Anda di halaman 1dari 3

BM Tahun 2 : Latihan Objektif 1

A) Soalan Objektif. Bulatkan jawapan yang betul. (14%)


1. James dan Samy bekawan baik. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! belaja
dalam "elas #$.
A. "ami B. Saya %. &eeka
#. %ik "a'ita guu kelas kami. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mengaja
kami &atematik.
A. Beliau B. &eeka %. "amu
(. )!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mesti menjaga kebesi*an kawasan
sekola*+, kata -n.ik /ong.
A. &eeka B. Saya %. "ita
4. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! beebut0ebut ketika menaiki bas.
A. Jangan B. Sila %. 1olong
2. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! minta kebenaan sebelum kelua dai
bilik daja*.
A. Jangan B. Sila %. 1idak Bole*
3. 4etani itu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sayu0sayuan di
kebunnya.
A. menyusun B. mengaja %. menanam
5. 6ani menutup suis kompute !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kelua dai makmal kompute.
A. sambil B. tetapi %. lalu
BM Tahun 3 : Latihan Kata Tanya
7si tempat kosong dengan kata tanya yang sesuai. (14%)
berapakah mengapakah apakah siapa bilakah bagaimanakah ma
na
1. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! dua oang budak peempuan itu menangis di kantin 8
#. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! jumla* gula0gula dalam botol itu 8
(. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6o9anne bole* tejatu* ke dalam longkang 8
4. :agu itu ditujukan kepada !!!!!!!!!!!!! 8
2. Jelapang padi banyak tedapat di negei !!!!!!!!!!!!!!!! 8
3. Selepas men.u.i sayu ini+ !!!!!!!!!!!!!!! langka* seteusnya 8
5. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! kamu akan memulangkan buku ujukan saya yang kamu
pinjam 8
BM Tahun 3 : Latihan Kata Adjektif
7si tempat kosong dengan kata adjektif yang sesuai. (13%)
kelabu kemas suam bersih mesra
berani indah sayang
1. 6ina suka bejoging di taman keana keadaan di situ !!!!!!!!!!!!!!!!!! .
#. Sebagai anggota polis+ kita *endakla* sentiasa !!!!!!!!!!!!!!! ketika menjalankan tugas.
(. 4emandangan di kaki gunung itu sunggu* !!!!!!!!!!!!!!! teutamanya pada waktu senja.
4. Baju yang dipakai ole* ibu %indy bewana !!!!!!!!!!!!!!!! .
2. "akak membantu ibu menyusun pinggan mangkuk di dapu supaya keli*atan !!!!!!!!!!!! .
3. Adik minum segelas ai !!!!!!!!!!!!!!!! selepas makan.
5. 4elayan estoan itu melayan pelanggan dengan !!!!!!!!!!!!! .
;. 6on sangat !!!!!!!!!!!!! akan binatang peli*aaannya.
M Tahun 3 - Latihan Kata Hubung
7si tempat kosong dengan kata hubung yang sesuai. (14%)
kerana sementara sambil tetapi lalu ag
ar sejak
1. Syakifi bedii !!!!!!!!!!!!!!!! menjawab soalan yang dibeikan ole* %ikgu /ong.
#. 7bu men.edok sambal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! abang membungkus nasi lemak.
(. /illiam mandi !!!!!!!!!!!!!!! menyanyi di dalam bilik ai.
4. $atas*a suka makan ayam going !!!!!!!!!!!!!!!!!! tidak suka makan sayu.
2. :ily sangat sedi* !!!!!!!!!!!!! ku.ing kesayangannya dilangga ole* keeta.
3. "ita mestila* mejaga kebesi*an !!!!!!!!!!!! kesi*atan kita tejamin.
5. -n.ik Ste'en .a.at pengli*atan !!!!!!!!!!!!!! telibat dalam kemalangan.