Anda di halaman 1dari 3

RESUME

DATA PERIBADI
Nama : Muhammad Zawiruddin bin Zubir
Alamat : No. 129 A, Kampung Juasseh Tengah,
2!!! Kuala "ilah, Negeri #embilan
No. Tele$on : %h&p' !1()*+2!,,-
%r' !*)+,1,191
Tari.h /ahir : 11 0gos 19,9
Tempat /ahir : 1ospital Kuala "ilah
Jantina : /ela.i
#tatus "er.hawinan : 2u3ang
No. Kad "engenalan : ,9,11)!-)-1,-
4mur : 2( Tahun
Alamat 5mel : .d6le.iu,978ahoo.9om
KELAYAKAN AKADEMIK
"endidi.an Tinggi
Jul. 2!!)No:. 2!12: Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (PISMP
Pendidikan I!"am Seko"ah Rendah
;nstitut "endidi.an <uru, Kampus "endidi.an ;slam,
2angi, #elangor.
"endidi.an Menengah
Jan. 2!!-)=is. 2!!*: Siji" Pe"ajaran Ma"a#!ia (SPM$ %A& 'B& '(
#2" ;ntegrasi Jempol,
2atu Ki.ir, N#=K.
Jan. 2!!2)=is. 2!!+: Peni"aian Menengah Rendah (PMR$ )A
#2" ;ntegrasi Jempol,
2atu Ki.ir, N#=K
PROFIL DIRI
"endidi.an >endah
Jan. 199*)=is. 2!!1: Ujian Peni"aian Seko"ah Rendah (UPSR$*A +B
#e.olah Kebangsaan Juasseh Tengah,
Kuala "ilah, N#=K
PEN,ALAMAN MEN,A-AR
Ma9. 2!11)Apr. 2!11: Prak.ikum I
#e.olah Kebangsaan #e.s8en ,
2andar 2aru 2angi, #elangor =arul 5hsan
Mata "ela3aran:
"emulihan 2ahasa Mela8u ? Matemati.
%"emulihan Tahun ( dan 2'
Jun. 2!1!)0gos. 2!1!: Prak.ikum II
#e.olah Kebangsaan #au3ana ;mpian,
Ka3ang, #elangor =arul 5hsan.
Mata "ela3aran:
1' "emulihan 2ahasa Mela8u dan Matemati.
%"emulihan Tahun 2'
2' 2ahasa Mela8u %Tahun ('
Jan. 2!12)Apr. 2!12: Prak.ikum III
#e.olah Kebangsaan Morib
2anting, #elangor =arul 5hsan.
Mata "ela3aran:
1' "emulihan 2ahasa Mela8u dan Matemati.
%"emulihan Tahun 2 dan ('
2' Matemati. %Tahun +'
Jun. 2!12) Julai 2!12: In.ern!hi/
#e.olah Kebangsaan Morib
2anting, #elangor =arul 5hsan.
Mata "ela3aran:
"emulihan 2ahasa Mela8u
%"emulihan Tahun 2'
KURSUS0 PR1,RAM YAN, DI2ADIRI
1,)1! 0gos 2!! : Kongre! Pa.rio.i!me Remaja
PROFIL DIRI
Tempat : "usat Kon:ens8en Antarabangsa
"utra3a8a %";@@'
"engan3ur : Kementerian "ela3aran Mala8sia
2+ April 2!!, : Bengke" Penga3araan Peringka. A!a!
Tempat : ;"< Kampus "endidi.an ;slam
"engan3ur : Jabatan "enga3ian Mela8u
11)12 Julai 2!!, : Program Perkhemahan Murid Tahun * (4556
Tempat : #K Taman "antai #epang "utra
"engan3ur : "anitia 2ahasa Mela8u
2-)2 April 2!!9 : Kur!u! Ke/im/inan Pe"ajar
Tempat : Telu. 2ati. >esort, /umut "era.
"engan3ur :Jabatan 1al 5hwal "ela3ar dengan
Ker3asama Jawatan.uasa "erwa.ilan "ela3ar
!+)! Mei 2!!9 : Kur!u! Bina In!an ,uru
Tempat : Telo. Kemang, "ort =i9.son
Negeri #embilan
"engan3ur : Jabatan <era. Ker3a Ko.uri.ulum
2- April 2!1! : Maj"i! A/re!ia!i I"mu
(A-K Pe"ak!ana$Se.iau!aha
Tempat : 1otel 5Auatorial, 2angi
"engan3ur : Kole3 Kediaman #iti Khadi3ah
1 Ma9 2!11 : Bengke" Pem7inaan Bahan Ban.u Be"ajar (BBB
Tempat : ;"< Kampus "endidi.an ;slam
"engan3ur : Jabatan Matemati. dengan
Ker3asama ";#M" -.!* %"endidi.an "emulihan Khas'
1()1+ 0.t 2!11 : Program In.egra!i Tera/i da"am Pend8 Pemu"ihan
Tempat : @oBB8 1otel, "ort =i9.son
"engan3ur : "ersatuan "endidi.an "emulihan
;"< Kampus "endidi.an ;slam
PROFIL DIRI
RU-UKAN

"n. >ahimah binti Caa9ob
"ens8arah,
;"< Kampus "endidi.an ;slam,
+(*- 2andar 2aru 2angi, #elangor.
Tel: !(),92-!(**

5n. MaaDmor bin Cusso$
"ens8arah,
;"< Kampus "endidi.an ;slam,
+(*- 2andar 2aru 2angi, #elangor.
Tel: !(),92-!(**