Anda di halaman 1dari 3

Kelumpuhan UMN

Oleh Nandya Titania Putri, 0706259513
Kelumpuhan UMN (Upper Motor Neuron) umumnya melanda e!elah tu!uh ehin""a dinama#an
hemiparei, hemiple"ia atau hemiparalii$ %tilah paralii atau ple"ia meru&u# pada #ehilan"an t'tal
#'ntra#tilita 't't$ (edan"#an #ehilan"an #'ntra#tilita yan" tida# t'tal die!ut parei$ Hemiplegia adalah
kelumpuhan pada salah satu lengan dan kaki pada sisi yang sama$ )i !atan" 'ta#, daerah uunan piramidal
dilintai 'leh a#ar ara* 'ta# #e+3, #e+6, #e+7, dan #e+12, ehin""a lesi yang merusak kawasan piramidal
batang otak sesisi mengakibatkan hemiplegia yang melibatkan saraf otak secara khas dan dinamakan
hemiplegia alternans. (e!a"ai ,'nt'h pada pupil yan" mele!ar unilateral dan tida# !erea#i, menun&u##an
adanya te#anan pada ara* #e+3$
Lesi pada satu sisi atau hemilesi yang sering terjadi di otak jarang dijumpai pada medula spinalis,
ehin""a kelumpuhan UMN akibat lesi di medula spinalis umumnya berupa tetraplegia atau paraplegia.
-ei pada #'rda pinali dapat #'mplit atau in#'mplit$ -ei #'mplit, mempen"aruhi emua !a"ian dari #'rda pada
atu tin"#at tertentu, ehin""a men"a#i!at#an.
• paralii UMN !ilateral dari !a"ian tu!uh di !a/ah tin"#at lei
• #ehilan"an m'dalita enai !ilateral di !a/ah tin"#at lei
• #ehilan"an *un"i #andun" #emih, pen,ernaan, dan e#ual e,ara t'tal$
0an" le!ih erin" ter&adi adalah lei in#'mplit, yan" dapat ter&adi dalam 2 #'ndii.
1$ -ei mempen"aruhi eluruh !a"ian #'rda dalam atu tin"#at, tetapi tida# men"henti#an e,ara t'tal *un"i
tra#tu aenden dan deenden$ Pada #au ini, terdapat.
a$ #elumpuhan !ilateral di !a/ah tin"#at lei
!$ "an""uan *un"i en'ri#, tetapi !u#an #erua#an t'tal
,$ "an""uan *un"i #andun" #emih, pen,ernaan, dan e#ual
2$ -ei le!ih mempen"aruhi !a"ian tertentu dari #'rda pada tin"#at tertentu, mialnya di alah atu ii (indr'm
1r'/n+(23ard4, p'teri'r, atau anter'lateral$
5am!ar 1$ Ma,am+ma,am lei in#'mplit pada #'rda
Kelumpuhan UMN dapat di!a"i dalam.
1$ 6emiple"ia a#i!at hemilei di #'rte# m't'ri# primer$
2$ 6emiple"ia a#i!at hemilei di #apula interna$
3$ 6emiple"ia alternan a#i!at hemilei di !atan" 'ta#, yan" dapat di#ate"'ri#an dalam.
a$ (indr'm hemiple"ia alternan di meene*al'n
!$ (indr'm hemiple"ia alternan di p'n
,$ (indr'm hemiple"ia alternan di medula pinali
7$ Tetraple"ia8#uadriple"ia dan paraple"ia a#i!at lei di medula pinali di ata tin"#at #'nu$
6emiparei
9i#a terdapat #elumpuhan pada len"an dan #a#i pada ii yan" ama, dan &i#a tanda UMN meru&u# pada lei
entral, ma#a lei #emun"#inan !erada di #'rda pinali er:i#al atau 'ta#$ Nyeri leher atau pada daerah
dermat'm er:i#al dapat men&adi !u#ti tempat lei$
Penye!a! tererin" hemiparei pada 'ran" de/aa yaitu in*ar# ere!ral atau pendarahan$ ;/itan e,ara
mendada#, eran"an i#emi# tranien e!elumnya, dan pr'"rei men&adi dera&at ma#imum dalam 27 &am pada
'ran" den"an hiperteni atau uia lan&ut merupa#an indi#ai telah ter&adi tr'#e$ 9i#a tida# terdapat "e&ala+"e&ala
ere!ral, dapat didu"a ter&adi myeliti tran:eru dari #'rda pinali er:i#al, tetapi #'ndii ini !erpr'"rei e,ara
lam!at (!e!erapa hari4 dan le!ih erin" menyeran" #eempat tun"#ai$ 1e"itu pula den"an #ler'i multipel yan"
!iaanya !ermani*etai men&adi tanda #'rti#'pinal !ilateral daripada hemiple"ia murni$
Jika hemiparesis yang berasal dari serebral berprogresi dalam hari atau minggu, dapat di,uri"ai lei
maa ere!ral, !ai# pada paien ana#+ana# atau de/aa$ (elain tum'r 'ta#, #emun"#inan lain termau#
mal*'rmai arteri':en'u, a!e 'ta#, atau in*e#i lainnya$ Kelainan 'ta# meta!'li# !iaanya men"a#i!at#an
tanda !ilateral den"an "an""uan mental, tetapi merupa#an penye!a! hemiparei yan" &aran"$ (e,ara umum,
hemiparei !iaanya meru&u# pada lei ere!ral daripada lei di leher, dan penye!a!nya dapat ditemu#an den"an
melihat "e&ala #lini dan den"an <T atau M=%$
Ta!el 1$ Kemun"#inan tempat lei penye!a! hemiparei
Pemeri#aan
Jenis awitan$ ;/itan yan" mendada# meru&u# pada "an""uan :a#ular, eperti tr'#e, atau a#i!at ra,un tertentu
atau "an""uan meta!'li#$ ;/itan u!a#ut, dalam !e!erapa hari ampai min""u, !iaanya !erhu!un"an den"an
pr'e ne'plati#, in*e#ti*, atau in*lamai$ Kelumpuhan yan" tim!ul e,ara perlahan dalam !e!erapa !ulan atau
tahun !iaa memili#i daar herediter, de"enerati*, end'#rin'l'"i#, atau ne'plati#$
Perjalanan$ Penin"#atan pr'"rei* de*iit neur'n m't'ri# dari a/itannya meru&u# pada a#ti:ita yan" !erlan&ut
dari pr'e yan" menye!a!#an #elumpuhan$ Pr'"rei epi'di# meru&u# pada penye!a! :a#ular atau in*lamai$
Pr'"rei e,ara ta!il le!ih meru&u# pada #elainan ne'plati# atau #'ndii de"enerati*$ >lu#tuai ,epat dari "e&ala
dalam peri'de yan" ,epat merupa#an #ara#teriti# myathenia "ra:i$
ejala yang berhubungan$ )itri!ui #elumpuhan dan #e!eradaan "e&ala yan" !erhu!un"an dapat
men"indi#ai#an tempat ter&adinya lei$ <'nt'hnya, #elumpuhan pada tan"an dan #a#i #anan dapat die!a!#an
'leh lei dari #'rte# m't'ri# #'ntralateral atau tra#tu #'rti#'pinal di ata e"men er:i#al 5 #'rda pinali$
Kelumpuhan mu#a !a"ian #anan men"indi#ai#an lei !erada di ata tin"#at nu#leu ner:u *aiali (N$ ?%%4 pada
!atan" 'ta#, dan adanya aphaia atau "an""uan lapan" pandan" men"indi#ai#an lei pada hemi*er ere!ral$
!ekam medis$ Kepentin"an re#am medi ter"antun" dari #eluhan paien e#aran" dan penya#it e!elumnya$
Mialnya, pada paien den"an #arin'ma paru, #elumpuhan tun"#ai dapat merupa#an metatai atau #'mpli#ai
n'nmetatati# dari #an#er$ Kelumpuhan #a#i pada paien dia!ete dapat merupa#an #'mpli#ai yan"
mempen"aruhi ara* atau ple#u peri*er$
Pemeri#aan item m't'ri#
"eadaan otot$ Wasting, atau atr'*i, menun&u##an !ah/a #elumpuhan dia#i!at#an 'leh lei pada lower motor
neuron (-MN4 atau pada 't't itu endiri$ )itri!ui dari 't't yan" atr'*i &u"a dapat menun&u##an tempat
ter&adinya lei$ -ei UMN !iaanya tida# diertai den"an atr'*i 't't, tetapi dapat ter&adi pada disuse yan"
!er#epan&an"an$ ;danya *ai#ulai men"indi#ai#an !ah/a #elumpuhan die!a!#an 'leh lei -MN$
#onus otot$ T'nu dapat diarti#an e!a"ai ham!atan 't't terhadap "era# pai* dari endi$ T'nu 't't dinilai
den"an men"inpe#i p'ii e#tremita pada p'ii itirahat, palpai 't't perut, dan den"an menentu#an
ham!atan 't't terhadap per"era#an pai*$ T'nu 't't dapat di#ate"'ri#an e!a"ai hipert'nu, hip't'nu, atau
parat'nu$
"ekuatan otot$ Untu# menilai #e#uatan 't't, paien diminta menahan te#anan yan" di!eri#an 'leh pemeri#a$
1e!erapa #e#uatan 't't indi:idual dinilai e,ara !er"antian dan #e#uatan 't't #edua ii di!andin"#an a"ar
#elemahan rin"an pada alah atu ii dapat didete#i$ Ke#uatan 't't dinilai dalam dera&at 0+5$
Ta!el 2$ )era&at #e#uatan 't't
)era&at Ke#uatan Ot't
5 Ke#uatan n'rmal
7 Per"era#an a#ti* terhadap "ra:itai dan te#anan
3 Per"era#an a#ti* terhadap "ra:itai tetapi tida# terhadap te#anan
2 Per"era#an a#ti* tetapi tida# dapat mela/an "ra:itai
1 6anya terdapat #edutan (flicker4
0 Tida# ada #'ntra#i
!efleks tendon$ Peru!ahan pada re*le# tend'n dapat menyertai "an""uan *un"i m't'ri# atau en'ri#$ Keti#a
re*le# diu&i, #edua tun"#ai pada #edua ii haru !erada di p'ii yan" ama dan re*le# ditim!ul#an den"an ,ara
yan" ama$ =e*le# dinilai dari 0 (tida# ada4, 1 (rep'ne trace4, 2 (lower half dari &an"#auan n'rmal4, 3 (upper
half dari &an"#auan n'rmal4, 7 (le!ih #uat, den"an atau tanpa #l'nu4$
-'#aliai -ei UMN
1$ -ei intra#ranial paraa"ittal men"hail#an de*iit UMN yan" e,ara #ha mempen"aruhi #edua #a#i dan
dapat melua #e tan"an$
2$ -ei teri'lir pada #'rte# ere!ral dapat men"hail#an de*iit neur'n m't'ri# *'#al, mialnya tan"an
#'ntralateral$ Kelumpuhan dapat ter!ata di #a#i #'ntralateral pada paien den"an '#lui a$ ere!ri anteri'r
atau di /a&ah dan len"an #'ntralateral &i#a a$ ere!ri media &u"a terli!at$ -ei #'rti#al atau u!#'rti#al yan"
le!ih e#teni* a#an men"hail#an #elemahan atau #elumpuhan di /a&ah, len"an, dan #a#i #'ntralateral
diertai den"an aphaia, de*e# lapan" pandan", atau "an""uan en'ri#$
3$ -ei pada tin"#at #apula interna , dimana erat deenden dari #'rte# ere!ral !anya# men"umpul, !iaa
!era#i!at pada hemiparei parah den"an meli!at#an tun"#ai dan /a&ah #'ntralateral$
7$ -ei !atan" 'ta# !iaanya !era#i!at pada de*iit m't'ri# !ilateral, den"an diertai "an""uan en'ri# dan
ner:u #ranial, dan die#uili!rium$
)a*tar Puta#a.
1$ Mard&'n' M, (idharta P$ Neur'l'"i #lini daar$ @dii 5$ 9a#arta. )ian =a#yatA 200B. 26+7$
2$ Cil#in'n %, -enn'D 5$ @ential neur'l'"y$ 7
th
ed$ Maa,huett. 1la,#/ell Pu!lihin"A 2005. B6+7$
3$ ='/land -P$ (yndr'me ,aued !y /ea# mu,le$ %n. MerrittE neur'l'"y$ @d. ='/land -P$ 11
th
ed$ Ne/
0'r#. -ippin,'tt Cilliam F Cil#inA 2005$
7$ ;min'** M9, 5reen!er" );, (im'n =P$ <lini,al neur'l'"y$ 6
th
ed$ Ne/ 0'r#. M,5ra/+6illA 2005$