Anda di halaman 1dari 7

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


PROGRAM PENGIJAZAHAN GURU (PPG)
TAHUN 2014
SEMESTER 7
PROJEK KERJA KURSUS
JABATAN : JABATAN ILMU PENDIDIKAN
KURSUS : ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU
KOD KURSUS : EDU 3083
Tarikh mula 19 JULAI 2014 Tarikh hantar 04 OGOS 2014
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS (CLO)
1. Menjelaskan konsep profesion, etika, akauntabiliti dan profesionalisme keguruan.
2. Membincangkan ciri-ciri guru sebagai seorang profesional.
3. Menganalisis peringkat perkembangan kerjaya dari guru permulaan ke peringkat yang lebih tinggi.
4. Merancang pelan pembangunan diri untuk menjadi seorang yang profesional.
5. Melaksanakan peranan sebagai pemimpin profesional dalam pelbagai aspek pengurusan dan pentadbiran pendidikan.
Kerja kursus ini menilai hasil pembelajaran 3, 4 dan 5.
OBJEKTIF KERJA KURSUS
Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut :
1. Menganalisis dan memberi implikasi kepada peringkat perkembangan guru.
2. Membuat perancangan untuk meningkatkan profesionalisme diri sebagai guru.
3. Membina pemikiran kendiri tentang kepimpinan guru.

SOALAN PROJEK KERJA KURSUS (100 %)
ARAHAN TUGASAN:
1. Anda boleh melaksanakan tugasan dalam kumpulan maksima 3 orang.
2. Setiap ahli dalam kumpulan dikehendaki menjawab soalan b dan c secara individu.
3. Pemarkahan akan dinilai dalam bentuk penulisan projek secara individu dan refleksi serta pembentangan kumpulan.
4. Panjang esei tidak melebihi 2000 patah perkataan dan bergantung kepada keupayaan anda mengemukakan fakta dan
hujah. Lampiran adalah digalakkan.
5. Bentuk tulisan Arial saiz 12 ,ditaip langkau dua baris ( double spacing) mengikut format APA
6. Keseluruhan penulisan perlu menunjukkan keaslian, kematangan hujah dan berbentuk ilmiah. Amalan plagiat tidak
dibenarkan
7. Kerja kursus pendek yang di hantar mestilah lengkap dengan butiran (bahagian kulit luar berwarna kuning tua) :
Nama Pelajar, No Kad Pengenalan, Kumpulan/ Unit, Kod dan Mata Pelajaran, Nama Pensyarah Pembimbing
danTarikh Serahan.
BAHAGIAN A TUGASAN BERKUMPULAN (Pembentangan power point selama 15 minit) (20%)
a) Jelaskan peluang dan peringkat perkembangkan kerjaya seorang guru permulaan ke tahap guru pakar.
(30 markah)
BAHAGIAN B TUGASAN INDIVIDU (70%)
Terdapat empat atribut dalam suatu profesion, iaitu ahli perlu menguasai ilmu pengetahuan yang mendalam, kecekapan dan kepakaran
dalam bidang tertentu, adanya kod etika untuk mengawal tingkah laku ahli-ahli serta kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion
oleh masyarakat untuk beroperasi. (Ornstein dan Levine, 1993)
b) Bincangkan sejauhmanakah perancangan diri seorang guru dapat meningkatkan tahap profesionalisme keguruan.
.
(60 markah)
BAHAGIAN C- REFLEKSI
c) Dalam proses melahirkan bakal pemimpin di masa hadapan banyak bergantung kepada corak kompetensi kepimpinan guru di bilik
darjah. Beri pandangan anda terhadap kenyataan di atas.
(10 markah)
Projek Kerja kursus disediakan oleh: Disemak oleh:
...................................................... ........................................................
( ROHANA BINTI OSMAN ) (KALAISELVAN A/L PATCHEYAPAN)
PENYELARAS KURSUS EDU 3083 IEE IPG KAMPUS PERLIS
Tarikh: Tarikh :
Disahkan oleh Ketua Jabatan:
....................................................
( SITI RODZIYAH BINTI NYAN )
KETUA JABATAN
JABATAN ILMU PENDIDIKAN
Tarikh :
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
SEMESTER
EDU 3083 : ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU
JADUAL PENENTUAN TUGASAN
PROJEK KERJA KURSUS
SPESIFIKASI / KERJA KURSUS TUGASAN WAJARAN
1. Penghasilan satu pembentangan berkumpulan Menganalisis dan membuat banding beza
tentang ciri-ciri profesionalisme dalam
profesion keguruan.
20%
2. Penghasilan satu projek kerja kursus mengenai
akauntabiliti guru berlandaskan Rukunegara
dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
1. Meneliti, menganalisis dan mengupas
tentang tanggungjawab dan peranan guru
terhadap masyarakat dan negara.
70%
3. Refleksi Membina pemikiran kendiri tentang
kepimpinan guru.
10%
JUMLAH
100 %
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN
SEMESTER 8
EDU 3108 : ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU
PERATURAN MEMBERI MARKAH
PROJEK KERJA KURSUS
KRITERIA/ AKTIVITI A. PEMEROLEHAN
ILMU
(40%)
B. PENGUASAAN ILMU
DAN KEMAHIRAN (55%)
D. SIKAP DAN SAHSIAH
(5%)
JUMLAH MARKAH
(100%)
1. Pembentangan
dalam kumpulan.
Kefahaman/
ketepatan
(10 markah)
Membuat rujukan
dari kepelbagaian
sumber maklumat
(10 markah)
Komitmen,
Refleksi,Kolaborasi,
Kepimpinan dan
Sahsiah Guru
2. Penghasilan
satu projek kerja
kursus mengenai
profesionalisme
profesion keguruan
serta perancangan
peningkatan tahap
profesionalisme.
Kefahaman konsep
atau fakta
(20 markah)
Pemerolehan
rujukan ilmiah yang
berkaitan
( 10 markah)
Dapat menghuraikan
dan memberi
justifikasi tentang
profesionalisme
keguruan dengan
tepat.
(15 markah)
Aplikasi ilmu
dan penguasaan
kemahiran maklumat
yang jelas dan tepat
(20markah)
3. Refleksi kendiri Mengaplikasikan
refleksi
kendiri,kemahiran
penyelesaian
masalah,kemahiran
saintifik dan
pemikiran kreatif
dalam pengajaran
dan pembelajaran
(10 markah)
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN
SEMESTER 8
PERATURAN MEMBERI MARKAH
PROJEK KERJA KURSUS
Aspek yang dinilai Pemberatan Baik Sederhana Lemah
A. Pemerolehan ilmu
Kefahaman konsep atau
fakta
Pemerolehan rujukan
ilmiah yang berkaitan
dan penulisan bahan
rujukan dalam bentuk
A.P.A yang betul
10 markah
20 markah
10 markah
8 - 10 markah
Tepat dan sesuai dengan tajuk
pembentangan
15 - 20 markah
Tepat dan bersesuaian dalam
kefahaman konsep atau fakta
8 - 10 markah
Mendapat sekurang-kurangnya
5 rujukan ke atas dan rujukan
yang dinyatakan adalah berkaitan
dengan masalah tugasan
Menuliskan semua bahan rujukan
dalam bentuk APA yang betul
5 - 7 markah
Kurang tepat dan sesuai
dengan tajuk pembentangan
10 14 markah
Kurang tepat dan sesuai
dalam kefahaman konsep
atau fakta
5 - 7 markah
Membuat 3- 4 rujukan dan
rujukan yang dinyatakan
adalah berkaitan dengan
masalah tugasan
Menulis sebahagian daripada
bahan rujukan dalam bentuk
APA yang betul
0 4 markah
Tidak tepat dan
sesuai dengan tajuk
pembentangan
5 9 markah
Tidak tepat dan tidak
sesuai dengan kefahaman
konsep atau fakta
0 - 4 markah
Membuat hanya 1-2
rujukan dan rujukan
yang dinyatakan kurang
berkaitan dengan
masalah tugasan.
Tidak menulis bahan
rujukan dalam bentuk
APA yang betul
B. Penguasaan ilmu dan
kemahiran
10 markah 8 - 10 markah
Merujuk sekurang-kurang 10
5 - 7 markah
Merujuk sekurang-kurang 7
0 - 4 markah
Merujuk sekurang-kurang
Dapat menghuraikan 5
fakta yang berkaitan
dengan tajuk yang
dipilih
Aplikasi ilmu dan
penguasaan kemahiran
maklumat yang jelas dan
tepat
20 markah
20 markah
sumber yang berlainan
15 20 markah
Dapat menghuraikan sekurang-
kurangnya 5 fakta yang berkaitan
dengan tajuk yang dipilih dengan
tepat dan jelas beserta contoh
20 17 markah
Menunjukkan pengaplikasian ilmu
dan penguasaan kemahiran yang
bernas dan matang
sumber yang berlainan
10 14 markah
Dapat menghuraikan 5 fakta
k yang dipilih dengan baik
4 - 6 markah
Menunjukkan sebahagian
pengaplikasian ilmu dan
penguasaan kemahiran yang
tepat dan baik
5 sumber yang berlainan
5 9 markah
Menghuraikan 5 fakta
yang dipilih kurang tepat
dan kurang jelas
1- 3 markah
Tidak menunjukkan
pengaplikasian ilmu dan
penguasaan kemahiran
yang bernas dan matang.
D. Sikap Dan Sahsiah
(20%)
Komitmen,
Refleksi,Kolaborasi,
Kepimpinan dan Sahsiah
Guru
10 markah 10 7 markah
Menunjukkan Komitmen,
Refleksi,Kolaborasi, Kepimpinan
dan Sahsiah Guru yang tinggi
4- 6 markah
Kurang menunjukkan
Komitmen, Refleksi,
Kolaborasi, Kepimpinan dan
Sahsiah Guru
1- 3 markah
Tidak menunjukkan
Komitmen, Refleksi,
Kolaborasi,Kepimpinan
dan Sahsiah Guru
JUMLAH MARKAH 100 markah