Anda di halaman 1dari 7

ISTILAH-ISTILAH DALAM BAB AQIDAH TINGKATAN 4

BIL ISTILAH MAKSUD / PENGERTIAN


1 Iman
Membenarkan di hati, berikrar dengani lidah dan mengamalkan
dengan anggota badan
2 Syirik
Orang yang menyengutukan Allah dengan sesuatu pada zat,
sifat dan afal.
3 Kufur
Orang yang mengingkari prinsip aqidah dalam al-Quran dan
Hadis / orang yang tidak percaya kepada Allah serta
mengingkari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhamad
4 Riddah Berpaling/ keluar daripada agama Islam
5 Khurafat
Kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap mempunyai
hubungan dengan agama Islam sedangkan pada hakikatnya
bertentangan dengan konsep tauhid dan syariat Islam.
6 Sihir
Ilmu yang berkaitan perbuatan secara halus melalui
pertolongan makhluk ghaib iaitu dengan bantuan syaitan / jin
bertujuan memudarat atau mengelirukan manusia
7 Nifak
Berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hati tetap kufur
kepada Allah s.w.t
8 Dosa
Balasan buruk kerana melakukan larangan Allah dan
meninggalkan suruhan-Nya
9 Asi Orang yang melanggar hukum Allah
10 Dosa besar
Kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di dunia dan
amaran azab di akhirat
11 Dosa kecil
Kesalahan yang tidak diberi peruntukan hukuman tertentu di
dunia atau amaran azab di akhirat
12
Menipu dan
berbohong
Melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepentingan diri
sendiri atau memudaratkan orang lain
13 Mencuri
Mengambil hak orang lain secara sembunyi yang disimpan di
tempat simpanan tanpa izin.
14 Merompak
Mengambil hak orang lain secara kekerasan yang disimpan di
tempat simpanan tanpa izin.
15 Riba
Faedah atau pertambahan bayaran dalam urusan pinjaman,
hutang piutang, pertukaran makanan yang sejenis termasuk
juga mata wang
16 Anak yatim Kanak-kanak yang kematian bapa sebelum umur baligh
17
Harta anak
yatim
Harta yang diperolehi melalui pusaka , wasiat dan hadiah
18
Perang
jihad
Peperangan antara orang Islam dengan orang kafir bagi
mempertahankan kesucian agama Islam
19 Mengumpat
Mengatakan atau menceritakan keburukan seseorang di masa
ketiadaannya serta boleh menimbulkan kemarahan apabila
dilakukan dihadapannya
20 Memfitnah Melemparkan tuduhan kepada seseorang tanpa bukti
21 Arak
Minuman yang memabukkan yang diperbuat daripada perahan
buah-buahan yang diperam.
22 Dadah
Sejenis bahan yang mengkhayalkan dan menghilangkan daya
fikiran
23 Zina
Persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan
yang sah
24 Muhsan Penzina yang telah berkahwin dengan cara yang sah.
25
Ghairu
Muhsan
Penzina yang belum berkahwin
26 Qazaf
Menuduh seseorang yang baik melakukan zina tanpa empat orang
saksi lelaki yang adil
27 Liwat Hubungan jenis antara lelaki dengan lelaki
28 Musahaqah Hubungan jenis perempuan dengna perempuan
29
Membunuh
diri
Melakukan perbuatan yang boleh memisahkan roh daripada
jasad sendiri.
30 Taubat
Kembali semua taat kepada Allah setelah menyesal melanggar
perintah dan larangan-Nya

ISTILAH-ISTILAH DALAM BAB IBADAT TINGKATAN 4

BIL ISTILAH MAKSUD / PENGERTIAN
1. Haji
Mengunjungi Baitullah al-Haram di Mekah kerana
mengerjakan ibadat tertentu pada masa tertentu dengan
syarat-syarat tertentu.
2 Umrah
Menziarahi Baitullah al-Haram kerana mengerjakan ibadat
tertentu pada bila-bila masa mengikut syarat-syarat yang
ditetapkan.
3 Upah haji Melakukan ibadat haji bagi pihak orang lain.
4 Wukuf
Berada di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah selepas gelincir
matahari sehingga terbit fajar 10 Zulhijjjah.
5 Tawaf
Mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali dengan syarat-syarat
tertentu untuk beribadat kepada Allah.
6 Tawaf Qudum Tawaf selamat datang.
7 Tawaf Ifadhah
Tawaf rukun yang wajib ditunaikan oleh mereka yang
menunaikan ibadat haji.
8 Tawaf Widak
Tawaf yang wajib ditunaikan oleh orang yang hendak
meninggalkan Mekah.
9 Tawaf Sunat Tawaf yang boleh dikerjakan pada bila-bila masa.
10 Saei
Berjalan berulang alik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah
sebanyak 7 kali dengan syarat tertentu.
11 Bercukur/gunting
Bercukur atau bergunting sekurang-kurangnya tiga helai.
Dilakukan setelah selesai saie bagi menamatkan ibadat haji.
12 Tertib
Dilaksanakan mengikut susunan dengan mendahului niat
ihram daripada rukun-rukun yang lain.
13 Wajib haji
Amalan yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang
mengerjakan ibadat haji. Jika tertinggal salah satu
daripada wajib haji, hajinya sah tetapi dikenakan dam atau
didenda mengikut kadar yang ditentukan.
14 Miqat
Sempadan tempat atau masa yang ditentukan utk berniat
ihram haji & umrah.
15 Miqat zamani Sempadan masa bagi jemaah haji memulakan niat ihram.
16 Miqat Makani Sempadan tempat bagi jemaah haji memulakan niat ihram.
17
Bermalam di
Muzdalifah
Berada di Muzdalifah selepas tengah malam ke-10 Zulhijjah
(selepas waktu wukuf di Arafah dan sebelum terbit fajar)
18
Melontar
Jamratul
Aqabah
Melontar 7 biji anak batu di Jamratul Aqabah.
Waktu bermula selepas tengah malam 10 Zulhijjah hingga
terbenam
matahari 13 Zulhijjah.
Waktu afdhal selepas terbit fajar 10 Zulhijjah.
19
Bermalam di
Mina
Berada di Mina pada sebahagian besar malam-malam 11, 12,
13 Zulhijjah (Hari Tasyrik)
20
Melontar
ketiga-tiga
Jamrah
Melontar di Jamratul Ula, Jamratul Wusta dan Jamratul
Aqabah dengan menggunakan 7 biji anak batu setiap tempat
.
Waktu selepas gelincir matahari hari 11, 12, 13 Zulhijjah
(hari Tasyrik) hingga terbit fajar kecuali pada 13 Zulhijjah
hingga terbenam matahari.
21 Haji Ifrad
Mengerjakan amalan haji dan umrah secara berasingan. Haji
dilakukan dalam musim haji , sementara Umrah dilakukan di
luar musim haji , samada sebelum atau selepas musim haji .
22 Haji Tamattu
Mengerjakan Haji dan Umrah dalam musim haji. Umrah
dilakukan terlebih dahulu pada musim haji diikuti dengan
mengerjakan haji.
23 Haji Qiran
Mengerjakan ibadat Haji dan Umrah secara serentak dalam
musim haji
24 Dam
Bahasa darah
Istilah denda yang dikenakan kepada jemaah yang
melakukan kesalahan semasa mengerjakan haji atau umrah
kerana meninggalkan perkara-perkara wajib haji atau wajib
umrah, atau melakukan perkara-perkara yang dilarang
semasa ihram.
BIL ISTILAH
MAKSUD /
PENGERTIAN
25 Dam Takhyir
Dibayar dgn cara memilih mana-mana jenis dam yang
ditetapkan oleh syarak.
26 Dam Takdir
Dibayar mengikut kadar yang ditetapkan mengikut
kemampuan.
27 Dam Tadil Dibayar mengikut nilaian harga dam.
28 Dam Tertib Dibayar mengikut susunan .
29 Sembelihan
Menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan
cara memutuskan urat halkum dan urat mari dengan
menggunakan alat yang tajam dengan niat kerana Allah.
30 Qurban
Sembelihan binatang anam yang dilakukan pada hari Idil
Adha atau hari-hari Tasyrik dengan tujuan beribadat
kepada Allah.
31 Akikah
Penyembelihan binatang anam yang dilakukan sempena
kelahiran bayi sebagai tanda kesyukuran kepada Allah
kerana dikurniakan anak.
32 Jual beli Menukarkan barang dengan barang mengikut cara tertentu.
33 Sewa
Satu perjanjian untuk memiliki manfaat atau faedah dari
sesuatu barang yang diterima daripada orang lain dengan
bayaran yang sesuai dengan perjanjian yang telah
ditentukan.
34 Gadaian
Bahasa : menahan sesuatu
Syarak : sesuatu barang bernilai yang dijadikan cagaran ole
pemiliknya untuk mendapatkan pinjaman.
35 Syarikat
Bahasa : bercampur atau berkongsi.
Istilah : perjanjian perkongsian terhadap sesuatu perkara
yang dilaksanakan antara dua pihak atau lebih.
36 Hutang
Memberikan sesuatu barang atau manfaatnya kepada
seseorang , barang atau manfaat itu perlu dikembalikan
dengan syarat orang yang berhutang itu akan membayar
atau mengembalikan barang tersebut dengan jumlah yang
sama.
37 Insurans
Satu faedah, iaitu apabila satu kumpulan berikrar untuk
mengumpul dan mengembeling usaha serta sumber, bagi
mengadakan pakatan untuk saling bekerjasama dan tolong
menolong apabila ditimpa musibah. Melalui pakatan ini orang
yang dilanda malang akan mendapat manfaat perlindungan
yang biasanya berbentuk kewangan.
38 Saham
Sejenis terbitan yang dikeluarkan oleh syarikat sebagai alat
pemilikan. Sebuah syarikat boleh beroperasi apabila dua
orang atau lebih bergabung untuk menjalankan perniagaan.

ISTILAH-ISTILAH DALAM BAB AKIDAH TING. 5
BIL ISTILAH MAKSUD / PENGERTIAN
1. Iman
Membenarkan di hati, berikrar dengani lidah dan
mengamalkan dengan anggota badan
2
Ahli Sunnnah
waljamaah
Kumpulan yang berpegang teguh dengan al-Quran,
Sunnah Rasulullah s.a.w. dan perkara yang dibawa oleh
para sahabat baginda serta menentang perkara-
perkara bidah, Mereka juga dinamakan dengan Ahli al-
Sunnah wal Jamaah, al-Salaful Salih dan Ahli al-Hadis
3 Syiah
Kumpulan yang mendokong cita-cita untuk menjadikan
Saidina Ali sebagai khalifah selepas kewafatan
Rasulullah s.a.w.
4 Al-Khawarij
Kumpulan yang menyokong Saidina Ali yang berjuang
menentang Muawiyah b. Abi Sufian tetapi tidak
menerima Majlis Tahkim
5 Kafir
Orang yang mengingkari salah satu daripada prinsip
akidah yang telah dijelaskan dalam al-Quran dan Hadis
6 Musyrik
Orang yang menyengutukan Allah dengan sesuatu atau
menyamakan sesuatu dengan Allah pada zat sifat atau
perbuatan
7 Munafik
Orang yang menzahirkan keimanan dan menyembunyikan
kekufuran di dalam hati
8 Fasiq
Orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya
dengan melakukan dosa besar atau berterusan
melakukan dosa kecil
9 Murtad
Orang yang keluar daripada agama Islam sama ada
dengan perkataan perbuatan atau iktikad.
10 Mulhid Orang yang tidak beragama
11 Ajaran sesat
Ajaran atau amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam
sedangkan hakikatnya bercanggah dengan al-Quran dan
al-Sunnah.

ISTILAH-ISTILAH DALAM IBADAT TINGKATAN 5

BIL ISTILAH MAKSUD / PENGERTIAN
1. Perkahwinan
Akad yang menggunakan lafaz nikah atau bahasa-bahasa lain yang
memberi makna nikah yang menghalalkan lelaki dan perempuan
melakukan persetubuhan.
2 Merisik
Langkah awal dalam proses memilih calon isteri yang sesuai seta
menepati ciri-ciri yang dikehendaki oleh seseorang suami
3 Meminang Lamaran daripada seseorang lelaki kepada seseorang
perempuan untuk dijadikan isteri.
4 Wali Orang yang berkuasa mengahwinkan seseorang perempuan
.
5 Wali Mujbir Wali yang berhak mengahwinkan pengantin perempuan
yang masih gadis tanpa persetujuannya terlebih dahulu.
Contohnya bapa dan datuk
6 Wali Hakim Mereka yang diberi kuasa oleh sultan / pemerintah untuk
mengahwinkan perempuan ketika ketiadaan wali,
keengganan atau hilang kelayakan wali nasab, untuk
mengahwinkannya
7 Wali Akrab Wali yang hampir dengan perempuan tersebut termasuk
datuk dan bapa.
8 Sekufu Setaraf dari segi keturunan, pendidikan , pekerjaan dan
lain-lain.
9 Ijab Lafas yang diucapkan oleh wali .
10 Qabul Jawapan penerimaan yang diucapkan oleh bakal suami.
11 Mahar Suatu pemberian wajib daripada suami kepada isteri
samada dalam bentuk wang atau sesuatu yang bernilai
selepas akd nikah.
12 Mahar
Musamma
Mahar yang ditentukan kadarnya dan dipersetujui oleh
kedua-kedua belah pihak
13 Mahar Misil Mahar yang ditentukan kadarnya mengikut kadar mahar
saudara-saudara perempuan sebelah isteri.
14 Walimatul Urus Kenduri atau jamuan yang diadakan untuk meraikan
perkahwinan.
15 Talak Melepaskan ikatan perkahwinan dengan lafaz
talak/cerai/bermaksud talak.
16 Talak Sunni Talak yang sesuai dengan peraturan syarak, iaitu suami
menceraikan isteri dengan talak satu atau dua ketika
isteri suci daripada haid, nifas dan tidak disetubuhi.
17 Talak Bidi Talak yang menyalahi peraturan syarak, iaitu suami
menceraikan isteri ketika haid , nifas atau ketika suci yang
disetubuhi.
BIL ISTILAH MAKSUD / PENGERTIAN
18 Talak Rajie Talak satu atau dua yang belum tamat idahnya, Suami
boleh merujuk kembali isteri semasa idah tanpa perlu
kepada akad dan mahar yang baru.
19 Talak Bain Talak yang tidak boleh dirujuk , perlu akad nikah dan mahar yang
baru.
20 Talak Bain
Sughra
Talak yang tidak membolehkan suami merujuk isterinya
kecuali dengan akad dan mahar yang baru (contoh cerai
cara Khuluk, Fasakh, talak 1 / 2 yang tamat idah)
21 Talak Bain
Kubra
Talak tiga yang mengharamkan bekas suami mengahwini
semula isterinya kecuali selepas isterinya berkahwin
dengan lelaki lain dan diceraikan setelah berlaku
persetubuhan.
22 Talak Takliq Talak yang disandarkan kepada sesuatu syarat. Terbahagi
kepada dua iaitu Taklik Biasa dan Taklik Secara Khuluk.
23 Talak Taklik
Biasa
Talak yang dilafazkan dalam keadaan biasa seperti suami
berkata kepada isterinyaJika engkau keluar dari rumah
ini maka engkau tertalak dengan talak satu
24 Talak Taklik
Secara Khuluk
Lafaz Taklik yang termaktub dalam Surat Akuan Nikah
25 Rujuk Mengambil semula isteri yang telah diceraikan sebelum
habis tempoh iddah.
26 Iddah Tempoh masa larangan berkahwin yang wajib dipatuhi oleh
isteri selepas bercerai dengan suami.
27 Fasakh Pembatalan ikatan perkahwinan disebabkan syarat-syarat
yang tidak dipenuhi semasa akad atau disebabkan masalah
yang berlaku didalam rumahtangga
28 Khuluk Perceraian antara suami isteri dengan lafaz talak atau
khuluk yang memerlukan bayaran tertentu
29 Nusyuz Keengganuan isteri menunaikan kewajipan terhadap suami
tanpa alasan yang munasabah mengikut hukum syarak
30 Zihar Suami menyamakan isteri atau mana-mana anggotanya
dengan ibunya @ dengan mana-mana perempuan yang
haram dengannnya
31 Lian Sumpah suami yang disertakan dengan laknat Allah untuk
menolak hukum qazaf disebabkan tuduhan zina terhadap
isteri @ untuk menafikan nasab
32 Poligami Lelaki yang beristeri lebih daripada seorang tetapi tidak
lebih daripada empat orang pada satu masa
33 Undang-undang
Keluarga Islam
Undang-undang yang memperuntukkan tentang hal-hal yang
berkaitan dengan perkahwinan, perceraian dan perkara
yang berkaitan dengan kedua-duanya di kalangan orang
Islam
34 Anak Angkat Anak yang dipelihara oleh bukan ibu bapa kandungnya
35 Hadhadah Hak penjagaan anak yang masih kecil yang belum mumayyiz
dan tidak mampu menguruskan diri sendiri