Anda di halaman 1dari 5

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (UNIT 1 hingga UNIT 4)

Masa: Satu jam lima belas minit


Bahagian A
Kertas soalan ini mengandungi 30 soalan. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C, dan D. Pilih
jawapan yang betul Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 45 minit. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab
sesuatu soalan, teruskan menjawab soalan berikutnya.
1 Rajah 1 menunjukkan satu penyiasatan dijalankan oleh
sekumpulan murid.

Rajah 1
Apakah pemerhartian selepas dua minggu
A Berudu-berudu itu telah mati.
B Lapisan minyak itu telah meruap.
C Berudu-berudu itu telah menjadi lebih besar.
D Bilang berudu telah meningkat.
Tumbuhan yang berikut akan mati selepas seminggu
!"#$a%i
A C
B D
3 Antara yang berikut, manakah bahan perkumuhan
manusia?
!en"ing #eluh
$ukus % &ajis
A dan C dan
B dan D dan %
4 Rajah ' menunjukkan satu struktur perna(asan satu
hai)an, X.
Rajah
Antara hai)an yang berikut, manakah mempunyai
struktur perna(asan yang sama dengan hai)an yang
ditunjuk dalam Rajah '?
A C
B D
& Rajah * menunjukkan kitaran hidup bagi rama-rama.
Rajah 3
mungkin sekali ialah
A telur C pupa
B lar+a D belun"as
' Rajah , menunjukkan beberapa bahagian organ dalam
badan manusia.

Rajah 4
Antara organ yang berikut, manakah yang terlibat
dalam proses perna(asan?
A ! dan X C X dan "
B ! dan " D " dan #
( Rajah - menunjukkan dua jenis tumbuhan.
Rajah &
Bagaimana tumbuhan $ dan tumbuhan K membiak?
J K
A .aun
Sulur
B !eratan batang
Sulur
C Sulur Spora
D Spora Biji benih
) Rajah / menunjukkan
satu penyiasatan
1)
dijalankan oleh
sekumpulan murid.
Antara yang berikut,
manakah benar tentang Rajah '
penyiasatan itu?
.aun itu tenggelam dalam air.
Sai0 daun itu bertambah.
1elembung udara terbentuk dalam air.
% .aun itu berna(as melalui liang roma pada
permukaannya.
A dan C dan
B dan D dan %
* Rajah 2 menunjukkan
seekor kuda belang.
Bagaimana kuda belang
melindungi dirinya?
daripada musuh
Rajah (
$empunyai "akar yang tajam
$empunyai sisik yang keras
$enyamar diri
% 3idup berkumpulan
A dan C dan
B dan D dan %
10 Rajah 4 menunjukkan aliran udara dalam proses
perna(asan manusia.
3idung 5 $ulut 5 X 5 #eparu
Rajah )
Apakah itu X ?
A 3ati C Salur udara
B 6antung D #erut
11 Rajah 7 menunjukkan seekor ikan.
Rajah *
Apakah (ungsi bagi bahagian berlabel ?
A $embantu ikan berna(as.
B $emberi perlindungan kepada ikan.
C $embantu ikan menyeimbangkan badan.
D $embolehkan ikan berenang dengan "epat.
1 Apakah "iri-"iri hai)an yang tinggal di ka)asan
dingin?
$empunyai bonggol
$empunyai bulu yang tebal
$empunyai sisik yang keras
% $empunyai lapisan lemak yang tebal
A dan C dan
B dan D dan %
13 Rajah 18 menunjukkan empat jenis tumbuhan, P, ,
%, dan S.
P %
S
Rajah 10
Antara tumbuhan yang berikut, manakah membiak
melalui spora?
A P dan
B P dan %
C dan S
D % dan S
14 Rajah 11 menunjukkan sekeping daun bagi sejenis
tumbuhan.

Rajah 11
Ttumbuhan ini membiak melalui
A spora C biji benih
B keratan batang D daun
1& $aklumat di ba)ah menunjukkan "iri-"iri bagi seekor
hai)an P.
Apakah hai)an P?
A !atak
B $usang artik
C Tenggiling
D Sumpah-sumpah
1' $aklumat di ba)ah menunjukkan "iri-"iri bagi seekor
hai)an ".
Antara yang berikut, manakah hai)an "?
A C
B D
1( Rajah 1' menunjukkan sebahagian daripada sepohon
pokok bakau.
1*
9 Bertelur
9 $empunyai lidah yang
panjang
9 Berubah )arna kulit
9 3idup di
darat
9 3idup
dalam air.
Rajah 1
Apakah (ungsi bagi bahagian berlabel P?
A :ntuk membiak
B :ntuk menyerap "ahaya matahari
C :ntuk memberi sokongan
D :ntuk mempertahankan diri daripada dimakan oleh
hai)an.
1) Rajah 1* menunjukkan sepohon pokok pisang dan
sebatang pokok keladi.
Rajah 13
Bagaimana tumbuhan itu melindungi diri daripada
"ua"a panas dan kering?
P+!+! ,isang P+!+! !"%a-i
A $enggugurkan daunnya $engeluarkan susu
getah
B $enggulungkan daunnya $empunyai daun
berlilin dan kalis air
C $engeluarkan susu getah $empunyai daun
yang ke"il
D $empunyai daun besar
yang berpe"ah-belah
$enggugurkan
daunnya

1* Rajah 1, menunjukkan pokok peria.
Rajah 14
Apakah (ungsi bagi bahagian berlabel %?
$embantu tumbuhan menerima "ahaya matahari
$embantu tumbuhan mendapatkan air
$embantu tumbuhan memperoleh sokongan
% $embantu tumbuhan mendapatkan perlindungan
A dan C dan
B dan D dan %
0 Bagaimana pokok rambutan melindungi diri daripada
air ken"ang?
A a mempunyai akar yang panjang.
B a mempunyai akar sokongan.
C Batangnya boleh dilentur dengan mudah.
D a mempunyai batang yang kuat dan keras.
1 Rajah 1- menunjukkan sebatang tumbuhan yang
bergerak balas terhadap rangsangan.
Rajah 1&
1erak balas itu adalah terhadap
A sentuhan C gra+iti
B air D "ahaya matahari
Rajah 1/ menunjukkan sebahagian daripada sebatang
tumbuhan.
Rajah 1'
Bahagian ini bergerak balas terhadap
air gra+iti
angin % "ahaya matahari
A dan C dan
B dan D dan %
3 Antara hai)an yang berikut, manakah boleh hidup
dalam ka)asan yang panas dan kering?
:nta Tenggiling
Biri-biri % Burung )ren gurun
A dan C dan
B dan % D dan %
4 Rajah 12 menunjukkan sebatang pensel.
Rajah 1(
#anjang pensel itu ialah
A ,.- "m C -.- "m
B -.8 "m D /.8 "m
& Rajah 14 menunjukkan sebuah kubus dan sebuah
kuboid.
Rajah 1)
Berapakah kubus boleh dimuatkan dalam kuboid itu?
A ,4 C 2'
B /8 D 4,
' Rajah 17 menunjukkan empat alat penyukat.
; #& &euron <$= Sdn. Bhd. <--,/78-3= 1(

%
Rajah 1*
Antara alat yang berikut, manakah digunakan oleh
orang purba untuk mengukur masa?
A dan
B dan
C dan
D dan %
( Ah $eng ingin menentukan jisim bagi sebiji bola
keranjang. Antara objek yang berikut, manakah
membantu dia untuk menyelesaikan masalahnya?
A #embaris
B #ita pengukur
C Silinder penyukat
D &era"a mampatan
) Antara pasangan yang berikut, pasangan manakah
.i-a! dipadankan dengan betul?
A%a. U!$/an
A !ompas Arah
B #ita pengukur Luas
C Silinder penyukat si padu
D &era"a mampatan 6isim
* Bagaimanakah anda menentukan isi padu bagi sebiji
guli?
A $enggunakan pembaris.
B $enggunakan pita pengukur.
C $enggunakan nera"a mampatan.
D $enggunakan silinder penyukat yang mengandungi
air.
30 $aklumat di ba)ah menunjukkan empat alat
pengukur, K, &, M, dan '.
Antara alatan penyukat yang berikut, manakah
digunakan untuk menyukat jisim bagi sesuatu objek?
A K dan M C & dan M
B K dan ' D & dan '
Bahagian B >'8 markah?
Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah () minit, Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan,
teruskan menjawab soalan berikutnya. $awab semua soalan. *ulis jawapan anda pada ruang yang disediakan.
1 Rajah 1 menunjukkan satu penyiasatan yang
dijalankan oleh sekumpulan murid. Beberapa biji
benih ka"ang hijau ditanam dalam kotak P dan kotak
di ba)ah keadaan yang berlainan. Selepas dua
minggu, anak benih tumbuh dalam kotak P dan kotak
seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.
Rajah 1
<a= Tulis -$a in(erens untuk menerangkan perbe0aan
anak benih dalam kotak P dan kotak .
1. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
'. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
>' markah?
<b= &amakan sa.$ bahan, selain dari kapas, yang
boleh menggantikan tanah dalam penyiasatan ini.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
>1 markah?
<"= &yatakan -$a keperluan asas yang lain, selain
daripada yang disiasat dalam penyiasatan ini, yang
diperlukan untuk pertumbuhan biji benih.
1. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
'. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
>' markah?
<d= Ramalkan keadaan bagi anak benih jika kotak P
diletakkan di tempat yang sama dengan kotak
dan dibiarkan selama seminggu.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
>1 markah?
<e= Apakah kesimpulan yang boleh anda buat
berdasarkan penyiasatan ini?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
>1 markah?
Rajah ' menunjukkan empat jenis hai)an.
1
K A &era"a spring
& A Silinder penyukat
M A #enimbang
' A Ayunan bandul
Rajah
<a= Bagaimanakah hai)an-hai)an dalam Rajah '
berna(as?
P B @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
B @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
% B @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
S B @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
>, markah?
<b= Bagaimanakah hai)an % mempertahankan dirinya?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
>1 markah?
<"= $engapa hai)an S sukar dikesan?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
>1 markah?
<d= Apakah "irri-"iri khas yang dimiliki oleh hai)an
P untuk melindungi dirinya?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
>1 markah?
3 6adual 1 menunjukkan jumlah bilangan jengkal yang
digunakan oleh , orang murid untuk mengukur
panjang papan hitam.
M$/i- Bi%angan j"ng!a%
Ranjit 12
Ali 1-
Siti 14
Ah Leong 1/
0a-$a% 1
<a= Apakah yang anda boleh perhatikan daripada
keputusan dalam 6adual 1?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
>1 markah?
<b= Berdasarkan penyiasatan ini, kenal pastikan
<i= pemboleh ubah yang dimanipulasiB
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
<ii= pemboleh ubah yang bergerak balasB
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
>' markah?
<"= Ramalkan panjang papan hitam itu jika panjang
sejengkal bagi Ali ialah 1' "m.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
>1 markah?
<d= &yatakan sa.$ alat pengukur yang patut
digunakan untuk mengukur panjang papan hitam.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
>1 markah?
<e= Apakah kesimpulan bagi penyiasatan ini?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
>1 markah?
; #& &euron <$= Sdn. Bhd. <--,/78-3= 1(

Anda mungkin juga menyukai