Anda di halaman 1dari 11

Isu Etika Guru Kepedulian Guru

Isu Etika Guru Kepedulian Guru


Tingkah Laku Guru Pengaruhi Sikap Pelajar Pendidik (2008)
!leh " #nis $inti #%d &ahi'
()0 Pengenalan
Pendidikan mementingkan aspek kualiti dan kecemerlangan seseorang individu.
Kewujudan pendidikan yang berkualiti akan mengangkat martabat individu seseorang.
Dalam mencapai usaha untuk memnuhi pendidikan berkualiti kualiti seorang guru itu
harus dititikberatkan. Perkembangan dalam dunia memberi cabaran yang hebat kepada
guru dalam membentuk peribadi diri dan murid agar menjadi seorang insan yang
berguna. !ama ada sedar atau tidak sedar seorang guru itu memikul satu
tanggungjawab yang besar dalam melahirkan seorang insan yang dapat membantu
negara menjadi lebih baik.
"Guru yang berpekerti mulia berpandangan progresi# dan sainti#ik bersedia
menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara
menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang
bersatu padu demokratik progresi# dan berdisiplin$.
(*alsa+ah Pendidikan Guru)
%adi matlamat pendidikan guru adalah menghasilkan guru berkualiti dari segi peribadi
pro#essional sosial dan amalan tingkah laku yang baik. Guru juga diharapkan boleh
menguasai ilmu kemahiran dan amalan nilai&nilai keguruan. 'alah harapan yang tinggi
berupaya mencapai kecemerlangan pendidikan untuk pengisian tuntutan wawasan
pendidikan dalam abad ke (). *leh itu guru seharusnya memiliki sahsiah yang
sewajarnya.
Guru adalah seorang yang pro#esional. Ini bermakna guru adalah seorang yang
mendapat latihan yang khusus berpengetahuan luas dan pakar dalam bidang yang
diceburi serta ada kod etika yang tersendiri. 'enurut *rnstein dan +evine ,)--./
konsep pro#esional merujuk kepada ciri ciri yang terdapat dalam kalangan ahli suatu
pro#esion. 0ntara ciri ciri yang telah dinyatakan adalah cekap dan mempunyai
pengetahuan yang mendalam dalam bidang yang diceburi dan adanya kod etika yang
mengawal tingkah laku ahli.
1erdasarkan ciri&ciri pro#esion 'ok !oon !ang ,)--2/ merumuskan secara ringkas
konsep pro#esionalisme sebagai suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh
orang yang mempunyai kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu bersikap
jujur dedikasi bertanggungjawab dan bermoral tinggi mempunyai outonomi bertugas
serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya. Kepro#esionalisme guru
amat penting dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan institusi yang
dipertanggungjawabkan untuk menyediakan masa hadapan. !istem pendidikan harus
dirancang dengan teliti supaya sesuai dengan kemungkinan cabaran yang bakal timbul
kelak.
!ebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab guru hari ini perlu menyedari
bahawa tugas dan amanah yang diberikan itu adalah untuk mendidik generasi yang
akan menerajuai negara ini. *leh itu kemahiran dan pengetahuan mengenai method&
method pendidikan harus diperkemaskan dari semasa ke semasa . 3ntuk mendepani
cabaran dan tuntutan daripada perubahan&perubahan kurikulum berkenaan guru
hendaklah berusaha melengkapkan diri dengan strategi&strategi pengajaran dan
pembelajaran di dalam bilik.
!ehubungan dengan kehendak tersebut guru harus mengikuti kursus&kursus
pendidikan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan %abatan Pendidikan
4egeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. 5ontohnya para guru boleh mengikuti Kursus
Dalam Perkhidmatan ataupun Kursus Peningkatan Pro#esionalisme Keguruan. Kursus&
kursus pendidikan yang dihadiri penting bagi seseorang guru untuk mempertingkatkan
keupayaan dan prestasi dalam pro#esion pendidikan yang kian mencabar dan kompleks
ini. 'emandangkan keperluan pendidikan untuk menyokong usaha&usaha kerajaan
maka pro#esion keguruan diharapakan dapat membuat anjakan paradigma kepada
budaya yang berasaskan ilmu dan pemikiran ,6ohani 0bdul 7amid)--8/.

2)0 Isu Etika Guru Kepedulian Guru
Tingkah Laku Guru Pengaruhi Sikap Pelajar Pendidik (2008)
Isu yang cuba saya ketengahkan ialah isu kepedulian guru yang saya baca dalam
sebuah majalah PE4DIDIK keluaran 'ac (998. 'enurut artikel tersebut kajian yang
pernah dijalankan mengenai hubungan guru dan pelajar mendapati tingkah laku guru
memberi kesan terhadap pencapaian akademik serta sikap mereka terhadap
persekitaran pembelajaran. 0rtikel ini juga menjelaskan tentang lapan tingkah laku
negati# guru yang boleh menjejaskan pencapaian akademik pelajar. +apan tingkah laku
tersebut ialah:
2)() Tidak 'en,ukai pelajar
'enyukai pelajar sudah tentu tidak boleh dilakonkan kerana perkara tersebut berlaku
secara spontan dan semulajadi dalam diri guru. !ekiranya guru menyukai pelajar dan
dapat mewujudkan satu perhubungan yang mesra guru tersebut dapat mengendalikan
tingkah laku pelajar mereka. Guru perlulah menyediakan waktu untuk berbual&bual
dengan pelajar sekiranya mempunyai kesempatan. 7al ini dilakukan bagi mengetahui
permasalahan pelajar dan mendapatkan maklumat mengenai kebolehan serta minat
pelajar tersebut.
2)2) Tidak 'engetahui atau 'engenali pelajar
!egelintir guru mendapati terlalu sukar untuk mereka mengingati nama dan mengenali
tingkah laku pelajar mereka. apatah lagi bilangan pelajar yang ramai serta kelas yang
berlainan menyebabkan guru kadang&kadang keliru memanggil nama murid yang salah.
*leh itu seorang guru haruslah lebih berinovasi dalam mencari penyelesaian untuk
masalah tersebut.
2)-) .ela%el pelajar
!etiap pelajar adalah berbe;a antara satu sama lain bukan sahaja dari segi jantina dan
#i;ikal malah dari segi latar belakang serta emosi mereka. Perbe;aan ini tidak harus
menjadi modal kepada guru untuk melabel atau memberi gelaran kepada pelajar
mereka. !ekiranya guru melabel seorang pelajar ia haruslah mempunyai makna yang
baik dan sedap didengar. Gelaran untuk menyindir atau mempermainkan pelajar
sewajarnya dielakkan kerana ia boleh menjatuhkan semangat pelajar tersebut.
2)/) .en,indir dan 'e'perke0ilkan pelajar
!ebagai seorang guru kita haruslah bertindak sebagai pemangkin semangat kepada
murid. Guru yang selalu menyindir dan memalukan pelajar akan dibenci oleh pelajar
terbabit. <indakan guru tersebut telah menjatuhkan maruah pelajar dan tidak
seharusnya dilakukan oleh insan yang digelar guru.
2)1) .endera pelajar se0ara keterlaluan
Peraturan disiplin di sekolah telah dilaksanakan dengan sewajarnya. *leh itu guru
haruslah membuat pertimbangan sebelum mendenda seseorang pelajarnya. 7ukuman
dan denda atas kesalahan disiplin pelajar telah ditetapkan dan guru haruslah mematuhi
setiap perkara yang telah digariskan dalam peraturan disiplin. !ekiranya guru bertindak
secara keterlaluan pelajar mungkin mengalami trauma dan takut untuk ke sekolah.
2)2) Pagar 'akan padi
0manah seorang guru adalah untuk mendidik pelajar menjadi insan yang berguna pada
masa hadapan. Guru juga bertindak sebagai pelindung dalam menjaga maruah serta
keselamatan pelajar mereka. Perbuatan guru yang menyalahi etika seperti mencabul
kehormatan pelajar berkhalwat serta berperangai sumbang seharusnya dijauhi.
2)3) Terlalu garang
Guru perlu ada sikap penyayang supaya disenangi oleh pelajar. Guru yang terlalu
garang akan menakutkan pelajarnya. 'ereka berasa gementar untuk bertanyakan
soalan kerana bimbang dimarahi. Pelajar juga akan berasa takut untuk ke kelas dan
menjejaskan tumpuan mereka di dalam kelas.
2)8) Pilih kasih
!ikap guru yang mengamalkan pilih kasih adalah tidak waar. !eseorang pelajar dapat
merasakan perbe;aan kasih sayang dan perhatian yang diberikan oleh guru kepada
mereka. Perhatian dan layanan yang sama rata dapat memberi rasa senang kepada diri
pelajar. Pilih kasih ini berlaku disebabkan rupa paras pelajar tersebut kekerapan
berjumpa dengan guru tersebut ataupun pelajar yang menonjol di dalam kelas. Pelajar
tidak akan menghormati guru yang mengamalkan sikap pilih kasih.
-)0 Pun0a $erlakun,a Tingkah Laku Guru 4ang 5egati+)
Pada pandangan saya terdapat beberapa #aktor mengapa berlakunya isu guru tingkah
laku guru yang negati# yang mempengaruhi sikap pelajar. 0ntaranya ialah:
-)() Pr6+esi6n Guru $ukan Pr6+esi6n Pilihan
1idang keguruan sering dianggap sebagai satu kerjaya pilihan terakhir bagi sesetengah
orang. 0da di antara graduan yang ditanya mengenai pemilihan kerjaya mereka ramai
yang memberikan jawapan yang hampir senada iaitu bidang keguruan adalah pilihan
terakhir mereka. 6amai yang menganggap tanpa latihan asas pun mereka masih boleh
menjadi guru sandaran atau sementara dan ada kalanya lebih baik dari guru yang sedia
ada.
Pada asasnya pro#esion keguruan sejak dulu kini dan selamanya adalah sama iaitu
untuk mengajar mendidik dan merubah manusia yang bernama pelajar dari keadaan
yang tidak mengenal huru# tidak tahu memngira dan tidak boleh membaca kepada celi#
huru# bijak mengira dan menjadi manusia yang berjaya ,!huib = %ohari (99)/. 4amun
begitu kerana tiada minat terhadap pro#esion keguruan serta sikap malas dan tidak
ambil peduli menyebabkan seseorang guru itu kurangmemberikan komitmen dalam
kerja kurang nilai dalam kehidupan dan etika kerja yang lemah. 0pabila sikap ini wujud
maka individu tersebut mengambil ringan tugas yang telah diamanahkan sehinggakan
tiada lagi rasa tanggungjawab untuk bersungguh sungguh dalam mendidik anak
bangsa dan apa yang penting bagi mereka hanyalah gaji yang bakal diterima pada
setiap bulan.
-)2) Kurang Pe'antauan 7aripada Pihak Pentad%ir
Punca seterusnya adalah daripada pihak pentadbir. Penguatkuasaan yang lemah dan
kurangnya pemantauan yang dilakukan telah mendorong kepada berlakunya
permasalahan ini. 0pabila tiada pemantauan dan penguatkuasaan juga lemah maka
guru guru menjadi agresi# kepada muridkerana mereka tidak perlu risau akan akibat
daripada tindakan mereka. Pemantauan yang lemah ini menyebabkan guru dengan
sewenangnya bertindak mengikut perasaan tanpa mempedulikan perasaan murid.
'asalah ini jika tidak dibendung akan mendatangkan kesan yang amat buruk kepada
banyak pihak terutamanya kepada guru sebagai ahli pro#esional dan murid murid.
0ntara kesan yang boleh dilihat daripada permasalahan ini adalah merosotnya prestasi
kerja guru dan pencapaian pelajar di sekolah. 'asyarakat juga akan memandang sinis
akan pro#esion keguruan dan tidak yakin dengan kebolehan guru dalam mendidik anak
anak mereka.
/)0 8adangan 9 S6lusi
'elalui pembacaan saya isu ini boleh dibendung dengan usaha kerajaan serta pihak
sekolah dalam memupuk keperibadian guru yang unggul.
/)() Pe'antauan daripada pihak pentad%ir
Pihak pentadbir perlulah sentiasa membuat pemantauan dari semasa ke semasa
terhadap prestasi kerja guru guru di sekolah. Dengan adanya pemantauan secara
berterusan maka peluang guru untuk melakukan tingkah laku negati# akan berkurangan
kerana guru mengetahui bahawa persekitarannya sedang dipantau. Pihak pentadbir
boleh mengenakan tindakan tegas seperti tindakan tatatertib kepada guru yang terbabit
dengan kesalahan tingkah laku ini. !elain itu pihak pentadbir juga boleh memberi
khidmat nasihat kepada guru tersebut melalui sesi kaunseling.
/)2) $antuan &akan Seja:at
6akan sejawat juga perlu memainkan peranan dalam maenangani masalah ini. 6akan
sejawat perlulah menjadi teladan kepada rakan rakan yang bermasalah memberikan
nasihat dan dorongan supaya guru yang terlibat dalamtingkah laku negati# ini dapat
berubah menjadi guru yang lebih baik. !okongan orang sekeliling adalah sangat
penting sebagai pemangkin semangat guru untuk melakukan sesuatu dengan lebih
baik.
/)-) Ganjaran Kepada Guru
!elain dari meningkatkan diri dengan penambahbaikkan dalam bidang ilmu para
pendidik juga ditawarkan dengan ganjaran&ganjaran dan kenaikan pangkat bagi mereka
yang benar&benar layak. 5ontohnya guru cemerlang untuk mengiktira# pengorbanan
guru&guru yang benar&benar komited terhadap tugas yang diberikan ganjaran diberikan
kepada mereka dengan mengiktri# mereka sebagai guru cemerlang. Konsep guru
cemerlan yang diperkenalkan oleh KP' ialah sebagai guru yang istimewa dedekasi
dan bermotivasi tinggi serta mempunyai kemahiran dan kepakaran dalam bidang tugas
mereka. <anpa menunggu untuk kenaikan pangkat secara ><ime&1ased? mereka boleh
dinaikkan keg red yang lebih tinggi iaitu dari DG02 ,DG0(-/ kepada DG0@,DG0.(/
/)/) Pe'ilihan 8al6n Guru 4ang $enar;$enar La,ak
Aaktor keupayaan menyesuaikan diri dengan persekitaran kerja dalam bentuk
kesesuaian jenis peronaliiti seseorang dengan persekitaran itu. 0pabila jenis personality
tersebut tidak sepadan dengan persekitarannya maka berlakulah punca kepada sikap
tidak betminat terhadap kerja mahupun perkembangannya. ,7olland )-B./
!ekiranya pro#esion ini adalah pilihan yang terakhir bagi guru minat utama terhadap
pro#esion ini sebenarnya hanya sedikit sahaja dan akibatnya selepas ( atau . tahun
menjadi guru kebosanan terhadap tugas akan berlaku. Kajian yang dijalankan terhadap
beberapa orang guru mengenai kejadian Burn-out terhadap guru jelas menunjukkan
#aktor bahawa guru yang seringkali menghadapi masalah ini adalah guru yang kurang
berminat sejak dari awal lagi dalam bidang yang diceburi , Can 'ohd Dahid 4ordin/.
/)1) .engurangkan Pene'patan Guru Sandaran Tidak Terlatih
Kekosongan jawatan guru samada di sekolah rendah mahu pun menengah biasanya
diisi oleh guru sandaran yang tidak mendapat latihan secara #ormal samada di maktab
perguruan atau pun universiti. Kita tidak dapat na#ikan mengenai keperluan mengisi
kekosongan tersebut atas dasar pendidikan pelajar di sekolah. <etapi pandangan
masyarakat terhadap pro#esion keguruan ini akan menjadi lebih pudar lagi apabila ada
sesetangah pihak yang menganggap tanpa mengikuti latihan perguruan di tempat&
tempat tertentu mereka masih boleh menjadi seorang guru.
+ambakan guru&guru sandaran tidak terlatih di sekolah dengan sendirinya akan
merendahkan martabat pro#esion keguruan tersebut. !epatutnya kekosongan jawatan
guru di sekolah menengah diisi dengan kehadiran guru&guru yang telah menamatkan
pengajian secara separuh masa atau P%% yang terlalu ramai di sekolah rendah
manakala di peringkat sekolah rendah ianya diisi dengan guru&guru lepasan diploma
dari maktab perguruan.
1)0 Kesi'pulan
!ekolah merupakan agen kebudayaan dan sebahagian daripada #ungsi pengajaran
adalah untuk melahirkan nilai&nilai kebudayaan. Dengan itu proses sosialisasi pelajar&
pelajar merupakan satu #ungsi yang sah serta positi# untuk dikendalikan oleh pihak
sekolah. 'enurut Durkheim peranan guru pendidikan moral dan tugas sekolah adalah
untuk mengajar pelajar&pelajar tentang nilai&nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan.
1eliau berpendapat bahawa keluarga terlalu kecil dan terlalu berunsur peribadi untuk
menggambarkan keseluruhan sistem sosial. %uga beliau mengganggapkan guru
sebagai agen yang utama dan merupakan pertalian yang kritikal dalam proses
pengaliran kebudayaan.
Pro#esion keguruan adalah merupakan satu pro#esion yang sangat mulia. %asa dan
sumbangan yang diberikan oleh warga pendidik untuk melahirkan masyarakat yang
berilmu beriman dan mengamalkan nilai&nilai yang baik tidak harus dipandang rendah
oleh masyarakat. Pemilihan pro#esion ini sebagai bidang terakhir untuk diceburi adalah
satu tanggapan yang salah. 'asayarakt harus sedar cabaran dan bebanan tugas yang
dihadapi oleh golongan guru sebelum mengambil jalan mudah dengan memandang
rendah golongan ini.
Guru juga perlu menjalankan peranannya sebagai individu yang paling dekat dengan
pelajar semasa pelajar berada di sekolah. *leh itu guru mestilah melaksanakan
peranannya sebagai pengganti ibu bapa. Ini amat penting kerana hubungan yang rapat
akan menerbitkan rasa hormat pelajar kepada guru atau orang lain di sekolah. Pelajar
akan rasai dihargai dan diberi perhatian. *leh itu tidak akan ada mana&mana pelajar
beranggapan kehadiran mereka di sekolah seolah&olah tidak disedari oleh orang lain.
Ini akan dapat mengelakkan mereka daripada melakukan vandalisme dengan alasan
ingin menarik perhatian rakan atau guru.
<ugas guru adalah untuk memastikan suasana pengajaran dan pembelajaran sentiasa
memelihara dan menyuburkan #itrah pelajar supaya harmoni dan sihat. Aitrah atau tabii
murni inilah akan membina tingkah laku normal. Inilah etika guru yang diharapkan.
!ekali lagi tugas ini hanya akan berjaya dilaksanakan sekiranya guru merealisasikan
amanah ibadah dan pembangunan insan dalam menjalankan tugas pengajaran dan
pembelajaran.
*leh itu usaha melahirkan warga pendidik yang berkualiti komited dan berdedikasi
perlu diteruskan manakala hal ehwal kebajikan mereka perlu dipelihara sejajar dengan
keyakinan dan kepercayaan kerajaan bahawa pendidikan adalah wadah pembinaan
modal insan yang berkesan. 'odal lain seperti wang teknologi dan bangunan tidak
mungkin sempurna jika tidak ditunjangi dengan modal insan. *leh itu konsep
pendemokrasian yang memberi peluang adil dan sama rata kepada semua rakyat
mendapatkan pendidikan berkualiti wajar diteliti dan diberi perhatian. 3saha
Kementerian Pendidikan untuk memartabatkan pro#esion ini perlu dipandang tinggi.
$i%li6gra+i
1uku:
). 1akhtiar 'ansor ,)--./ >Perguruan:Satu Perspektif Perkembangan
Kerjayadalam %urnal Pengurusan Pendidikan Institut 0minuddin 1aki Kuala +umpur.
(. Kamus Dewan Edisi 1aru ,)-8-/ Dewan 1ahasa Dan Pustaka Kuala +umpur.
.. 'ohamed 4or 5he$ 4or ,)--9/. Asas-Asas PendidikanSatu Pengenalan. Alo
Enterprise !dn. 1hd. Petaling %aya !elangor.
E.
'ok !oon !ang )--2. Pendidikan di 'alaysia. Kuala +umpur : Kumpulan 1udiman.
@. 4oriati 0. 6ashid 1oon Pong Fing Cong Kiet Cah Asas Kepimpinan dan
Perkembangan Profesional Guru, (9)9 Kuala +umpur terbitan *G#ord Aajar !dn 1hd
2. !yed Ismail 1in !yed 'usta#a 0hmad !ubki 1in 'iskon Asas Kepimpinan dan
Perkembangan Profesional Guru, (9)9 Kuala +umpur terbitan 'ultimedia !dn 1hd.
B. Fa;id 0bdul 'anap ,(99)/ Memartabatkan Profesion Keguruan
Tanggungjawab Bersama dalam 1estari Koleksi Guru %ohor %P4 %ohor hlm )@
...