Anda di halaman 1dari 2

Borang Soal Selidik

Mengenalpasti tahap perhatian dan kefahaman murid terhadap pengajaran


dan pembelajaran perkataan imbuhan Bahasa Melayu
Nama:___________________________________________ Kelas:_____________
Sekolah:__________________________________________ Tarikh :___________
Arahan : Tindakan samada anda setuju atau tidak setuju dengan
pernyataan diberikan.
Bahagian 1: Kefahaman
Bi
l
Item Persoalan Ya
Tida
k
1 Saya dapat memahami makna perkataan imbuhan
selepas menggunakan aS!".
#. !enggunaan aS!" memudahkan saya memahami
perkataan imbuhan.
$. Saya dapat menja%ab soalan perkataan imbuhan
dengan menggunakan aS!".
&. Saya dapat menyenaraikan perkataan imbuhan
selepas menggunakan aS!".
'. Saya dapat menja%ab soalan ujian selepas sesi
pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan
aS!".
(. aS!" mempunyai kaitan dengan isi pelajaran yang
ingin disampaikan.
). Saya dapat mengisyaratkan *BMKT+ perkataan
imbuhan selepas menggunakan aS!".
Bahagian 2 :Pemerhatian
Bi
l
Item persoalan Ya
Tida
k
1 Saya memberi perhatian semasa pengajaran guru
menggunakan permainan aS!".
#. aS!" membuatkan saya berasa seronok melakukan
akti,iti.
$. Saya melibatkan diri se-ara aktif semasa sesi
pengajaran dan pembelajaran menggunakan aS!".
&.
Saya berasa bosan dengan akti,iti permainan aS!".
'. Saya tidak melakukan akti,iti selain daripada akti,iti
permainan aS!".
(. Saya tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan
baik kerana guru menggunakan permainan aS!".
).
Saya ingin menyelesaikan dalam permainan aS!".
.. Saya menumpukan perhatian semasa akti,iti
pengajaran dan pembelajaran menggunakan aS!".