Anda di halaman 1dari 4

EDU3083/SEMESTER 7/ PN SITI AISYAH MOHAMAD

NASRAH MIHAT / BM3 / PPG2011


PERKEMBANGAN PROFESIONAL KE ARAH PEMBANGUNAN MODAL INSAN
Pendahuluan.
Guru merupakan sumber penyampai ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada para
pelajar. Guru berperanan sebagai agen mengembangkan bakat, minat dan kebolehan pelajar.
Guru juga wadah pembinaan daya pemikiran kritis dan kreatif. Kejayaan seseorang guru
bergantung kepada kesediaan guru memajukan diri dan profesyennya melalui pelbagai aktiviti
dan program pendidikan. Oleh itu, guru harus bersedia melalui pelbagai bentuk perubahan
merangkumi aspek istilah, kandungan kurikulum dan penggunaan teknologi tinggi. Guru perlu
bersedia mencuba pelbagai kaedah, teknik dan pendekatan pengajaran yang lebih efektif.
Salah satu faktor dalam pembangunan pendidikan sesebuah negara ialah perkembangan
profesional guru yang sangat diperlukan. Guruguru generasi terdahulu ini lebih menumpukan
penguasaan konsep sebagai fokus utama berbnding proses pengajaran tersebut. !usteru itu,
perubahan perlu dilakukan supaya kualiti pengajaran dapat ditingkatkan, kepentingan ilmu
dapat dititikberatkan. "asil daripada usaha membangunkan professional guru akan dapat
membina kemahiran, pengetahuan dan strategistrategi pengajaran dan pembelajaran. #saha
ini juga memastikan guru lebih berketrampilan dan mampu berurusan dengan masyarakat
sekolah secara lebih berkesan. Perkembangan professional di sekolah disasarkan dapat
membaiki kemahiran prestasi kerja guru, membaiki ketrampilan, menambahkan pengalaman,
membina pengetahuan professional dan pemahaman guru, meningkatkan peribadi, menghargai
sumbangan guru, memberikan kepuasan dari segi ikhtisas, menyediakan guru untuk berubah
dan menjelaskan posisi sekolah.
Perkembangan Profesional Gr!
Perkembangan profesinal guru dilihat dari dua aspek. $spek deskriptif yang merujuk
kepada cara bagaimana evolusi seorang guru berperanan sepanjang kariernya dan aspek
preskriptif yang menghubungkan faktor latihan dalam mencorak sikap profesionalisme guru.
Pembangunan professional adalah satu proses kesedaran dalaman yang menjurus kepada
pemikiran yang kritis dan kreatif, satu proses yang berterusan serta mempunyai siri latihan
membina yang membolehkan guru menyelesaikan pelbagai masalah dalam pendidikan. %a juga
bertujuan meningkatkan pengetahuan guru, membangunkan sikap dan kemahiran guru sebagai
ahli akademik bagi mencapai kecemerlangan. Pembangunan profesional ini juga dapat dilihat
EDU3083/SEMESTER 7/ PN SITI AISYAH MOHAMAD
NASRAH MIHAT / BM3 / PPG2011
sebagai perkembangan dalam aspek penyuburan diri guru dalam pekerjaan mereka,
mengukuhkan keyakinan, memupuk kemahiran, mengemaskini pengetahuan berterusan,
memahami apa yang mereka ajar dan menambahkan kesedaran guru terhadap sebab mereka
berbuat sesuatu.
Pembangnan Mo"al Insan!
Pembangunan modal insan ialah proses pembangunan sumber manusia yang
menyumbang secara aktif terhadap pertumbuhan ekonomi sesebuah &egara. 'anusia sebagai
insan dilengkapi akal, potensi diri dan kemahiran untuk memahami, menguasai ilmu,
menonjolkan keupayaan dan meneroka kehidupan sendiri serta menjauhkan diri dari ditimpa
bahaya. 'odal insan yang berkualiti memastikan &egara relevan dengan kehendak industri dan
pasaran serta mampu berhadapan dengan era globalisasi.
#iri$%iri gr &rofesional "an %abaran gr masa kini!
Guru profesional seharusnya berilmu, mempunyai kemahiran dan berketrampilan dalam
proses pengajaran dan pembelajaran, mempunyai sahsiah terpuji, berperibadi mulia dan
berkomitmen tinggi. Guru profesional harus mempunyai enam konsep iaitu, berkemampuan
terhadap amalan profesionalisme, melaksanakan amalan profesional, bertingkahlaku secara
professional, bertanggungjawab meningkatkan profesyen, menerima latihan dan pendidikan
pembangunan yang profesional dan manjalankan tanggungjawab sebagai agen reformasi
masyarakat.
Guru berhadapan dengan banyak cabaran. Sistem pendidikan yang berorientasikan
peperiksaan telah mencetuskan saingan akademik dikalangan pentadbir sekolah. #ntuk
mendapatkan pengiktirafan umum, pentadbir mengarahkan guru melaksanakan pelbagai
program akademik yang memberikan tekanan kepada guru, sekaligus menambah beban tugas
guru. 'asalah kekurangan guru, kekurangan prasarana dan kemudahan pengajaran dan
pembelajaran menjadikan tugas guru semakin mencabar lebihlebih lagi pada (aman serba
canggih seperti sekarang. 'uridmurid daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, tahap
pencapaian dan kebolehan yang berbe(a bukan sahaja telah mewujudkan pelbagai kerenah,
malahan keperluan dan kehendak setiap murid juga berbe(a. Kepelbagaian ini juga
menyebabkan guru berhadapan perbagai masalah tingkah laku dan disiplin dikalangan murid.
Keadaan ini bertambah rumit dengan kewujudan kelompok murid yang tidak berminat untuk
EDU3083/SEMESTER 7/ PN SITI AISYAH MOHAMAD
NASRAH MIHAT / BM3 / PPG2011
mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. Keadaankeadaan ini mencabar kredibiliti guru
untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berkesan.
%bu bapa meletakkan tanggungjawab mendidik anakanak sekaligus membentuk
keperibadian dan sahsiah terpuji sepenuhnya kepada guru. Pada masa yang sama guru
dijadikan penyebab kepada faktor kegagalan anakanak mereka di dalam akademik dan
pembentukan peribadi mulia. Sudah pastinya, masalahmasalah seperti ini tidak mampu
menghasilkan generasi yang boleh menjadi harapan &egara. !usteru itu, cabaran guru untuk
merealisasikan misi dan visi &egara bertambah rumit. Guru perlu memahami aspirasi
masyarakat dan &egara untuk melahirkan generasi insan yang seimbang dari aspek intelek,
jasmani, rohani dan emosi, serta memenuhi tuntutan perubahan semasa. yang menjadi tunjang
)alsafah Pendidikan &egara. Guru merupaka pemangkin kepada masyarakat berilmu
pengetahuan, pengimbang untuk ancaman yang dibawa oleh era kekonomi, dan merupakan
pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi jangkaan dari segi pendidikan. Guru juga perlu
memotivasikan diri menjadi pendidik selaras dengan harapan ibu bapa, masyarakat dan
&egara. )aktorfaktor bebanan kerja, spekulasi negatif masyarakat dan pendapatan yang tidak
standing golongan profesional yang lain sewajarnya tidak dijadikan satu alasan untuk tidak
mendaulatkan profesyen ini. Sebaliknya, ia perlu dijadikan motivasi diri paling berharga buat
guruguru.
#a"angan Membangnkan Profesionalisme Gr!
Perkembangan profesional guru sepatutnya mampu membawa perubahan kepada
organisasi sekolah dan meningkatkan sistem perguruan. *anyak strategi yang boleh
dilaksanakan dalam usaha membangunkan profesional guru. Sistem pementoran boleh
dilaksanakan sebagai salah satu strategi yang berkesan. Pementoran bermaksud seorang guru
yang lebih berpengalaman akan bertindak sebagai +role model,, penasihat dan pembimbing
kepada guruguru lain yang kurang berpengalaman. Proses ini melibatkan sesi pengajaran,
bimbingan, galakan, kaunseling dan membina persahabatan dengan guru yang lebih
berpengalaman. Guru juga wajar mengamalkan konsep belajar seumur hidup, member peluang
kepada diri sendiri membaca, menulis dan membuat penyelidikan tindakan. Konsep ini dapat
memahirkan guru, seterusnya dapat meningatkan profesinalisme guru tersebut. %lmu
pengetahuan sahaja yang boleh menjadikan manusia itu berta-wa kepada $llah, mengagumi
$llah dan mampu memikul tanggungjawab mengurus dan mentadbir alam ini. Kepesatan
EDU3083/SEMESTER 7/ PN SITI AISYAH MOHAMAD
NASRAH MIHAT / BM3 / PPG2011
globalisasi dan multimedia, akses jalur lebar dan internet memungkinkan guruguru bertukar
tukar maklumat dan berhubungan secara lebih baik dalam dunia tanpa sempadan.
Program perkembangan staf dilaksanakan di sekolahsekolah untuk memberikan
sumbangan kepada peningkatan ilmu, ketrampilan dan kepakaran staf, membina semangat
berpasukan dan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Penglibatan
dalam aktiviti berpasukan ini akan mencetuskan pemikiran dan memberkan perspektif baru
kepada perkembangan profesional staf. Pihak kerajaan juga perlulah meancang program
program yang canggih untuk melatih guru secara berterusan. Guruguru berpeluang mendapat
pendedahan yang lebih mendalam tentang kemahiran subjek, mengembangkan kemahiran dan
memperkayakan diri dengan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran. $ktiviti + .esson
Study + pula bermaksud beberapa orang guru yang berlainan subjek ataupun subjek yang sama
duduk berbincang dan mengeluarkan ideaidea untuk mengatasi masalah yang difikirkan
menjadi sebab kegagalan murid memahami pelajaran. Guruguru boleh mengintegrasikan
teknologi maklumat dan komunikasi semasa sesi perbincangan mereka. *udaya kerja
berkumpulan ini meningkatkan percambahan idea dan merangsang perkembangan peribadi
guru.
$malan reflektif di kalangan guru juga membantu guru menilai keberkesanan
pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru boleh memasukkan nilai tambah
pada sesi pengajaran seterusnya. Pihak sekolah juga boleh menjadikan program *imbingan
/akan Sekerja sebagai salah satu usaha membantu guruguru lain di sekolah untuk
meningkatkan mutu pengajaran. Pihak kementerian juga boleh menetapkan laluan kerjaya
untuk guruguru dan mengenalpasti guruguru yang boleh dilantik sebagai guru cemerlang.
Kesim&lan!
Perkembangan profesional guru sangat penting kerana guru adalah insan yang
bertanggungjawab mendidik anak banagsa. %dentiti sesebuah &egara itu, ditentukan oleh kualiti
pendidikannya. 'aju, atau mundurnya sesebuah bangsa itu ditentukan oleh pendidikan.
Kegagalan di dalam perkembangan profesional guru mendatangkan banyak kelemahan yang
akan mempengaruhi pengajaran guru.