Anda di halaman 1dari 23

OLEH :

ASP MOHD HAIDE B.A.RAHMAN


PENOLONG PENGARAH (KS)
AGENSI ANTI DADAH KEBANGSAAN

SKOP
1) Penubuhan Pasukan Polis Bantuan
2) Aspek Perundangan
3) Moving Foward
PENUBUHAN PASUKAN POLIS
BANTUAN
Objektif
SEKTOR SWASTA
(PENYUMBANG BESAR KEPADA EKONOMI NEGARA)
1) Perladangan
2) Pembalakan
3) Perhubungan
4) Pengangkutan
5) Perkilangan
6) Bank
7) Elektrik
8) Bahan Api
Penggalian
Penapisan
Simpanan
Pengedaran
KONSEP
Undang-undang IBU
Bah IX AUXILIARY POLICE
S.50 Duties and Powers, Etc
YDP Agong melalui peraturan boleh
menetapkan tugas, kuasa ,
keistimewaan dan kawasan Polis
Bantuan.
Bah XIV General

S.96- Police Requlations
(2) YDP Agong boleh membuat
peraturan berkenaan :
(d) Penggunaan senjata, peluru dan
unifom.
(g) Semua perkara yang
Bolehditetapkan oleh Peraturan-
Peraturan Polis.
S.97 Standing Orders
KPN boleh mengeluarkan arahan
pentadbiran iaitu PTKPN untuk kawalan
umum semua agensi yang menjalankan
tugas polis.
Nota: 97 Seksyen-Seksyen lain

Subsidiary Legislation
1. Peraturan-Peraturan
(Polis Bantuan) Polis,
1970
Per.5 : Anggota Polis
Bantuan semasa
menjalankan tugas
hendaklah mempunyai
kuasa dan tanggungjawab
yang sama sebagaimana
Pegawai Polis dalam
pangkat yang sama.

1. Police (Auxiliary Police)
(Injuries Compenstation)
Rules, 1967

Nota : 25 Subsidiary
Legislations lain
Standing Order
1. PTKPN
A501 Polis Bantuan
Nota : Standing Orders lain
Arahan Pentadbiran
1. Arahan Pentadbiran Bil
15/2005
- Pematuhan Peraturan
Polis Bantuan
2. Arahan Pentadbiran Bil
25/2010
- Penugasan Polis Bantuan
dari GLC dan Badan
Berkanun Di Kawasan Hot
Spot

Nota : Arahan arahan
pentadbiran lain
Undang-Undang
Lain
1. Kanun Keseksaan
2. Kanun Tatacara Jenayah
3. Akta Keterangan
4. Akta Kawasan Larangan
& Tempat Larangan
1959
5. Akta Senjata 1960
6. Akta Kesalahan Kecil
1955
7. Akta Bahan Letupan
1957
8. Akta Mencegah Jenayah
1959
9. Akta SPRM 2009
10. Akta Dadah Berbahaya
1952
11. ETC

UNDANG-UNDANG IBU
Akta Polis, 1967
47. Apppoiment Of Auxiliary Police Officers
48. Declaration To Be Taken By Auxiliary
Police Officer
49. Certificate Of Appointment
49a. Pay And Allowances
50. Duties And Powers, Etc

SUBSIDIARY LEGISLATION
Peraturan-Peraturan (Polis Bantuan) Polis, 1970
Peraturan 1 : Citation And Commencement
Peraturan 2 : Term Of Engagement Of Senior Or
Junior Auxiliary Police Officer Or Constable
Peraturan 3 : No Claim To Remuneration
Peraturan 4 : Certificate Of Appointment
Peraturan 5 : Powers And Privilages
Peraturan 6 : Person Under Empmpoyment performing Police
Duties As A Members Of Auxiliary PoliceSTANDING ORDER
PTKPN - A501 Polis Bantuan
Pangkat Tertinggi
Para 6.5
Pangkat Polis Bantuan yang tertinggi mestilah tidak sama atau tidak melebihi dari
pangkat KPD di kawasan permohonan

Kekananan
Para 20
Semasa melakukan tugas bersama-sama anggota polis biasa, Pegawai Polis Bantuan
hendaklah disifatkan lebih rendah dari polis biasa yang sama pangkatnya.

Tugas
Para 21
Anggota-anggota Polis Bantuan adalah ditugaskan dalam kawasan majikannya bagi
tugas-tugas polis seperti berikut :-
21.1 Rondaan, bit dan kawalan statik;
21.2 Kawalan orang ramai, memeriksa orang dan kenderaan;
22.3 melindungi dan mengiringi harta majikan;
22.4 Mencegah kesalahan-kesalahan jenayah;
21.5 Mengesan dan menangkap pesalah-pesalah.
KUASA MENYIASAT
Para 22
Pegawai Polis Bantuan boleh menjalankan siasatan polis
atau menggunakan kuasa-kuasa khas penyiasatan seperti
yang diperuntukan dalam keadaan-keadaan tertentu
setelah Ketua Polis Negara memberi kebenaran kepada
mana-mana pegawai Polis Bantuan menggunakan kuasa-
kuasa tertentu dan dalam kawasan yang ditetapkan
sekiranya Ketua Polis Negara berpuashati bahawa unit
berkenaan telah diberi latihan secukupnya untuk
menjalankan tugas siasatan.
SENJATAPI
Para 25
Semua pegawai dan konstabel Polis Bantuan yang telah dilantik
secara sah, boleh membawa dan menggunakan senjatapi yang
dilesenkan diatas nama majikanya semasa menjalankan tugas-
tugas rasmi yang diarah oleh majikanya dalam kawasan yang
ditetapkan.
TATATERTIB
Para 26
Menurut peraturan 5(2), Peraturan-Peraturan (Polis Bantuan) Polis
1970, seorang anggota Polis Bantuan hendaklah tertakluk kepada
peraturan-peraturan tataertib yang seberapa hampir seperti
seorang pegawai polis yang setaraf pangkat denganya
Para 27
Majikan bertanggungjawab mengambil tindakan salahlaku
anggota-anggota Polis Bantuan dibawah kawalanya dan
melaporkan keputusan tindakan salahlakunya kepada
Pesuruhjaya/Ketua Polis Negeri yang berkenaan untuk tindakan
selanjutnya.

Para 28
Ketua Polis Negara boleh pada bil-bila masa mengikut
budibicaranya menarik balik kuasa polis seseorang Pegawai
Kanan Polis Bantuan dan boleh juga menurunkan pangkatnya ke
pangkat yang lebih rendah. Pesuruhjaya atau Ketua Polis boleh
pada bila-bila masa mengikut budibicaranya, menarik balik kuasa
polis seseorang Pegawai Rendah Polis Bantuan atau Konstabel
Polis Bantuan.
TATATERTIB
ARAHAN PENTADBIRAN
Arahan Pentadbiran Bil. 15/2005
- Pematuhan Peraturan Polis Bantuan
Para 3.7. Kes-kes yang disiasat:
3.7.1 Sek 186 K.K Menghalang Penjawat Awam
3.7.2 Sek 292 K.K Mengedar Buku Lucah
3.7.3 Sek 323-326 K.K Menyebabkan Cedera
3.7.4 Sek 354 K.K Mencabul Kehormatan
3.7.5 Sek 379-381 K.K - Curi
3.7.6 Sek 406,407,408 K.K Pecah Amanah Jenayah
3.7.7 Sek 411 & 414 K.K Harta Curi
3.7.8 Sek 419,420,421 K.K - Tipu
3.7.9 Sek 427,428 K.K Melakukan Khianat
3.7.10 Sek 447,451,454,455,456,457 K.K - Pencerobohan
3.7.11 Sek 463,471,489A K.K Pemalsuan-
3.7.12 Sek 506 K.K Menakutkan Secara Jenayah
3.7.13 Sek 511 K.K Cuba Melakukan Jenayah
3.7.14 Sek 29(1) Akta Kesalahan Kecil 1955 Memiliki Harta Disyaki Curi
3.7.15 Sek 6(3), Sek 12(2) Akta Dadah Berbahaya 1952 Memiliki Dadah
3.7.13 Sek 32 Akta Senjata, 1960 Kesalahan Senjatapi


KUASA-KUASA KHAS MENYIASAT
(SPECIAL POWER OF INVESTIGATION)
Sek 107 CPC : Makluman mengenai kesalahan
Sek 108 CPC : Prosedur dalam kes tidak boleh ditangkap
Sek 109 CPC : Penyiasatan dalam kes boleh tangkap
Sek 110 CPC : Prosedur jika disyaki berlaku kesalahan boleh tangkap
Sek 111 CPC : Kuasa pegawai polis menghendaki kehadiran saksi
Sek 112 CPC : Pemeriksaan saksi oleh polis
Sek 113 CPC : Penerimaan kenyataan dalam keterangan
Sek 116 CPC : Geledah oleh pegawai polis
Sek 117 CPC : Prosuder jika penyiasatan tidak boleh diselesaikan
dalam tempoh 24 jam.
Sek 118 CPC : Pegawai polis boleh meminta bon bagi kehadiran
pengadu dan saksi.
Sek 119 CPC : Diari mengenai perjalanan siasatan.
PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG YANG
SERING DIGUNAKAN
Akta Polis, 1967
Sek 20(3)
a) Menangkap pesalah
b) Meneliti maklumat keselamatan
c) Menjalankan pendakwaan
d) Memberi bantuan dalam melaksanakan undang-undang berkaitan hasil, eksais,
kumbahan, kuarantin, imigresen dan pendaftaran
e) Memberi bantuan dalam menjaga keselamatan pelabuhan dan lapangan terbang
di Malaysia dan menguatkuasakan peraturan-peraturan maritim dan pelabuhan
f) Menyampaikan saman,sapina,waran dan proses undang-undang lain yang
dikeluarkan oleh pihak berkuasa
g) Memberi maklumat
h) Menjaga harta yang tidak dituntut dan mencari tuan punya
i) Menangkap binatang yang berkeliaran dan meletakannya dalam pound awam
j) Memberi bantuan dalam penjagaan nyawa dan harta benda
k) Menjaga harta awam dari hilang atau rosak
l) Menghadiri perbicaraan di mahkamah dan menjaga peraturannya
m) Eskot dan mengawal orang salah dalam tahanan polis
KANUN KESIKSAAN
1) Darihal Hak Pertahanan Persendirian
Sek.96-106
2) Darihal subahat dan pakat jahat jenayah
Sek. 107-109,110-16 dan 120A
3) Darihal kesalahan-kesalahan mengenai Badan
Manusia
Sek. 319,324,340,359,360 dan 368
4) Darihal kesalahan terhadap harta
Sek. 279,382,390,392,410 dan 415
5) Darihal Pencerobohan Jenayah/pecah rumah
Sek. 441, 442,445,454 dan 503
KANUN TATACARA JENAYAH
1) Darihal memberi bantuan dan maklumat
Sek. 11-14
2) Darihal menangkap
Sek. 15-23
3) Darihal saman dan waran tangkap
Sek. 34,38,47,54,57-65
4) Tindakan polis Mencegah Kesalahan
Sek. 103-106
5) Maklumat dan kuasa menyiasat
Sek. 107-109
UNDANG-UNDANG AM
1) Akta senjata 1960
Sek. 2,3,4,5-9 dan 32
2) Akta kesalahan-kesalahan kecil 1955
Sek. 4-9,10-15,20A,21,22,24,27-29,30,31
3) Akta Bahan Letupan 1957
Sek. 12,19,20,23 dan 25
4) Akta Mencegah Jenayah 1959
Sek. 2,18 dan 19
5) Akta SPRM 2009
Sek. 3,6,9,10-12 dan 29
PTKPN
1) Tabik Hormat - A 109
2) Buku Peringatan Polis - A 114
3) Eskot Polis - A 120
4) Penggunaan Senjatapi Oleh Pegawai Polis
D 222
5) Maklumat Pertama - D 224

CASE LAWS
PP v Tapri bin Unos
Selangor Criminal Appeal No 8 Of 1976
Case of theft under Section 379 Penal Code. Accused
person was arrested, investigated and prosecuted by
Port Klang Auxiliary Police.

Issue here was whether Port Klang Auxiliary Police
Inspector had the powers to prosecute the Respondent.

Held :
Port Klang auxiliary police Inspector had the authority to
appear on behalf of the PP ( Section 5(1) Police
(Auxiliary Police) Regulations, 1970.


PP v Leong Heo Cheong (1990)2 CLJ 818
The accused was charged with the offence of trafficking in 99.8 gram
of heroin under section 39B(1)(a) of The Dangerous Drugs Act 1952
Issues : position, powers and duties of auxiliary police dual role

Held:
S, when performing police duties was cast in a dual role; on the other
hand he was a paid servant of the Penang Port Commission (his
employer) but on the other, he was a police officer with the usual
police powers and duties but subject to the limits imposed by rules or
regulations made pursuant to Section 50 Of The Police Act
On the facts of the present case, S owed a specific duty to his
employer and a corresponding duty to the relevant authority who
appointed him as an auxiliary police constable.
The arrest of the accused took place within the area of his duties and
in effecting that arrest he was acting within the scope of his powers
and duties as provided for by The Police Act and The Police (Auxiliary
Police) Regulations.
Chong Yong Yew v PP
Semakan Jenayah MT (4)-43-7-2009
Tangkapan dibuat bersabit satu kes kecurian barang lusuh dibawah Sek 379 dan
satu kes tipu dibawah Sek 420 Kanun Keseksaan oleh Pegawai Polis Bantuan PTP.

Isu :
Samada Pegawai Polis Bantuan PTP boleh membuat tangkapan diluar kawasan PTP.
Samada Pegawai Penyiasat Polis Bantuan PTP boleh memohon reman Sek 117 KPJ.

Keputusan :
Arahan yang dikeluarkan oleh Jabatan Siasatan Jenyah Bukit Aman bertarikh
18/4/2000 telah menyenaraikan kesalahan yang boleh disiasat oleh Polis Bantuan
bagi semua pelabuhan di Malaysia. Kesalahan tersebut termasuklah kesalahan curi
dibawah Sek 379 Kanun Keseksaan dan kesalahan tipu dibawah Sek 420 kanun
yang sama. Apabila kuasa menyiasat diberikan maka secara tersirat kuasa
menangkap juga disertakan bersama bagi menangkap pesalah-pesalah berkenaan.
Jika pesalah selepas sahaja melakukan kesalahan dan beredar keluar dari kawasan
PTP, maka Polis Bantuan PTP boleh menangkap pesalah dimana-mana tempat di
negara ini selagi pesalah tersebut telah melakukan suatu kesalahan didalam
kawasan pelabuhan (port limits) bagi PTP.
Pegawai Penyiasat Polis Bantuan PTP adalah seorang Penolong Pegawai Penyiasat
dalam kes ini, maka beliau boleh mewakili Pegawai Penyiasat untuk hadir semasa
permohonan reman kerana beliau mempunyai pengetahuan secara peribadi
mengenai setiap buti-butir siasatan kes tersebut.