Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SELISEK, 440 20 KUALA KUBU BHARU,

SELANGOR
PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN
BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN TAHUN 2
(50 MINIT)
NAMA: . TAHUN: 2 AMANAH
Araha: !a"a# $%&'a $(a)a.
A.I$* +%&,a+ -($(. /a)a& a0a+1a0a+ /* #a"ah /%.a 2a"a,a 0a.
$%$'a*.
1. James dan Samy berkawan baik. _______________________ belajar dalam
Kelas 2N.
A. Kami B. Saya C. Mereka
2. Cik Kavita guru kelas kami. ____________________________ mengajar
kami Matematik.
A. Beliau B. Mereka C. Kamu
. !______________________ mesti menjaga kebersi"an kawasan sek#la"$%
kata &n'ik (#ng.
A. Mereka B. Saya C. Kita
). _______________________ berebut*rebut ketika menaiki bas.
A. Jangan B. Sila C. +#l#ng
,. _______________________ minta kebenaran sebelum keluar dari bilik
darja".
A. Jangan B. Sila C. +idak B#le"
S#alan adala" berdasarkan gambar di bawa" -
.. /akaian 0engemis itu keli"atan _______________ sekali.
A. "#d#" B. lusu" C. 'antik
1
1. &mak saya menggunakan 0isau yang _________ untuk menyembeli" ayam.
A. tum0ul B. ba"aru C. tajam
2. Balai 0#lis di kawasan 0eruma"an saya terletak tidak ______ dari balai
b#mba.
A. jau" B. dekat C. "am0ir
3. 4asa 0eria itu __________ se0erti "em0edu.
A. manis B. masam C. 0a"it
15. Kerja yang dilakukan se'ara 33333333333 tidak akan sem0urna jadinya.
A. g#0#" B. lam0at C.'e0at
B. Ba4a-a ,%+*-a /* #a"ah. K%&'/*a, #')a+-a 2a"a,a 0a. #%+').
Jia Jia tinggal di +aman 6amai. /ada "ari Sabtu yang lalu$ Jia Jia dan
keluarganya tela" berg#t#ng*r#y#ng members"ikan "alaman ruma" mereka.
Aya" Jia Jia mem#t#ng rum0ut. Abang menya0u dau*daun kering.
Kakak menyiram 0#k#k bunga. Jia Jia dan adiknya 0ula men'u'i l#ngkang
dan mengela0 tingka0. 6atuk Jia Jia suda" tua$ dia bere"at di kerusi.
Setela" sia0 mengemas ruang tamu$ ibu dan nenek menyediakan
makanan yang seda0 untuk mereka. Mereka berasa sunggu" gembira kerana
"alaman ruma" mereka menjadi bersi" dan 'antik.
1. 6i manaka" Jia Jia tinggal 7
A. +aman 6amai
B. +aman Aman
C. +aman Sent#sa
2. Bilaka" mereka berg#t#ng r#y#ng membersi"kan "alaman ruma" 7
A. /ada "ari A"ad yang lalu.
B. /ada "ari Sabtu yang lalu.
C. /ada "ari Selasa yang lalu.
2
. Sia0aka" yang bere"at di kerusi 7
A. Nenek
B. 6atuk
C. 8bu
). A0aka" yang dilakukan #le" Jia Jia dan adiknya 7
A. Mem#t#ng rum0ut dan menya0u daun*daun kering.
B. Menyiram bunga dan mem#t#ng rum0ut
C. Men'u'i l#ngkang dan mengela0 tingka0
,. Menga0aka" mereka berasa gembira 7
A. Kerana "alaman ruma" mereka k#t#r.
B. Kerana "alaman ruma" mereka besar.
C. Kerana "alaman ruma" mereka bersi" dan 'antik.
5. Ba4a-a ,%+*-a /* #a"ah. K%&'/*a, 2a"a, $(a)a1$(a)a
#%r*-'+.
9alim kawan baik saya. Nama ibunya Amina"$ dia se#rang guru. 8bu
9alim se#rang yang baik "ati dan 0enyayang. 6ia sentiasa menjaga 9alim
dan keluarganya dengan 0enu" kasi" sayang. /ada masa la0ang$ 9alim akan
mendengar 'erita dari0ada ibunya. 9alim sentiasa belajar bersunggu"*
sunggu" kerana dia ingin menjadi #rang yang 0andai dan membalas jasa
ibunya a0abila dewasa.
1. Sia0aka" nama ibu 9alim 7
Nama ibu 9alim iala" ______________________________________ .
2. A0aka" 0ekerjaan ibu 9alim 7
8bu 9alim se#rang _________________________________________ .
. Bagaimanaka" ibu 9alim menjaga 9alim dan keluarganya 7
8bu 9alim sentiasa menjaga 9alim dan keluarganya dengan
_______________________________________________________

). Bilaka" 9alim akan mendengar 'erita dari0ada ibunya 7


______________________________________ 9alim mendengar 'erita
dari0ada ibunya.
,. Menga0aka" 9alim belajar bersunggu"*sunggu" 7
9alim belajar bersunggu"*sunggu" kerana
________________________________________________________________
E.Sa)*-a $%&')a a0a+ /%.a &%)%+a--a +a/a #a4a 0a. #%+').
1. en'ik "asan datang dari tanjung malim
____________________________________________________________________
2. :ausan bersemba"yang di masjid negara
____________________________________________________________________
. datuk saya memandu kereta 0r#t#n waja
____________________________________________________________________
). su;an dan jun <uan bersiar*siar di taman bunga
____________________________________________________________________
,. binatang kesayangan saya iala" si t#m0#k
6. I$*-a +%&,a+ -($(. /%.a 2a"a,a 0a. $%$'a*.
)
0eng#rbanan nasi"at sering mend#r#ng

menjamin menerima jasa
/ak Abu dan isterinya _______________________ bekerja bersunggu"*
sunggu" untuk menyara kelima*lima anaknya yang masi" bersek#la".
Mereka ________________________ anak*anaknya belajar dengan tekun untuk
_______________________ masa de0an mereka. Anak*anak /ak Abu
meng"argai _____________________________________ ibuba0a mereka dan
berjanji akan mendengar ________________________ mereka untuk belajar
bersunggu"*sunggu" di sek#la".
,