Anda di halaman 1dari 3

Panitia Pendidikan Seni

SJK(T) Perai,
13600, Perai,
Pulau Pinang.

Guru-guru
SJK(T) Perai,
13600 Perai,
Pulau Pinang. 21.3.2012
Tuan/Puan
Surat Panggilan Mesuarat Panitia Pendidikan Seni !isual/ "unia Seni !isual kali
kedua 2012
#ntuk $aklu$an se$ua, Mesuarat Panitia Pendidikan Seni !isual/ "unia Seni
!isual akan $engadakan $esuarat se%erti keteta%an &erikut'
Tarik( ' 26.3.2012
)ari ' *snin
Masa ' 02.00 %etang
Te$%at ' +ilik Mesuarat
2. ,genda
1. #-a%an ,luan
2. Pengesa(an $init $esuarat
3. %erkara &er&angkit
.. )al-(al lain
/. #-a%an Penanggu(an
3. Ke(adiran dan ker0asa$a tuan/%uan dida(ului dengan ri&uan teri$a kasi(.
Sekian.
Saa 1ang Men0alankan Tugas,
..............................................
(2ik ,.K3$at(i)
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL PERAI
MINIT MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL/DUNIA SENI
VISUAL KALI KEDUA
Tarik( ' 26.3.2012
)ari ' *snin
Masa ' 2.00 %etang
Te$%at ' +ilik Mesuarat
Ke(adiran'
1. 2ik ,.K3$at(i
2. Pn.Sal4a
3. Pn.K.Ku$ut(a
.. Pn.P.5alit(a
/. Pn.P.Gaat(ree
6. Pn.P.Ka6it(a
7. 2ik.S.Ka$ala6alli
1.0 Ucapan Penge!"#
1.1Pengerusi $engalu-alukan ke(adiran se$ua guru.
$.0 Penge"a%an &#n#' &e"(!aa'
2.1 $init $esuarat ang lalu tela( di&entangkan dan disa(kan.
).0 pe*aa+pe*aa ,e,ang*#'
3.1 #0ian Pendidikan Seni %ada %e%eriksaan %enggal 1.
3.2 Guru-guru 0uga di$inta untuk $e$%el&agaikan akti6iti seni dala$
%enga0aran dan %e$&ela0aran.
3.3 Penggunaan %eralatan seni ( 4arna air 8 kra3n) 0uga turut
di&in-angkan.
-.0 P.ga& pen#ng*a'an
..1 Guru-guru di$inta untuk $e$%el&agaikan akti6iti seni .
..2 Selain itu, guru-guru 0uga di$inta untuk $e$&erikan %er(atian ke%ada
$urid seder(ana dan le$a(.
..3 guru-guru di$inta untuk $engu$%ulkan (asil (seni) $urid untuk
di%a$erkan.
/.0 Ha0+%a0 0a#n
/.1 Mena$&a(kan %eralatan seni.
/.2 Mengadakan %ertandingan $elukis untuk $en-ungkil &akat $urid-
$urid.
/.3 Se$ua guru Pendidikan Seni di$inta untuk $elaksanakan akti6iti-
akti6iti ang di&in-angkan dengan &erkesan.
1. Pengerusi $engak(iri $esuarat dengan u-a%an ri&uan teri$a kasi(.
2. Mesuarat ditanggu(kan %ada %ukul 3.30 tenga((ari.
"isediakan 3le(' "ise$ak 3le('
.................................. ..................
.............
(2*K ,.K9M,T)*)
(P:.M.M,);S<,=*)
Ketua Panitia Pendidikan Seni !isual/ PK
P;:T,"+*=,:
"unia Seni !isual