Anda di halaman 1dari 8

Matematik

Kertas 2
Julai 2014
40 Minit
NAMA SEKOLAH:
NAMA MURID:
015t2
HEADCOUNT
UJIAI\ PENILAIAI\ OTI 2
TAHUNENAM
PEPERIKSAAI\ PERCUBAAI\ UPSR
JULAT2OI4
MATEI\{ATIK
KERTAS 2
40 minit
JAITGAI\ BUKA KERTAS SOALAIY INI SEHINGGA DIBERITAHU
I. Kertas soalan ini adalah dalam
dwibahasa.
2. Soalanpadaperenggan atas adalah
dalam Baha.sa Inggeris, soalan pada
perenggan bawah adalah dalam Bahasa
Malaysia.
3. Kamu dikehendakimembacamaklumat
untuk calon di muka surat 2.
No. Soelan MarkehPenuh Markah Diperolehi
I I
2 I
3 1
4 I
5 I
6 2
7 2
8 2
9 2
l0 2
ll 2
12 2
13 z
t4 2
15 3
t6 3
t7 3
1t 3
t9 2
20 3
Jumleh 40
Otst2
Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak
ll,ihat
sebelahl
For
Examiner's
Use
2 015/2
|
40 marks
l
[40
mortah
]
Amwer all questions.
Jatwb semur soalst.
f
I markl
ll
narkahj
1 Write 76O0zinwords:
Tulisl@n' 7 6' 00 2 dalan p*katit&
State the digit value oftlc
Nyatakan nilai digit bagi
Conrut S
1
toadecimlnumber.
t0
Tukarlran S
I
rupoda nomborperpuluhan.
t0
notnbor 38 542.
ll
narkl
ll
narkahl
ll
markl
ll
narkahl
015/2
For
Examiner's
Use
3
Diagram 4 shows a circle with a shaded region.
Rajah 4 menunjulckan sebuah bulatan yang telah diloreklun.
Diagram 4
Raiah 4
Write the suitable fractions to show the shaded region of
the whole diagrarn
Tutiskan pecahanyang sesuai bagi menunjukkan kawasan
berlorek dartpada seluruh rajah.
Diagram 5 shows a weighing scale frce.
Rajah 5 menunjuklcan muka sebuah penimbang.
Diagram 5
Rajah 5
Draw the hand on the weighing scale face to show the mass
of 3.75 kg.
LuHs
jarum pada muka penimbang itu untuk menunjukJwn 3.75 kg.
[l
markJ
ll
markahl
ll
markl
ll
markah)
0t5/2
For
Examiner's
Use
0t5/2
-62
O
-
-=
73
12
marksf
[2
markahl
12
marksl
[2
markah]
[2
marlal
f
2 markahl
450+36+9=
Syarikat Randyprint 400 books a day.
Calculate the number of books printed in three weeks?
Syarilrat Randy mencetak 400 bufu sehari.
Hitung bilangan buhtyang dicetak dalam mrna tiga minggu.
Diagram 9 show the time Saiful arrived at canrival.
Rajah 9 menunjukkan wahu Saiful tiba di satu pesta.
Diagram 9
Rajah 9
He spent I hour 40 minutes there.
At what time did he leave the carnival?
Dia berada di sana selama I jam
40 minit
Pulatl berapalcah dia bertolak balik dari pesta itu?
12narksl
f
2marlmh\
(al
Fu
Exeminer's
Use
0ts/2
13 RM17
-
75 sen
+
RM5.25 =
10
5
Diagram 10 shows the number of eggs in a box.
Rajah I0 menunjuklwn bilangan telur dalarn sebuah notin
Diagram l0
Raiah I0
Calculate 20% of the eggs.
Hinngkan 2096 daripada telur itu.
11 Convert I
I
decades to years.
5
Tulrarlcan tl a"ma kepada tahun.
5
12
marlu
l
12
markahl
12
marlul
12marluh)
12
marlal
12
markahl
|
2marlu
I
[2
narlwhl
Diagram 12 consists of several triangles of the same size.
Rajah I2 terdiri daripada beberapa segttiga yang sama saiz.
9cm---->
Diagram 12
Rajah 12
Calculate the perimeter, in cn1 ofthe whole diagrarn
Hitunglrnn peritneter, dalam cm, selutah rajah.
For
Examiner's
Use
6
14 Diagram 14 shows the net of a 3-D shape.
Rajah I4 menunjukJran bentangan sebuah bentuk 3 matra.
Diagram 14
Rajah 14
State:
The name of the shape.
The number of vertices.
Nyatalwn
Nama bentuk tersebut-
Bilangan buca bentuk tersebut.
a)
b)
a)
b)
15 Table 15 shows the marks obtained by Hadi in a test.
The mark of Mathematics is not shown.
Jadual 15 menunjukkan marlcah yang diperolehi oleh Hadi dalam suatu ujian.
M arlrah Matematik tidak ditunj akkan.
Subject
Mata Pelajaran
Marks
Markah
English
Bahasa Insseris
78
Mathematics
Matematik
Science
Sains
65
Table 15
Jadual 15
The average marks of the three subjects is 80.
Calculate the marks of Mathematics.
Purata marknh bagi tiga rnata pelajaran ialah 80.
Hitunglcan marknh bagi Matenatik.
ll
markl
[l
mark]
It
marlwhl
lI
marlmhl
13
marlal
[3
markah]
0r5/2
For
Examiner's
Use
0t5t2
16 Eiagram 16 shows the prices of a pen and tluee books bougtrt by Puan Mary.
Rajah 16 menunjukkan harga sebatang pen don tiga buah'bulat yang
dibeli oleh Puan Mary.
Rlvlls
RM6.40 per book
RM6.40 sebuah
Diagram 16
Rajah 16
How much does she have to
Paf
Berapalrah
jumlah wang yang perlu dibayarnya?
ffiffi
ffiffi
Diagram 17 shows the volume of water in a beaker and fotu empty glasses.
Rajah 17 menunjukkan isipadu air dalam sebuah bilwr dan empat biii
gelas kosong.
:21
Diagram l7
Rajah 17
The water in the beaker is poured equally into 4 glasses.
Calculate the volume of water, tnftl, in each glass.
Air di dalam bilmr dituang sama banyak kepada 4 biji gelas.
Hitung isipadu air, dalam m{ setiap gelas?
13
marlul
13
marluhl
13
marksl
|
3 marluhl
For
Examiner's
Use
0t5/2
Rubiah urr,
I
of 4'5 kg flour to bake a cake.
5-
What is the total mass of flour, in g, is not used?
13
marks
I
Rubiah menggunalwn
I
ao*Ooda 4'5 kg tepung untuk membuat
5'
sebiji kek.
Berapakah
jumlah
berat tepung, dalam g, yang tidak digunakan?
[
3 markah]
The number ofbop in a school is 574.
The number of girls is 59 less than the number of bop.
What is the total number of pupils in the school?
[
2 marks
]
Bilangan murtd lelaki di sebuah sekolah ialah 574 orang.
Bilangan murid perernpuan adalah 59 orang htrang daripada bilangan
murtd lelaH.
Berapalwh
jumlah
murid di sekolah itu?
12
markahl
Diagram 20 shows a rectangle ABCD.
Rajah 20 menunjuklran sebuah segiempat tepat ABCD.
t t*
or", ram2o
Rajah 20
Calculate the area, in cmz, of the shaded region.
Hitung luas, dalam cm2, kawasanyang berlorek .
END OF
QUESTION
PAPER
KERTAS SOALAN TAMAT
13
marksl
[3
markah]
12 cm