Anda di halaman 1dari 6

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PEREMPUAN MELAYU, MELAKA

TUGASAN PROJEK
PROGRAM: PISMP BM AMBILAN JANUARI 2011

KOD KURSUS : BMM3163
NAMA KURSUS : Genre Kesuss!ern Me"#u
D"$ B%s Me"#u
TARIK& MULA 16 JULAI 201' TARIK& &ANTAR 1( OGOS 201'
A) &s*" Pe$+e",rn :
1. Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan teks kesusasteraan Melayu
sekolah rendah;
2. Menterjemah kandungan kurikulum bahasa Melayu (sastera) sekolah rendah;
3. Mengaplikasi pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah;
4. Melaksana teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera sekolah rendah;
sastera bandingan; sastera kanak-kanak dan remaja; dan
. Membuat apresiasi teks sastera sekolah rendah.
!erja kursus ini menilai hasil pembelajaran 1"2"3" # dan .
B) O+,e-!*. Pr/,e-:
1. menghuraikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran teks sastera dalam
mata pelajaran $ahasa Malaysia sekolah rendah;
2. menganalisis teks sastera yang dipilih menggunakan pendekatan struktural;
3. merangka %an&angan 'engajaran (arian berdasarkan teks sastera yang dipilih;
4. menghasilkan rakaman yang dapat dijadikan sebagai bahan bantu belajar; dan
. mengaplikasikan keterampilan berbahasa dalam penulisan esei.

NAMA PELAJAR :
SEMESTER : 0
A$+*"n Jnur* 2011
1) Tu2sn Pr/,e- 31004: 5,rn 6047
Tu2sn 1
Penu"*sn Ese* 30047
$agi merealisasikan hasrat Malaysia men&apai status negara maju" berdaya saing dan
teguh menjelang 2)2)" negara memerlukan modal insan yang mampu ber*ikiran kritis dan
kreati*" menyelesaikan masalah" berkeupayaan men&ipta peluang baharu" mempunyai daya
tahan serta berkebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran global yang sering
berubah. +uru perlu ber*ikiran kritis dan kreati* untuk menghasilkan pengajaran dan
pembelajaran yang berkesan. ,saha ini merupakan pemangkin bagi menyediakan murid
kita pada masa kini dan masa depan yang lebih men&abar dalam menangani arus
globalisasi. -alam mata pelajaran $ahasa Malaysia sekolah rendah aplikasi pengalaman
sastera dapat dilaksanakan dengan membuat perkaitan yang baharu antara idea"
pengalaman" teks dan perkataan. .elain itu" !emahiran $er*ikir /ras 0inggi (!$/0) dapat
disampaikan melalui pelbagai genre sastera seperti prosa moden" puisi moden dan puisi
tradisional.
1leh yang demikian" untuk melihat kriteria !emahiran $er*ikir /ras 0inggi (!$/0) dalam
teks $ahasa Malaysia .ekolah !ebangsaan" pelajar dikehendaki menyediakan satu
tugasan projek se&ara individu . -alam pelaksanaan projek ini" anda dikehendaki:

i. menghasilkan esei tentang kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran teks sastera
dalam mata pelajaran $ahasa Malaysia sekolah rendah;

ii. memilih satu bahan kesusasteraan Melayu dari genre puisi tradisional dalam buku teks
$ahasa Malaysia !..% .ekolah !ebangsaan dan menganalisis bahan tersebut
menggunakan pendekatan struktural; dan
iii. merangka sebuah %'( yang menggunakan kaedah dan teknik pengajaran dan
pembelajaran teks sastera yang sesuai mengikut puisi yang dipilih dengan menggunakan
!emahiran $er*ikir /ras 0inggi (!$/0).
Tu2sn 2
Perse$+%n Pu*s* Tr8*s*/n" 32047

Merakam persembahan puisi tradisional yang dilagukan dengan menggunakan puisi yang
dipilih agar dapat dijadikan bahan p2p !$/0.

D) Pn8un Pe"-snn Pr/,e-
1 0ugasan projek ini merupakan tugasan individu.
2. 0ugasan projek perlu ditaip mengikut kaedah penulisan ilmiah
3. %ujukan harus merangkumi lima sumber yang pelbagai.
#. /nda boleh bergerak se&ara kolaborati* untuk mengumpul data.
. 0ugasan projek hendaklah ditaip pada kertas sai3 /# 4) gm dengan menggunakan
font jenis /rial" sai3 11 dan langkau 1. baris.
5. %ujukan prosedur mengikut *ormat dan gaya /'/ (/meri&an 'sy&hologi&al
/sso&iation)
6. 0ugasan projek mestilah menunjukkan keaslian" kematangan dan bermutu ilmiah.
4. %ajah" jadual dan gambar hendaklah dilabelkan.
7. $orang maklum balas tugasan projek 8/9:$ disertakan sebagai muka depan kedua
1). 0ugasan projek mesti dihantar mengikut tarikh yang telah ditetapkan. 0ugasan yang
dihantar le;at tanpa sebab yang kukuh boleh menjejaskan gred tugasan projek
anda.
11. /malan plagiat tidak dibenarkan sama sekali. 9ika didapati berlaku amalan ini" kerja
kursus pelajar akan 8*22"-n.
12. Muka hadapan kerja kursus hendaklah dilengkapkan dengan maklumat yang berikut:
i <ama 'elajar
ii /ngka +iliran
iii <ombor !ad 'engenalan
iv !umpulan=,nit
v !od dan <ama !ursus
vi 0ajuk tugasan projek
vii <ama 'ensyarah !ursus
viii 0arikh (antar
E) Tu2sn #n2 +*- %rus $enun,u--n -r*!er*9-r*!er* +er*-u!:
1. >iputan isi kandungan yang menyeluruh" konsisten dan terperin&i.
2. $ukti-bukti" bahan-bahan dan petikan yang dapat menyokong hujah-hujah anda
hendaklah dikemukakan.
3. !eseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil kajian dan sokongan
ilmiah.
#. ?ormat dan organisasi penulisan perlu jelas dan koheren.
. 0ugasan projek harus menunjukkan ke*asihan bahasa serta kematangan hujah dalam
menterjemah maklumat se&ara kritikal dan analitikal.
:) Kr*!er* Pe$r-%n

0ugasan projek ini akan disemak berdasarkan kriteria pemarkahan tugasan projek ':.M'
(0ugasan $ertulis dan 'ersembahan)
-isediakan oleh" -isemak oleh"
(%1$:/( $:<0: M1(/M/-) (%/M>@ $:< /$,)
9abatan 'engajian Melayu" 'akar $idang (.MA)
:'+! 'erempuan Melayu" 9abatan 'engajian Melayu" .
:'+! 'erempuan Melayu.
-isahkan oleh !etua 9abatan"
(M1(-. %/?: $:< +(/B/>:)
!etua 9abatan 'engajian Melayu"
:'+! 'erempuan Melayu.
KRITERIA PEMARKA&AN TUGASAN PROJEK PISMP 3 TUGASAN 2 9 PERSEMBA&AN PUISI TRADISIONAL 9 2047
TAJUK PROGRAM: PISMP BM A$+*"n Jnur* 2011
SEMESTER: 0 AMBILAN JANUARI 2011
TAJUK KURSUS : BMM3163 GENRE KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BA&ASA MELAYU
As;e- 8*n*"* 1e$er"n2
20916 4
Se8er%n
1')0913 4
Lu"us
12)0910 4
G2"
()091 4
Se+u!n 8n
In!/ns*
.ebutan yang sangat
tepat.
:ntonasi yang sangat
lan&ar.
.ebutan yang tepat.
:ntonasi yang lan&ar.
.ebutan yang kurang
tepat.
:ntonasi yang kurang
lan&ar.
.ebutan yang tidak tepat.
:ntonasi yang tidak lan&ar.
Ke-u!n </-"
8n Ke"n=rn
Cokal disampaikan
dengan sangat mantap.
!elan&aran vokal yang
sangat jelas.
Cokal disampaikan
dengan mantap.
!elan&aran vokal yang
jelas.
Cokal disampaikan
dengan kurang mantap.
!elan&aran vokal yang
sangat jelas.
Cokal disampaikan
dengan tidak mantap.
!elan&aran vokal yang
tidak jelas.
G# 8n
Kre!*>*!*
+aya persembahan yang
sangat menarik.
'ersembahan yang
sangat kreati*.
+aya persembahan yang
menarik.
'ersembahan yang
kreati*.
+aya persembahan
yang kurang menarik.
'ersembahan yang
kurang kreati*.
+aya persembahan yang
tidak menarik.
'ersembahan yang tidak
kreati*.
KRITERIA PEMARKA&AN TUGASAN PROJEK PISMP 3 TUGASAN 19 PENULISAN ESEI9 0047
TAJUK PROGRAM: PISMP BM A$+*"n Jnur* 2011
SEMESTER: 0 AMBILAN Jnur* 2011
TAJUK KURSUS : BMM3163 GENRE KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BA&ASA MELAYU
As;e- 8*n*"*
SKALA
1e$er"n2
00 9 60 4
Ke;u,*n
6()2 9 62 4
Lu"us
61)2 9 '0 4
G2"
3()2 9 1 4
Men,?+
S/"n
.oalan tugasan se&ara
keseluruhannya dija;ab
pada tahap yang sangat
baik.
.oalan tugasan se&ara
keseluruhannya dija;ab pada
tahap yang baik.
.oalan tugasan se&ara
keseluruhannya dija;ab
pada tahap memuaskan.
.oalan tugasan hampir
tidak dija;ab.
Me$%$* Isu
'emikiran yang sangat
kritis dan asli.
!e*ahaman yang
menyeluruh tentang isu-
isu utama.
'emikiran yang kritis dan asli.
!e*ahaman yang sederhana
tentang isu-isu utama.
'emikiran yang agak kritis.
!e*ahaman yang tidak
men&ukupi tentang isu-isu
utama.
'emikiran yang kurang
kritis.
!e*ahaman minimum
tentang isu-isu utama.
An"*s*s
/nalisis yang tajam dan
ber*okus.
/da usaha untuk
menilai=berhujah=berbin&ang
tentang isu-isu utama.
/da analisis tetapi kurang
mendalam.
0iada atau sangat sedikit
usaha untuk menganalisis=
membin&angkan isu.
B=n@
Ru,u-n
Memilih=merujuk dan
mengguna pelbagai
ba&aan yang relevan
dan sesuai.
Menggunakan rujukan yang
sesuai untuk menyokong
idea=hujah.
$ukti bahan ba&aan terhad"
penggunaan ba&aan lemah.
%ujukan kurang konsisten.
.edikit atau tiada bukti
ba&aan.
%ujukan tidak tepat atau
tiada.
S!ru-!ur
Penu"*sn
.truktur esei
meningkatkan kualiti
penulisan se&ara
signi*ikan.
.truktur esei yang jelas. .truktur esei kurang jelas
dan kurang koheren.
'enulisan esei yang tidak
berstruktur.
B%s 8n
G#
Penu"*sn
0atabahasa dan ejaan
tepat.
+aya penulisan sangat
ber*okus dan jelas.
0atabahasa dan ejaan sesuai.
+aya penulisan baik.
!esilapan tatabahasa
dan=atau ejaan agak ketara.
+aya penulisan
memuaskan.
!esilapan tatabahasa
dan=atau ejaan sangat
ketara.
+aya penulisan terputus-
putus.