Anda di halaman 1dari 26

ABSEILING

PENGENALAN
Aktiviti abseiling adalah merupakan salah satu aktiviti bertali yang
popular dilakukan dalam aktiviti luar. Secara asasnya ialah satu kaedah
yang digunakan untuk turun dari tempat yang tinggi.Ianya satu aktiviti
yang mencabar dan memerlukan pendekatan keselamatan yang tinggi.
Apa yang diperlukan melalui aktiviti ini ialah mempelajari teknik yang
betul di peringkat permulaan hingga akhir kerana ianya akan memastikan
anda akan mempraktikkanya dengan selamat.
Orientering pula adalah satu aktiviti yang memerlukan kemahiran
membaca peta dan kompas serta kemampuan fzikal untuk menuju
destinasi yang telah diarahkan dalam peta. Anda akan diarahkan mencari
satu titik ke kawalan ke titik kawalan yang lain dalam tempoh yang
ditetapkan. Ianya cukup mencabar fzikal dan mental ketika membuat
keputusan dalam menentukan laluan yang akan dipilih berdasarkan
kemahiran yang anda ada dalam mentafsir peta.
AKTIVITI ABSEILING
Abseiling merupakan aktiviti yang popular dalam pendidikan luar.
Aktiviti ini jika ditinjau sepintas lalu ianya dilihat amat berbahaya dan
ekstrem kerana melibatkan kekuatan dan kemahiran anda menuruni bukit
atau tempat yang tinggi. alaupun apa persepsi terhadap aktiviti ini
ianya cukup mencabar fzikal dan mental anda. !atihan dan pengamatan
yang baik amat diperlukan dalam pelaksanaan aktiviti ini. "alam
abseiling kemahiran dan kepercayaan anda kepada peralatan yang
digunakan merupakan aspek penting dalam memastikan #output$
program tercapai. %agi anda yang pertama kali melakukan aktviti ini
secara psikologinya akan berhadapan situasi dimana anda akan menilai
tahap keyakinan diri dan kemampuan peralatan serta dalam masa yang
sama anda juga berperang dengan rasa ketakutan dan gementar
&an'iety( sebelum aktiviti. )ntuk mengalaminya anda perlu mencuba
aktiviti ini untuk mengalami cabaranya secara fzikal dan mental.
PEMILIHAN TAPAK AKTIVITI
*ekara utama yang perlu diambil berat dalam aktiviti abseiling ini ialah
keselamatan. +apak aktiviti yang dipilih perlu memenuhi ciri,ciri asas
seperti berikut-
.. +apak yang dikenalpasti tidak terlalu sukar dan ianya sesuai
dengan peringkat umur aktiviti
/. +iada batuan yang longgar bila dipijak kerana boleh
menyebabkan jatuhan batu,batuan lain disekitarnya
0. *astikan tiada batuan atau permukaan yang terlalu licin
hingga menyukarkan untuk dipijak
1. 2awasan persekitaran bebas dari tiupan angin kencang yang
menyukarkan penurunan
3. +iada berlakunya sebarang runtuhan disekitar tapak
Peralatan Abseiling Dan Penjagaan
*eralatan yang baik dan berfungsi adalah perkara yang perlu diutamakan
dalam aktiviti abseiling. Ianya merupakan aktiviti yang boleh
membahayakan anda anda akan banyak bergantung dengan
peralatannya. 4ika peralatan yang digunakan tidak menepati tahap
keselamatan yang ditetapkan anda seharusnya tidak meneruskan aktiviti.
%erikut adalah berapa peralatan asas abseiling yang perlu disediakan
seperti-
.. +ali
/. +opi keselamatan
0. 2arabiner
1. Abah,abah &harness(
3. 5igure Of 6ight
7. Sarung tangan
Jenis Tali
+erdapat dua jenis tali yang biasa digunakan dalam aktiviti bertali iaitu-
+ali "inamik 8 2ebiasaanya digunakan ketika mendaki bertujuan
untuk menyerap rentapan jika pengguna jatuh dari kedudukan
asalnya. +ali dinamik ini mampu menganjal hingga 9: dari panjang
asal tali. +ali jenis ini tidak sesuai digunakan untuk aktiviti abseiling
kerana sifat keanjalannya akan menyebabkan kesusahan dalam
pengawalan dan #braking$ pada tali
+ali Statik adalah tali yang tidak bersifat sangat anjal; tali ini hanya
mampu menganjal sehingga /: hingga 3: dari kepanjangan tali
yang asal. +ali jenis ini sesuai untuk aktiviti abseiling dan ketika
aktiviti menggua &caving(
2edua,dua jenis tali ini direka dengan mengunakan rekabentuk
#KERNMANTEL. Ianya bermaksud ali ini disusun dan dua lapisan
utama yang digabungjalin dan diselaputi satu lagi permukaan nilon
diluar.
A. 26<= 8 adalah bahagian dalam tali dibuat dari lapisan
flamen nilon polymide yang dibersilang,silang. Ianya
berfungsi sebagai bahagian utama yang menjadi bahagian
utama yang paling kuat dan mampu menganjal
%. >A=+!6 8 Adalah bahagian luar tali yang melindungi
bahagian dalam; Ianya berfungsi melindungi bahagian
dalam dari rosak dan juga bertindak sebagai permukaan
tali yang bertekstur untuk gengaman yang baik. 2etika
sesuatu aktiviti dijalankan seperti abseiling bahagian
Kern
Mantle
mantle ini akan menjadi kejap dan seterusnya bertindak
melindungi 2ern dari dimasuki sebarang partikel seperti
pasir masuk kedalam.
ara Menjaga Dan Men!i"#an Tali
4angan berdiri atau memijak di atas tali kerana partikel,partikel
halus seperti pasir boleh memasuki bahagian tali dan akan
bertindak sebagai benda tajam yang akan memotong komponen
tali tanpa disedari
Sentiasa memeriksa tali secara kerap sebelum digunakan;
bersihkan bahagian yang kotor dengan air lalu dan air sabun
4ika bahagian kedua,dua hujung tali didapati telah terkeluar atau
berbulu; bakar bahagian tersebut dengan api yang kecil
4angan dedahkan tali kepada cuaca panas yang melampu
Sebelum tali disimpankan pastikan tali sentiasa berkeadaan kering
)raikan semua simpulan; gulung tali dan simpan ditempat yang
sejuk dan kering
+ali tidak sepatutnya dibiarkan disimpan begitu saja diatas lantai
gunakan bag atau guni untuk menyimpanya
+ali yang tidak digunakan perlu diuraikan dari simpulan dan jangan
dibiarkan disatu,satu tempat dalam tempoh yang lama
+ali tidak boleh disimpan bersama atau berdekatan dengan bahan
kimia; petrolkimia; peluntur; klorin dan sebagainya
4ika sesudah membasuh bahagian tali pastikan ianya dijemur di
tempat redup dan berangin
?indarkan tali anda dari basah atau lembab dan keringkannya
dengan cepat jika tali tersebut basah.
2endur atau longgarkan tali anda apabila hari hujan untuk
mengelakkannya dari mengembang yang boleh menyebabkan tali
itu putus.
?indarkan dari berjalan di atas tali atau meletakkan beban di atas
tali
4auhkan tali daripada benda tajam seperti kaca untuk mengelakkan
tali putus ketika digunakan
2etika tidak menggunakan tali; tali tersebut hendaklah diikat
dengan cara yang betul
+ali boleh menyerap debu garam ketika di tepi pantai. 4adi simpan
tali di tempat yang sesuai untuk mengelakkan daripada serangga@
Aatit setiap kali digunakan. Sesetengah tali hanya boleh bertahan
untuk digunakan sebanyak .BBB hingga .3BB kali sahaja
4angan beli tali yang telah digunapakai atau terpakai
T$#i Kesela"atan %Sa&et! Hel"et'
+opi keselamatan wajib dipakai ketika menjalankan aktiviti
4enis topi keselamatan yang digunakan ini perlu memenuhi
piawaian yang telah ditetapka oleh )IAA dan berupaya melindungi
bahagian kepala dan tengkorak ketika berlaku sebarang hentakan
kuat kepada sebarang permukaan. +opi keselamatan ini perlu
diiktiraf oleh )IAA dan memenuhi standard piawaian antarabangsa
"I= 9C1D &penyerap hentakan(.
Semua topi keselamatan yang dikeluarkan oleh pengilang perlu
mendapat pengiktirafan )IAA.Ianya diuji dan direka bagi menepati
piawaian dan selamat digunakan dalam sebarang aktiviti bertali.
Karabiner
2arabiner atau clipgate istilah yang digunakan di 6ropah dan Amerika
adalah alat yang digunakan sebagai sebahagian dari alat keselamatan
yang berfungsi menghubungkan tali pendaki dan #belayer$. Ianya
didatangkan dalam bentuk kekunci manual dan kekunci automatik dan
ianya perlu mendapat pengiktirafan )IAA.
Jenis(Jenis Karabiners
1. Karabiners Screwgate(Manual)
"igunakan untuk menghubungkan tali ke abah,abah &harness(
dimana ianya memerlukan anda memutarkan bahagian klip
yang boleh dibuka dan dilaras secara manual
/. 2arabiner 2ekunci Automatik &Auto-locking carabiners)
2arabiner jenis ini akan terkunci secara automatik
selepas dibuka. 2ebaikannya ianya dapat membantu
pendaki yang sering kali terlupa mengunci karabiner
seperti karabiner manual. *engguna hanya perlu
sentiasa memastikan klip automatik ini sentiasa bersih;
kerana jika sebaliknya ia akan merosakan fungsinya.
KEK)ATAN KARABINER
2ekuatan 2arabiner diukur dalam 2= &2ilonewton 8 unit dalam
mengukur daya(. 2ebiasaanya kekuatan karabiner adalah diantara
.B2= ke 1B2=
Satu =ewton adalah bersamaan dengan .E.B 2gf kekuatan daya
dan karabiner berupaya menahan beban sehingga .BBB2gf ke
1BBB2gf &2g of force(
ara Penjagaan Karabiner
2arabiner boleh dibasuh menggunakan air sabu dan kemudianya dikering
sepenuhnya menggunakan kompressor angin atau menggunakan
pengering rambut. *enggunaan pelincir berasaskan silikon yang disembur
juga boleh digunakan bagi membantu kelicinan fungsi karabiner. 4angan
gunakan minyak atau griss kerana ia boleh merosakkan tali; abah,abah
dan salutan nilon.
ABAH(ABAH %HARNESS'
Abah,abah &harness( digunakan untuk menghubungkan pendaki
dengan tali. 2ebiasaanya abah,abah jenis #half harness$ yang
dipakai dibahagian pinggang sering digunakan pendaki berbanding
penggunaan #full harness$ yang meliputi bahagian atas badan
hingga ke pinggang.
Semua abah,abah yang hendak digunakan perlu diperiksa sebelum
digunakan
Anda juga perlu memastikan abah,abah yang digunakan memiliki
pengiktirafan kelulusan ujian oleh )IAA dan memiliki piawaian
seperti #EN 12277 Mountaineering equipent! "arnesses! sa#et$
requireents%
FIGURE OF EIGHT
&igure o# eig"t% adalah alatan asas yang popular digunakan dalam
abseiling. Ianya sering digunakan ketika untuk aktiviti menuruni
bukit &descending( atau pun digunakan oleh #belayer# ketika aktiviti
rock climbing
#&igure o# eig"t$ ini berbentuk nombor FDF. Satu dari bahagian alat
ini bulatannya lebih besar dari bulatan yang satu lagi.
Alat ini diperbuat dari aluminium kerana ketahanannya menampung
berat.
SAR)NG TANGAN K)LIT
Sarung tangan kulit yang baik perlu digunakan bagi aktiviti
abseiling
+ujuan utama pemakaianya adalah untul membantu mengelak dari
luka &friction burn( yang disebabkan oleh kepanasan tali &rope burn(
dan alatan abseiling
ELEMEN ASAS ABSEILING
Ada empat elemen asas yang perlu anda ketahui dalam melaksanakan
aktiviti abseiling iaitu-
.. Anchor
*ekara yang paling penting dalam aktiviti abseiling ialah
dimana anda mengikat atau memasang #anchor$ utama.
*emilihan #achor$ perlu menepati beberapa aspek penting
seperti-
.. "imana anda memilih atau meletakkan #anchor$
/. 2ekuatan #anchor$ yang dipilih dan
0. 2ebolehkepercayaan &reliability( kepada #anchor$
*emilihan #anchor$ yang tepat akan memastikan
keselamatan peserta yang mengikutinya terjamin.
2eselamatan nyawa peserta akan banyak bergatung kepada
#anchor$ sepanjang aktiviti. Anda tidak akan ada kesempatan
untuk mengubah #anchor$ yang bermasalah setelah aktiviti
berjalan berlaku sebarang insiden. *astikan anda membuat
keputusan dengan bijak.
/. +ali
Adalah disarankan untuk menggunakan kaedah #double rope
abseil$ jika jarak penurunan yang agak tinggi dan jauh
kebawah.
4ika bagi jarak yang pendek anda boleh menggunakan kaedah
#single rope abseil$.
0. 2aedah
Ada dua jenis kaedah yang sering digunakan dalam aktiviti
abseiling iaitu-
a. 2aedah >ekanikal
2aedah mekanikal bermaksud anda menggunakan
#fgure of eight$ yang disambungkan kepada abah,
abah. +ali yang digunakan akan melalui #fgure of
eight$.

b. 2aedah bukan >ekanikal
2aedah bukan mekanikal ini pula anda tidak
menggunakan sebarang alat. Anda hanya bergantung
kepada tali yang dililit dibahagian badan anda. %adan
anda akan bertindak seperti sistem #fgure of eight$.
1. Anda atau pelaku aktiviti
2eberkesanan #output$ dari aktiviti abseiling banyak
bergantung kepada kemampuan anda sebagai pelaku aktiviti.
Gabungan kemahiran dan reaksi psikologi seperti ketakutan
dan kegementaran &an'iety( serta pengaruh alam sekitar
seperti keadaan cuaca dan tempat boleh mempengaruhi
aspek keberkesanan #output$ yang diinginkan.
LANGKAH ASAS MEN*EDIAKAN PERALATAN ABSEILING
)ntuk memudahkan anda memahami langkah asas menyediakan
peralatan abseiling berikut adalah gambarajah mudah aktiviti mengikut
turutan-
LANGKAH 1
Pastikan figure of
eight dan tali berada
dalam keadaan baik
sebelum digunakan
LANGKAH 2
Anchor yang dipilih perlu
memenuhi criteria
seperti memiliki
kekuatan dan selamat
LANGKAH 3
Masukkan tali ke figure of
eight seperti dalam
ditunjukkan dalam
gambarajah
LANGKAH 4
Sambungkan figure of
eight ke harness dan
pastikan jika memakai
karabiner dari jenis
screwgate ianya telah
diketatkan dengan kemas.
Serta sebelum peserta
dilepaskan periksa
keadaan pemakaian
harness adalah betul dan
kemas.
+RIENTEERING
Orientering adalah satu bentuk aktiviti sukan yang memerlukan
seseorang itu menggunakan peta dan kompas untuk menuju dari satu
titik ke satu titik kawalan yang lain. Aktiviti orienteering ini bukan hanya
memerlukan seseorang itu memiliki kemahiran membaca peta dan
kompas tetapi kemampuan fzikal dan mental juga penting dalam aktiviti
ini. %erikut adalah beberapa jenis orienteering yang popular diseluruh
dunia antaranya seperti-
.. 5oot Orienteering &berlari(
/. >ountainbike Orienteering &berbasikal(
0. 2ayak Orienteering &berkayak(
1. +rail Orienteering & )ntuk Orang kurang upaya berkerusi
roda(
3. Ski Orienteering & >enggunakan ski dan tempat bersalji(
"alam satu landasan &course( orienteering yang lengkap mengandungi-
.. *ermulaan yang ditandakan dengan bentuk tiga segi
/. %eberapa titik kawalan yang tandakan dengan bulatan
yang bernombor mengikut susunan
0. *enamat ditandakan dengan titik dua bertindih
Aontoh peta landasan orienteering yang lengkap
2esemua titik kawalan yang telah ditandakan di dalam peta akan berada
dalam persekitaran yang telah ditetapkan terpulanglah kepada individu
untuk mentafsir dan menentukan keadaan bentuk mukabumi yang
ditunjukkan didalam peta dan dipadankan. +erminologi ini dipanggil
keterangan kawalan atau #control description$ kebiasaanya diperingkat
antarabangsa ianya tidak ditulis dalam bentuk teks tetapi ianya diberikan
dalam bentuk kod atau gambarajah. "alam keadaan sebenar dimukabumi
semua titik kawalan yang telah ditandakan dalam peta akan diletakkan
penanda kawalan &control marker(.
Aontoh spefsifkasi antarabangsa untuk keterangan kawalan &control
description yang dikeluarkan oleh IO5
SEJARAH +RIENTEERING D)NIA DAN MALA*SIA
%erikut adalah kronologi sejarah perkembangan orienteering-
Sejarah awal orienteering moden bermula pada tahun .C.D.
>ajor 6rnst 2illander; *residen #Stockholm Amateur Athletic
Association$; beliau melibatkan diri dalam latihan pembangunan
atlit remaja dalam acara trek dan padang dan pada ketika itu acara
trek dan padang tidak mendapat sambutan dikalangan remaja.
%ertitik tolak dari senario itu beliau memikir bagaimana untuk
mengabungkan alam semujadi dan aktiviti larian di Sweden.
%eliau telah memperkenalkan satu aktiviti merentas desa yang
berunsur pertandingan dimana para peserta dikehendaki memilih
laluan sendiri dengan berpandukan peta dan kompas.
"engan akviti yang diperkenalkan ini >ajor 6rnst 2illander boleh dia
anggap Sebagai %apa kepada aktiviti Orienteering &5ather of
Orienteering(
Sekitar tahun .C0B sukan orienteering sudah mendapat tempat dan
popular di Sweden; =orway dan juga 5inland.
%adan antarabangsa yang pertama yang bertanggungjawab
mengembang aktiviti ini dikenali sebagai #=ordic Aommittee for
Orienteering$ .C17;
.C7. satu mesyuarat untuk menubuhkan #International
Orienteering 5ederation &IO5( # telah dijalankan di Aopenhagen.
>elalui persetujuan mesyuarat tersebut .B negara pertama yang
menjadi pengasas kepada tertubuhnya IO5. =egara yang terlibat
adalah seperti %ulgaria; Azechoslovakia; "enmark; Germany +imur;
5inland; ?ungary; =orway; Sweden; Switzerland and Germany %arat
2ejohanan pertama dilangsungkan di 6ropah diadakan di !oten;
=orway dalam tahun .C7/
"alam tahun .C77 2ejuaraan Orintering dunia yang pertama telah
diadakan di 5inland
"i >alaysia pula aktiviti orienteering mula diperkenalkan apabila
tertubuhnya *ersatuan Orienteering *ulau *inang sekitar tahun
.CD0
Seterusnya diikuti dengan penubuhan *ersatuan Orinteering
ilayah &OA( dalam tahun.CD7
Peralatan +rienteering.
*eralatan yang digunakan didalam orienteering adalah terdiri daripada-
.. *enanda kawalan dan penebuk lubang
/. 2ad 2awalan
0. 2ompass
Penan,a -a.alan ,an #eneb/- l/bang
Ianya merupakan alat yang berbentuk tiga segi yang bewarna
merah mudaEjingga dan putih sebagai tanda yang telah
ditunjukkan sebagai titik kawalan di dalam peta.
Ianya disertakan bersama penebuk lubang &puncher( yang akan
digunakan untuk menebuk kad kawalan. Setiap puncher ini akan
memiliki bentuk tebukan yang berbeza,beza.
Ka, Ka.alan
2ad ini perlu dibawa bersama,sama peserta ketika aktiviti
dijalankan ianya berfungsi sebagai kad pengesahan apabila tiba
dititik kawalan
"i dalam kad ini akan dicatatkan butiran mengenai nama
peserta; waktu bermula dan petak,petak yang bertanda untuk
ditebuk apabila tiba di titik kawalan
K$"#as +rienteering
+ujuan utama penggunaan kompas dalam aktiviti orienteering adalah
untuk membantu peserta memeriksa arah laluan dengan lebih tepat.
2ompas yang biasa digunakan dalam sukan orienteering ini kebanyakkan
adalah dari jenis #%ase *late Aompass$ %erikut adalah gambarajah
komponen kompas dan contoh kompas jenis #base plate compass$ dari
jenama silva-
2omponen asas 2ompas
Garisan Orienting Perumah Kompas !ompas "ousing#
Anak Panah Orienting Anak Panah Petunjuk "aluan
$arum kompas
2ompas sebenar dari jenama SI!HA
Te-ni-(Te-ni- Asas Dala" +rienteering
Ada beberapa teknik asas yang boleh anda gunakan dalam orienteering
antaranya seperti-
+eknik >elaras *eta
2emahiran asas yang paling utama diperlukan ialah
memahirkan diri dengan dengan penggunaan peta. Sebagai
peserta ketika orienteering memadan dan melaraskan arah
peta kearah utara dapat membantu memudahkan
pergerakkan. +erdapat dua cara melaraskan peta iaitu-
.. >emeriksa kedudukan dalam peta dan
memandankan ciri bentuk muka bumi yang sebenar
di sekeliling anda
/. >elaraskan peta dan bantuan kompas
+eknik Susur +angan &?andrails(
+eknik ini adalah teknik mudah bagi menentukan laluan yang
akan diambil. +eknik ini menggunakan panduan ciri,ciri
garisan yang mudah dikenali sebagai contoh seperti-
.. 4alanraya
/. !orong kaki
0. Sungai
1. *agar
3. 4alan keretapi
Aara ini boleh membantu memudahkan anda bergerak
sehampir mungkin ke destinasi yang anda inginkan.
+eknik +itik,+itik Sasaran
+itik sasaran adalah merupakan satu kaedah dimana anda
boleh menggunakan ciri,ciri atau petunjuk yang jelas yang
terletak berhampiran pada ciri garisan. Antara contoh ciri
yang boleh digunakan ialah seperti simpangEselekoh; sungai;
hujung ataupun penjuru pagar. Ini boleh anda lakukan
sebelum anda tiba ke lokasi yang anda sedang tujui dan boleh
juga di gunakan bersama,sama teknik susur tangan.
+eknik ini mudah kerana anda hanya perlu memasti dan
memilih titik sasaran yang paling hampir dengan lokasi yang
ingin anda tuju. Apabila anda telah hampir tiba ke titik
sasaran; perlahankan pergerakkan dan kemudian pastikan
jarak dan arah yang hendak dituju untuk menghampiri titik
kawalan.
+eknik #<elocation$
+eknik ini boleh anda gunakan ketika anda berada dalam
keadaan tidak pasti dengan kedudukan sebenar dimana anda
berada ataupun anda telah tersesat. Antara panduan yang
anda boleh gunakan adalah sepeti-
.. 4angan panik jika anda telah tersesat. %erehat
sebentar
/. 4angan bergerak atau merayau,rayau atau cuba
mencari arah
0. !araskan peta anda anda ke arah utara dan cuba
bandingkan ciri muka bumi yang ditunjukkan
dalam peta
1. 4ika anda masih tidak pasti dengan kedudukan
anda; cuba ingati kembali ciri terakhir yang telah
anda lalui dan semak semula dengan peta anda
3. Setelah berehat anda masih berada dalam
keadaan tidak pasti; cuba bergerak ke arah ciri
garisan yang jelas kemudian dapatkan kedudukan
anda dan teruskan pergerakkan ke titik kawalan
7. 4ika masih tidak pasti anda disarankan
mendapatkan bantuan atau cuba mencari jalan
balik ke titik permulaan
Pr$se,/r Asas +rienteering
%erikut adalah beberapa prosedur asas dalam aktiviti orienteering-
.. *endaftaran dan *ermulaan
"aftarkan diri dengan mengisi butiran penting dalam kad
kawalan. *ilihlah landasan yang bersesuaian dan mudah
untuk dilalui. Serahkan semula kad kawalan anda dan
dapatkan masa mula.
Apabila tiba giliran anda dapatkan peta dan pergi ke
garisan permulaan. +entukan kad kawalan dan peta yang
anda ambil adalah betul. 4ika anda diarahkan menyalin
peta; salin dan bersedia untuk bermula
!araskan peta dan ambil arah laluan dan mulakan larian
anda ke titik kawalan yang pertama dan seterusnya
/. "i Garisan *enamat
Serahkan kad kawalan anda dengan segera apabila
sampai ke penamat kepada urusetia teknikal penamat
kemudian pastikan masa anda menamatkan larian
dicatakan pada kad
%eredar dari tempat penamat dan tunggu keputusan
pertandingan
0. *embatalan *enyertaan
*eserta anda diberikan status #"id =ot 5inish$ &"=5( atau
pembatalan jika berlaku perkara,pekara seperti berikut-
Gagal memulangkan kad kawalan
+idak menebuk kad kawaln dengan selengkapnya
+ebuk tidak tepat dan terkeluar dari kotak dari petak
+ebukan yang tidak jelas dan berubah corak
Gagal membantu peserta lain yang memerlukan
bantuan ketika kecemasan
>eniup wiesl dengan alasan munasabah
>enaiki kenderaan kecuali bagi acara yang dibenarkan
Auba menipu semasa pertandingan
R)J)KAN
Graydon and 2urt ?anson &/BB/(. >ountaineering- +he 5reedom of the
?ills. +he >ountaineers. Seattle
Grath ?attingh &/BB1(. <ock and all Alimbing- +he 6ssential Guide to
6Iuipment and +echniIues. =ew ?olland *ublisher. )nited 2ingdom
2evin alker &.CCD(. !earn <ock Alimbing in A eekend. "orling 2indsley.
!ondon
*owers &.CC0(. ilderness >outaineering. Stackpole %ooks. )SA
GeoJrey %udworth &/BB0(. 2nots. Sterling *ublishing. =ew Kork