Anda di halaman 1dari 14

8/7/14

KANDUNGAN'TAKLIMAT'
! PENDAHULUAN'
! JENIS7JENIS'HUKUMAN'DAN'KESALAHAN'
! FASA'PERLAKSANAAN'

TAKLIMAT'
PERINTAH'KANUN'HUKUMAN'
JENAYAH'SYARIAH,'2013'

KEWAJIPAN'MELAKSANAKAN'
UNDANG7UNDANG!

Disyariatkan''
melalui'al7Quran'dan'as7Sunnah'

! KEPADA'SIAPA'PERINTAH'INI'DIKENAKAN?'
! KAEDAH'PEMBUKTIAN''
! KESALAHAN'DAN'HUKUMAN'(HADD'&'QISAS)'
! KESALAHAN7KESALAHAN'AM'
! PENUTUP'

Al7Quran'

"#%& '(* (,%-* (./' %&0


(,'0,& 2*44 '"0 ,""'
%2 .0%45- %& (,67/'0
.-"9 ,""' "al#Maidah:)ayat)49)
#%& '( :2*
*ini kesalahan komputer saya yg tidak dapat
membaca arabic font

hendaklah) engkau) menetapkan)

hukum) di) antara) mereka) mengikut)


apa) yang) telah) diturunkan) oleh)
A l l a h) d a n) j a n g a n l a h) e n g k a u)
mengikut) hawa) nafsu) mereka) serta)
berwaspadalah) terhadap) mereka)
supaya)mereka)tidak)memesongkan)
engkau) dari) sebahagian) apa) yang)
telah)diturunkan)Allah)kepadamu!

Intisari'Ayat'
Ketua) Negara) diwajibkan) melaksanakan)
undang#undang)mengikut)apa)yang)telah)
diturunkan)oleh)Allah.))
))
Diperingatkan)supaya)tidak)terpengaruh)
d e n g a n) h a w a) n a f s u) y a n g) c u b a))
memesongkan) dari) apa) yang) telah)
diturunkan)Allah.)

8/7/14

Hadith)
Sabda'Rasulullah'Sallallahu'Alaihi'Wasallam:
' Barangsiapa) yang) telah) dikenakan) hukuman)
(hadd),))maka)disegerakan)hukumannya))di)dunia.)
)Sesungguhnya) Allah) Maha) Adil) daripada)
)mengulangi))))))hukuman))))))ke))))))atas)))))hambanya!
)))))))))))))dan)barangsiapa)yang)telah)dikenakan)
di)akhirat,)!
hukuman) (hadd),) sesungguhnya) Allah) akan)
menutupinya) dan) memaaIkannya.) Sesunguhnya)
Allah) Maha) Mulia) daripada) mengulangi) pada)
sesuatu)yang)telah)dimaaIkannya)))

Intisari''Hadith)
Pengenaan'hukuman'hadd''
di'dunia'membebaskan'
penjenayah'dari'hukuman''
di'akhirat'

(Riwayat)Ahmad,)Tirmizi,)Ibnu)Majah)daripada)Ali)bin)Abi)Thalib.))

TITAH'PENGISYTIHARAN'PERINTAH'KANUN'
HUKUMAN'JENAYAH'SYARIAH,'2013'
Dengan) izin) Allah) jua,) Akta) Perintah) ini,)
pada) hari) ini,) 22hb) Oktober,) 2013) mula)
digazetkan,) dan) akan) mula) berkuatkuasa)
enam)bulan)selepasnya)secara)berfasa.'
Dengan) ini) Alhamdulillah,) pada) perintah) ini)
tanggungjawab) kita) di) hadapan) Allah)
telahpun)tertunai'

JENIS7JENIS'HUKUMAN'
&''
KESALAHAN!

Sempena'Majlis'Ilmu'pada'17hb'Zulhijjah'1434H'bersamaan'''''''''''''''''''''''''''''''''''''
22hb'Oktober,'2013M.'

JENIS7JENIS'HUKUMAN'

Hukuman7
hukuman'yang'
ditetapkan'di'
dalam'al7Quran'
dan'al7Hadith'

Hadd)

Hukuman' yang' ditetapkan''''''''''


di' dalam' Al7Quran' atau''''''''''''''''
al7Hadith!

Qisas)

Hukuman' balas' balik' atau'


hukuman'yang'serupa'

Diyat)
Badal
#)al)#
sulh)

Arsy)

Jumlah' tertentu' yang' kena'


dibayar' kepada' ahli' waris'
mangsa' dalam' kesalahan'
qatl)
Jumlah' ganti' rugi' yang'
dipersetujui' untuk' dibayar'
kepada) wali) ad) dam) /)
mangsa'
Jumlah'ganti'rugi'yang'kena'
dibayar' kepada' mangsa'
kecederaan'

JENIS7JENIS'KESALAHAN'
HADD)
Sariqah'(curi)'
Hirabah)(rompak)'
Zina'termasuk'Zina)bil#
jabar'(rogol)'dan'liwat)
Qazaf)(Membuat'
tuduhan'zina/)
zina)bil#jabar)/)liwat)'
Minum'minuman'yang'
memabukkan'

QISAS)&)
DIYAT)
Kesalahan'
terhadap'
tubuh'badan'
)
Qatl'
(menyebabkan'
kematian)''
atau'
Menyebabka
n'kecederaan'

TAZIR)
Kesalahan'
selain'
daripada'
kesalahan'
yang'boleh'
dikenakan'
hukuman)
hadd'atau'
qisas)

Irtidad)(murtad)'

8/7/14

JENIS7JENIS'HUKUMAN'

'
Hukuman7
hukuman'yang'
ditetapkan'oleh'
pemerintah'
'(Tazir)'

FASA'
'PERLAKSANAAN'

Denda,'penjara,'
pemulihan,'pengawasan,'
sebat'dan'mati'

FASA'PERTAMA!

FASA'KEDUA!

April,'2014'

12'bulan'dari'tarikh'Perintah'
Kanun'PERATURAN'Jenayah'
Mahkamah'Syariah''
(SYARIAH'CPC)'diwartakan'
!

Semua'Kesalahan'Am'dalam'
Bahagian'IV'Penggal'IV'yang'
membawa'kepada'hukuman'
DENDA'atau'PENJARA'
!

''''FASA'KETIGA!
24'bulan'dari'tarikh'Perintah'
Kanun'PERATURAN'Jenayah'
Mahkamah'Syariah''
(SYARIAH'CPC)''diwartakan!
!

Perintah'ini'dikuatkuasakan'
SEPENUHNYA'termasuk'
perlaksanaan'hukuman'mati'

Kesalahan7kesalahan'di'dalam''
Bahagian'IV''Penggal'I,'II''dan'III''yang'
boleh'dikenakan'hukuman'HADD,'QISAS,'
DIYAT,)BADALAL#SULH)ATAU'ARSY)
kecuali'kesalahan'yang'membawa'kepada'
hukuman'MATI'
!

KEPADA'SIAPA'PERINTAH'INI'
DIKENAKAN?!

ORANG'ISLAM''
&'
ORANG'BUKAN'ISLAM!
'
!

8/7/14

ANTARA''KESALAHAN'YANG'
DIKENAKAN'KE'ATAS'
ORANG'ISLAM'SAHAJA'

Irtidad'(murtad);'
Pemujaan;'
Tidak'membayar'zakat)atau)Iitrah;)
Tidak' menunaikan' sembahyang'
Jumaat.'

ANTARA'KESALAHAN'YANG''
DIKENAKAN'KE'ATAS''
ORANG'BUKAN'ISLAM'TERTAKLUK'
KEPADA'KEADAAN'

Zina! jika! dilakukan! bersama' orang'


Islam'
Minum! minuman! yang! memabukkan!
jika!di!tempat'awam!
Khalwat* jika! dilakukan! bersama'
orang'Islam!!

!!

ANTARA'KESALAHAN7KESALAHAN'YANG'
DIKENAKAN'KE'ATAS''
ORANG'ISLAM'DAN'ORANG'BUKAN'ISLAM'

Sariqah)(curi);'
Hirabah)(rompak)';)
Qatl)(menyebabkan'kematian);)
Menyebabkan'kecederaan;'
Menghina'Nabi;''
Mempermainkan'dll'ayat'al7Quran'
atau'hadith;'
Perbuatan'tidak'sopan;'
Tidak'menghormati'bulan'Ramadhan.)

KESALAHAN''
DI'LUAR'NEGARA'
Jika' dilakukan' oleh' rakyat' dan'
penduduk'tetap'boleh'didakwa'di'
negara'ini'
'
B a b' 6 ( 3 )' A k t a' M a h k a m a h 7
Mahkamah'Syariah,'Penggal'184'

'
'

KAEDAH'PEMBUKTIAN!
KESALAHAN7'
KESALAHAN'AM!

KESALAHAN'YANG'BOLEH'DIKENAKAN'
HUKUMAN'HADD,)QISAS)ATAU'DIYAT))
!

KAEDAH'
PEMBUKTIAN!

IKRAR))(PENGAKUAN'SALAH)'ATAU))
SYAHADAH))SYAHID))(KETERANGAN'SAKSI)!

'
MEMENUHI'SYARAT'
'
'(TAHAP'YAKIN;''
TIADA'KERAGUAN'
LANGSUNG)'

HUKUMAN'HADD,)QISAS)
ATAU'DIYAT)

'
TIDAK'MEMENUHI'SYARAT'
TETAPI'TERDAPAT'BUKTI7
BUKTI'LAIN'YANG'KUKUH'
ATAU'KETERANGAN'YANG'
BOLEH'DITERIMA'OLEH'
MAHKAMAH'''
!SEPERTI:'CCTV,'DNA!
(MELAMPAUI'KERAGUAN'YANG'
MUNASABAH)!

!
'
HUKUMAN'SELAIN'HADD,)
QISAS)ATAU'DIYAT!
!

PENGAKUAN'SALAH'ATAU'
KESAKSIAN'SAKSI'
(BAYYINAH/CIVIL)STANDARD)'
ATAU''
KETERANGAN'YANG'BOLEH'
DITERIMA'OLEH'MAHKAMAH'
SEPERTI:'CCTV,'DNA'
'(MELAMPAUI'KERAGUAN'
YANG'MUNASABAH)!

DENDA,'PENJARA,'
PEMULIHAN,'
PENGAWASAN,'SEBAT'
DAN'MATI!

8/7/14

DEFINISI''
IKRAR'

Pernyataan' seseorang' tentang' sesuatu'


hak' orang' lain' keatasnya' yang' dibuat'
secara'lisan,'tulisan'atau'isyarat'

Orang' yang' memberikan' keterangan'


SYAHID'
secara'syahadah'

ADIL'

S e o r a n g' I s l a m' y a n g' t e r m a k l u m'


menunaikan' ' kewajipan' agama,'
menjauhi'daripada'dosa7dosa'besar'dan'
tidak'mengekalkan'dosa7dosa'kecil'

Bilangan)Syahid)(saksi)'Hadd)

'

ANTARA'SYARAT7'SYARAT''
IKRAR'(PENGAKUAN'SALAH)'DAN'SYAHID)
(SAKSI)'
SYARAT7'SYARAT'
SYARAT7'SYARAT'SYAHID)
IKRAR)
AKIL)
AKIL)
BALIGH)
BALIGH)
ADIL)
RELA'HATI'
MEMPUNYAI'INGATAN'
YANG'BAIK'
BOLEH'MELIHAT,'
MENDENGAR'DAN'
BERKATA7KATA'(KES'
HADD,)QISAS)'

Bilangan)Syahid)(saksi)'Hadd)

Sariqah'(Curi))
Hirabah'(Rompak))
Qazaf'(Membuat'tuduhan'
zina,'Zina)bil#jabar'(rogol)'
dan'Liwat'))

2'orang'syahid)
(saksi)')lelaki'
'

Meminum'minuman'yang'
memabukkan'

Zina,'
4'orang'syahid))
Zina)bil#jabar'(Rogol),''
(saksi)')lelaki'
Liwat')
'

Irtidad'(murtad))

Bilangan)Syahid)(saksi)''
Qisas'dan'Diyat)
Qatlul#Amd'
(Bunuh'dengan'sengaja)'

2'orang'syahid)(saksi)')lelaki'

Qatlu)Syibhil#Amd))
(Niat'untuk'mencederakan'
2'orang'syahid''(saksi)'lelaki;'
yang'membawa'kematian)'
seorang'syahid)(saksi)'lelaki'dan'2'
orang'syahid)(saksi)'perempuan;'
atau'
Qatlul#Khata'
seorang'syahid)(saksi)'lelaki'dan'
(Bunuh'tanpa'sengaja)'
sumpah'orang'yang'mengadu'

KESALAHAN'&'HUKUMAN'
(HADD'DAN'QISAS)'

2'orang'syahid)(saksi)')lelaki'
Menyebabkan'kecederaan' Selain'keterangan'mangsa'

8/7/14

)
)
)

HADD!
Kesalahan'

Hukuman'
Selain'Hadd'

Hukuman'Hadd'

Sariqah)(curi)''

Potong'tangan'

Denda,'penjara'
atau'kedua7
duanya'sekali'

Hirabah)(rompak)'

Mati/'potong'tangan'
dan'kaki'secara'
bersilang/'qisas'/'arsy'

Penjara'dan'
sebat'

Zina) ''

Muhshan'
Rejam'sampai'mati'
Zina)bil#Jabar)(rogol)' atau'
Ghairu)muhshan'
100'sebatan''
Liwat)'

Sebat'dan'
penjara'
'

Hukuman'

Hukuman'
Selain'Hadd'

Qazaf)(Tuduhan)
zina,)zina)bil#jabar,) 80'sebatan'
liwat)'

Denda,'penjara,'
sebat'atau'
gabungan'
mana7mana'
dua'

Minum'minuman'
40'sebatan'
yang'memabukkan'

Denda,'penjara'
atau'kedua7
duanya'sekali'

Irtidad)(murtad)'

Mati'jika'
enggan'
bertaubat'

Seseorang!yang!sudah!berkahwin!dengan!
sah! dan! telah! melakukan! persetubuhan!
dalam!perkahwinan!itu.!

!
Ghairu)Muhshan)
)
)! Seseorang! yang! belum! berkahwin! atau!
sudah! berkahwin! tetapi! belum! pernah!
m e l a k u k a n! p e r s e t u b u h a n! d a l a m!
perkahwinan!itu.!

QISAS),)DIYAT))DAN)ARSY'

HADD!
Kesalahan'

Muhshan!!

Penjara'dan'
sebat'

Kadar'diyat!
1000' dinar' (4250' gram' emas)' atau'
nilainya' dalam' mata' wang' tempatan'
pada'masa'kesalahan''bunuh'dilakukan.'
'
Misalan'
1'gram'emas'='$80.00'
4250'gram'emas'x'$80.00'='$340,000'

Kesalahan'

Hukuman'

Qatlul#Amd)
(Bunuh'dengan'sengaja)'
Qatlu)Syibhil#Amd))
(Niat'untuk'
mencederakan'yang'
membawa'kematian)'
Qatlul#Khata)
(Bunuh'tanpa'sengaja)'

Mati;'
Diyat'jika'pesalah'dimaafkan;''
Badal)al#sulh)jika'qisas'
digugurkan.'

Diyat)dan'penjara'
)
'

Unintentional
Menyebabkan'
hurt- causing
kecederaan!

Qisas;''
Arsy)jika'pesalah'dimaafkan;''
Badal)al#sulh)jika'qisas'
digugurkan.'

'
KESALAHAN7'
KESALAHAN'AM'
'

8/7/14

KESALAHAN7KESALAHAN'AM'
BAHAGIAN'IV'PENGGAL'IV'
NO'
1.!
2.!
3.!
4.!
5.!
6.!
7.!

BAB'
192.!
194.!
195.!
196.!
197.!

KESALAHAN'
Hukuman!melakukan!ghasab.!
Tidak!menunaikan!sembahyang!Jumaat.!
Tidak!menghorma7!bulan!Ramadhan!.!
Khalwat.!
Perbuatan!7dak!sopan.!
Lelaki! berlagak! menyerupai! perempuan! atau!
198.!
sebaliknya.!
Menghasut! lelaki! beristeri! atau! perempuan!
199.! bersuami! supaya! bercerai! atau! mengingkari!
kewajipan.!

NO' BAB'

KESALAHAN'

Ajaran! atau! amalan! dll.! yang! bertentangan! dengan!


15.! 207.! Hukum!Syara.!
16.! 208.! Mengamalkan!dll.!sihir.!
17.! 209.! Mengembangkan!ugama!selain!dari!ugama!Islam.!
18.! 210.! Memujuk!dll.orang!Islam!supaya!mengubah!ugama.!
Memujuk! dll.! orang! yang! 7dak! mempunyai! ugama!
19.! 211.! kepada!ugama!selain!ugama!Islam.!
Mendedahkan! kepercayaan! dan! amalan! ugama!
selain! dari! ugama! Islam! kepada! kanakGkanak!
!
berugama! Islam,! atau! kanakGkanak! yang! ibu!
20.! 212.
bapanya! 7dak! mempunyai! ugama,! yang! belum!
!
mencapai!umur!18!tahun.!

NO'

BAB'

KESALAHAN'

8.!

Menghalang!pasangan!suami!isteri!Islam!yang!sudah!
200.! bernikah!daripada!hidup!sebagai!suami!isteri.!

9.!

201.!

10.!

202.!

Melarikan! perempuan! Islam! daripada! jagaan! ibu!


bapanya!atau!penjaganya.!

11.!

203.!

Perempuan! Islam! yang! belum! berkahwin! lari! dari!


jagaan!ibu!bapanya!atau!penjaganya.!

12.!

204.!

Memberi!atau!menyerahkan!orang!Islam.!

13.!

205.!

Ber7ndak!sebagai!orang!tengah.!

14.!

206.!

Dakwaan!palsu.!

Melarikan!atau!menyebabkan!seseorang!isteri!orang!
Islam!meninggalkan!tempat!7nggal!suami!isteri.!

NO' BAB'

KESALAHAN'

Penerbitan! yang! bertentangan! dengan! Hukum!


21.' 213.'
Syara.!
Menghantar! atau! menyerahkan! penerbitan!
22.! 214.! mengenai! ugama! selain! ugama! Islam! kepada! orang!
Islam!atau!orang!yang!7dak!mempunyai!ugama.!
Menyerahkan!di!tempat!awam!penerbitan!mengenai!
23.! 215.! ugama! selain! ugama! Islam! kepada! orang! Islam! atau!
yang!7dak!mempunyai!ugama.!
24.! 216.! Pemujaan.!
Kesalahan! berhubung! dengan! penggunaan!
25.! 217.! perkataanGperkataan! dan! ungkapanGungkapan!
tertentu!berkaitan!dengan!ugama!Islam.!
26.! 218.!

Penyalahgunaan!gelaran!terhormat!bagi!orang!Islam!
yang!dikhususkan!untuk!orangGorang!tertentu.!

NO'

BAB'

27.! 219.! Menuduh!dll.!orang!Islam!sebagai!kar.!

36.!

231.!

Menghalang!Pegawai!Penguatkuasa!Agama.!

28.! 220. !!M enghina! atau! menyebabkan! ugama! Islam!


dipandang!hina!dll.!

37.!

232.!

Aduan!palsu.!

38.!

233.!

Memberikan!syahadah!palsu.!

29.! 221.! Menghina!Nabi!oleh!orang!bukan!Islam.!

39.!

234.!

Memberikan!keterangan!atau!maklumat!palsu.!

30.! 222. !!Mempermainkan! dll.! ayat! AlGQuran! atau! hadith!


oleh!orang!bukan!Islam.!!

40.!

235.!

Hasutan! untuk! mengabaikan! tanggungjawab!


ugama.!

31.! 223. !!Percubaan! melakukan! kesalahan! di! bawah! bab! 221!


dan!222.!

41.!

236. !! Tidak!membayar!zakat!atau!trah.!

42.!

237.!

Pengu7pan!zakat!atau!trah!tanpa!kuasa.!

32.! 224. !!Subahat! melakukan! kesalahan! di! bawah! bab! 221!


atau!222.!

43.!

238.!

Pembayaran! zakat! atau! trah! kepada! orang! yang!


7dak!diberi!kuasa.!

33.! 228.! Fatwa!

44.!

239. !! Pengu7pan!zakat!atau!trah!secara!penipuan.!

34.! 229.! Mengajar!ugama!tanpa!kebenaran!bertulis.!

45.!

240. !! Mendirikan!dll.!masjid!tanpa!kebenaran.!

35.! 230.! Menghina!dll.!pihak!berkuasa!ugama.!

46.!

241.! Membocorkan!rahsia.!

NO' BAB'

KESALAHAN'

KESALAHAN'

8/7/14

NO'
47.!

48.!

49.!

50.!

BAB'

KESALAHAN'
Dengan! sengaja! menghina! atau! mengganggu!
kakitangan! kerajaan! yang! sedang! bersidang!
242.!
d a l a m! m a n a G m a n a! p e r i n g k a t! p r o s i d i n g!
kehakiman.!
Tidak! menolong! kakitangan! kerajaan! apabila!
243.! terikat! di! sisi! undangGundang! untuk! memberi!
pertolongan.!
Kakitangan!kerajaan!mengingkari!arahan!undangG
244.! undang! dengan! niat! hendak! menyebabkan!
kerosakan!kepada!manaGmana!orang.!
Peninggalan! daripada! mengemukakan! sesuatu!
dokumen! kepada! kakitangan! kerajaan! oleh!
245.!
seseorang! yang! terikat! di! sisi! undangGundang!
untuk!mengemukakan!dokumen!itu.!

BAB'94(1):'
HAMIL'LUAR'NIKAH'
Hukuman:'
Muhshan))
(Berkahwin'&''pernah'
melakukan'
persetubuhan'dalam'
perkahwinan'itu)'

Ghairu)Muhshan))
(belum'berkahwin'/berkahwin'
tapi'belum'pernah'melakukan'
persetubuhan'dalam'
perkahwinan'itu)'

Denda''$8,000;'
Penjara'2'tahun;'atau''
kedua7duanya'sekali'

Denda''$4,000;'
Penjara'1'tahun;'atau''
kedua7duanya'sekali'

NO' BAB'

51.!

KESALAHAN'

Enggan! bersumpah! atau! membuat! perakuan!


supaya! menyatakan! yang! benar! apabila!
dikehendaki! untuk! bersumpah! atau! membuat!
246.!
perakuan! supaya! menyatakan! yang! benar! oleh!
kakitangan!kerajaan.!

52.!

Enggan! menjawab! soalan! kakitangan! kerajaan!


247.! yang!diberi!kuasa!menyoal.!

53.!

248.! Enggan!menandatangani!pernyataan.!

54.!

Sengaja! menyebabkan! kecederaan! untuk!


249.! mendapatkan! pengakuan! atau! untuk! memaksa!
pengembalian!harta.!

55.!

250.! Percubaan.!

BAB''94'(5)'LELAKI'
MENGHAMILKAN'
PEREMPUAN'ISLAM'DI'
LUAR'NIKAH'
Hukuman:'
'

Denda''$8,000;'
Penjara''2'tahun;'atau''
kedua7duanya'sekali'
!

BAB'194:''
TIDAK'MENUNAIKAN'
SEMBAHYANG'JUMAAT'

Denda''$200'
bagi'kesalahan'
pertama'

Lelaki'yang'berumur'
15'tahun'dan'
sempurna'akal'

Denda''$300'
bagi'kesalahan'
kedua'

Tiada'uzur'syarie'

Denda''$1,000'
bagi'kesalahan'
ketiga'atau'
berikutnya'

'

Tiada'alasan7alasan'
yang'munasabah'

BAB'195:''
TIDAK'MENGHORMATI'BULAN'RAMADHAN'
PENGENAAN'KEPADA'ORANG'ISLAM'DAN'BUKAN'ISLAM'

(1)' ' makan/minum/' menghisap' tembakau' di' tempat'


awam!
(2) ' menjual/' menghidang' ' makanan/minuman/'
tembakau' untuk' dimakan' /' diminum' dihisap' dengan'
serta'merta'di'tempat'itu'juga'(di'tempat'awam)!
(4) 'Majikan'bersubahat'dengan'pekerja'melakukan'
kesalahan'di'bawah'ceraian'(2)''''!

Denda''$4,000'
penjara'1'tahun'
atau'kedua7duanya'sekali!!

8/7/14

BAB'196:'KHALWAT)

PENGECUALIAN:''

Di'antara'lelaki'dan'perempuan'(seorang'
atau'lebih)'yang'bukan'mahram:'

Pengamal'perubatan'
'atau'
mana7mana'orang'lain'

! Bersekediaman,!
bersekududukan,!!
!!!!!berkurung;!ATAU'

Menghidang!makanan/minuman/ubat!kepada!
pesakit!di!siang!hari!di!bulan!Ramadhan!yang!
tanpanya!pesakit!itu!akan!terjejas.!

! Mengasingkan!diri!dalam!
keadaan!berhampiran!yang!
mendatangkan!syak!
bahawa!mereka!melakukan!

'
Denda'$4,000'
Penjara''1'tahun'
atau'kedua7
duanya'sekali'
'
!

maksiat'

'
BAB'198:''
LELAKI'BERPAKAIAN'DAN''BERLAGAK'
MENYERUPAI'PEREMPUAN'ATAU'
SEBALIKNYA'
'

BAB'197:''
PERBUATAN'TIDAK'SOPAN!
Menjejaskan'imej'ugama'Islam'
'
Merosakkan'akhlak'
'
Mendatangkan'pengaruh'buruk;'
'atau'
'
Mendatangkan'kemarahan'orang'
yang'menyaksikan'perbuatan'itu'

Denda'$2,000;'
Penjara''
6'bulan';'atau''
kedua7duanya'
sekali'

Tanpa'tujuan'yang'munasabah:'
Denda' $1,000,' penjara' 3' bulan' atau'
kedua7duanya'sekali''
'
Tujuan'tidak'bermoral:'
Denda' $4,000,' penjara' 1' tahun' atau'
kedua7duanya'sekali''
'
'

'

'

'
'

BAB'199:''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
BAB'201:''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
MENGHASUT,'MEMUJUK'ATAU'MEMAKSA'
MELARIKAN'ATAU'MENYEBABKAN'SESEORANG'
LELAKI'BERISTERI'ATAU'PEREMPUAN'
ISTERI'ISLAM'MENINGGALKAN'TEMPAT'TINGGAL'
BERSUAMI'SUPAYA'BERCERAI'ATAU'
SUAMI'ISTERI.'
MENGINGKARI'KEWAJIPAN'KEPADA'ISTERI'
ATAU'SUAMI'ATAU'ANAK7ANAKNYA'
BAB'202:''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'
MELARIKAN,'MEMPENGARUHI'ATAU'MEMUJUK'
BAB'200:'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
PEREMPUAN'ISLAM'SUPAYA'LARI'DARIPADA'
MENGHALANG'PASANGAN'SUAMI'ISTERI'
JAGAAN'IBU'BAPANYA'ATAU'PENJAGANYA'ATAU'
ISLAM'YANG'SUDAH'BERNIKAH'SECARA'SAH'
ORANG'YANG'MEMPUNYAI'HAK'PENJAGAAN'YANG'
DARIPADA'HIDUP'SEBAGAI'SUAMI'ISTERI'
SAH'
'

Denda''$4,000'
Penjara''1'tahun'
atau'kedua7duanya'sekali'

'

Denda''$8,000'
Penjara''2'tahun'
atau'kedua7duanya'sekali'

8/7/14

BAB'203:'
PEREMPUAN'ISLAM'YANG'BELUM'
BERKAHWIN'LARI'DARI'JAGAAN'IBU'
BAPANYA'ATAU'PENJAGANYA'ATAU'
ORANG'YANG'MEMPUNYAI'HAK'
PENJAGAAN'YANG'SAH''
TANPA'ALASAN'YANG'MUNASABAH'

BAB'204:'MEMBERI'ATAU'
MENYERAHKAN'ORANG'ISLAM'KEPADA'
ORANG'ISLAM'
Denda''$20,000'
Penjara''5'tahun'
atau'kedua7duanya'sekali'

BAB'205:'BERTINDAK'SEBAGAI'ORANG'
TENGAH'BAGI'SEBARANG'MAKSUD'
YANG'BERTENTANGAN'HUKUM'SYARA'

Denda''$1,000'
Penjara''3'bulan'
atau'kedua7duanya'sekali'

BAB'207'''
AJARAN'ATAU'AMALAN'DLL.'YANG'
BERTENTANGAN'DENGAN'HUKUM)SYARA'

Denda''$12,000'
Penjara''3'tahun'
atau'kedua7duanya'sekali'

BAB'207!!!
AJARAN'ATAU'AMALAN'DLL.'YANG'
BERTENTANGAN'DENGAN'HUKUM)SYARA!

Orang'Islam'
Bab'207(1)'
Bab'207(1)(a)'
Mengajar/menjelaskan'
apa7apa' ajaran' yang'
berkaitan'dengan'ugama'
Islam' dengan' cara' yang'
bertentangan' dengan)
Hukum)Syara)

Bab'207(1)(b)'
M e n g a j a r /
m e n j e l a s k a n /
m e n j a l a n k a n /'
melaksanakan/
mengamalkan'apa'apa'
ajaran/upacara/
p e r b u a t a n' y a n g'
bertentangan' dengan'
Hukum)Syara)
'

Orang'bukan'Islam'
Bab'207(2)'

Bab'207(2)(a)'
Mengajar/menjelaskan'
k e p a d a' o r a n g' I s l a m''
s e s u a t u' u p a c a r a /'
p e r b u a t a n' y a n g'
b e r t e n t a n g a n' d e n g a n'
Hukum)Syara)
'
'

Bab'207(2)(b)'
Menjalankan/melaksanakan'
ke' atas' orang' Islam' sesuatu'
upacara' /' perbuatan' yang'
b e r t e n t a n g a n' d e n g a n'
Hukum)Syara)
'
'

BAB'208:''
MENGAMALKAN'DLL.'SIHIR'
'
Denda''$20,000'
Penjara''5'tahun'
atau'kedua7duanya'sekali'

ikatan,'jampi,'mantera,'
perkataan,'ungkapan'atau'
nama7nama'khas'yang'
diucapkan'atau'ditulis'atau'
melakukan'perbuatan'dengan'
tujuan'jahat'

biasanya'
menyebabkan'
mudarat'terhadap'
tubuh,'hati'atau'akal'
orang'yang'disihir'

pada!kebiasaannya!tukang!sihir!mendekatkan!diri!kepada,!atau!
meminta!atau!memohon!pertolongan!daripada,!!
Iblis,!syaitan,!jin,!semangat!jahat,!makhluk!halus,!hantu!dan!yang!
seumpamanya!

10

8/7/14

BAB'208:''
MENGAMALKAN'DLL.'SIHIR'
(1)'Mengamalkan/'
mengiklankan'sihir''

Denda''$20,000'
Penjara'5'tahun'
atau'kedua7duanya'sekali'

(2)' 'Meminta'
pertolongan'daripada'
ahli'sihir'untuk'
mencapai'apa7apa'
hajatnya''

Denda'$8,000'
Penjara''2'tahun'
atau'kedua7duanya'sekali'

BAB'216:'PEMUJAAN'
'
!

Memuja:'
!''Orang'
!''Tempat'
!''Alam'semulajadi'
!''Apa7apa'objek'
!''Benda'
!''Binatang'

Denda''$8,000'
Penjara''2'tahun'
atau'kedua7
duanya'sekali'

yang'dipercayai'mempunyai'kuasa'
seperti'membawa'tuah,'menambah'
rezeki,'menyampaikan'hajat,'
menyembuhkan'penyakit'dan'lain7lain'

BAB'209:MENGEMBANGKAN'UGAMA'
SELAIN'UGAMA'ISLAM'KEPADA'ORANG'
YANG'BERUGAMA'ISLAM'ATAU'TIDAK'
MEMPUNYAI'AGAMA'

Denda''$20,000'
Penjara''5'tahun'
atau'kedua7duanya'sekali'

BAB'217:''
KESALAHAN'BERHUBUNG'DENGAN'PENGGUNAAN'
PERKATAAN'TERTENTU'BERKAITAN'DENGAN'
UGAMA'ISLAM'
Menggunakan,'dalam'penerbitan'atau'ucapan'
awam,'apa7apa'perkataan'untuk'menyatakan'atau'
memperihalkan'sesuatu'fakta,'kepercayaan,'idea,'
konsep,'perbuatan,'kegiatan,'perkara'atau'hal'
mengenai'atau'berkaitan'dengan'sesuatu'ugama'
selain'ugama'Islam'
Hukuman:'
'

Denda''$12,000;'
Penjara''3'tahun;'atau''kedua7duanya'sekali

PERKATAAN7PERKATAAN'YANG'TIDAK'BOLEH'
DIGUNAKAN'DAN'DIKAITKAN''DENGAN'UGAMA'SELAIN'
ISLAM'
PENGENAAN:'ORANG'ISLAM'DAN'BUKAN'ISLAM''

1. Azan'
2. Baitullah'
3. Al7Quran'
4. Allah'
5. Fatwa'
6. Firman'Allah'
7. Hadith'
8. Haji'
9. Hukum'Syara'
10.Ilahi'

11.'Kabah'
12.'Kalimah'al7syahadah'
13.'Kiblat'
14.'Masjid'
15.'Imam'
16.'Mufti'
17.'Mumin'
18.'Solat'
19.'Wali'

'

UNGKAPAN'YANG'TIDAK'BOLEH'DIGUNAKAN'OLEH'
ORANG'BUKAN'ISLAM'DAN'BERKAITAN'DENGAN'
UGAMA'SELAIN'ISLAM''
(KECUALI'SEBAGAI'PETIKAN'ATAU'RUJUKAN)'

1.
2.
3.
4.
5.

Alhamdu)lillah)
Allahu)akbar)
Assalamu)alaikum)
AstaghIirullah)al)azim)
Audzubillahi)minasy)
syaitanirrajim)
6. Bismillahirrahmanir)
)rahim)
7. )Insya)Allah)
8.)))))La)ilaha)illallah)

9. La)haula)wala)
quwwata)illa)billahil)
aliyil)azim)
10.Masya)Allah)
11.Rabbul)alamin)
12.Subhanallah)
13.Tabarakallah)
14.Waalaikumussalam)
15.Walillahilhamd)
16.Wallaahu)a)alam)

11

8/7/14

BAB'219:'MENUDUH'DLL'ORANG'
ISLAM'SEBAGAI'KAFIR;'ATAU'
TIDAK'LAGI'BERUGAMA'ISLAM!

BAB'220'
Menghina'atau'menyebabkan'dipandang'hina,'
mencerca,'mempersenda,'mengolok7olok,'mengajuk'
atau'mengejek'
Ajaran'
Ugama'
Islam'
Amalan'
atau'
upacara'
ugama'
Islam'

Denda''$8,000'
Penjara''2'tahun'
atau'kedua7duanya'sekali'

Bab'229'
Mengajar'Ugama'Tanpa'Kebenaran'
Bertulis!
(1)'''
Mana7mana' orang' yang' mengajar' sesuatu'
perkara' yang' berkaitan' dengan' ugama'
Islam' tanpa' kebenaran' bertulis' daripada'
Majlis'adalah'melakukan'kesalahan'

(2)'

(b)' mana7mana' orang' yang' mengajar' atau'


mengaku' mengajar' apa7apa' perkara'
yang' berhubung' dengan' ugama' Islam'
kepada'ahli7ahli'keluarganya'di'dalam'
kediamannya'sahaja'

Hukuman'
Denda'$8,000,'penjara''2'tahun'atau'
kedua7duanya'sekali'
!

Perkataan'
yang'
dianggap'
suci'oleh'
orang'
Islam'

Undang7
undang'
berkaitan'
ugama'
Islam'
Sahabat'

Denda''$12,000,'penjara''3'
tahun'atau'kedua7duanya'sekali'

Qaul'
mazhab'
mutabar'
Fatwa'
yang'
disiarkan'
dalam'
Warta'

(2)'
Ceraian'(1)'tidak'dikenakan'kepada''(Pengecualian)'
'

a) Mana7mana'7''
!Ahli' Majlis' atau' jawatankuasa' Majlis' atau'
Setiausaha'Majlis;'atau''
!Pegawai'Mahkamah;'atau'
!Pegawai' ugama,' guru' ugama,' Imam,' Bilal,'
Pegawai'Penguatkuasa'Agama;'atau''
!Orang' yang' dilantik' dengan' sah' untuk' tujuan'
mengajar' ugama' menurut' undang7undang'
bertulis'atau'aturan7aturan;'atau''
!Jawatan' yang' mungkin' akan' ditentukan' oleh'
Majlis;'dan'

BAB'230':'MENGHINA'DLL.'PIHAK'
BERKUASA'UGAMA'
(1)'Menghina,'
mengingkari,'
melanggar,'membantah'
atau'mengeji'dengan'apa'
cara'terhadap'titah'
berkenaan'ugama)

Penjara''5'tahun'
'

(2)'Menghina'dengan'apa'
cara'terhadap'Majlis/'
ahli7ahlinya,'
jawatankuasa'Majlis/'
ahli7ahlinya,'Mahkamah'
atau'pentadbiran'
keadilan'Syariah')

Denda''$8,000'
Penjara''Penjara''2'tahun'
atau'kedua7duanya'sekali'
'

12

8/7/14

BAB'231':'MENGHALANG'PEGAWAI'
PENGUATKUASA'AGAMA''
(dari'menjalankan'tugasnya)'

BAB'240:''
MENDIRIKAN'DLL.'MASJID'TANPA'
KEBENARAN'

Hukuman:'

(termasuk'menggunakan'mana7mana'BANGUNAN'
sebagai/'bagi'maksud7maksud'sebuah'masjid)'''

'

Denda''$2,000;'
Penjara''6'bulan;'atau''
kedua7duanya'sekali'
!

Denda'
'''$10,000'

PENUTUP'
Beta) berharap,) sesiapa) juga) yang) berstatus)
rakyat)dan)penduduk)negara)ini,)akan)sama#
sama) berdiri) teguh) dan) berganding) bahu)
dalam) mendukung) dan) mengalu#alukan)
kelahiran) Akta) yang) bersejarah) ini.) Tidak)
diragukan) lagi,) ia) adalah) sebahagian) dari)
'sejarah)besar')kita)dan)negara.)

Sesi)Soal)Jawab)

Selaku' rakyat' dan' penduduk' di' negara' ini,' kita'


mestilah' sama7sama' yakin' dan' bersatu' padu' dalam'
menyokong' perlaksanaan' undang7undang' yang'
disyariatkan'oleh'Allah'Subhanahu'Wata'ala.'
(Sempena'Majlis'Ilmu'pada'17hb'Zulhijjah'1434H''
Bersamaan'22hb'Oktober,'2013M)'

Ada'16'keadaan,'antaranya''
'

KEADAAN7KEADAAN'TERTENTU'DI'MANA'
HUKUMAN'HADD'TIDAK'DIKENAKAN'
(BAGI'SARIQAH))ATAU'CURI)'
'

Nilai' harta' yang' dicuri' itu' kurang' daripada'


nisab;'
Pesalah' bukan' mukallaf*) ' (*15' tahun' &'
sempurna'akal);'
Tiada'hirz)(tiada'penjagaan'yang'baik'terhadap'
harta);'
Harta' yang' dicuri' itu' harta' milik' bersama'
(disediakan'untuk'faedah'orang'ramai);'
Harta'yang'dicuri'tiada'nilai'di'sisi'syara;'
Apabila' tangan' kanan' atau' kiri' pesalah' tidak'
berfungsi,'kudung'atau'terpotong.'

13

8/7/14

Kadar' nisab) bagi) sariqah) (curi)) yang'


dikenakan'hukuman'hadd:'
*
1! dinar! (4.25! gram! emas)! atau! nilainya! dalam!
mata! wang! tempatan! pada' masa' kesalahan'
sariqah'dilakukan.'
!
Misalan:''
!
1'gram'emas'='$80.00'
$80.00'x'4.25'gram'emas='$340.00'

14