Anda di halaman 1dari 8

SULIT 5227/2 (P)

LAMPIRAN A
BORANG MARKAH INDIVIDU
Nombor Soalan :
Nama :
Nombor Kad Pengenalan :
Angka Giliran :
Nombor Pusat :
Tilawah (30 Markah)
Bil Perkara dinilai
Skala
Markah
Skor
Calon
Catatan
1 Tajwid.
- Nun Sakinah / Tanin
- Nun / Mim Bertas!did
- Mad Asli dan "ar#ei
- $aka% dan &btida'
- Mim Sakinah
- (a dan )am
Cemerlang
*1+ , -./
Sederhana
*.0 , 11/
)emah
*.. , .+/
- a!ahah.
- &ntonasi baik
- 2elas sebutan
- Berlah3ah Arab
- )an4ar ba4aan
- Makhra3 !ang te5at
Cemerlang
*.6 , 1./
Sederhana
*.1 , .0/
)emah
*.. , .7/
28M)A9 SK:(
Nama Pentaksir :
Tandatangan Pentaksir :
Tarikh :
Lihat sebelah]
5227/2 (P) 200 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
SULIT 5227/2 (P)
LAMPIRAN B (")
BORANG MARKAH INDIVIDU
Nombor Soalan :
Nama :
Nombor Kad Pengenalan :
Angka Giliran :
Nombor Pusat :
Ha#a$a% &'rah (a!i% (30 Markah)
Bil Perkara dinilai
Skala
Markah
Skor
Calon
Catatan
1 Ha#a$ da% la%)ar.
- Ba4aan lan4ar
- 9a%a; keseluruhan
- Ba4aan se4ara tadwir
Cemerlang
*1- , 1+/
Sederhana
*.6 , 11/
)emah
*.. , .0/
- Tajwid.
- Nun Sakinah / Tanin
- Nun / Mim Bertas!did
- Mad Asli dan "ar#ei
- $aka% dan &btida'
- Mim Sakinah
- (a dan )am
Cemerlang
*.< , 1./
Sederhana
*.+ , .6/
)emah
*.. , .1/
7 a!ahah.
- &ntonasi baik
- 2elas sebutan
- Berlah3ah Arab
- )an4ar ba4aan
- Makhra3 !ang te5at
Cemerlang
*.1 , .+/
Sederhana
*.- , .7/
)emah
*.. , .1/
28M)A9 SK:(
Nama Pentaksir :
Lihat sebelah]
5227/2 (P) 200 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
ii
SULIT 5227/2 (P)
Tandatangan Pentaksir :
Tarikh :
LAMPIRAN B (*)
BORANG MARKAH INDIVIDU
Nombor Soalan :
Nama :
Nombor Kad Pengenalan :
Angka Giliran :
Nombor Pusat :
Ha#a$a% &'rah al+&ajdah (30 Markah)

Bil Perkara dinilai
Skala
Markah
Skor
Calon
Catatan
1 Ha#a$ da% la%)ar.
- Ba4aan lan4ar
- 9a%a; keseluruhan
- Ba4aan se4ara tadwir
Cemerlang
*1- , 1+/
Sederhana
*.6 , 11/
)emah
*.. , .0/
- Tajwid.
- Nun Sakinah / Tanin
- Nun / Mim Bertas!did
- Mad Asli dan "ar#ei
- $aka% dan &btida'
- Mim Sakinah
- (a dan )am
Cemerlang
*.< , 1./
Sederhana
*.+ , .6/
)emah
*.. , .1/
7 a!ahah.
- &ntonasi baik
- 2elas sebutan
- Berlah3ah Arab
- )an4ar ba4aan
- Makhra3 !ang te5at
Cemerlang
*.1 , .+/
Sederhana
*.- , .7/
)emah
*.. , .1/
28M)A9 SK:(
Lihat sebelah]
5227/2 (P) 200 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
iii
SULIT 5227/2 (P)
Nama Pentaksir :
Tandatangan Pentaksir :
Tarikh :
LAMPIRAN ,
BORANG MARKAH INDIVIDU
Nombor Soalan :
Nama :
Nombor Kad Pengenalan :
Angka Giliran :
Nombor Pusat :
Ba)aa% Hadi-h ("0 Markah)
Bil Perkara dinilai
Skala
Markah
Skor
Calon
Catatan
Kelan4aran= "asahah dan tatabahasa
- 2elas sebutan
- Berlah3ah Arab
- )an4ar ba4aan
- Baris !ang te5at
- Makhra3 !ang te5at
Cemerlang
*.1 , .+/
Sederhana
*.- , .7/
)emah
*.. , .1/
28M)A9 SK:(
Nama Pentaksir :
Tandatangan Pentaksir :
Tarikh :
Lihat sebelah]
5227/2 (P) 200 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
iv
SULIT 5227/2 (P)
LAMPIRAN D
Lihat sebelah]
5227/2 (P) 200 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
v
SULIT 5227/2 (P)
LAMPIRAN E
CONTOH SURAT RASMI
PERLANTIAN SE!A"AI PENTASIR SEOLAH
________________________________________________________________________
Ruj. Tuan :
Ruj. Kami :
Tarikh :

Tuan,
PENTASIRAN LISAN !ERASASAN SEOLAH ( PL!S ) 2##7
MATA PELA$ARAN PENDIDIAN AL%&URAN DAN AL%SUNNAH
PERLANTIAN SE!A"AI PENTASIR SEOLAH
Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk
2 !ehu"ungan itu, suka#ita dimaklumkan "aha$a tuan telah dilantik se"agai
%entaksir %enilaian &isan 'erasaskan !ekolah ( %&'! ) tahun 200*
+ %ihak sekolah amat "er"esar hati atas kesudian tuan menerima perlantikan ini
, !emuga tuan dapat menjalankan tanggungja$a" dan amanah ini dengan penuh
#emerlang
Kerjasama tuan terle"ih dahulu diu#apkan terima kasih
!ekian
- './KH0DM1T 23T2K 3.41/1 -
!aya yang menurut perintah,
( )
%engetua,
Lihat sebelah]
5227/2 (P) 200 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
vi
SULIT 5227/2 (P)
LAMPIRAN '
CONTOH SI$IL
&ogo !ekolah
Dengan ini diperakui "aha$a5
3ama %elajar
3o Kad pengenalan
1ngka 4iliran
Telah mengikuti dan menyempurnakan
%entaksiran &isan 'erasaskan !ekolah (%&'!)
!ijil %elajaran Malaysia
'agi Matapelajaran
PENDIDIAN AL% &URAN DAN AL%SUNNAH
()*(+e+ Pe+ta,si-a+ Pe-i+.,at Pe+/a*aia+
1yat al-6uran (Tila$ah) Cemerlang
1yat al-6uran (Ha7a8an) Cemerlang
Hadis ('a#aan) Cemerlang
Tandatangan Tandatangan
_____________ _____________
(%engetua) (%entaksir)
Lihat sebelah]
5227/2 (P) 200 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
vii
SULIT 5227/2 (P)
Lihat sebelah]
5227/2 (P) 200 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
viii