Anda di halaman 1dari 20

Peperiksaan Pendidikan Moral Tingkatan 3

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER 1


PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN 3

SEKOLAH MENENGAH KEANGSAAN SERIAN
MASA ! 1 "AM
##################################################
##################
"ANGAN $KA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIERITAH$
1. Kertas ini mengandungi dua bahagian soalan.
2. a%agian A terdiri daripada soalan aneka pilihan
Soalan 1 hingga 40
3. a%agian soalan subjektif
Soalan 41 hingga 50
Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak.
a!apan"

1 #
2 #
3 $
4 $
5 $
6 #
% $
& $
' #
1
0 #
1
1 #
1
2 $
1
3 (
1
4 $
1
5 #
1
6 )
1
% $
1
& (
1
' (
2
0 $
2
1 #
2
2 #
2
3 )
2
4 #
2
5 $
2
6 $
2
% )
2
& #
2
' )
3
0 (
3
1 (
3
2 (
3
3 )
3
4 $
3
5 (
3
6 )
3
% $
3
& )
3
' $
4
0 $4
1 keikhlasan
4
2 pegangan
4
3 amanah
4
4
bertanggungja!a
b
4
5 kesungguhan
4
6 cemerlang
4
% produkti*iti
4
& kesejahteraan
4
' kon+ik
5
0 hemah tinggi

Pilih jawapan yang paling sesuai.

1 Semua perlakuan di ba!ah menunjukkan nilai bertanggungja!ab, kecuali
( seorang pengurus s-arikat men-ediakan laporan -ang lengkap dan tanpa
sebarang kesalahan.
# para pelajar menghabiskan masa terluang di pusat.pusat siber.
$ juruterbang memeriksa keadaan kapal sebelum memulakan penerbangan.
) cikgu memeriksa buku kerja pelajar dengan teliti.


2 /ilih kepentingan nilai toleransi.
0 1e!ujudkan keamanan dalam mas-arakat
00 1engelakkan perselisihan faham
000 1engelakkan pergaduhan
02 1encetuskan isu perkauman
( 0 dan 00 $ 00,000 dan 02
# 0,00 dan 000 ) Semua di atas


3 Setiap kelakuan di ba!ah menunjukkan nilai hemah tinggi, ke&'ali
( 3osli bertutur secara sopan dan lemah lembut kepada semua orang, tidak kira
-ang tua atau -ang muda.
# 3a4dah tidak menggunakan kata.kata kesat dalam pertuturann-a.
$ 5unainah suka bermegah.megah apabila memperoleh keputusan -ang
cemerlang dalam peperiksaan.
) 6ong $hai duduk dengan sopan di hadapan tetamu.
4
( dalam rajah di atas ialah
( 1elaksanakan tugas dengan baik
# Sabar
$ #eradab sopan
) 1enjaga maruah diri.

5

( ialah nilai
( amanah $ bertanggungja!ab
# harga diri ) hemah tinggi


6 /erkataan bertanggungja!ab bermaksud
( berani menghadapi sesuatu tugas -ang diberikan.
# kesanggupan untuk memikul sesuatu tugas dengan sempurna
$ perasaan bangga apabila diberi keperca-aan melakukan sesuatu tugas.
) ketabahan dalam men-iapkan sesuatu tugas

% 1engapakah sikap bertanggungja!ab perlu dipraktikkan oleh setiap indi*idu7
( mudah mengambil hati majikan
# dapat me!ujudkan mas-arakat -ang
suka bersaing.
$ dapat melakukan sesuatu tugas
dengan sempurna.
) dapat mengurangkan kos
/erbelanjaan.

& (pakah nilai -ang perlu menjadi pegangan setiap kakitangan kerajaan terhadap
piagam pelanggan -ang dipamerkan di pejabat7
( 3asional
# Keadilan
$ #ertanggungja!ab
) Kesedaran

' 6ang berikut merupakan ciri.ciri buda-a cemerlang ke&'ali
( sentiasa berda-a saing
# mementingkan kuantiti daripada
kualiti
$ mempun-ai !a!asan untuk
mencapai kecermerlangan
) mengamalkan etika dan moral di
dalam sesebuah organisasi.

10 1esin fotostat telah rosak ketika digunakan oleh (iman. (pakah tindakan -ang
sepatutn-a dilakukan oleh (iman7
( 1eninggalkan mesin fotostat begitu
sahaja.
# 1elaporkan kerosakan kepada
bahagian pengurusan.
$ 1encuba membaiki kerosakan
tersebut.
) 1enuduh orang lain -ang
merosakkan mesin tersebut.

11 (pakah kepentingan sikap berhemah tinggi dalam pergaulan seharian7
( dapat mempamerkan kebaikan diri
# dapat mengelakkan perselisihan
faham
$ mudah menerima simpati daripada
orang lain
) meningkatkan kebolehan diri
indi*idu.
12 (ntara berikut, perlakuan -ang manakah bukan menggambarkan nilai hemah
tinggi7
( mengakui kesalahan -ang telah
dilakukan.
# tidak bersangka buruk terhadap
orang lain
$ berasa malu apabila menerima
teguran
) bersedia memperbaiki kelemahan
diri.

13 8ilai hemah tinggi merupakan kompenan kesopanan dan kesusilaan -ang
terkandung dalam prinsip
( 3ukun 8egara
# /iagam 8egara
$ 3ang 9ndang.9ndang
) /erlembagaan 8egara

14 )alam suatu mes-uarat, Ka*itha telah ditegur oleh majikann-a di hadapan
rakan.rakann-a -ang lain. Ka*itha sepatutn-a
0 tidak bertegur dengan majikann-a
00 menerima teguran itu dengan hati
-ang terbuka.
000 berusaha memperbaiki dirin-a.
02 tidak mengendahkan teguran
tersebut.
( 0 dan 00 $ 00 dan 000
# 0 dan 02 ) 000 dan 02

15 (malan berhemah tinggi ketika menerima kritikan mencerminkan perkara
berikut, ke&'ali
( kebaikan hati
# kehebatan diri
$ kerendahan hati
) kemuliaan peribadi

16 0ndi*idu -ang mengamalkan sikap toleransi akan
0 mengambil peluang untuk mencari
kesalahan orang lain.
00 enggan memahami masalah -ang
dihadapi oleh orang lain.
000 sentiasa menga!al tingkah laku dan
emosi.
02 mengelakkan diri dalam sebarang
pertelingkahan.
( 0 dan 00 # 0 dan 02
$ 00 dan 000 ) 000 dan 02

1% (ntara berikut, pern-ataan -ang manakah tidak menerangkan nilai toleransi7
( bersedia memaafkan orang lain
# menghormati hak orang lain
$ memberi bantuan kepada saudara.
mara sahaja
) menerima teguran atau pandangan
orang lain

1& 6ang berikut merupakan ciri.ciri toleransi ketika men-elesaikan sesuatu
masalah7
0 menghormati pendapat orang lain
00 sentiasa berpandangan positif
000 sentiasa bersaing untuk
mengeluarkan pendapat -ang terbaik
02 saling men-alahkan antara satu
dengan -ang lain
( 0 dan 00 $ 00 dan 000
# 0 dan 02 ) 000 dan 02

1' /erbuatan -ang manakah tidak menggambarkan nilai toleransi7
( (i:ad sentiasa mencurigai ka!ann-a -ang pernah melakukan kesalahan
# )aniel sentiasa menga!al emosin-a ketika men-elesaikan sesuatu masalah
$ ;risha sentiasa bersabar apabila dikritik dan ditegur oleh rakann-a
) )ahlia sentiasa tenang apabila menghadapi masalah

20. Sesuatu masalah atau kon+ik boleh diselesaikan dengan
( berkongsi masalah dengan ramai
orang
# memba!a masalah tersebut ke
muka pengadilan
$ berbincang untuk mencari jalan
pen-elesaian masalah
) menggunakan kekerasan untuk
men-elesaikan masalah.

21. (pakah -ang akan terjadi sekiran-a alam sekitar tidak ditadbir dengan baik7
1. Keseimbangan ekosistem akan terjejas
2. Struktur tanah menjadi tidak seimbang
3. 1anusia akan hidup dalam keadaan tertekan
4. Kebahagiaan manusia dan makhluk lain akan tergugat
(. 0, 00 dan 000
#. 0, 00 dan 02
$. 0, 000 dan 02
). 00, 000 dan 02

22. 1engapakah hutan perlu dipulihara7
1. Kerana hutan merupakan ka!asan tadahan air
2. Kerana hutan menjadi tempat tinggal manusia
3. Kerana hutan mampu memberikan pulangan -ang luma-an
4. Kerana hutan merupakan habitat +ora dan fauna
(. 0 dan 00
#. 0 dan 02
$. 00 dan 000
). 000 dan 02

23. 1engapakah kita perlu mengekalkan keindahan alam sekitar7
(. Kerana alam sekitar mampu mempengaruhi kehidupan kita
#. Kerana alam sekitar dapat menjamin keka-aan manusia
$. Kerana alam sekitar menghasilkan ka-u.ka-an -ang berharga
). Kerana alam sekitar merupakan kha:anah -ang sangat bernilai
24. ;erdapat sesetengah pihak -ang memburu hidupan liar semata.mata untuk
(. 1emperlihatkan kehebatan berburu
#. 1endapatkan organ sebagai pena!ar pen-akit
$. 1emuaskan nafsu berburu
). 1enghapuskan spesies hai!an tersebut

25. (ntara berikut, -ang manakah )'kan ciri.ciri orang -ang amanah7
(. Sentiasa berpegang kepada janji
#. 1engamalkan nilai membenci rasuah
$. 1enggunakan kuasa -ang diberi dengan se!enang.!enangn-a
). 1elaksanakan tugas -ang diberikan dengan sempurna

26. 6ang berikut merupakan etika kerja -ang perlu diamalkan, ke&'ali
(. 1eningkatkan kecekapan kerja
#. 1enekankan da-a pengeluaran dan mutu -ang tinggi
$. 1emberi keutamaan kepada kepentingan indi*idu
). 1enunjukkan kesetiaan kepada negara dan organisasi tempat bekerja

2%. (pakah langkah -ang perlu diambil oleh kerajaan untuk mengelakkan
penerokaan hutan se!enang.!enangn-a7
(. 1engharamkan pengusaha balak memasuki hutan
#. 1e!artakan ka!asan hutan persendirian
$. 1emelihara lebih ban-ak hai!an liar
). 1enguatkuasakan akta dan undang.undang -ang lebih tegas

2&. (pakah implikasi daripada sikap seseorang pekerja -ang tidak amanah7
(. 1engubah struktur pentadbiran sesebuah organisasi
#. 1enjejaskan produkti*iti sesebuah organisasi
$. 1empengaruhi pekerja -ang lain
). 1enimbulkan kemarahan pekerja lain

2'. #erikut merupakan tindakan -ang perlu ada dalam 0krar 0ntegriti /erkhidmatan
(!am, ke&'ali
(. 1emupuk nilai membenci rasuah
#. 1ematuhi sepenuhn-a kod <tika abatan
$. #ekerjasama dengan mana.mana pihak untuk memerangi rasuah
). 1elaporkan sebarang kegiatan jena-ah kepada pihak polis

30. /ada pendapat anda, mengapakah terdapat pihak -ang melakukan pembalakan
secara haram7
1. 0ngin mengaut keuntungan semata.mata
2. 1enganggap alam sekitar hak indi*idu
3. 1engeksploitasi ka:anah hutan -ang bernilai
4. 0ngin menghapuskan hidupan liar
(. 0, 00 dan 000
#. 0, 00 dan 02
$. 0, 000 dan 02
). 00, 000 dan 02

31. Sikap amanah perlu dipupuk sejak kanak.kanak supa-a
(. 1ereka tidak terpengaruh dengan buda-a negatif
#. 1ereka dapat menaikkan imej keluarga
$. 1ereka sentiasa disanjung tinggi oleh mas-arakat
). 1ereka dapat berbangga dengan diri mereka

32. (pakah -ang dimaksudkan dengan menjaga maruah diri7
(. 1enjaga nama baik diri dan keluarga
#. 1empun-ai ke-akinan diri -ang tinggi
$. 1enunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang -ang diceburi
). 1elibatkan diri dalam akti*iti sosial dan kemas-arakatan

33. (ntara berikut, -ang manakah )'kan cara untuk meningkatkan harga diri7
(. 1empun-ai pegangan agama -ang kukuh
#. 1enjalinkan hubungan mesra dengan anggota mas-arakat
$. 1empun-ai nilai moral dan akhlak -ang tinggi
). 1embanding be:akan kelebihan -ang ada pada diri dan orang lain

34. 6ang berikut perlakuan indi*idu -ang mengamalkan ga-a hidup sihat dari segi
emosi, ke&'ali
(. #erupa-a men-elesaikan sesuatu masalah
#. Sabar dan tabah ketika berhadapan dengan masalah
$. Sering meletakkan kesalahan terhadap diri sendiri
). Sentiasa bersikap tenang dan sabar

35. (pakah kesan -ang akan timbul sekiran-a kita tidak mempun-ai harga diri7
1. 1udah terjebak dengan gejala negatif
2. )ipandang serong oleh mas-arakat
3. =ilang pekerjaan dan sumber pendapatan
4. Struktur keluarga tidak akan berkembang
(. 0 dan 00
#. 0 dan 02
$. 00 dan 000
). 000 dan 02

36. (pakah kepentingan mengamalkan sikap amanah dalam melaksanakan sesuatu
tugas7
(. 1endapat pujian daripada pihak atasan
#. )apat memperbaiki kelemahan -ang ada pada diri
$. )apat mempamerkan nilai murni -ang ada pada diri
). 1eraih keperca-aan dan ke-akinan daripada orang lain
3%.#agaimanakah cara untuk mengelakkan diri daripada terjebak dengan gejala
negatif7
(. 1encuba sesuatu -ang baru
#. 1emperca-ai orang -ang baru dikenali
$. #ijak memilih rakan seba-a
). 1engelakkan diri daripada bergaul
dengan orang lain

3&. (pakah peranan remaja untuk menangani gejala sosial7
1. 1elibatkan diri dalam akti*iti kemas-arakatan
2. 1enjaga perlakuan diri di hadapan orang -ang tidak dikenali
3. #erpegang teguh kepada ajaran agama
4. 1enjauhkan diri daripada perlakuan negatif
(. 0 dan 00
#. 0 dan 02
$. 00 dan 000
). 000 dan 02

3'. 6ang berikut, -ang manakah )'kan ciri.ciri toleransi7
(. saling memahami
#. saling menghormati
$. mementingkan diri
). ber4kiran terbuka

40. (pakah de4nisi nilai berdikari7
(. tanggungja!ab terhadap tugasan
#. berbudi pekerti dan beradab sopan dalam pergaulan
$. kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu dengan usaha sendiri
). menerima kritikan orang lain dengan
4kiran terbuka


Soalan 41 hingga 50.

0si tempat kosong dalam pern-ataan di ba!ah dengan ja!apan -ang sesuai.

hemah tinggi amanah kesejahteraan pegangan
cemerlang konfik bertanggungjawab keikhlasan
produktiviti kesungguhan

41 Seseorang pekerja mestilah menjaga imej s-arikatn-a dan mencurahkan bakti
dengan penuh >>>>>>>>>>>>>>.

42 /rinsip akhlak atau nilai moral perlu menjadi>>>>>>>>>>>>..dan garis
panduan bagi seseorang semasa melakukan sesuatu pekerjaan.

43 <ncik Samsudin seorang pekerja -ang berpegang teguh pada etika kerja. )ia
sama sekali
tidak melakukan sebarang perbuatan -ang boleh menjatuhkan imej s-arikat
ke!angan tempat dia bekerja. )ia ialah seorang -ang >>>>>>>>>>>>

44 0ndi*idu -ang mengamalkan sikap amanah merupakan indi*idu -ang
>>>>>>>>>>>.

45 8ilai bertanggungja!ab dapat memupuk sikap>>>>>>>>>>>>>>
dalam pekerjaan.

46 Sikap bertanggungja!ab penting untuk me!ujudkan buda-a kerja -ang
>>>>>>>>> bagi sesebuah organisasi.

4% /ekerja -ang melakukan sesuuatu pekerjaan dengan bersungguh.sungguh
dapat membantu meningkatkan >>>>>>>>>>> s-arikat.

4& Sikap bertoleransi perlu diamalkan oleh setiap lapisan mas-arakat untuk
me!ujudkan >>>>>>>>>>>>>> hidup.

4' Sikap saling menghormati pendapat dan perasaan orang lain amat penting
dalam pen-elesaian sesuatu>>>>>>>>>>..

50 /elajar -ang mempun-ai nilai>>>>>>>>>>>>.>>. akan sentiasa
menilai kelakuan diri dan cuba mengatasi kelemahan diri agar dirin-a berbudi
pekerti mulia dalam pergaulan seharian.