Anda di halaman 1dari 25

PENGGUNAAN KAEDAH U-SOLVE DALAM MEMBANTU

MURID LEMAH TAHUN 5 MENYELESAIKAN


MASALAH PEMBAHAGIAN
Oleh:
Mohammad Affiq bin Mohammad Zain & YM Tengku Zawawi bin Tengku Zainal
Jabatan Matematik, IPG Kampus Dato Razali Ismail
affiq67@gmail.com & tzz@ipgmkdri.edu.my

ABSTRAK
Pembahagian adalah suatu operasi yang lebih kompleks dan amat sukar untuk
difahami oleh seseorang murid berbanding operasi-operasi asas yang lain
seperti tambah, tolak dan darab. Ini kerana murid itu perlu menguasai
kemahiran atau fakta asas dalam tambah, tolak dan darab dahulu sebelum
murid itu mampu untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi
bahagi. Tinjauan awal mendapati murid sering melakukan kesilapan dalam
menyenaraikan sifir bagi pembahagi yang terlibat dan sering cuai dalam
menyenaraikan penulisan algoritma pembahagian panjang. Kajian tindakan ini
dijalankan bertujuan untuk membantu murid lemah Tahun 5 Ibnu Sina
Sekolah Kebangsaan Gong Badak dalam menyelesaikan masalah operasi
bahagi yang melibatkan sebarang nombor hingga enam digit dengan nombor
dua digit dengan menggunakan kaedah U-Solve. Sebanyak tiga orang murid
lelaki dan tiga orang murid perempuan telah dipilih sebagai peserta kajian
bagi kajian ini. Kajian ini menggunakan Ujian Pra dan Ujian Pasca sebagai
instrumen kajian.Skrip jawapan peserta kajian dianalisis dan temu bual dibuat
secara individu untuk mengenal pasti bentuk dan punca kesilapan bagi setiap
soalan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa penggunaan kaedah U-Solve
telah berjaya membantu dan meningkatkan kemahiran murid dalam
menyelesaikan masalah bahagi yang melibatkan sebarang nombor hingga
enam digit dengan nombor dua digit.
Kata kunci: U-Solve, jadual sifir, pembahagian panjang
PENDAHULUAN
Semasa pengkaji menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran (PdP) bersama Tahun
5
Ibnu Sina, pengkaji telah mendapati murid Tahun 5 Ibnu Sina mengalami masalah da
lam
menyelesaikan masalah pembahagian yang melibatkan sebarang nombor hingga enam di
git
dengan nombor dua digit. Melalui lembaran kerja yang diberikan kepada murid, pen
gkaji
telah mendapati murid sering melakukan kesilapan seperti salah dalam menulis sif
ir, cuai
dalam pembahagian seperti salah dalam menolak atau salah dalam menulis operasi a
tau
nombor yang terlibat semasa membuat pembahagian panjang.
Melalui pemerhatian pengkaji, murid Tahun 5 Ibnu Sina mempunyai pengetahuan
dan pemahaman dalam menyelesaikan pembahagian dengan nombor satu digit. Apabila
melibatkan nombor dua digit, hasil darab yang digunakan melibatkan angka-angka y
ang
besar akan menyebabkan murid-murid menjadi keliru dan pening dalam menyelesaikan
nya.
Selain daripada itu, pengkaji telah mendapati bahawa murid-murid tidak dapat
menyelesaikan lembaran kerja yang telah diberikan dalam masa yang telah ditetapk
an.
Menurut Robinson (2006), pembelajaran mengenai pendaraban dan pembahagian
adalah lebih lambat daripada penambahan dan penolakan. Operasi pendaraban dan
pembahagian yang lebih kompleks juga telah menyebabkan hubungan inverse antara
pendaraban dan pembahagian adalah lebih sukar difahami berbanding dengan penamba
han
dan penolakan.
Oleh itu, murid menjadi kurang berminat dalam mempraktikkan soalan-soalan yang
berkaitan dengan pendaraban dan pembahagian berbanding dengan operasi yang melib
atkan
penambahan dan penolakan. Hal ini akan menyebabkan murid menjadi kurang mendapat

pemahaman dan penguasaan yang cukup terhadap operasi-operasi yang melibatkan
pendaraban dan pembahagian.
Guru perlulah memastikan murid-murid telah dapat menguasai kemahiran atau fakta
asas dalam tambah, tolak dan darab sebelum mengajar tajuk bahagi. Menurut Sgroi
& Sgroi
(1993), murid perlu memahami mengenai konsep pembahagian sebelum mereka
diperkenalkan kepada mana-mana algoritma bahagi. Proses pembahagian boleh diajar
kan
dengan dua cara kepada pelajar iaitu dengan cara proses perkongsian sama banyak
ataupun
sebagai penolakan berulang menggunakan pelbagai model.
Menurut Gardella (2009), bahagi boleh dianggap sebagai salah satu prosedur yang
paling sukar untuk dikuasai oleh semua murid. Salah satu punca berlakunya hal in
i adalah
kerana pengajaran secara tradisional bagi algoritma pembahagian tidak berkesinam
bungan
dengan apa yang sebenarnya berlaku dalam prosesnya. Murid kebiasaannya hanya
ditunjukkan bentuk algoritmanya, diberitahu di mana untuk menempatkan nombor-nom
bor
tertentu dan diajar bagaimana untuk menggunakan DMSBSO iaitu bahagi, darab, tola
k, turun
ke bawah dan bermula semula.
Oleh itu, murid perlu mempunyai pemahaman dan penguasaan yang mendalam
mengenai empat operasi asas sebagai langkah untuk memahami subjek matematik ini.

Menurut jurnal yang ditulis oleh Amar (2007) pula, daripada empat operasi aritme
tik, bahagi
merupakan operasi yang paling mencabar kepada murid dan ada di antaranya berpend
apat
bahawa pembahagi seharusnya lebih kecil daripada hasil bahagi.
FOKUS KAJIAN
Untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid-murid kelas 5 Ibnu Sina be
rkaitan
dengan tajuk bahagi, pengkaji telah menggunakan tiga instrumen. Instrumen yang d
igunakan
adalah dengan membuat pemerhatian sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran (Pd
P)
berlangsung, membuat temubual dan analisis daripada markah ujian diagnostik.
Berdasarkan analisis tinjauan yang telah dijalankan, pengkaji telah mendapati
beberapa masalah dalam kalangan murid Tahun 5 Ibnu Sina iaitu murid-murid sering

melakukan kesilapan sewaktu mendarab sifir dua digit. Selain itu juga, murid mel
akukan
kesilapan dalam menolak serta dalam menulis jawapan pada nilai tempat yang betul
.
Pengkaji juga telah mendapati murid-murid memperuntukkan masa yang begitu lama d
alam
menyelesaikan soalan yang diberikan.
OBJEKTIF KAJIAN
Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk membantu murid-murid Tahun 5 Ibn
u Sina
Sekolah Kebangsaan Gong Badak meningkatkan kemahiran dalam membahagi sebarang
nombor hingga enam digit dengan nombor dua digit menggunakan kaedah U-Solve.
Objektif khusus kajian ini adalah untuk membantu meningkatkan kemahiran murid-mu
rid
Tahun 5 Ibnu Sina Sekolah Kebangsaan Gong Badak dalam membahagi sebarang nombor
hingga enam digit dengan nombor dua digit menggunakan kaedah U-Solve.
Persoalan kajian yang perlu dijawab dalam kajian ini ialah bagaimanakah pengguna
an
kaedah U-Solve dapat membantu murid Tahun 5 Ibnu Sina dalam meningkatkan kemahiran

membahagi sebarang nombor hingga enam digit dengan nombor dua digit?
KUMPULAN SASARAN
Kajian ini telah dijalankan oleh pengkaji ke atas murid-murid Tahun 5 Ibnu Sina
Sekolah
Kebangsaan Gong Badak. Tahun 5 Ibnu Sina ini terdiri daripada 40 orang murid dim
ana
bilangan murid lelaki adalah seramai 19 orang dan murid perempuan seramai 21 ora
ng.
Kebanyakkan murid-murid yang belajar di dalam kelas ini tinggal di kawasan berha
mpiran
dengan sekolah iaitu sekitar kawasan Gong Badak dan Kampung Padang Nenas.
Seramai 6 orang peserta kajian telah dipilih daripada 40 orang murid Tahun 5 Ibn
u
Sina. Peserta kajian yang dipilih terdiri daripada kalangan murid-murid yang ber
pencapaian
sederhana dalam mata pelajaran matematik. Pengkaji telah mengesan murid-murid un
tuk
dijadikan peserta kajian melalui ujian diagnostik yang telah dijalankan oleh pen
gkaji
terhadap murid-murid Tahun 5 Ibnu Sina. Murid-murid yang dipilih ini telah mempe
roleh
markah rendah daripada 60%. Pengakaji juga telah mengenal pasti mereka ini melal
ui
pemerhatian sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) dan juga melalui te
mu bual
yang dijalankan oleh pengkaji bersama dengan guru matematik Tahun 5 Ibnu Sina. J
usteru,
pengkaji telah memilih mereka ini sebagai peserta kajian bagi melihat keberkesan
an kaedah
U-Solve yang ingin dilaksanakan.
TINDAKAN
Untuk melaksanakan kajian tindakan ini, pengkaji telah memilih Model Kemmis dan
McTaggart (1988). Model ini mengandungi empat fasa kajian iaitu mereflek (reflec
t),
merancang (plan), melaksana (action) dan memerhati (observe). Fasa-fasa tersebut
boleh
dirumuskan seperti berikut:Rajah 1: Lingkaran Model Penyelidikan Tindakan Kemmis dan McTaggart (1998)
Mereflek (Reflect)
Dalam kajian ini, proses mereflek atau membuat refleksi bermaksud mengimbas kemb
ali
proses pengajaran dan pembelajaran yang telah dilalui oleh pengkaji bersama muri
d-murid
semasa di dalam kelas. Proses membuat refleksi akan memberi peluang kepada pengk
aji
untuk melihat pelbagai isu dan masalah yang wujud untuk dibuat kajian.
Masalah utama yang dihadapi oleh murid Tahun 5 Ibnu Sina ialah murid tidak dapat

menyelesaikan masalah pembahagian apabila melibatkan nombor dua digit. Murid ser
ing
melakukan kesilapan seperti salah dalam menulis sifir, cuai dalam pembahagian se
perti salah
dalam menolak atau salah dalam menulis operasi atau nombor yang terlibat semasa
membuat
pembahagian panjang.
Pengkaji telah mengenal pasti masalah ini dengan menggunakan tiga instrumen. Ins
trumen
yang digunakan adalah dengan membuat pemerhatian sewaktu proses pengajaran dan
pembelajaran (PdP) berlangsung, membuat temubual dan analisis daripada markah uj
ian
diagnostik.
Merancang (Plan)
Pada peringkat ini, pengkaji perlu mengenal pasti satu tindakan atau mereka satu
alat yang
boleh digunakan untuk mengatasi ataupun menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh
murid
ini. Untuk memilih tindakan yang sesuai dengan permasalahan yang berlaku, pengka
ji telah
melaksanakan proses tinjauan awal bagi mendapatkan maklumat yang berkaitan denga
n
masalah yang berlaku.
Pengkaji telah menjalankan satu ujian pra terhadap peserta kajian dan juga menga
dakan sesi
temu bual bersama mereka bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang

masalah yang dihadapi. Maklumat-maklumat yang telah diperoleh daripada tinjauan
awal,
ujian pra dan temu bual tersebut seterusnya dianalisis bagi menentukan kaedah ya
ng sesuai
untuk dilaksanakan. Hasil daripada analisis tersebut, pengkaji telah merancang s
atu kaedah
yang dinamakan sebagai U-Solve bagi meneyelesaikan masalah murid berkaitan
penyelesaian masalah pembahagian melibatkan sebarang nombor hingga enam digit de
ngan
nombor dua digit.
Melaksana (Action)
Pengkaji akan melaksanakan tindakan atau kaedah yang telah dirancang terhadap pe
serta
kajian yang telah dipilih dalam jangka masa yang tertentu. Dalam pelaksanaan tin
dakan ini
juga, pengkaji akan menjalankan tiga sesi rawatan terhadap peserta kajian di man
a bagi
setiap sesi rawatan yang dijalankan, pengkaji akan memberikan peneguhan serta la
tihan yang
berbeza-beza bagi mengatasi masalah yang dihadapi.
Selain itu, keperluan bimbingan dan bantuan juga akan diberikan sepenuhnya kepad
a murid-
murid sepanjang sesi-sesi rawatan ini dijalankan. Pengkaji juga akan melakukan c
atatan serta
pemerhatian sepanjang proses pelaksanakan tindakan ini bagi menentukan keberkesa
nan
tindakan yang akan dijalankan.
Memerhati (Observe)
Pada langkah ini, pengkaji akan membuat analisis terhadap pencapaian peserta kaj
ian dalam
ujian pasca yang akan dijalankan selepas semua sesi rawatan selesai dijalankan.
Hal ini
adalah bertujuan untuk melihat sejauh mana keberkesanan kaedah U-Solve dalam
membantu meningkatkan kemahiran murid untuk menyelesaikan masalah pembahagian
dengan nombor dua digit.
Pengkaji juga akan membuat perbandingan antara pencapaian peserta kajian dalam u
jian pra
dan ujian pasca yang akan dilaksanakan bagi menilai keberkesanan kaedah yang tel
ah
diperkenalkan. Pada langkah ini juga, pengkaji akan menjalankan sesi temu bual d
engan
peserta kajian.Data yang diperoleh akan dianalisis bagi mengenal pasti kekuatan
dan juga
kelemahan tindakan yang telah dilakasanakan. Jika wujudnya kelemahan, pengkaji p
erlu
melakukan refleksi terhadap tindakannya dan proses tindakan perlu diteruskan dal
am kitaran
kajian sehingga tindakan yang dilaksanakan berjaya mengatasi masalah yang dihada
pi.
ANALISIS DAN INTERPRESTASI DATA
Bagi bahagian ini, pengkaji menghuraikan dengan lebih jelas dan terperinci prose
s
penganalisisan dan persembahan data-data yang telah dikumpul menggunakan instrum
en
tertentu semasa kajian dijalankan. Data-data dianalisis berdasarkan objektif kaj
ian untuk
menjawan persoalan kajian yang berikut:
Membantu meningkatkan kemahiran peserta kajian dalam membahagi sebarang
nombor hingga enam digit dengan nombor dua digit menggunakan kaedah U-Solve.
Instrumen yang telah digunakan oleh pengkaji bagi menganalisis data-data yang te
lah
diperolehi dalam kajian ini ialah ujian pra dan ujian pasca, analisis dokumen da
n juga temu
bual yang dijalankan dengan peserta kajian.
Secara keseluruhannya, jadual di bawah menunjukkan analisis keputusan bagi Ujian
Pra dan
Ujian Pasca yang telah diduduki oleh keenam-enam peserta kajian.
Jadual 1
Analisis Keputusan Ujian Pra

Peserta
Kajian
Item

Skor
( /20)

Markah
%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Husna
2
2
0
2
2
2
0
2
0
0
12
60
Ilyas
2
2
1
0
0
2
2
0
0
0
9
45
Hakim
2
0
2
0
2
0
2
2
1
0
11
55
Hanis
2
0
0
0
0
0
0
2
2
0
6
30
Haziq
2
0
2
2
0
2
0
2
0
0
10
50
Nurul
2
2
2
0
0
2
2
2
0
0
12
60

Berdasarkan Jadual 1, peratusan markah tertinggi diperoleh oleh Husna dan Nurul
iaitu
sebnayak 60%. Husna dan Nurul telah berjaya mendapat skor sebanyak 12 markah dar
ipada
20 markah yang diperuntukkan di dalam ujian Pra. Peratusan markah kedua tertingg
i
diperoleh Hakim iaitu sebanyak 55%. Hakim telah mendapat skor sebanyak 11 markah

ketika menduduki Ujian Pra. Bagi Haziq pula, beliau telah memperoleh peratusan m
arkah
sebanyak 50% dalam Ujian Pra. skor markah yang diperolehi oleh Haziq ialah seban
yak 10
markah daripada 20 markah manakala Ilyas pula telah memperoleh skor sebanyak 9 m
arkah.
Peratusan markah yang diperoleh oleh Ilyas di dalam Ujian Pra adalah sebanyak 45
%. Hanis
telah memperoleh peratusan markah yang terendah di antara keenam-enam peserta ka
jian ini
iaitu sebanyak 45% dan skor yang diperolehinya adalah sebanyak 6 markah sahaja d
aripada
20 markah yang diperuntukkan.
Jadual 2
Analisis Keputusan Ujian Pasca

Peserta
Kajian
Item

Skor
( /20)

Markah
%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Husna
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
19
95
Ilyas
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
100
Hakim
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
100
Hanis
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
100
Haziq
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
100
Nurul
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
100
Jadual 2 menunjukkan analisis keputusan Ujian Pasca yang telah dijalankan ke ata
s keenam-
enam peserta kajian. Melalui Jadual 2 ini dapat dilihat bahawa kesemua peserta k
ajian
berjaya mendapat peratusan markah 100% kecuali seorang sahaja iaitu Husna yang m
endapat
peratusan markah sebanyak 95%. Husna hanya mendapat skor 19 markah sahaja kerana
tidak
berjaya menjawab item 9 dengan tepat. Oleh itu, Husna hanya mendapat skor 1 mark
ah
sahaja bagi item 9 dalam Ujian Pasca ini. Bagi peserta kajian yang lain iaitu Il
yas, Hakim,
Hanis, Haziq dan Nurul telah berjaya mendapat skor 20 markah iaitu markah penuh
di dalam
Ujian Pasca ini.
Analisis diteruskan dengan menunjukkan markah yang diperoleh oleh setiap peserta
kajian
bagi Ujian Pra, Ujian Pasca serta peningkatan markah bagi kedua-dua ujian.
Jadual 3
Keputusan Ujian Pra, Ujian Pasca dan Peningkatan
Peserta Kajian
Ujian Pra (%)
Ujian Pasca (%)
Peningkatan (%)
Husna
60
95
35
Ilyas
45
100
55
Hakim
55
100
45
Hanis
30
100
70
Haziq
50
100
50
Nurul
60
100
40

Berdasarkan Jadual 3, Hanis telah menunjukkan peratusan peningkatan markah yang
tertinggi dalam kalangan keenam-enam peserta kajian iaitu peningkatan sebanyak 7
0%.
Peningkatan peratusan markah kedua tertinggi telah ditunjukkan oleh Ilyas iaitu
sebanyak
55%. Seterusnya, Haziq telah mendapat peningkatan peratusan markah sebanyak 50%
dan
diikuti oleh Hakim dengan peningkatan peratusan markah sebanyak 45%. Nurul telah

menunjukkan peningkatan peratusan markah kelima tertinggi iaitu sebanyak 40% man
akala
Husna telah menunjukkan peningkatan peratusan markah yang terendah di antara kee
nam-
enam peserta kajian lain iaitu sebanyak 30%.
Jadual yang telah diperoleh bagi setiap peserta kajian dipindahkan ke dalam bent
uk graf agar
data dapat ditunjukkan dengan lebih jelas lagi.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Husna (PK 1)
Ilyas (PK 2)
Hakim (PK 3)
Hanis (PK 4)
Haziq (PK 5)
Nurul (PK 6)
Perbandingan Pencapaian Markah Ujian Pra
dengan Ujian Pasca
Ujian Pra
Ujian Pasca

Rajah 2 Graf Perbandingan Pencapaian Markah Ujian Pra dengan Ujian Pasca
Rajah 2 telah menunjukkan graf perbandingan pencapaian markah Ujian Pra dengan U
jian
Pasca yang telah dijalankan ke atas setiap peserta kajian. Berdasarkan Rajah 2,
Husna telah
mendapat peratusan markah sebanyak 60% semasa menduduki Ujian Pra. Peningkatan
sebanyak 35% telah ditunjukkan oleh Husna sewaktu menduduki Ujian Pasca iaitu Hu
sna
telah mendapat peratusan markah sebanyak 95% bagi Ujian Pasca. Manakala bagi Ily
as,
beliau telah mendapat peratusan markah sebanyak 45% bagi Ujian Pra. Bagi Ujian P
asca
pula, Ilyas telah mendapat peratusan markah sebanyak 100%. Peningkatan sebanyak
55%
telah diperoleh bagi Ilyas setelah Ujian Pasca dijalankan ke atas beliau. Seteru
snya, bagi
Hakim, sewaktu Ujian Pra beliau telah mendapat peratusan markah sebanyak 55% dan

berlaku peningkatan sebanyak 45% ke atas beliau selepas sesi rawatan telah dijal
ankan.
Hakim mendapat peratusan markah sebanyak 100% bagi Ujian Pasca yang telah dijala
nkan.
Hanis pula telah mendapat peratusan markah sebanyak 30% sewaktu menduduki
Ujian Pra. Hanis telah memperoleh peningkatan yang tertinggi iaitu sebanyak 70%
dengan
mendapat 100% di dalam Ujian Pasca. Bagi Haziq pula, beliau hanya memperoleh seb
anyak
50% di dalam Ujian Pra yang telah dijalankan. Selepas Ujian Pasca dijalankan, be
liau telah
mendapat peratusan markah sebanyak 100% iaitu sebanyak 50% peningkatan. Bagi pes
erta
kajian yang terakhir iaitu Nurul, beliau telah memperoleh sebanyak 60% markah di
dalam
Ujian Pra. Selepas Nurul menduduki Ujian Pasca, sebanyak 40% peningkatan telah d
iperoleh
oleh beliau dengan peratusan markah di dalam Ujian Pascanya adalah sebanyak 100%
.

PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN DAPATAN
Peningkatan skor pencapaian peserta kajian dalam ujian pra dan ujian pasca.
Hasil dapatan kajian ini telah menunjukkan peningkatan penguasaan yang ketara da
lam
kemahiran membahagi sebarang nombor hingga enam digit dengan nombor dua digit ap
abila
menggunakan kaedah U-Solve. Peserta kajian telah dapat mengatasi masalah pembahagi
an
dengan nombor dua digit apabila menggunakan kaedah U-Solve.
Dapatan kajian ini menyokong kajian oleh Parmar (2003) dalam Lee Mei Mei (2006)
menyatakan bahawa murid selalu menghadapi masalah dalam menyelesaikan masalah ya
ng
berkaitan dengan operasi bahagi. Mereka gagal untuk melakukan jalan kerja yang b
etul
apabila melibatkan masalah operasi bahagi.
Peningkatan penguasaan peserta kajian dalam masalah pembahagian melibatkan
nombor dua digit
Analisis bagi item-item ujian pasca menunjukkan bahawa kesemua peserta kajian da
pat
menguasai kemahiran membahagi sebarang nombor hingga enam digit dengan nombor du
a
digit dengan menggunakan kaedah U-Solve. Pennggunaan kaedah U-Solve telah berjaya
membantu peserta kajian dalam mengatasi masalah yang dihadapi.
Hasil dapatan kajian ini turut menyokong kajian Leonard M.S et al (1996) yang me
nyatakan
bahawa jika murid menghadapi masalah dengan kaedah pembelajaran yang sedia ada,
maka
wajarlah satu kaedah baru diperkenalkan bagi mengatasi masalah yang dihadapi. Ol
eh itu,
guru perlu mencari suatu kaedah yang baru bagi memastikan murid-murid dapat mema
hami
setiap suatu tajuk yang dipelajarinya kelak.
Kesilapan peserta kajian dalam tajuk pembahagian
Hasil analisis ujian pra dan juga temu bual menunjukkan murid sering melakukan k
esilapan
dalam menyenaraikan sifir bagi nombor dua digit, kesilapan dalam penulisan algor
itma,
kesilapan semasa melakuka penolakan serta kecuaian semasa melakukan penambahan
berulang untuk menyenaraikan sifir.
Dapatan kajian ini menyokong kajian oleh Safinaz, Nellie dan Oon (2000) yang tel
ah
membuat kesimpulan dalam kajian mereka bahawa antara faktor-faktor penyebab pela
jar
melakukan kesilapan dalam soalan yang melibatkan operasi bahagi adalah disebabka
n pelajar
itu tidak tahu sifir, tidak berhati-hati atau cuai di mana mereka membaca soalan
dengan cepat
dan sekali imbas sahaja, tidak menulis sifir di tempat yang sepatutnya atau tert
inggal sifir dan
tidak menguasai nilai tempat sa, puluh, ratus, ribu.
Dapatan ini turut menyokong Swenson (1973) yang mengatakan bahawa kemahiran
membahagi tidak digunakan sekerap kemahiran tambah, tolak dan darab serta diperk
enalkan
lewat maka kurang peluang untuk kemahiran membahagi diamalkan. Hal inilah yang
menyebabkan pelajar-pelajar menghadapi masalah dalam menyelesaikan masalah yang
melibatkan operasi bahagi.

RUJUKAN
Amar Sadi (2007). Misconceptions in Number. Diakses daripada
http://www.ugru.uaeu.ac.ae/UGRUJournal/UGRUJournal_files/SR5/MIN.pdf
pada 23 Februari 2013.
Gardella, F.J. (2009). Introducing Difficult Mathematics Topics in the Elementar
y
Classroom: A Teachers Guide to Initial Lessons. New York: Routledge.
Robinson, K. M. (2006). A Microgenetic Study of the Conceptual Development of In
version
on Multiplication/Division Inversion Problems. Retrieved from:
http://csjarchive.cogsci.rpi.edu/proceedings/2006/docs/p2032.pdf.
Sgroi, R.J & Sgroi L.S. (1993). Mathematics for Elementary School Teachers: Prob
lem-
Solving Investigations. Massachusetts: PWS-KENT Publihing Company.