Anda di halaman 1dari 45

4

mpnfi=
v
MA.ILIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
SIJIL TINGGI PERSEKOLAIIA.N MALAYSIA
PENULISAN KERJA I{URSUS
PENGGAL 2 TAIflIN 2013
MATA PELAJARAI{
(OD:
PENGA.IIA.N AM 4 (90014)
TAJUK
NAMA CALON
NOMBOR.
KAD PENGENALAN
AI{GKA GILIRAN
AI,AMAT SEKOLAIV
ALAMAT CALON
NAMA GIIRUiPEI\{ILAI
TANDATANGAN
GURU/PEIVILAI
TARtrICI
PER.SEPSI PENDUDUK TBRI{ADAI
PEMBANGI]NAN EKOPELANCOF{GAN DI TAMA.N
PAYA BAK,{U SER,X MANJUNG, PER.AK
XXXXXXXXXXXXXXX
94XXXX-XX,XXX
SX XXXX/XXXX
SEKOLAH MEI\ENGAI{ I(EBANGSAAI{ A
JALAN XXXX
00000 xxxxxxx
EN CIK/?UAN/C IK XXXXXXXXXXXXXX
00 xxxxxxxx2013
XX/55
MARI(AH
; .,t':.
BPC
MAJLIS PEPERIKSAAN NfALAYSIA
SIJIL TINGGI PERSEKOLAIIAN MALAYSIA
PENULISAN KERJA KTIRSUS
PENGGAL 2 TAHIIN 2013
MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAI\ AM 4 (900/4)
BORANG PER.AKUAN CALON
Borang ini mestilah ditandatangani oleh calon dan guru/pemeriksa yang memeriksa kerja kursus
calon, dan dilampirkan bersama dengan keda kursus yang dihantar kepada guru/ pemeriksa.
Kegagalan calon menandatangani borang perakuan ini akan menyebabkan calon tidak diberikan
sebarang markah untuk kerja kursus yang dihasilkan.
Nama Calon
No. Kad Pensenalan Calon
Aneka Giliran Calon
Nama Pusat PBS Calon
Makluman kepada calon:
Kerja kursus yang dihantar untuk dinilai mestilah hasil kerja calon sendiri. Kerja kursus calon
boleh dibatalkan sekiranya calon didapati meniru kerja kursus calon lain atau membenarkan
calon lain untuk meniru kerja kursus yang dihasilkan oleh calon sendiri, atau calon didapati
menipu dalam apa cara sekalipun bagi menghasilkan kerja kursus tersebut.
Perakuan Keaslian Kerja Kursns Calon:
Saya telah membaca dan memahami makluman kepada calon di atas. Saya telah menghasilkan
kerja kursus ................ ....... tanpa bantuan daripada mana-mana pihak, kecuali
penerangan dan bimbingan oleh pihak yang dibenarkan, iaitu guru mata pelajaran
....... di sekolah (untuk calon sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan
dan calon sekolah swasta) atau pemeriksa kerja kursus matapelajaran ...............
(untuk calon persendirian individu),
Tandatansan Calon
Tarikh
Perakuan oleh GurulPenilai :
Saya mengesahkan bahawa kerja kursus ................ . telah dihasilkan
mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Saya telah memeriksa kerja kursus calon dan saya
berpuas hati bahawa sepanjang pengetahuan saya, kerja kursus tersebut telah dihasilkan sendiri
oleh calon.
Tandatansan Guru/P emeriksa
Nama Guru/Pemeriksa
Tarikh
=A
4mpntE
v
ERKKC
MAJLIS PEPERXKSAAN MALAYSIA
SI.IL TINGGI PERSEKOLAIIAN MALAYSIA
PENULISAN KER.JA KIIRSUS (KERJA PROJEK)
PENGGAL 2 TAIITIN2O13
IVIATA PELAJARAN/I(OD: PENGAJIAN AM 4 (900/4)
BORANG REKOD KERJA KURSUS CALON
No. PusaVAngka Giliran: ................. No. Kad Pengenalan:
(Jadual aktiviti ini boleh melebihi satu halaman)
Pengesahan Guru Mata Pelajaran: Pengajian Am
Saya mengesa}kan bahawa calon ini telah menjalankan sendiri setiap tahap proses kerja dalam
penghasilan kerja krnsus bagi mata pelajaran Pengajian Am Tahun 2013 mengikut peraturan
yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia.
Tandatangan Guru: .........
Nama Guru: .........
Tarikh:
Cap Sekolah:
Catrtan: Borang ini hendaklah dilampirkan bersamo kerja kursus (kerja projek).
=A
v
Tarikh
Aktiviti dalam Penghasilan
Kerja Kursus
(diisi oleh calon)
Ulasan Guru
Tandatangan
Guru
Tandatangan
calon
tsMKKC
4
*{upuE,
v
MAJLIS FEPERIKSAAN MALAYSIA
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
PENULISAN KERJA KURSUS (KERJA PROJEK)
PENGGAL 2 TAHUN 2013
MATA PELAJARANIKOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4)
BORANG MARKAH KERJA KTIRSUS CALON
Nama Calon: Angka Giliran:
No. Kad Pengenalan:
Ontuk
diisi oleh guru/pemeriksa/penyelaras)
PERAKUAN GURU/PEMERIKSA PENGESAHAN PENYELARAS
Saya memperakui bahawa markah dan butiran Saya mengesahkan bahawa markah dan butiran
di atas adalah benar. di atas adalah benar.
Tandatangan Guru/Pemeriksa: ............ TandatanganPenyelaras:
No. Kad Pengenaian; ..................... No. Kad Pengenalan:
Kriteria Penilaian
Markah
Penuh
Markah
Guru/Pemeriksa
Markah
Penyelaras
A. Penulisan
1. Sinopsis
.\
2. Kandungan (butiran dan muka surat)
3, Penghargaan
4. Pengenalan 2
5. Objektif Kajian 2
6. Lokasi Kajian 2
7. Kaedah Kajian 5
8. Dapatan Kajian dan Perbincangan
1<
IJ
9. Rumusan dan Kesimpulan J
10. Bibliografr/Rujukan 2
11. Lampiran
fiika
perlu)
B. Sesi Pembentangan dan Soal Jawab
1. Pembentangan 4
2. IkeativitiPersembahan J
3. Keterampilan 2
4. Soal
jawab
8
C. Impak Keseluruhan 5
Jumlah Markah 55
Tarikh: Taril}:
No. Telefon (sekolah):
Xo. tetefon
Oimbit):
94XXXX-XX-XXXX
No. Telefon (sekoiah):
No. Telefon (bimbit):
Notaz Markah calon hendaklah dihantar ke Mqilis Peperiksaan Malaysia dengan menggunakan perisian
e- s ubmis s i o n s el ew at - I ew atny a s eming gu s el ep as p enil ai
qn
dil akukan'
PERSEPSX PENDUDUK TERTIAI}.{P PEMBA.NGUNAI"{ EKOPEI,ANC ONGAN
DI TAMAI{ P.AYA BAKAU SERX MAIq.IUNG, PER,AK
SINOPSffi
Alam sekitu adalah pemacu utama ekopelancongan. Kajian ini bertujuan melihat
persepsi penduduk terhadap pembangunan ekopelancongan yang dijalankan di kawasan
kajian. Tumpuan kajian adalah melihat tangungjawab masyarakat dalam membantu
membangunkan kawasan ekopelancongan iaitu persepsi penduduk terhadap kemudahan
dan infrastruktur yang disediakan oleh pihak berkepentingan. Kajian ini
juga
melihat
;
lf
*WrL
persepsi penduduk mengenai impak pembangunan ekopelancongan terhadap ekonomi,
t
alam sekitar dan sosial. Taman Paya Bakau Seri Manjung, Perak dipilih sebagai kawasan Wk
l9A'
kajian kerana lokasinya yang strategik yang mampu menarik pelancong yang sukakan
aktiviti ekopelancongan sambil menghayati keindahan alarn sekitar. Soal selidik
mengenai persepsi penduduk terhadap pembangunan ekopelancongan digunakan. Data
telah dianalisis menggunakan kaedah statistik deskriptif seperti frekuensi untuk melihat
taburan kekerapan, peratusan dan purata. Keputusan analisis menunjukkan masih kurang
penglibatan komuniti di Taman Paya Bakau ini menyebabkan peluang ekonomi kepada
penduduk masih tidak meluas. Secara sosialnya, penduduk tempatan semakin
berkembang dengan adanya pelancong luar yang datang. Cadangan yang dikemukakan
antannya adalah tambahan beberapa kemudahan dan infrastruktur untuk menjadikan
Taman Paya Bakau salah satu destinasi ekopelancongan yang menjadi tumpuan ratnu.
94XXXX.XX-XXXX
KANDUNG,{N
sn{oPsIs
KANDUNGAN
SENARAI PETA
SENAR.A.I RAJAH
SENARAI FOTO
PENGIIAR.GAAN
1.0 PENGENALAN
1.1 OBJEKTIF'KAJIAN
2"0 LOKASI KAJIAN
2,I D.A.ERAII MANJIJNG
2"2 TAMAN PAYA tsAK,dU
2.3 EKOPELAI{CONGA.N DI TAMAN PAYA BAKAU
2.3.1, Melihat Fokok Bakau
2.3.2 Melihat Fauna di Taman Pava Bakau
Ilalaman
5
6*1
8
8
8
9
10
-
1.1
L2
T2
13
-
I"5
16
16-18
L9
-20
20
-21
2t
-22
'r', _,ra
23
23
-24
24
24
24
-25
25
26
26
27
28
29
2.4
3.0
3.L
3.2
2.3,3 Memancing
KEMIDAHAN D,dN INSENTIF
KAEDAH KAJIAN
PERSAMPELAN
FENGUMPULAN DATA
3.2.1 Data Sekunder
3.2.2 Data Primer
3.3 TEKNIK PENGANALISAA]\ DATA
4,0 DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN
4.1 DEMOGRAFI RESPONDEF{
4.t.1 Umur
4.1.2 Jantina
4.1.3 Pekerjaan
ANALISIS PERSEPSI PENDUDUK TERI{A.DAP IMPAK
PEMBANGUNAN EKOPELANCONGAN
4.2.1 ImpakEkonomi
4.2,2 Impak Sosial
4.2.3 ImpakAlamSekitar
RUMUSAN DAN KESIMPULAN
94XXXX-XX-XXXX
29
29
-32
32
-34
34
-35
35-39
40
4t-44
RUJUKAN
LAMPIRAN
Borang soal selidik
1
2
SENARAI PETA
No Peta
Peta Daerah Manjung
Peta Taman Paya Bakau
SENARAI RA.IAII
No Rajah
1 Umur
2 Jantina
3 Pekerjaan
SENARAI F'OTO
No Foto
2 TamanPaya Bakau
3 Pintu Masuk Taman Paya Bakau
4 Keindahan Taman Paya Bakau
5 Monyet di Taman Paya Bakau
6 Farura yang terdapat di Taman Paya Bakau
7 Kerusi rehat
8 Laluanpejalan kaki, lampu
jalan
dan tong sampah
94XXXX.XX-XXXX
Halaman
Halaman
15
16
27
28
29
Halaman
18
18
20
2l
2t
22
ZJ
94XXXX.XX-XXXX
PEI.IGHARGAA'I\
Pertama sekali, saya ingin mengucapkan
jutaan
terima kasih kepada Cikgu
)fi)CX)OffircOC( selaku penyelia saya di atas kesudian beliau meluangkan masa untuk
memberi tunjuk ajar dan bimbingan dalam menyempumakan keerja kursus ini. Teguran
dan tunjuk ajar beliau amat dihargai.
Saya
juga
ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru di Sekolah
pfiXXX)oOOO(
yang telah banyak membimbing, memberi tunjuk
Ear
dar. nasihat
sepanjang saya berada di sekolah ini. Terima kasih
juga
kepada ibu dan abah tercinta
iaitu Encik )OCOOO(X dan Puan )O(XXXXX kerana banyak membantu dan tidak
jemu
memberikan nasihat, tunjuk ajar dan bimbingan serta sokongan moral dan kewangan.
Tidak lupa
juga
buat adik-adik yang dikasihi, )OCfiXXX dan )OO(X)C(X, terima
kasih kerana memberikan semangat.
Penghargaan ini
juga
buat kawan-kawan
yang disayangi, XX)OO(, X)OC(X,
XXXXX, rcOOOO( dan r*art-rakan seperjuangan di Tingkatan Enam X)OOOOL
terima kasih kerana sudi membantu. Jasa anda semua amat dihargai.
Sekian, Terima Kasih kepada semua.
x.0
94XXXX-XX.XXXX
PENGENAI-AI{
Pelancongan di Malaysia mempunyai daya tarikan yang tersendiri. Pelancongan
mempunyai kompenen yang saling melengkapi iaitu daripada unsur kehidupan komuniti,
budaya masyarakat, proses pembangunan, impak pembangunan, warisan dan alam
sekitar (Yahaya Ibrahim et al 2008). Ekopelancongan berasal dari perkataan Bahasa
Inggeris, ecotourism, umulnnya berkisar kepada pengembaraan alart sekitar yang
bertujuan menikmati dan menghayati pengakrman alam semula
jadi
dan kebudayaan. Ia
seharusnya mempunyai impak yang rendah terhadap alan sekitar dan harus
menyumbang kepada kesej ahteraan penduduk tempatan,
Secara perinciannya ekopelancongan boleh diringkaskan kepada aktiviti-aktiviti
yang membawa pelancong lebih dekat kepada alam semulajadi, iaitu mereka boleh
mengambil bahagian, menghayati alam sekitar, mempelajari, melawat dan menemui
sesuatu yang baru yang berasaskan alam semula
jadr yang kebiasaannya menyelitkan
bersama program-program
aktiviti gaya kehidupan masywakat luar bandax, seni, budaya
dan warisan masyarakat setempat. Ekopelancongan menyediakan peluang kepada
pelancong untuk merasakan sendiri aktiviti ekopelancongan secara langsung, pelancong
boleh mengambil bahagian dalam aktiviti rutin yang dilakukan oleh penduduk tempatan
yang memberi faedah kepada komuniti tempatan.
10
94XXXX-XX.XXXX
Felancongan di daerah Manjung semakin giat berkembang selaras dengan
peredaran masa. Industri pelancongan memainkan peranan yang sangat penting di
Malaysia. Pelbagai usaha teiah dilaksanakan oleh pihak berkepentingan dalam
menjayakan industri pelancongan. Promosi pelancongan seperti tahun Melawat Malaysia
dan melawat negeri masing-masing telah diperkenalkan. Pihak berkepentingan
memainkan peranan yang penting dalam membangunkan ekopelancongan. Untuk
menarik pelabur asing dan tempatan untuk melabur ke dalam industri pelancongan, pihak
berkepentingan harus memainkan peranan masing-masing seperti menyediakan
kemudahan infrastruktur dan kemudahan sosial yang baik. Justeru, dalam kajian ini,
pengkaji ingin melihat peranan pihak berkepentingan dalam membangunkan
ekopelancongan di daerah Manjung. Apakah infrastruictur dan kemudahan yang
ditawarkan untuk kemudahan penduduk dan pelancong tempatan mahupun pelancongan
antarabangsa yang sukakan aktiviti ekopelancongan.
Pembangunan ekopelancongan akan memberikan impak kepada ekonomi, alam
sekitar dan sosial masyarakat tempatan. Industri ini memainkan peranan yang penting
dalam ekonomi penduduk tempatan, dimana ianya membuka peluang pekerjaan kepada
penduduk. apabila pelancongan semakin membangun, nilai hartanah
juga
turut
meningkat. Justeru itu, timbullah persoalan mengenai impak pembangunan
ekopelancongan kepada ekonomi penduduk tempatan sama ada ianya akan
meningkatkan taraf hidup rukyrt mahupun sebaliknya.
Adakah ekopelancongan yang dibangunkan akan memberikan impak yang tinggi
terhadap alam sekitar
jika pembangunan giat dijalankan. Timbul persoalan berkaitan isu
ini kerana ekopelancongan adalah pelancongan yang berasaskan alam sekitar,
justeru itu
perlulah mengurangkan impak terhadap alam sekitar. Dalam
jangka panjang aktiviti
pelancongan, aktiviti-aktiviti yang lain akan menyumbangkan kepada kemusnahan dan
kerosakan alam sekitar menurut. Oleh itu, adakah impak kepada alam sekitar ini akan
menggangu kehidupan seharian masyarakat setempat.
Sosial masyarakat tempatan akan berubah dengan adarrya pembangunan
pelancongan. Sama ada iarrya memberikan impak yang positif mahupun negatif. Sosial
adalah penting untuk masyarakat berinteraksi dengan pelancong yang datang. Oleh yang
demikian, impak sosial ini perlu dilihat sejajar dengan pembangunan ekopelancongan
agar tidak merosakkan nama masyarakat setempat.
II
1.1. OBJEKT'trF KAJXAN
Terdapat dua objektif dalam menjalankan kajian ini dan kajian yang
berlandaskan kepada objektif yang telah disusun.
r
.4
-)
7
&1^o^^
(
Su"1 /
i. Mengenalpasti persepsi penduduk terhadap ekopelancongan ke
tempatan terhadap impak
dibuat adalah
atas ekono*i,
C
pembangunan
11.
2.0
(!
sosial dan alam sekitar.
M&gkaji p"tr"fr penduduk
ekopelancongan.
)
Fttit
)gA{
LOKASI KAJIAN
Dalam membuat kajian, kawasan kajian adalah satu elemen yang sangat penting.
Kawasan kajian ini adalah berfokus di kawasan ekopelancongan yang terdapat di Seri
Manjung iaitu Taman Paya Bakau, Seri Manjung Perak. Taman Paya Bakau ini terletak
dtantaru
jalan
Ipoh-Lumut, lebih kurang sepuluh minit perjalanan ke Bandar Lumut,
sepuluh minit ke Bandar Seri Manjung dan sepuluh minit ke kawasan perkelahan Teluk
Batik, Lumut Perak. Taman Paya Bakau Seri Manjung ini telah dipilih berdasarkan
definisi ekopelancongan yang telah dikenalpasti.
Negeri Perak adalah negeri yang bertuah kerana mempunyai pelbagai tempat
tarikan pelancongan khasnya ekopelancongan. Terdapat sepuluh ikon pelancongan di
negeri Perak (Suliati Asri 2012), arrtarartya adalah Taman Negeri Royal Belum, Hutan
Paya Bakau Matang, Gua Tempunrng, Taman Herba Negeri Perak, Sungai Klah Hot
Spring, Pulau Orang Utan yang terletak di Bukit Merah Laketown Resort, Zoo Tuprng
dan Night Safari, ipoh- The Limestone Wonder, Lumut dan Pulau Pangkor dan yang
terakhir adalah Kuala Kangsar Bandar Diraja.
Daripada sepuluh ikon pelancongan tersebut, terdapat beberapa daripadanya
adalah kawasan ekopelancongan. Hal ini menunjukkan negeri Perak kaya dengan lokasi
tarikan ekopelancongan. Antara lokasi yang menjadi tarikan pelancong terhadap
ekopelancongan adalah Taman Paya Bakau Matang, Pulau Pangkor, Taman Negeri
Royal Belum, Zoo Tarping dan Night Safari, Santuari Burrurg Kuala Gula dan
sebagainya.
12
2.1, DAER.AI{ M.ANJUI{G
Daerah Manjung pada sebelum tahun 1973 dikenali sebagai Daerah Dinding. Daerah ini
pernah menjadi sebahagian dari Negeri - Negeri Selat yang pada ketika itu daerah ini
berada di bawah pentadbiran Pulau Pinang. Daerah Dinding telah menjadi sebahagian
dari Pulau Pinang sebaik sahaja Perjanjian Pangkor ditandatatgani oleh pihak Britain
dengan Sultan Perak pada ketika itu iaitu Sultan Abdullah. Perjanjian ini ditandatangani
bagi menghentikan pertumpahan darah akibat dari dua peristiwa utama iaitu perebutan
takhta di antara kerabat - kenbat diraja Perak sebaik sahaja kemangkatan Sultan Jaafat
dan peperangan di anlaraPuak Ghee Hin dan Hai San di Larut untuk merebut kawasan
perlombongan bijih timah di Jajahan Larut Taiping.
Sebagai syarat perjanjian tersebut, Sultan Perak perlu menerima seorang Residen
British iaitu Sir JWW Birch, menyerahkan Jajahan Dinding kepada British, Perlantikan
Penolong Residen di Taiping iaitu Kapten Speedy di Matang dan Sultan Ismail
diturunkan dari takhta Perak.
Menurut catrtan sejarah, Daerah Dinding atau Jajahan Dinding merupakan
sebuah daerah yang berada di bawah pemerintahan Negeri-negeri Selat. Istiadat
menandatangani perjanjian penyerahan semula lqahan Dinding kepada Kerajaan Perak
telah diadakan pada 16 Februari 1935 bertempat di hadapan Rest House Lumut.
Bersempena dengan peristiwa itu, Jajahan Dinding telah ditukar namanya kepada
Iskandar District. Tanah Merah iaitu Lumut pula ditukar namanya kepada Port Iskandar.
Sultan Perak pada ketika itu
juga
telah berkenan melantik Raja Shahriman bin Raja
Abdul Hamid sebagai orang Besar Jajahan. Bagi memperingati peristiwa tersebut Masjid
Al-Adli telah melambangkan keslukuran di atas penyerahan Jajahan Dinding kepada
Kerajaan Perak.
Semasa era penjajahan Inggeris, Jajahan Dindings adalah merangkumi 3 kawasan
utama iaitu Bandar Sitiawan, Bandar Lumut dan Pulau Pangkor sahaja. Walau
bagaimanapun pada tahun 1937, setelah hampir 10 tahun Sultan Perak pada ketika itu
ialah Sultan Alang Iskandar telah meralu kepada British agar lajahan Dindings
dikembalikan ke pangkuan Perak dan British telah menyerahkan kembali pada tahun
berkenaan iaitu pada tahun 1937. Alasan utama baginda ialah Perak tidak mempunyai
kawasan berpantai. Setelah penyerahmr
lEahan Dindings, Kerulaan Perak teiah
menyatt*an jajahan
berkenaan dengan Beruas dan kawasan - kawasanpersisiran pantai
bahagian selatan.
l3
Daerah Dinding dikenali sehingga tahun 1980 an. Pada 1 Januari 1982,
jaJahul
yang dahulunya dikenali dengan panggilan Dinding ditukar namanya menjadi Daerah
Manjung yang merangkumi satu unit pentadbiran yang meliputi mukim Beruas dan
Sitiawan dan nama Daerah Manjung berkekalan sehingga kini.
Daerah Manjung merupakan salah satu daripada sembilan daerah di Negeri Perak
Darul Ridzuan (Peta 1). Ia bersempadan dengan Daerah Larut Matang dan Selama dan
Daerah Kuala Kangsar di sebelah ttara, bersempadan dengan Daerah Hilir Perak di
sebelah selatan dan bersempadan dengan Selat Melaka di sebelah barut, Jarak dari Ipoh
ke Lumut ialah 80 kilometer, dari Kuala Lumpur 200 kilometer dan Pulau Pinang 180
kilometer. Daerah Manjung mempunyai keluasan seluas 1168.9 kilometer persegi. . Luas
Daerah Manjung adalah 116,800 hektar (1,168.0 kilometer persegi) dan terbahagi kepada
lima mukim, iaitu:-
Sitiawan (33,150 hektar I 331.5 kilometer persegi).
Pengkalan Baharu (25,640 hektar I 256.4 kilometer persegi).
Lumut (25,120 hektar 125 I .2 kilometer persegi).
Beruas (19,160 hektar I I91.6 kilometer persegi).
Lekir (13,730 hektar I 137.3 kilometer persegi).
Manakal4 luas selebihnya adalah melibatkan kawasan Pengkalan TLDM iaitu
sebarryak 17.5 km/persegi (1.49 peratus)
,
tanah simpanan melayu seluas 41,027 hektar
(35.12 peratus) dan tanah simpanan hutan seluas 6,276 hektar (5.37peratus). Daerah
Manjung telah menjadi destinasi utama pelancong ke Negeri Perak di mana Puiau
Pangkor dan Teluk Batik telah menjadi tumpuan utama pelancong-pelancong dari dalam
dan luar negeri. Visi pembangunan seklor peiancongan ialah menjadikan sektor
pelancongan sebagai penyumbang utama kepada pembangunan Daerah Manjung.
l4
Peta 1 Peta Daerah Manjung
Sumber: Laman Web Rasmi Pejabat Pertanian Daerah Manjung
15
94XXXX-XX-XXXX
2"2 TAM,{I{ PAVA ts,{KAU
Taman paya bakau terletak di Seri Manjung Perak. Lokasinya terletak di antara
jaian
Ipoh-Lumut, lebih kurang sepuluh minit perjalanan dari bandar Lumut (Peta 2). Taman
Paya Bakau ini mula dibina pada bulan Mei 1994 dan teiah dibuka kepada umum pada
bulan Januari tahun 7995. Terdapat laluan pejalan kaki sejauh 366 meter dan selebar 6
kaki yang merentasi hutan paya bakau ini. Taman paya bakau ini telah diselenggara dan
diubah suai pada tahun 2005. Terdapat beberapa papan tanda yang menceritakan
mengenai paya bakau, spesis bakau dan pihak berkuasa tempatan
juga
turut menyediakan
pondok rehat, kerusi rehat, lampu
jalan,
kemudahn meletak kenderaan untuk kemudahan
para pelancong.
''itz : i !
ivEr )agJ*f
Aye,rj:i*fiir
ttsf:+Yj{n r
'ti!i!|"
i, :i:-:.::..
.i*:;.,1, .
i;r"i
.
-.^i?r
t;;i*i
"' tii!'
' l ''::,'}i'|
Tru brinturro u*&.
ii
''
-:i.$
.a(
j,,
zi
: ii:
! 1!:
,iin.
i+i,41*:
' ': !)1
.ceii
"
t-.,
j
trr
$, ...
*
tu"'-l r ,
#J#,
'ginri:,$ng $
tseKar )
*.urF.s,y
:.a::.
.r":::'
.;it:r
Peta2 Peta Taman Paya Bakau
Sumber: hup ://maps. google. com
2.3 EKOPELANCONGAN DI TAMAN PAYA BAKA{J
Munurut Er Ah Choy (2001), ekopelancongan adalah merupakan sektor yang kurang
memusnahkan alam sekitar. Ekopelancongan
juga
dapat mengurangkan kesan-kesan
'l
fi,l'i
I6
94XXXX-XX-XXXX
negatif terhadap aiam sekitar melalui tumpuan kepada pembangunan yafig berimpak
rendah, bilangan pelancong yang terkawal dan pemuliharaan flora dan fauna.
Taman Paya Bakau
juga
dikenali sebagai taman monyet oleh penduduk tempatan
(Joriah Rade 20i2). Taman paya bakau ini adaiah satu-satunyatarranpayabakauyang
terdapat di Daerah Manjung yang di bangunkan untuk dijadikan kawasan pelancongan.
Taman paya bakau ini kaya dengan I<hazanah alam semula
jadt yang terdapat pelbagai
spesis flora dan fauna yang boleh dilihat oleh pengunjung yang datangke sini (Foto 2).
Alctiviti ekopelancongan yang paiing utama pengunjung lakukan adalah melihat
sendiri paya bakau dengan lebih dekat. Dari hadapan pintu masuk Taman Paya Bakau
lagi pengunjung boleh melihat pokok bakau ini (Foto 3). Hutan paya bakau memainkan
peranan yang penting kepada sistem ekologi, dimana iarnya bertindak sebagai pemecah
ombak yang semula
jadi,
berupaya mengawal hakisan pantai dengan mencengkam tanah
dihabitatnya serta paya bakau ini berupaya mengelak kemusnahan aktbx tindakan ribut
yang kuat (Rosniza 20ll). Oleh yang demikian, pengunjung akan lebih menghargai alam
sekitar apabila mereka melihat dan memahami kepentingan paya bakau ini kepada alam
sekitar dan manusia.
Taman paya bakau adalah salah satu kawasan ekopelancongan yang mempunyai
kedatangan pelancong yang sukakan popular ecotourism. Menurut Azima Abd Manaf et
al 2010, popular ecotourism adalah pelancong yang berkecenderu:rgan menggunakan
pengangkutan yang banyak seperti bot-bot dan bas yang lebih besar. pelancong
jenis ini
adalah melibatkan semua
jenis
umur dan keupayaan fizikal kerana mereka lebih suka
menggunakan perkhidmatan sokongan seperti kemudahan berjalan kaki untuk alctiviti
bersiar-siar, kemudahan makan dan minum dan pusat pelancongan. Oleh yang demikian,
ciri-ciri ini memnjukkan Taman Paya Bakau ini berpotensi menjadi kawasan popular
ecotourism. Hal ini kerana pihak berkepentingan tempatan telah menyediakan laluan
untuk pejalan kaki yang sukakan aktiviti yang melibrtkan alam sekitar.
t7
94XXXX-XX.XXXX
Foto 2 Taman Paya Bakau
Sumber: Kajian Lapangan (Tahun)
Foto 3 Pintu Masuk Taman Paya Bakau
Sumber : Kajian Lapangan (Tahun)
18
94XXXX-XX-XXXX
2.3.1 Melihat Fokok Eakau
Aktiviti ekopelancongan yang boleh pengunjung lakukan adalah melihat keindahan
Taman Paya Bakau yang menghijau (Foto 4) . Pokok-pokok bakau dikekalkan untuk
trtapan kunjungan para pelancong yang sukakan alam sekitar. Kebanyakkan pokok
pokok bakau di sini merupakan spesis Rhizophora. Tumbuhan paya bakau ini adalah
spesis yang tahan kepada keadaan persekitaran yang berair masin dan berlumpur.
Kawasan paya bakau ini memberi perlindungan dan sumber makanan secara langsung
atau tidak kepada pelbagai komuniti hidupan seperti burung, organisma marin, ikan,
siput dan pelbagai jenis
haiwan yang lain.
Pengunjung yang datang ke Taman Paya Bakau ini akan berasa teruja dengan
keindahan alam sekitarnya yang masih segar. Pengunjung akan merasai sendiri udara
yang segar apabila berada di dalam kawasan Taman Paya Bakau ini. Kawasan hutan
paya bakau mempunyai beberapa kepentingan kepada manusia, atrtaranya adalah
melindungi tanah persisiran pantai daripada terhakis. Selain itu paya bakau ini
juga
berperanan sebagai mengitar nutrient, mengalih buangan toksik, membekalkan kayu
bakar, aralg dan kayu untuk pembangunan seperti pembuatan perabot dan lain-lain lagi.
Pokok bakau
juga
menjadi habitat untuk pelbagai spesis tumbuhan dan haiwan dan
pokok bakau ini
juga
berfungsi untuk mengawal banjir. Oleh yang demikian, apabila
pengunjung merasai sendiri pengalaman melihat pokok bakau dengan lebih dekat,
mereka akan lebih menghargai kepentingan alam sekitar.
Majlis Perbandaran Manjung telah menyediakan laluan pejalan kaki sepanjang
366 meter untuk kemudahan pengunjung menikmati keindahan Taman Paya Bakau ini.
Pokok bakau mempunyai pelbagai spesis seperti Avicennia (Api-Api), Sonneratia dan
Rhizophora (Bakau), tetapi secara arnnya spesis bakau ini mempunyai ciri-ciri yang
serupa seperti akar pemafasan dan tagratpercambahan biji secara vivapari.
T9
94XXXX-XX-XXXX
Foto 4 Keindahan Taman Paya Bakau
Sumber: Kajian Lapangan (Tahun)
2.3"2 Melihat Fauna di Taman Paya Bakau
Pelbagai spesis fauna yang boleh kita lihat apablla berada di Taman Paya Bakau yang
terletak di Seri Manjung ini. Taman Paya Bakau disini sinonim dengan nama
panggilannya iaitu Taman Monyet, Pengunjung yang sukakan haiwan ini boleh memberi
makanan kepada monyet-monyet ini ketika berada di Taman Paya Bakau, Tidak hairan
jika
dari pintu masuk lagi monyet-monyet ini sudah tunggu untuk mendapatkan makanan
(Foto 5). Bagi pengunjung yang takut sedikit dengan haiwan ini, mereka boleh berjalan
dalam kumpulan yang agak besar atau tidak membawa sebarang makanan atau plastik.
Monyet suka akan pengunjung yang membawa makanan.
20
94XXXX-XX-XXXX
Foto 5 Monyet di Taman Paya Bakau
Sumber : Kajian Lapangan (Tahun)
Selain itu, pengunjung juga
akan turut melihat beberapa spesis burung yang
datang ke Taman Paya Bakau. Antarunya adalah seperti spesis burung kingfisher. Burung
kingfisher atau dikenali sebagai Burung Raja Udang. Bwung ini gemar memakan ikan
yang terdapat di sekitar paya bakau ini. Selain daripada burung, haiwan seperti biawak,
ikan tembakul, ketam dan pelbagai jenis
siput boleh dilihat di sekitar Taman Paya bakau
ini. Foto 6 menunjukkan Burung Raja Udang dan biawak yang terdapat di taman ini.
Foto 6 Fauna yang terdapat di Taman Paya Bakau
Sumber : Kajian Lapangur (Tahun)
2.3.3 Memancing
Pihak berkuasa tempatan
juga
turut menyediakan dua pondok di hujung laluan pejalan
kaki untuk kemudahan beristirehat dan memancing. Bagi pengunjring yang gemar
memancing, mereka boleh membawa peralatan memancing tersebut daripada rumah.
Sambil menunggu ikan yang di pancing, pengunjung boleh melihat keindahan Taman
2t
2.4
94XXXX-XX-XXXX
Paya Bakau dan melihat Bukit Engku Busu yang boleh nampak darrpada pondok
istirehat tersebut.
KEMUDA.H,A.N DAIY INSENTIF
Majlis Perbandaran Manjung telah menyediakan beberapa kemudahan awam untuk para
pelancong menggunakannya. Antaranya adalah laluan pejalan kaki sejauh 366 meier,
kerusi rehat untuk para pengunjung yang ingin berehat seketika sambil melihat paya
bakau dan hidupan yang lain seperti monyet, burung dan ketam. Selain itu
juga,
tefiapat
dua pondok rehat yang disediakan oleh Majlis Perbandaran Manjung, dimana pondok ini
boleh digunakan sebagai tempat untuk beristirehat dan memancing bagi pengunjung
yang gemar memancing. Kerusi rehat turut disediakan untuk kemudahan pengunjung
(Foto 7). Lampu disepanjang laiuan pejalan kaki turut disediakan oleh pihak berkuasa
tempatan untuk pengunjung yang ingin merasa suasana malam di Taman Paya Bakau ini.
Tong sampah disediakan untuk kemudahan pelancong membuang sampah (Foto 8).
Tempat letak kenderaan
juga
disediakan dihadapan pintu masuk Taman Paya Bakau. Hal
ni membolehkan pengunjung yang takut untuk turun ke Taman Paya Bakau ini kerana
banyak monyet, mereka boleh melihat daripada dalam kenderaan.
Foto 7 Kerusi rehat
Sumber: Kajian lapangan (Tahun)
22
3.0
94XXXX-XX-XXXX
Foto 8 Laluan pejalan kaki, lampu
jalan
dan tong sampah
Sumber: Kajian lapangan (Tahun)
KAEDAH KAJ{AN
Antara tujuan menyediakan reka bentuk kajian adalah untuk menghubungkaitkan
persoalan/objektif kajian dengan hasil kajian. Reka bentuk kajian dalam penyelidikan ini
adalah menggunakan kaedah persampelan rawak mudah. Kaedah persampelan digunakan
kerana proses untuk mendapatkan maklumat adalah tepat dan mudah serta relevan
dengan objektif yang telah ditetapkan. Kaedah ini menggunakan instrument borang kaji
selidik yang mana taf,rya mudah untuk mendapatkan kerjasama daripada responden
(Marson et.al 1998).
3.1 PER.SAMPELAN
Kajian ini menggunakan persampelan bukan probaliti iaitu teknik persampelan bertujuan
iaitu untuk menjawab objektif yang diutarakan oieh pengkaji. Seramai 57 orang
responden telah dipilih untuk menjawab borang soal selidik ini, iaitu terdiri daripada
penduduk tempatan. Saiz sampel ini dikatakan relevan menurut Bailey (1984), dimana
lebih kurang 30 kes merupakan saiz minimum bagi kajian yang memerlukan analisis
data perangkaan. Pemilihan responden adalah berdasarkan kesudian dan kelapangan
mereka untuk menjawab borang soal selidik.
L.1
3"2
94XXXX-XX.XXXX
Arrtarc ciri-ciri yang diambil kira semasa proses pemilihan responden adalah,
mereka seharusnya adalah penduduk tempatan yang tinggal berdekatan dengan kawasan
kajian. Hal ini adalah kerana, mereka yang merasu perbezaan sebelum pembangunan
dan selepas pembangunan. Selain itu, responden haruslah berumur 21 tahundan keatas,
kerana pada usia tersebut mereka boleh membuat keputusan sendiri tanpa dipengaruhi
oleh sesiapa.
PENGUMPUL,dN DATA
Pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan kaji selidik dan
pemerhatian. Soalan kaji selidik telah dibentuk untuk mendapatkan persepsi penduduk
terhadap pembangunan ekopelancongan yang telah dijalankan di Taman Paya Bakau Seri
Manjung Perak.
3.2.1, Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dari Perpustakaan dan Majlis Perbandaran Manjung. Data-data
penting termasuklah buku-buku, majalah, keratan akhbar,
jurnal-jurnal
danbahan ilmiah
yang iain. Selain itu, peta dan gambar rajah diperoleh daripada laman web Majlis
Perbandaran Manjrrng, laman web Pejabat Daerah dan Tanah dan Pejabat Pertanian
Daerah Manjung.
3,2.2 Data Primer
Kaedah soal selidik dan temubual bersemuka dilakukan dengan penduduk tempatan.
Selain itu, kaedah pemerhatian turut digunakan untuk meninjau keadaan kawasan kajian
iaitu di Taman Paya Bakau, Seri Manjung Perak.
a) Borang soal selidik
Soal selidik adalahkaedah utama dalam pengumpulandatakerataianyaberhubung terus
dengan kumpulan sasaran. Penggunaan borang soal selidik perlu melalui strategi mereka
bentuk soalan soal selidik yang bersesuaian supaya tidak berlaku bias (Abd Rahim et al
1999). Kaedah ini adalah kaedah yang paling popular yang digunakan para pengkaji
24
94XXXX-XX-XXXX
untuk mendapatkan data primer. Borang soal selidik ini perlulah bersesuai dan mengikut
objektif dan kerangka konseptual yang telah ditetapkan. Hal ini agar soalan tersebut tidak
menyimpang
jauh
daripada sasaran. Bahasa yang digunakan
juga
haruslah bahasa yang
mudah dan senang difahami oleh semua golongan responden. Hal ini supaya responden
faham semasa menjawab soalan dan tidak memberikan
jawapan yang tidak benar.
Borang soal selidik ini berbentuk soalan tertutup dan terbuka. Rasional
menggunakan soal selidik tertutup adalah untuk mendapatkan
jawapan yang berbeza-
beza dan mudah dibandingkan serta
jawapan
mudah diproses menerusi sistem
pengkodan yang bersifat piawai dan mudah dianalisis. Bagi soal selidik berbentuk
terbuka pula, rasionalnya adalah untuk memudahkan responden bebas memberikan
berbagai bentuk
jawapan,
responden
juga
bebas memberikan pendapat yang dirasakan
sesuai.
b) Femerhatian
Kaedah pemerhatian adalah kaedah yang merupakan altematif yang ada dalam
pengumpulan maklumat atau pengumpulan data selain soal selidik dan temubual.
Pemerhatian memerlukan penyelidik memerhati sendiri keadaan di kawasan kajian.
Kaedah ini membolehkan pengkaji lebih memahami situasi yang sebenar yang hendak
digambarkan oleh responden.
3.3 TEKNIK PENGANALISAAN DATA
Data dianalisis menggunakan kaedah diskriptif dalam bentuk peratusan, min dan
juga
kekerapan. Analisis data dilakukan apabila memperolehi dxa primer dari soal selidik
yang diedarkan kepada responden, Tahap analisis dicapai apablla data yang diperolehi
dipastikan, disunting dan ditukarkan kepada angka. Seterusnya, data tersebut yang telah
dianalisis dipersembahkan dalam bentuk
j
adual.
Dalam borang kaji selidik ini, Skala Likert 5 peringkat digunakan dalam menilai
persepsi penduduk terhadap pembangunan ekopelancongan di Taman Paya Bakau Seri
Manjung, Perak. Setiap peringkat penilaian diberi nilai dalam bentuk angka
menggunakan Skala Likert
,
dimana angka 5 mewakiii sangat memuaskan/setuju, 4
mewakili memuaskan/setuju, 3 mewakili tidak pasti, 2 mewakili tidak memuaskan/setuju
dan angka 1 mewakili sangat tidak memuaskan/setuju.
25
94XXXX-XX-XXXX
DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN
Bahagian ini membincangkan analisis data danmemaparkan hasil penemuan kajian yang
telah dilakukan daripada borang soai selidik yang telah diisi oleh responden. Data yang
telah dimasukkan telah diproses bagi mendapatkan statistik seperti niiai peratusan,
taburan kekerapan dan purata.
4.I DEMOGRAFI RESPONDEN
Seramai 57 orang responden yang terdii daripada penduduk tempatan telah disoal
selidik. Huraian analisis latar belakang responden melibatkan aspek
lanttna,
ulnur,
agama, bangsa, pekerjaan, agama, status perkahwinan dan taraf pendidikan di
persembahkan dalam bentuk rajah.
26
94XXXX.XX-XXXX
4"\"'i. {Jmur
UIVIUR
s 20-30
s 31-40
a* 41-50
& 51-60
ffi 61-70
Rajah 1 Umur responden
Sumber : Kajian lapangan(Tahun)
Berdasarkan hasil kajian, daripada 57 orang responden yang ditemubual, serurnai 29
orang adalah terdiri dnipada responden yang mempunyai golongan antua 2l
hingga 30 tahun. Manakala responden yang berumur antara 31 hingga 40 tahun adalilt
sejumlah sepuiuh orang. Selebihnya adalah responden yang berumur diantaru 4t hingga
50, 51 hingga 60 dan 61 hingga 70 yangmasing-masing terdiri danpada Sembilan orang
responden, lapan orang responden dan seorang responden seperti dalam rajah 1.
Responden yang berbeza usia ini adalah responden yang mempunyai pandangan yang
berbeza-beza.
27
94XXXX-XX-XXXX
4.1,.2 Jantina
Raj ah 2 J antina responden
Sumber : Kajian Iapangan (Tahun)
Dapatut hasil kajian memrnjukkan daripada 57 orcrre responden, seramai 29 orang
(51 peratus) adalah terdiri daripada responden perempuan, manakala bakinya sebanyak
28 orang (49 peratus) adalah responden lelaki. Tidak dapat perbezaanjurang yang besar
dalam pemilihan jantina
responden. Maklumat yang lebih
jelas
boleh dilihat pada rajah
4.2. Kajian ini adalah melihat persepsi penduduk, oleh yang demikian
jantina yang
dipilih perlulah seimbang agar
jawapan yang diperoleh tidak memihak kepada satu
gender sahaja.
28
94XXXX.XX-XXXX
4.1"3 Fekerjaan
PEKERJAAN
& sendiri
I kerajaan
f,i swasta
I tidak bekerja
pencen
w lain-lain
Rajah 3 Pekerjaan responden
Sumber : Kajian lapangan (Tahun)
Kebanyakkan responden adalah terdiri daripada kakitangan kerujaan iatu sebanyak
19 orang (33.3 peratus), diikuti dengan pekerja swasta sebanyak 17 oratg (29.8 peratus),
selebihnya adalah terdiri daripada tidak bekerja, bekerja sendiri dan pencen iaitu masing-
masing sebanyak 10 orang, empat orang dan dua orang. Selebihnya iaitu sebanyak lima
orang adalah terdiri daripada lain-lain seperti pelajar. Data yang lebih perinci dapat
dilihat dalam ra1ah3.
4,2 ANALISIS PER.SEPSI PENDUDUK TERTI.{DAP IMFAK
PEMBANGUI{AN EKOPEI-.4.NCONGAN
Pembangunan ekopelancongan yang dijalankan akan meninggalkan impak yang positif
mahupun negatif terhadap tiga komponen utama iaitu impak dari segi ekonomi, sosial
dan alam sekitar.
4.2.1 ImpakEkonomi
Pembangunan pelancongan yang dijalankan akan memberi impak sama ada impak
negatif mahupun negatif. Terdapat tiga impak yang sering dibincangkan iaitu impak dari
29
94XXXX.XX-XXXX
segi ekonomi, alam sekitar dan sosial. Justeru itu, analisis ini akan membincangkan
persepsi penduduk mengenai impak yang terjadi dan bakal terjadi dengan adanya
pemesatan pembangunan ekopelancongan di Seri Manjung ini. Pelbagai persepsi
penduduk terhadap impak pembangunan ekopelancongan. Masing-masing memberikan
persepsi yang berbeza. Iadual menujukkan peratusan, min serta sisihan piawai mengenai
persepsi tersebut.
Taraf hidup semakin meningkat dengan adxtya pembangunan pelancongan di
Daerah Manjung, Sebanyak 49.1 peratus iaitu 28 orang responden yang bersetuju dengan
penyataan ini. Dengan adanya pembangunafi, ramai penduduk yang mengatakan bahawa
taraf hidup mereka semakin meningkat. 12 orangjuga mengatakan sangat setuju bahawa
taraf hidup mereka sangat meningkat. 1t orang tidak bersetuju, 5 orang menjawab tidak
pasti dan bakinya, seorang menjawab sangattidak setuju. Min bagi penyataan ini adalah
sebanyak 3.68. Nilai ini menunjukkan pwata bagi penyataan ini adalah bagi skala likert
bernombor empat iaitu setuju. Menurut Azahan Awang et al (2006), kualiti hidup sukar
untuk ditafsirkan kerana kualiti hidup adalilt, sesuatu yang subjektif kerana setiap
individu mempunyai kehendak yang berbeza-beza. Justeru itu, taraf hidup yang
ditafsirkan oleh responden adalah mengikut keselesaan mereka.
Sejajar dengan pembangunan pelancongan di Daerah Manjung, nilai tanah
semakin meningkat. Seramai 30 orang responden daripada 57 orang responden
yang
sangat setuju bahawa harga tanah di kawasan mereka semakin meningkat. Menurut
mereka harga rumah
juga
manjadi semakin mahal dan sukar untuk mampu milik
jika nak
dibandingkan dengan pendapatan mereka. Manakala, 23 daripada 57 orang responden
yang bersetuju dengan penyataan ini. Hal ini menunjukkan ramai responden yang peka
mengenai isu ini. Dua orang yang tidak bersetuju dan masing-masing seorang
yang
sangat tidak setuju dan tidak pasti. Purata bagi penyataan ini adalah sebanyak 4.39.
Purata menunjukkan ramai yang bersetuju nilai tanah di bandar ini semakin meningkat.
Peluang pekerjaan yang banyak mampu meningkatkxt taraf hidup masyarakat
tempatan. Sebanyak 29.8 peratus responden yang menjawab tidak pasti dan setuju
mengenai peluang pekerjaan disektor pelancongan semakin bertambah, 21.1 peratus
pula mengatakan sangat setuju, 17.5 peratus tidak setuju bahawa peluang pekerjaan
bertambah dan 1.8 peratus yang sangat tidak setuju. Min bagi penyataan ini adaiah
sebanyak 3.51. Hal ini menunjukkan min adalah mewakili skala likert bernombor empat
iaitu setuju. Hasil kajian Yalnya Ibrahim (2008) menunjukkan hasil yang sama dimana
30
94XXXX-XX.XXXX
pembangunan pelanconguT yafig dijalankan memberikan peluang pekerjaan kepada
komuniti tempatan.
Dari sudut impak pembangunan ekopelancongan terhadap ekonomi, beberapa
perkara telah ditanya, arrtaranya adalah dari segi kadar pengangguran. Pelbagai persepsi
yang telah diberikan oleh responden terhadap soalan ini. Sebanyak 36.8 peratus iaitu2I
orang responden yang mengatakan tidak setuju kadar pengangguan semakin berkurang,
Peluang pekerjaan masih tidak meluas di Taman Paya Bakau ini. Hal ini adalah kerana
pengunjung yang datarrg ke Taman Paya Bakau ini bergerak sendiri bersama kelompok
pengunjung yang datang. Laluan pejalan kaki yang disediakan
juga
berstruktur baik,
justeru
itu
jarang pengunjung mendapatkan khidmat pemandu pelancong untuk ke
Taman Paya Bakau. 29.8 peratus ( 17 orang) pula mengatakan tidak pasti, 22.8 petatus
atau 13 orang menjawab setuju kadar pengangguran semakin berkurangan. Manakala,
sebanyak 7 peratus pula yang mengatakan sangat setuju dan selebihnya, sebanyak 3.5
peratus mengatakan sangat tidak setuju. Min bagi penyataan kadar pengangguran
semakin berkurangan adalah sebanyak 2.93. Jelas menunjukkan penduduk masih tidak
pasti dengan peluang pekerjaan yang ditawarkan sama benar-benar membantu komunti
dari segi penawaran peluang pekerjaan. Berdasarkan pemerhatian, tidak banyak
pekerjaan yang terlibat di Taman Paya Bakau Seri Manjung ini antaranya adalah
pemandu pelancong dan
juga pekerja yang membersihkan kawasan Taman Paya Bakau.
Begitu
juga
dengan isu mengenuhargabarang semakin mahal. Seramai 31 orang
responden (54.4 peratus) yang sangat setuju bahawaharyabarang semakin meningkat,
23 orang (40.4 peratus) setuju, dua orang tidak pasti, dan seorang tidak setuju.
Responden yang tidak setuju dengan penyataan harga barang semakin meningkat adalah
kerana bagi mereka, harga tersebut berpatutan dengan harga semasa. Secara puratanya,
kebanyakkan responden bersetuju bahawa harga barang semakin meningkat iaitu nilai
minnya adalah 4.47. Skala likert menunjukkan min adalah bersetuju.
Mengenai alam sekitar menjadi pemangkin sumber ekonomi mereka, hanya3l.6
peratus dan I7.5 peratus sahaja yang menjawab setuju dan sangat setuju. Rata-rata
responden tidak pasti sama ada sumber alam tersebut menjadi pemangkin kepada
ekonomi mereka. Sebanyak 40.4 peratus yang menjawab tidak pasti dan 10.5 peratus
yang menjawab tidak setuju.
Hasil analisis menunjukkan 1.8 peratus yang sangat tidak setuju dan tidak setuju
mengenai segelintir penduduk sahaja yang terlibat dengan a}*iviti ekopelancongan.
Manakala, selebihnya 31.6 peratus yang tidak pasti, 36.8 peratus yang menjawab setuju
31
94XXXX-XX-XXXX
dan 28.1 peratus menjawab sangat setuju. Min bagi penyataan ini adalah sebanyak 3'88.
Jelas menunjukkan secara puratanya, ramau dt antara responden yang bersetuju bahawa
segelintir sahaja yang terlibat dengan alctiviti ekopelancongan di Seri Manjung'
4.2.2 Impak Sosial
Rata-rata responden yang bersetuju dan sangat sehrju apabila soalan mengenai masalah
sosial semakin meningkat. Sebanyak 54.4 perutus (31 orang) dan 42.1 peratus (24 orang)
responden yang sangat setuju dan setuju bahawa masalah sosial semakin meningkat.
Hanya seorang iaitu 1.8 peratus responden sahaja yang tidak pasti dan tidak setuju
dengan penyataan inl'. 4.49 adalah min bagi penyataan ini. Hal ini menunjukkan secara
puratanya, kebanyakkan responden bersetuju bahawa masalah sosial semakin meningkat.
Tanggungjawab sosial ya.ng dijalankan adalah memuaskan. Berdasarkan
pemerhatian, banyak penambahbaikan infrastruktur
yang telah dan sedang dijalankan.
Namnn begitu, pelbagai persepsi penduduk mengenai isu ini. Seramai 25 orang daripada
57 orang responden yang bersetuju bahawa banyak penambahan infrastruktur telah
dilakukan. Begitu
juga
dengan 19 orang responden yang sangat setuju dengan penyataan
ini. Tujuh orang responden menjawab tidak pasti, empat orang tidak setuju dan dua
orang sangat tidak setuju. Min bagi penyataan ini adalah 3.96 iaitu mewakili skala likert
bernombor empat iaitu setuju.Tanpa kemudahan infrastruktur yang baik, proses
pembangunan ini mungkin akan terganggu kerana kemudahan infrastruklur yang baik
adalah perkara yang sering diutamakan dalam memajukan industri pelancongan (Yahaya
Ibrahim 2008).
Impak pembangunan ekopelancongan terhadap sosial dapat dilihat dalam
beberapa perkara. Antaranya adalahkadar
jenayah.
Sebanyak 61.4 peraf;rs iaitu seramai
35 orang responden yang setuju kadar
jenayah semakin meningkat sejajar dengan
peningkatan pembangunan di bandar ini. Begitu
juga
dengan 15 orang lagi yang sangat
bersetuju berkaitan isu ini. Manakala selebihnya adalah sebanyak 7.0 peratus dan 5.3
peratus tidak pasti dan tidak setuju bahawa kadar
jenayah
semakin meningkat.
Kebanyakkan responden menjawab setuju kerana menurut mereka kecurian sernakin
menigkat di kawasan kejiranan mereka.
Impak ekopelancongan terhadap sosial penduduk mempengaruhi kehidupan
seharian mereka. Antara masalah yang timbul adalah terpengaruh dengan budaya luar
seperti pergaulan bebas, punk, black metal dan lain-lain. Hampir 97.2 peratus responden
JL
94XXXX-XX-XXXX
yang setuju dan sangat setuju. Seramai 28 daripada 57 orang responden yang sangat
setuju bahawa masalah sosial ini semakin meningkat. Manakala,24 orang yang lain pula
setuju, tiga orang tidak setuju dan dua orang pula tidak pasti mengenai isu ini. Min bagi
penyataan ini adalah 4.35 iaitu setuju. Secara puratanya responden menjawab setuju.
Budaya dan nilainilai murni dapat diterapkan di dalam diri masyarakat. Seramai
18 orang daripada 57 orang responden yang bersetuju dan 15 orang responden sangat
setuju. 12 orang responden pula menjawab tidak pasti sama ada budaya nilai murni
diterapkan dalam diri masyarakat.manakala, tujuh orang pula memberikan
jawapan
tidak
setuju dan bakinya lima orang menjawab sangat tidak setuju. Min bagi penyataan ini
adalah 3.54 iaitu mewakili skala likert bernombor empat. Oleh yang demikian, secara
puratanya ramai diantara responden yang bersetuju dengan penyataan ini.
Selain itu, impak berkaitan perhubungan juga
ditanya dengan adanya pelancong
luar, penduduk tempatan boleh bertukar pandangan. Seramai 30 orang responden
daripada 57 orang yang bersetuju dengan penyataan ini. Ramai yang bersetuju kerana
ekopeiancongan adalah sesuatu aktiviti yang berteraskan alam sekitar. Begitu
juga
dengan t4 oratg responden yang lain, mereka
juga
sangat setuju bahawa dengan adanya
pelancong dari luar mereka boleh bertukar pandangan dan pendapat. Secara pwatanya
responden menjawab setuju.
Berdasarkan hasil kajian, sebanyak 50.9 peratus yang bersetuju hubungan arfiara
komuniti semakin baik berikutan kerjasama menjayakan ekopelancongan. Begitu
juga
dengan 19.3 peratus yang lain turut sangat bersetuju dengan penyataan :;;ri.24.6 peratus
yang lain tidak pasti dengan keadaan ini. Selebihnya sebanyak 5.3 peratus pula tidak
bersetuju hubungan komuniti menjadi semakin baik. secara puratarrya, responden
menjawab skala likert bemombor empat.
Kesan pembangunan ekopelancongan terhadap sosiol yang lain adalah dengan
adanya kedatangan pelancong yang ramai, menyebabkan kesesakan kawasan sekitar.
Pada persepsi penduduk tempatan, seramai 28 orang responden daripada 57 orang
responden yang setuju dengan penyataan ini. Begitu
juga
dengan 14 orang responden
yang sangat setuju dengan impak ini. Bakinya, seramai 10 orang responden yang tidak
pasti dengan isu ini dan lima orang lagi yang tidak setuju mengenai kedatangan
pelancong menyebabkan kesesakan kepada kawasan sekitar. Minnya adalah sebanyak
3.89.
Mengenai isu penguasaan Bahasa Inggeris, sebanyak 57.9 peratus penduduk yang
setuju dengan adanya kedatangan pelancong asing, mereka dapat meningkatkan
33
94XXXX.XX-XXXX
penguasaan Bahasa Inggeris. 27.I peratus pula sangat setuju, diikuti dengan 8.8 peratus
iaitu responden yang menjawab tidak pasti dan tidak setuju. Baki selebihnya adalah
sebanyak 3.5 peratus iaitu sebanyak 3.5 peratus yang sangat tidak setuju. Min bagi
penyataan ini adalah 3.84. Min ini mewakili skala likert bernombor empat iaitu setuju.
Bahasa Inggeris sangat penting di era ini kerana kebanyakkan pelancong yang datang
mahir berbahasa Inggeris dan menyebabkan penduduk
juga perlu mempelajarinya untuk
memudahkan komunikas i.
4"2,3 Impak Alam Sekitar
Berdasarkan hasil kajian, ekopelancongan memberikan impak kepada alam sekitar.
Terdapat beberapa soalan yang telah ditanyakan kepada para responden mengenai impak
pembangunan ekopelancongan terhadap alam sekitar. Mengenai masalah pencemaran
yang akan timbul daiam masa beberapa tahun akan datang, kebanyakkan responden
bersetuju dan sangat bersetuju dengan penyataan ini. Seramai 24 orang daripada 57
orang responden yang iaitu sebanyak 42.7 peratus yang bersetuju masalah pencemaran
akan berlaku dengan adanya pembangunan pelancongan yang berterusan tanpa
mengambil kira faktor alam sekitar. Manakala sebanyak 40.4 peratus iaitu 23 orangyang
sangat bersetuju dalam masa beberapa tahun akan datang, masalah pencemaran akan
berlaku disebabkan aktiviti pelancongan yang dijalankan. 10.5 peratus, iaitu seramai
enam orang tidak pasti dengan keadaan ini, manakala 7 perctus atau empat orang
yang
tidak bersetuju pencemaran akan timbul dalam seklor ekopelancongan kerana
ekopelancongan sudah menggambarkan kepentingan alam sekitar mesti dtlaga semasa
proses membangunkanrrya. Purata yang menjawab soalan ini adalah setuju dimana
minnya adala}l4.16.
Pendapat mengenai pelancong menjaga kebersihan kawasan ekopelancongan
adalah sebanyak 38.6 peratus yang bersetuju, 24.6 peratus tidak setuju, 17.5 peratus yang
sangat setuju, 8.8 peratus yang sangat tidak setuju dan selebihnya, 10.5 peratus yang
tidak pasti. Min bagi penyataan ini adalah 3.32. Responden yang di temu bual
mengatakan pelancong mungkin tidak membuang sampah secara suka hati, tetapi
mungkin angkara monyet-monyet yang menyelongkar tong sampah dan menyebabkan
sampah bertaburan dan kawasan menjadi tidak bersih ekoran daripada tong sampah yang
mudah di buka.
34
94XXXX.XX-XXXX
Impak kepada alam sekitar yang seterusnya adalah berkaitan udara menjadi
semakin panas kesan aktiviti manusia. Kebanyakkkan responden setuju dan sangat
setuju. Seramai 30 orang responden (52.6 peratus) yang sangat setuju dengan penyalaan
ini. Hal ini adalah kerana, terdapat beberapa pembangunan sedang giat dijalankan di
daerah Manjung, dengan itu banyak hutan atau pokok-pokok ditebang untr-rk tujuan
pembangunan tersebut. Manakala, 43.9 peratus iaitu seramai 25 orang yang setuju
bahawa udara menjadi semakin panas. Bakinya sebanyak 1.8 peratus adalah masing-
masing responden yang tidak pasti dan sangat tidak setuju mengenai isu ini. Min bagi
penyataan ini adalah sebanyak 4.46.Pwatayang menjawab soalan ini adalah responden
yang bersetuju udara menjadi semakin panas ekoran daripada pemesatan pembangunan.
Impak seterusya adalah mengenai kesan pencemaran bwryi semakin meningkat.
Seramai 28 orang yang sangat setuju bahawa pencemaran bunyi semakin meningkat.
Begitu
juga
dengan 23 orurtg responden yalrtg lain, mereka setuju dengan penyataan ini.
Sebaliknya, lima orang yang menjawab tidak pasti dan seorang yang tidak bersetuju
bahawa pencemaran bunyi semakin meningkat. Secara ptxatartya, responden yang
menjawab soalan ini adalah bersetuju, dimana minnya adalah sebanyak 4.37.Burryi yang
datang daripada kenderaan berat yang 1alu lalag dihadapan
jalanraya
Taman Paya bakau
ini menyebabkan taman ini sedikit bising.
RUMUSAN DAN KESIMPULAN
Kajian bertujuan mengenalpasti persepsi penduduk terhadap pembangunan yang
disediakan oleh pihak berkepentingan yang terlibat dalam membangunkan seklor
ekopelancongan. Pelancongan berasaskan alam semula
jadi
atau alam sekitar semakin
mendapat perhatian dan permintaan para pelancong. Justeru itu, pihak yang berwajib
harus memainkan peranan yang penting dalam membangunkan kawasan
ekopelancongan. Pihak berwajib perlu berganding bahu bersama industri dan masyarakat
untuk membangunkan kawasan ekopelancongan tanpa menjejaskan alam sekitar.
Dapatan hasil kajian mendapati bahawa persepsi penduduk mengenai kemudahan
dan infrastuktur yang disediakan dalam keadaan yang memuaskan, tetapi masih belum
mencapai tahap yang mereka inginkan. ada
juga
di antara responden yang tidak pasti
sama ada infrastruktur tersebut benar-benar memenuhi keperluan penduduk dan
pelancong. Hal ini kerana kawasan ekopelancongan yang dikaji adalah kawasan yang
terletak di antara bandar linear iaitu bandar yang bersambrurg antara satu sama lain.
5.0
35
9 XXXX-XX-XXXX
Taman Paya Bakau ini terletak di tengah-tengah di arrtaru bandar Lumut dan bandar Seri
Manjung. Penduduk yang tinggal di sekitar Seri Manjung turut mendapatkan keperluan
mereka di bandar Sitiawan dan Ayer Tawar. Oleh yang demikian, penduduk tidak
khuatir mengenai infrasruktw dan kemudahanyang terdapat disitu kerana bagi mereka,
penduduk dan pelancong yang datang sememangnya boleh mendapatkan kemudahan
dimana bandar-ban dar yang berdekatan.
Bagi kemudahan penginapan yang disediakan oleh pihak yang berkepentingan,
kemudahan penginapan ini tidak menjadi masalah besar kerana terdapat banyak
kemudahan penginapan yang terdapat berhampiran dengan kawasan ekopelancongan.
Berdasarkan hasil kajian, kebanyakkkan respond.en yang menyatatan kemudahan
penginapan yang disediakan oleh pihak berkuasa tempatan, industri dan masyarakat
sendiri seperti chalet, resort, hotel dan
juga
homestay adalahmemuaskan.
Terdapat beberapa persepsi penduduk terhadap kemudahan perkhidmatan yang
disediakan oleh pihak berkepentingan dalam membangunkan kawasan ekopelancongarL.
Hasil analisis menunjukkan secara puratanya responden yang di temu bual tidak pasti
sama ada kemudahan perkhidmatan ini berada pada tahap yang memuaskan. Semua
kemudahan yang disediakan adalah cukup untuk kemudahan para pelancong dan
keperluan penduduk tempatan yang tinggal berdekatan kawasan kajian.
Kemudahan awam seperti tempat letak kenderaan, pengangkutan awam, lampu
jalan,
tong sampah dan lain-lain kemudahan telah disediakan oleh pihak berwajib untuk
memastikan
leselesaan
para pengunjung dan penduduk. sebagai penduduk tempatan
yang menjadi penyokong kepada kerajaan dan industri ekopelancoogffi, mereka
mempunyai persepsi yang tersendiri mengenai kemudahan awarn yang disediakan.
Selain itu, pembangunan ekopelancongan yang dijalankan akan memberikan
impak kepada ekonomi, alam sekitar dan sosial penduduk tempatan secara khasnya. hal
ini kerana untuk membangunkan sesuatu sektor, pihak berwajib perlu merangka terlebih
dahulu impak positif mahupun negatif ekoran daripada pembangunan yang dijalankan.
Berdasarkan hasil kajian, impak dari segi ekonomi yang membantu penduduk tempatan
dari segi peluang pekerjaan masih tidak meluas. Justeru itu, kadar pengangguran
juga
tidak berkurffigffi, tetapi taraf hidup penduduk semakin meningkat. Harga tanah dan
harga barangan
juga
semakin meningkat ekoran daipada pembangunan pelancongan
yang
dijalankan di sekitar Daerah Manjung.
Berdasarkan hasil kajian, penduduk mengatakan bahawa pembangunan
ekopelancongan yang dijalankan menyebabkan kesan negatif kepada alam sekitar. Hal
36
94XXXX-XX-XXXX
ini kerana mereka menjangkakan bahawa pencemaran akan berlaku dalam masa
beberapa tahun akan datang. Mereka
juga berpendapat kawasan Manjung menjadi
semakin panas ekoran daripadapembangunan seperti penebangan pokok dan hutan untuk
tujuan membina bangunan dan sebagainya. Pencemaran bunyi
juga
semakin meningkat
dengan kenderaan besar keluar masuk. Air laut
juga
tidak sejemih dahulu.
Selain itu, pembangunan ekopelancongal yang dijalankan akan memberikan
kesan kepada sosial masyarakat setempat. Berdasarkan persepsi responden, mereka
begitu yakin bahawa masalah sosial semakin meningkat kerana adanyapergaulan bebas,
ada
jugapasangan yang bercinta datangberdua-duaan di Taman Paya Bakau pada waktu
malam. Penduduk terutamanyaremala yang sedang meningkat usia begitu terpengaruh
dengan budaya luar, kadar
jenayah juga
semakin meningkat ekoran taraf hidup yang
semakin meningkat di bandar ini. Tetapi, terdapatjuga impak positif sosial, antaranya
adalah penguasaan Bahasa Inggeris dapat di tingkatkan kerana kedatangan pelancong
asing yang semakin bertambah.
Ekopelancongan adalah pelancongan yang berasaskan alam sekitar. Alam sekitar
patut dipelihara bagi menjamin kestabilan ekologi yang terdapat di situ. Oleh yang
demikian, pembangunan yang dijalankan disekitar Taman Paya Bakau harus
dikurangkan agar ekosistem Taman Paya Bakau tidak terjejas. Pembangunan tersebut
haruslah menitik beratkan alam sekitar.
Dari segi kemudahan dan infrastruktur yang disediakan di Taman Paya Bakau,
kesemuanya masih dalam keadaan baik, tetapi perlu ada penambahan beberapa perkara
iaitu antaranya adalah tandas awam. Tandas awam perlu disediakan oleh pihak yang
berwajib kerana tidak terdapat tandas awam disitu menyebabkan pengunjung yang
datang ke situ tidak merasa selesa apabila kemudahan tersebut tidak ada. Meraka perlu
ke tandas awam yang terdapat di stesen minyak, tidak
jauh
daripada Taman Paya Bakau,
tetapi memerlukan kenderaan untuk kesitu. Selain itu terdapat
juga
di arrtara responden
yang mencadangkan pihak berwajib membina surau untuk kegunaan pengunjung yang
datang.
Penjualan makanan dan minuman menyebabkan pengunjung yang datang ke situ
lebih merasa santai. Contoh yang dapat kita lihat adalah di Bukit Melawati Kuala
Selangor, terdapat beberapa penjual makanan ringan seperti aiskrim, minuman dan
makanan serta kacang panjarrg untuk diberikan kepada monyet disitu. Ada rungutan
daripada pengunjung kerana apabila mereka kesitu, mereka ingin melihat spesis bakau
serta fauna yang terdapat di Taman Paya Bakau disitu, sambil mendekati monyet
yang
5t
g4XXXX.XX.XXXX
ada disitu yang dari awal lagi menjemput tetamunya di hadapan pintu gerbang Taman
Paya Bakau, tetapi mereka tidak berkesempatan unhrk memberikan makanan kepada
monyet di situ.
Terdapat dua pondok istirehat yang disediakan di Taman Paya Bakau untuk
kemudahan pengunjung berehat dan memancing. Mungkin pihak berwajib boleh
menawarkan peluang untuk berniaga kepada penduduk tempatan iaitu menjual umpun-
rimpun untuk pengunjung yang gemar memancing dan menyedikan pancing untuk
pengunjungyang tidak tahu bahawa mereka boleh memancing di situ,
justeru
mereka
tidak membawa alatart pancing mereka. Peluang perniagaan
juga
boleh dibuka kepada
mereka yang berminat untuk menjual makanan ringan dan sebagainya. Dengan adanya
peniaga kecil-kecilan ini, Taman Paya Bakau akan bertambah meriah dan bilangan
pengunj un g yang datang
j
ug a akan bertambah.
Promosi perlu giat dijalankan bagi menambah bilangan pelancong yang datang ke
Taman Paya Bakau. Berdasarkan temubual bersama pembantu pelancong di Pusat
Penerangan Pelancongan Lumut, risalah mengenai Taman Paya Bakau yang di keluarkan
oleh Majlis Perbandaran Manjung pada tahun 2010 telah habis. Promosi perlu digiatkan
lagi dengan mengemaskini maklumat terkini di laman sesawang rasmi pihak berwajib.
Berdasrakan tinjauan, tidak banyak maklumat yang dikongsikan di dalam laman
sesawang tersebut dan menyebabkan pembaca yang membacanya tidak berminat untuk
datang kesitu.
Jaringan pengangkutan adalah satu medium yang sangat penting untuk
pengunjung sampai ke destinasi ekopelancongan. Pengangkutan awam perlu di tambah
lagi bagi memudahkan pelancong luar datartg ke Daerah Manjung. Cadatgan
menyediakan perkhidmatan bas letak dan naik yang membawa pelancong dari satu
destinasi ke destinasi lain. Contohnya laluan bas tersebut adalah dari Bandar Lumut ke
Taman Paya Bakau dan seterusnya ke Teluk Batik, dimana pelancong yang datang boleh
bermandi air laut dan berkelah di tepi pantai. Bot menyusuri sungai unhrk melihat
keindahan Paya Bakau yang terdapat di Seri Manjung ini perlu diadakan bagi memberi
peluang kepada pegunjung untuk merasai aktiviti ekopelancongan selain berjalan kaki di
atas laluan yang disediakan.
Pembangunan pelancongan yang dijaiankan seharusya tidak mengenepikan
komuniti tempatan dan memberi mereka peluang untuk terlibat sama di dalam
memajukan ekopelancongan Taman Paya Bakau. Taman Paya Bakau Seri Manjung
mempunyai
.potensi
yang besar untuk menggamit lebih ramai pengunjung kerana
38
94)CDCX-XX-)OOO(
lokasinya yang stategik. Pelancong yang datang ke Lumut dan Teluk Batik seharusnya
juga
datang ke Taman Paya Bakau keranakawasannya adalah berhampiran.
Kesimpulannya, kerjasama artala pihak berkepentingan iaitu kerajaan, induski
dan masyarakat harus ada
jtka
mahu pembangunan tersebut terus mampan dan tidak
menjejaskan alam sekitar. Pembangunan ekopelancongan adalah perlu kerana
ekopelancongan adalah perjalanan yang menghayatialam sekitar, pelancong yang datang
akan merasa seles4
jauh
dari kesibukan kot4 dapat menghirup udara yang segar,
justeru
itu ianya penting dan perlu dikekalkan bagi ganerasi akan datang
juga.
Oleh yarLgyarng
demikian, pembangunan yang dijalankan haruslah menepati prinsip-prinsip
ekopelancongan dengan memberikan faedah kepada komuniti dan tidak menjejaskan
alam sekitar
39
94XXXX-XX-XXXX
RU.TUKAl\
Abd Rahim Md Noor, AzIan Abdullah, Katiman Rostam, Mastura Mahmud, Ekhwan
Toriman, Mohd Fuad Md Jali, Mokhtar laafar, Nor Azian Ali, Shahruddin
Ahmad & Sharifah Mastura Syed Abdullah. 1999. Telntik-Telcnik Dalam
Geografi. Bangi : Pusat Pengajian Jarak Jauh.
Azahan Awang, Abdul Samad Hadi, Jamaluddin Md. Jahi, Asmah Ahmad & Abdul
Hadi Harman Shah. 2006. Mendefinisi Semula Makna Kualiti Hidup
Masyarakat Bandar dalam Konteks Ilmu Sosial. Malaysian Journal of
Environmental Management 7 :I9 -23
Azima Abdul Manaf, Er Ah Choy, Rosniza Aznie Che Rose, Suhana Saad &
Noordeyana Tambi. 2010. Prospect and Development of Bukit Fraser as
Ecotourism Destinateor. Dlm. Jumaat H. Adam, Muhammad Barzani Gasim,
Zaini Sakawi. Er Ah Choy, Zulfahrtrti Ali Rahman, Noordeyana Tambi, Mohd
Afiq Aizat Juhari (pnyt.) Bio-kejuruteraan, Penilaian Ekosistem dan
Spesis 2010,h1m203-214. Subang Jaya: Straits Digital Sdn Bhd.
Bailey, K. D. 1984. Methods of Social Research. New York: The Free Press.
Er Ah Choy. 2001r Peluang dan peranana kerajaan dalam pembangunan
ekopelancongan di Bukit fraser, Pahang. Dlm. A.Latif, Zuriati Zakaria, Zaidi
M. Isa, Kamaruddin Mat Salleh, Noorazuan Md hashim,Laili Md Din (pnyt.)
Bukit Fraser: Persekitaran Fizikal, Biologi dan Sosioekonomi. hlmn 331-355.
Bangi Selangor: Pusat Pengurusan Penyelidikan Universiti Kebangsaan
Malaysia.
Joriah Rade. 2012. Taman Monyet. Temu bual, 9 April2}lZ.
Laman Web Rasmi Kerajaan Negeri Perak. 2012. Logo rasmi Melawat Perak.
http://www.perak.gov.my
[
14 Februari 20121
Laman Web Rasmi Pejabat Pertanian Daerah Manjutrg. Peta Daerah Manjung.
tfitp : I I p er t ani anmj g. p er ak, g ov. my /
[
1 5 Februar i 20 12]
Laman Web Google.2At2. hup://maps.google.com
|
3Mac 20121
Marson, J. 1998.
Quantitative
Methods. In: Taylor, J.Steven and Bogdan, R ed.
Quantitative
Research Methods: A Guide Book And Resousrce. Londonl John
Wiley & Sons, inc.85-88.
Rosniza Aznie Che Rose. 20lL Persepsi dan tingkat kepuasan pelancong di Pulau
Pangkor. Malaysian Journal of Society and Space 7 Special Issue: social and
Spatial Challenges of Malaysian Development: 155-1.68
Suliati Asri.20I2.10 Ikon Pelancongan Perak. Harian Metro.
Yahaya Ibrahim, Sulong Ahmad & Habibah Ahmad. 2008. Pelancongan Malaysia :
Isu Budaya, Komuniti dan Persetempatan. Sintok: Penerbit Universiti Utara
Malaysia.
40
94XXXX-XX-XXXX
LAIb{PIITAN
BAH,A,GIAN A : LATAR BELAKAI{G RESPONDEN
1 Umur:
2 Status perkahwinan:
Bujang
t l
Berkahwin
t l
Duda/janda
i l
3 Bil isi rumah: orang
4 Agarrn:
Islam
t l
Budha
t l
Hindu
i l
Kristian
t l
Lain-lain:
6 Jantina:
Lelaki
t l
Perempuan
t l
7 Bangsa:
Melayr
t l
Cina
t l
India
I l
Lain-lain:
8 Pendapatan sebulan:
9 Taruf pendidikan:
PMR
SPM
STPNO setaraf
t l
Diploma/IjazaVPttD
t l
Lain-lain:
10 Negeri Asal:
11 Tempoh menetap di daerah ini:
tahun
I]
I]
5 Pekerjaan:
Sendiri
t l
Kerajaan
t l
Swasta
t l
Tidak bekerja
t l
Pencen
I l
Lainlain:
BAHAGIAN B: PENGETAHUAN AM
1 Adakah anda mengetahui maksud ekopelancongan?
41
94XXXX-XX-XXXX
ridak
[]
2 Dari manakah andamengetahui mengenai ekopelancongan?
Televisyen
[l
tklan
f]
Agensipelancongan
Radio
l---j
Kempen
[-l
Nco
Internet
E
perundanga"
[]
Kerajaan
Lain-lain:
tsAHAGI.AN C : PEI{YER.TAAN MASYAR,{KAT'
Ya
1 Adakah anda pernah terlibat dengan mana-mana programlaktiviti ekopelancongan
di Lumut Perak?
Ya[],
nyatakan:_
Tidak
t l
2 Adakah anda pernah ditawarkan oleh mana pihak untuk program pembangunan
ekopelancongan Lumut?
Ya[],
nyatakan:
Tidak
t l
BAIIAGIAN D: IMPAK PEMBAGTINAN EKOPELANCONGAN
Berdasarkan ukuran dibawah, berikan persepsi anda mengenai tahap kepuasan terhadap
penjagaan kawasan ekopelancongan di Lumut Perak dengan menandakan
I
I
I
dalam
ruang yang disediakan.
Bil Perkara 5 4 3
.,
1
EKONOMI
1 Kadar pengangguran semakin berkurang
2 Peningkatan taraf hidup
3 Hargatanah di kawasan yang semakin
meningkat
4 Harga barang semakin mahal
42
94XXXX-XX.XXXX
5 Peluang pekerjaan di sektor pelancongan
semakin berlambah
6 Adakah alam sekitar menjadi pemangkin
sumber ekonomi kepada masyarakat
tempatan?
7 Segelintir penduduk sahaja yang terlibat
dengan aktiviti ekopelancongan
8 Lebih banyak penambahbaikan infrastruktur
diadakan
Eit Ferkara
5 4 3
J
I
AI,,{M SEKITAR
9 Dalam masa beberapa tahun akan datang,
masalah pencemaran akan berlaku
disebabkan aktiviti pelancongan yang
dijalankan.
10 Pelancong menjaga kebersihan kawasan
ekopelancongan
11 Udara menjadi semakin panas kesan aktiviti
manusia
12 Kebersihan air laut semakin tercemar
13 Kadar pencemaxan bunyi semakin
meningkat
SOSIOBUDAYA
I4 Masalah sosial semakin meningkat
15 Budaya dan nilai-nilai mumi dapat
diterapkan di dalam diri masyarakat
T6 Terpengaruh dengan budaya luar (seperti:
pergaulan bebas, punk, biack metal dll)
17 Dengan adanya pelancong dari luar, kita
boleh bertukar pandangan
18 Kadar
jenayah
semakin meningkat dibandar
ini
r9 Hubungan a!rtara komuniti semakin baik
berikutan kerjasama untuk menjayakan
+J
ekopelancongan
20 Kedatangan pelancong yarrg ramai
menyebabkan kesesakan kawasan sekitar
21 Kedatangan pelancong asing dapat
meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris
dalam kalangan komuniti setempat
22 Tahap keselamatan kawasan
ekopelancongan terj amin.
23 Gaya hidup penduduk setempat dipengaruhi
oleh gaya hidup pelancong
94XXXX.XX-XXXX
BAHAGIAN E: PANDANGAN UMUIVI
Tuliskan
j
aw ap an diruang yang dis e diakan
I Pada pandangan anda sebagai penduduk tempatan, apakah infrasturukfur/kemudahan
yang perlu di tambah atau dibaiki?
2 Cadangan anda apakah usaha yang harus diambil oleh pihak berkepentingan untuk
memajukan lagi kawasan ekopeiancongan di Lumut Perak?
3 LainJain:
44
94XXXX-XX-XXXX
_
TERIMA KASIT{,{T,4.S KER.JASAM.A. A,I\{D,{
_
45