj agentici$ Kate Eoods$ koja je u' mene od samog poetka!"
Hvala ;ogu! Okrenem se Kate! Dok joj su'e kapaju po gornjem dijelu nje'ine nebeskoplave
%i3onske haljine /are 6acobsa$ shvatim da je ovo prvi put da je vidim kako plae$ jo% od one
kupaonice u 1eksasu kad nam je bilo %esnaest godina!
";udu)i daje itav %ou ekolo%ki osvije%ten!!!" Hllen DeGene0res ponovno se pojavi pred nama i vrati
me u stvarnost! "!!! ljudi i' Akademije (ele da recikliram neke svoje stare %ale!"
Dvoranom se 'aori smijeh! Smiju se svi osim moje mame 0koja smrtno o'biljna sjedi do mene 0 i
tate 0 koji vi%e nalikuje na svoju sivu sjenu nego na sebe! Posljednja dva sata nije pomaknuo ruku s
mamina bedra$ koja je pobijeljela koliko je vrsto stisnuo! Hvo$ jo% malo$ pa )emo do'nati tatinu
sudbinu! S mjesta na kojem sad stoji$ mogu vidjeti %lep haljine 6ulie Roberts$ haljine boje
%ampanjca Gian3ranca 4errea$ dok eka red da svojim dugakim nogama pro%eta po po'ornici i
objavi tko )e ku)i oti)i s Oscarom 'a najboljeg redatelja!
9>I
1o je to! 6ulia Roberts 'au'ima svoje mjesto na sredim po'ornice$ vi%a od Hllen DeGeners 'a gotovo
itav metai! /la' 'noja curi tati s lica! Ra'mi%ljam da mu dodani <Olirisioplu0/ Y` u pljosku$ ali me
sprijei kamera koja sad prati svaki njegov poku0i *adam se da stotine milijuna gledatelja ne mogu
prepo'nati i'maglicu u'rokovanu tabletama 'a smirenje$ ak i kad im Vi0pred nosom!
6ulia Roberts proisti svoje 'latno grlo! "5$ Oscara dobiva 0 moj omiljeni redatelj! 6o% uvijek ekam
suradnju s tobom!!!" Dobro$ 6!R!$ skrati priu! /olim te$ budi svjesna da ovo nije 5voUn veer! "!!!
Paulie Santisi 'a Pro%aptane vriskove"$ glasno objavi 6ulia Roberts sa %irokim smije%kom!
"O$ ;o(e moj"$ kriknem skoiv%i sa sjedala! 1ala i dalje sjedi na svojem mjestu$ u %oku$ dok itava
dvorana u Kodak 1heatreu u' pljesak ustaje na noge njemu u ast! /oja majka istog trena o(ivi$
podigne ga i obgrli$ te mu lice pokrije poljupcima! On se napokon nasmije 0 ne%to %to nisam vidjela
da je$ ovaj 0 ikad 0 uinio! *jegov se maslinasti ten vrati natiag u prirodan! 1om Hanks mu pru(i
ruku i' reda ispred nas$ dok tata hoda prola'om prema po'ornici! Dok se penje da primi nagradu$
doima se pomalo nestabilan na vlastitim nogama! *espremna sam 'a val osje)aja koji me
preplavljujeP osje)aju koje nisam mislila da )u imati 'a vlastita oca osje)aj iskrene sre)e!
"5suse$ 'aista je divno ponovno biti ovdje gore"$ kaYe lala$ vrsto dr(e)i Oscara oko vrata! Gomila
'aplje%cc dok otuc odmahuje glavom u nevjerici! "Aelio bih 'ahvaliti svojoj Ueni lilanei$ koja je ve)
trideset i pet godina sa mnom na ovom neravnom putu$ i jo% je tako prekrasna kao onog dana kad
smo se upoUnali Djeco moja$ 2hristophere i #ola$ volim vas!"
Pogledam 2hristophera koji sjedi do mene i 'apitam sc misli li isto %to i ja 0 daje na%em ocu
potrebna po'ornica da bi nam rekao da nas voli! @hvatim brata 'a ruku i vrsto stisnem!
"6oj$ to boli"$ pro%ap)e$ pogledav%i me!
9>C
"Oprosti"$ ka(em mu i pogledam ga ponovno dok mi se su'a kotrlja ni' obra'!
@ limu'ini na putu prema /ortonOsu$ gdje se odr(ava ,4 'abava$ ne mogu ne ra'mi%ljati o tome
koliko je 6ulian bio u krivu! Sretni holivudski 'avr%etci dogaGaju se i u stvarnom (ivotu! /akar u
Holl-.oodu!
9>R
Povratak na ,anit- 4air
9 sata$ J? minuta i 8> sekunda od dodjele Oscara 'a najboljeg redatelja
Skratit )u 'a7 dva i pol sata$ a%u pjenu%ca i barem jedan viski s vodom ujaka 60a! @kosnice u mojoj
kosi doslovce mi trgaju tjeme! Pijana sam! Dlo mi je od 5n0*0Out hamburgera sa sirom
0 i od pogleda na S15P@ koji je Oliviji 2utter uvalio je'ik toliko duboko u grlo da bi joj mogao
je'ikom operirati slijepo crijevo! U upravo sam u 'ahodskoj kabini na ,4 'abavi uhvatila oca kako u
jednoj ruci vrsto dr(i svoj sjajni$ 'latni kipi)$ dok drugom ste(e u solariju osunani gu' 2harlotte
/artin$ koji proviruje i' purpurne haljine od paunova perja!
/oram nestati odavde! /oram prona)i Kate! Dahodska se vrata 'alupe 'a mnom! Dok poku%avam
odr(ati ravnote(u u ovim %tiklama$ spo'naja me pogodi poput tone te%kog kipa Oscara!
Oito se sretni holivudski 'avr%eci ne dogaGaju ak ni u Holl-.oodu!
Kad malo bolje ra'mislim$ ipak je ovo u holivudskom stilu
0 nije li& Osvajaica amerikih srdaca drpa se s mojim ocem u haljini purpurnog pauna$ 'bog koje
su se 6ulianu odu'ele ruke$ dok ju je %ivao od tkanine i' (enskog 'ahoda Hmpress Paviliona u
Kineskoj etvrti$ 'a Oliviju 2utter koja se jebe s mojim sad0ve)0
9>:
0biv%im DHKO/! Da svoju priu pre'entiram Stace- Snider i' produkcijske ku)e DreamEorks$
rekla bi je nevjerojatna! Odgovorila bih7 naravno da jest!
Hvala ;ogu da se Kate probija kro' gomilu prema meni! *o$ u licu je sasvim i'gubila boju$ a
nje'ine$ inae plave oi$ sad su sive! *je'ina kosa boje okolade nekontrolirano vijori! *je'ina
%i3onska haljina /arca 6acobsa visi na njoj$ %to je te%ko posti)i na tako dobro graGenoj djevojci!
Ona ne leluja poput junakinje Prekinute mladosti! 6uri sto na sat! 1ek tre)i put u jedanaest godina$
koliko je Kate moja najbolja prijateljica$ gledam kako se nje'ina inae elina i otporna 3asada
raspada! @hvatim je 'a ramena da je smirim!
"1i prva"$ ka(em!
"/oj je (ivot gotov"$ u'vikne ona! "Eill me upravo otpustio!"
"@pravo sam oca uhvatila u 'ahodu kako obraGuje 2harlotte /artin!" Stojimo i gledamo se u ti%ini$
%okirane$ s te(inom cijelog ovog usranog tjedna na na%im skupo odjevenim leGima!
"6esi li me ula&" upita me Kate 'bunjeno!
"6esi li ti ula mene&" pitam$ jednako 'bunjena! "5suse$ (ao mi je"$ ka(em napokon! "6esi li dobro&"
"6esi li til"
"6esam"$ odgovorim! "Dobro sam!" /o(da sam pijana i 'lo mi je$ ali dobro sam! 1ata se nikad ne)e
promijeniti! *o$ ja ho)u! Prvi put u (ivotu prema ocu osje)am ne%to %to nikada prije nisam osjetila7
prihva)am ga 0 onakvog kakav i %to jest! "Dobro sam"$ ponovim!
"Drago mi je da si dobro$ jer ja nisam! Eill mi je rekao da je$ sad kad ima Oscara$ spreman prije)i
na sljede)u ra'inu! Rekao je da nisam prestala gledati na njega kao na deka koji poslu(uje pi''e$
dok ga Hd #imato gleda kao 3ilmsku 'vije'du"$ ka(e Kate!
"O$ ;o(e! Eill ti je upravo 'ahvalio na dr(avnoj televi'iji$ da ne bi bilo nespora'uma"$ ka(em u
nevjerici!
9>F
"*emoj me ni podsje)ati na to! Sad nemam nikakve %anse da ikad upadnem u 2AA!"
"6ebe% Eilla ;aile-ja i njegovu mamicu! *e treba ti Eill ;aile- da upadne% u 2AA!" Kate i'gleda
nesigurno! 1akvu je nikad nisam vidjela! *o$ im i'govorim te rijei$ odmah postanem jo% sigurnija!
Kao %to Kate nije potreban Eill ;aile- da upadne u 2AA$ meni ne treba ni tata ni neki kretenski
glumac da doGem 0 kamo god da sam krenula! "Kate$ Eill ;aile- te ne 'aslu(uje! 5 prona)i )e%
novog Eilla ;aile-ja"$ ka(em i 'nam da negdje duboko u sebi moja najbolja prijateljica 'na da
imam pravo! A ja duboko u sebi 'nam da )e sa mnom biti sve u redu! ;it )u i bolje od toga! @spjela
sam pre(ivjeti tjedan dodjele Oscara i moj sjebani (ivot! 5 jo% sam na nogama$ na dvanaest
centimetara visokim #ouboutin %tiklama! "5 upravo si 'a Eilla sklopila pet milijuna vrijedan ugovor
sa Son-jem$ pa )e% dobiti provi'iju$ 'ar ne&"
"Dapravo$ povisila sam ugovor sa Son-jem na sedam i pol milijuna!"
"1o je moja cura! DoGi ovamo"$ ka(em i vrsto je 'agrlim! "Kate$ %to si oekivala$ Eill je glumac"$
obratim joj se s poke0ra%kim i'ra'om lica!
"1voj je otac redatelj! Sto si oekivala&"
"Oekivala sam vi%e!"
"Dnam"$ ree Kate 'agrliv%i me! "Daboravi glumce! Od sada )u raditi samo sa scenaristima$
redateljima h(ivotinjama"$ ka(e$ pretvoriv%i se opet u moju staru$ dobru Kate!
"DoGi$ pokupimo 2hristophera i nestanimo odavde"$ ka(em joj!
"Kate$ draga$ ispriaj nas"$ ka(e moja majka$ u'buGeno ra%iriv%i ruke da nas obje 'agrli! "DoGi$
#ola$ ;ernard Arnault se (eli upo'nati s tobom"$ usklikne$ 'grabi me 'a ruku i povue prema ;illu
Gatesu modnoga svijeta$ njegovanom$ sjedokosom mu%karcu u savr%eno skrojenu smokingu! *a
br'inu poku%avam i'raunati koliko se #ouis ,uitton$ 2hristian Dior$ /arc 6acobs
9>>
i 4endi torbica$ haljina$ cipela i sunanih naoala moralo prodati da on postane sedmi najbogatiji
ovjek svijeta! /oram prestati prije negoli do(ivim modni napad i bacim se pod njegove ,uit0
tonove lakirane cipele!
"6a )u prona)i 2hristophera i pokupiti auto"$ povie Kate 'a nama!
/ama me postavi ispred predsjednika kompanije #ouis ,uit0ton /oet Henness-! ";ernard$ to je
ona! Aena koja je veeras 2harlotte /artin odjenula u haljinu 6uliana 1ennanta! Ostavit )u vas da
ra'govarate"$ ka(e i nestane u 'agrljaju ljudi koji prila'e i estitaju joj!
"#ola$ estitam! 1voja mi je majka rekla da si ti 'aslu(na 'a uspjeh 6uliana 1ennanta na crvenom
tepihu"$ obrati mi se ;ernard!
"Pa$ ne mogu re)i da sam samo ja 'aslu(na7 ipak je 6ulian kreirao najljep%u haljinu koju sam u
(ivotu vidjela!"
"Kupio bih tu tvrtku"$ ka(e!
Gledam ga u nevjerici! /ora da se ;ernard Arnault %ali! 5li ne& *e i'gleda mi kao ovjek koji se
%ali s modom! Gledam ga u oi ne bih li vidjela neki 'nak! O$ ;o(e$ on je 'aista mrtav o'biljan!
Predsjednik golemog #,/H carstva (eli kupiti 6ulia0novu tvrtku+
"Pratim 6ulianovu karijeru od njegove prve revije i oduvijek vjerujem da ima potencijala postati
velikan poput /arca 6aco0bsa"$ ka(e ;ernard! ",eeras si potvrdila da sam imao pravo! @ gradu
sam do srijede! Htio bih sjesti i pora'govarati s /art-jem Glickmanom! /o(e% li mi dogovoriti
sastanak&"
"Pa$ mogla bih 0 ali /art- vi%e nije vlasnik tvrtke 6uliana 1ennanta!"
"Oh 0 kad se to dogodilo&"
"@pravo jutros"$ odgovorim! 5 ne mogu si pomo)i$ nasmijem se kao da sam maka koja je pojela
/art-ja Glickmana!
"S kim bih onda trebao ra'govarati&"
J??
Duboko udahnem da sredim misli! Postupaj kao da! *H+ Postupaj be' kao! "S 6ulianom"$ odvratim!
"5 sa mnom! Sutra u 2hateau! @ jedan sat vam odgovara&"
"@naprijed se tome veselim"$ odvrati ;ernard!
"Onda se vidimo"$ ka(em$ a ;ernard ode 'agrliti @mu 1hurman!
Hvo ti sad$ /art- Glickman! 5 tebi$ Adrienne Hunt! 5 tebi$ Olivia 2utter! #/,H )e kupiti 6uliana
1ennanta! /oj )e *GP biti ve)a 3aca i od /arca 6acobsa!
Okrenem se i na suprotnom kraju prostorije vidim mamu kako ra'govara s Kate 2ouric! Okrene se
prema meni$ pogleda me i slavodobitno podigne paleve! Po%aljem joj poljubac$ osjetiv%i odjednom
sna(nu ljubav prema njoj$ koja se na svoj nain trudi ugoditi nam najbolje %to 'na! 5 ona meni
otpuhne poljubac! 5 dok gledam oca kako s druge strane prila'i dr(e)i Oscara u jednoj ruci$ s
drugom ispru(enom prema mami$ 'nam da na neki svoj nain ine savr%en par$ poput #uc- i Desija
0 ili poput svega ostalog u Holl-.oodu! 5 'nam da joj nikad ne)u re)i %to sam veeras vidjela u
'ahodskoj kabini!
5'jurim da s Kate i 2hristopherom podijelim nevjerojatnu vijest! /oram je i'govoriti naglas pred
najboljom prijateljicom i velikim bratom da budem sigurna da ne sanjam 0 ega me strah! Opa'im
2hristophera kako hoda prema 0 2ricket$ koja skae gore00dolje! Sto ona radi ovdje 0 i 'a%to skae
poput springer %panijela& Gdje je Kate& Oh$ eno je ondje$ ra'govara s 0 ;r-anom #ourdom! /o(da
sanjam! Potrim prema 2ricket i 2hristopheru!
"Dobila sam ulogu+ Dobila sam ulogu"$ 'aurla 2ricket!
"@spori malo! Koju ulogu& 5 mo(e% li prestati skakati&"
"Oh$ oprosti"$ ka(e i vrsto 'alijepi svoje 6imm- 2hoo cipele 'a tlo! "6a sam nova *icole Kidman!
6err- ;ruckheimer mi je upravo dao glavnu (ensku ulogu u Danima groma 9$ s Orlandom
;loomom"$ krikne prema meni!
"O$ ;o(e"$ kriknem i ja te 'agrlim 2ricket! *e mogu se oteti nagonu da i sama ponem skakati! *a%
slavljeniki ples prekine po'nat glas!
Slavne debltantice
J?8
";ok$ 2ricket$ ;r-an #ourd"$ ree$ ugurav%i ruku i'meGu mene i 2ricket da se upo'na s mojom
*PG! "estitam na ulo'i u ;ruckheimerovu 3ilmu"$ ka(e$ rukuju)i se s njom!
"Hvala"$ odvrati 2ricket!
",olio bih da sutra svrati% u moj ured$ da te upo'nam sa svima u 2AA"$ ka(e!
",eoma cijenim tu va%u ponudu$ ali imam ve) najbolju agenticu na svijetu! Pametna je$ odana$
posve)ena poslu$ do!!!"
"Dnam! Dato sam i 'aposlio Kate"$ prekine je ;r-an!
",i ste %to&" upitamo u isti glas 2hristopher i ja!
"uli ste ga! Prela'im u 2AA"$ ka(e Kate$ pojaviv%i se i'a ;r-anova ramena$ sjajnija od ,elikog
medvjeda!
"2ricket$ Kate i ja (elimo s tobom priati o jo% jednom projektu"$ ka(e ;r-an! "Paramount je
odluio dati nogu Oliviji 2utter i novu ver'iju ;riljantina snimiti s jo% nepo'natim glumcima i
mislimo da bi ti bila savr%ena 'a to! 2ricket$ Kate$ ujemo se sutra"$ ka(e ;r-an i okrene se da ode!
"5$ Kate& 1rebala bi poslati itavu kutiju nalivpera /ontblanc! Puno )emo mi toga potpisivati!
/o(da se sjeti% tko bi mogao glumiti novog Dann-ja Duka! Odbacili smo 3rajera kojeg je predlo(ila
Olivia!"
5stog trenutka kad nam je ;r-an okrenuo leGa$ 2ricket$ Kate i ja ponemo jo% jedan slavljeniki
ples! *aravno$ u'buGena sam kao nikada jer su moja **P i *PG dobile upravo ono %to 'aslu(uju!
*o$ najslaGe od svega jest %to je i S15PH dobio 'aslu(eno! Dok skaku)em u svojim #ouboutin
cipelama ne mogu odoljeti i ponem pjevu%iti7 *5S5 onaj kojeg (ele$ o0o0oo$ du%o!
Odjednom mi uho 'apara po'nat hrapavi glas i britanski naglasak! Okrenem se i spa'im i'vor toga
glasa 0 Adrienne Hunt 0 od glave do pete odjevenu u crnu Pradu$ s Gitane cigaretom u ustima!
,jerojatno su je pustili u' jamevinu i sad stoji tamo gdje joj je i mjesto 0 i'a crvenog bar%unastog
konopa!
"Provjeriteponovno! Adrienne Hunt! H0@0*01! Gra-donme osobno stavio na popis u'vanika!"
J?9
"Aao mi je$ gospoGice$ ali va%e je ime prekri(eno na popisu!" 6oj! Oito u Holl-.oodu vijesti putuju
br(e nego na 2**!com! Ra'mi%ljam o tome kako ima nesretnu karmu$ kad 'aujem!!!
"#ola!" Okrenem se! S15PH!
"#ola"$ 'ove me netko i' drugog smjera! Okrenem se! 6ake 6ones!
Pogledam u nekom sasvim desetom smjeru i opa'im Georgea 2loonevja! *asmije%i se! *asmije%i
se meni& O$ ;o(e! O$ ne! Smije%i se meni! Pogledam S15P@$ a onda 6akea 6onesa! Potom opet
pogledam Georgea 2loonevja! S15P@! 6akea 6onesa! Georgea 2loonevja! S15P@! 6akea 6onesa!
Georgea 2loonevja!Ue3re% njih! 6a SKAH/$ HOPSA/$ POSKAK@6H/$ #H;D5/ i ;A2A/ SH
u 'rak od sre)e %to uspijevam odoljeti glumcima! Dovem se #ola Santisi i lijeena sam
glumcoholiarka! Danas mije prvi dan$ ali brojim dalje! Posljednji put pogledam S15P@$ 6akea
6onesa i Georgea 2loonevja i ponem trati 0 ne$ juriti 0 u suprotnom smjeru!
"AAAAAAAAAAAAHHHHHHHH+" /oje se dvanaest centimetara visoke #ouboutin %tikle
poskli'nu po ploniku i naglavce padnem na 2harlotte /artin koja povra)a pokraj posaGene palme!
"Ra'mislimo$ tulum s #eom$ 6udeom$ Orlandom i O.enom na ekstra0mega popularnoj 'abavi
Patricka Ehitesella u nekoj otmjenoj vili na holivudskim bre(uljcima ili muvanje po ekaonici u
bolnici 2edars"$ retoriki )e 6ulian$ grabe)i dugakim koracima u svojem Guccijevu smokingu
prema Kate$ 2hristopheru i 2ricket$ koji odano sjede pokraj mene u prepunoj$ 3luorescentnim
svjetlima obasjanoj ekaonici ve) punih etrdeset i pet minuta!
"6uliane$ oprosti"$ obratim mu se$ %trecnuv%i se od boli dok 2hristopher premje%ta vre)icu s ledom
koju dr(i na mojem oteenom gle(nju!
"@mukni! ;ernard Amault (eli kupiti moju tvrtku 'ato %to si ti uspjela 2harlotte /artin odjenuti u
moju paunastu haljinu 'a
J?J
dodjelu Oscara! Do(ivotni sam ti du(nik! Osim toga$ sad radim 'a tebe! Odsad si ti predsjednica
tvrtke 6ulian 1ennant"$ ka(e mi! "A 'nam i tri (ene koje savr%eno odgovaraju 'a mjesto glavnih
krojaica 'a /aison 6ulian+"
"Ako misli% na 5mas$ /ariu i 5sabellu$ morat )e% se 'bog njih tu)i s #arr-jem Gagosianom"$ ka(em
mu! "Dahvaljuju)i meni$ u svojoj )e galeriji postaviti i'lo(bu s Opokrivaem 'lostavljanjaO o kojem
sam ti priala! Pola Holl-.ooda je na njemu+ #arr- )e upotrijebiti naslov i'lo(be koji sam mu
predlo(ila7 OA0lista Apsolutnih %upakaO!"
"/islim da se 6ake 6ones i Olivia 2utter ne)e ba% gurati da vide eksponate"$ prokomentira 2ricket!
"*e)e ni S15PH"$ nasmije%im se! "5spostavilo se daje 5sabella bila njegova ku)na pomo)nica!"
"/oramo proslaviti"$ ka(e 6ulian! "2hristophere$ tebi )e pripasti ta ast!" Doda mu bocu 2ristala
koju je dosad dr(ao pod rukom!
"*a'dravila bih"$ ka(em i podignem svoju plastinu a%u pjenu%ca visoko u 'rak! "Svima nama$
koji smo pre(ivjeli tjedan dodjele Oscara! *i%ta ne bi imalo smisla be' vas! /ojem *GP0u$ koji )e
biti po'natiji od /arca 6acobsaP mojoj **P0i$ superagentici 2AAP mojoj *PG0i$ novoj *icole
KidmanP i mojem velikom bratu 2hristopheru$ iji )e dokumentarac o 3estivalu ;urning /an biti
nominiran 'a Akademijinu nagradu sljede)e godine 0 kad ga 'avr%i7 ljudi$ volim vas!"
",olimo i mi tebe"$ odgovore uglas!
2hristopher se nagne naprijed i poljubi Kate! *i nje'in mobitel koji je poeo 'voniti 0 ili je to
mo(da ;lack;err- 0 ne sprijei je da mu u'vrati poljubac!
"#ola Santisi"$ pro'ove me sestra!
Od%epam 'a njom do skromne$ malene prostorije gdje nekako uspijem sjesti na stol 'a pregled! Dok
sjedim pod ovim 3luorescentnim svjetlom$ sjetim se koliko mr'im bolnice! *o$ dok sjedim
J?I
tako sama s nateenim gle(njem i slomljenom #ouboutin %tiklom u ruci$ shvatim koliko sam ja
ostala netaknuta! Prvi mi se put u mojem sjebanom (ivotu to sviGa! Do%la sam! *isam sigurna da je
ovo mjesto na koje sam (eljela do)i 0 ali i to je poetak! 5 neko )u vrijeme ipak nositi samo ravne
cipele!
*etko pokuca na vrata!
"@Gite"$ ka(em!
,rata se otvore i uGe!!! 3rajer s terapije! Sto on radi ovdje& 5 'a%to nosi bijelu kutu& Amirkaju)i
pogledam ploicu s imenom! Doktor #evin! Doktor #evin je 0 3rajer s terapije+& Da$ to je on! itavo
ovo vrijeme u ekaonici ispred ordinacije doktorice Gilmore sjedi pravi doktor od krvi i mesa! *e
netko tko glumi doktora$ ne netko tko je pohaGao glumaku akademiju$ nego netko tko je studirao
na pravom medicinskom 3akultetu! *asmije%im se njegovim toplim oima i on mi u'vrati
osmijehom!
"Opa$ lijepo i'gleda%"$ ka(e doktor #evin$ promatraju)i moju 6ulian 1ennant haljinu! ",eeras je
neka posebna prigoda&"