Anda di halaman 1dari 7

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 1 TEKUNG


Mata Pelajaran : BIOLOGI
Kelas/Semester : / 1
Ta!un Pelajaran : "#1#/"#11
$l%kasi &aktu : ' ( )* menit
Standar K%m+etensi : Men,identi-kasi sel dan jarin,an
ma!luk !idu+
K%m+etensi .asar : 1/" Men,identi-kasi jarin,an
tum0u!an
I. INDIKATOR
Sel tum0u!an di identi-kasi 0erdasarkan %r,anel seln1a
2arin,an tum0u!an diidenti-kasi 0erdasarkan struktur dan susunan sel
1an, men1usunn1a/
Menunjukkan letak e+idermis3 k%rteks3 dan stele 4silinder +usat5/
Mendeskri+sikan 6un,si masin,7masin, jarin,an tum0u!an
II. TUJUAN PEMBELAJARAN
Sis8a mam+u men,identi-kasi:
Sel tum0u!an 0erdasarkan %r,anel seln1a
2arin,an tum0u!an 0erdasarkan struktur dan susunan sel 1an,
men1usunn1a/
Menunjukkan letak e+idermis3 k%rteks3 dan stele 4silinder +usat5/
Mendeskri+sikan 6un,si masin,7masin, jarin,an tum0u!an
III. MATERI PEMBELAJARAN
Sel tumbuhan:
Organel el tumbuhan
!ung" #rganel el tumbuhan
Jar"ngan tumbuhan $an %ung"n&a.
I'. METODE PEMBELAJARAN
9erama!
Eks+erimen
'. ALAT ( BA)AN ( SUMBER
M%dul / 0uku +elajaran
Media interakti6 sel dan jarin,an tum0u!an
$lat dan 0a!an +raktek
9arta
'I. KE*IATAN BELAJAR MEN*AJAR
a. Pen$ahuluan +,-. men"t/
Guru mem0a,i sis8a menjadi 0e0era+a kel%m+%k/
RPP Bi%l%,i : "#1#/"#11
SMKN 1 Tekun, 7
Lumajan,
Masin,7masin, kel%m+%k mem+ersia+kan +eralatan dan 0a!an
+raktikum/
b. Keg"atan Int" +,0. men"t/
Guru mem0im0in, dan men,a8asi sis8a melakukan +en,amatan/
Guru mem0im0in, sis8a untuk merekam !asil temuann1a selama
ke,iatan +raktikum/
Guru mena8arkan ke+ada 0e0era+a kel%m+%k untuk menuliskan
!asil temuann1a di +a+an tulis/
Guru mem0im0in, sis8a untuk 0erdiskusi tentan, !asil temuann1a/
Guru men,klari-kasi ja8a0an sis8a 1an, sala! men,enai k%nse+
1an, sedan, di+elajari/
1. Keg"atan A2h"r +,-. men"t/
Guru mem0im0in, sis8a menarik kesim+ulan
'II. PENILAIAN
Tertulis 4 s%al %01ekti6 dan s%al essai 5
Penilaian +r%ses
La+%ran +raktikum
A. S#al P"l"han *an$a
P"l"hlah alah atu 3a4aban &ang 5al"ng benar 6
1. Lapisan gabus pada batang suatu tumbuhan disebut dengan ....
a. felem
b. felogen
c. perikambium
d. prokambium
e. perisikel
2. Di antara jaringan-jaringan di bawah ini yang bukan jaringan tumbuhan
adalah ....
a. floem
b. kolenkim
c. epitel
d. xilem
e. parenkim
3. Dengan adanya rambut-rambut akar maka terjadi proses penyerapan air dan
garam-garam mineral dari dalam tanah oleh tanaman. roses ini disebut dengan
....
a. difusi
b. absorbsi
c. reasorpsi
d. imbibisi
e. respirasi
!. "el tumbuhan yang memberi kekuatan pada tempurung kenari dan kelapa
adalah ....
a. kolagen
b. parenkim
c. xylem
d. kolenkim
e. sklereid
RPP Bi%l%,i : "#1#/"#11
SMKN 1 Tekun, 7
Lumajan,
#. "el-sel yang dapat membelah terdapat pada ....
a. buah yang masak
b. ujung akar
c. jaringan permanen
d. batang
e. jaringan permanen
$. %ang membedakan antara sel kolenkim dan sel sklerenkim adalah ....
a. ukurannya
b. keadaan dindingnya
c. bentuknya
d. jumlah selnya
e. kepadatan selnya
&. 'mumnya sel epidermis tumbuhan tidak mempunyai klorofil( kecuali ....
a. epidermis bawah
b. jaringan spons
c. jaringan palisade
d. sel epidermis atas
e. sel penutup stomata
). Dari modifikasi organ apakah organ bunga pada tumbuhan dibentuk*
a. batang
b. akar
c. biji
d. daun
e. buah
+. ,ukan perbedaan batang monokotil dan dikotil ialah ....
a. percabangan pada batang
b. susunan jaringan pembuluh
c. lokasi empulur
d. struktur kambium
e. bentuk sel parenkim
1-. "elain letak dan fungsinya( pembuluh xilem dan floem dapat dibedakan
menurut ....
a. struktur penyusun
b. warna
c. jaringan dasar
d. kandungan klorofil
e. lapisan epidermis
S2#r 5en"la"an:
N%m%r s%al Sk%r
1 1
" 1
; 1
) 1
* 1
' 1
< 1
= 1
> 1
RPP Bi%l%,i : "#1#/"#11
SMKN 1 Tekun, 7
Lumajan,
1# 1
T%tal sk%r 1#
Nilai = Skor yang diperoleh x 100
Total skor maksimal
B. S#al Ea&
Ja4ablah 5ertan&aan $" ba4ah "n" $engan "ng2at 6
1/ Se0utkan %r,anel k!usus +en1usun sel tum0u!an?5
"/ Se0utkan ma@am leuk%+las?
;/ Se0utkan ma@am +lastida?
)/ 2elaskan +er0edaan susunan akar m%n%k%til dan dik%til?
Kunci jawaban
N% Kun@i ja8a0an Sk%r
1 Plastida3 dindin, sel3dan Aaku%la "*
" $mil%+las 4amilum53 elai%+las 4min1ak53 +r%te%+las
4+r%tein55
1#
; Leuk%+las3 kr%m%+las3 dan kl%r%+las "*
)
$kar dik%til $kar
m%n%k%til
Sk%r maksimal '#
Nilai = Skor yang diperoleh x 100
Total skor maksimal
RPP Bi%l%,i : "#1#/"#11
SMKN 1 Tekun, 7
Lumajan,
LEMBAR KERJA SIS7A
Ju$ul Keg"atan : Pen,amatan jarin,an tum0u!an
Tu3uan : Men,amati struktur anat%mi akar3 0atan,3 dan daun
tum0u!an m%n%k%til dan dik%til
Alat $an bahan
Mikr%sk%+
Ka@a 0enda
Ka@a +enutu+
Silet
Pi+et tetes
Kertas !isa+/la+
Batan, 0a1am 4Amaranthus sp.)
Batan, jarak +a,ar 4Jatropa curcas5
.aun 0un,a mente,a 4Nerium oleander5
Pre+arat a8etan akar3 0atan,3 dan daun tum0u!an m%n%k%til dan dik%til
Cara 2er3a
Ke,iatan 1: Mem0uat +re+arat 0asa! 0atan, 0a1am
1/ Sediakan ka@a 0enda 1an, 0ersi!3 letakkan di atas meja3 kemudian 0eri
setetes air 0ersi! den,an +i+et/
"/ .en,an men,,unakan silet tajam3 0uatla! irisan melintan, 0atan, 0a1am
seti+is mun,kin/
RPP Bi%l%,i : "#1#/"#11
SMKN 1 Tekun, 7
Lumajan,
;/ Letakkan irisan 0atan, 0a1am terse0ut se,era atas setetes air +ada ,elas
0enda3 kemudian tutu+ den,an ,elas +enutu+ dan usa!akan tidak terda+at
,elem0un, udara/
)/ $mati di0a8a! mikr%sk%+ den,an +er0esaran 1## ( dan )## (?
*/ Gam0ar !asil +en,amatanmu dan tentukan 0a,ian70a,iann1a?
'/ Lakukan ke,iatan 17* den,an men,,unakan 0atan, 0atan, jarak dan daun
mente,a?
Ke,iatan " : Men,amati +re+arat a8etan
1/ Sia+kan +re+arat a8etan akar3 0atan,3 dan daun tum0u!an m%n%k%til dan
dik%til 1an, tersedia di la0%rat%rium?
"/ $mati di0a8a! mikr%sk%+ den,an +er0esaran 1## ( dan )## (?
;/ Gam0ar !asil +en,amatanmu dan tentukan 0a,ian70a,iann1a?
Pertan&aan
1/ Buatla! +er0edaan struktur anat%mi tum0u!an m%n%k%til dan dik%til?
"/ 2elaskan 6un,si masin,7masin, jarin,an +en1usun %r,an tum0u!an?
S2#r Pen"la"an Pr#e
NO/ ELEMEN B$NG .INIL$I SKOR
1 " ; )
1/
"/
;/
)/
*/
'/
Persia+an alat
Pelaksanaan +raktikum
Kerjasama kel%m+%k
Kemam+uan men1am+aikan +enda+at
Kemam+uan menan,,a+i +enda+at
%ran, lain
Kemam+uan mem0uat kesim+ulan
Keteran,an: Guru men,isi den,an tanda C
1. Tidak 0aik
"/ Kuran, 0aik
;/ Baik
)/ $mat 0aik
Nilai : Skor yang diperoleh x 100
Total skor maksimal
S2#r Pen"la"an La5#ran Pra2t"2um
RPP Bi%l%,i : "#1#/"#11
SMKN 1 Tekun, 7
Lumajan,
NO
/
ELEMEN B$NG .INIL$I SKOR
1 " ; )
1/
"/
;/
)/
D%rmat la+%ran
Easil Pen,amatan
Easil .iskusi
Kera+ian/Kerajinan
Keteran,an: Guru men,isi den,an tanda C
1. Tidak 0aik
"/ Kuran, 0aik
;/ Baik
)/ $mat 0aik
Nilai : Skor yang diperoleh x 100
Total skor maksimal
Men,eta!ui3 Lumajan,3 1" 2uli "#1#
Ke+ala SMK Ne,eri 1 Tekun, Guru Mata Pelajaran
.ra/ Nanik .arliana N%Ai Tri Eanda1ani3 S/Pd
NIP/ 1>';#1#= 1>=<#; " ##= NIP/ 1>=)11#' "##>#; "
##)
RPP Bi%l%,i : "#1#/"#11
SMKN 1 Tekun, 7
Lumajan,