Anda di halaman 1dari 6

__________ 20__

Oleh dan Antara:


____________________________
Sebagai
Pihak Pertama
DAN
___________________________
Sebagai
Pihak Kedua
PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN CESSIE (PEMINDAHAN DAN
PENERAHAN HAK!
0
PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN CESSIE
(PEMINDAHAN DAN PENERAHAN HAK!
PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN CESSIE (PEMINDAHAN DAN PENYERAHAN
HAK) ini (the Per"an"ian) ib!at "aa tangga# _______________ $#eh an anta%a&
'( _________________# "e)egang n$)$% Ka%t! *ana Pen!!+ N$)$% ____________,
be%te)"at tingga# i ________________Da#a) ha# ini be%tina+ ata- +e+!atan S!%at
K!a-a .ang ib!at i ba/ah tangan tangga# _____ , -e#a+! +!a-a a%i an $#eh +a%ena
it! !nt!+ an ata- na)a P* _____ , -!at! "e%-e%$an .ang ii%i+an )en!%!t h!+!)
Re"!b#i+ In$ne-ia, be%+e!!+an i _____ , .ang angga%an a-a%n.a te#ah
i!)!)+an a#a) Be%ita Nega%a Re"!b#i+ In$ne-ia *angga# _____ , N$)$%_____ ,
(.ang !nt!+ -e#an0!tn.a i-eb!t Pihak Pertama()
an
2( __________________# "e)egang n$)$% Ka%t! *ana Pen!!+
N$)$%____________ be%te)"at tingga# i___________ be%tina+ !nt!+ an ata-
i%in.a -eni%i (!nt!+ -e#an0!tn.a i-eb!t -ebagai Pihak Kedua)(
Piha+ Pe%ta)a an Piha+ Ke!a -e#an0!tn.a -e1a%a be%-a)a2-a)a i-eb!t -ebagai Para
Pihak an )a-ing2)a-ing a%i )e%e+a i-eb!t Pihak$(
Pa%a Piha+ a#a) +e!!+ann.a -ebagai)ana te%-eb!t i ata-, engan ini )ene%ang+an te%#ebih
ah!#! -ebagai be%i+!t&
BAH%A:
(A) 3!na )en0a)in -ega#a "e)ba.a%an .ang "aa -!at! /a+t!, bai+ -e+a%ang )a!"!n i
+e)!ian ha%i ha%!- i#a+!+an $#eh Piha+ Ke!a +e"aa Piha+ Pe%ta)a, bai+
be%a-a%+an !ang .ang i"in0a) an ite%i)an.a, bai+ +a%ena "enga+!an !tang .ang
te#ah aa, ianta%an.a ata! "enga+!an !tang .ang +e)!ian iaa+an anta%a Piha+
Pe%ta)a an Piha+ Ke!a, ata! -etia" "e%"an0angann.a, "e)baha%!ann.a,
"ena)bahann.a, -e%ta "enggantiann.a +e)!ian, bai+ +a%ena ga%an-i Piha+ Pe%ta)a,
b!nga an bia.a2bia.a, bai+ be%a-a%+an 0a)inan (borgtocht), bai+ +a%ena 4a-i#ita-
5ette% $4 C%eit, bai+ be%a-a%+an -!%at2-!%at /e-e#, "%$)e-, a+-e"ta-i, ata! -!%at
agang #ain .ang itanatangani $#eh Piha+ Ke!a -ebagai acceptance, endossante,
"ena%i+ ata! avaliste, ata! be%a-a%+an a"a "!n 0!ga&
'
(B) Dengan ini, -e+a%ang !nt!+ nantin.a )en.e%ah+an (mencedeer) -ebagai 0a)inan
+e"aa Piha+ Pe%ta)a( Dan, engan ini Piha+ Pe%ta)a )ene%i)a "en.e%ahan cessie
-ebagai 0a)inan .ait! -e)!a tagihan a%i Piha+ Ke!a ata- "iha+ +etiga bai+ .ang
-e+a%ang te#ah aa )a!"!n .ang te%0ai +e)!ian, .ang )en!%!t +ete%angan Piha+
Ke!a be%0!)#ah R" _____ (_____ R!"iah), -e"e%ti te%n.ata a%i a4ta% .ang -ete#ah
ib!b!hi )ete%ai an itanatangani $#eh Pa%a Piha+, a-#in.a i-e%ah+an $#eh Piha+
Ke!a +e"aa Piha+ Pe%ta)a(

Pa%a Piha+ -e"a+at )engaa+an Per"an"ian Pe)be%ian Ja)inan Ce--ie engan -.a%at2-.a%at
an perjanjian2"e%0an0ian -ebagai be%i+!t&
Pa&al '
Penagihan a%i -etia" tagihan2tagihan teta" a+an i#a+!+an $#eh Piha+ Ke!a, a+an teta"i
)!#ai ha%i "en.e%ahan cessie .ang i)a+-! i ata-, tia+ #agi !nt!+ i)i#i+i -eni%i, teta"i
-e)ata2)ata !nt!+ i-e%ah+an +e"aa Piha+ Pe%ta)a -e#!%!hn.a g!na i"e%hit!ng+an engan
0!)#ah !tang Piha+ Ke!a +e"aa Piha+ Pe%ta)a .ang i)a+-! i ata-(
*ia" t%i/!#an Piha+ Ke!a ha%!- )e)be%i #a"$%an +e"aa Piha+ Pe%ta)a tentang tagihan2
tagihan .ang te#ah i#!na-+an -e%ta "!#a tagihan2tagihan .ang be%ta)bah(
Pena)bahan tagihan2tagihan iangga" -ebagai "engganti a%i tagihan2tagihan .ang te#ah
i#!na-+an an te%)a-!+ a#a) "en.e%ahan cessie -ebagai 0a)inan .ang i#a+!+an engan
Pe%0an0ian ini(
Pa&al (
A"a .ang i2cedder engan Pe%0an0ian ini be%i+!t -ega#a -e-!at! .ang )e)"!n.ai h!b!ngan
engan tagihan2tagihan te%-eb!t, be%"inah +e"aa Piha+ Pe%ta)a, an -ega#a +e!nt!ngan ata!
+e%!gian .ang ia"at ata! ie%ita engann.a, )!#ai ha%i .ang i)a+-! a#a) Pa-a# ' teta"
)i#i+n.a ata! i"i+!# $#eh Piha+ Ke!a(
Pa&al )
Piha+ Ke!a )en0a)in Piha+ Pe%ta)a bah/a a"a .ang i2cedeer engan a+ta ini aa#ah bena%
)i#i+n.a6ha+n.a Piha+ Ke!a, tia+ te%-ang+!t a#a) -!at! "e%+a%a ata! -eng+eta an beba-
a%i -itaan, tia+ igaai+an, ata! i"e%tang2g!ng+an engan 1a%a a"a "!n 0!ga an )engenai
-ega#a -e-!at! .ang )e)"!2n.ai h!b!ngan engan tagihan2tagihan it!, bai+ -e+a%ang )a!"!n
i +e)!ian ha%i, Piha+ Pe%ta)a tia+ a+an )ena"at t!nt!tan a"a "!n 0!ga a%i "iha+ #ain
.ang )en.ata+an )e)"!n.ai ha+ te%#ebih ah!#! ata! t!%!t )e)"!n.ai ha+ ata- a"a .ang i2
cedeer engan a+ta ini( Dan, $#eh +a%enan.a Piha+ Pe%ta)a ibeba-+an $#eh Piha+ Ke!a a%i
-ega#a t!nt!tan a"a "!n 0!ga a%i "iha+ #ain )engenai ha#2ha# te%-eb!t i ata-(
2
Pa&al *
Piha+ Pe%ta)a be%ha+ !nt!+ )eneta"+an -eni%i be%a-a%+an 1atatan21atatann.a 0!)#ah !tang
Piha+ Ke!a +e"aa Piha+ Pe%ta)a be%a-a%+an a"a "!n 0!ga, bai+ +a%ena "$+$+ )a!"!n
b!nga an bia.a "enagihan -e%ta bia.a "e#a+-anaan a%i "en.e%ahan cessie -ebagai 0a)inan
ata- tagihan2tagihan te%-eb!t i ata-, tan"a )eng!%angi ha+ Piha+ Ke!a !nt!+ bi#a -ete#ah
0!)#ah !tang .ang iteta"+an e)i+ian it! i#!na-i -e#!%!hn.a, te%n.ata bah/a !tang Piha+
Ke!a 0!)#ahn.a +!%ang a%i a"a .ang iteta"+an $#eh Piha+ Pe%ta)a, !nt!+ te%i)a +e)ba#i
-e#i-ihn.a it! a%i Piha+ Pe%ta)a, a+an teta"i tan"a ha+ #agi Piha+ Ke!a !nt!+ )en!nt!t
b!nga ata! +e%!gian a"a "!n 0!ga an be%a"a "!n 0!)#ahn.a(
Dan bi#a)ana te%n.ata bah/a "e)ba.a%an ata- tagihan2tagihan te%-eb!t tia+ 1!+!" !nt!+
)e#!na-+an !tang Piha+ Ke!a +e"aa Piha+ Pe%ta)a, )a+a +e+!%angan it! teta" )en0ai
tangg!ng 0a/ab an +e/a0iban Piha# Ke!a !nt!+ )e#!na-in.a(
Pa&al +
Cessie .ang in.ata+an engan Pe%0an0ian ini i#a+!+an engan "e%0an0ian bah/a -ete#ah
Piha+ Ke!a )e#!na-+an !tangn.a +e"aa Piha+ Pe%ta)a, ha+ ata- tagihan2tagihan te%-eb!t
engan -eni%in.a )en!%!t h!+!) be%"inah #agi +e tangan Piha+ Ke!a, engan 1a%a Piha+
Pe%ta)a )e)be%i+an +ete%angan te%t!#i-, bah/a Piha# Pe%ta)a tia+ #agi )e)"!n.ai -!at!
tagihan ata! t!nt!tan be%!"a a"a "!n 0!ga te%haa" Piha+ Ke!a be%a-a%+an Pe%0an0ian ini(
Pa&al ,
A"abi#a Piha+ Pe%ta)a )en0a#an+an ha+2ha+n.a be%a-a%+an Pe%0an0ian ini, )e)be%i +!a-a
engan ha+ -!b-tit!-i +e"aa Piha+ Pe%ta)a te%-eb!t, +!a-a )ana )e%!"a+an bagian .ang
tia+ a"at i"i-ah+an a%i "e)inahan an "en.e%ahan ha+ (cessie) ini, an tia+ a+an ib!at
tan"a aan.a +!a-a ini, +!a-a )ana 0!ga tia+ a"at i1ab!t an tia+ a+an be%a+hi% +a%ena
-ebab2-ebab .ang te%1ant!) a#a) Pa-a# '7'8 Kitab 9nang29nang H!+!) Pe%ata !nt!+
)e)be%itah!+an "e)inahan an "en.e%ahan ha+ (cessie) ini -e1a%a %e-)i ata! engan 0a#an
#ain +e"aa "a%a ebit!% .ang be%-ang+!tan a%i Piha+ Ke!a an !nt!+ )enagih -ega#a
"e)ba.a%an .ang i)a+-! i ata-, bai+ )e#a#!i "engai#an )a!"!n i #!a% "engai#an, -e%ta
)ene%i)a "e)ba.a%ann.a an !nt!+ it! )e)be%i+an tana "ene%i)aan .ang -ah an
)engg!na+an 0!)#ah .ang ite%i)a it! !nt!+ "e)ba.a%an +e)ba#i 0!)#ah +%eit .ang
i"e%$#eh Piha+ Ke!a .ang i)a+-! i ata- be%i+!t b!nga an bia.a2bia.a .ang be%+enaan,
tia+ aa tina+an .ang i+e1!a#i+an(
Pa&al -
A+hi%n.a )engenai Pe%0an0ian ini an -ega#a a+ibatn.a -e%ta "e#a+-anaann.a Pa%a Piha+
)e)i#ih te)"at tingga# teta" an -e!)!)n.a i Kant$% Panite%a Pengai#an Nege%i i _____ (
8
Pa&al .
'( Pe%0an0ian ini iat!% be%a-a%+an an t!n!+ "aa +etent!an h!+!) Re"!b#i+ In$ne-ia(
2( Pe%0an0ian ini a"at itanatangani a#a) bebe%a"a -a#inan te%"i-ah .ang 0i+a igab!ng+an
)e%!"a+an -at! +e-at!an .ang tia+ te%"i-ah(
8( Pa%a Piha+ be%0an0i !nt!+ )en.e"a+ati an )e#a+-ana+an ha#2ha# .ang be#!) iat!% a#a)
Pe%0an0ian ini engan iti+a bai+(
De)i+ian#ah Pe%0an0ian ini ib!at -ebagai b!+ti .ang -ah an itanatangani $#eh Pa%a Piha+
-e%ta -a+-i2-a+-i "aa ha%i an tangga# -ebagai)ana te%-eb!t i ata-(
PIHAK PER/AMA PIHAK KED0A
___________________________ ______________________________
:
1AMPIRAN '
;

Anda mungkin juga menyukai