Anda di halaman 1dari 8

Section A

Bahagian A
1. Rajah 1 menunjukkan tempat berlindung haiwan S.
Rajah 1
Antara yang berikut, yang manakah mewakili haiwan S ?
A . Singa C. Burung kakak tua
B. Kucing D. Tikus

2. Antara tumbuhan berikut, yang manakah akan menguncupkan daunnya apabila
musuh mendekatinya?
A. !k!k keembung C. !k!k halia
B. "alang D. !k!k semalu

3. Antara berikut, yang manakah haiwan yang mempu tinggal di tempat yang sejuk?
#. Beruang Kutub
##. Anjing "aut.
###. Kucing
#$. Singa.
A. # dan ## sahaja
B. # dan ### sahaja
C. ## dan ### sahaja
D. ## dan #$ sahaja
1
4. Rajah % menunjukkan bahagian badan manusia.

Rajah %
Apakah bahagian yang berlabel X ?
A. Salur udara C. eparu
B. &idung D. erut
5. Antara eksperimen berikut, yang manakah menunjukkan tumbuhan akan bergerak balas
terhadap air ?
6. Antara alat berikut, yang manakah b!leh digunakan untuk menyukat isipadu jus !ren?
#. Bikar
##. ita pengukur
###. Silinder penyukat
#$. 'eraca mampatan
A. # dan ## C. ## dan #$
B. # dan ### D. ### dan #$
2
7. Rajah ( menunjukkan pengukuran panjang menggunakan angg!ta badan
)igure ( * Rajah (
Antara yang berikut, yang manakah urutan yang betul daripada paling pendek ke paling
panjang ?
A. K + " C. + " K
B. " + K D. " K +

8. Antara yang berikut,yang manakah adalah sama dengan 1 hari?
A. %, jam C. -. minit
B. ,/ jam D. (-. saat
9. Antara akti0iti berikut, yang manakah tidak melibatkan penggunaan tekn!l!gi?
A. +emandu kereta
B. +akan nasi dengan tangan
C. +embawa barang dengan tr!li
D. +em!t!ng batang p!k!k dengan kapak
10. lanet yang manakah mengambil masa yang paling pendek untuk bergerak mengelilingi
+atahari?
A. Bumi
B. +arikh
C. 1tarid
D. 2uhrah
3
11. Rajah - menunjukkan neraca mampatan dengan !bjek di atasnya.

Rajah -
Berapakah jisim bagi 3 biji mangga?
A. 1.3 kg C. %.3 kg
B. % kg D. 3 kg
12. Rajah 3 menunjukkan satu penyiasatan.
Rajah 3
aku di dalam bikar tidak berkarat selepas seminggu.+engapa?
A. 4ris dapat mencegah pengaratan.
B. aku diperbuat daripada l!gam yang berkualiti.
C. 1dara hadir di dalam air pili.
D. 5ahaya matahari tidak dapat menembusi bikar.
13. Rajah 6 menunjukkan pelan sebuah rumah. Semua bilik berbentuk segi empat
4
tepat.

Rajah 6
Antara bilik7bilik berikut yang manakah mempunyai luas yang a!a ?
A. 8 dan 9 C. : dan 2
B. 8 dan 2 D. 9 dan 2
14. Antara pernyataan berikut, yang manakah "et#l bagaimana tumbuhan melindungi dirinya ?

A. , ; dan R C. ;, R dan S
B. , ; dan S D. , ;, R dan S
15. Antara berikut,yang manakah merupakan kebaikan kitar semula?
5
7 Pokok getah menggugurkan daunnya
; 7 Semalu menutup daunnya apabila disentuh
R 7 Pokok nanas mempunyai duri
S 7 Pokok buluh mempunyai bulu halus yang menyebabkan
kegatalan
# +engurangkan jumlah bahan buangan di kawasan pembuangan sampah.
## +engurangkan pencemaran akibat pelupusan bahan buangan.
### +engurangkan penggunaan bahan semulajadi
#$ &arga pr!duk hasil daripada kitar semula dapat dikurangkan.
A. #,## dan ### sahaja
B. #,### dan #$ sahaja
C. ##,### dan #$ sahaja
D. #,##,### dan #$
16. +aklumat berikut menunjukkan empat pernyataan tentang masa.
ernyataan yang manakah "et#l tentang masa ?
A. K dan " sahaja C. ", + dan ' sahaja
B. K , " dan + sahaja D. K, ", + dan '
17. Rajah / menunjukkan sebuah kub!id.
6
K 7 Masa adalah tempoh di antara dua detik.
" 7 Unit paling kecil bagi masa ialah saat.
+ 7 Jam randik boleh digunakan untuk mengukur masa dengan
tepat.
' 7 Peristiwa yang berulang secara seragam boleh digunakan
untuk mengukur masa.

Rajah /
Apakah isi padu kub!id itu ?
A. 1% cm< C. (- cm<
B. 1/ cm< D. 6% cm<
18. =aun tumbuhan dilapisi dengan gris dan kemudian dibalut dengan plastik lutsinar.
Rajah >
Apakah yang dapat diperhatikan selepas seminggu ?
#. =aun tersebut layu.
##. =aun tersebut gugur.
###. =aun menjadi semakin kehijauan.
#$. =aun tersebut bertukar kekuningan.
A. #, ## dan ### sahaja C. ##, ### dan #$ sahaja
B. #, ## dan #$ sahaja D. #, ##, ### dan #$
19. Antara berikut, cara yang manakah dapat !encegah !bjek yang diperbuat daripada l!gam
dari berkarat?
# +enyalut !bjek l!gam dengan cat.
7
Beg plastik
lutsinar
## +enyalut !bjek l!gam dengan gris.
### +enyadur !bjek l!gam dengan pasir.
#$ +enyadur !bjek l!gam dengan keluli.
A. # ## dan ### sahaja C. #, ## dan #$ sahaja
B. ##, ### dan #$ sahaja D. #, ## dan ### sahaja
20. Rajah 1. menunjukkan empat jenis pengangkutan.

Rajah 1.
Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan urutan yang betul perkembangan
pengangkutan udara?
A. T, $, 1, 8
B. 1, 8, T, $
C. $, T, 8, 1
D. 8, $, T, 1
8