Anda di halaman 1dari 14

Kasus Pembunuhan Anak Sendiri (Infanticide)

Petrick Aqrasvawinata
10.2010.392
Email: petrickaqrasvawinata@yahoo.co.id
niversitas !risten !rida "acana
#l. Ar$%na tara &o. '( #akarta 11)10

!as%s
*esosok mayat +ayi lahir ditem%kan di s%at% tempat sampah. ,asyarakat melaporkannya
kepada polisi( ,ereka $%-a melaporkan +ahwa semalam melihat seoran- peremp%an yan-
men-hentikan mo+ilnya didekat sampah terse+%t dan +erada di sana c%k%p lama. *eoran-
dari an--ota masyarakat sempat mencatat nomor mo+il peremp%an terse+%t.
Polisi men-am+il mayat +ayi terse+%t dan menyerahkannya kepada anda se+a-ai dokter
direkt%r r%mah sakit. Polisi $%-a men-atakan +ahwa se+entar la-i peremp%an yan- dic%ri-ai
se+a-ai pelak%nya akan di+awa ke r%mah sakit %nt%k diperiksa. Anda har%s men-at%r
se-alanya a-ar sem%a pemeriksaan dapat +er$alan den-an +aik dan akan mem+rie.in- para
dokter yan- akan men$adi pemeriksa.
Pendahuluan
Pem+%n%han anak sendiri (infanticide/ selan$%tnya dise+%t PA* men%r%t per%ndan-0
%ndan-an di 1ndonesia
1
yait% pem+%n%han yan- dilak%kan oleh seoran- i+% atas anak
kand%n-nya pada saat lahir ata% tidak lama kem%dian karena tak%t ketah%an telah melahirkan
anak.
2
Persyaratan yan- har%s dipen%hi dalam kas%s pem+%n%han anak (infanticide/( yait%
pelak% adalah i+% kand%n- dari +ayi yan- +ersan-k%tan( pem+%n%han dilak%kan dalam
ten--an- wakt% tertent% dan si i+% dalam keadaan ke$iwaaan tak%t akan ketah%an +ahwa ia
melahirkan anak.
3
*%at% pem+%n%han yan- tidak memen%hi salah sat% kriteria di atas tidak
dapat dise+%t se+a-ai pem+%n%han anak (infanticide/( melainkan s%at% pem+%n%han +iasa.
2
2i #akarta dilaporkan +ahwa 9009)3 dari sekitar 30040 kas%s PA* per tah%n dilak%kan
den-an cara as.iksia mekanik. 5ent%k kekerasan lainnya adalah kekerasan t%mp%l di kepala
6)0103/ dan kekerasan ta$am pada leher ata% dada 61 kas%s dalam '07 tah%n/.
4
Dasar Hukum menyangkut Pembunuhan Anak Sendiri
2alam !ita+ ndan-0ndan- 8%k%m Pidana 6!8P/
1
( pem+%n%han anak sendiri
tercant%m di dalam +a+ ke$ahatan terhadap nyawa oran-( yan- terkait masalah pem+%n%han
anak sendiri yait% pasal 341( 342 dan 343. Adap%n +%nyi pasal0pasal terse+%t yait%:
0 Pasal 341 Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat
anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya,
diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
0 Pasal 34! Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan
ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama
kemudian merampas nyawa anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling
lama Sembilan tahun.
0 Pasal 343: Bagi orang lain yang turut serta melakukan kejahatan yang diterangkan
dalam pasal 34 !"#$ diartikan sebagai pembunuhan atau pembunuhan berencana.
Pem+%n%han anak sendiri adalah +ayi yan- dilahirkan hid%p setelah sel%r%h t%+%hnya
kel%ar dari t%+%h i+% lal% di+%n%h oleh i+%nya sendiri. Apa+ila lahir mati kem%dian di+%an-(
aspek h%k%m yan- terkait adalah
)
Pasal 191 !8P
5aran- siapa men-%+%r( menyem+%nyikan( men-an-k%t ata% men-hilan-kan mayat
den-an maks%d hendak menyem+%nyikan kematian dan kelahiran oran- it%( dih%k%m
pen$ara selama lamanya 9 +%lan ata% denda se+anyak +anyaknya 4)00 r%piah.
Apa+ila +ayi yan- ditelantarkan sampai mati( aspek h%k%m yan- terkait adalah
Pasal 309 !8P
!ala% i+% menar%h anaknya( di s%at% tempat s%paya dip%n-%t oleh oran- lain tidak lama
ses%dah anak it% dilahirkan oleh karena tak%t akan diketah%i oleh oran- ia melahirkan
anak ata% den-an maks%d akan ter+e+as dari pemeliharaan anak it%( menin--alkannya(
maka h%k%man maksim%m yan- terse+%t dalam pasal 30) dan 30' dik%ran-i sehin--a
seperd%anya.
Adap%n +%nyi pasal 30) dan pasal 30' terse+%t adalah se+a-ai +erik%t
Pasal 30) !8P
5aran- siapa menempatkan anak yan- %m%rnya +el%m t%$%h tah%n %nt%k ditem%kan ata%
menin--alkan anak it% den-an maks%d %nt%k melepaskan diri daripadanya( diancam
den-an pidana pen$ara palin- lama ) tah%n ' +%lan.
Pasal 30' !8P
61/ #ika salah sat% per+%atan +erdasarkan pasal 304 dan 30) it% men-aki+atkan l%ka0l%ka
+erat( yan- +ersalah diancam den-an pidana pen$ara palin- lama 7 tah%n ' +%lan.
62/ #ika men-aki+atkan kematian( pidana pen$ara palin- lama 9 tah%n.
Pr"sedur #edik"legal
Prosed%r medikole-al adalah tata cara ata% prosed%r penatalaksanaan dan +er+a-ai
aspek yan- +erkaitan den-an pelayanan kedokteran %nt%k kepentin-an h%k%m( yan- secara
-aris +esar men-ac% pada perat%ran per%ndan-0%ndan-an yan- +erlak% di 1ndonesia dan pada
+e+erapa +idan- $%-a men-ac% kepada s%mpah dokter dan etika kedokteran.
Adap%n prosed%r mediko le-al ialah se+a-ai +erik%t :
1. Penem%an
2. Pelaporan
3. Penyelidikan
4. Penyidikan meminta pendapat ahli
). 5erkas perkara
'. Pen%nt%tan
7. Persidan-an
9. :onis
2alam prosed%r medikole-al terdapat perat%ran per%ndan-0%ndan-an men-enai
kewa$i+an dokter mem+ant% peradilan yait%:
)
1. Pasal 133 !8AP
61/ 2alam hal penyidik %nt%k kepentin-an peradilan menan-ani seoran- kor+an
+aik l%ka( kerac%nan ata%p%n mati yan- did%-a karena peristiwa yan-
mer%pakan tindak pidana( ia +erwenan- men-a$%kan permintaan keteran-an
ahli kepada ahli kedokteran kehakiman ata% dokter dan ata% ahli lainnya.
62/ Permintaan keteran-an ahli se+a-aimana dimaks%d dalam ayat 61/ dilak%kan
secara tert%lis( yan- dalam s%rat it% dise+%tkan den-an te-as %nt%k
pemeriksaan l%ka ata% pemeriksaan mayat dan ata% pemeriksaan +edah
mayat.
2. Pasal 179 !8AP
61/ *etiap oran- yan- diminta pendapatnya se+a-ai ahli kedokteran
kehakiman ata% dokter ata% ahli lainnya wa$i+ mem+erikan keterana-n ahli
demi keadilan.
*anksi +a-i pelan--ar kewa$i+an:
1. Pasal 21' !8P
61/ 5aran- siapa den-an sen-a$a tidak men%r%ti perintah ata% permintaan yan-
dilak%kan men%r%t %ndan-0%ndan- oleh pe$a+at yan- t%-asnya men-awasi
ses%at%( ata% oleh pe$a+at +erdasarkan t%-asnya. 2emikian p%la +aran- siapa
den-an sen-a$a mence-ah( men-halan-0halan-i ata% men--a-alkan tindakan
-%na men$alankan ketent%an( diancam den-an pidana pen$ara palin- lama
empat +%lan d%a min--% ata% denda palin- +anyak sem+ilan ri+% r%piah.
2. Pasal 222 !8P
5aran- siapa den-an sen-a$a mence-ah( men-halan-0halan-i ata%
men--a-alkan pemeriksaan mayat %nt%k pen-adilan( diancam den-an pidana
pen$ara palin- lama sem+ilan +%lan ata% pidana denda palin- +anyak empat
ri+% lima rat%s r%piah.
3. Pasal 224 !8P
5aran- siapa yan- dipan--il men%r%t %ndan-0%ndan- %nt%k men$adi saksi(
ahli( ata% $%r% +ahasa( den-an sen-a$a tidak melak%kan s%at% kewa$i+an yan-
men%r%t %ndan-0%ndan- ia har%s melak%kannya:
61/ 2alam perkara pidana dih%k%m den-an h%k%man pen$ara selama0lamaya 9
+%lan.
62/ 2alam perkara lain( dih%k%m den-an h%k%man pen$ara selama0lamanya '
+%lan.
!eteran-an Pals%:
1. Pasal 2'7 !8P
61/ *eoran- dokter yan- den-an sen-a$a mem+eri s%rat keteran-an pals%
tentan- ada ata% tidaknya penyakit( kelemahan ata% cacat( diancam
den-an pidana pen$ara palin- lama empat tah%n.
2. Pasal 7 !;2E!1
*eoran- dokter hanya mem+erikan keteran-an ata% pendapat yan- dapat
di+%ktikan ke+enarannya.
Pemeriksaan Ked"kteran $"rensik
Pemeriksaan kedokteran .orensik pada kas%s pem+%n%han anak sendiri ata% yan-
did%-a kas%s pem+%n%han anak sendiri dit%$%kan %nt%k memperoleh ke$elasan di dalam hal
se+a-ai +erik%t:
3
1. 5erapa %m%r +ayi dalam kand%n-an< Apakah anak yan- dilahirkan c%k%p +%lan dalam
kand%n-an<
2. Apakah +ayi lahir hid%p ata% s%dah mati saat dilahirkan<
3. 5ila +ayi hid%p( +erapa %m%r +ayi ses%dah lahir<
4. Apakah +ayi s%dah pernah dirawat<
). Apakah penye+a+ kematian +ayi<
nt%k men$awa+ kelima hal di atas( diperl%kan pemeriksaan yan- len-kap( yait%
pemeriksaan l%ar dan pemeriksaan dalam 6autopsy/ pada t%+%h +ayi serta +ila perl%
melak%kan pemeriksaan tam+ahan seperti pemeriksaan mikroskopis pada $arin-an par%
6Patolo-i anatomi/ dan pemeriksaan tes ap%n- par%.
3
%era&a 'mur %ayi dalam Kandungan( A&akah anak yang dilahirkan cuku& bulan
dalam kandungan(
m%r +ayi har%s ditent%kan %nt%k memastikan kas%s yan- dihadapi apakah di-olon-kan
a+ort%s( pem+%n%han anak sendiri ata% pem+%n%han +iasa pada anak.
'
m%r +ayi yan-
diperiksa har%s dipastikan den-an +er+a-ai pendekatan seperti pan$an- +ayi( +erat +adan(
lin-kar kepala( dan p%sat pen%lan-an.
3
Pan$an- +adan di%k%r dari t%mit hin--a %erte& 6p%ncak kepala/. 'nfanticide( +ila %m%r
$anin 7 +%lan dalam kand%n-an oleh karena pada %m%r ini $anin telah dapat hid%p di l%ar
kand%n-an secara alami tanpa +ant%an peralatan. m%r $anin di+awah 7 +%lan termas%k
kas%s a+ort%s. nt%k menent%kan %m%r +ayi dalam kand%n-an( ada r%m%s empiris yan-
dikem%kakan oleh (e #aas( yait% menent%kan %m%r +ayi dari pan$an- +adan +ayi:
3(7
2i
+awah ) +%lan( %m%r 6+%lan/ = >Pan$an- 5adan 6cm/( di atas ) +%lan( %m%r 6+%lan/ =
Pan$an- 5adan 6cm/ di+a-i )( %m%r +ayi se+aiknya dinyatakan dalam min--%.
5erat +adan $%-a dapat menent%kan %m%r.
9
?erdapat h%+%n-an %m%r den-an +erat +adan(
misalnya anak c%k%p %m%r 9010 +%lan den-an pan$an- +adan 4)0)0 cm memp%nyai +erat
+adan 2)0003)00 -ram( %m%r 29 min--% kira0kira 1)00 -ram( %m%r 20 min--% kira0kira )00
-ram.
3
P%sat pen%lan-an $%-a memp%nyai h%+%n-an den-an %m%r +ayi( dapat dilihat dari
ta+el +erik%t ini:
Pusat Penulangan 'mur (%ulan)
!alkane%s )0'
?al%s 7
2istal @em%r 9
Proksimal ?i+ia 9
!%+oid 9
Pemeriksaan p%sat pen%lan-an dapat dilak%kan secara radiolo-is ata% diperiksa
lan-s%n- di me$a a%topsy.
3
nt%k menent%kan apakah $asad +ayi terse+%t +isa dikate-orikan se+a-ai kor+an PA*
ata% tidak adalah den-an menent%kan via+ilitas +ayi. 5ila +ayi s%dah %iable maka +ayi
terse+%t +isa did%-a kor+an PA*. 5ayi s%dah %iable 6mamp% hid%p di l%ar kand%n-an i+%/
+ila didapati pan$an- di atas 3) cm( +erat +adan di atas 1000 -ram( p%sat pen%lan-an di os
tal%s apala-i +ila didapati pada os k%+oid( proksimal ti+ia dan distal .em%r mer%pakan
pet%n$%k +ahwa +ayi s%dah aterm. 5ayi yan- c%k%p +%lan ata% mat%r ialah +ayi yan- lahir
setelah dikand%n- selama 37 min--% ata% le+ih tetapi k%ran- dari 42 min--% pen%h 62)9
sampai 293 hari/.
3()('
k%ran antropometrik +ayi c%k%p +%lan: +erat +adan A 3000 -ram
62)0004000/( pan$an- +adan dari kepala ke t%mit 4'0)0 cm( lin-kar kepala oksipito .rontal
33034 cm( diameter dada 6anteroposterior/ 909 cm( diameter per%t 6anteroposterior/ 709 cm(
lin-kar dada 30033 cm( dan lin-kar per%t 29030 cm. Biri C ciri eksternal +ayi c%k%p +%lan:
7
0 2a%n telin-a pada +ayi lahir c%k%p +%lan( men%n$%kkan pem+ent%kan t%lan- rawan yan-
keras pada +a-ian dorsokranialnya dan +ila dilipat cepat kem+ali ke keadaan sem%la
0 P%tin- s%s% pada +ayi yan- s%dah mat%r( s%dah +er+atas te-as( areola menon$ol di atas
perm%kaan k%lit dan diameter ton$olan s%s% 7 mm ata% le+ih
0 !%k% $ari tan-an s%dah pan$an-( melampa%i %$%n- $ari( %$%n- distalnya te-as dan relative
keras sehin--a terasa +ila di-ar%kkan pada telapak tan-an
0 ?erdapat -aris0-aris pada sel%r%h telapak kaki dari depan hin--a t%mit( yan- dinilai -aris
yan- relati. le+ar dan dalam
0 !eadaan -enitalia eksterna: +ila telah ter$adi descenc%s testic%lor%m maka hal ini dapat
diketah%i dari tera+anya tetstis pada scrot%m( demikian p%la halnya den-an keadaan la+ia
mayora apakah telah men%t%pi la+ia minora ata% +el%mD testis yan- telah t%r%n serta
la+ia mayora yan- telah men%t%pi la+ia minora terdapat pada anak c%k%p +%lan dalam
kand%n-an i+%.
0 Eam+%t kepala relati. kasar( masin-0masin- helai terpisah sat% sama lain dan tampat
men-kilat( +atas ram+%t pada dahi $elas
0 Skin opacity c%k%p te+al sehin--a pem+%l%h darah yan- a-ak +esar pada dindin- per%t
tidak tampak ata% tampak samar0samar
0 Process%s Fyphoide%s mem+en-kok ke dorsal( sedan-kan +ayi premat%re mem+en-kok
ke ventral ata% sat% +%dan- den-an korp%s man%+ri%m sterni.
0 Alis mata s%dah len-kap( yakni +a-ian lateralnya s%dah ada.
A&akah %ayi lahir hidu& atau sudah mati saat dilahirkan
Ada d%a keadaan +ayi lahir mati yait% karena dalam kand%n-an s%dah mati 6dead born
foetus/ dan +ayi dalam kand%n-an masih hid%p sewakt% dilahirkan mati 6still born/(
kem%n-kinan mati dalam per$alanan kelahiran. ,em+edakan ked%anya dalam autopsy
tidaklah m%dah( se+a+ pada dead born yan- masih +ar% +el%m tampak tanda0tanda
pem+%s%kan intrauterine (maceration, aceptic decomposition/. Pem+%s%kan maserasi di
m%lai dari l%ar t%+%h ke arah dalam( +er+eda den-an pem+%s%kan +iasa +erasal dari dalam
t%+%h ke l%ar. Pada awal maserasi hanya terlihat per%+ahan pada k%lit sa$a +er%pa vesikel
ata% +%lla yan- +erisi cairan kemerahan( yan- +ila pecah terlihat k%lit +erwarna kecoklatan.
5ayi san-at lemas dimana sendi len-an dan sendi t%n-kai mel%nak sehin--a m%dah
dilak%kan hiperekstensi. ?anda maserasi $elas terlihat +ila s%dah mati +ee+rapa hari( den-an
tanda tanda +er+a% s%s% asam( epidermis +ewarna kep%tihan dan kerip%t( t%+%h men-alami
perl%nakan sehin--a terlihat dada mendatar. 5ila telah lama menin--al +ayi +isa men-eras
seperti +at% 6litopedion).
3
Pada +ayi lahir mati 6still born/ tampak dada datar. A%topsi dim%lai dari mem+%ka
ron--a per%t %nt%k mencari p%ncak dia.ra-ma. 5iasanya masih tin--i pada i-a 304. 5ila
mayat telah mem+%s%k( penilaian tidak tepat la-i. "akt% ron--a dada di+%ka( yan- %tama
terlihat adalah pericard dan $ant%n-( sementara par%0par% terlihat di +elakan-( +ent%knya
kecil ata% sedikit men-isi ron--a dada. "arna par% coklat %ni.orm seperti hati( konsistensi
padat( tidak ada krepitasi( pin--ir par% ta$am. 5ila dilak%kan %$i ap%n- par% didapati hasil
ne-ati..
3
Pada +ayi lahir hid%p +ent%k dada mem+%kat( warna kemerahan. 2ia.ra-ma telah
men%r%n setin--i i-a ) dan '. Eon--a dada wakt% di+%ka yan- %tama terlihat par%0par% yan-
se+a-ian telah men%t%pi pericard. "arna par% kemerahan( tidak %ni.orm +er-aris seperti
moGaik ata% marmer( spon-i( ada krepitasi( pin--ir par% t%mp%l. 2alam ron--a per%t terlihat
lam+%n- dan %s%s telah terisi %dara. 1ni dapat dipakai %nt%k menent%kan +erapa lama telah
+ayi hid%p( se+a+ per$alanan %dara dalam trakt%s di-estiv%s tidak sekali-%s seperti par%0par%(
tetapi tahap demi tahap dari lam+%n- ke +a-ian distal.
3(4('
Penent%an apakah seoran- anak it% dilahirkan dalam keadaan hid%p ata% mati( dapat
dilak%kan den-an pemeriksaan l%ar dan dalam:
9
0 Pemeriksaan luar
Pada +ayi yan- lahir hid%p( pada pemeriksaan l%ar tampak dada +%lat seperti ton-.
5iasanya tali p%sat masih melen-ket ke per%t( +erkilat dan licin. !adan-0kadan- placenta
$%-a masih +ersta% den-an tali p%sat. "arna k%lit +ayi kemerahan.
0 Pemeriksaan dalam
1nsisi pada +ayi dim%lai dari per%t a-ar terlihat letak sekat ron--a dada 6dia.ra-ma/.
Penent%an apakah seoran- anak it% dilahirkan dalam keadaan hid%p ata% mati( pada
dasarnya adalah se+a-ai +erik%t:
1. Adanya %dara di dalam par%0par%
2. Adanya %dara di dalam lam+%n- dan %s%s
3. Adanya %dara di dalam lian- telin-a +a-ian ten-ah
4. Adanya makanan di dalam lam+%n-
')i A&ung Paru. $i ini har%s dilak%kan den-an tehnik tanpa sent%h( par%0 par% tidak
disent%h %nt%k men-hindari kem%n-kinan tim+%lnya arte.ak pada sediaan histopatolo-ik
$arin-an par% aki+at manip%lasi +erle+ihan. *em%a or-an leher dan dada dikel%arkan dari
t%+%h( lal% dimas%kkan ke dalam air dan di lihat apakah men-ap%n- ata% ten--elam. *etelah
it% tiap lo+%s dipisahkan dan dimas%kkan ke dalam air( dan di lihat apkah men-ap%n- ata%
ten--elam. ) poton- kecil dari +a-ian peri.er tiap lo+%s dimas%kkan ke dalam air( dan
diperhatikan apakah men-ap%n- ata% ten--elam.
8in--a tahap ini( par% +ayi lahir mati masih dapat men-ap%n- oleh karena kem%n-kinan
adanya -as pem+%s%kan. 5ila pemoton-an kecil it% men-ap%n-( letakkan diantara d%a karton
dan ditekan 6den-an arah tekanan te-ak l%r%s( $%an-an +er-eser/ %nt%k men-el%arkan -as
pem+%s%kan yan- terdapat pada $arin-an intersisiel par%( lal% mas%kkan kem+ali ke dalam air
dan diamati apakah masih men-ap%n- ata% ten--elam. 5ila masih men-ap%n- +erarti par%
terse+%t +erisi %dara resid% yan- tidak akan kel%ar. !adan-0 kadan- den-an penekanan(
dindin- alveoli pada mayat +ayi yan- telah mem+%s%k lan$%t akan pecah $%-a dan %dara
resid% kel%ar dan memperlihatkan %$i ap%n- par% ne-ati..
$i ap%n- par% har%s dilak%kan menyel%r%h sampai poton-an kecil par% men-in-at
kem%n-kinan adanya perna.asan se+a-ian yan- dapat +ersi.at +%atan ata%p%n alamiah
6va-it%s va-inalis( yait% +ayi s%dah +erna.as wala%p%n kepala masih dalam %ter%s ata% dalam
va-ina/. 8asil ne-ati. +el%m +erarti pasti lahir mati karena adanyaa kem%n-kinan +ayi
dilahirkan tapi kem%dian +erhenti +ernapas meskip%n $ant%n- masih +erdeny%t sehin--a
%dara dalam alveoli diresorpsi. Pada hasil %$i ne-ative ini( pemeriksaan histopatolo-ik par%
har%s dilak%kan %nt%k memastikan +ayi lahir mati ata% lahir hid%p. 8asil %$i ap%n- par%
positi. +erarti pasti lahir hid%p. 5ila s%dah $elas ter$adi pem+%s%kan( maka %$i ap%n- par%
k%ran- dapat dipercaya( sehin--a tidak dian$%rkan %nt%k dilak%kan.
%ila bayi lahir hidu&* bera&a umur bayi sesudah lahir(
Apa+ila +ayi terse+%t s%dah pernah +erna.as ata% lahir hid%p( %nt%k men-etah%i s%dah
+erapa lama +ayi terse+%t hid%p se+el%m di+%n%h den-an memperhatikan k%lit( kepala dan
%m+ilic%s mayat terse+%t.
9
+ahir Hidu& 6live +irth/ adalah kel%ar ata% dikel%arkannya hasil konsepsi yan-
len-kap( yan- setelah pemisahan( +ernapas ata% men%n$%kkan tanda kehid%pan lain( tanpa
mempersoalkan %sia -estasi( s%dah ata% +el%mnya tali p%sat dipoton- dan %ri dilahirkan.
2ada s%dah men-em+an- dan dia.ra-ma s%dah t%r%n sampai sela i-a 40)( ter%tama
pada +ayi yan- telah lama hid%p.
Pemeriksaan makroskopik par%
Par% s%dah men-isi ron--a dada dan men%t%pi se+a-ian kand%n- $ant%n-. Par%
+erwarna merah m%da tidak merata den-an ple%ra yan- te-an- 6ta%t ple%ra/( dan
men%n$%kkan -am+aran moGaik karena alveoli s%dah terisi %dara. Apeks par% kanan
palin- d%l% ata% $elas terisi karena halan-0an palin- minimal. !onsistensi seperti spons(
tera+a derik %dara. 5erat par% +ertam+ah hin--a d%a kali ata% kira0kira 1H3) F +erat
+adan karena +er.%n-sinya sirk%lasi darah $ant%n-0par%.
$i ap%n- par% mem+erikan hasil positi. 68asil ne-ati. har%s dilan$%tkan den-an
pemeriksaan mikroskopik par%/.
Pemeriksaan mikroskopik par% men%n$%kkan alveoli par% yan- men-em+an-
semp%rna den-an ata% tanpa em.isema o+str%kti.( serta tidak terlihat adanya
projection. Pada pewarnaan Iomori ata% Jadewi-( sera+%t retik%lin akan tampak
te-an-.
Adanya %dara dalam sal%ran cerna dapat dili$at den-an .oto ront-en.
A&akah terda&at tanda,tanda &era-atan
Penent%an ada tidaknya tanda0tanda perawatan san-at pentin- artinya dalam kas%s
pem+%n%han anak sendiri( oleh karena dari sini dapat did%-a apakah kas%s yan- dihadapi
meman- +enar kas%s pem+%n%han anak seperti apa yan- dimaks%d oleh %ndan-0%ndan-( ata%
meman- kas%s lain yan- men-ancam h%k%man yan- +er+eda. Adanya tanda0tanda perawatan
men%n$%kkan telah ada kasih sayan- dari si i+% dan +ila di+%n%hnya tidak la-i termas%k
kas%s PA*( tetapi termas%k kas%s pem+%n%han +iasa.
9
Pada +ayi yan- telah di rawat dapat di tem%kan hal C hal se+a-ai +erik%t:
.ali &usat. ?ali p%sat telat terikat( dip%t%skan den-an -%ntin- ata% pisa% le+ih k%ran- )
cm dari p%sat +ayi dan di+eri o+at antiseptic. 5ila tali p%sat dimas%kkan kedalam air( akan
terlihat %$%n- terpoton- rata. !adan-0 kadan- i+% menyan-kal melak%kan pem+%n%han
den-an men-atakan telah ter$adi part%s presipitat%s 6ke+ero$olan/. Pada keadaan ini tali p%sat
akan tali p%sat akan terp%t%s dekat perlekatannyapada %ri ata% p%sat +ayi den-an %$%n- yan-
tidak rata. 8al lain yan- tidak ses%ai den-an kas%s part%s presipitat%sadalah terdapatnya
kap%t s%ksedaen%m( molase he+at dan .rakt%r t%lan- ten-korak serta i+% yan- primipara.
/ernik Kase"sa 6lemak +ayi/ telah di+ersihkan( demikian p%la +ekas0 +ekas darah.
Pada +ayi yan- di+%an- kedalam air verniks tidak akan hilan- sel%r%hnya dan masih dapat
ditem%kan didaerah lipatan k%litD ketiak( +elakan- telin-a( lipat paha dan lipat leher.
Pakaian. Perawatan terhadap +ayi antara lain adalah mem+eri pakaian ata% pen%t%p
t%+%h pada +ayi.
A&akah &enyebab kematian bayi
Penye+a+ kematian +ayi dapat diketah%i +ila dilak%kan autopsy( dari autopsy terse+%t
dapat ditent%kan apakah +ayi terse+%t lahir mati( mati secara alamiah( aki+at kecelakaan ata%
aki+at pem+%n%han. !ematian yan- diaki+atkan oleh tindakan pem+%n%han dilak%kan
den-an mmemper-%nakan kekerasan ata% mem+er rac%n terhadap +ayi terse+%t. Bara yan-
di-%nakan %nt%k mem+%n%h anak antara lain:
9
Pem+ekapan( pen$eratan( penen--elaman(
mem%k%l kepala( mem+akar +ayi( men--orok leher( men%s%k( penelantaran( perac%nan( dan
pen-%+%ran hid%p0hid%p.
2en-an demikian pada kas%s yan- did%-a mer%pakan kas%s pem+%n%han anak( yan-
har%s diperhatikan adalah:
'(9
a. Adanya tanda0tanda mati lemas: sianosis pada +i+ir dan %$%n-0%$%n- $ari( +intik0+intik
perdarahan pada selap%t +i$i mata dan selap%t kelopak mata serta $arin-an lon--ar lainnya(
le+am mayat yan- le+ih -elap dan l%as( +%sa hal%s +ewarna p%tih ata% p%tih kemerahan
yan- kel%ar dari l%+an- hid%n- dan ata% m%l%t serta tanda0tanda +end%n-an pada alat0alat
dalam.
+. !eadaan m%l%t dan sekitarnya: adanya l%ka lecet tekan di+i+ir ata% sekitarnya yan- tidak
$aran- +er+ent%k +%lan sa+it( memar pada +i+ir +a-ian dalam yan- +erhadapan den-an
-%si( serta adanya +enda0+enda asin- seperti -%mpalan kertas !oran ata% kain yan-
men-isi ron--a m%l%t.
c. !eadaan di daerah leher dan sekitarnya: adanya l%ka lecet tekan yan- melin-kari se+a-ian
ata% sel%r%h +a-ian leher yan- mer%pakan $e$as $erat se+a-ai aki+at tekanan yan-
ditim+%lkan oleh alat pen$erat yan- diper-%nakan( adanya l%ka0l%ka lecet kecil0kecil yan-
serin-kali +er+ent%k +%lan sa+it yan- diaki+atkan oleh tekanan dari %$%n- k%k% si
pencekik( adanya l%ka0l%ka lecet dan memar yan- tidak +erat%ran yan- dapat ter$adi aki+at
tekanan yan- ditim+%lkan oleh %$%n-0%$%n- $ari si pencekik
d. Adanya l%ka0l%ka t%s%k ata% l%ka sayat pada daerah leher( m%l%t ata% +a-ian t%+%h
lainnya( dimana men%r%t literat%re ada sat% metode yan- dapat dikatakan khas yait%
t%s%kan +enda ta$am pada lan-it0lan-it sampai menem+%s ke ron--a ten-korak yan-
dikenal den-an nama Ktusukan bidadari*
e. Adanya tanda0tanda terendam seperti: t%+%h yan- +asah dan +erl%mp%r( telapak tan-an
dan telapak kaki yan- p%cat dan kerip%t (+asher woman,s #and/( k%lit yan- +er+intil0
+intil (-utis .nserina/ seperti k%lit an-sa( serta adanya +enda0+enda asin- ter%tama di
dalam sal%ran perna.asan 6trakea/ yan- dapat +er+ent%k pasir( l%mp%r( t%m+%han air ata%
+inatan- air.
.rauma +ahir0 ?ra%ma lahir dapat menye+a+kan tim+%lnya tanda0 tanda kekerasan seperti :
Ka&ut Suksedaenum0 2apat mem+erikan -am+aran men-enai lamanya persalinan. ,akin
lama persalinan +erlan-s%n-( tim+%l kap%t s%ksedaen%m makin he+at. *ecara makroskopik
akan terlihat se+a-ai edema pada k%lit kepala +a-ian dalam di daerah persentasi terendah
yan- +erwarna kemerahan. !ap%t seksedaen%m dapat melewati per+atasan antar s%t%ra
t%lan- ten-korak dan tidak terdapat perdarahan di +awah perioste%m t%lan- ten-korak.
,ikroskopik terlihat $arin-an yan- men-alami edema den-an perdarahan0 perdarahan di
sekitar pem+%l%h darah.
Sefalhemat"m( perdarahan setempat diantara perioste%m dan perm%kaan l%ar t%lan- atap
ten-korak dan tidak melampa%i s%t%ra t%lan- ten-korak aki+at molase yan- he+at. m%mnya
terdapat pada t%lan- parietal dan sk%ama t%lan- oksipital. ,akroskopik terlihat se+a-ai
perdarahan di+awah perioste%m yan- ter+atas pada sat% t%lan- dan tidak melewati s%t%ra.
$raktur .ulang .engk"rak. patah t%lan- ten-korak $aran- ter$adi pada tra%ma lahir(
+iasanya hanya +er%pa cek%n-an t%lan- sa$a pada t%lan- %+%n0 %+%n 6cell%loid +all .ract%re/.
Pen--%naan .orceps dapat menye+a+kan .rakt%r t%lan- ten-korak den-an ro+ekan otak.
Perdarahan intracranial. Lan- serin- ter$adi adalah perdarahan s%+d%ral aki+at laserasi
tentori%m sere+eli dan .alks sere+riD ro+ekan vena -alena di dekat pertem%annya den-an
sin%s rekt%sD ro+ekan sin%s sa-italis s%perior dan sin%s transves%s dan ro+ekan +rid-in- veins
dekat sin%s sa-italis s%perior. Perdarahan ini tim+%l pada molase kepala yan- he+at ata%
kompresi kepala yan- cepat dan mendadak oleh $alan lahir yan- +el%m melemas 6pada part%s
presipitat%s/.
Perdarahan subarakn"id ata% inter1entrikuler $aran- ter$adi. m%mnya ter$adi pada +ayi
premat%re aki+at +el%m semp%rna +erkem+an-nya $arin-an0 $arin-an otak.
Perdarahan e&idural0 *an-at $aran- ter$adi( karena d%rameter melekat den-an erat pada
t%lan- ten-korak +ayi.
Pada kas%s pem+%n%han( har%s di in-at +ahwa i+% +erada dalam keadaan pank
sehin--a ia akan melak%kan tindak kekerasan yan- +erle+ihan wala%p%n se+enarnya +ayi
terse+%t +erada dalam keadaan tidak +erdaya dan lemah sekali. Bara yan- terserin- di
lak%kan adalah yan- menim+%lkan as.iksia den-an $alan pem+ekapan( peny%m+atan $alan
na.as( pen$eratan( pencekikan( dan penen--elaman. !adan-0 kadan- +ayi di mas%kkan
kedalam lemari( kopor dan se+a-ainya.
Pem+%n%han den-an melak%kan kekerasan t%mp%l pada kepala $aran- di $%mpai. 5ila
di-%nakan cara ini( +iasanya dilak%kan den-an +er%lan-0 %lan-( melip%ti daerah yan- l%as
hin--a menye+a+kan patah ata% retak t%lan- ten-korak dan memar $arin-an otak.
*e+aliknya pada tra%ma lahir( +iasanya hanya di $%mpai kelainan yan- ter+atas( $aran-
sekali ditem%kan .rakt%r ten-korak dan memar $arin-an otak.
A0 /isum et 2e&ertum
:is%m et repert%m adalah keteran-an tert%lis yan- di+%at oleh dokter atas
permintaan penyidik yan- +erwenan- men-enai hasil pemeriksaan medik terhadap
man%sia( +aik hid%p ata% mati ata%p%n +a-ian ata% did%-a +a-ian t%+%h man%sia(
+erdasarkan keilm%annya dan di +awah s%mpah( %nt%k kepentin-an peradilan.
:is%m et repert%m terdiri dari ) +a-ian yan- tetap( yait% :
1. !ata Pr" )ustitia yan- diletakkan di +a-ian atas. !ata ini men$elaskan +ahwa
vis%m et repert%m kh%s%s di+%at %nt%k t%$%an peradilan. :is%m et repert%m tidak
mem+%t%hkan materai %nt%k dapat di$adikan se+a-ai alat +%kti di depan sidan-
pen-adilan yan- memp%nyai kek%atan h%k%m.
2. 5a-ian Pendahuluan. !ata KPendah%l%anM sendiri tidak dit%lis di dalam vis%m et
repert%m( melainkan lan-s%n- dit%liskan +er%pa kalimat0kalimat di +awah $%d%l.
5a-ian ini meneran-kan nama dokter pem+%at vis%m et repert%m dan instit%si
kesehatannya( instansi penyidikpemintanya +erik%t nomor dan tan--al s%rat
permintaannya( tempat dan wakt% pemeriksaan( serta identitas kor+an yan-
diperiksa.
3. 5a-ian Pemberitaan( 5a-ian ini +er$%d%l K8asil pemeriksaan: dan +erisi hasil
pemeriksaan medik tentan- keadaan kesehatan ata% sakit ata% l%ka kor+an yan-
+erkaitan den-an perkaranya( tindakan medik yan- dilak%kan serta keadaannya
selesai pen-o+atanHperawatan. 5ila kor+an menin--al dan dilak%kan a%topsi(
maka di%raikan keadaan sel%r%h alat0dalam yan- +erkaitan den-an perkara dan
matinya oran- terse+%t.
4. 5a-ian Kesim&ulan. 5a-ian ini +er$%d%l K!esimp%lanM dan +erisi pendapat
dokter +erdasarkan keilm%annya( men-enai $enis perl%kaanHcedera yan-
ditem%kan dan $enis kekerasan ata% Gat penye+a+nya( serta dera$at perl%kaan ata%
se+a+ kematiannya.
5. 5a-ian Penutu&. 5a-ian ini tidak +er$%d%l dan +erisikan kalimat +ak%
K2emikianlah vis%m et repert%m ini saya +%at den-an ses%n--%hnya +erdasarkan
keilm%an saya dan den-an men-in-at s%mpah ses%ai den-an !ita+ ndan-0
%ndan- 8%k%m Acara Pidana.M
Kesim&ulan
2alam kas%s pada makalah ini maka kita har%s menent%kan apakah +ayi ini adalah
anak kand%n- ata% tidak dari peremp%an yan- mem+%an-nya ke tempat sampah. !em%dian
ditent%kan apakah +ayi ini lahir mati ata% lahir hid%p yan- dapat diketah%i den-an melak%kan
a%topsi pada mayat +ayi terse+%t( apakah ada tanda0 tanda perawatan serta cara yan- dipakai
%nt%k mem+%n%h +ayi terse+%t.
5erdasarkan data yan- dikem%kakan dalam kas%s maka masih s%lit ditent%kan apakah
+ayi ini lahir hid%p ata% lahir mati serta +a-aimana mekanisme sehin--a +ayi ini mati( $adi
perl% dilak%kannya pemeriksaan0 pemeriksaan seperti yan- s%dah dipaparkan diatas yan-
nantinya di-%nakan %nt%k pem+%atan vis%m et repert%m $ika kas%s ini mas%k pen-adilan.
DA$.A2 P'S.AKA
1. !ita+ ndan-0%ndan- 8%k%m Pidana( Pasal 341( 342 dan 343.
2. Ap%ranto( 8 dan 8oediyanto. 5%k% A$ar 1lm% !edokteran @orensik dan ,edikole-al.
5a-ian 1lm% !edokteran @orensik dan ,edikole-al @! niversitas Airlan--a.
*%ra+aya. 2007.
3. Amir( A. 1lm% !edokteran @orensik Edisi !ed%a. 5a-ian 1lm% !edokteran @orensik
dan ,edikole-al @! *. ,edan. 2007.
4. A.andi 2( 8ertian *. Pem+%n%han Anak *endiri 6PA*/ den-an !ekerasan ,%ltipel.
/aj !edokt 'ndon :ol )( &o.9. 2009.
). 5a-ian !edokteran @orensik @!1. $eraturan $erundang0"ndangan Bidang
!edokteran. 1st ed. #akarta: 5a-ian !edokteran @orensik @ak%ltas !edokteran
niversitas 1ndonesiaD 1994. p. 1102)( 40.
'. 5%diyanto A et al. 1lm% !edokteran @orensik. 5a-ian !edokteran @orensik @!1.
#akarta. 1997.
7. 2ahlan *. 1lm% !edokteran @orensik. Pedoman +a-i 2okter dan pene-ak 8%k%m.
5alai Pener+it niversitas 2ipone-oro *emaran-. 2004.
9. 1dries A.,. 'nfanticide. 2alam: Pedoman 1lm% !edokteran @orensik Edisi Pertama.
5inar%pa Aksara. #akarta. 1997.