Anda di halaman 1dari 10

Saam bahaga dan saam se|ahtera saya ucapkan kepada semua pea|ar.

Dikendalikan oleh:
CIKGU S.RAJANDERAN
Saya Ckgu Ra|anderan dan pada har n kta akan tumpukan kepada format kertas
peperksaan Geogra SPM dan pendekatan untuk men|awab soaan struktur dan ese
daam peperksaan.
Sepert semua pea|ar seda makum, Sub|ek Geogra daam SPM dbahag kepada
dua kertas atu Kertas 1 dan Kertas 2.
Kertas 1 adaah ob|ektf- sebanyak 4 soalan |ens aneka phan dan aneka
peengkap)
Masa yang dperuntukkan adalah satu !a" li"a #elas "init.
Kertas 2 pua dbahag kepada dua #aha$ian atu %aha$ian A, |awab semua,
atu sebanyak tu!uh soalan struktur yang menawarkan sebanyak 4 "arkah dan;
%aha$ian % mempunya e"&at soalan esei dan peru ph ti$a, yang
menawarkan sebanyak ' "arkah)
Masa yang dperuntukkan adalah dua !a".
Sekarang kta fokus pada Kertas 2, Bahagan A, soaan berkatan dengan (eta
)o&o$ra* meput sebanyak + soalan struktur yang memperuntukkan sebanyak
20 markah darpada 40 markah.
Manakaa bak sebanyak 20 markah ag adaah berdasarkan soaan struktur darpada
topk-topk geogra zka (Tngkatan 4) atau geogra manusa (Tngkatan 5)
Mar kta ment, topk-topk popuar yang serng du| daam peperksaan:
i. Ru!ukan $rid 4 an$ka dan ' an$ka.
ii. Na"akan kedudukan sesuatu ,iri *-ikal dan ,iri #uda.a
#erdasarkan si"#ol dan sin$katan
iii. /en$ukur !arak se&erti sun$ai0 !alan ra.a atau landasan kereta&i.
i1. /en$ukur keluasan ka2asan &adi0 hutan0 &a.a dan tasik.
1. /en$ukur #earin$ sudutan atau a-i"ut
1i. /en$enal&asti &ola saliran se&erti &ola rerantin$0 &ola !e!ala0 dan
&ola se&un,a dan se#a$ain.a.
1ii. 3un$si dan kesan &enerokaan ,iri4,iri *-ikal se&erti sun$ai dan
hutan.
1iii. /en.atakan 5aktor .an$ "e"&en$aruhi sesuatu tana"an se&erti
&adi0 $etah dan kela&a sa2it.
i6. 3un$si &ete"&atan ialah 5un$si #andar
Untuk men|awab soaan-soaan n dengan bak dan tepat, para pea|ar harus
b|ak mentafsr cr-cr zka dan cr-cr budaya daam peta topogra.
Waaupun petun|uk untuk mentafsr peta topogra dber daam peperksaan,
adaah bak dan men|matkan masa |ka para pea|ar terebh dahuu sudah
menghafanya atau memahamnya.
Setap |awapan yang dtus oeh para pea|ar harusah menepat kehendak
soaan dan tdak peru penerangan yang meewah.
Kesemua soaan daam bahagan n dapat d|awab dengan mudah |ka para
pea|ar sudah ath tub soaan-soaan tahun epas.
Sekarang mar kta perhatkan kepada soaan-soaan popuar dan |awapan, agar para
pea|ar mendapat gambaran yang |eas.
2
Arahan contoh soaan berbuny sepert berkut:
Soalan 1 hingga Soalan 4 berdasarkan peta topo. Kaji peta ini dengan teliti
sebelum menjawab soalan berikutnya.
1 Nyatakan bearng |ambatan (RG 074256) dar mas|d (RG039278).
................ |2
markah|
2 (a) Nyatakan ttk tanda tngg yang tertngg yang terdapat d tmur garsan
tmuran 05.
................ |2
markah|

(b) Berkan ru|ukan grd 6 angka bukt tertngg tu. ...... |2
markah|
(c) Mengapakah sunga daam peta topo mempunya banyak cawangan?
() ...............
()............... |2
markah|
7 (a) Nyatakan poa petempatan yang terdapat daam seg empat grd d bawah?
22
21

06 08
............... |1 markah|
(b) |easkan ti$a faktor yang mempengaruh poa petempatan daam seg empat
grd d 7 (a).
() ............
() .............
() ............ |3
markah|
(c) Nyatakan dua faktor yang mempengaruh penanaman getah daam peta.
() .............
() ............. |2
markah|
4 (a) Nyatakan dua cr budaya yang terdapat daam seg empat grd d bawah.
24
23

05 06
() ..............
() ............. |2
markah|
(b) Kra |arak Sunga Tanduk bermua dar RG 089210 hngga RG 060226.
3
.............. |2
markah|

(c) Nyatakan dua fungs Desa Perma daam peta.
() ..............
() ............. |2
markah|
Bakah, sekarang mar kta hat pendekatan yang peru damb untuk men|awab
soaan-soaan n.
1. Untuk men|awab soaan n car kata kuncnya atu "dari". Kena past kedudukan
kedua-dua okas meau ru|ukan grd. Gunakan |angka sudut pada tempat yang
dru|uk oeh "dar" dan ukur sudut dar Utara Grd mengkut arah pusngan |am.
Ja2a&ann.a ialah 122
2 (a) Untuk soaan n peru hat pada a|ur 05 atu garsan tmuran dan peru car ke
arah tmur saha|a. Perhatkan pada setap ttk tanda tngg d kawasan berkenaan
saha|a. |awapan nyatakan daam meter.
Ja2a&ann.a ialah 728 "eter
(b) Kena past okas dan ber |awapan dengan tepat.
Ja2a&ann.a ialah RG +8719
(c) Perhatkan poa saran daam peta dan hat pada |umah garsan kontur serta
arah aran sunga.
Ja2a&ann.a ialah
:i; )erda&at #an.ak le$eh sun$ai atau &un,a sun$ai di ka2asan #ukit.
:ii; Ka2asan ini "e"&un.ai taha& ke,erunan .an$ tin$$i kerana #er#ukit.
3. (a) Poa petempatan d sesuatu tempat adaah dpengaruh oeh kegatan ekonom
penduduk d kawasan berkenaan.
Ja2a&ann.a ialah #erkelo"&ok.
(b)Tga faktor yang mempengaruh poa petempatan berkeompok aah:
:i; Ka2asan &erka"&un$an ,ontohn.a K$.%akul %uluh.
:ii; Ka2asan tana"an &ertanian iaitu sa2ah &adi.
:iii; /en.ediakan &eluan$ &eker!aan dala" #idan$ &ertanian.
(c) Dua faktor yang mempengaruh tanaman getah daam peta aah
:i; )anah !enis #eralun #erdasarkan !u"lah $arisan kontur.
:ii; Siste" saliran .an$ #aik.
(erhatian: Untuk soalan di atas jika jawapan diberi adalah seperti tanih jenis
laterit, suhu yang sesuai 27C dan hujan yang mencukupi, adalah jawapan yang
tidak dapat diterima dan salah.
Ini adalah kerana pernyataaan jawapan berkenaan tidak terdapat dalam petunjuk
symbol.
4.(a) Kena past dengan tepat cr-cr zka dan budaya.
Ja2a&ann.a ialah:
:i; Kola" air
:ii; Ja"#atan
4
(b) Untuk mengukur |arak sebatang sunga yang berku gunakan benang. Letakkan
benang d bahagan tengah sunga dan mengukur mengkut setap kuan pada
sunga.
Ja2a&ann.a ialah 11.2 "eter.
(c) |awapan bag soaan |ens n pada umumnya adaah sama atu apaba meru|uk
kepada sebuah pekan atau bandar.
Ja2a&ann.a ialah:
:i; (usat &erkhid"atan kerana terda&at %alai (olis dan dis&ensari.
:ii; (usat "en$u"&ul hasil &ertanian kerana terda&at &enana"an $etah
dan &adi.
5. Mari kita perhatikan Soalan Struktur yang popular dalam peperiksaan.
Hutan Hujan Tropika

Ekosistem X Ekosistem Y
Rajah di atas menunjukkan dua jenis ekosistem hutan hujan tropika.
i. Nyatakan ekosistem X dan Y.
ii. Terangkan konsep ekosistem
iii. Nyatakan dua kepentingan ekosistem X.
iv. Nyatakan dua kepentingan ekosistem Y
Untuk menjaa! soalan "i# para pelajar harus menamakan kedua$dua ekosistem dengan tepat%
iaitu&
Ekosistem X ialah Hutan Hujan Tropika.
Manakala&
Ekosistem Y ialah Hutan Paya Bakau.
'agi soalan "ii# para pelajar harus terangkan konsep ekosistem dengan jelas dan kalau !oleh
!erikan (ontoh.
Ekosistem ialah satu kategori sistem fizikal yang melibatkan komponen hidup dan komponen
bukan hidup dalam alam yang saling bergantungan bagi menghasilkan satu sistem yang stabil.
Tamsilnya ialah hutan tropika, kolam, pantai, paya, perigi, tasik, terumbu karang dan belukar
'agi soalan "iii# dan "iv# para pelajar harus mem!eri jaapan yang jelas% mudah di)ahami dan
sertakan (ontoh seperti&
5
Gambar
Hutan Hu|an
Tropka
Gambar
Hutan Paya
bakau
iii. - Menegah kejadian hakisan tanah melalui engkaman akar pokok.
- Melalui proses fotosintesis dapat menyerap karbon dioksida dan
membebaskan oksigen.
iv. ! Melindungi ka"asan pantai daripada proses hakisan. #ontohnya pokok
bakau menggunakan akar jangkang.
- Membekalkan sumber makanan kepada manusia seperti ikan, udang dan
ketam.
Mari kita perhatikan Soalan Esei yang popular dalam peperiksaan.
6. (a) Di atas Peta 2, pada halaman sebelah, namakan
(i) bandar berpenduduk padat bertanda P
(ii) bandar berpenduduk sederhana padat bertanda Q
(iii) kawasan berpenduduk jarang bertanda R
(b) Terangkan faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk padat di bandar yang bertanda P.
! markah"
#ntuk menjawab soalan (a) para pelajar harus mengenalpasti lokasi kepadatan penduduk dengan tepat di
atas peta.
Para pelajar seharusnya mahir dalam aspek lokasi bandar dan kawasan dalam peta Malaysia.
Jawapannya ialah:
(i) $uala %umpur
(ii) $emaman
(iii) &anjaran Tama 'bu
#ntuk menjawab soalan (b) para pelajar harus menulis fakta se(ara mengkhusus mengikut kehendak soalan
dan beri (ontoh tepat bagi setiap fakta yang ditulis.
Contoh jawapannya ialah:
&andar yang bertanda P ialah &andaraya $uala %umpur. $awasan ini padat penduduk iaitu ).!*
juta orang, kerana bertanah pamah dan ini memudahkan pembangunan dan pembinaan. +ontohnya
bangunan berkembar Petronas dan $% ,entral.
6
(
<
R
&erfungsi sebagai pusat perniagaan dan pengurusan kewangan seperti Pusat Membeli belah Mid-
.alley dan Menara Maybank. /aktor ini menarik para pelabur asing dari luar negara seperti 'merika
,yarikat dan 0epun.
Terdapat banyak peluang pekerjaan seperti dalam bidang kepegawaian, perniagaan, dan
perindustrian seperti di ,g.&esi menyebabkan berlakunya migrasi penduduk, misalnya dari Teluk 1ntan,
Perak ke $uala %umpur.
$emajuan infrastruktur terutamanya dalam sistem pengangkutan dengan pembinaan Monorel,
%2T dan M2T (dalam pembinaan) meningkatkan mobiliti penduduk.
$uala %umpur juga sebagai pusat pelan(ongan seperti Taman Tasik Perdana dan Mu3ium 4egara
menarik tumpuan penduduk.
$ebanyakan pusat pendidikan awam dan swasta seperti #ni5ersiti Malaya dan #ni5ersiti $uala
%umpur juga menarik penduduk bertumpu di $uala %umpur.
7. Soalan esei ini berdasarkan kepada piramid penduduk di bawah.
Pramd Penduduk Negara = Tahun 2012
(a) Berdasarkan pramd penduduk d atas, |easkan e"&at cr kependudukan
negara =. |4
markah|
(b) Nyatakan ena" faktor yang mempengaruh kadar keahran rendah d
negara =.
|6 markah|
Untuk menjawab soalan (a) perlu kenalpasti bentuk piramid terlebih dahulu dan
ciricirinya. !erhatikan juga pada panjang bar bagi kumpulan umur muda, dewasa
dan tua.
Cadangan |awapan:
Cr kependudukan negara X adaah meru|uk kepada bentuk piramid terganggu.
Pramd menun|ukkan kadar kematian yang rendah dan kadar kelahiran |uga
rendah. Seterusnya bangan orang dewasa adaah pang banyak. Pramd |uga
menun|ukkan jangka hayat perempuan lebih tinggi dbandngkan |angka hayat
7
eak ebh pendek. Seterusnya peratus penduduk lelaki adalah rendah
dbandngkan peratus penduduk perempuan.
Untuk menjawab soalan (b) perlu memahami kata kunci soalan iaitu sebab kadar
kelahiran rendah di "egara #. !erlu diperhatikan juga pada palang piramid yang
pendek pada peringkat umur $% tahun.
Cadangan |awapan:
Faktor yang mempengaruh kadar keahran rendah d Negara M dsebabkan oeh
dasar kerajaan yang membendung keahran penduduk meau pebaga program.
Taraf pendidikan yang tinggi daam kaangan penduduk |uga mengurangkan
kadar keahran. Goongan wanita yang kahwin lewat merendah kadar kesuburan
dan n merendahkan kadar keahran. Susuannya, wanita yang mementingkan
kerjaya |uga mengakbatkan mereka tdak mnat untuk mendapatkan anak.
Amalan perancangan keluarga d negara-negara tertentu sepert Sngapura untuk
menyumbang kepada pengurangan kadar keahran. Faktor kos hidup yang tinggi
|uga mendorong kepada keuarga bersaz kec terutamanya d negara-negara ma|u
sepert Amerka Syarkat dan Brtan.

Sstem Transt Aran Rngan
> (a) Terangkan faktor yang mempengaruh pembnaan sstem
pengangkutan awam sepert daam Foto d atas d Maaysa.
|6 markah|
Untuk menjawab soalan ini perlu kenalpasti jenis pengangkutan awam yang
ditunjukkan dan lokasi pengangkutan awam ini dapat dilihat iaitu di Kuala
&umpur. !erhatikan juga pada kata kunci 'aktor yang mempengaruhi
pembinaannya. (awapan diberi perlulah mengikut kehendak soalan. (awapan
perlulah ringkas, tepat dan diberi 'akta atau contoh yang rele)an.
Cadan$an !a2a&an:
Pengangkutan awam yang dtun|ukkan daam foto aah transt aran
rngan atu ?R) Star dan /onorel.
Antara faktor yang mempengaruh pembnaan sstem pengangkutan awam
n aah kerana "en$uran$kan kesesakan lalu lintas kerana kurangnya
penggunaan kenderaan sendr.
Pengangkutan awam n |uga mendorong kepada &en!i"atan $una tanah
kerana pembnaan re bertngkat.
8
Sean tu, ta"#an$ &erkhid"atann.a adalah "urah dan n
men|matkan perbean|aan pengguna. In |uga "en$uran$kan
&en,e"aran udara kerana menggunakan tenaga eektrk.
D sampng tu, "asa &er!alanan adalah ,e&at kerana ber|aan mengkut
|adua yang dtetapkan.
Pengangkutan n |uga mempunya &er"intaan .an$ tin$$i kerana seesa
dan boeh membawa banyak penumpang.
9. Huraikan kepentingan sumber tanih dalam kegiatan pertanian di Malaysia. [6 markah]
Untuk menjawab soalan ini perlu kenalpasti kehendak soalan iaitu kepentingan sumber tanih
dalam kegiatan pertanian. Jawapan perlulah ringkas, tepat dan diberi fakta atau contoh yang
relevan.
Cadangan jawapan:
Pelbagai jenis tanih menampung pelbagai jenis tanaman iaitu tanih jenis aluvium
sesuai untuk padi sawah seperti di Dataran KedahPerlis. Tanih gambut sesuai untuk tanaman
nanas seperti di P!ntian Ke"il# dan Pekan $anas di pantai barat %!h!r. Tanih laterit sesuai
untuk tanaman kelapa sawit dan getah seperti di %engka &iga 'egi# Pahang# Daerah Hilir Perak#
dan Dataran (eralun %!h!r. 'eterusnya tanih berpasir sesuai untuk tanaman kelapa seperti di
(agan Dat!h di Perak. Tanih beris sesuai untuk tanaman tembakau seperti di kawasan (a"h!k#
Kelantan dan (esut di &erengganu. Tanih nipis di kawasan pergunungan sesuai untuk tanaman
teh dan sayur-sayuran seperti di Camer!n Highlands di Pahang dan &anih &inggi Kundasang di
'abah.
1. Hurakan faktor yang mempengaruh kegatan perkanan aut d Maaysa.

|6 markah|
Untuk menjawab soalan ini perlu kenalpasti kehendak soalan iaitu 'aktor yang
mempengaruhi kegiatan perikanan laut. (awapan mesti berpaksikan kepada
kegiatan perikanan di laut sahaja. (awapan perlulah ringkas, tepat dan diberi 'akta
atau contoh yang rele)an.
Cadan$an !a2a&an:
Terdapat banyak faktor yang mempengaruh kegatan perkanan aut d
Maaysa atu mempunya &entas #enua yang daamnya kurang dar 180 meter. In
memungknkan pertumbuhan pankton yang banyak dan pembakan kan. Negara
Maaysa merupakan sebuah semenan|ung yang dkeng dengan aut, |ad
mempunya &in$$ir &antai .an$ &an!an$ dan n memudahkan pembnaan |et
atau peabuhan neayan sepert d Kuaa Pers, Mersng d |ohor.
Ikan mempunya &asaran do"estik yang tngg dan eks&ort ke luar
ne$ara sepert ke Sngapura. Galakan darpada phak $o1ernan dengan member
subsd untuk membe bot neayan dan |uga member khdmat nashat kepada para
neayan. Ka&al4ka&al #esar dengkap dengan peraatan yang #erteknolo$i
tin$$i sepert radar dan sonar untuk mengesan kan. Para neayan dapat
menangkap kan dengan seamat kerana ada ka2alan &olis "arin untuk mengawa
anun. Untuk memasarkan has tangkapan kan phak LKIM turut membantu
9
)o&ik .an$ &erlu di#eri &erhatian untuk #aha$ian esei:
1. Pramd Penduduk dan Mgras Penduduk
2. Faktor dan Kesan |arngan Pengangkutan
3. Pertanan
4. Perkanan
5. Sektor Pembuatan
Cikgu berharap panduan yang diberi tadi dapat membina keyakinan
para pelajar untuk menjawab soalan geogra* ini dengan sebaik yang
mungkin.. #ogamoga para pelajar memperoleh kecemerlangan dalam
peperiksaan yang akan datang.
+isedia dan dikelolakan oleh,-
S../(/"
000$01
10