Anda di halaman 1dari 16

P K U 3 1 1 4 | 1

1.0 PENGENALAN
Pengurusan organisasi sekolah adalah satu perkara yang amat penting. Bagi mencapai visi dan
misi yang telah ditetapkan tadbir urus yang baik adalah satu faktor yang utama. Jika
pengurusan tidak disusun dengan baik pelbagai masalah akan timbul. Contohnya maklumat
semasa akan sukar disebarkan kepada ahli organisasi serta akan berlaku masalah dalaman jika
keputusan yang dilaksanakan tidak dapat memuaskan hati semua pihak.
Tadbir urus yang baik ataupun konsep Good Governanc mempunyai maksudnya yang
tersendiri. The Oxford English Dictionary mendefinasikan Governance sebagai the act or
manner of governing, the office or function of governing, sway control. Definasi merujuk kepada
pengurusan yang melibatkan proses handle, administer, run, supervise, look after, watch,
direct, head, oversee, superintend, preside over, be in charge of... Tafsiran yang lain terhadap
definasi di atas ialah handle, cope, deal with, control, govern, manipulate, mismanage.....
Secara ringkasnya definasi di atas merujuk kepada the general perspective of leading or taking
responsibility in generally a positive or constructive manner.

Jadual 1 : Definasi Urus Tadbir

Mengurus Menangani Mengubah
Mengawal Manipulasi Mengatasi
P K U 3 1 1 4 | 2

Dari definasi di atas, urus tadbir yang baik boleh didefinasikan sebagai proses pembentukan
polisi, proses peruntukan dan perlaksanaan polisi melalui persetujuan bersama di antara
pelbagai sektor yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualiti di kalangan orang
ramai yang seterusnya meningkatkan taraf pencapaian kumpulan serta individu. Jika di sekolah
urus tadbir yang baik ini akan membantu para guru dan murid-murid untuk mencapai perkara
yang lebih baik pada setiap masa dengan melaksanakan kerjasama yang utuh.


P K U 3 1 1 4 | 3

2.0 ESEI
Tadbir urus yang baik merupakan faktor penting dalam mencapai visi dan misi sesuatu
organisasi. Sehubungan dengan itu, kepimpinan sekolah merupakan pemacu yang amat
penting dalam menentukan pencapaian murid-murid.

Jadual 2 : Struktur Pentadbiran Pendidikan Di Malaysia
JABATAN PENDIDIKAN
NEGERI
PROGRAM
PENDIDIKAN KHAS
INTEGRASI / INKLUSIF
SEK. MEN. & REN.
BIASA
MASALAH
PENGLIHATAN
MASALAH
PENDENGARAN
MASALAH
PEMBELAJARAN
PROGRAM
PEMULIHAN KHAS
JABATAN PENDIDIKAN
KHAS
PROGRAM SEKOLAH
PENDIDIKAN KHAS
SEK. MEN. & REN.
PENDIDIKAN KHAS
MASALAH
PENGLIHATAN
MASALAH
PENDENGARAN
MASALAH
PEMBELAJARAN
PROGRAM
PEMULIHAN KHAS
JABATAN PENDIDIKAN
TEKNIKAL
PROGRAM
PENDIDIKAN KHAS
INTEGRASI TEKNIK
DAN VOKASIONAL
SEK. MEN. TEKNIK
DAN POLITEKNIK
MASALAH
PENDENGARAN
P K U 3 1 1 4 | 4

Pengurusan ialah satu proses sosial dibentuk untuk mendapatkan kerjasama, penyertaan dan
penglibatan ahli-ahli dalam sesebuah organisasi untuk mencapai sesuatu maklumat atau
objektif yang paling berkesan. (Drucker, 1972). Pentadbiran adalah satu proses sosial yang
memusat kepada identifikasi, penyelenggaraan, pengawalan dan penyertaan sumber-sumber
baik berupa tenaga manusia mahupun bahan dalam satu sistem yang bersepadu yang dibentuk
untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. (Knezevich, 1975)

Berdasarkan penyataan di atas dapat saya perjelaskan peranan yang dapat dimainkan oleh
guru dan kepimpinan sekolah dalam meningkatkan pencapaian murid-murid berkeperluan khas
dalam bidang akademik dan kokurikulum. Kepimpinan yang terlibat dengan pentadbiran
Program Pendidikan Khas di sekolah adalah seperti berikut :

Jadual 3 : Kumpulan Pentadbiran Program Pendidikan Khas Sekolah
GURU BESAR
GURU
PENOLONG
KANAN P.KHAS
GURU KELAS
P.KHAS
PEMBANTU
PENGURUSAN
MURID
IBU BAPA
P K U 3 1 1 4 | 5

2.1 GURU BESAR

i. Pengerusi Jawatankuasa program pendidikan khas sekolah
ii. Bertanggungjawab terhadap pentadbiran, pengurusan dan ikhtisas program pendidikan
khas.
iii. Bertanggungjawab terhadap Polisi dan Objektif.
iv. Bertanggungjawab terhadap semua perancangan dan pelaksanaan program pendidikan
khas di sekolah.
v. Ketua bimbingan bagi semua guru yang terlibat dengan program pendidikan khas di
sekolah.
vi. Merancang dan melaksana Program Motivasi murid melibatkan program pendidikan
khas.


2.2 GURU PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS (GPKPK)

i. Naib Pengerusi Jawatankuasa program pendidikan khas sekolah.
ii. Bertanggungjawab terhadap pentadbiran, pengurusan dan ikhtisas program pendidikan
khas.
iii. Bertanggungjawab terhadap semua perancangan dan pelaksanaan program pendidikan
inklusif di sekolah.
iv. Penolong Ketua Penilai dan Pemantau semua hasil kerja guru, dan murid program
pendidikan Khas di sekolah.
v. Penolong Ketua bimbingan bagi semua guru yang terlibat dengan program pendidikan
khas di sekolah.
vi. Merancang dan melaksana Program Motivasi murid program pendidikan khas.
P K U 3 1 1 4 | 6

2.3 GURU PENDIDIKAN KHAS

i. Menjadi ahli jawatankuasa program pendidikan khas.
ii. Merancang dan menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran murid
pendidikan khas.
iii. Mengenalpasti kesediaan murid berkeperluan khas untuk ditempatkan di pra inklusif.
iv. Menilai pelaporan prestasi dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya.
v. Membimbing murid berkeperluan khas secara individu atau berkumpulan di dalam kelas
pendidikan khas semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran.
vi. Menjalankan pengukuhan dan pengayaan pada murid berkeperluan khas selepas
pengajaran dan pembelajaran.
vii. Mendapatkan kebenaran bertulis dari ibu bapa / penjaga berhubung sebarang aktiviti
yang akan dilaksanakan di sekolah melibatkan murid-murid pendidikan khas.

2.4 PEMBANTU PENGURUSAN MURID (PPM)

i. Menjaga hal ehwal murid pendidikan khas dari aspek kebersihan serta kekemasan.
ii. Membantu merawat kecederaan ringan yang dialami murid.
iii. Pengurusan bilik darjah pendidikan khas.
iv. Pengurusan dokumen dan stok pendidikan khas.
v. Membantu guru sewaktu perjalanan pengajaran dan pembelajaran kelas.
vi. Menguruskan pergerakan dan aktiviti murid pendidikan khas (Mobiliti)
vii. Memastikan bilik darjah dan tandas di blok pendidikan khas sentiasa bersih, kemas dan
selamat.
viii. Menjaga projek pendidikan khas seperti kebun, taman dan lain-lain sentiasa dijaga
dengan baik sewaktu cuti sekolah.

2.5 IBU BAPA

i. Memberi sokongan moral terhadap murid berkeperluan khas.
ii. Memberi motivasi kepada murid berkeperluan khas.
iii. Membantu mengulangkaji pelajaran di rumah.
iv. Memberi kebenaran bertulis untuk mengikuti program pendidikan khas.
v. Sentiasa berhubung dengan pihak sekolah mengenai prestasi anak mereka di sekolah.
P K U 3 1 1 4 | 7


Tadbir urus yang baik dalam sesebuah organisasi pendidikan boleh dilihat dan diukur dari
beberapa aspek. Kesemua aspek ini adalah berkaitan antara satu sama lain dan mempunyai
kepentingan. Berikut adalah lapan aspek yang melibatkan tadbir urus yang baik :Jadual 4 : Aspek Utama Tadbir Urus Yang Baik

Lapan aspek utama tadbir urus yang telah saya nyatakan sebelum ini sangat penting dalam
membina satu organisasi yang memberi kesan positif. Aspek yang utama adalah aspek
penyertaan oleh guru dan kepemimpinan sekolah. Bagi membolehkan murid-murid pendidikan
khas memperoleh segala manfaat daripada perancangan yang telah ditentukan oleh
kementerian, kerjasama guru dan kepemimpinan sekolah amat penting. Guru dan kepimpinan
sekolah bertanggungjawab untuk merancang dan melaksana setiap rancangan berkaitan
akademik dan kokurikulum.
Penyertaan
Peraturan
Telus
Kata Sepakat
Adil
Berkesan dan Cekap
Tanggungjawab
Responsif
P K U 3 1 1 4 | 8

Aspek kedua pula melibatkan peraturan yang perlu dipatuhi. Guru dan kepimpinan sekolah
perlu patuh kepada perkeliling dan peraturan yang telah ditetapkan bagi kelas pendidikan khas.
Antara perkeliling peraturan yang perlu dipatuhi adalah Peraturan-peraturan Pendidikan Khas
1997. Di dalam peraturan ini ada penjelasan mengenai program pendidikan khas. Guru dan
pentadbiran juga perlu mematuhi syarat pengambilan murid untuk diserapkan ke dalam
program pendidikan khas ini. Jika peraturan ini tidak dipatuhi makan akan terdapat banyak
implikasi pada masa hadapan. Murid yang sepatutnya menerima kelebihan dalam program
pendidikan khas akan terpinggir. Contohnya di dalam peraturan murid-murid pendidikan khas
perlu diberikan aktiviti di luar sekolah seperti terapi, lawatan dan aktiviti sukan di luar. Jika
peraturan ini tidak dipatuhi maka murid tidak mendapat pengalaman yang sewajarnya mereka
perolehi.
Aspek ketiga adalah mengenai ketelusan yang perlu ada pada guru dan pihak pentadbiran.
Pihak sekolah perlulah peka dengan segala perihal yang melibatkan murid. Contohnya bantuan
yang diterima oleh murid pada setiap bulan. Guru dan pihak pentadbiran haruslah telus dalam
menguruskan murid-murid bagi memastikan mereka mendapat segala manfaat yang telah
diperuntukkan. Guru dan pentadbiran juga perlu sentiasa memberi maklumat berterusan
kepada ibu bapa murid-murid bagi memastikan mereka tahu apa hak anak-anak mereka di
dalam program pendidikan khas ini. Pihak guru dan pentadbiran tidak sesekali boleh
menggunakan dana yang perlu digunakan pada murid-murid pendidikan kepada perihal-perihal
lain yang tidak berkaitan dengan akademik serta kurikulum sekolah.
Kata sepakat adalah aspek yang amat penting di dalam pengurusan sesuatu organisasi. Pihak
guru serta kepemimpinan sekolah haruslah sepakat dalam membuat keputusan bagi program
pendidikan khas di sekolah. Keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah yang timbul
akan membantu melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Bahan-
bahan bantuan pengajaran dapat disalurkan dan memberi manfaat kepada murid-murid
program pendidikan khas. Contohnya guru serta pihak kepimpinan haruslah sepakat dalam
bersama-sama mengadakan aktiviti untuk murid. Ada sesetengah guru dan pengurusan di
sekolah yang tidak membenarkan murid pendidikan khas untuk menyertai sukan serta
perkhemahan kerana merasakan kehadiran mereka akan menjejaskan program. Pihak guru
serta kepimpinan sepatutnya sama-sama berbincang untuk membantu murid pendidikan khas,
tidak hanya menyerahkan tanggungjawab pada satu pihak sahaja.
P K U 3 1 1 4 | 9

Aspek kelima pula adalah adil. Guru sebagai pendidik murid-murid haruslah bersikap adil dalam
membuat keputusan. Guru tidak boleh bersikap berat sebelah dan memilih bulu di kalangan
murid-murid pendidikan khas. Pihak kepemimpinan pula perlu juga bersikap adil. Pihak sekolah
tidak boleh hanya memberi tumpuan pada kelas perdana hanya kerana mereka merasakan
program pendidikan khas tidak memberi sebarang kelebihan dari aspek akademik. Setiap
aktiviti di sekolah perlulah melibatkan murid pendidikan khas walaupun mereka mempunyai
kelemahan. Namun itu tidak bermakna mereka tidak berhak untuk terlibat di dalam aktiviti
sekolah. Contoh yang sering berlaku di sekolah apabila ada aktiviti ceramah dadah atau
keselamatan. Murid-murid pendidikan khas biasanya tidak akan dilibatkan kerana bagi pihak
pengurusan ceramah seperti itu tidak memberi sebarang kesan positif terhadap murid-murid
pendidikan khas. Tidak terkecuali juga pihak guru yang turut sering mengelak daripada
menguruskan murid-murid ini sewaktu program kerana memikirkan ia melecehkan.
Guru dan kepimpinan sekolah haruslah mengamalkan pengurusan berkesan dan cekap di
sekolah. Aspek keenam ini merupakan satu aspek yang perlu dikuasai bagi memastikan setiap
perancangan sekolah dapat dilaksanakan dengan baik. Pengurusan yang berkesan dan cekap
akan membantu melancarkan segala aktiviti di sekolah. Pihak guru dan kepimpinan sekolah
perlulah menguruskan segala permohonan serta surat-menyurat dengan pantas dan teliti bagi
mengelakkan kesilapan di dalam sistem maklumat. Contoh yang boleh diberikan adalah
berkaitan dengan bahan bantu mengajar murid. Jika pengurusan tidak berkesan, maka bantuan
yang sepatutnya disampaikan tidak akan dimanfaatkan kepada murid pendidikan khas.
Pihak guru dan kepimpinan juga perlu bertanggungjawab terhadap tugas mereka. Segala
arahan yang telah diberikan oleh kementerian perlulah dijalankan oleh pihak guru dan
kepimpinan dengan segera. Contohnya pada tahun ini pelaksanaan LINUS bagi kelas
pendidikan khas. Guru dan pihak kepimpinan haruslah menjalankan program ini bagi
memastikan murid mendapat pendidikan yang berkualiti seiring dengan tahap pendidikan
semasa.
P K U 3 1 1 4 | 10

Aspek yang terakhir adalah responsif. Pemantauan dan penilaian yang berterusan ke atas
murid amat penting bagi memastikan murid memperoleh ilmu akademik dan kokurikulum yang
sewajarnya. Apabila murid pendidikan khas tidak mampu mengikuti kelas serta aktiviti
kokurikulum, guru serta kepimpinan perlulah mencari jalan penyelesaian yang sesuai bagi
membolehkan murid mengikuti aktiviti yang dijalankan dengan baik. Pelbagai pendekatan serta
bantuan boleh disalurkan oleh guru dan pihak kepimpinan melalui tindakan yang pantas dan
kerjasama yang baik.

3.0 PELAN TINDAKAN PENDIDIKAN KHAS
Di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 ada menggariskan rancangan-
rancangan yang akan dilaksanakan kepada murid-murid berkeperluan khas. Kementerian telah
bertekad untuk memastikan murid berkeperluan khas seperti murid pendidikan khas
mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang relevan dengan
keperluan mereka.
Di Malaysia, kategori murid yang berkeperluan khas merangkumi murid yang mempunyai
masalah penglihatan, masalah pendengaran, kesukaran bertutur, kurang upaya fizikal, kurang
upaya pelbagai, dan masalah pembelajaran seperti autisme, Sindrom Down, ADHD, dan
disleksia. Di negara ini, hanya 1% populasi di negara ini yang telah dikenalpasti sebagai
individu yang diklasifikasikan sebagai kurang upaya.

Jadual 5 : Peringkat Perancangan Penambahbaikan Pendidikan Khas.
Gelombang 3 (2021-2025)
Menilai dan Menyatukan Inisiatif
Gelombang 2 (2016-2020)
Memperluas Inisiatif
Gelombang 1 (2013-2015)
Mengukuhkan Asas Sedia Ada
P K U 3 1 1 4 | 11

Walaupun di Malaysia murid-murid pendidikan khas telah diberikan akses yang pelbagai, kualiti
pendidikan di negara ini masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Kementerian
pendidikan telah membuat rancangan untuk mengukuhkan asas yang sedia ada. Ini adalah satu
langkah yang sesuai kerana sistem pendidikan bagi keperluan khas ini masih lagi di peringkat
pembangunan. Keputusan kerajaan untuk membangunkan satu set instrumen penilaian dan
proses saringan untuk membantu mengelaskan murid-murid pendidikan khas berdasarkan
tahap kemampuan mereka. Ini akan membantu guru untuk menyampaikan ilmu dengan lebih
baik apabila murid-murid dengan kemampuan yang sama ditempatkan bersama.
Kementerian juga merancang untuk meningkatkan pendidikan kemahiran vokasional bagi
murid-murid pendidikan khas. Sesuai dengan kemampuan mereka, kemahiran vokasional amat
dititikberatkan bagi membantu mereka untuk menyara diri selepas tamat sekolah. Kementerian
akan menambah kelengkapan serta tenaga pengajar yang berkelayakan di IPGM dan IPTA
dalam kepakaran yang berbeza.
Di Gelombang kedua Pelan Tindakan Pendidikan Khas program latihan guru akan terus
diperkukuhkan. Latihan dan modul akan diperkukuhkan berdasarkan data yang telah dikumpul
pada Gelombang pertama. Di Gelombang kedua juga pihak kementerian pendidikan akan
mengadakan kerjasama dengan pelbagai organisasi NGO, organisasi antarabangsa, sektor
swasta, dan agensi kementerian yang lain bagi memenuhi keperluan murid-murid berkeperluan
khas.
Di Gelombang ketiga, kementerian akan menilai dan menyatukan inisiatif yang telah
dilaksanakan dalam dua Gelombang sebelum ini. Penilaian yang dilaksanakan akan digunakan
untuk membangunkan pelan tindakan yang baru pada masa hadapan. Matlamat kementerian
adalah untuk memastikan setiap murid berkeperluan khas mendapat akses sepenuhnya di
sekolah serta guru-guru dilengkapi dengan pengetahuan berkaitan pendidikan khas.
Pihak kementerian akan menekankan pengalaman pembelajaran bagi semua murid secara
tekal. Murid akan menerima pengajaran bagi bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dari murid
yang mempunyai kemahiran yang sepatutnya. Pembangunan yang berterusan akan
dilaksanakan bagi membolehkan segala kelemahan dan penambahbaikan dapat dilaksanakan
bagi kebaikan murid-murid berkeperluan khas.

P K U 3 1 1 4 | 12

4.0 CADANGAN LANGKAH YANG DILAKSANAKAN PIHAK SEKOLAH DAN KPM UNTUK
MENCAPAI MATLAMAT PENDIDIKAN KHAS.

Jadual 6 : Matlamat Pendidikan Khas
Matlamat pendidikan khas di Malaysia merangkumi pelbagai rancangan dan inovasi untuk
memantapkan lagi pendidikan untuk murid-murid pendidikan khas. Segala perancangan yang
disediakan adalah bersesuaian dengan kemampuan murid-murid pendidikan khas.
Saya mencadangan supaya pihak sekolah menambah baik prasarana yang ada di sekolah.
Kemudahan yang perlu ada di dalam kelas pendidikan khas seperti LCD, komputer, serta
sistem bunyi yang sesuai. Pendekatan menggunakan teknologi semasa amat membantu murid-
murid untuk terus berminat dengan pengajaran dan pembelajaran pada setiap hari.
Penggunaan teknologi juga amat membantu guru untuk menjimatkan masa persediaan di
dalam kelas. Murid juga mampu diberi lebih perhatian daripada guru.Pendidikan Bermutu
Keyakinan Diri
Peningkatan Keupaayaan Intelek
Mengesan Bakat
Integrasi Ke Dalam Masyarakat
P K U 3 1 1 4 | 13

Pihak kementerian juga boleh menyediakan satu kompleks kemudahan sukan untuk murid-
murid pendidikan khas ini. Kompleks ini boleh disertakan dengan kolam renang, arena boling,
bilik terapi dan pelbagai lagi kemudahan lain yang sesuai untuk murid-murid. Dengan
menyediakan satu kompleks untuk khas untuk murid berkeperluan khas ini, mudah untuk guru
membawa murid-murid keluar melaksanakan aktiviti tanpa terlalu banyak surat menyurat.
Tenaga pengajar di kompleks tersebut juga perlulah mempunyai pengetahuan dan kemahiran
melibatkan murid-murid pendidikan khas.
Pihak kementerian juga boleh memperkenalkan program terapi yang boleh dilaksanakan di
sekolah. Program ini yang menjemput pengamal-pengamal terapi yang berkelulusan untuk
memberi terapi yang bersesuaian untuk murid-murid. Terapi ini boleh dilaksanakan sekurang-
kurangnya sekali setiap bulan. Ini akan membantu mempertingkatkan kualiti hidup murid-murid
pendidikan khas di sekolah. Program ini telah dilaksanakan di Pusat Dalam Komuniti (PDK) dan
saya melihat bahaw program ini amat berkesan dan boleh diimplikasikan ke dalam Pendidikan
Khas Bermasalah Pembelajaran (PKBP).
Saya juga mencadangkan pihak pendidikan khas mengadakan program murid pendidikan khas
bersama masyarakat di luar sekolah. Mungkin pihak sekolah boleh berbincang dengan mana-
mana agensi setempat untuk membuat program bersama. Contohnya aktiviti sukaneka
bersama penduduk kampung. Murid-murid pendidikan khas juga boleh dibawa melawat kebun
atau ladang ternakan untuk mencuba sendiri dan mendapat pengalaman sebenar bekerja di
sana selama satu hari.
P K U 3 1 1 4 | 14

5.0 RUMUSAN KESELURUHAN
Pengurusan dan pentadbiran sesuatu sesuatu organisasi sememangnya amat penting dalam
bidang pendidikan. Pengurusan yang baik akan membantu para guru khususnya untuk
memberi tunjuk ajar yang sewajarnya kepada murid-murid pendidikan khas di sekolah.
Pengurusan dan pentadbiran yang baik juga perlu melibatkan semua pihak yang mempunyai
tanggungjawab di dalam organisasi di sekolah. Setiap keputusan yang dibuat haruslah dibuat
secara bersama-sama dan keputusan tersebut hendaklah dipatuhi.
Pengurusan dan pentadbiran di sekolah juga haruslah telus dan mematuhi etika kerja yang
betul. Tugas-tugas yang telah dipertanggungjawabkan perlulah dilaksanakan mengikut turutan
dan masa yang secukupnya. Sebarang kecuaian dan penangguhan tidak hanya akan
menyukarkan satu pihak untuk melaksanakan tugas mereka sebaliknya mampu melumpuhkan
keseluruhan organisasi.
Ibu bapa dan penjaga turut memainkan peranan mereka dalam organisasi pendidikan khas di
sekolah. Mereka tidak hanya menghantar anak-anak mereka ke sekolah tanpa perlu mengambil
peduli mengenai hasil pembelajaran anak jagaan mereka di sekolah. Ibu bapa dan penjaga
turut perlu memantau pembelajaran anak jagaan mereka di rumah dan membantu anak jagaan
mereka untuk mengulangkaji pelajaran. Bantuan pembelajaran di rumah ini akan membantu
anak mereka untuk lebih maju di dalam kelas di sekolah sekaligus meningkatkan kemampuan
mereka untuk berdikari.

P K U 3 1 1 4 | 15

6.0 REFLEKSI INDIVIDU
Pada tugasan kali ini banyak yang telah saya pelajari. Sewaktu saya mendalami carta
pengurusan dan pentadbiran sesuatu organisasi saya dapati betapa pentingnya kerjasama
antara semua pihak di dalam sesebuah kumpulan kerja. Jika ada diantara ahli organisasi yang
tidak menjalankan tugas mereka dengan sempurna maka ia akan mempengaruhi organisasi itu
secara keseluruhan.
Untuk mendapatkan kesan yang maksimum, perjumpaan dan perbincangan yang kerap perlu
dilakukan untuk mengesan sebarang masalah yang timbul. Catatan dan rekod yang berterusan
akan dapat digunakan oleh ahli-ahli organisasi untuk membantu meningkatkan prestasi murid
pendidikan khas di dalam kelas. Jalan penyelesaian akan dapat dicari dengan mudah dengan
persetujuan bersama.
Semoga apa yang telah saya pelajari pada tugasan pada kali ini akan dapat membantu saya
pada masa hadapan. Semoga ilmu ini akan memberi kesan yang baik dalam kerjaya saya di
masa hadapan.
P K U 3 1 1 4 | 16

7.0 SENARAI RUJUKAN

Mohd. Sharani Ahmad (2006) Mengurus Kanak- Kanak yang Susah Belajar, Penerbit PTS
Profesional
K.A Razhiyah (2005) Siri Pendidikan Khas Menjadi Guru Pendidikan Khas ,Penerbit PTS
Profesional
Sonia Blandford (2009) Panduan Pengurus Peringkat Pertengahan Di Sekolah, Terjemahan
Bahariah Yusuf, Institut Terjemahan Negara Malaysia.
Roald F. Campbell, John E. Corbally, Raphael O. Nystrand (2008) Pengenalan Pentadbiran
Pendidikan, Terjemahan Abdul Rahman Md. Aroff, Zaidatol Akmaliah Lope Pihie, Habibah
Elias, Penerbit Universiti Putra Malaysia.
Zaidatol Akamaliah Lope Pihie (2005) Pentadbiran Pendidikan , Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Kuala Lumpur
Zaidatol Akamaliah Lope Pihie & Foo Say Fooi (2003) Pengurusan & Kepimpinan Pendidikan,
Satu Langkah Ke Hadapan ; Penerbit Universiti Putra Malaysia