Anda di halaman 1dari 13

KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN

PSYCHIATRIC CASE CLERKING


Patients Biodata:
Name: ROSLI BIN KAMAL I/C No.: 650224-04-5019
Date of Bit!: 24-02-1965 Se": M A#e: 4$ Ra%e:M&LA'(
Re)i#io*: ISLAM Maita) Stat+,: B(-AN.
O%%+/atio*: K&R-A S&NDIRI
0e,e*t A11e,,: BA2( 3 1/2 4 B(KI2 DARA2 4 2AN-(N. K&LIN. 4 M&LAKA
2e)e/!o*e: 56/07: 0136811595
Name of Ne"t of Ki*:NOR A9LIN I/C No.: ::::::::::::::
Re)atio*,!i/: ANAK SA(DARA O%%+/atio*: K&R-A S&NDIRI
A11e,,: BA2( 3 1/2 4 B(KI2 DARA2 4 2AN-(N. K&LIN. 4 M&LAKA
A1mi,,io* Stat+,: ;o)+*ta<
2em/oa<
Com/+),o<
N+m=e of /e>io+, a1mi,,io* 5If a*<7: ::::::::::::::::::::

Re#i,tatio* N+m=e 5If a*<7: 62- 22089$
ADMISSION: DISCHARGE:
Date: 16/8/2009 Date: :::::::::
2ime: 15.12 2ime: :::::::::
BAHAGIAN 3
CARA KEMASUKAN.
Pesakit mendakwa datang ke wad dengan kereta dan dibawa oe! anak sa"dara beia"
dan diiringi oe! #ois
CHIE$ C%MP&AIN.
S!i'o#!renia
SE(ARAH PEN)AKI* KINI.
Pesakit mengaami gangg"an emosi.
Pesakit mengaami gangg"an tid"r seama 3 !ari.
Pesakit mengad" sesema seama + !ari.
SE(ARAH ,ARI PESAKI*.
Pesakit sedar akan a#a -ang berak" #ada dirin-a.
Pesakit mem#er.a-ai ba!awa beia" bernama seram#ang.
Pesakit sering terdengar s"ara !a"s berbisik dengan beia" semasa beia" sedang
bersendirian.
Pesakit mendakwa beia" dibawa ke /abatan #sikiatri oe! anak b"a!n-a.
Pesakit mengak" dirin-a mem#"n-ai #en-akit menta dan ingin ter"s tingga di
/abatan it" kerana mendakwa beia" tiada r"ma! agi dan beia" /"ga da#at makanan
serta tem#at tingga se.ara #er."ma.
Pesakit memberita!" ba!awa /ika dia dike"arkan dari#ada wad0 beia" tiada tem#at
"nt"k bergant"ng dan tiada tem#at "nt"k tingga .%e! it" beia" tidak ma!" ke"ar
dari wad.
ABI&I*) *% 1%RK.
Boe! meak"kan ker/a dengan baik dengan ara!an di daam wad.
Conto!2 3boe! a# me/a see#as !abis makan.
3boe! membant" sta44 di wad semasa bed making di wakt" #agi.
Pesakit mengik"t ara!an sta44 di %* sewakt" akti5iti di/aankan dan member
ker/asama s#en"!n-a.
S&EEP PA*ERN.
*idak mam#" "nt"k tid"r di wakt" maam.
Meng!ida#i insomnia seama 3 b"an -ang a".
APPE*I*E.
Pesakit memberita!" beia" makan mengik"t masa.
Beia" makan sedikit sa!a/a dan berasa k"rang berseera.
*eta#i t"b"! #esakit kei!atan berisi.
*%I&E* HABI*.
Pesakit mendakwa tidak mem#"n-ai masaa! daam #emb"angan "rin dan na/is.
$AMI&) HIS*%R).
A-a! #esakit tidak #erna! ber/"m#a dengan #esakit
Pesakit mendakwa tidak mengenai a-a!n-a dan diberita!" a-a!n-a meningga
sewakt" beia" masi! be"m a!ir agi.
Pesakit mendakwa tidak mengenai ib"n-a kerana diberita!" ib"n-a tea! meningga
sewakt" beia" masi! ke.i agi.
Pesakit mer"#akan anak t"ngga dan masi! b"/ang !ingga kini.
SE(ARAH PERIBA,I
C!id!ood 2akti4 dan seorang -ang #eriang.
Ne"roti. 6 !eat! 2"nknown
#robem in .!id!ood
S.!oo 2Sk kam#ong geam dan SMK seri tan/"ng.
A.ademi. re.ords 2#esakit bea/ar sam#ai tingkatan 3 dan !an-a mengambi
#e#eriksaan PMR
A.ti5ities 2#esakit mendakwa beia" mewakii sekoa! daam
#ertandingan se#ak takraw bawa! 7+ dan 78
1ork re.ords 2#esakit #erna! beker/a sebagai
o Peker/a kiang roti
o Bartender
o 1aiter di ko#era ."b
o Peker/a kiang ko#ek ka-" baak.
o Pea-an restoran.
Reason 4or .!anges 2ingin men."ba ker/a -ang bar".
Marriage 2ni
Smoking9drinking9dr"g 2#esakit mer"#akan #erokok akti4.
Pesakit mer"#akan bekas #emin"m arak.
Arak -ang biasa dimin"m iaa! Carsberg dan sto"t.
GENERAL APPEARANCE.
Seorang eaki berbangsa mea-" -ang ber"m"r :3 ta!"n.
Mer"#akan seorang -ang #endiam dan mem#"n-ai sai' badan -ang seder!ana dan
berbadan tega#.
Beramb"t #endek dan mem#"n-ai misai serta k"mis.
Pesakit mem#"n-ai keak"an -ang baik dan memberikan ker/asama -ang baik
se#an/ang berada di wad.
Kadangkaa #esakit s"ka mera#" #ada sta44 dan mengak" ba!awa ba!awa dirin-a
seorang #engik"t A)AH PIN.
*A&K
Beia" 4asi! berba!asa mea-".
(awa#an -ang diberikan ree5an dengan soaan -ang diberikan.
Ber4ikiran baik serta da#at berkom"niksai dengan baik.
Pesakit mem#"n-ai 4ig!t o4 idea.
Pesakit kadang3kadang mengaami t!o"g!t bo.k
Neoogism2-es. 2#erkataan seram#ang.
Press"re o4 s#ee.! 2no.
&ooseness o4 asso.iation 2no
Cir."mstanit- 2no
M%%,S
Pesakit mer"#akan seorang -ang tenang.
Pesakit mengaami ent!-mi. mood;tiada mood gembira ata" sedi!<
*H%UGH* C%N*EN*.
Pesakit mengaami de"si.
Pesakit begit" taks"b dengan A)AH PIN.
Pesakit mengaami !a"sinasi dimana beia" mendengar s"ara !a"s memberikan
beia" nama seram#ang.
%bsession 2a-a! #in
S"i.ida t!o"g!t2no
%REN*A*I%N.
Pesakit ta!" dimana dia berada.
Pesakit boe! be'akan siang dan maam.
Pesakit mengingati nama ib"n-a.
MEM%R).
Pesakit boe! mengingati nama #esakit ain dan /"ga #erawat;8min"te memor- test<
IN$%RMA*I%N 6 =%CABU&AR). 2Good0beia" mem#"n-ai ban-ak #engeta!"an
am0beia" ta!" nama #erdana menteri.
A**EN*I%N 6 C%NCEN*RARI%N. 2Good.
(U,GEMEN*. 2Good.
INSIGH*. 2Good 0#esakit mem#"n-ai kesedaran diri.
BEHA=I%UR. 2Restessness0#esakit sentiasa ber/aan mengeiingi
wad.
AGGRESSI=E. 2No
SE&$ HARM. 2*iada niat "nt"k .ederakan diri.
H%MICI,A& 2*iada niat "nt"k b"n"! orang.
1I*H,RA1 2Senang dengan #esakit ain.
PEMERIKSAAN FIZIKAL.
GENERA& 2tem#3 23>.e.i"s.
2#"se rate 2?@
2res# rate 2+@
2bood #ress"re277@9?@
CAR,I%=ASKU&AR S)S*EM.
o ,"a r!-t!m no m"rm"r.
o A#eA beat2+@
RESPIRA*%R) S)S*EMS.
o &"ng .ear
o No kre#itasi
AB,%MEN
o So4t 0no tender.
o *iada #ar"t #embeda!an.
o *iada "ka.
IN=ES*IGASI.
$BC 2"nt"k mengawa #asti kom#osisi dara!.
Urin ,r"g *oeran.e 2"nt"k mei!at samada #esakit mengambi dada! B tidak.
BUSE 2mei!at kand"ngan "rea daam dara! serta 4"ngsi gin/a.
RA1A*AN.
Pastikan #esakit sentiasa berada daam keadaan seesa .
*enangkan #esakit
3(ika #esakit aggressi5e0ik"ti #erkembangan #esakit dan berikan IM
!ao#erido 7@mg stat.
Pengambian 5ita sign se.ara r"tin.
Berikan rawatan /ika #esakit meng!ida#i #en-akit.
3.onto!2demam.sesema.
Pemer!atian tingka! ak" #esakit daam wad.
UBA*3UBA*AN.
IM Hao#erido7@mg PRN.
*ab Artane : mg tds.
*ab Ris#eridone 7mg B,
*ab &ora'e#am 7 mg *,S9PRN.
(AGAAN KE(URURA1A*AN.
Membina se4 esteem #esakit;A,& di %*<
Mew"/"dkan s"asana wad -ang !armoni.
Memberi #emakanan seimbang0si!at 6 berk!asiat.
Pen/agaan kebersi!an diri #esakit.
Pemanta"an tingka! ak" #esakit0keadaan tid"r 6seera makan.
Mengadakan kom"nikasi tra#e"tik 6 #sikotera#i se.ara ka"nseing.
LAPORAN REFLEKTIF.
Pada + !arib"an Se#tember +@7@ 0berm"aa! #enem#atan kami di wad 'amr"d 0wad
#sikiatri Hos#ita *"ank" (aa4ar Seremban . Penem#atan kinika ini mei#"ti 3 ba!agian iait"
wad 'amr"d;wad #sikiatri eaki<0"nit .ara #"i! ker/a Bo.."#ationa t!era#!- dan di "nit
kinik #sikiatri.
Penem#atan #ertama sa-a adaa! di wad 'amr"d iait" wad #sikiatri eaki.,i wad 0
sa-a da#at mei!at keadaan sebenar daam wad dan keadaan sebenar #esakit
#sikiatri.,engan berada di wad 0 kita da#at i!at #ebagai #erangai3#erangai #esakit -ang
dimana seama ini !an-a kita bea/ar di keas se.ara teori.,imana ini men/adikan
#embea/aran kita ebi! e44ekti4.Seain it" sa-a /"ga da#at mei!at #esakit -ang aggresi4 dan
#engendaian #esakit -ang aggresi4.Seain it"0sa-a /"ga da#at men-ertai akti5iti -ang
dian/"rkan "nt"k #esakit #sikiatri oe! sta44 dan #eati!..onto!n-a indoor game0dimana #ada
masa ini0 #esakit bermain .at"r bersama dengan sta44.Seain it"0sa-a /"ga da#at i!at r"#a
sebenar "bat3"batan anti3#sikosis -ang dimana seama ini sa-a !an-a mengenai "bat terseb"t
se.ara nama dan dos sa!a/a.Conto!n-a *ab Ris#eridone dan *ab Hao#erido.Cara
#engg"naan e.t /"ga tea! di#ea/ari waa"#"n sa-a tidak ber#e"ang "nt"k mei!at keadaan
sebenar sewakt" #rosed"r di/aankan.
Penem#atan ked"a sa-a adaa! di "nit .ara #"i! ker/aBo.."#ationa t!era#!- .Unit
ini memainkan #erana #enting dimana kita membant" #esakit3#esakit #sikiatri "nt"k
meak"kan akti5iti !arian beia".Conto!n-a a#a -ang tea! sa-a i!at0Sta443sta44 disini
meati! #esakit "nt"k meak"kan akti5iti se#erti men.".i #inggan0membant" daam
memasak0men-a#" dan ain3ain agi. Seain it" 0"nit ini /"ga meati! #esakit "nt"k
beker/a0ati!an beker/a -ang biasa di/aankan di "nit ini iaa! berkeb"n0memasak dan
berniaga .
,isini 0sa-a dan rakan3rakan membant" daam akti5iti3akti5iti berkeb"n dan
memasak.*anaman -ang ditanam disini iaa! ada !i/a"0bendi 0ka.ang boto0ter"ng dan ain3
ain agi .Sa-a dan rakan3rakan sa-a membant" daam akti5iti meng"ti# !asi tanaman.Hasi
tanaman -ang dik"ti# akan di/"a Bdi/adikan ba!an masakan.Masakan tadi akan di/"a di
"ar "nit kinik dimana ta#ak #erniagaaan tea! disediakan.
Penem#atan sa-a -ang terak!ir iaa! di kinik #sikiatri.,isini0ban-ak -ang tea! sa-a
#ea/ari.Unit ini menga/ar sa-a "nt"k mengena #asti rawatan3rawatan -ang diberikan ke#ada
#esakit .Sa-a /"ga da#at mei!at dan mengena#asti s"ntikan -ang diberikan ke#ada
#esakit.Antara s"ntikan -ang diberikan iaa! s"ntikan Mode.ate0$"anAo dan ain3ain
agi.Unit ini /"ga men-im#an 4ai34ai #esakit "nt"k rawatan s"s"an #esakit.Unit ini tea!
diberi tangg"ng/awab "nt"k #rogram awatan di r"ma! dimana #esakit3#esakit tea!
dikena#asti.,aam #rogram ini0sta44 t"r"t akan meniai keadaan #esakit 0membekakan
"batan dan t"r"t meak"kan s"ntikan ke#ada #esakit.
Sa-a berasa s"ngg"! gembira da#at berada di "nit #sikiatri0ban-ak -ang da#at sa-a
#ea/ari0samada dari#ada a/aran -ang disam#aikan oe! sta44 Bse.ara #engaaman.,engan
bant"an 6t"n/"k a/ar kakitangan di "nit #sikiatri Hos#ita *"ank" (a4aar0 ini meberikan sa-a
#engeta!"an -ang ebi! ban-ak mengenai masaa!3masaa! daam !a -ang berkaitan dengan
#sikiatri.