Anda di halaman 1dari 11

Latihan 1

Arahan ;
Baca ayat.Letakkan huruf besar dan tanda nokta.
1. pak abu membaca surat khabar
_________________________________________________
2. mak utih memasak nasi di dapur
_________________________________________________
3. abdul rahman dan ranjan berkawan baik
_________________________________________________
4. rina bersekolah di sekolah kebangsaan taman melati
_________________________________________________
Latihan 2
Arahan ; Baca ayat. Garis kata kerja pada ayat.
1. Tawi mengelap peluh guna tuala.
2. Rajan membasuh kasut guna air.
3. Ramasamy dan Muthu bermain badminton.
4. bdul memakai kasut sukan warna hijau.
Latihan 3
Arahan ; Membaca dan Memahami Maklumat.

!ahabat Baik
!ni sabahat baik saya. "ama nya #ia $ing.
%murnya tujuh tahun. &ia tinggal di Taman 'mas.
#ia $ing berbangsa (ina. &ia sekelas dengan saya.
)ami ke sekolah dengan menaiki *an. #ia $ing
baik hati. +aya suka berkawan dengannya.
1. "ama sahabat baik saya ialah________________________.

2. #ia $ing berumur __________________________________.
3. #ia $ing tinggal di _________________________________.
4. #ia $ing berbangsa ________________________________.
Latihan "
Arahan ; !usun semula perkataan supaya menjadi ayat yan# betul.
1. lobak itu rnab makan
_______________________________________
2. itu ,urung tinggi terbang
________________________________________
3. Tini bunga memetik setangkai

________________________________________
4. dari pejabat yah pulang
_________________________________________
-. ayam membela &anish seekor
__________________________________________________
Latihan $
Arahan% Len#kapkan ayat den#an &ata 'anya yan# betul.
pa ,ila siapa di mana mengapa
1. yang bermain layang.layang/
2. Mereka bermain layang.layang /
3. ni tidak hadir ke sekolah/
4. kawan karib nas/
-. kegemaran awak pada masa lapang/
0. 1okok bunga ini ditanam oleh /
2. )amu hendak buat bunga melur ini/

Latihan (
)ilih perkataan yan# sesuai untuk melen#kapkan ayat.
1. )im 3ong 4 (ikgu5 __________________ saya ke Taman +ains untuk memberi ikan
makan.
6 maafkan * i+inkan 7
2. mrita 4 )awan.kawan5 ______________ hantar buku kerja Matematik sekarang.
6 sila * suruh 7
3. Mei $im 4 yah5 _______________ saya menyertai perkhemahan pengakap di sekolah
/
6 bolehkah * dapatkah 7
4. 8ura 4 1uan +iti5 kami ingin ____________________ kebenaran menggunakan bilik
ini
untuk mengadakan latihan nyanyian. 6 membantu * meminta 7
-. &inesh 4 _______________ pak cik5 adakah pak cik yang memenangi anugerah
1eladang
#aya tahun ini / 6 Maaf * ,an#an 7
0. )ok $eong4 $ee +eng5 ________________ sampaikan pesanan ini kepada mir.
6 jemput * tolon# 7
$atihan 2
)ilih dan #arisi kata sendi nama yan# betul.
1. 1erdana Menteri menyampaikan bantuan 6 pada * kepada 7 mangsa banjir.
2. Mei 3ua melawat sepupunya yang sakit 6 di * ke 7 3ospital Muar.
3. )ebun sayur itu diusahakan 6 oleh * akan 7 1ak 3ussin.
4. 'ncik $iew menerima kad undangan perkahwinan 6 dari * daripada 7 1uan +ally.
-. Majlis Rumah Terbuka sempena Tahun ,aru (ina itu bermula dari pukul 19.99 pagi
6 hin##a * den#an 7 4.99 petang.
0. Ra*i membeli pelita 6 sejak * untuk 7 dipasang pada malam &eepa*ali.
2. hli 1ersatuan ,ahasa Malaysia sekolah saya mengadakan lawatan sambil belajar
6 kepada * ke 7 1utrajaya.
:. Mohan baru pulang 6 dari * daripada 7 bermain badminton.
Latihan -
Len#kapkan ayat den#an penjodoh bilan#an yan# betul.
1. &iana memetik tiga __________________ 6 kepin# * kuntum 7 bunga di halaman
rumahnya.
2. &i belakang rumah datuk saya terdapat se ______________________
6 buah * batan# 7 anak sungai .
3. &ua _________________ 6 ekor * biji 7 lembu sedang meragut rumput
di padang ragut.
4. Ming #ia mengelap badannya dengan se ______________________
6 ikat * helai 7 tuala mandi.
-. +e ___________________ 6 ka.an * kumpulan 7 burung terbang ke
sarang pada waktu senja
$atihan ;
Susun perkataan dan frasa di bawah supaya menjadi ayat yang betul.
1. bersenam / Tahun Tiga Jaya / Murid-murid / di padang

_____________________________________________________________
2. majlis perkahwinan / Suasana / sungguh / itu / meriah
_____________________________________________________________
3. ertandingan / diadakan / di dewan / badmint!n / sek!lah
_____________________________________________________________
". #ari $rismas / menyambut / enganut / agama $ristian
________________________________________________________
%. kebersihan / $ita / menjaga / perlu / alam sekitar
_______________________________________________________
&. pakaian tradisi!nal / ialah / 'e!ngsam / !rang 'ina
_______________________________________________________
$atihan 19
Bina ayat berpandukan perkataan yang diberi.
1. mengulangkaji
___________________________________________________________
2. belajar
__________________________________________________________
3. menyiram
___________________________________________________________
". melukis
___________________________________________________________
%. berlari
___________________________________________________________
Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
1. Setiap !rang mempunyai h!bi. #!bi saya bermain badmint!n. ermainan ini
memerlukan 1. ______________________ ( kayu / raket ) dan bulu tangkis.
2. Setiap petang setelah menghabiskan kerja sek!lah* saya akan bermain
badmint!n. Saya bermain badmint!n di __________________ ( dewan / kantin )
sek!lah dengan rakan sekelas saya* $el+in.
3. 'ikgu ,im juga datang bersama-sama kami untuk bermain badmint!n. -eliau
ialah ___________________ ( jurulatih / juruacara ) sek!lah kami. 'ikgu ,im
memberi tunjuk ajar kepada kami tentang teknik bermain yang betul dan
lama-kelamaan kami menjadi semakin _______________ ( lemah / handal ).
". Saya dan $el+in berlatih dengan bersungguh-sungguh. $ami bera.am untuk
%. ______________________ ( mewakili / memasuki ) sek!lah dalam
pertandingan peringkat daerah.
%. /i samping itu* kami juga ingin menjadi ____________________ ( pelari /
pemain ) yang hebat dan mewakili negara pada suatu hari nanti.
1. 0ni __________. ( kerete* kereta* kerita )
2. $ereta ini kepunyaan __________. ( abang* ab!ng* abeng )
3. $ereta ini berwarna __________. ( baru* biru* bir! )
". 1bang beli kereta di __________. ( kidai* kadai* kedai )
%. $akak __________ ( suki* suka* saka ) akan kereta abang.
1. Saya suka akan __________. ( bunge* bunga* bung! )
2. -unga itu berwarna __________. ( merah* mer!h* mirah )
3. -au bunga __________. ( har!m* harum* harun )
". -unga __________ ( tumb!h* tumbuh* t!mb!h ) di atas
tanah.
%. -unga $ebangsaan ialah bunga __________. ( 2aye* 2aya* 2iya )
1. 0ni adalah __________. ( bantal* bant!l* b!ntal )
2. -antal ini sangat __________. ( emp!k* empuk* empik )
3. -antal ini __________. ( berbelang* bebelang* bebilang )
". -antal ini adalah kepunyaan __________. ( saya* say!* saye )
%. 0bu __________ ( beli* bela* bali ) bantal tersebut di kedai.
1. 0ni adalah __________. ( bintang* bint!ng* bentang )
2. -intang __________. ( bersanar-sanar* bersinar-sinar* bersenar-
senar )
3. -intang itu mempunyai lima __________. ( bu3u* be3u* bi3i )
". -intang berada di __________. ( langat* langit* l!ngit )
%. 1ku melihat bintang semasa waktu __________. ( malam* malem* malim )
1. $akak membela seek!r __________. ( ekan* ikan* ik!n )
2. 0kan mempunyai __________. ( sirap* sirip* sarip )
3. 0kan ada dalam __________. ( sungai* sungei* sung!i )
". $akak meletakkan ikan di dalam __________. ( aku!rium* akuirium* akuarium )
%. $akak __________ ( saying* say!ng* sayang ) akan ikannya.