Anda di halaman 1dari 17

Wacana

Konsep Wacana
Wacana ialah unit bahasa yang melebihi /melampaui batas ayat
Wacana memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan dan lengkap
Wacana merupakan penggunaan bahasa dalam konteks atau situasi yang tertentu
Wacana boleh terdiri daripada dua ayat atau lebih, ceraian, bab, buku, siri buku dan sebagainya
Ciri Wacana
Sesuatu wacana menjadi utuh sekiranya mempunyai :
(i) Kohesi (Tautan)
Hubungan/ jalinan yang erat antara kata, frasa, dan ayat dalam satu binaan yang melebihi satu ayat
Ciri Kohesi dalam wacana ditandai oleh kehadiran penanda khusus, iaitu kohesi nahuan dan
kohesi lesikal
Kohesi nahuan terdiri daripada penanda rujukan, penggantian, elipsis dan penghubung
Kohesi leksikal pula terdiri daripada pengulangan dan kolokasi
(ii) Koheren (Runtutan)
Kesinambungan idea yang kemas dan teratur, isi, atau maklumat disampaikan dengan jalinan
yang kemas dan rapi serta mempunyai makna yang jelas.
Contoh: atahari mulai tenggelam! Hari sudah senja! "urung#burung pulang ke sarang! Suasana di
desa itu semakin sunyi!
Kesinambungan idea dan peristiwa yang berturutan menjadikan ayat di atas memperlihatkan ciri
koheren yang jelas! $engan itu, terbinalah sebuah wacana yang utuh dan bermakna
Aspek Kesinambungan dalam Wacana
%& ebab dan akibat ' (mirul terlalu sedih! $ia menangis
)& ebab dan hasil ' $ia sentiasa mengulang kaji pelajaran! "erkat usahanya, dia berjaya mendapat
keputusan yang cemerlang!
*& ebab dan tujuan ' $ia sentiasa mengulang kaji pelajaran! $ia mahu lulus dengan cemerlang
dalam peperikasaan
+& !atar dan kesimpulan ' ,umah ini amat besar dan cantik! ,upa#rupanya rumah ini milik hartawan
-& yarat dan hasil ' .ara pesakit mestilah rajin makan ubat! Kepatuhan mereka akan memastikan
mereka cepat sembuh
/& "erbandingan ' (bangnya seorang yang rajin! (diknya lebih rajin
0& #emperkuat isi ' perwatakannya menarik! $ia tidak lokek dengan senyuman! $ia sentiasa
menghormati orang lain
1& Aditi$ ' Setelah empat tahun belajar di luar negara, kini anaknya pulang dengan membawa segulung
ija2ah! $ia amat gembira dan bersyujur dengan kejayaan anaknya!
%ariasi &ahasa
Konsep 'ariasi bahasa(
.erbe2aan atau kelainan bahasa yang wujud berdasarkan konteks penggunaannya yang berbe2a!
Kelainan bahasa yang digunakan sebagai pilihan mengikut situasi!
)soglos* +aris empadan Antara ,ialek
+aris pemisah antara satu dialek dengan dialek yang lain dalam sesuatu bahasa
3soglos tidak dapat ditentukan dengan jelas kerana ada perhubungan yang berterusan antara
pengguna bahasa yang bersempadanan!
"entuk dialek di sesuatu kawasan itu merupakan campuran antara dua subdialek yang berlainan
Contoh: tempat yang menjadi sempadan antara dialek 4egeri Sembilan dengan dialek elaka
dipanggil garis isoglos
,iaglosia
Ke-ujudan dua 'ariasi bahasa dalam sesuatu bahasa yang digunakan mengikut situasi
5ang satu lebih tinggi statusnya kerana digunakan dalam sesuatu situasi formal manakala yang satu
lagi dalam situasi yang tidak formal!
ubdialek
6ariasi bahasa yang terdapat dalam sesuatu dialek
Contoh: di .erak terdapat beberapa subdialek yang dituturkan oleh penutur, seperti di .arit, di Kuala
Kangsar, di 7anjung alim, dan di 7aiping!
,-ibahasa
.enutur yang menguasai dan menggunakan dua bahasa!
Contoh: penutur menguasai bahasa elayu dan bahasa 3nggeris
#ultibahasa
.enutur yang mengetahui dan menggunakan lebih daripada dua bahasa!
Contoh: seorang penutur yang boleh bertutur dalam bahasa elayu, bahasa 3nggeris, dan bahasa
andarin
,ialek
,e$inisi: 6ariasi bahasa yang berbe.a dari segi sebutan dan kosa kata
$ialek ditentukan oleh faktor geografi 8dialek daerah& dan faktor sosial 8dialek sosial&
Ciri ,ialek
$igunakan secara lisan
erupakan bahasa basahan/ bahasa kolokial
7idak mementingkan ketepatan tatabahasa
"anyak menggunakan kosa kata daerah
"anyak menggunakan kependekan kata
enggunakan imbuhan tertentu/ tidak menggunakannya sama sekali
enggunakan sistem sapaan yang berbe2a
)diolek
,e$inisi( 6ariasi bahasa disebabkan perbe.aan in'ididu
7erdapat perbe2aan sebutan, kerana kecacatan dan tabiat penyebutan, kerana pengaruh rakan atau
keluarga, dan gaya!
Ciri )diolek
(da perbe2aan sebutan
(da perbe2aan intonasi
(da perbe2aan gaya pertuturan
"ijin
$efinisi: bahasa yang terdiri daripada campuran unsur dua atau lebih bahasa yang berlainan,
digunakan apabila penutur yang berlainan bahasa berkomunikasi antara satu dgn yg lain
"ahasa pijin tidak menjadi bahasa ibunda bagi mana#mana kumpulan masyarakat!
(pabila percampuran bahasa itu membentuk satu bahasa baharu dan menjadi bahasa ibunda oleh
beberapa kelompok ras tertentu, pijin bertukar menjadi kreol!
"ahasa pijin dapat disamakan dengan bahasa pasar
Ciri pijin
7idak mempunyai penutur jati
Wujud sebagai bahasa perantara bagi beberapa kelompok penutur daripada bahasa yang berbe2a
Kosa katanya terhad
Struktur ayat dipermudah
Contoh:
%! 7idak mengikut Hukum $#, spt kebun sayur menjadi sayur kebun
)! enggunakan perkataan punya, spt adiknya menjadi dia punya anak.
*! (da percampuradukan penggunaan kata ganti nama, spt gua, lu
engubah penjodoh bilangan, spt seorang budak menjadi satu budak
Kreol
$efinisi: "ahasa yang terbentuk daripada campuran dua bahasa yang berlainan melalui pertuturan
sehingga menjadi bahasa utama dalam komuniti atau daerah tertentu
"ahasa yang bukan berasal daripada bahasa tempatan/ datang dari luar9 telah lama digunakan dan
menerima unsur tempatan, seterusnya menjadi bahasa ibunda bagi kelompok penutur dalam
masyarakat berkenaan! 8Contoh: "ahasa "aba#4yonya dan bahasa .ortugis di elaka&
Kewujudannya disebabkan faktor geografi, perkahwinan, dan perniagaan
Ciri Kreol
engandungi banyak kelainan/ perbe2aan dengan bahasa elayu baku
(da pengaruh bahasa Hokkien
Struktur ayat yang digunakan banyak dipengaruhi oleh struktur bahasa Cina
empunyai ciri bahasa terbalik/ cakap terbalik dan tidak mematuhi hukum $#9 contoh: 3ni orang
suka sama itu perempuan! 8:rang ini suka akan perempuan itu!&
langa
$efinisi: bahasa terhad9 bahasa yang dituturkan oleh sekumpulan penutur tertentu sahaja,
contohnya bahasa yang digunakan oleh kelompok remaja
$ikenali juga sebagai bahasa kutu atau bahasa rocker dalam kalangan remaja
"ertaraf rendah daripada bahasa standard
Ciri langa
$igunakan dalam konteks tidak rasmi
&ersi$at tidak kekal*bermusim
Kosa kata yang digunakan mungkin akan pupus setelah digunakan dalam tempoh tertentu
Kosa katanya mempunyai maksud tersendiri yang hanya difahami oleh kelompok tertentu, contoh seorang
8ponteng sekolah/kelas&, kantoi, awek, balak, cun, brader, bro dan lain#lain
&ahasa $ormal
$efinisi: bahasa surat 9 bahasa yang digunakan dalam situasi rasmi
Contoh bahasa formal: bahasa baku dan bahasa istana
Ciri bahasa $ormal
ematuhi tatabahasa
3ntonasi yang digunakan betul dan sesuai
"entuknya baku
enggunakan kosa kata yang sesuai dengan konteks
enggunakan kata ganti nama diri dan bentuk kata sapaan yang formal
$igunakan dalam ceramah, syarahan, dan ucapan
,agam bahasa terkawal
Wujud sekatan sosial
ementingkan ketepatan
(da unsur bahasa asing dari segi kosa kata
&ahasa tak $ormal
$efinisi: bahasa yang digunakan dalam situasi tidak formal 8 dalam pertuturan harian&
$ikenali juga sebagai bahasa basahan / bahasa kolokial
Ciri bahasa tak $ormal
7idak mementingkan peraturan bahasa dan terdapat percampuran kod 8 penggunaan bahasa lain&
7idak menggunakan intonasi yang sempurna
(da kependekan kata
(da kosa kata yang dipengaruhi dialek daerah
7idak mementingkan kehalusan berbahasa
enggunakan kata ganti nama diri yang lebih mesra/ menggunakan nama sendiri
enggunakan gelaran kekeluargaan
&ahasa halus
$efinisi: bahasa yg digunakan secara beradab dan bersopan santun untuk memaniskan percakapan
$igunakan untuk menghormati perasaan orang lain yang diajak bertutur
"ahasa yang digunakan boleh mewujudkan kemesraan
Ciri bahasa halus
enggunakan kata ganti nama diri yang sopan, contohnya: tuan kpd orang berkedudukan, puan kpd
wanita yang telah berkahwin
enggunakan kosa kata yang ada unsur kehalusan bagi perkara tertentu, contohnya: berbadan dua
membawa maksud mengandung
enggunakan bahasa kiasan/peribahasa
enggunakan imbuhan yang sempurna
enggunakan ungkapan yang berhemah, contoh: dengan penuh takzim, salam berhormat
$iucapkan dengan gaya yang lembut
&ahasa kasar
$efinisi: bahasa yang tidak sopan/ kurang beradab/ kesat
Ciri bahasa kasar
enggunakan kata yang kasar/kesat yang kurang enak didengari, contoh: membuta = tidur, bini =
isteri, melantak = makan
#enggunakan kata sindiran
enggunakan kata ganti nama diri yang kurang atau tidak sopan
7idak menggunakan tatabahasa yang sempurna
$iucapkan dengan nada sinis/ tinggi/ beremosi negatif sehingga menimbulkan perasaan kurang senang
kepada pendengar
&ahasa )stana* &ahasa ,alam
$efinisi: "ahasa diraja yang digunakan khusus dalam perhubungan dalam kalangan kerabat diraja atau
dalam perhubungan rakyat dengan kerabat diraja
erupakan bahasa halus, bahasa yang bersopan santun dan penuh adab, sama ada dalam situasi
formal/ tidak formal
Ciri bahasa istana
enggunakan kata ganti nama diri yang khusus
.enggunaan kata kekeluargaan9 contoh: kekanda, bonda, ayahanda
enggunakan gelaran keturunan 8contoh: ;ngku, 7engku, ,aja& dan rujukan kehormat 8$uli 5ang
aha ulia, 5ang (mat ulia&
enggunakan kosa kata/ ungkapan khusus
enggunakan unsur pemulukan 8ungkapan menyanjungi raja pada taraf yang amat tinggi9 contoh:
Ke "awah $uli 5ang aha ulia, $uli 5ang di#.ertuan& dan pendinaan 8;ngkapan merendah diri
ketika bertutur dengan raja, contoh: ampun patik beribu#ribu ampun, patik pacal yang hina, patik
yang menjunjung titah perintah&
&ahasa basahan* kolokial
$efinisi: 6ariasi bahasa yang digunakan dalam percakapan harian* tak $ormal
<a=ba mengistilahkannya sebagai bahasa cakap mulut
>arang#jarang ditemui dalam bentuk penulisan, kecuali dalam karya sastera
Ciri bahasa basahan
enggunakan struktur ayat yg pendek/ mudah, contoh: 4ak ke mana? 8kamu hendak pergi ke
mana?&
enggunakan kependekan kata, contoh: tak, mau, nak, tak ndak, dah
enggunakan kosa kata yang mudah di$ahami
Tidak menggunakan tatabahasa yang sempurna/ tidak mementingkan kgramastisan ayat,
contoh: mak pegi pasar 8@mak pergi ke pasar&, sekolah bila buka? 8bila sekolah akan dibuka?&
Terdapat percampuran kod
&ahasa baku
$efinisi: 6ariasi bahasa yang diterima oleh masyarakat sebagai 'ariasi rujukan
$ikaitkan dengan kelompok masyarakat yang berpendidikan
$igunakan dalam pelbagai situasi rasmi 8 mesyuarat, rundingan, seminar, pengajaran&
Ciri bahasa baku
$igunakan untuk tujuan rasmi/formal
#ementingkan ketepatan tatabahasa
empunyai pelbagai laras bahasa
enggunakan sistem panggilan formal
enggunakan sebutan dan ejaan baku
elalui proses perancangan secara sistematik
Tiada unsur kependekan kata*ayat
#ementingkan kejelasan maksud ayat
&ahasa mesra
$efinisi: "ahasa yg digunakan oleh orang yg ada hubungan rapat/ mesra antara satu dengan yg lain
Ciri bahasa mesra
enggunakan kata ganti diri yang dianggap mesra
enggunakan panggilan*gelaran yang tidak lengkap 8 Kak bedah&
Ada unsur kependekan9 contoh ak >oyah 8 ak Cik >oyah&
enggunakan percampuran kod9 contoh: 3 tak suka you inAolAe dalam masalah ini
enggunakan partkel lah9 contoh: 7ak apalah, boleh jugalah
&ahasa "asar
$efinisi: 6ariasi bahasa campuran antara bahasa #elayu dengan bahasa lain
$ianggap sebagai Aariasi bahasa elayu kerana struktur bahasanya yang lebih dominan ialah
b!elayu
"entuk bahasa ini dikaitkan dengan bahasa pijin 8Aariasi bahasa yang dipermudah untuk
memudahkan pemahaman&
"ahasa ini digunakan apabila ada pertembungan antara kumpulan yang tidak mempunyai satu bahasa
yang diketahui oleh kedua#dua pihak untuk berhubung
Ciri bahasa pasar
engabaikan Hukum $#9 contoh: api kereta 8 kereta api &
enggunakan perkataan BpunyaC9 contoh: besar punya rumah 8 rumah besar&
enggunakan perkataan BbanyakC sebagai kata penguat9 contoh: banyak lebat, banyak cantik
engabaikan penjodoh bilangan/ tidak menggunakan penjodoh bilangan yang sesuai
enggunakan percampuran kod9 contoh: lu 8awak&, gua 8saya&, tambi 8budak lelaki&
!aras &ahasa
Konsep laras bahasa
$idefinisikan sebagai ciri khusus dalam penggunaan bahasa mengikut bidang#bidang tertentu
$idefinisikan sebagai gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa.
/enis laras bahasa
0. !aras ains
erupakan laras ilmiah!
"erbahasa moden
.emilihan kata tepat dan bersi$at teknikal
"ersifat formal dan menidakkan bahasa basahan
empunyai sifat intelektual, saintifik
&ersi$at objekti$ dan berdasarkan kajian dan fakta
7erdapat istilah pinjaman
7erdapat banyak penggunaan kata nama dan ragam ayat pasi$
1. !aras 2konomi
"erbentuk ilmiah
empunyai istilah teknikal ekonomi
7idak mengutamakan struktur ayat
aklumat yang disampaikan adalah jelas dan eksplisit
engandungi istilah khusus
Dakta berdasarkan bukti data dan statistik
3. !aras 4ndang5undang
#ementingkan kepersisan, keobjekti$an, dan keterperincian
7iada gambar/graf/metafora/peribahasa/kiasan dan sebagainya
"inaan ayat adalah panjang
6. !aras Agama
enunjukkan pengaruh bahasa Arab
enggunakan istilah agama
$igunakan untuk membincangkan isu agama
enggunakan tamsil dan ibarat untuk memberikan pengajaran*penjelasan
"anyak memberikan ta$siran mengenai sesuatu berdasarkan al57uran dan hadis
8. !aras ukan
enggunakan istilah#istilah yang berkaitan dengan akti'iti sukan
7idak mementingkan ketepatan tatabahasa
ementingkan kesan emoti$ kepada audiens
9. !aras astera
Kreati$ dan imaginati$
enggunakan kosa kata yang berkesan
enggunakan bahasa yang tersirat dan kreatif
7erdapat gaya penulisan sastera, spt perlambangan, personifikasi, hiperbola dan lain#lain
enggunakan istilah khusus
engandungi mesej/ terma yang la2imnya tersirat
&erlaku penyimpangan tatabahasa
ementingkan pemilihan diksi berkesan
:. !aras resipi
"ahasanya ringkas
.enjelasan mengikut turutan
&anyak menggunakan ayat perintah
7idak mementingkan ketepatan bahasa
;. !aras )klan
enggunakan bahasa yang ringkas tetapi kreati$
#empengaruhi pengguna untuk membentuk tanggapan tertentu, atau mengubah sikap dan
seterusnya, melakukan tindakan E retorik pujukan
&anyak menggunakan kata adjekti$
7idak mematuhi tatabahasa
#ementingkan ketepatan diksi
enggunakan bahasa yang bersi$at emoti$ dan sensasi
emantik
Konsep semantik
Semantik dapat ditakrifkan sebagai kajian tentang makna kata, frasa, dan ayat dalam sesuatu bahasa
#akna denotati$ dan makana konotati$
a) #akna ,enotati$
erupakan makna yang tersurat, makna dasar atau makna asal sesuatu kata! akna kata tersebut
sesuai sebagai rujukan
akna denotatif boleh dianggap sebagai makna sebenar sesuatu perkataan
Contoh: rumah dan istana mempunyai makna denotatif, berdasarkan konteks biasa!
b) #akna Konotati$
erupakan makna yang dikaitkan dengan nilai
4ilai yang dikaitkan dengan makna tersebut ialah nilai positi$ atau negati$
akna konotatif dapat dikatakan sebagai makna tambahan
c) "erbe.aan denotati$ dan konotati$
.erbe2aan antara makna denotatif dan konotatif dapat ditentukan berdasarkan Bnilai masyarakatC
terhadap sesuatu kata
4ilai rasa tersebut boleh mencakupi nilai positif atau nilai negatif
Contohnya, ungkapan Bduit kopiC! akna denotatif bagi ungkapan ini ialah Bduit yang merujuk
kepada wang yang mungkin hasil daripada jualan kopiC! akna konotatif pula merujuk kepada B
benda yang menjadi bahan rasuahC!
Konsep, "erkataan, dan Rujukan
Konsep dan makna sesuatu kata dapat dianalisis dengan berdasarkan tiga komponen :
8a& Kata 8sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan&
8b& Konsep atau makna 8bentuk abstrak yang tercipta dalam fikiran&
8c& ,ujukan 8benda konkrit yang dirujuk&
Hubungan antara kata dengan konsep bersi$at langsung.
Hubungan antara konsep dengan benda yang dirujuk bersi$at langsung
Hubungan antara kata dengan benda yang dirujuk bersifat tidak langsung
"erkaitan makna dari segi leksikal
(a) inonim
erupakan kata yang maknanya sama atau hampir sama dengan kata yang lain
Hubungan makna antara dua patah kata yang bersinonim itu bersifat dua hala
.enggunaan kata bersinonim boleh wujud berdasarkan konteks dan situasi
(b) Antonim
Kata#kata yang maknanya berlawanan
Hubungan antara dua kata yang berantonim juga bersifat dua hala!
(ntonim biasanya pada kata sifat, spt panjang#pendek, tebal#nipis
(c) <iponim
.erkataan antara dua kata yang makna pertamanya termasuk dalam makna keduanya
Contoh: mawar, kenanga, melati merupakan sejenis bunga! aksudnya hiponim bagi bunga
(d) <omonim
Homonim ialah dua kata atau lebih yang memilik bentuk yang sama
.ersamaan tersebut mencakupi aspek sebutan, ejaan atau kedua#duanya
.erkataan itu mempunyai makna yang berbe2a dalam konteks yang berbe2a
Homonim juga meliputi homofon dan homograf
Contoh homonim ialah:
i! :rgan : anggota badan
:rgan : alat mu2ik
ii! Salak : nama buah
Salak : bunyi gonggongan anjing
Homofon ialah kata#kata yang bunyinya sama, ejaannya lain, dan maknanya lain
i! bank : institusi kewangan
bang : a2an
ii! kota : bandar atau pekan
kouta : had yang ditentukan
iii! tuntun : memimpin seseorang
tonton: menyaksikan sesuatu peristiwa
Homograf ialah kata#kata yang ejaannya sama, sebutannya berbe2a dan makna berbe.a
i! serak : bertaburan
serak : suara
ii! sepah : hampas
sepah : bertaburan
iii perak: kebingungan
perak : sejenis logam
(e) #ironim
.erkataan yang merupakan sebahagian daripada sesuatu yang dikenal sebagai holonim
Contoh: tingkap, pintu, bumbung, atap, tiang dan dinding merupakan sebahagian daripada rumah
($) "olisemi
erupakan perkataan yang mempunyai makna yang banyak
.erkataan itu mempunyai makna berbe2a apabila digunakan dalam ayat atau konteks yg berlainan
Contoh makna perkataan buah boleh diguna sebagai buah fikiran 8pendapat&, buah hati 8kekasih&,
buah elaka 8makanan& dan buah tangan 8hadiah&
"eluasan #akna
.eluasa berlaku apabila sesuatu kata yang asalnya mendukung makna tertentu kemudian diberian
makna yang lain yang lebih luas
Contoh saudara : makna asal ' orang yang ada pertalian darah, dipeluaskan menjadi orang yang
ada hubungan kekeluargaan melalui perkahwinan, orang yg sama beragama 3slam dan bentuk
panggilan untuk orang yang baru dikenali
"enyempitan makna
Sesuatu kata yang pada mulanya mempunyai makna yang umum tetapi kemudiannya berubah menjadi
lebih khusus!
(ntara kata yang mengalami penyempitan ialah madrasah, khalwat, tuan, encik, dan cik
"ragmatik
Konsep "ragmatik
.ragmatik ialah satu daripada cabang ilmu linguistik yang mengkaji makna sesuatu ujaran!
.ragmatik mengkaji hal5hal yang meliputi struktur bahasa sebagai alat perhubungan sama ada
antara penutur dengan pendengar atau penulis dengan pembaca!
.ragmatik mengkaji penggunaan bahasa dalam konteks budaya sesuatu masyarakat, ataupun
penggunaan bahasa dalam hubungan yang sebenar. 8,aminah Haji Sabran et al, )F%*:0G&!
Secara umumnya, pragmatik ialah bidang ilmu linguistik yang menjalankan kajian tentang makna
ungkapan yang ingin disampaikan oleh ahli sesuatu masyarakat dalam aktiAiti perhubungan mereka
"eribahasa
ialah segala susunan cakap yang pendek, yang telah melekat di mulut orang ramai semenjak
beberapa lama oleh sebab sedap dan bijak perkataannya, luas dan benar tujuannya! $ipakai akan
dia jadi sebutan oleh orang sebagai bandingan, teladan, dan pengajaran
/enis5jenis "eribahasa
0. "erumpamaan
.eribahasa yang bermaksud dua lapis, yakni menyebutkan sesuatu maksud dengan
diumpamakan kepada perkara lain sebagai bandingan.
Contoh perumpamaan yang menyebut perbandingan 8umpama, bagai, laksana, ibarat, dan bak&
8%& seperti katak di ba-ah tempurung
8)& bagai api dalam sekam
Contoh perumpamaan yang tidak menyebut perbandingan
8%& luka yang hilang, parut tinggal juga
8)& musuh dalam selimut
1. "epatah dan &idalan
erupakan bentuk peribahasa yang bererti selapis.
erupakan ungkapan yg berkerat5kerat * berpatah5patah sehingga menimbulkan satu rentak
keindahan yang menarik
"epatah memberatkan si$at ringkasnya dan bijak susunan perkataanya
Contoh: 8%&Ada gula, adalah semut
8)&Takut kerana salah, berani kerana benar
&idalan ialah si$at ringkasnya, isi yang bernas, dan mengandungi pengajaran H $ikiran benar
Contoh: 8%&&iar lambat, asalkan selamat
8)&&iar mati anak, jangan mati adat
3. Kiasan
;ngkapan yang menghuraikan sesuatu perkara dengan mengiaskannya dengan perkara lain,
sama ada dengan menyebutkan bandingan itu atau dengan tidak menyebutkan bandingan!
7ujuan untuk menjelaskan lagi sesuatu maksud
/enis5jenis kiasan
(0) Kiasan Asal
enerangkan sesuatu perkara dengan membandingkannya dengan sesuatu benda dan
menggunakan kata#kata perbandingan spt umpama, ibarat, laksana, seperti
(1) Kiasan &erpindah
erupakan bahasa kiasan yang tidak menyebut perbandingan, tetapi kata yang hendak
dibandingkan terus berpindah kepada benda yang dibuat perbandingan
Tujuh jenis kiasan berpindah,
a) Kiasan sandar
tidak menyebutkan bandingan, terus berpindah kpd benda bandingan itu sendiri
Contoh : mandi kerbau, diam ubi, senyum kambing
b) Kiasan terus
"entuk kiasan yang mempunyai makna yang lain daripada perkataan itu sendiri
Contoh9 maharaja siang 8matahari&, puteri lilin 8perempuan yang tidak tahan panas&
c) Kiasan berangkap
Kiasan yang menunjukkan perbandingan secara berirama antara perkara yang
diperkatakan dengan benda yang kiaskan (da kalanya, mempunyai unsur jenaka
Contoh: terima kasih daun keladi, kalau boleh hendak lagi
d) Kiasan berbunga
Kiasan yg menggambarkan sesuatu maksud dgn perkataan yg berbunga#bunga/ indah
Contoh: selimut kemalasan, hatinya tengah mendidih, buah $ikiran
e) Kiasan pemanis
Kiasan yang menyebut sesuatu maksud dengan diselindungkan dengan perkataan lain
kerana tidak manis disebut secara terang#terangan
Contoh: berbadan dua 8hamil&, orang rumah 8isteri&
$) Kiasan melompat
Kiasan yang berpindah pada satu tingkat atau lebih daripada perkataan asal
Contoh: menanak nasi, menjahit baju, lidah pendeta
g) Kiasan melarat
Kiasan yang sudah menyimpang jauh daripada maksud asalnya tanpa disedari!
Contoh: badan melidi 8 kurus kering&, cakapnya berisi 8kata#katanya bernas&
4. Kata5kata <ikmat (!idah "endeta)
.erkataan orang bijak pandai yang mengandungi pengertian yang tinggi!
;ngkapan yang berupa nasihat, panduan, dan peringatan serta dijadikan pedoman hidup
Contoh: 8%&&ertangguh itu pencuri masa
8)&!idah manusia lebih tajam dari pisau dan parang
8. impulan bahasa
;ngkapan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih dan mempunyai makna yang berlainan
daripada erti perkataan#perkataan yang membentuknya
9. "erbilangan
Seakan#akan bidalan dan pepatah, hanya berbe2a sedikit dari segi bentuk susunannya!
(mat menekankan kpd hal#hal berkaitan dengan peraturan, undang#undang dan adat istiadat
Contoh: <idup dikandung adat, hati dikandung tanah!
Ragam &ahasa
"ahasa yang digunakan dalam penulisan karangan atau percakapan dengan matlamat untuk
menguatkan tujuan ungkapan
0. &ahasa indiran
.erkataan yang maksudnya ditujukan kepada seseorang secara tidak tepat atau berterus terang!
Contoh: orang yang baik ialah orang yang memberikan $aedah kepada orang lain
1. &ahasa #enggiat
"ahasa seakan#akan sindiran, tetapi tidak mengandungi kiasan!
aksudnya bertujuan untuk mengusik
"ahasa ini digunakan untuk bergurau sahaja
"ahasa ini digunakan secara bersungguh#sungguh sehingga boleh menimbulkan perasaan malu
kepada orang yang diusik.
Contoh: 8%&Amboi, hebatnya cita5cita sahabat kita ini, nak jadi "erdana #enteri
8)&Wah, ada hajat juga rupa5rupanya orang tua ini
3. &ahasa mengejek
#emperkatakan keburukan seseorang dengan menggunakan perkataan yang tepat dan
langsung supaya menampakkan keburukan dan kebodohannya sehingga diterta-akan
Akan menimbulkan kemarahan, malu, dan sakit hati
Contoh: 8%&&aik a-ak cemin muka dulu sebelum nak masuk meminang saya=
8)&A-ak ni harap saja badan yang tegap, tetapi bodoh macam lembu=
4. &ahasa Terbalik
enggunakan perkataan yang berla-anan daripada maksud yang hendak disampaikan
.enutur mengharapkan orang yang ditujukan kata5kata itu akan memahami dan menyedari
kesilapan yang dilakukan
Contoh: 8%&!ain kali panjat pokok yang lebih tinggi, baru seronok
8)&2ngkau tu belajar rajin sangat, sebab tu tak lulus periksa
8. &ahasa #erajuk
Seakan dengan bahasa terbalik, tetapi maksudnya tidak terbalik atau berla-anan
#enunjukkan perasaan merujuk, kecil hati, rasa terhina dan rasa tersisih disebabkan oleh
sesuatu perbuatan yang dirasakan tidak patut dilakukan oleh orang lain terhadap orang yang
merajuk itu
Contoh: 8%&Kita ni melukut di tepi gantang, masuk tak menambah, keluar tak meluakkan
8)&udahlah, kita pun boleh cari sendiri, ada nya-a adalah re.eki, takkan nak
harap harta orang pula
9. &ahasa Tempelak
#enunjukkan kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang pada masa lalu.
#engingatkan supaya tidak melakukan kesilapan yang sama pada masa akan datang
:rang yang menuturkan akan memulangkan paku buah keras, iaitu membalikkan nasihat/
percakapan yang telah ditolak oleh seseorang itu dahulu
Contoh: 8%&ekarang puaslah hati kamu agaknya, kerana semuanya sudah rosak sama sekali
(1)Waktu harga getah melambung tinggi, tak beringat, sekarang baru sedar akan diri.
:. &ahasa <erdik
Seakan#akan bahasa tempelak, tetapi tujuan menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh
seseorang pada masa sekarang*semasa
.erkataan yang digunakan agak kasar dan mengandungi perasaan mengejek
Contoh: (0)#embuat sebatang jarum pun tak tahu, nak buat kapal terbang dan meriam pula
(1)Kalau tidak mahu membantu aku bekerja, buat apa kamu duduk di sini> #akan sahaja>
;. &ahasa &esar* &ahasa #elampau
,agam bahasa yang mengatakan sesuatu perkara itu secara berlebih5lebihan daripada hakikat
sebenar. :rang yg memahaminya tahu maksud tersebut bukanlah sungguh#sungguh yg dikatakan!
Contoh: 8%&#anis tidak terkira seperti lautan madu.
8)&Tupai melompat bergoncang bumi
?. &ahasa Kecil* &ahasa #erendah
"ahasa digunakan untuk mengatakan sesuatu perkara itu kecil dan kurang!
"ertujuan untuk merendah diri H mengelakkan diri daripada bersikap sombong dan meninggi diri!
Contoh: 8%&/ikalau sudi tuanku santap
8)&&aru dikelim lalu dipakai
0@. &ahasa Aaik
,agam bahasa bagi menguatkan kata atau hujah terhadap pembaca atau pendengar menerusi
gambaran fikiran secara beransur5ansur.
Susunan bahasa naik adalah dari bawah melangkah ke tengah dan seterusnya hinggaa tahap tertingi!
Contoh: Brang yang tidak bersalah, ditangkap, dipenjarakan, dipukul, diseksa dengan
pelbagai seksaan dan akhirnya dibunuh. Adakah ini bukan ke.aliman namanya>
00. &ahasa Turun
"erlawanan dengan bahasa naik! Keadaan yang tegang akan beransur#ansur turun!
7urut menyelitikan unsur jenaka, sama ada secara sengaja atau tidak sengaja!
Contoh: alang betul nasib Si (buI ula#mula motosikalnya hilang, kemudian basikalnya pula
hilang9 kemudian rumahnya dimasuki pencuri9 selepas itu seluarnya terkoyak ketika
bersukan! (khir sekali kekasihnya cabut lari!
01. "ertanyaan )ngkar
"ahasa yang disusun dengan cara pertanyaan, tetapi sebenarnya bukan pertanyaan untuk
mendapat ja-apan.
Seolah#seolah bersi$at mengejek dan bertujuan menguatkan kebenaran ja-apan yang sudah
diketahui/ sesuatu yang sebenarnya bersifat sudah tentu/pasti
$ibahagikan kpd dua iaitu pembaca menja-ab sendiri, dija-ab oleh orang bertanya itu sendiri
Contoh: 8%& &eginikah yang dikatakan kemajuan> &ukankah kemajuan bermaksud keadaan
akan menjadi bertambah5tambah baik>
8)&Apakah cara yang boleh memba-a kita ke arah kejayaan>Tiada cara lain
melainkan bekerja, berusaha, dan komited menggunakan segala tenaga dengan
tujuan untuk memenuhi hajat kita.
03. &ahasa eruan* Keluhan
Kaedah menyatakan perasaan secara bersungguh5sungguh dengan mengeluh
.enutur berharap agar perasaanya dapat difahami oleh pendengar!
Contoh: 8%&Wah, hebatnya a-ak sekarang=
8)&Aduhai= Kalaulah ayahku masih hidup=
14.&ahasa &erulang
Sesuatu perkataan / ayat / frasa diulang dua atau tiga kali dengan tujuan untuk menguatkan maksud
yang ingin disampaikan!
Contoh: alam iniI alam iniI >angan lupaI >angan lupaI Konsert ulung akan diadadakan!
08. &ahasa &ertimbal
,agam bahasa yang menggunakan ungkapan secara berimbangan dan bertentangan.
.ertimbalan dilakukan bagi menarik perhatian untuk dijadikan perbandingan
Contoh: 8%&Alah membeli menang memakai
8)&Brang lari jangan dikejar
09. &ahasa Aa$i atau &ahasa &ukan
,agam bahasa yang menggunakan kata Jbukan= terlebih dahulu daripada sesuatu perkataan lain,
tetapi tujuan sebenarnya untuk mengatakan Jya=
Contoh: 8%&bukan bodoh 8 maksud sebenarnya ialah cerdik&
8)&bukan main5main 8maksud sebenarnya ialah bersungguh#sungguh&
0:. &ahasa /enaka
$igunakan untuk berjenaka atau bergurau
(da kala mungkin digunakan sehingga menimbulkan kemarahan
Contoh: Apabila gajah boleh terbang, manusia jadi apa> 8jadi hairan&