Anda di halaman 1dari 10

Tutorial Klinik

ILMU PENYAKIT MATA


Disusun Oleh :
Brenda Ervistya Pertiwi G99122025
Stefanny Christiana Nugroho G99131082
!ivia "wi#aswasti G991310$1
%edi&a Putri Perwita S G99131051
'nita (a)h#an G9913101$
Pembimbing
dr !o"hasih Mud#a#anti $ %&M
KEPANITE!AAN KLINIK ILMU PENYAKIT MATA
'AKULTA% KEDOKTE!AN UN%(!%UD D! MOE)A!DI
%U!AKA!TA
*+,-
.A. II
%TATU% PA%IEN
I IDENTITA%
Na#a * Ny+ S
,#ur * 50 tahun
-enis .e!a#in * Pere#/uan
'ga#a * 0s!a#
Pe&er1aan * 02u ru#ah tangga
'!a#at * Boyo!a!i
3angga! /eri&sa * 10 %ei 2014
No+ (% * 015255$$556
Cara Pe#2ayaran * ,#u#
II ANAMNE%I%
A Keluhan utama * #ata se2e!ah &iri terasa ada yang #enggan1a!
. !i/a0at Pen0akit %ekarang *
Pasien #enge!uh #ata &irinya se/erti ada yang #enggan1a! se1a& 1 tahun
tera&hir7 &e#udian #un)u! se/erti se!a/ut yang tu#2uh se#a&in te2a! #u!ai
dari 2agian te/i #atanya+ .e!uhan se#a&in terasa se1a& 3 2u!an tera&hir+
.e!uhan tida& sa#/ai #engganggu /eng!ihatan+ .adang #ata #en1adi #urah
#erah dan 2erair+ .e!uhan #ata nyeri7 #ata si!au7 &e!o/a& #ata 2eng&a&7 #ata
gata! disang&a!+
1 !i/a0at Pen0akit Dahulu
(iwayat sa&it seru/a * disang&a!
(iwayat &en)ing #anis * disang&a!
(iwayat hi/ertensi * disang&a!
(iwayat trau#a * disang&a!
(iwayat #ata #erah * disang&a!
(iwayat o/erasi #ata * disang&a!
(iwayat 2en1o!an di #ata * disang&a!
(iwayat infe&si 8 iritasi #ata * disang&a!
D !i/a0at Pen0akit Keluarga
(+ 9i/ertensi * disang&a!
(+ .en)ing #anis * disang&a!
(iwayat 2en1o!an di #ata * disang&a!
(iwayat infe&si 8 iritasi #ata * disang&a!
E Kesim&ulan
Anamnesis
" S
Proses 5 0nf!a#asi
Lokalisasi 5 .on1ungtiva
%ebab 5 Be!u# di&etahui
Per#alanan 5 .ronis
Kom&likasi 5 5

III PEME!IK%AAN 'I%IK
A Kesan umum
.eadaan u#u# 2ai& E4:5%$7 gi;i &esan )u&u/
3 < 120880 ##9g N < 82=8#enit (( < 18=8#enit S< 3$75
0
C
. Pemeriksaan sub0ekti2 OD O%
3isus sentralis #auh $8$ $8$
Pinho!e tida& di!a&u&an tida& di!a&u&an
(efra&si non refra&si non refra&si
3isus Peri2er
.onfrontasi test tida& di!a&u&an tida& di!a&u&an
1 Pemeriksaan Ob0ekti2
, %ekitar mata
3anda radang tida& ada tida& ada
>u&a tida& ada tida& ada
Parut tida& ada tida& ada
.e!ainan warna tida& ada tida& ada
.e!ainan 2entu& tida& ada tida& ada
* %u&er"ilium
?arna hita# hita#
3u#2uhnya nor#a! nor#a!
.u!it sawo #atang sawo #atang
Gera&nya da!a# 2atas nor#a! da!a# 2atas nor#a!
4 Pasangan .ola Mata dalam Orbita
9eteroforia tida& ada tida& ada
Stra2is#us tida& ada tida& ada
Pseudostra2is#us tida& ada tida& ada
E=o/hta!#us tida& ada tida& ada
Eno/hta!#us tida& ada tida& ada
'no/tha!#us tida& ada tida& ada
- Ukuran bola mata
%i&ro/hta!#us tida& ada tida& ada
%a&ro/hta!#us tida& ada tida& ada
Ptisis 2u!2i tida& ada tida& ada
'trofi 2u!2i tida& ada tida& ada
Bufta!#us tida& ada tida& ada
%ega!o&ornea tida& ada tida& ada
5 6erakan .ola Mata
3e#/ora! su/erior da!a# 2atas nor#a! da!a# 2atas nor#a!
3e#/ora! inferior da!a# 2atas nor#a! da!a# 2atas nor#a!
3e#/ora! da!a# 2atas nor#a! da!a# 2atas nor#a!
Nasa! da!a# 2atas nor#a! da!a# 2atas nor#a!
Nasa! su/erior da!a# 2atas nor#a! da!a# 2atas nor#a!
Nasa! inferior da!a# 2atas nor#a! da!a# 2atas nor#a!
7 Kelo&ak Mata
Gera&annya da!a# 2atas nor#a! da!a# 2atas nor#a!
>e2ar ri#a 10 ## 10 ##
B!efaro&a!asis tida& ada tida& ada
Te&i kelo&ak mata
ede# ada ada
%argo inter#argina!is tida& ada tida& ada
9i/ere#is ada ada
Entro/ion tida& ada tida& ada
E&stro/ion tida& ada tida& ada
8 %ekitar sa""us lakrimalis
ede# tida& ada tida& ada
9i/ere#is tida& ada tida& ada
9 %ekitar 6landula lakrimalis
de# tida& ada tida& ada
9i/ere#is tida& ada tida& ada
: Tekanan Intra Okuler
Pa!/asi &esan nor#a! &esan nor#a!
3ono#eter S)hiot; tida& di!a&u&an tida& di!a&u&an
,+ Kon#ungti;a
Kon#ungti;a &al&ebra
ede# tida& ada tida& ada
9i/ere#is tida& ada tida& ada
Si&atri& tida& ada tida& ada
Kon#ungti;a 'orni<
ede# tida& ada tida& ada
9i/ere#is tida& ada tida& ada
Si&atri& tida& ada tida& ada
Kon#ungti;a .ulbi
Pterigiu# tida& ada tida& ada
ede# tida& ada tida& ada
9i/ere#is tida& ada tida& ada
Si&atri& tida& ada tida& ada
0n1e&si &on1ungtiva tida& ada tida& ada
1arun"ula dan Plika %emilunaris
ede# tida& ada tida& ada
9i/ere#is tida& ada tida& ada
Si&atri& tida& ada tida& ada
,, %klera
?arna /utih /utih
Penon1o!an tida& ada tida& ada
,* Kornea
,&uran 12 ## 12 ##
>i#2us 1ernih 1ernih
Per#u&aan rata7 #eng&i!at 1aringan fi2rorash
Sensi2i!itas nor#a! nor#a!
.eratos&o/ @P!a)idoA tida& di!a&u&an tida& di!a&u&an
B!uoresin 3est tida& di!a&u&an tida& di!a&u&an
'r)us seni!is @5A @5A
,4 Kamera Okuli Anterior
0si 1ernih 1ernih
.eda!a#an da!a# da!a#
,- Iris
?arna )o&!at )o&!at
Ga#2aran s/ongious s/ongious
Bentu& 2u!at 2u!at
Sine&ia 'nterior tida& ada tida& ada
,5 Pu&il
,&uran 3 ## 3 ##
Bentu& 2u!at 2u!at
3e#/at sentra! sentra!
(ef!e& dire& @CA @CA
(ef!e& indire& @CA @CA
(ef!e& &onvergensi 2ai& 2ai&
,7 Lensa
'da8tida& ada ada
.e1ernihan 1ernih 1ernih
>eta& sentra! sentra!
Shadow test tida& di!a&u&an tida& di!a&u&an
,8 1or&us ;itreum
.e1ernihan tida& di!a&u&an tida& di!a&u&an
I3 KE%IMPULAN PEME!IK%AAN
" S
3isus %entralis =auh $8$ $8$
Pinho!e tida& di!a&u&an tida& di!a&u&an
%ekitar mata da!a# 2atas nor#a! da!a# 2atas nor#a!
%u&er"ilium da!a# 2atas nor#a! da!a# 2atas nor#a!
Pasangan bola mata dalam
orbita
da!a# 2atas nor#a! da!a# 2atas nor#a!
Ukuran bola mata da!a# 2atas nor#a! da!a# 2atas nor#a!
6erakan bola mata da!a# 2atas nor#a! da!a# 2atas nor#a!
Kelo&ak mata da!a# 2atas nor#a! da!a# 2atas nor#a!
%ekitar sa""us lakrimalis da!a# 2atas nor#a! da!a# 2atas nor#a!
%ekitar glandula lakrimalis da!a# 2atas nor#a! da!a# 2atas nor#a!
Tekanan Intra Okuler &esan nor#a! &esan nor#a!
Kon#un"ti;a bulbi da!a# 2atas nor#a! da!a# 2atas nor#a!
%klera 9i/ere#is 9i/ere#is
Kornea da!a# 2atas nor#a! -aringan fi2rorash dengan
/un)a& di &ornea
1amera o"uli anterior da!a# 2atas nor#a! da!a# 2atas nor#a!
Iris da!a# 2atas nor#a! da!a# 2atas nor#a!
Pu&il da!a# 2atas nor#a! da!a# 2atas nor#a!
Lensa da!a# 2atas nor#a! da!a# 2atas nor#a!
1or&us ;itreum tida& di!a&u&an tida& di!a&u&an
3II 6AM.A!
6ambar , &u!er "e=tra5Sinistra
6ambar * &u!er "e=tra
6ambar 4 &u!er Sinistra
3III DIA6NO%I% .ANDIN6
S Pterigiu#
S Pingue&u!a
S Pseudo/terigiu#
I> DIA6NO%I%
S Pterigiu#
> TE!API
Pro E&stir/asi /terigiu#
>I P!O6NO%I%
" S
'd vita# 2ona# 2ona#
'd sana# 2ona# 2ona#
'd &os#eti&u# 2ona# 2ona#
'd fungsiona# 2ona# 2ona#