Anda di halaman 1dari 28

Kajian Tindakan

ABSTRAK KAJIAN
Kajian ini memfokuskan pada beberapa penggunaan sistem tatabahasa yang diamalkan
oleh murid-murid tahun 5. Mereka dilihat dan diuji semasa proses pengajaran dan
pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia di dalam bilik darjah. Pelaksanaan kajian
tindakan ini menggunakan kaedah pemerhatian dan kaedah ujian dalam aktiviti penulisan
kemahiran memindahkan maklumat. Responden yang terlibat dalam kajian tindakan ini
melibatkan 3 orang murid tahun 5 di !ekolah Kebangsaan Rasa" Rasa" !elangor.
#apatan menunjukkan di peringkat a$al murid-murid tahun 5 di !ekolah Kebangsaan
Rasa tidak mengamalkan se%ara menyeluruh sistem tatabahasa yang mereka pelajari
seperti penggunaan kata sendi nama" kata nama dan penjodoh bilangan dalam struktur
ayat yang mereka tutur dan tulis. !etelah diberitahu dan diterangkan se%ara mendalam
maka amalan mereka berubah dan mereka dapat menulis struktur ayat yang baik serta
menggunakan sistem tatabahasa yang diajar kepada mereka. Berdasarkan dapatan kajian
tersebut beberapa implikasi dan %adangan telah dikemukakan.
P&'()*!**' !+!,&M ,*,*B*-*!* B*-*!* M&.*/) !*,) K*&#*-
M&'+'(K*,K*' K&M*-+R*' M&MB+'* */*, #*' B&RB*-*!*
K*.*'(*' M)R+#-M)R+# ,*-)' .+M* #+ !&K0.*- K&B*'(!**' R*!*
OLEH:ENCIK ABDUL WAHIB BIN MUHAMMAD NASIR
1.2 P&'(&'*.*'
Perkataan 3'ahu4 atau 3,atabahasa4 begitu sinonim dengan pembelajaran Bahasa Melayu
yang menjadi subjek penting dalam sistem pendidikan di Malaysia.!elepas ini saya akan
menulis menggunakan istilah 3tatabahasa4 kerana istilah ini telah mendominasi arena
istilah bahasa Melayu berbanding dengan istilah 3'ahu4 seperti yang saya nyatakan di
atas. Pengetahuan tentang tatabahasa merupakan unsur penting yang perlu diketahui oleh
setiap murid atau pelajar dalam mempelajari Bahasa Melayu.Pendek kata ilmu tatabahasa
haruslah dikuasai oleh mereka kerana ilmu itu dapat memahirkan mereka dari segi
membina ayat untuk tujuan penulisan dan juga sebagai penutur Bahasa Melayu yang
baik.
Kelemahan menguasai tatabahasa dalam penulisan dan pertuturan menandakan
kurangnya keindahan gaya bahasa atau kegramatisan bahasa yang dituturkan khususnya
Bahasa Melayu. Berdasarkan permasalahan ini" kajian tindakan telah saya lakukan
bertujuan mengubah amalan murid supaya memahami dan menguasai sistem tatabahasa
Melayu. !elain itu amalan ini dapat membantu mereka menghasilkan bahasa tulisan dan
bahasa pertuturan yang gramatis.
Kajian ini dilakukan kepada 3 orang murid tahun 5 di !ekolah Kebangsaan Rasa" Rasa
!elangor. !ebelum kajian ini dilakukan tinjauan telah di buat menggunakan kaedah
pemerhatian dan penyelidikan berdasarkan keputusan peperiksaan akhir tahun di tahun
tahun 5212 yang lalu. ,emubual juga dilakukan kalangan murid yang menjadi responden
kajian tindakan ini.Penilaian soalan tatabahasa pula telah dilakukan kepada 3 orang
murid tahun 5 sebagai mengesahkan kajian tindakan ini.
5.2 R&6.&K!+ P&'(*7*R*' #*' P&MB&.*7*R*' .*.)
Kelas 5 Pintar merupakan kelas yang mempunyai 3 orang murid yang
merupakan target Panitia Bahasa Melayu !ekolah kebangsaan Rasa untuk lulus * dalam
Kertas Pemahaman dan Kertas Penulisan pada )jian Penilaian !ekolah Rendah 8 )P!R 9
tahun 5215.
:alaupun dominasi murid daripada kelas ini merupakan penuntur asli Bahasa
Melayu iaitu seramai 33 orang murid berbangsa Melayu dan seorang murid berbangsa
Punjabi namun tahap penguasaan mereka terhadap tatabahasa masih lemah. Kebanyakan
mereka tidak dapat menguasai kemahiran tatabahasa dengan baik" sedangkan mereka
telah belajar semasa tahun 1 hingga tahun . Perkara-perkara asas telah didedahkan
kepada mereka sebelum ini. Buktinya apabila saya memberi latihan membina ayat kata
kerja transitif" kebanyakkan mereka tidak dapat membina ayat dengan gramatis kerana
tidak faham akan konsep kata kerja transitif. Kesalahan penggunaan kata kerja transitif
begitu ketara apabila murid-murid menulis karangan dan menja$ab soalan tatabahasa dan
pemahaman. Keadaan ini menggambarkan ada berlaku gangguan sama ada dalam
penyampaian maklumat atau ke%uaian yang nyata dari aspek tatabahasa" kerana bukan
sahaja dari aspek kata kerja transitif malah banyak bahagian tatabahasa yang belum boleh
dikuasai dengan baik oleh murid-murid tersebut.
!&'*R*+ '*M* M)R+# ,*-)' 5 P+',*R 5211
K&P),)!*' P&P&R+K!**' *K-+R ,*-)' 5212
8PK!R ++ ,*-)'52129
B+
.
'*M* M)R+# M*RK*-
BM 1
(R&#
M*RK*
-
(R&
#
8Pemahama
n9
BM 5
8Penulisan9
1
*B#). R*-M*' B+' (-*;*.+
<< * => B
5
*B#). R*-M*' B+' +!M*+.
>3 B =5 B
3
*-M*# M)!,*?+&M B+' M);*'+
>< B => B

*+M*' -*R+; B+' ;).K+6.+


>2 B >3 B
5
*4+'* !-*-+R* B, ;).-*+R+
<2 * 5< @
=
*M+R*- 6*,+'*- B, *;M+
A3 * >2 B
>
*R+&6 ;+KR+ B+' 7&6R+#+
A2 * >5 B
<
*R+6 +MR*' B+' *'):*R
>5 B => B
A
*R+!-* B, !*+6). *')*R
>3 B =< B
12
6*R*- !/*;:+'* B, ;).K&P*.+
>2 B >< B
11
M*R+*- B, 0,-M*'
<2 * >3 B
15
M)-*MM*# *+R). &;-*M B+' M0-#
R*;+
<2 * =< B
13
M)-*MM*# *.+6 -*?+M+ B+' M*;.+
55 @ >> B
1
M)-*MM*# *MM*R M)!/R+6 B+'
M0-#
>2 B <> *
15
M)-*MM*# *!R*6 B+' M)-#
6*+R)##+'
<< * <2 *
1=
M)-*MM*# -*K+M+ B+' *.*+*!
<3 * >5 B
1>
M)-*MM*# K-*+R). '*7M*'
B.*B# R*'+
<3 * 5< @
1<
M)-*MM*# !-*-R+' *;:*' B+'
*;M+
>5 B =5 B
1A
')R *M+R*- !/*-+R*- B, ;*-*R+
A5 * >< B
52
')R *M+R*- ;*-+R*-B, ;*-*R+'
<< * =5 B
51
')R *,+?*- +./*'* B, M0-#
*R+66+'
=< B 5> @
55
')R 6*,+M*- B, M0-#. M)!*
<3 * >2 B
53
')R +',*' 6*R+;* B, M0-# /*;+#
=3 B =3 B
5
')R R*-+M*- B, *B#). R*-+M
<5 * >5 B
55
')R.+*/*'* B, '0R#+'
<< * => B
5=
')R,*+!* B, R*!-+#
>< B =3 B
5>
')R). -*'+! 6*R-*'*- B, ;).*+.+
<2 * 5< @
5<
')R). ;)-*''* *.+* B, *B# R*;*K
<< * >> B
5A
R*!-+# M)-*MM*# *;+M B+' *B#
:*.+
<3 * >< B
32
R*;:*'*,*!-* B, R);*+#+
A3 * >> B
31
!+MR*'7&&, K*)R *BP !*R7+, !+'(-
<3 * >> B
35
!06:*- !0.&-*- B, M0-#
-*R'*+'
>5 B =5 B
33
:*' ')R *.+!/* B, :*' M0-#
;*M;)R+
A3 * >2 B
3
:*' ')R!-*;M+' B, :*R);+
<5 * 55 @
*'*.+!* K&P),)!*'
(R&# Pemahaman Penulisan
BM 1 C .ulus BM 5 C .ulus
* 51 =1.> C 5 5.A C
B 15 35.3 C 5> >A. C
@ 1 3.2 C 5 1.> C
7)M.*- 3 3
)lasanD
Kertas Bahasa Melayu Pemahaman menunjukkan peratus kelulusan yang tinggi dalam
gred * berbanding dengan peratus kelulusan dalam Kertas Penulisan iaitu =1.> C bagi
Pemahaman dan 5.A C bagi Penulisan. Bagi gred B pula Kertas Pemahaman mendapat
35.3 C berbanding >A. C bagi Kertas Penulisan. Manakala gred @ peratus kelulusan
Kertas Pemahaman mendapat 3.2 C berbanding 1.> C bagi Kertas Penulisan.
!e%ara keseluruhan menunjukkan baha$a murid-murid tahun 5 ini lebih menguasai
Kertas Pemahaman berbanding Kertas Penulisan. 0leh itu" murid-murid tidak dapat
mempraktikkan sistem tatabahasa yang mereka gunakan dalam kertas pemahaman
kepada bahasa tulisan di dalam kertas penulisan.
3.2 60K)! K*7+*' B +!) K&P&R-*,+'*'
Menulis merupakan satu kemahiran yang perlu dipelajari dan amat penting dikuasai oleh
setiap murid khususnya dalam kertas penulisan kerana kemahiran ini merupakan tingkat
tertinggi kemahiran berbahasa. 0leh kerana menulis memerlukan idea yang kreatif maka
penguasaan sistem tatabahasa yang mendalam akan menghasilkan hasil kerja tulisan yang
bermutu.
!etelah 3 minggu saya melakukan pengajaran dalam kelas 5 Pintar saya dapati murid-
murid tidak dapat menguasai sepenuhnya sistem tatabahasa bahasa Melayu yang saya
berikan. Maka saya mengambil keputusan untuk menggunakan akhbar didik sebagai
perantara untuk memberi pendedahan kepada mereka.
6okus kajian saya dalan kajian ini adalah penggunaan sistem tatabahasa kalangan murid-
murid ,ahun 5 Pintar di !ekolah Kebangsaan Rasa semasa membina ayat. Kemahiran ini
dilakukan semasa menja$ab soalan bahagian * dalam kemahiran memindahkan
maklumat. #alam pemerhatian saya murid-murid tidak dapat menguasai sistem
tatabahasa kerana murid-murid terlalu banyak diberi pendedahan kepada teknik
menja$ab soalan penulisan. Penumpuan kaedah menulis ini menyebabkan kurangnya
guru-guru menekankan sistem tatabahasa yang terdapat dalam Bahasa Melayu. 0leh itu
saya menggunakan pendekatan penggunaan akhbar dalam dalam bilik darjah 8*##9
sebagai permulaan penyelesaian permasalahan ini. *khbar #idik melalui *khbar Berita
-arian setiap hari +snin adalah medium perantaraan penyelesaian masalah ini.
Pendedahan sistem tatabahasa yang terdapat dalam tatabahasa Bahasa Melayu telah saya
laksanakan selama 5 minggu setakat ini. Bermula dengan kata ganti nama"kata hubung"
kata adjektif" kata kerja dan simpulan bahasa. Murid-murid diberi pengertian dan latihan
sebagai menguji kefahaman mereka dalam menggunakan tatabahasa dalam ayat-ayat
yang mereka tutur dan tulis semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan
dalam bilik darjah.
.2 0B7&K,+6 K*7+*'
0bjektif kajian ini ialahD
1.Membantu murid mengetahui dan memahami sistem tatabahasa Bahasa Melayu.
5.Membantu murid menggunakan sistem tatabahasa Bahasa Melayu dalam pertuturan dan
penulisan.
5.2 P&R!0*.*' K*7+*'
Berdasarkan objektif-objektif kajian di atas" kajian ini dapat menja$ab persolan-
persoalan berikutD
1. *dakah murid-murid mengetahui dan faham sistem tatabahasa yang terdapat
dalam tatabahasa Bahasa Melayu E
5. *dakah sistem tatabahasa Bahasa Melayu dapat membantu murid-murid tahun
5 bertutur dan menulis dengan baik dalam proses pembelajaran mereka E
=.2 K)MP).*' !*!*R*'
Kumpulan sasaran kajian ini ialah murid-murid tahun 5 Pintar !ekolah Kebangsaan Rasa
sesi 5211 seramai 3 orang murid yang terdiri daripada 1 orang lelaki dan 52 orang
murid perempuan.
>.2 P&R.*K!*'**' K*7+*'BM&,0#0.0(+ K*7+*'
>.1 ,+'7*)*' K*7+*'BB*,*!*' K*7+*'
#alam perlaksanaan kajian ini saya membataskan kajian kepada
penggunaan sistem tatabahasa iaitu penggunaan kata ganti nama" kata
kerja dan kata hubung dalam membina ayat penyata yang ditulis oleh
murid tahun 5 pintar seramai 3 orang.!istem tatabahasa Bahasa Melayu
ini penting atau menjadi asas kepada penulisan kreatif. Rasional batasan
kajian ini dilakukan adalah melihat sejauhmana sistem tatabahasa ini
menjadi amalan kepada murid-murid tahun 5 tersebut.
>.5 K*&#*- K*7+*'
#alam kajian ini saya telah melakukan kaedah pemerhatian dan kaedah
ujian untuk mengutip data.
>.5.1 Kaedah Pemerhatian
Pemerhatian yang saya lakukan adalah semasa saya melakukan
pengajaran di dalam bilik darjah. !aya telah memberi beberapa
latihan namun hasil yang saya perolehi agak menge%e$akan. Maka
saya telah mengadakan pendekatan seperti yang saya nyatakan di
atas iaitu penggunaan akhbar didik.
>.5.5 Kaedah )jian
!etelah saya dapati terdapat beberapa ke%elaruan dalam membina
ayat yang telah dilakukan oleh murid saya menggunakan pula
kaedah ujian untuk mengesan kelemahan yang dilakukan oleh
murid-murid dalam membina ayat. Maka saya dapati hasil
penulisan mereka seperti di lampiran iaitu .atihan 1
>.3 *'*.+!+! #*P*,*' K*7+*'
>.3.1 *nalisis Kajian Kaedah Pemerhatian
.angkah pertama yang saya lakukan dalam kaedah ini ialah
meminta murid membina ayat melalui buku latihan yang mereka
ada.Pengetahuan sedia ada mereka menjadi sandaran dalam
membina ayat atau memindahkan maklumat berdasarkan gambar.
Pengetahuan sedia ada mereka berdasarkan kemahiran yang di ajar
pada tahun pada tahun 5212. !aya dapati banyak banyak
kesalahan yang dilakukan.-anya terdapat orang daripada 3
orang di kelas tahun 5 itu dapat menulis dengan baik selain itu saya
membuat kesimpulan mereka harus diberikan penekanan yang
lebih untuk mereka lebih mahir menggunakan sistem tatabahasa
dalam penulisan mereka.
>.3.5 *nalisis Kajian Kaedah )jian
!elepas pemerhatian " saya melakukan satu sesi latihan seperti di
lampiran .atihan 1. !aya menguji murid-murid dengan latihan
tersebut dan hasil yang diperolehi adalah seperti berikut.
*da kalangan murid tidak menulis mengikut struktur ayat yang
betul yang terdiri daripada subjek dan predikat.
Ditulis : Pada waktu reat ra!ai !urid "er#i ke ka$ti$ sek%la&
Se"atut$ya: Ra!ai !urid "er#i ke ka$ti$ sek%la "ada waktu
reat&
*da kalangan murid tidak dapat membeFakan kata se$di $a!a
atau i!'ua$&
Ditulis: kedala!
Se'e$ar$ya : ke dala!
*da kalangan murid tidak menulis "e$(%d% 'ila$#a$ .
Ditulis: dua !urid lelaki
Se"atut$ya: dua %ra$# !urid lelaki
*da kalangan murid menggunakan kata u'u$# di awal ayat.
Ditulis: U$tuk !e!'eli !aka$a$ e$dakla 'eratur&
Se"atut$ya: kata u'u$# tidak '%le ditulis di awal ayat kera$a
si)at kata u'u$# iala !e$#u'u$#ka$ dua atau le'i )rasa ayat&
C%$t% Murid*!urid itu 'eratur u$tuk !e!'eli !aka$a$&
*da kalangan murid tidak menulis tanda ba%a yang betul iaitu
huruf besar dan tanda noktah.
Ditulis : is!ail !e!'ua$# sa!"a di t%$# sa!"a se'ela tia$#
ka$ti$
Se"atut$ya: Is!ail !e!'ua$# sa!"a ke dala! t%$# sa!"a
ya$# terletak di se'ela tia$# ka$ti$ &
!e%ara keseluruhan terdapat kesalahan sistem tatabahasa yang
dilakukan oleh sebilangan murid tahun 5 ini. @ontoh-%ontoh
kesalahan yang saya senarai di atas ialah kesalahan struktur
ayat+kata se$di $a!a+"e$(%d% 'ila$#a$+kata u'u$# da$ ta$da
'a,aa$& -uru) ke,il+ uru) 'esar da$ ta$da $%kta.
Kesalahan ini membuktikan baha$a murid-murid tahun 5 di
!ekolah Kebangsaan Rasa belum menguasai sepenuhnya sistem
tatabahasa Bahasa Melayu yang di ajar oleh guru-guru.
>. R&6.&K!+ K*7+*'
!etelah melihat dan menguji kemahiran murid-murid
menggunakan latihan 1 saya dapati baha$a murid-murid perlu
diberikan penekanan yang lebih supaya masalah penggunaan
sistem tatabahasa yang betul perlu diketahui oleh mereka se%ara
jitu. Pendekatan yang telah saya lakukan lebih kurang dua minggu
perlu dilihat. Bagi menilai perubahan amalan penggunaan sistem
tatabahasa yang betul dalam penulisan murid mereka sekali lagi
diuji dengan latihan 5 8 !ila Rujuk .ampiran9.Masih lagi konsep
yang sama iaitu membina ayat dengan memindahkan maklumat
berdasarkan gambar.
Berdasarkan kajian tersebut saya dapati baha$a amalan yang
mereka lakukan sebelum ini iaitu menulis struktur ayat yang salah"
menulis kata sendi nama yang salah" tidak menulis penjodoh
bilangan dihadapan kata nama" menulis kata hubung di a$al ayat
dan menulis tanda ba%a yang salah tidak mereka ulangi dalam
latihan 5 .
<.2 @*#*'(*' K*7+*'
Beberapa %adangan untuk kajian seterusnya adalah seperti berikut D-
8a9 (uru-guru Bahasa Malaysia digalakkan mengubahsuai pendekatan
proses P G P di dalam kelas terutama kelas lemah dan sederhana.
8b9 Menggunakan kaedah sumbangsaran dari segi kefahaman dalam aspek
sistem tatabahasa.
8%9 Menggunakan kaedah penyelidikan melalui buku-buku bahasa .
8d9 (uru-guru Bahasa Malaysia boleh menggunakan kaedah penyelidikan
pada pelbagai peringkat sama ada di peringkat kelas" panitia atau
sekolah.
-asil dari penyelidikan yang dijalankan" saya dapati terdapat perubahan yang
positif dari segi minat murid dalam proses pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia.
!emoga minat murid ini boleh menjadikan titik tolak kepada pendekatan proses
pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia yang lebih menyeronok dan berkesan"
seterusnya menjadikan peningkatan prestasi akademik yang amat memberangsangkan.
!elain itu proses pengajaran dan pembelajaran juga perlu disesuaikan dengan masa kini
serta menggunakan pendekatan !ekolah Bestari.
B+B.+0(R*6+
1.-------------- 8 1AA59 *%tion Resear%h 6or &du%ational @hange" Milton Keynes D 0pen
)niversity Press.
5.*tan Bin .ong 81A>=9. Psikologi Pendidikan. Penerbit *dabi !dn. Bhd. Kuala
.umpur.
3.Bro$n" ,. 81A<>9 .anguage +ntera%tion Pattens in .essons 6eaturing
Mathemati%al
+nvestigations. Ph# thesis" )niversity of !outhampton.
.@lark" P.* 8 1A>5 9 *%tion Resear%hD 0rganisational @hange.-arper and Ro$
.td..ondon.
5.#unn" ,. 81AA>9 Mi%hel 6ou%ault and the Politi%s of 6reedom ,housand 0aks"
@*D
!age.
=.Raminah -j.!abran dan Rahim !yam.81A<59.Kajian Bahasa )ntuk Pelatih Maktab
Perguruan.Penerbit fajar Bakti" Petaling 7aya.
Posted by !&R+'#+K K&!)MB* at AD55 PM
1 com
CONTOH KAJIAN TINDAKAN
SENARAI NAMA AHLI JAWATAN KUASA
PENASIHAT D Puan ,an !iok Kian 8 (uru Besar 9
PENGERUSI D &n%ik ,heng 'yuk !eong 8 (uru Penolong Kanan Kurikulum 9
NAIB PENGERUSI D Puan .ee !ang
PENGKAJI UTAMA 1. &n%ik *nuar bin Kassim
5. Puan 6aridah -anum binti !alman
AHLI JAWATAN KUASA D 1. @ik 'ur *l-Khautsar binti
5. @ik (ooi Phaik Khoon
3. @ik .ai Ka /ee
i
SEKALUNG BUDI SEUNTAI KASIH
!etinggi-setinggi penghargaan dan u%apan terima kasih ditujukan kepada semua insan-
insan berji$a yang telah memberikan kerjasama dan sokongnan kepada semua *hli
7a$atan kuasa pengkaji khususnya D
o 7abatan Pendidikan 'egeri 7ohor
o Pejabat Pendidikan #aerah Kulai
o Puan ,an !iok Kian
(uru Besar"
!ekolah Kebangsaan 7enis 8 @ 9 Kulai Besar
o (uru-guru Penolong Kanan
o Ketua Panitia Bahasa Melayu
o (uru-guru dan
o Murid-murid !.7.K 8 @ 9 Kulai Besar
!erta
Kepada sesiapa sahaja yang terlibat sama ada se%ara langsung mahupun tidak langsung
dalam membantu ahli ja$atan kuasa menyiapkan kajian tindakan ini "
,enang-tenang air di laut"
!ampan kolek mudik ke tanjung"
-ati terkenang mulut menyebut"
Budi tuan dan puan rasa nak junjung.
ii
Abstark
Kajian ini dijalankan untuk menentukan dan mengatasi masalah-masalah pemba%aan
yang dihadapi oleh murid-murid ,ahun 8 7 9. !eramai 12 orang murid ,ahun 8 7 9 dan
dua orang guru terlibat dalam kajian ini.
,ujuan a$al kajian ini dilaksanakan melalui hasil kerja murid dan ujian-ujian ke%il. -asil
tinjauan menunjukkan murid tidak mahir dalam memba%a dengan intonasi yang betul.
Peran%angan tindakan difokuskan kepada penguasaan kemahiran tersebut.
#ua sesi pengajaran dan pembelajaran telah dijalankan di mana murid belajar kemahiran
tersebut melalui latihan yang diberikan. Keputusan ujian pos telah menunjukkan prestasi
murid telah meningkat dan mereka lebih minat belajar.
Pengajaran dan pembelajaran ini merupakan kemahiran asas dan akan diteruskan pada
kemahiran yang sama dengan melibatkan pelbagai jenis tanda ba%a lagi. Penguasaan
kemahiran ini adalah sangat penting untuk membolehkan murid memba%a dengan lan%ar
dan betul.
1
1.0 : Latar Belakang Kajian
!ekolah 7enis Kebangsaan 8 @ 9 Kulai Besar adalah sebuah sekolah yang baru men%e%ah
empat tahun. !ekolah ini terletak lebih kurang 12 kilometer dari bandar kulai dan hampir
32 kilometer dari Bandaraya 7ohor Bahru.
!ekolah ini mempunyai murid yang hampir men%e%ah 1122 orang dan dijangka
men%e%ah sehingga 1522 orang tahun hadapan. Pada keseluruhannya murid-murid di sini
adalah berbangsa %ina dan hanya segelintir sahaja yang berbangsa Melayu dan +ndia.
0leh hal demikian" telah menjadi satu tradisi di sekolah jenis kebangsaan %ina di mana
murid-muridnya bertutur dalam bahasa ibuanda mereka iaitu bahasa %ina sebagai bahasa
berkomunikasi antara satu sama lain.
0leh kerana fenomena ini sebahagian besar di antara murid-murid sekolah ini tidak dapat
bertutur Bahasa Melayu dengan sepenuhnya. Masalah ini berterusan semasa proses
pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam kelas dan semasa berkomunikasi
dua hala antara guru dan murid. Berdasarkan kepada pemerhatian masalah ini berpun%a
daripada pergaulan persekitaran mereka yang hanya bergaul dengan komuniti %ina sahaja
terutamanya di luar sekolah. !ebab demikian mereka tidak menggunakan Bahasa Melayu
kerana setiap komunikasi antara mereka hanya menggunakan bahsa ibunda mereka
sahaja.
:alaubagaimana pun" berdasarkan pemerhatian kami terdapat dua fenomena yang
memberi sumbangan kepada masalah dalam penggunaan Bahasa Melayu dikalangan
murid-murid %ina terutamanya sekolah ini. Pertama ialah tiada pemahaman mengenai
fungsi satu-satu ayat dan kedua adalah amalan pengajaran guru yang tidak memberikan
penekanan yang tegas dan nyata dalam pengajaran.
5
2.0 : Fokus Kajian.
Berdasarkan pemerhatian kami semasa proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa
Melayu setakat ini" kami mendapati baha$a aspek tanda ba%a dalam ayat Bahasa Melayu
selalu menglirukan murid.
@ontoh D i. +ni apa E
ii. +nis eekor ku%ing.
!eperti dari %ontoh di atas" murid-murid selalu keliru ketika memba%a ayat di atas dengan
mengikut intonasi yang betul. ,erdapat di antara murid yang memba%a dengan suara
mendatar dan ada pula yang memba%a dengan suara yang tinggi..
7ika masalah di atas tidak dapat di selesaikan" kelemahan dalam kemahiran ini boleh
menjadi semakin serius. +ni akan berlanjutan sehingga ke tahap seterusnya. *pabila
masalah ini berlarutan akhirnya akan menyebabkan murid-murid hilang minat dalam
mata pelajaran Bahasa Melayu. #engan ini aspek !anda "aca telah menjadi isu yang
akan kami kaji dalam kajian !indakan ini.
3
.0 : !bjekti" Kajian.
#alam menyempurnakn kajian tindakan ini kami telah menetapkan dua objektif yang
perlu kami %apai. #ua objektif tersebut ialah D
.1 !bjekti" A#
Meningkatkan kefahaman murid dalam penggunaan tanda ba%a
seperti noktah" koma dan tanda soala dalam ayat-ayat mudah Bahasa Melayu.
3.5 0bjekif Khusus
Kami telah menetapkan tiga objektif khusus yang perlu di%apai
dalam menyempurnakan kajian ini iaitu D
1. Murid dapat memba%a dengan lan%ar.
5. Murid dapat memba%a tanda ba%a yang betul.
3. Murid dapat memba%a dengan intonasi yang betul.
$.0 : Ku#%ulan Sasaran
Murid-murid tahun 8 7 9 seramai 12 orang iaitu enam lelaki dan empat perempuan yang
tiak dapat menguasai kemahiran memba%a dengan baik. Murid-murid ini berasal dari
latar belakang keluarga yang berlainan" sama ada dari aspek ekonomi dan sosial.
!ebahagian besar ibu bapa murid-murid ini adalah bekerja sepenuh masa. 0leh hal itu"
masa yang di peruntukan untuk bersama dengan anak-anak adalah terhad.

&.0 : 'eran(angan Tin)akan.
Berdasarkan kepada pemerhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran" guru dapat
mengesan masalah yang dihadapi oleh murid. #i antara masalah tersebut ialah tidak
dapat memba%a sesuatu petikan atau prosa dengan betul. Kebanyakan murid memba%a
tidak dihentian yang sepatutnya dan meneruskan pemba%aan tanpa melihat tanda ba%a
yang terdapat di dalam petikan.
!elain itu" melalui sesi temu bual dengan murid-murid yang bermasalah tersebut di dapati
mereka tidak memahami fungsi setiap tanda ba%a yang mereka pelajari.
#i samping itu juga" guru turut menjalankan soal selidik dan ujian ba%aan di kalangan
murid yang bermasalah ini dan didapati baha$a sebilangan di antara mereka tidak dapat
meletakkan atau memba%a ayat dengan betul. Berikut adalah analisa tinjauan maslaah
tersbut D
Analisa Tinjauan *asala+ , Rujuk La#%iran & -.
Berikut adalah hasil ujian yang telah dijalankan D
M)R+# !0*.*'
1 5 3 5 = > < A 12 7)M.*-
1 B B B B B B B B B <
5 B B B B B B B B A
3 B B B B B B B B B >
7umlah murid adalah seramai 12 orang.
Melalui ujian yang telah dijalankan seperti di atas" guru elah mengenal pasti masalah
yang dihadapi oleh murid-murd iaitu terdapat sebahagian daripada murid yang
mengambil ujian tersebut tidak dapat membuat perbandingan antara tanda koma dan
noktah.
Berdasarkan pemerhatian yang dijalankan oleh guru ramai di antara mereka tidak
memahami konsep memba%a dengan berhenti sekejap 8 koma 9 dan memba%a berhenti
tetap 8 noktah 9.
5
!elain itu juga terdpat di antara mrid-murid yang dianalisa tidak dapat memahami Bahasa
Melayu se$aktu pengajaran dan pembelajaran dijalankan. #i samping itu juga" murid-
murid tidak dapat berkomunikasi dengan guru dengan menggunakan Bahasa Melayu
yang betul dan tepat.
/&0 : Akti1iti 2a$# Di Ra$,a$#&
i# !ebanyak 3 aktiviti pengajaran dan pembelajaran telah diran%ang bagi mengesan
masalah yang di hadapi oleh murid dalam membeFakan penggunaan tanda ba%a.Berikut
adalah penerangan menegenai aktiviti-aktiviti tersebut D
a. *ktiviti 1 D memba%a ayat yang sama dengan tanda ba%a berlainan.
b. *ktivti 5 D membina ayat mudah.
%. *ktiviti 3 D belajar sambil bermain H Kotak Bera%un 44
ii. Bahan-bahanyang digunakan dalam menyediakan setiap aktivti adalah seperti berikut D
a. *ktiviti 1 D Kertas lembaran ba%aan dan kad ayat
b. *ktivti 5 D .embaran kerja" pensel dan $arna
%. *ktiviti 3 D Kotak" radio dan simbul tanda ba%a.
iii# +nstrumen dan langkah-langkah pemerhatian adalah seperti berikut D
a. !oalan )jianD
I ,injauan pos ialah untuk mendapatkan maklumat per%apaian murid dalam aspek yang
dikaji.
I Permarkahan diberikan.
I *nalisa dibuat untuk mengenal pasti keberkesanan tindakan yang dijalankan.
=
b. ,emu bual
I (uru berbual dengan murid untuk mengetahui pandangan mereka terhadap topik iaitu 3
,anda ba%a 4.
%. Pemerhatian D
I !eorang rakan seja$at akan memerhati an menilai semasa guru Bahasa Melayu
menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran.
I Kelebihan dan kelemahan guru semasa mengajar di%atatkan.
I *malan pembelajaran murid di kesan.
>
..0 : 'erlaksanaan Tin)akan.
$#1 AKTI%ITI 1
i# P&o'(' P(n)aja&an dan P(m"(*aja&an .
Bagi memulakan proses pengajaran dan pembelajaran" guru mengadakan sesi soal ja$ab
dengan murid sebagai set induksi. (uru menyoal murid beberapa soalan untuk dija$ab
oleh murid.
!eterusnya guru mengedarkan kertas lembaran 8 ru(uk le!'ara$ 3 9 yang mengandungi
ayat yang sama tetapi tanda ba%a yang berlainan.
Murid di minta memba%a se%ara perlahan untuk memahami ayat yang diba%a dan
seterusnya memba%a dengan kuat dengan mengikut intonasi yang betul dan tepat. (uru
mengajar murid memba%a dengan mengikut intonasi yang betul serta membetulkan
kesilapan murid se%ara langsung sekiranya berlaku.
!ebagai langkah penutup" guru menyuruh murid memba%a berulang-ulang kali untuk
meningkatkan kemahiran memba%a mereka.
ii# P(m(&+a!ian#
Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan oleh rakan seja$at di dapati baha$a semua
murid-murid memberikan perhatian yang sepenuhnya semasa proses pengajaran dan
pembelajran dijalankan. #i samping itu" semasa sesi soal ja$ab diadakan dapat dilihat
dengan jelas baha$a penglibatan murid adalah sangat aktif.
#i samping itu" murid-murid juga turut berasa gembira semasa aktiviti 1 dijalankan
terutamnya semasa memba%a ayat yang sama tetapi dengan menggunakan intonasi yang
berlainan. !epanjang proses pengajaran dan pembelajaran di dapti guru elah
menunjukkan komitmen dan keyakinan serta semangat yang tinggi sebagi seorang
pendidik.
<
ii# R(,*(k'i#
(uru mendapati baha$a aktivi seperti aktiviti 1 berjaya diajalankan memandangkan
semua murid melibatkan diri se$aktu aktiviti 1 dijalankan terutamanya semasa memba%a
dan menyebut ayat-ayat yang ditujukan. !elain itu juga" penglibatan murid adalah sangat
aktif serta memberi sepenuh perhatian dan kerjasama kepada guru sepnajang aktivti 1
dijalankan.
(uru juga mendapati baha$a aktiviti memba%a se%ara kumpulan juga berkesan kerana
guru dapat mendengar intonasi yang disampaikan adalah amat jelas kedengaran. #engan
segala kerjasama dan penglibatan semua murid aktiviti 1 telah berjaya dijalankan dengan
lan%ar serta men%apai objektif serta matlamatnya.
A
$#- AKTI%ITI -
*ktiviti 5 adalah aktiviti yang berbentuk tulisan.
i# P&o'(' P(n)aja&an dan P(m"(*aja&an .
(uru menerangkan fungsi setiap tanda ba%a seperti noktah"koma dan tanda soal semasa
sesi soal ja$ab. (uru mengedarkan kertas lembaran kerja , le#baran $ )an & - untuk
muri-murid siapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan iatu 52 minit untuk 12 soalan.
!eterusnya guru menjalankan sesi perbin%angan setelah murid menyiapkan kertas
lembaran kerja , le#baran $ )an & -.
ii# P(m(&+a!ian#
Berdasarkan pemerhatian di dapati baha$a murid menunjukkan reaksi memahami akan
penggunaan tanda ba%a yang diberikan. !elain itu juga murid dapat menja$ab soalan-
soalan yang dikemukakan oleh guru dengan %epat dan baik sekali. di samping itu juga
semasa sesi pengajaran dan pembelajaran murid-murid telah memberikan sepenuh
perhatian dan kerjasama semasa menja$ab soalan serta se$aktu menjalankan aktiviti 5.
ii# R(,*(k'i#
Proses pengajaran dan pembelajaran untuk aktiviti ini dianggap berjaya. -al ini kerana
murid-murid dapat menja$ab soalan yang dikemukan oleh guru dengan tepat serta dapat
menulis ja$apan yang betul pada kertas lembaran kerja yang dikemukakan. !e%ara tidak
langsung ini menunjukkan baha$a murid-murid lebih faham akan penggunaan tanda ba%a
jika dibandingkan dengan sebelum menjalankan aktiviti ini.
12
$#- AKTI%ITI .#
*ktiviti 3 adalah aktiviti yang berbentuk Belajar !ambil Bermain 8Kotak bera%un9
i# P&o'(' P(n)aja&an dan P(m"(*aja&an .
Bagi menjalankan aktiviti ini" guru telah memba$a murid keluar dari bilik darjah dan
berkumpul di #ataran +lmu. Murid-murid diminta untuk membuat satu bulatan dan duduk
tanpa menjejaskan bentuk bulatan 8 dalam kumpulan yang telah ditetapkan 9.
(uru telah mengedarkan sebuah kotak untuk setiap kumpulan" yang mana setiap kotak
mempunyai simbol-simbol khusus seperti koma" tanda noktah dan tanda soal
8 " . E 9. (uru menerangkan langkah bagi melin%inkan aktiviti ini. (uru memainkan muFik
dan apabila muFik kedengaran se%ara langsung kotak bera%un akan bergerak se%ara
bergilir-gilir mengikut arah pusingan jam dalam bulatan sehingga muFik diberhentikan.
*pabila muFik dihentikan dan orang yang terakhir yang memegang kotak bera%un akan
mengambil satu kad yang mengandungi simbol %ontohnya koma 8 " 9. Murid diberi
tempoh untuk membina ayat berdasarkan kad yang diambil. Permainan ini akan diulang
semula setelah murid tersebut berjaya membina ayat dengan betul.
ii# P(m(&+a!ian#
Berdasarkan pemerhatian aktiviti ini berjaya menarik minat dan tumpuan murid. !elain
itu juga" murid-murid didapati baha$a murid kelihatan lebih memahami tentang
penggunaan tanda ba%a. #i samping itu juga" didapti hampir semua muid dapat membina
ayat se%ara lisan dngan begitu %epat dan betul. Kerjasama yang diberikan oleh murid
telah berjaya melin%inkan aktiviti ini dengan jayanya.
ii# R(,*(k'i#
Proses pengajaran dan pembelajaran untuk aktiviti ini dianggap berjaya. -al ini kerana
murid-murid dapat membina ayat yang diminta dengan %epat dan betul. !e%ara tidak
langsung telah membuktikan baha$a aktiviti 3 telah berjaya mempertingkatkan
kefahaman murid akan setiap penggunaan tanda ba%a.
11
/.0 :0a)angan Tin)akan Seterusn1a.
!ebagai langkah tindakan seterusnya" guru Bahasa Melayu seharusnya mengadakan
perjumpaan dan mengadakan perbin%angan serta pembandingan mengenai kandungan
kemahiran yang telah diajar antara satu sama lain. #engan adanya perbin%angan dua hala
se%ara tidak langsung dapat memperbaiki kelemahan yang ada dan seterusnya mengatasi
masalah-masalah yang timbul semasa proses pengajaran dan pemebelajaran.
!elain itu juga" guru boleh mengemukakan masalah yang dihadapi semasa pengajaran
dan pembelajaran Bahasa Melayu semasa perbin%angan kumpulan diadakan. #engan
adanya perbin%angan kumpulan se%ara tidak langsung guru dapat mengemukakan
masalah yang dihadapi dan men%ari jalan penyelesaian yang se$ajarnya.
#i samping itu " guru-guru juga perlu meyediakan alat bantu mengajar yang bersesuaian
dan dipaktikan semasa proses pengajaran di dalam kelas. *lat-alat bantu mengajar yang
disediakan juga haruslah diuruskan dengan baik seperti me$ujudkan sudut khas alat
bantu mengajar supaya alat bantu mengajar dapat dikongsi dan diguna oleh guru-guru
yang lain.
Pihak pengurusan sekolah juga boleh mengambil insiatif melalui panitia Bahasa Melayu
dengan mengadakan bengkel atau kursus pendek yang dapat memberi guru pengetahuan
dan kemahiran dalam menyediakan alat bantu mengajar seiring dengan pembaharuan
sukatan pelajaran dan masa. Melalui bengkel yang diadakan se%ara tidak langsung tahap
profesionalisme guru turut ditingkatakan seiring dengan kehendak semasa.
(uru-guru Bahasa Melayu juga boleh melaksanakan pengajaran rakan sebaya antara
murid yang sederhana dan %erdas semasa menjalankan aktivti pengukuhan di dalam
kelas. !e%ara tidak langsung ia akan me$ujudkan pengajaan dan pembelajaran se%ara H
%operatif learning J iatu pengajaran berkumpulan. #engan $ujudnya kerjasama antara
murid sederhana dan %erdas" guru se%ara tidak langsung dapat memberi tumpuan yang
lebih terperin%i terhadap murid-murid yang lemah serta yang belum menguasai
kemahiran yang diajar.
15
!emua guru termasuk guru Bahasa Melayu juga harus sedar baha$a proses pengajaran
dan pembelajaran bukan hanya terhad di dalam kelas sahaja tetapi ia merangkumi
merangkumi seluruh persekitaran sekolah. !ebagi %ontoh guru boleh memba$a murid
keluar dari bilik darjah untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran yang
bersesuaian dengan kemahiran dan masa.
*khir sekali" motivasi atau pengukuhan dari guru kepada murid se%ara tidak langsung
dapat menimbulkan minat murid terhadap pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.
#engan adanya pujian seperti baik" bagus dan sebagainya ini se%ara tidak langsung
menunjukkan setiap kerjasama yang diberikan oleh murid dihargai oleh seorang guru.
!ebagai kesimpulannya" semua pihak harus memainkan peranan dalam meningkatkan
mutu dan kualiti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu seiring dengan matlamat
Kementerian Pelajaran Malaysia. Beban dan tanggungja$ab ini bukan haya di bahu guru
Bahasa Melayu tetapi termasuk 7abatan Pelajaran 'egeri" Pejabat Pendidikan #aerah"
pihak pengurusan sekolah" Persatuan +bu Bapa dan (uru-guru
8 P+B( 9 dan ibu bapa sendiri
13
.ampiran 1
!.7.K 8 @ 9 K).*+ B&!*R
B*-*!* M&.*/)
,*-)'
'*M* DKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK8 9 M*RK*- D KKKKKKKKKC
K&.*! D 8 9 ,.,*'(*' P&'(K*7+DKKKKKKKKKKK
*R*-*' D B*@* */*,-*/*, #+ B*:*- #&'(*' M&'(+K), +',0'*!+
/*'( B&,)..
1. +ni sebuah sekolah.
5. !etiap pagi" saya pergi ke sekolah.
3. Budak ke%il itu" adik saya.
. #i manakah buku saya E.
5. !iapakah nama budak lelaki itu E.
=. &mak ke pasar membeli ikan" daging dan telur.
>. Berapa bijikah guli itu E.
<. -arimau" singa dan buaya ialah hai$an ganas.
A. :ah" besarnyarumah itu L
12. +nikah beg kamu E.
1
.ampiran 5
Petunjuk
G M (uru
M - Murid
, Sebelu# akti2iti -
Dia*o) 1
G M !uka belajar Bahasa Melayu E.
M M !uka" tapi kami tak faham.
G M *pa yang a$ak tak faham.
M M @ikgu %akap.
Dia*o) -
G M !iapa yang tidak pandai memba%a E
M M !emua pandai ba%a %ikgu.
G M ,api mengapa kamu ba%a tak betul E.
M M Ba%a saja" tapi tidak faham. !ikit-sikit sahaja faham.
, Sele%as akti2iti -
Dia*o) 1
G M Bolehkah kamu menja$ab soalan ini E.
M M Boleh %ikgu.
G M Memgapa kamu yakin boleh ja$ab E.
M M !aya faham.
Dia*o) -
G M Kamu sudah bertambah bagus E
15
M M Betul %ikgu.
.embaran 3
!.7.K 8 @ 9 K).*+ B&!*R
B*-*!* M&.*/)
,*-)'
'*M* DKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK8 9 M*RK*- D KKKKKKKKKC
K&.*! D 8 9 ,.,*'(*' P&'(K*7+DKKKKKKKKKKK
*R*-*' D #&'(*R" K&M)#+*' !&B), #&'(*' +',0'*!+ /*'( B&,)..
1. +ni ku%ing.
5. @antik
3. Ku%ing ada mata.
. Ku%ing mata ikan.
*R*-*' D #&'(*R" K&M)#+*' !&B), #&'(*' +',0'*!+ /*'( B&,)..
1.+ni ku%ing E.
5. @antik E.
3. Ku%ing ada mata E.
. Ku%ing mata ikan E.
1=
.embaran
!.7.K 8 @ 9 K).*+ B&!*R
B*-*!* M&.*/)
,*-)'
'*M* DKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK8 9 M*RK*- D KKKKKKKKKC
K&.*! D 8 9 ,.,*'(*' P&'(K*7+DKKKKKKKKKKK
*R*-*' D +!+K*' ,&MP*, K0!0'( #&'(*' M&'(()'*K*' ,*'#*
B*@* /*'( B&,). #*' ,&P*,.
1. +ni apaKKK.
5. *duhKKKKsakitnya gigi saya L.
3. !aya suka makan durianKKKrambutanKKKdan %ikuKK
. !iapakah nama kamu KK.
5. #i manakah buku saya KKK.
=. ,iba-tibaKK hujan pun turun KKK
>. !etiap petangKKKkami akan ke padangKK
<. *dik saya sedang menulisKKK
A. +tu pensel sayaKKK
12. Mengapakah kamu le$atKKKKK
1>
.ampiran 5
!.7.K 8 @ 9 K).*+ B&!*R
*'*.+!+! )7+*'
,*-)' 8 7 9
M)R+# !0*.*'
1 5 3 5 = > < A 12 7)M.*-
1 B B B B B B B B B <
5 B B B B B B B B A
3 B B B B B B B B B >
B B B B B <
5 B B B B B =
= B B B B B B >
> B B B B B B B >
< B B B B B B B A
A B B B B B B =
12 B B B B B B 5
7)M.*- 12 = 12 12 5 3 12 A
1<