Anda di halaman 1dari 15

Contoh Karangan SPM Bahasa Melayu ( Tajuk :Masalah sosial dalam

kalangan remaja semakin meningkat.Bincangkan punca-punca dan usaha-


usahalangkah-langkah mengatasi masalah ini.!
Dalam masyarakat kini, masalah sosial semakin tambah dan dipaparkan
melalui media masa. masalan sosial ini kebanyakan datang dari kalangan
remaja.
Budaya melepak merupakan masalah sosial yang paling banyak
ditayangkan.Kita dapat saksikan bahawa kalangan remaja sering berjalan-jalan
di kompleks beli-belah atau duduk-duduk di tembok jalan dengan tanpa hala
tujuan. Malah, sesetengah kalangan remaja sering mengusik gadis-gadis yang
lalu-lalang di tepi jalan dengan berbahasa kerang sopan, atau berbual-bual
kosong dan membuat bising tanpa hala tujuan. Masalah ini akan diwujudkan
kebanyakan adalah disebabkan oleh hal-hal keluarga. Ahli keluarga mereka
sering bergaduh ataupun adanya yang ibu bapa bercerai. Mereka melepak di
luar bersama kawannya tujuannya adalah untuk mendapatkan hiburan ataupun
melepaskan geram ataupun tekanan mereka. Sesetengah pula merokok
bersama kawan-kawan mereka.
Selain itu, budaya buli juga sering berlaku dalam sekolah. Sejak-sejak ini,
kita pun tahu bahawa dalam sesebuah sekolah, seorang remaja lelaki telah
dipukul oleh sekumpulan remaja lelaki. ihak sekolah tersebut juga tidak
mengambil tindakan terhadap kumpulan remaja lelaki tersebut disebabkan
remaja kini semakin biadap dan liar.!olongan remaja akan bertindak begitu
kebanyakan dipengaruhi oleh media masa.Kebanyakan "ilem keganasan
ditayangkan dalam pawangan wayang. #enis "ilem ini amat disukai oleh remaja-
remaja masa kini terutamanya remaja lelaki. #adi, mereka akan belajar tindakan
yang dipaparkan dalam wayang tersebut.
Bukan itu sahaja, remaja juga sering mengamalkan amalan lari dari
rumah. $al ini dapat diyaksikan melalui surat khabar. %emaja yang lari dari
rumah kebanyakannya adalah lari bersama teman lelakinya. %emaja-remaja
selalu berkawan dengan orang yang tidak berkenaan. $ubungan mereka juga
berkembang dengan cepat sehingga menjadi teman lelaki dan teman wanita. $al
ini akan terjadi disebabkan pengawasan yang tidak ketat di sekolah. Kebanyakan
remaja suka bertemu dengan teman lelaki atau teman wanita di depan pintu
sekolah tanpa kesedaran ibu bapa. &leh itu, mereka senang ditipu dan dipujuk
oleh orang luar dengan kata manis.
Ada juga remaja-remaja yang selalu ponteng sekolah. Mereka ponteng
sekolah tujuan utamanya adalah berkunjung ke ka"e internet. Mereka terjerumus
dengan laman web permainan di ka"e internet. Mereka boleh menghabiskan
masa mereka dengan perkara yang tidak ber"aedah di ka"e internet. $al ini akan
terjadi disebabkan kawalan sosial yang longgar.ara ibu bapa lebih
menumpukan masa dan tenaga untuk mencari mata pencarian di luar rumah,
secara tidak langsung telah menimbulkan rasa bosan dan kesunyian di hati
anak-anak. 'antas, anak-anak mudah mengikut ajakan rakan-rakan untuk
berhibur dalam laman web.
(ambahan pula, yang lebih seriusnya adalah kegiatan lumba haram.
Mereka berlumba motosikal di tempat yang tertentu bersama kawan-kawan yang
dalam kumpulan yang besar. Mereka telah membahayakan nyawa mereka
dalam lumba haram tersebut. Mereka akan berbuat demikian kebanyakan adalah
mereka tidak puas hati terhadap keluarga mereka atau masalah yang dihadapi
oleh mereka. Mereka telah memilih cara begini untuk melepaskan geram yang
ada dalam hati mereka.
)ntuk mengatasi masalah sosial yang tersisiar dalam masyarakat ini, pihak
berkuasa haruslah menguatkankuasa untuk menangani masalah sosial tersebut.
(ambah pula, pihak ibu bapa juga haruslah lebih mengambil berat terhadap
anak-anak mereka. Bumi mana tidak ditimpa hujan. #adi pihak ibu bapa haruslah
mengubah sikap mereka yang dahulu.
(untasnya, saya berharap masalah sosial ini dapat diatasi selepas pelbagai
pihak telah menjalankan kewajipan mereka.
("#$ Patah Perkataan!
C%&T%' K()(&*(&+P,)(&(& ),M(-( .(/(M M,MB(&*0&K(& &,*()(
*%A+A+ %*MA#A DA'AM M*MBA+!)+KA+ +*!A%A
'ebih separuh abad kita menghela na1as kemerdekaan2 namun remaja
yang merupakan 3akal tunjangnegara masih ter3elenggu oleh pelbagai
kemelut sosial. (ernyata mentaliti remaja di negara kita belum lagi
mengalami anjakan paradigma selaras dengan arus pembangunan negara
kita. Menurut kata mutiara sarjana, Jika ingin melihat masa hadapan
sesebuah negara, lihatlah remajanya pada hari ini. Presiden Soekarno
pernah mengungkap, Berikan saya 10 orang belia waja, nescaya akan
saya gegarkan dunia.(ernyatalah di sini bahawa remaja yang berkualiti dapat
memperkasakan kegemilangan nusa dan bangsa. &leh itu, setiap remaja perlu
memainkan peranan mereka dengan penuh tanggungjawab untuk
merencanakan pembangunan negara.
Peranan signi1ikan remaja ialah mereka perlu belajar bersungguh-
sungguh untuk mencapai kecemerlangan dari aspek akademik. Kecemerlangan
akademik merupakan salah satu elemen yang maslahatuntuk melahirkan remaja
yang berkualiti demi kepentingan negara. ,ntelek merupakan 1aktor
perdana untuk menjana kecemerlangan tamadun bangsa. Sehubungan dengan
itu, remaja kita perlu proakti" menimba ilmu bukan sahaja di dalam kelas tetapi
juga menuntut segala pengetahuan, terutamanya ilmu Sains dan Matematik
melalui pelbagai 4ahana, seperti membaca buku, melayari le3uh raya
maklumat di dunia maya dan sebagainya. Ketekunan dan inisiati" merupakan
prasyarat untuk mencapai kecemerlangan akademik dan akan menjauhi
gelaran katak di bawah tempurung. %emaja juga tidak harus terbuai dalam
dunia yangmengalpakan, iaitu terlalu khusyuk dalam dunia hiburan atau
mengamalkan hedonisme. ,ngatlah peribahasa,ikut hati mati, ikut rasa
binasa. (egasnya, tanpa remaja yang bijak pandai maka pembangunan negara
akan terbantut.
-alau bagaimanapun, kecemerlangan akademik semata-mata tidak dapat
menjamin pembangunan negara jika remaja kita tidak memiliki kesihatan
"i.ikal dan mental. %emaja yang ingin membangunkan negaea perlu memiliki
kekuatan "i.ikal dan mental untuk menempuhi segala kekangan. ada ala"
baharu yang penuh dengan kompetiti1, remaja kita perlu memiliki kecergasan
"i.ikal dan bersemangat waja diri tanpa mengenal istilah putus asa supaya
dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan remaja di negara maju.
)ntuk mencapai kesihatan "i.ikal dan mental, remaja kita patut mengamalkan
pemakanan seimbang, menjaga kebersihan diri dan persekitaran, bersenam,
bersukan, beriadah dan tidak terlibat dalam pelbagai angkara sosial seperti
minum arak, merokok, kegiatan maksiat, najis dadah dan lain-lain lagi
kerana terlajak perahu boleh diundur, terlajak laku buruk padahnya. %emaja
kita harus sedar bahawa kesihatan merupakan aset yang tidak ternilai. (anpa
kesihatan, segala-galanya tidak lagi membawa makna. $al ini sangat bertepatan
dengan sloganrakyat sihat, negara maju. #adi, remaja yang sihat dan
mempunyai jati diri yang mapan baru dapat melaksanakan pembangunan
negara.
Selain itu, remaja juga mestilah memiliki etika atau personaliti yang
luhur. %emaja kita harus disuntikkan ajaran agama dan nilai moral sejak kecil
lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. 'antaran itu, ibu bapa dan
pihak sekolah memainkan peranan yang penting untuk mendidik remaja menjadi
modal insan kelas pertama yang berakhlak mulia dan berjati diri unggul. Selain
menitikberatkan ajaran agama dan pendidikan moral, remaja kita harus
dibimbing supaya melakukan kerja amal dan memberikan khidmat sosial,
misalnya bergotong-royong, men.iarahi rumah kebajikan orang-orang tua dan
kanak-kanak yatim, mengutip derma untuk membantu mangsa bencana alam
serta terlibat dalam pelbagai akti/iti sukarela. %emaja yangdangkal
imannya sudah pasti akan terjerumus ke dalam ke3ejatan sosial. Dengan kata
lain, remaja berkepemimpinan harus bersahsiah mulia, berinsaniah, berbudi
bahasa dan berkasih sayang agar dapat melahirkan negara yang maju sama ada
secara luarannya dan dalamannya pada suatu hari nanti.
Seperkara lagi, remaja juga perlu kreati1 dan ino5ati1 untuk memacu
pem3angunan negara yang gemilang. $al ini terjadi demikian kerana hanya
mereka yang sentiasa berani berkreati" dan mempelopori bidang yang baharu
dapat mengecapi kejayaan yang terbilang. Dalam industri teknologi komunikasi
dan maklumat 0,1(2, umat yang gigih dan berani mencuba sesuatu yang baharu
akan menikmati buah kejayaan yang manis. %entetan daripada itu, remaja kita
harus dilatih supaya berani berimaginasi dan berkhayal tetapi disusuli dengan
aplikasi yang teratur. ,bu bapa harus memberikan sokongan yang padu dan
galakan yang tidak terhingga jika anak mereka melontarkan impian mereka.
+amun demikian, impian itu bukan rekaan Mat Jenin yang tidak berasas tetapi
perlu disokong dengan praktikalnya. Dalam konteks ini, penglibatan remaja
dalam pelbagai bidang sama ada kebudayaan, sukan, kepimpinan atau
keusahawanan berupaya menjanakan kreati/iti dan ino/asi remaja. endek kata,
pembangunan negara akan tercapai jika negara kita mempunyai barisan pelapis
negara yang kreati" dan ino/ati".
Akhir sekali, remaja juga dapat memainkan peranan mereka untuk
membangunkan negara dengan memiliki sikap keterbukaan. $al ini kerana
apabila golongan ini mempunyai si"at sedemikian, mereka la.imnya dapat
menerima teguran dan pandangan orang lain. Dalam nada yang serupa, remaja
seumpama ini dapat memberi kesan kepada negara kita. Mereka dapat
menjamin kestabilan politik, ekonomi dan sosial negara. Mereka akan
menjadi pendukung untuk mencapai perpaduan negara atau integrasi nasional
demi mewujudkan kesejahteraan sosial. Mereka sentiasa mengamalkan sikap
toleransi dan bertolak ansur untuk mencapai misi dan /isi negara iaitu semua
rakyat perlu bersatu padu di bawah satu bumbung yakni, satu bangsa satu
bahasa dan satu negara. Maka, si"at keterbukaan remaja sudah pasti dapat
memudahkan mereka menjadi pemimpin yang mampu membangunkan
negaranya dengan penuh komited dengan dipayungi perpaduan antara
rakyatnya.
,ntihanya, semua remaja mempunyai tanggungjawab dan obligasi masing-
masing untuk menjana pembangunan negara kerana pemuda harapan bangsa,
pemudi tiang negara. %emaja sebagai tunjang yang bakal menerajui
kepimpinan negara kita haruslah merdeka daripada 3elenggu angkara sosial.
$anya remaja yang berkualiti akan memangkinkan kecemerlangan negara. #ika
remaja kita tidak diasuh, dibimbing dan dididik dengan kamil, tidak mustahil
segala aspirasi negara hanya sekadar imaginasi semata-mata dan tidak dapat
menjadi realiti. &leh itu, remaja kita perlu terjaga daripada lena dan keasyikan
serta melengkapkan diri dengan ciri-ciri yang mulia supaya dapat menempatkan
diri sebagai modal insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Semoga
negara kita dapat berdiri dengan gah di pentas antarabangsa bergandingan
dengan negara maju yang lain dan terkenal di seantero dunia
Karangan SPM $677..(malan-amalan )emaja yang Sihat8
Kesihatan dari segi 1i9ikal2 mental2 rohani dan emosi amat penting dalam
kehidupan remaja.
Berdasarkan pernyataan di atas2 huraikan amalan-amalan remaja yang
sihat.
Kesihatan 3ukan sahaja 3erkaitan dengan 3e3as daripada penyakit tetapi
juga memiliki pemikiran yang cerdas 3ersama-sama emosi yang sta3il.
Pemilikan kesihatan yang 3aik penting 3uat remaja kerana tahap kesihatan
ketika usia mudalah yang akan menentukan tahap kesihatan mereka pada
masa tua kelak. 0ntuk mendapatkan kesihatan yang 3aik2 remaja harus
melakukan amalan yang 3aik untuk perkem3angan 1i9ikal2 mental dan
emosi.
(ntara amalan yang yang harus dilakukan ialah remaja perlu mempunyai
disiplin diri yang 3aik. Maksud disiplin dalam aspek ini ialah remaja itu
mematuhi jadual 3elajar2 menghormati orang tua2 guru2 rakan-rakan dan
peraturan 3udaya serta undang-undang negara. )emaja yang 3erdisiplin
se3egini pasti tidak akan terje3ak dalam se3arang akti5iti yang tidak sihat
dalam kehidupan mereka lalu mampu memiliki tahap kesihatan yang 3aik.
Maka2 amalan disiplin yang 3aik menjadikan seseorang remaja itu
mempunyai kesihatan yang 3aik.
Selain itu2 remaja juga perlulah mengamalkan cara hidup yang sihat.
Konsep cara hidup yang sihat ini meliputi makanan yang seim3ang2
melakukan riadah dan akti5iti kemasyarakatan. Sudah 3anyak kajian yang
mem3uktikan 3aha4a amalan cara hidup yang sihat menjadikan diri
seseorang itu le3ih positi1 dan mampu menjalani kehidupan mereka
dengan le3ih 3aik lagi. Sesungguhnya2 cara hidup yang sihat menjamin
kesihatan yang seim3ang kepada remaja di negara ini.
Malahan2 amalan mempelajari dan mematuhi ajaran agama merupakan satu
lagi amalan yang turut mampu menguatkan kesihatan seseorang itu.
Semua ajaran agama menekankan aspek keseim3angan kehidupan
seseorang supaya mampu menjalani satu kehidupan yang 3aik di dunia
dan akhirat kelak. Sikap mematuhi amalan agama mem3erikan remaja satu
matlamat hidup yang mampu meninggikan tahap kesihatan mereka pada
masa yang serupa pula. -adi2 sikap mematuhi ajaran keagamaan 3oleh
mem3eri remaja satu kepuasan dalam hidupnya yang 3erupaya juga
meningkatkan tahap kesihatan.
)emaja juga perlu 3ersikap tegas terhadap tindakan-tindakan negati1 yang
4ujud dalam kehidupan mereka. Sikap suka merokok2 melepak2 dadah dan
jenayah haruslah dikikis dalam minda remaja. Ketegasan remaja dalam
semua aspek di atas itu mampu menjauhi remaja daripada se3arang
kemelut sosial yang melanda negara ini lalu mem3erikan kesihatan yang
3aik kepada remaja juga. Bukan sahaja remaja sihat tetapi mereka seolah-
olah sedar keperluan atau kepentingan hidup mereka di dunia ini.
(malan murni yang penting diamalkan seterusnya ialah remaja hendaklah
mampu menga4al emosinya apa3ila 3erhadapan dengan sesuatu masalah.
Ketenangan inilah yang mem3erikan remaja satu pemikiran yang rasional
dan rela 3er3incang apa3ila mengalami sesuatu kemelut dalam hidup
mereka. Semua tindakan yang diam3il ketika 3er1ikir rasional mampu
mem3erikan satu persepi 3aru yang 3oleh menunjukkan jalan keluar
terhadap masalah yang dihadapi itu. %leh itu2 sikap rasional ketika
melakukan sesuatu tindakan 3oleh menjadikan kesihatan seseorang itu
le3ih 3aik.
Kesimpulannya2 semua amalan yang positi1 ini perlu dilaksanakan oleh
remaja. Kesihatan remaja yang mengamalkan semua amalan ini pasti 3aik
kerana 3ukan sahaja tu3uh mereka sihat tetapi emosi serta pemikiran
mereka turut menerima impak positi1nya. )emaja yang sihat se3eginilah
yang diperlukan oleh negara dalam mengharungi ca3aran kehidupan
moden kini.
Posted 3y &oor (9man Mahat at ::;$ PM
!"!#!"! "$M%J% &%'( B$")*%+!,!
osted3 August 45, 4676 in 0ncategori9ed
7<

0rogram Belajar daripada Dewan Siswa 8 &gos 4676 muka surat 69-6:2
C=)=-C=)= ),M(-( >(&* B,)K0(/=T=
Setelah :5 tahun kita menghela na"as kemerdekaan, remaja yang merupakan
bakal tunjang negara masih terbelenggu oleh pelbagai kemelut sosial. (ernyata
mentaliti remaja di negara kita belum lagi mengalami anjakan paradigma selaras
dengan arus pembangunan negara kita. Menurut kata mutiara saujana, ;-ika
ingin melihat masa hadapan sese3uah negara2 lihatlah remajanya pada hari
ini.? Soekarno pernah mengungkap,<Berikan saya 76 3elia 4aja2 nescaya
akan saya gegarkan dunia.< +yatanya, remaja yang berkualiti dapat
memperkasakan kegemilangan nusa dan bangsa.
Kecemerlangan dari segi akademik merupakan salah satu elemen yang
maslahat untuk menelurkan remaja yang berkualiti. ,ntelek merupakan "aktor
perdana untuk menjanakan kecemerlangan tamadun bangsa. Sehubungan
dengan itu, remaja kita perlu proakti" menimba ilmu bukan sahaja di dalam kelas
tetapi juga menuntut segala pengetahuan, terutamanya ilmu sains dan
matematik melalui pelbagai wahana, seperti membaca buku , melayari lebuh
raya maklumat di dunia maya dan sebagainya. Ketekunan dan inisiati"
merupakan prasyarat untuk mencapai kecemerlangan akademik dan menjauhi
gelaran katak di 3a4ah tempurung. (idak dapat dina"ikan bahawa tanpa
keputusan yang cemerlang, remaja sukar melanjutkan pelajaran ke menara
gading untuk merealisasikan segala impian mereka. &leh itu remaja tidak harus
terbuai dalam dunia yang mengalpakan, iaitu terlalu khusyuk dalam dunia
hiburan atau mengamalkan hedonisme. ,ngatlah peribahasa, ;=kut hati mati2
ikut rasa 3inasa.?
-alau bagaimanapun, kecemerlangan akademik tidak dapat menjamin kejayaan
seseorang jika tidak memiliki kesihatan "i.ikal dan mental. %emaja yang
berkualiti perlu memiliki kekuatan "i.ikal dan mental untuk menempuhi segala
kekangan. ada ala" baru yang penuh dengan kompetiti", remaja kita perlu
memiliki kecergasan "i.ikal dan bersemangat waja diri tanpa putus asa supaya
dapat 3erdiri sama tinggi2 duduk sama rendah dengan remaja negara maju.
)ntuk mencapai kesihatan "i.ikal dan mental, remaja kita patut mengamalkan
pemakanan seimbang,menjaga kebersihan, bersenam, bersukan, beriadah dan
tidak terlibat dalam pelbagai angkara sosial, seperti minum arak, merokok,
kegiatan maksiat, najis dadah dan lain-lain lagi. Seperti peribahasa, ;'endak
seri3u daya2 tak hendak seri3u dalih.< %emaja kita harus sedar bahawa
kesihatan merupakan aset yang tidak ternilai dalam kehidupan kita. (anpa
kesihatan, segala-galanya tidak lagi membawa makna. %akyat sihat, negara
maju. %emaja yang sihat dan kuat baru dapat mempertahankan kedaulatan dan
kemerdekaan negara.
Selain itu, remaja yang berkualiti juga harus memiliki etika atau personaliti yang
luhur. %emaja kita harus disuntikkan ajaran agama dan nilai moral sejak kecil lagi
kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. 'antarannya ibu bapa dan pihak
sekolah memainkan peranan yang penting untuk mendidik remaja sebagai insan
yang berakhlak mulia dan berjati diri. Selain menitikberatkan ajaran agama dan
pendidikan moral, remaja kita harus dibimbing supaya melakukan kerja amal dan
memberikan khidmat sosial, misalnya bergotong-royong, men.iarahi rumah
kebajikan orang tua dan kanak-kanak yatim, mengutip derma untuk membantu
mangsa bencana alam serta terlibat dalam pelbagai akti/iti sukarela. %emaja
yang kedangkalan keimanan akan mencetuskan kebejatan sosial. Dengan kata
lain, remaja yang berkualiti harus bersahsiah mulia, berinsaniah dan berbudi
bahasa dan berkasih sayang agar dapat melahirkan masyarakat sakinat dan
madani pada suatu hari nanti.
Sementelahan pula, remaja yang berkualiti perlu berkreati" dan berino/ati" untuk
memacu kegemilangan negara. $al ini terjadi demikian kerana hanya mereka
yang sentiasa berani berkreati" dan mempelopori bidang yang baru dapat
mengecap kejayaan yang terbilang. Dalam industri teknologi komunikasi dan
maklumat 0,1(2, umat yang gigih dan berani mencuba akan menikmati buah
kejayaan yang manis. %entetan daripada itu, remaja kita harus dilatih supaya
berani berimaginasi dan berkhayal tetapi disusuli dengan aplikasi yang teratur.
,bu bapa harus memberikan sokongan yang padu dan galakan yang tidak
terhingga jika anak mereka melontarkan impian mereka. +amun demikian,
impian itu bukan rekaan mat jenin yang tidak berasas tetapi perlu disokong
dengan praktikalnya. Dalam konteks ini, penglibatan remaja dalam pelbagai
bidang sama ada kebudayaan, sukan, kepimpinan atau keusahawanan berupaya
menjanakan kreati/iti dan ino/asi. Ketika berkhayal di awang-awangan, pastikan
kita mampu menjejakkan kaki di angkasa lepas kelak.
,ntihanya, ;Pemuda harapan 3angsa2 pemudi tiang negara.< %emaja sebagai
tunjang yang bakal menerajui kepimpinan negara kita harus terlepas daripada
belenggu angkara sosial. $anya remaja yang berkualiti akan memangkinkan
kecemerlangan negara. #ika remaja kita tidak diasuh, dibimbing dan dididik
dengan kamil, tidak mustahil segala aspirasi negara hanya berada awang-
awangan dan tidak dapat menjadi realiti. &leh itu remaja kita perlu terjaga
daripada lena dan keasyikan serta melengkapkan diri dengan ciri-ciri yang mulia
supaya menjurus ke arah cemerlang, gemilang dan terbilang.
Tajuk: Masalah yang 3erkaitan dengan remaja di &egara Malaysia semakin
3erleluasa.
Contoh -a4apan:
Antara masalah yang remaja mencetus ialah akti/iti bersosial .%emaja pada
.aman era ini sering mengunjungi kelab malam , pub , disko dan sebagainya
dengan rakan-rakan mereka untuk berhibur. Di sana , tanpa pengetahuan orang
tuanya , kaum hawa dan adam menghisap =Shisha> iaitu sejenis alat yang dihisap
seperti rokok dan mempunyai pelbagai perasa seperti buah-buahan dan
sebagainya. =Shisha> ialah satu alat yang amat berbahaya terhadap kesihatan
penghisapnya. Alat ini berasal dari +egara Arab dan rakyat lelaki ini akan
menghisapnya.Apabila penghisap ketagih , mereka akan mahu lagi =Shisha> .
Setelah mereka sudah lama mencuba dan tidak seronok lagi , mereka akan
menghisap batang rokok , minum arak dan sebagainya untuk memaksimumkan
kepuasan mereka .
ada .ahirnya akti/iti bersosial ini nampak seperti biasa tetapi bukan begitu di
sebaliknya . Kebanyakkan kelab malam , disko dan sebagainya akan menjalani
akti/iti jual dadah kepada pelanggan terutamanya remaja untuk berhibur . #ika
remaja memakannya , mereka akan khayal buat semalaman . Media massa
sering mencanang isu pembuangan bayi di dada akhbar dan berita . $al ini
demikian , kerana apabila remaja yang dalam keadaan mabuk , khayal dan tidak
waras , mereka akan melakukan sesuatu yang mereka tidak disedari dan dikawal
oleh mereka seperti melakukan hubungan maksiat , merompak , bergaduh dan
sebagainya .
Kemelut remaja yang seterusnya ialah memakai pakaian yang menjolok mata
.%emaja di +egara Barat sering memakai pakaian yang nipis dan menjolok mata
kerana mereka berpendapat ia adalah perkara yang biasa dan mereka ialah jenis
yang ber"ikiran terbuka . Selain itu , di pantai +egara Barat , kaum hawa hanya
memakai pakaian yang nipis sahaja. ?esyen ini telah menular ke seluruh dunia
termasuk Malaysia . Maka , remaja rakyat Malaysia tidak kira warna kulit dan
bangsa pun mengikut jejak remaja barat ini . akaian tersebut amat nipis dan
tidak sesuai untuk dipakai oleh remaja kerana khuatir akan menarik perhatian
lelaki di luar . %emaja berbangsa melayu tidak boleh memakai pakaian yang
nipis kerana ia adalah berdosa dan mereka wajib tutup aurat mereka setelah
mereka sudah matang . Bukan itu sahaja , remaja kaum-kaum lain juga tidak
digalak untuk memakai pakaian nipis supaya keselamatan dan maruah diri dan
keluarga mereka terjamin .
#ika masalah remaja ini tidak dibendung , maka semakin banyak kemelut yang
akan berlaku pada masa akan datang dan juga tidak baik kepada mana-mana
pihak . %emaja kini juga semakin tidak beradab dari pelbagai aspek terutamanya
adab makan . Mereka tidak memanggil orang yang lebih tua makan dahulu serta
tidak mencedok lauk-pauk kepada mereka . Kaum 1ina amat mementingkan
aspek ini kerana ia merupakan tatatertib yang paling asas patut mereka patuhi .
Selain itu , masalah remaja yang terakhir ialah suka menonton drama +egara
Barat berbanding dengan drama tempatan . Kini , remaja mengikut cara
percakapan dan aksi-aksi Barat iaitu berpelukkan ketika berjumpa dan
sebagainya . Mereka seharusnya bersalaman atau memberi salam kepada pihak
itu dan bukannya dengan berpelukkan ketika berjumpa dan berpisah .
Konklusinya , kata orang tua nak kata pepatah = Melentur buluh biarlah dari
rebungnya terdahulu > .,bu bapa harus mendidik dan memberi perhatian
terhadap tingkah laku anak-anak mereka . $al ini demikian , supaya kemelut
remaja dapat dikurangkan .
K()(&*(& T()*,T SPM $67$ (:!
KA%A+!A+ BA$A!,A+ B
Banyak pendapat mengatakan 3aha4a masalah sosial dalam kalangan remaja
3erkaitan dengan keruntuhan institusi keluarga.
-elaskan peranan keluarga 3agi menangani masalah sosial dalam kalangan
remaja pada masa ini.
(ema@isu 8 masalah sosial dalam kalangan remaja
(ugasan 8 peranan keluarga bagi menangani masalah sosial dalam kalangan remaja
pada masa ini
Masalah sosial dalam kalangan remaja pada masa ini telah membimbangkan
banyak pihak. $ampir setiap hari berita-berita mengenai masalah sosial yang
melibatkan golongan remaja terpampang dalam media massa sama ada media cetak
ataupun media elektronik. Berita-berita seperti pergaulan bebas, lari dari rumah,
ponteng sekolah, melepak di pusat membeli-belah, merempit, bohsia, meminum
minuman keras, pembuangan bayi dan pelbagai lagi telah menghiasi dada-dada akhbar
tempatan negara kita. Apakah punca berlakunya demoralisasi dalam kalangan remaja
pada masa iniA Apakah tiada jalan penyelesaian untuk menanganinyaA Bagaimanakah
peranan keluarga bagi membendung gejala iniA ersoalan-persoalan ini sukar untuk
dijawab jika tiada usaha yang konkrit daripada pelbagai pihak untuk menanganinya.
Banyak pendapat mengatakan bahawa masalah sosial dalam kalangan remaja
berkaitan dengan keruntuhan institusi keluarga. Saya bersetuju dengan pendapat
tersebut kerana keluargalah yang boleh memainkan peranan bagi menangani masalah
sosial dalam kalangan remaja pada masa ini.
erhatian dan kasih sayang keluarga memainkan peranan dominan bagi
menangani masalah sosial dalam kalangan remaja pada masa ini. Keluarga khususnya
ibu bapa perlu memberikan kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak seperti
menatang minyak yang penuh supaya mereka tidak terjebak dalam gejala sosial
sehingga boleh menconteng arang ke muka ibu bapa. %emaja akan keluar rumah dan
mencari rakan-rakan untuk meluahkan masalah yang dihadapi jika tidak mendapat
perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa mereka. (untutan kerja dan sikap
materialistik masyarakat pada hari ini telah menyebabkan tanggungjawab ibu bapa
untuk mendidik anak-anak telah diserahkan kepada pembantu rumah. Mereka tiada
masa untuk mendampingi anak-anak kerana tugas-tugas luar yang kadang-kadang
memakan masa berhari-hari. $al ini demikian telah menyebabkan anak-anak tiada
tempat untuk mengadu dan menceritakan masalah yang dihadapi oleh mereka seperti
tekanan menghadapi peperiksaan, kon"lik dengan rakan, tiada buku rujukan dan
sebagainya. Akibatnya, mereka akan keluar rumah untuk melepaskan tekanan yang
dihadapi. Menurut pengakuan salah seorang remaja yang ditangkap dalam serbuan di
salah sebuah kelab malam di ibu kota minggu lalu, dia tidak rasa bersalah keluar pada
waktu malam dan berseronok di kelab-kelab malam kerana ibu bapanya sering keluar
daerah sehingga berminggu-minggu lamanya. Dia tidak mendapat perhatian dan kasih
sayang yang secukupnya daripada kedua-dua ibu bapa di rumah. akar moti/asi
negara, Datuk Dr. Mohd ?ad.ilah Kamsah sering mengingatkan ibu bapa supaya
memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak terutama anak-anak remaja kerana
pada peringkat ini mereka perlu sokongan dan dorongan bagi membuat pilihan dalam
hidupnya. &leh itu, jelas menunjukkan bahawa perhatian dan kasih sayang daripada
kedua-dua ibu bapa amat penting bagi menangani masalah sosial dalam kalangan
remaja.
Selain itu, mendidik anak-anak dengan asas agama dan nilai moral juga
merupakan peranan yang boleh dimainkan oleh keluarga dalam menangani masalah
sosial dalam kalangan remaja. Didikan agama dan nilai moral merupakan indikator yang
sangat penting bagi mencegah seseorang indi/idu daripada melakukan perkara yang
mungkar. Didikan agama akan menjadi abar kepada remaja daripada terjebak dalam
masalah sosial seperti pergaulan bebas, minum minuman keras dan melakukan seks
bebas. $al ini demikian kerana ketaBwaan yang telah kejap dalam sanubari remaja
dapat menjadi benteng kepada mereka daripada melakukan maksiat. Mereka dapat
membuat pertimbangan yang wajar sebelum melakukan sesuatu perbuatan. &leh itu,
ibu bapa perlu menerapkan asas-asas ketaBwaan dalam diri anak-anak sejak kecil
kerana pada peringkat ini mereka mudah untuk dibentuk kerana melentur buluh biarlah
daripada rebungnya. ,bu bapa yang bertaBwa akan memastikan anak-anak mereka
mendapat didikan agama yang mencukupi. Masalah sosial yang berlaku dalam
kalangan remaja adalah berpunca daripada sikap ibu bapa yang mengabaikan
tanggungjawab mereka memberikan didikan agama yang mencukupi kepada anak-anak
mereka. Mereka sanggup menghabiskan wang semata-mata untuk melihat anak mereka
berjaya dalam pelajaran tetapi tidak bersungguh-sungguh melaksanakan
tanggungjawab mereka memberikan didikan agama dan nilai moral kepada anak-anak.
Apabila asas agama tidak kukuh, maka mereka mudah terperangkap dalam masalah-
masalah seperti seks bebas dan pembuangan bayi. Mu"ti Kelantan, Datuk $j. Shukri
Muhammad mengingatkan ibu bapa supaya mendidik anak-anak dengan asas-asas
agama yang kukuh bagi mengelakkan anak-anak remaja terjerumus dalam
kemaksiatan. Beliau melahirkan kebimbangannya kerana kes-kes yang melibatkan
golongan remaja seolah-olah sudah mencapai tahap yang kronik. &leh itu, sudah terang
lagi bersuluh, didikan agama yang teguh mampu mengelakkan remaja terlibat dalam
masalah sosial.
Di samping itu, keluarga juga perlu mengawal pergerakan anak-anak mereka
bagi menangani masalah sosial dalam kalangan remaja pada masa ini. (ugas mendidik
anak-anak pada .aman ini sudah jauh berbe.a jika dibandingkan dengan ibu bapa pada
.aman dahulu. Dalam hadis ada menyebut supaya mendidik anak-anak mengikut
.aman. ada .aman dahulu, anak-anak tidak keluar rumah kerana tiada tempat untuk
berhibur. $al ini berbe.a jika dibandingkan pada masa sekarang. ada masa ini ibu
bapa perlu mengetahui pergerakan anak-anak mereka kerana cabaran dunia globalisasi
kini menuntut ibu bapa supaya sentiasa memastikan anak-anak mereka terhindar
daripada pengaruh budaya kuning yang boleh merosakkan minda mereka. ,bu bapa
perlu merancang pergerakan anak-anak, mengetahui kawan anak-anak mereka,
bertanyakan tempat anak-anak ingin pergi dan menetapkan masa pulang supaya
mereka sentiasa dalam kawalan keluarga. $al ini penting kerana masalah sosial yang
berlaku dalam kalangan remaja adalah berpunca daripada kurangnya kawalan ibu bapa
terhadap anak-anak mereka. Kawalan yang kurang menyebabkan anak-anak menjadi
bebas kerana mereka menganggap keluarga mereka tidak mempedulikan mereka. &leh
itu, anak-anak akan melakukan perkara yang tidak baik seperti merokok, melepak,
merempit dan tidak pulang ke rumah. #ika keluarga mengawal pergerakan anak-anak,
masalah sosial tidak akan berlaku kerana anak-anak berasakan keluarga mereka
sentiasa memerhati dan mengikuti setiap pergerakan mereka. Anak-anak akan lebih
berhati-hati jika ingin melakukan sesuatu perkara yang tidak baik. Sebagai contoh, anak-
anak akan pulang ke rumah seperti yang diperintahkan oleh keluarga kerana tidak mahu
ibu bapa mereka risau jika tidak pulang mengikut masa yang ditetapkan. &leh itu, ibu
bapa perlu mengawal anak-anak mereka supaya masalah sosial dalam kalangan anak-
anak remaja dapat ditangani dengan berkesan.
Akhir sekali, ibu bapa perlu memastikan hubungan antara mereka sentiasa
harmoni bagi mengelakkan anak-anak remaja terlibat dalam masalah sosial. $ubungan
suami isteri yang harmoni amat penting bagi membina keluarga yang bahagia. Anak-
anak akan berasa seronok apabila berada di rumah apabila hubungan antara ahli
keluarga menjadi rapat. ,bu bapa yang berjaya mewujudkan hubungan yang mesra
antara ahli keluarga mampu mewujudkan keluarga mawaddah. erkara yang menjadi
masalah sekarang adalah ada ibu bapa yang terang-terangan bergaduh di hadapan
anak-anak terutama anak-anak yang sudah remaja. ergaduhan ini akan menyebabkan
anak-anak berasa tertekan. Mereka akan bertindak keluar rumah untuk menenangkan
"ikiran. Anak-anak ini akan mencari rakan yang boleh memberikan ketenangan kepada
dirinya. #iwa yang renyah ini sangat mudah untuk diperdaya oleh rakan-rakan yang
sudah rosak akhlaknya menyebabkan mereka akan terjerumus dalam masalah sosial.
Menurut salah seorang remaja yang ditangkap dalam serbuan kerana terlibat dalam
pesta seks di Kedah tahun lalu mengaku terpedaya dengan ajakan rakan-rakan kerana
kecewa dengan sikap ibu bapanya yang sering bergaduh walaupun melibatkan isu yang
remeh-temeh. Kes ini amat rele/an dengan saranan Ketua olis Kelantan, Datuk
#alaludin Abdul %ahman semasa berucap sempena majlis polis bersama komuniti di
Kota Bharu baru-baru ini yang mengingatkan para ibu bapa supaya mengambil tahu
akan masalah anak-anak dan mengawal pergerakan mereka kerana statistik remaja
yang terlibat dalam perlakuan jenayah di Kelantan semakin meningkat. #adi, jelas
menunjukkan bahawa hubungan yang harmoni antara ibu bapa dan ahli keluarga dapat
mewujudkan suasana yang kondusi" di rumah. #ika hal ini berlaku, saya pasti anak-anak
remaja tidak akan terlibat dalam masalah sosial sekali gus institusi keluarga dapat
dikukuhkan.
Kesimpulannya, keruntuhan institusi keluarga mempunyai kaitan dengan
masalah sosial dalam kalangan remaja pada masa ini. ,bu bapa perlu memastikan
supaya institusi keluarga yang dibina sentiasa kukuh dengan asas-asas agama yang
mantap. Didikan agama yang sempurna dapat membentuk anak-anak yang tinggi nilai
budi dan jati diri. Anak-anak yang membesar dalam situasi yang sedemikian mampu
mengawal diri mereka daripada terlibat dalam masalah sosial. #ika keadaan ini dapat
diwujudkan oleh ibu bapa sebagai pemimpin dalam keluarga, maka keluarga mawaddah
dapat dilahirkan. (uan !uru Datuk +ik A.i. +ik Mat semasa berucap sempena majlis
penutup $ari Keluarga Mawaddah di (aman (engku Anis dua hari lepas mengingatkan
ibu bapa supaya mengukuhkan ilmu keibubapaan dalam diri masing-masing bagi
memudahkan mereka menguruskan rumahtangga dengan cemerlang. #adi ibu bapa
hendaklah berusaha memastikan institusi keluarga sentiasa kukuh agar masyarakat
madani mengikut acuan negara kita dapat dilahirkan suatu hari nanti.
(Karangan ini adalah tulisan penulis secara total berdasarkan soalan Peperiksaan
Percubaan SPM 2012 negeri Kelantan)