Anda di halaman 1dari 1

UNDANG-UNDANG ISLAM DI MALAYSIA

Perlaksanaan Undang-undang Islam di Malaysia dalam konteks hudud diberikan tumpuan kepada
Undang-Undang Acara Jenayah, dan melalui kuasa kehakiman yang diperuntukkan Undang-Undang
Makamah Rendah.

Definasi undang-undang
Undang-undang adalah salah satu perlaksanaan Akta yang di gubal dijadikan sumber garis panduan
hukuman yang setimpal untuk memastikan keselamatan di dalam sesebuah organisasi.

Konsep undang-undang di Malaysia
Secara umumnya undang-undang hukuman hudud di Malaysia masih belum jelas pengubalannya kerana
beberapa factor pengkajian dan persetujuan yang masih dilakukan. Walau bagaimana pun hukum hudud
di wakili oleh undang-undang di Malaysia Akta A324, Akta Kanun Acara Jenayah (Pindaan dan
Perluasan) 1976 yang telah di gubal melalui persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang
bersidang dalam Parlimen Malaysia serta diperakui oleh Yang Maha Maim Mulia Seri Paduka Baginda
Yang di-Pertuan Agong , 8hb Januari 1976. Inya termaktub sebagai sumber yang boleh diguna pakai
untuk penyiasatan, siasatan, perbicaraan kes dan lain-lain unsur di seluruh Malaysia serta Sabah dan
Sarawak. Pada masa yang sama juga selepas pengubalan tersebut, beberapa undang-undang telah
dimansuhkan dalam Akta A324 klausa 4 Pemansuhan, iaitu:-
a) Kanun Acara Jenayah bagi Negeri-negeri Selat yang terdahulu NS. Bab 21.
b) Kanun Acara Jenayah Sabah Sabah 4/59.
c) Kanun Acara Jenayah Sarawak Sarawak Bab 58. Akta 56. Dan
d) Seksyen-seksyen 25 (2), 26 (2), 27 (2), 28 (2), 29 (2) dan 30 (2) Akta Keterangan, 1950.
Setelah wujud undang-undang di Malaysia, tidak terkecuali perlaksaan undang-undang tersebut melalui
penglibatan keputusan dan kuasa kehakiman Makamah yang telah diberi mandat untuk perlaksanaan
hukum ke atas pelaku salah. Rujukan-rujukan serta kajian yang memuaskan melalui peyiasatan, siasatan,
dan sebagainya melalui Akta Makamah Rendah 1948 yang telah didasari kuasa kehakiman mengikut
susunan seksyen.