Anda di halaman 1dari 5

BIL PERKARA

1 PANDUAN PEMARKAHAN
- Tilawah (30%)
- Bacaan Hadis (10%)
- Hafazan (60%)
2 SKALA PEMARKAHAN PLBS KESELURUHAN
- Cemerlang ( 80 -100 )
- Sederhana ( 40 -! )
- "em#as$an ( 00 -3! )
3 TEMPOH PENGULANGAN
- Calon yang mendapat markah 79 ke bawah berhak mengulang.
- Had mengulang seseorang calon adalah tiga kali sahaja.
- Calon yang mengulang layak mendapat markah maksimum 8! saha"a.
- #arkah minimun bagi yang tidak dapat menyempurnakan $%&' ialah
(!.
1
( PEMARKAHAN (BAHAGIAN TILAWAH)
)adual $emarkahan
PERKARA DINILAI SKALA MARKAH
Ta%wid Cemerlang (1&-'0)
Sederhana (06-14)
"em#as$an (00-0&)
(asahah Cemerlang (0-10)
Sederhana (04-06)
"em#as$an (00-03)
$emotongan markah dinilai secara pukal pada hukum ta"wid.
*esalahan calon i!atat "aa #ahagia$ !atata$
+seperti "adual pemotongan pada hukum ta"wid.
$emotongan markah hukum ta"wid mengikut skala berikut,
1-& $esalahan )*+*ng 1 mar$ah
6-10 $esalahan )*+*ng ' mar$ah
()em*+*ngan se+er#sn,a mengi$#+ s$ala di a+as)
$emotongan bahagian -asahah ,
1-3 $esalahan )*+*ng 1 mar$ah
4-6 $esalahan )*+*ng ' mar$ah
-! $esalahan )*+*ng 3 mar$ah
()em*+*ngan se+er#sn,a mengi$#+ s$ala di a+as)
Ma%kah &aksi&'& bagi calon (a$g &)$g'la$g bahagian tilawah ,
- +a%wid - 1& mar$ah
- fasahah - 0 mar$ah
2
. PEMARKAHAN (BAHAGIAN HA*A+AN)
$emotongan markah dinilai secara pukal pada hukum ta"wid.
*esalahan calon dicatat pada bahagian catatan,
- $esalahan mad
- $esalahan -aris
- hafazan di-an+# *leh g#r#
- +ida$ menghafaz $esel#r#han a,a+
$emotongan markah hukum ta"wid mengikut "adual berikut ,
. 1-& $esalahan )*+*ng 1 mar$ah
. 6-10 $esalahan )*+*ng ' mar$ah
()em*+*ngan se+er#sn,a mengi$#+ s$ala di a+as)
$emotongan markah bahagian -asahah ,
. 1-3 $esalahan )*+*ng 1 mar$ah
. 4-6 $esalahan )*+*ng ' mar$ah
. -! $esalahan )*+*ng 3 mar$ah
()em*+*ngan se+er#sn,a mengi$#+ s$ala di a+as)
$emotongan markah bahagian ha-a/ 0 lancar ,
. 1-3 +eg#ran )*+*ng 1 mar$ah
. %i$a masih +ida$ da)a+ menginga+i/ -*leh meng#lang sem#la )ada
sesi $ed#a
3
)adual pemarkahan
PERKARA DINILAI SURAH AL,SA-DAH SURAH .AASIN
Hafaz 0 1ancar Cemerlang (1'-1&)
Sederhana (0-11)
"em#as$an (00-06)
Cemerlang (1'-1&)
Sederhana (0-11)
"em#as$an (00-06)
Ta%wid Cemerlang (08-10)
Sederhana (0&-0)
"em#as$an (00-04)
Cemerlang (08-10)
Sederhana (0&-0)
"em#as$an (00-04)
(asahah Cemerlang (04-0&)
Sederhana (0'-03)
"em#as$an (00-01)
Cemerlang (04-0&)
Sederhana (0'-03)
"em#as$an (00-01)
$ela"ar yang la$gs'$g tiak a"at &)$gha/a0 surah yang ditentukan
dikehendaki &)&")%)$ga%ka$ &a$a,&a$a a(at a%i"aa s'%ah yang
dinilai tetapi markah maksimun yang layak diperolehi 11 &a%kah sahaja.
+daripada kedua-dua surah1
#arkah &aksi&'& bagi calon (a$g &)$g'la$g bahagian ha-a/an ,
- Hafaz 0 lancar - 13 mar$ah 2 ' s#rah
- +a%wid - 08 mar$ah 2 ' s#rah
- fasahah - 04 mar$ah 2 ' s#rah
2 PEMARKAHAN (BAHAGIAN BA2AAN HADIS)
)adual pemarkahan
PERKARA DINILAI SKALA MARKAH
3elancaran/ (asahah dan
Ta+a-ahasa
Cemerlang (0-10)
Sederhana (04-06)
"em#as$an (01-03)
$emotongan markah dinilai secara pukal.
$ela"ar yang cemerlang layak mendapat 1 markah.
$emotongan markah dinilai pada ,
. 1-& $esalahan )*+*ng 1 mar$ah
. 6-10 $esalahan )*+*ng ' mar$ah
. %i$a masih +ida$ da)a+ mem-aca dengan lancar/ -*leh meng#lang
sem#la )ada sesi $ed#a(tempoh pengulangan 2 kali sahaja)
. cal*n yang mengulang la,a$ menda)a+ markah maksimum 8
markah saha%a4
4
P)laja% (a$g tiak la$!a% &i$i&'& 3 &a%kah
2ADANGAN PENAMBAHBAIKAN PELAKSANAAN PLBS
1. $elaksanaan $%&' dimasukkan dalam takwim sekolah
2. $engetua perlu diberi pendedahan mengenai $%&' oleh %$# 0 )$3
3. )$3 mesti menentukan tarikh pentaksiran kepada calon persendirian
(. Calon persendirian mesti ditaksir oleh *$*0*$30*$4 saha"a secara berpusat
.. &orang senarai semak perlu dihasilkan untuk memudahkan *$3 men"alankan
tugas pemantauan
2. 'oalan $%&' dihantar pada bulan 5ebruari ke sekolah-sekolah
7. &uku panduan $%&' hendaklah diperbanyakkan dan dipin"amkan kepada setiap
calon
8. $entaksir perlu menyediakan senarai semak pilihan soalan supaya semua
soalan digunakan
5isedia$an *leh 6
Jawatankuasa Mesyuarat PLBS 5227/2
5