Anda di halaman 1dari 6

P R I O P E N J E

S A O P T E N J E
FIRST RELEASE
PROMET I VEZE
TRANSPORT AND COMMUNICATION
Obavezno/obvezno navedite izvor podataka
Obliged to notify data source
GODINA / YEAR: 1 SARAJEVO, 10.03.2006 BROJ / NUMBER:1
INDEKSI - CESTOVNI, GRADSKI, ELJEZNIKI I POTANSKO - TELEFONSKI PROMET /
I NDI CES - ROAD, URBAN, RAI LWAY TRANSPORT AND TELECOMUNI CATI ON SERVI CES
2003 2004 2005
2002 2003 2004
A. CESTOVNI I GRADSKI SAOBRAAJ / ROAD AND URBAN TRANSPORT
Preeni kilometri vozila 125,0 173,2 132,28 Vehicle-kilometers covered
Prevezeno tona robe 90,7 163,5 231,49 Tons of goods transported
Tonski kilometri 103,4 205,3 109,66 Metric tons kilometers
Preeni kilometri vozila 106,0 110,9 102,2 Vehicle-kilometers covered
Prevezeni putnici 93,2 63,2 178,8 Passenger transported
Putniki kilometri 99,9 108,4 144,5 Passenger-kilometers
Preeni kilometri vozila 100,0 106,4 96,6 Vehicle-kilometers covered
Prevezeni putnici 98,7 101,5 96,6 Passenger transported
GRADSKO - PRIGRADSKI PROMET/ URBAN - SUBURBAN TRANSPORT
PRIJEVOZ PUTNIKA / PASSENGER TRANSPORT
PRIJEVOZ ROBE / GOODS TRANSPORT
2
- nastavak / continued -
2003 2004 2005
2002 2003 2004
B.ELJEZNIKI PROMET/RAI LWAY TRANSPORT
Prevezeno tona robe 101,7 134,2 159,0 Tons of goods transported
Tonski kilometri 102,8 196,9 185,1 Metric tons kilometers
Prevezeni putnici 97 96,3 105,3 Passenger transported
Putniki kilometri 102,6 96,6 94,2 Passenger-kilometers
Pismonosne poiljke 108,2 97,5 109,3 Number of letters
Paketske poiljke 99,9 118,5 146,6 Number of parcels
Telefonski razgovori 105,3 98,5 72,4 Telephone calls
Mobilni telefon. razgovori 126 182,5 52,2 Cell phone calls
PRIJEVOZ PUTNIKA / PASSENGER TRANSPORT
C. POTANSKO - TELEFONSKI PROMET / POSTAL AND COMMUNI CATI ON SERVI CES
PRIJEVOZ ROBE / GOODS TRANSPORT
Nivo obrade: Bosna i Hercegovina
DRUMSKI, GRADSKI, ELJEZNIKI I POTANSKO - TELEFONSKI SAOBRAAJ /
ROAD, URBAN, RAILWAY TRANSPORT AND TELECOMUNICATION SERVICES
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.
2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005
A. DRUMSKI I GRADSKI SAOBRAAJ / ROAD AND URBAN TRANSPORT
PRIJEVOZ ROBE/GOODS TRANSPORT
Preeni kilometri vozila, u 000 17.658 4.927 6.370 7.411 7.399 7.559 4.474 4.958 4.913 4.884 5.126 4.772 80.452 Vehicle-kilometers covered,in thous.
Prevezeno tona robe, u 000 368 338 333 418 497 509 493 546 426 562 551 530 5.571 Tons of goods transported, in thous.
Tonski kilometri, u 000 39.537 40.978 51.329 58.259 57.796 62.580 39.867 42.092 41.956 59.206 59.038 55.085 607.723 Metric tons kilometers, in thous.
PRIJEVOZ PUTNIKA/PASSENGER TRANSPORT
Preeni kilometri vozila, u 000 6.375 6.034 6.647 6.462 6.758 6.731 5.347 5.441 4.081 3.973 3.821 3.823 65.493 Vehicle-kilometers covered,in thous.
Prevezeni putnici, u 000 1.833 1.901 2.078 2.085 2.157 2.055 1.776 1.661 1.457 1.647 1.659 1.409 21.718 Passenger transported,in thousands
Putniki kilometri, u 000 120.182 104.050 122.680 123.204 136.358 135.192 117.080 107.387 84.454 86.421 76.161 74.160 1.287.329 Passenger-kilometers,in thousands
GRADSKO - PRIGRADSKI SAOBRAAJ/URBAN-SUBURBAN TRANSPORT
Preeni kilometri vozila, u 000 4.903 5.007 5.634 5.529 5.753 5.544 2.848 2.956 4.178 3.991 3.892 4.071 54.306 Vehicle-kilometers covered,in thous.
Prevezeni putnici, u 000 17.507 18.531 18.944 18.226 19.016 17.962 15.142 14.153 17.640 18.018 19.027 18.833 212.999 Passenger transported,in thousands
Ukupno/
Total
Izvor podataka:Federalni zavod za statistiku i Republiki zavod za statistiku Republike Srpske
Nivo obrade: Bosna i Hercegovina
B.ELJEZNIKI SAOBRAAJ / RAILWAY TRANSPORT
PRIJEVOZ ROBE/GOODS TRANSPORT
Prevezeno tona robe, u 000 878 1.184 1.010 1.106 1.132 1.139 507 517 560 557 609 606 9.805 Tons of goods transported, in thous.
Tonski kilometri, u milionima 89 59 98 101 112 115 63 55 45 54 65 67 923 Metric tons kilometers, in millions
PRIJEVOZ PUTNIKA/PASSENGER TRANSPORT
Prevezeni putnici, u 000 75 83 89 75 96 99 27 28 26 23 28 32 681 Passenger transported,in thousands
Putniki kilometri, u milionima 4 4 4 3 5 4 2 1 1 0 1 1 30 Passenger-kilometers, in millions
C. POTANSKO - TELEFONSKI SAOBRAAJ / POSTAL AND COMMUNICATION SERVICES
Pismonosne poiljke, u 000 4.395 5.005 5.433 5.314 5.030 5.031 3.965 4.028 4.327 4.442 4.261 5.178 56.409 Number of letters, in thousands
Paketske poiljke, u 000 26 32 32 29 35 29 19 24 48 45 47 58 424 Number of parcels, in thousands
Telefonski razgovori, u mil. impulsa 723 645 738 728 779 755 530 512 478 503 0 0 6.391 Telephone calls, in milion impulses
Mobilni telefon. razgovori, u 000 min. 15.542 13.997 17.182 16.594 19.109 19.953 20.725 20.318 20.272 20.287 19.664 21.178 224.821 Cell phone calls, in 000 minutes
Izvor podataka:Federalni zavod za statistiku i Republiki zavod za statistiku Republike Srpske
5
PRIJEVOZ I VEZE


Metodoloka objanjenja

Podaci o cestovnom i eljeznikom prometu
dobiveni su obradom mjesenih statistikih
izvjea, koja su entitetski statistiki zavodi
prikupili od poduzea i drugih poslovnih
subjekata koji se bave prijevozom putnika i robe
(tereta) u unutranjem i meunarodnom
prijevozu.

Za eljezniki prijevoz u ovom priopenju su
raspoloivi slijedei pokazatelji: broj prevezenih
putnika, tone prevezene robe (tereta) i broj
putnikih i tonskih kilometara. Za cestovni
prijevoz, pored naprijed navedenih pokazatelja,
raspoloivi su i podaci o preenim kilometrima
vozila .

U cestovnom prijevozu nije obuhvaen prijevoz
putnika i robe koji, svojim prijevoznim
sredstvima, poduzea obavljaju za vlastite
potrebe (interni transport) .

Pod pojmom prijevoz u prometu, podrazumijeva
se kretanje putnika ili tereta od jednog mjesta
(mjesto ukrcaja) do drugog mjesta (mjesto
iskrcaja) i predstavlja mjeru aktivnosti
prijevoznih poduzea.

Putniki kilometar je izraunata jedinica mjere
koja uslovno predstavlja prijevoz 1 putnika na
udaljenosti od 1 kilometra. Pokazatelj - putniki
kilometar je kompleksan pokazatelj koji je
izraunat i dostavljen od strane poduzea
izvjetajnih jedinica. Ovaj pokazatelj iskazuje
agregiranu jedinicu mjere broja prevezenih
putnika u odnosu na preenu dionicu puta. Radi
se o mjeri fizikog obujma prijevoza i pokazatelj
je rentabilnosti rada prijevoznog poduzea.
Na isti nain, tonski kilometar je jedinica mjere
koja predstavlja prijevoz 1 tone robe na
udaljenosti od 1 kilometra.

Gradski prijevoz predstavljen je podacima o
preenim kilometrima vozila i prevezenim
putnicima na odreenim gradskim linijama sa
fiksiranim postajama i utvrenim voznim redom.
Podacima je obuhvaen prijevoz putnika koji se
obavlja gradskim autobusima, tramvajima i
trolejbusima. U Republici Srpskoj ne postoje
tramvajske i trolejbuske linije.
TRANSPORT AND COMMUNICATIONSNotes on Methodlogy

Data on Road and Railway transport were
obtained by processing monthly statistical data
from surveys conducted by the Statistical Offices
at the Entity level. The reporting units for these
surveys are enterprises and other business
subjects engaged in domestic and international
transport of passengers and goods.

For the Railway transport the following
indicators can be obtained from this Release:
number of transported passengers, freight (tons
of transported goods), and the passenger and
tons of goods/kilometre. The data on Road
transport also includes the indicator of vehicle-
kilometers covered.

Road transport data excludes the transport of
passengers and goods undertaken by the
business entities for their own needs and by their
own means (Internal transport).

Under the term of transport we mean the
movement of the passengers and goods from
point one (place of loading) to the point two
(place of unloading), which represents the
measurement of the activities done by the
enterprises engaged in transport.
Passenger kilometer is an indicator that
represents the transport of 1 passenger at the
distance of 1 kilometer. It is a complex indicator
calculated and delivered by enterprises-
Reporting units.It represents the relation
between the aggregated number of transported
passengers and the number of kilometers
covered. It is a measure of physical quantity of
transport and it is an indicator of enterprises
work rentability.
In the same way, by ton/kilometre we meen the
transport of 1 ton of goods at the distance of 1
kilometre.

Data on Urban/suburban transport is
represented by the indicators of kilometres
covered and passenger transported on given city
lines with fixed stations and ittinerar. It includes
the data on passenger transport by city busses,
trams and trolley. In the Republika Srpska
there are no tram and trolley lines.Oblast telekomunikacija u priopenju je
predstavljena osnovnim pokazateljima o
potanskom i telefonskom prometu, a ulazni
podaci dobiveni su na temelju mjesenih
izvjea poduzea registriranih za tu djelatnost.
Podaci za pismonosne i paketne poiljke u
unutranjem i meunarodnom prometu sadre
transfere: pisama, preporuenih poiljki,
vrijednosnih pisama i paketa primljenih za
otpremu i prispjelih za dostavu i isporuku, bez
tranzita, a ukljuena je i otprema asopisa i tiska
upuena pretplatnicima.

Podaci o mobilnim telefonima razgovori
odnose se na Federaciju BiH. Republiki zavod
za statistiku Republike Srpske jo uvijek ne
prikuplja podatke o mobilnoj telefoniji. Isto tako
ovo priopenje ne sadrava podatke o
obavljenim telefonskim razgovorima za studeni i
prosinac zbog promjene naina obrauna trajanja
razgovora od strane Telecoma, naime razgovori
su ranije izraavani u impulsima a od oktobra
2005.godine se izraavaju u minutama
razgovora.The area of telecommunications is covered by
basic indicators on postal and phone traffic for
which the input data are based on monthly
reports delievered by enterprises registered for
these activities.
The data on number of letters and parcels in
domestic and international transport comprise:
letters, special letters, letters of value,and
deliverable parcels including the delivery of
subscribed magasines and newspapers,
excluding the transit.


The data on mobile phone calls refers only to the
teritory of Federation of B&H, since the
Statistical Institute of Republika Srpska still
does not collect those data. Also this Release
thas not contain the data on dialled and recieved
phone calls for the months of November and
December due to the fact that the operators have
changed their calculation units (they have
changed impulses into minutes of conversation),
which have made the aggregation imposibile.

.Izdaje i tampa/tiska: Agencija za statistiku BiH, Sarajevo, Zelenih beretki 26
Published and printed by Agency for Statistics of BiH, Sarajevo, Zelenih beretki 26

Telefon: +387 33 22 06 26,
Fax: +387 33 22 06 22,
E-mail: bhas@bhas.ba
Phone: +387 33 22 06 26
Fax: +387 33 22 06 22
E-mail: bhas@bhas.ba

Saoptenje /priopenje sastavila: Rubina Deli
Prepared by : Ms Rubina Deli

Odgovora: Zdenko Milinovi, ravnatelj/direktor
Authorized: Zdenko Milinovi, director

Tira: 200
Circulation: 200

Periodika izlaenja: kavrtalno
Periodicity: quarterly

Podaci iz ovog saoptenja/priopenja objavljuju se i na internetu
Data of First Release are also published on the internet.

Internetska stranica: www.bhas.ba
Web site: www.bhas.ba