Anda di halaman 1dari 27

1.

0 Pengenalan
Kajian ini membincangkan aspek kajian teks sastera klasik melayu iaitu Hikayat
Raja Pasai. Teks ini dikatakan sebuah kitab sastera sejarah Melayu yang tertua yang
pernah dihasilkan di alam Melayu sebelum munculnya Sejarah Melayu. Tidak
keterlaluan jika dikatakan bahawa hikayat inilah yang pertama menghasilkan gaya
sastera Melayu yang tersendiri, kemudiannya diikuti pula oleh karya sastera yang
lain. usteru, Hikayat Raja Pasai, sememangnya mendapat tempat tersendiri di
kalangan para pengkaji sastera yang mengundang untuk mengkajinya. !i antara
sarjana "arat yang pernah memilih teks ini sebagai bahan kajian mereka ialah R.
Rool#ink, R.$. %instedt, H. Hill, dan &.Teuw. 'amun kebanyakan perbincangan
sarjana ini hanya tertumpu kepada aspek persejarahan dan perbandingan teks.
!alam kajian mereka, yang menarik perhatian ialah soal(soal persamaan dan
perbe)aan antara Sejarah Melayu dengan Hikayat Raja Pasai dari sudut isi
kandungannya.Perbincangan beliau, membawa kepada kesimpulannya bahawa teks
ini lebih baik dianggap sebagai hikayat yang bersi*at romantis. Memang tidak
dina*ikan bahawa ada persamaan antara Hikayat Raja Pasai dengan Sejarah
Melayu di mana cerita raja(raja Pasai yang terdapat dalam teks ini sama seperti teks
Sejarah Melayu. +erita(cerita ini mengandungi tiga persoalan iaitu asal usul, jurai
geneologi raja Pasai dan sejarah pembukaan negeri, kedatangan ,slam dan
peristiwa yang berlaku semasa dalam pemerintahan kesultanan Pasai. $leh itu,
terbitnya buku ini, perbincangan dalam bab pertama adalah mengenai sejarah
perkembangan tradisi lisan dan tulisan dalam kesusasteraan Melayu.
Kesimpulannya, kajian sesuatu teks klasik dapat mendekatkan kita dengan
karya(karya )aman dahulu. Mungkin pada masa kini bukan ramai masyarakat yang
cakna mengenai karya klasik. Sebagai guru, kita harus memartabatkan karya(karya
melayu tanah air dan memperkenalkan karya tersebut kepada generasi muda pada
masa hadapan.
2.0Kajian Teks
Hikayat Raja-Raja
Pasai
(Rujuk Lampiran)
2.1 Kajian Mengenai Strategi Pemerengganan
Pemerengganan karangan mungkin kelihatan sebagai suatu perkara yang
mudah tetapi perkara ini tidak harus dipandang ringan. Semua orang tahu bahawa
pendahuluan, setiap isi dan penutup harus ditempatkan di perenggan(perenggan
yang berbe)a. %alau bagaimanapun pemerengganan karangan meliputi kemahiran
yang lebih daripada itu. Pelajar harus bijak dalam menyusun isi(isi mengikut urutan
kepentingan dan logiknya. Pemerengganan isi harus bergerak daripada yang paling
penting kepada yang kurang penting.
Pemerengganan menjadi lebih kompleks dalam karangan(karangan tertentu.
Sebagai contoh sebuah surat kiriman mempunyai perenggan pembuka surat,
pengenalan, jambatan, pendahuluan, isi(isi, penutup isi dan penutup surat.
Kekompleksan yang sama juga dapat diperhatikan dalam karangan ulasan dan
rencana. Para pelajar perlu memahami peranan dan kandungan yang perlu
dimuatkan di dalam setiap perenggan tersebut.
Kesimpulannya bolehlah dikatakan bahawa penulisan karangan merupakan
satu tugasan yang memerlukan pelbagai kemahiran. Pendek kata tidak ada satu
kemahiran atau aspek khusus yang boleh menjamin kecemerlangan sesebuah
karangan. Sebaliknya kecemerlangan karangan bergantung kepada perancangan
yang teliti serta pengabungjalinan pelbagai kebolehan dankemahiran.
&nalisi kajian strategi pemerengganan Hikayat Raja Pasai dibuat melalui tiga
perenggan utama iaitu perenggan pengenalan, pengembang dan penutup. Ketiga(
tiga perenggan ini amat penting bagi memastikan cerita yang akan disampaikan
dapat di*ahami oleh pembaca dengan baik. Tambahan lagi, cerita hikayat
merupakan sebuah kisah )aman dahulu yang mungkin membosankan pembaca
tetapi sekiranya isi yang ingin disampaikan dapat disusun dengan baik tidak mustahil
cerita ini mampu menarik ramai pembaca untuk membacanya.
Perenggan Pengenalan
Perenggan pengenalan mempunyai *ungsi tarikan yang penting kerana ia akan
menentukan sama ada pembaca berminat untuk meneruskan pembacaan atau
tidak. Selain itu perenggan pengenalan mesti menggambarkan tajuk karangan dan
pernyataan penulis tentang tujuan penulisannya. Pengenalan yang menarik akan
mengundang minat pembaca untuk menelaah karangan sehingga tamat. ,si
perenggan pemulaan bertujuan mengutarakan aspek pokok perbincangan dan
memberi latar belakang penting tentang tajuk yang ditulis. Manakala pengenalan
yang lemah dan membosankan akan memudarkan minat pembaca dan sekali gus
menunjukkan kegagalan seseorang pengarang. Perenggan pengenalan dapat dibina
melalui teknik(teknik berikut, iaitu-
i. Kutipan, peribahasa, anekdot
ii. Pendapat atau pernyataan seseorang tokoh
iii. Menyatakan maksud dan tujuan penulisan
i#. Mengemukakan pertanyaan
#. +atatan pengalaman peribadi
!nt!" Perenggan Pengenalan #er$asarkan Hikayat Raja Pasai
Hikayat Raja Pasai bermula dengan kisah dua orang raja yang bersaudara, iaitu
Raja &hmad dan Raja Muhammad. Pada awalnya, mereka ingin membuka
negeri di Samarlangga. Ketika menebas hutan untuk membuka negeri, Raja
Muhammad telah menemui seorang kanak(kanak perempuan dari sebuah pokok
buluh. .alu dia mengambil kanak(kanak itu, dan menjadikannya sebagai anaknya
sendiri. Kanak(kanak itu dinamakan Puteri "etung. Raja &hmad pula mendapat
seorang anak lelaki yang dijaga oleh seekor gajah. &nak lelaki itu dinamakan
Merah /ajah. Setelah dewasa, Puteri "etung dan Merah /ajah dinikahkan.
Mereka mendapat dua orang anak lelaki yang diberi nama Merah Silau dan
Merah Hasum.
Teknik yang telah digunakan dalam perenggan di atas ialah teknik kutipan
iaitu dapatan yang telah dikumpul oleh penulis mengenai cerita hikayat tersebut. ,a
dapat dilihat melalui ayat, Hikayat Raja Pasai bermula dengan kisah dua orang raja
yang bersaudara, iaitu Raja &hmad dan Raja Muhammad. !i sini kita dapat lihat
bahawa penulis ingin memulakan cerita dengan memberitahu pembaca mengenai
siapakah hikayat yang sedang mereka baca ini ditujukan.
Selain itu, penulis juga telah memperkenalkan negeri yang raja(raja tersebut
baru buka dan menemui bayi. Mereka telah mengambil bayi tersebut untuk dijadikan
anak angkat mereka. +ontohnya, 0Pada awalnya, mereka ingin membuka negeri di
Samarlangga. Ketika menebas hutan untuk membuka negeri, Raja Muhammad telah
menemui seorang kanak(kanak perempuan dari sebuah pokok buluh. .alu dia
mengambil kanak(kanak itu, dan menjadikannya sebagai anaknya sendiri. Kanak(
kanak itu dinamakan Puteri "etung. Raja &hmad pula mendapat seorang anak lelaki
yang dijaga oleh seekor gajah. &nak lelaki itu dinamakan Merah /ajah.1 Melalui
penerangan ini saya dapati penulis telah meringkaskan keseluruhannya cerita
mengenai kewujudan anak(anak mereka sehinggalah dengan memperkenalkan
watak lain pula iaitu Merah Silau dan Merah Hasum.
!engan wujudnya, watak tersebut pembaca akan tertanya(tanya siapakah
mereka dan apakah kaitannya dengan Hikayat Raja Pasai. $leh itu, pembaca
haruslah meneruskan pembacaannya dengan helaian berikutnya untuk mengetahui
cerita selanjutnya. !engan ini, saya dapati penulis telah berjaya menarik minat
pembaca untuk mengetaui apa yang akan berlaku seterusnya.
Rumusannya, perenggan pengenalan amat penting bagi memastikan tujuan
utama hikayat ini ditulis supaya pembaca akan lebih tertanya(tanya dan ingin
mengetahui isi seterusnya. Selalunya, perenggan ini tidaklah terlalu panjang dan
terlalu pendek kerana jika terlalu pendek isi yang ingin disampaikan tidak
disampaikn sepenuhnya. Pembaca selalunya akan menilai sebuah cerita melalui
pengenalannya. ika pengenalan sudah hambar sudah pasti pembaca tidak
berminat untuk meneruskan pembacaan.
Perenggan Pengem%ang& #a$an Karangan
Perenggan pengembang bertujuan menjelaskan pokok perbincangan yang
sebelumnya telah dinyatakan dalam perenggan permulaan. Perenggan pengembang
ber*ungsi sebagai-
i. mengemukakan inti persoalan
ii. memberi ilustrasi dan contoh
iii. menjelaskan hal yang akan dibicarakan pada perenggan berikutnya
i#. meringkas atau mengejapkan isi perenggan sebelumnya
#. mempersiapkan dasar atau landasan bagi kesimpulan
Sehubungan peranan tersebut, perenggan pengembang yang bermutu harus
mengandungi ciri(ciri berikut, iaitu-
i. &yat topik yang berkait langsung dengan pernyataan tesis 2ayat tesis3.
ii. Mengandungi bukti yang sahih seperti *akta, contoh, deskripsi *i)ikal dan
pengalaman sendiri.
iii. Menggandingkan maklumat lama dan maklumat baharu.
i#. Mengandungi ayat penyangga yang memberi penerangan dan gambaran
tentang ayat topik dalam sesebuah perenggan.
#. Mengandungi kesinambungan idea antara perenggan dengan perenggan
dan ayat dengan ayat.
Perengan pengembangan amat penting dalam sesebuah hikayat dan cerita
kerana melalui perenggan ini banyak maklumat penting yang ingin disampaikan
kepada pembaca dapat diberitahu. Sebagaimana dalam Hikayat Raja Pasai di mana
penulis ingin memberitahu mengenai ke)aliman seorang raja yang sanggup
membunuh keluarga sendiri untuk membalas dendam dan kepentingan peribadi. Hal
ini dapat dilihat dalam petikan di bawah.
Perenggan di atas, jelas sekali ke)aliman yang dilakukan oleh Merah /ajah
yang sanggup melakukan apa sahaja termasuk membunuh isterinya bagi
mendapatkan uban emas. !alam perenggan tersebut juga penulis telah
meringkaskan cerita dengan memberitahu bahawa Raja Muhammad juga telah
membunuh Merah Raja kerana terlalu marah mengenai kematian anaknya. Setelah
kejadian itu, Raja &hmad pula melancarkan perang terhadap Raja Muhammad
sehingga menyebabkan kedua(dua raja tersebut menemu ajal. !alam satu
perenggan sahaja pembaca telah mengetahui sebab kematian meraka semua. !i
sebabkan dendam dan ketamakan harta, seorang raja sanggup membunuh ahli
keluarga sendiri.
Teknik Menulis Perenggan
Terdapat pelbagai teknik menulis perenggan bergantung kepada jenis dan moti*
karangan. Perhatikan teknik(teknik perenggan berikut yang telah diaplikasikan ketika
penulis menulis Hikayat Raja Pasai tersebut.
Pada suatu hari, Merah /ajah melihat sehelai rambut Puteri "etung yang
berwarna emas. !ia meminta untuk mencabut rambut itu dari Puteri "etung tetapi
Puteri "etung tidak mengi)inkannya. 'amun demikian, Merah /ajah tetap
mencabut rambut itu ketika Puteri "etung sedang tidur. &kibat daripada perbuatan
itu, keluarlah darah putih dari kepala Puteri "etung kemudian beliau meninggal
dunia. &pabila diketahui oleh Raja Muhammad, baginda sangat marah lalu
membunuh Merah /ajah. &pabila Raja &hmad mengetahui bahawa anaknya
dibunuh, baginda terus melancarkan perang terhadap Raja Muhammad.
&khirnya, kedua(dua raja tersebut menemui ajal dalam peperangan tersebut.
Teknik K!ntras Masa
Teknik kontras masa digunakan bertujuan untuk menceritakan mengenai
pemerintahan siapakah apa masa tersebut. Setiap pemerintahan telah diambil alih
oleh keturunan raja tersebut pada masa(masa tertentu sehinggalah berlakunya
)aman kejatuhan Pasai. +ontoh ayat , Pemerintah negeri Pasai diakhiri oleh Sultan
&hmad Perumudal Perumal kerana berlakunya )aman kejatuhan Pasai.
Teknik 'rutan Ruang
Setelah perang selesai, Merah Silau dan Merah Hasum bersepakat untuk
meninggalkan negeri Samarlangga dan berniat untuk membuka negeri lain.
Merah Silu membuka negeri Samudera. Setelah diislamkan, Merah Silau
menukar namanya menjadi Malikul Saleh. "aginda kemudiannya mengahwini
puteri Sultan Perlak, iaitu Puteri /anggang. !aripada perkahwinan itu, lahir
seorang anak lelaki yang diberi nama Malikul Tahir. Tampuk pemerintahan
diambil alih pula oleh Malikul Tahil. Setelah baginda mangkat, kedua putera
Malikul Tahir iaitu Malikul Mahmud dan Malikul Mansur yang mengambil alih
tugas bapanya. Malikul Mahmud memerintah Samudera manakala Malikul
Mansur memerintah negeri Pasai. Setelah Malikul Mahmud mangkat, takhta
kerajaan jatuh ke tangan puteranya, Sultan &hmad Perumudal Perumal.
Pemerintah negeri Pasai diakhiri oleh Sultan &hmad Perumudal Perumal kerana
berlakunya )aman kejatuhan Pasai.
Rombongan itu pun belayar mencari negeri Samudera. Tetapi,mereka tidak pasti
kedudukan negeri tersebut sehinggalah mereka tersasar ke negeri "arus, .amuri
dan Perlak. %alau bagaimanapun, rombongan ini turut singgah di negeri(negeri
untuk mengislamkan raja dan penduduknya tetapi apabila disuruh membaca al(
4uran yang dibawa dari Mekah, tidak ada seorang pun yang pandai membacanya.
+iri( ciri yang menunjukkan teknik ruang digunakan ialah negeri Samudera,
negeri "arus, .amuri dan Perlak. !i sini dapat kita huraikan bahawa rombongan
mencari negeri Samudera yang telah diwasiatkan oleh 'abi Muhammad S.&.%.
telah terlajak ke negeri "arus, .amuri dan Perlak sebelum menjumpai negeri
Samudera.
Kepel%agaian Teknik (alam Perenggan
Kita telah belajar bahawa terdapat pelbagai teknik yang boleh diaplikasi dalam
sesebuah perenggan. Tambahan lagi. dalam sebuah perenggan terdapat pelbagai
teknik yang boleh digandingkan untuk menghasilkan sebuah perenggan yang
bermutu. Pengarang yang mahir tidak bergantung kepada satu teknik sahaja, tetapi
akan mencantumkan pelbagai teknik untuk memberi kesan kepada pembaca. $leh
sebab itu, apabila kita membincangkan strategi pemerengganan, kita mestilah
melihat dalam konteks yang luas, misalnya-
'abi Muhammad S.&.% pernah berpesan kepada seorang sahabat
bahawa suatu hari nanti akan muncul negeri di bawah angin yang bernama
Samudera. &pabila berlakunya hal ini, maka hendaklah dihantar orang
untuk mengislamkan orang(orang di negeri ini kerana di sinilah akan
melahirkan ramai wali(wali &llah. Rasulullah juga berwasiat supaya
rombongan yang bakal pergi ke sana singgah terlebih dahulu di negeri
Mengiri untuk mengambil seorang *akir untuk dibawa ke Samudera. %asiat
tersebut kemudiannya sampai kepada Shari* Mekah iaitu Raja yang
memerintah Mekah dan sekitarnya, Madinah dan wilayah Hija). Seorang
ulamak yang bernama Sheikh ,smail dijadikan mualim atau nakhoda kapal
bagi menjayakan wasiat Rasulullah itu. "eliau dan orang(orangnya pun
kemudiannya berlayar ke negeri Mengiri seperti yang diwasiatkan oleh
'abi Muhammad, iaitu sebuah negeri yang terletak di benua Hindi.
Seperti dinyatakan terdahulu bahawa teknik yang digunakan dalam perenggan di
atas adalah jenis uratan waktu, tetapi kita juga boleh menyatakan bahawa terdapat
satu lagi teknik yang digunakan oleh pengarang, iaitu teknik urutan ruang. &ntara ciri
teknik ini ialah Samudera, Menggiri, Mekah, Madinah dan Hija). elas bahawa
semua lokasi(lokasi ini merupakan ruang dalam skala besar, iaitu sebuah negeri
2Madinah, Samudera, Mengiri3, negara 2Mekah3, dan wilayah 2Hija)3.
Kesimpulannya, sesebuah perenggan boleh mengandungi lebih daripada satu
teknik. Kebijaksanaan menggandingkan pelbagai teknik dalam satu perenggan
memerlukan latihan, kemahiran dan pembacaan yang meluas tentang selok belok
penulisan.
Perenggan Penutup
Perenggan penutup berbe)a dengan perenggan lain kerana *ungsinya
menyimpulkan buah *ikiran dalam satu atau dua perenggan sahaja. Selain itu
perenggan penutup merupakan kesimpulan bagi seluruh isi karangan. Perenggan ini
juga merupakan pernyataan kembali maksud penulis dengan tujuan mengejapkan
ke*ahaman pembaca. "egitupun, sebagai perenggan terakhir, seharusnya struktur
perenggan penutup mematuhi ciri(ciri berikut-
i. Mestilah berkait langsung dengan pernyataan tesis.
ii. Pernyataannya dapat mencerminkan keseluruhan isi utama.
iii. Mengandungi kesimpulan daripada suatu penyelesaian, ramalan dan cadangan
2jika berkaitan3.
i#. Memberi nilai 0judgement1 oleh penulis agar pembaca merasa puas hati terhadap
hujah(hujah pengarang.
+ontoh perenggan penutup berdasarkan cerita Hikayat Raja Pasai -
Melalui peristiwa(peristiwa di atas, jelas menunjukkan bahawa ke)aliman seseorang
raja boleh menyebabkan runtuhnya sesebuah negara.
Perenggan penutup yang dibuat oleh penulis dalam hikayat ini sangat ringkas
dan hanya menggunakan satu ayat sahaja untuk mengambarkan keseluruhannya
cerita yang berlaku dalam hikayat ini. %alau bagaimanapun, pernyataan tersebut
talah mampu mencerminkan keseluruhan isi utama iaitu mengenai raja yang )alim
telah menyebabkan runtunya sesebuah negara yang ditadbir.
"erdasarkan penutup yang dibuat, tidak dinyatakan cadangan dan jalan
penyelesaian yang boleh dikongsi bersama pembaca mengenai perangai raja yang
)alim tersebut. Pengajaran dan nilai berdasarkan hikayat tersebut juga boleh diserap
bagi memastikan pembaca mengetahui apa yang boleh dipelajari oleh mereka
secara tersirap dan tersurat apabila membaca Hikayat Raja Pasai ini.
Secara ringkas, Hikayat Raja Pasai ini dapatlah dibahagikan kepada tiga
bahagian yang umum, iaitu mengenai asal usul pembukaan negeri(negeri Pasai dan
Samudera, pengislaman Merah Silau dan kejatuhan kerajaan Pasai ke Majapahit5
seperti yang tercatat dalam sejarah iaitu pada tahun 6789.
2.2 Kajian Mengenai )aya #a"asa
)aya #a"asa
!e*inisi /aya !an "ahasa
Sebelum dihurai dengan lebih lanjut tentang gaya bahasa dalam karya(karya 2sama
ada karya berbentuk puisi ataupun prosa3, terlebih dahulu hendaklah dilihat apakah
de*inisi atau yang dimaksudkan dengan :gaya; dan :bahasa; itu.
!e*inisi :gaya;
<ang dimaksudkan dengan gaya dalam bidang penghasilan karya bertulis ialah-
corak, bentuk, rupa, atau pengetahuan tentang penggunaan kata(kata dan
penyusunan ayat. :/aya; juga bermaksud- :satu cara menulis atau bercakap;.
!e*inisi :bahasa;
Sebagaimana de*inisi tentang gaya, de*inisi mengenai bahasa juga agak
banyak. %alaubagaimanapun, kesemua de*inisi itu tidak terhindar dari konsep
sebagai alat perhubungan dan yang terbina dari kalimat(kalimat. !i antara de*inisi
yang boleh dianggap terkenal ialah de*inisi yang diutarakan oleh pengkaji dan pakar
beahasa bernama "loch = Trager. Mereka berpendapat bahawa- bahasa ialah salah
satu sistem lambang(lambang pertuturan yang arbiterari yang digunakan oleh
anggota masyarakat untuk berhubung.
"erhubung dengan de*inisi :gaya bahasa; dalm karya penulisan juga terdapat
berbagai(bagai. Mislanya, mengikut pendita >a1aba, beliau mengatakan, :gaya
bahasa ialah rupa susuk bahasa yang dipakai apabila bercakap atau mengarang.;
/aya bahasa juga dikatakan sebagai kekuatan perbandingan yang dipakai dalam
karangan. "ahasa yang dipakai itu ialah untuk menimbulkan daya 2iaitu kata(kata
biasa, sindiran dan perbandingan3 yang mana ianya terhasil dari peribadi seseorang
pengarang. !engan itu, dapatlah disimpulkan bahawa gaya bahasa merupakan satu
corak, bentuk kata(kata dan penyusunan kalimat yang digunakan sewaktu
berhubung di antara satu sama lain secara lisan mahupun tulisan.
ara Penggunaan )aya #a"asa
Setiap pengarang akan cuba sedaya upaya mencari satu gaya bahasa yang terbaik
sebagai satu cara menarik minat pembaca di samping menghasilkan satu karya
yang benar(benar bermutu. Sebab itu, bila kita membaca apa(apa sahaja bentuk
tulisan 2sama ada bentuk puisi atau prosa3, kita akan tersua dengan berbagai gaya
bahasa yang menarik. !an, kemahiran menggunakan gaya bahasa ini merupakan
sesuatu kekuatan berkarya bagi seorang pengarang. Sekiranya, pengarang tidak
pandai atau tidak memasukkan gaya bahasa tertentu, nyata sekali karyanya :tawar
dan hambar;, laksana gulai tidak bergaram. /aya bahasa bolehlah diibaratkan
sebagai perencah, pela)at rasa atau berbagai ramuan untuk menyedapkan
makanan. /aya bahasa merangkumi perkataan, ikatan ayat, jalan bahasa corak
susunan ataupun betuk pembahasaanya. !alam "ahasa Malaysia, terdapat dua
jenis penggunaan gaya bahasa iaitu, gaya cakap mulut dan gaya cakap surat.
Kedua(dua jenis gaya bahasa ini boleh jadi terbina dari gaya bahasa Melayu betul
dan gaya bukan Melayu betul.
Penggunaan peribahasa, bidalan, perumpamaan, pepatah, simpulan bahasa,
bahasa kiasan, petikan hadis nabi dan ayat suci al(?uran, madah pujanggan, seloka,
jenis(jenis bentuk puisi dan seumpamanya, boleh juga dianggap sebagai salah satu
gaya bahasa. ika seseorang berkata, :tulisan dia macam cakar ayam;, ini
bermakna tulisan yang ditulis tidak cantik, kucar(kacir dan tidak boleh dibaca. ,ni
merupakan satu gaya bahasa yang menggunakan simpulan bahasa :cakar ayam;.
"egitu juga dengan kata(kata :orang rumah; 2suami atau isteri3, dan sebagainya
*enis + *enis )aya #a"asa
*enis )aya
#a"asa
Huraiannya
(a) (iksi #ermaksu$ pemili"an $an penyusunan kata-kata !le"
pengarang $aiam karyanya
Harus memperli"atkan kesesuaian kata yang $ipili" $engan
tema $an pers!alan, latar, -atak, $an mesej
(%) .yat Merujuk kepa$a /ara pengarang mem%ina $an menyusun
ayat $aiam karyanya, misalnya ayat pen$ek $an ayat
panjang
(/) Pers!ni0ikasi (ikenal juga se%agai per!rangan atau penginsanan
Mem%a-a maksu$ tin$akan pengarang mem%erikan si0at
manusia, sama a$a $ari segi perasaan, per-atakan, atau
tin$ak-tan$uk kepa$a %en$a-%en$a mati, %inatang, i$ea,
atau "al-"al yang a%strak.
!nt!"nya1 ...matahari pagi bangkit daripada selimut
gunung, benaknya mendandan sejuta persoalan
($) Simile Merupakan per%an$ingan yang menggunakan kata k!nkrit
(%!le" $i"itung) $engan kata a%strak (ti$ak %!le" $i"itung)
!nt!"nya1 perahu duka, ladang kesabaran
(e) Meta0!ra Merupakan per%an$ingan se/ara terus atau langsung tanpa
menggunakan kata-kata seperti, %ak, umpama, i%arat, $an
*enis )aya
#a"asa
Huraiannya
se%againya
!nt!"nya1 samudera hampa, lautan fikiran
(0) Hiper%!la Merupakan sejenis %a"asa kiasan untuk menyatakan
sesuatu se/ara %erle%i"-le%i"an $aripa$a maksu$ yang
se%enarnya
!nt!"nya1 serihu lautan sanggup diharungi
(g) Sink!pe #ermaksu$ penyingkatan perkataan
!nt!"nya1 "Apa dah jadi ni?"
(") Rima #ermaksu$ %unyi ak"ir suku kata pa$a tempat yang
%ersetentang antara $ua %aris atau le%i" $aripa$a $ua %aris
$aiam puisi
Ter$iri $aripa$a rima a-al, rima $alam, $an rima ak"ir
(i) .s!nansi Merupakan pengulangan %unyi 2!kal yang sama $alam
%aris-%aris sajak
!nt!"nya1 pengulangan 2!kal 3u4 $alam %aris Kerana
aku penyair kupenuhi hidupku
(j) .literasi #ermaksu$ pengulangan %unyi k!ns!nan yang sama $alam
%aris sajak
!nt!"nya1 pengulangan k!ns!nan m $alam %aris Memacu
menghimpun kekuatan
(k) Pengulangan #erlaku pa$a kata, ungkapan, %aris, atau rangkap yang
$iulang $alam sajak
ana0!ra - pengulangan kata pa$a a-al %aris se/ara
%erurutan. !nt!"nya1 Tambah mengimbau sorotan kitab
MUAMMA! " Tambah mengimbau sorotan kitab #$A "
epi0!ra - pengulangan kata pa$a ak"ir %aris. !nt!"nya1 ...di
*enis )aya
#a"asa
Huraiannya
pundakku ...had sepiku
repitisi - pengulangan kata $alam %aris yang sama.
!nt!"nya, orang berbunga dia berbunga
(l) Perlam%angan merupakan kata-kata yang $igunakan untuk
menerangkan sesuatu %en$a, kea$aan, atau peristi-a
yang mem%a-a maksu$ yang lain atau maknanya le%i"
men$alam
/!nt!"nya1 senja melam%angkan usia tua, pagi
melam%angkan usia mu$a

.nalisis )aya #a"asa 5ang (igunakan (alam Hikayat Raja Pasai
Simile
Merupakan perbandingan yang menggunakan kata konkrit 2boleh dihitung3
dengan kata abstrak 2tidak boleh dihitung3. /aya bahasa ini juga menggunakan kata
seperti bagai, umpama, seperti, sebagai dan sebagai bagi tujuan membandingkan
atau menyamakan sesuatu benda. &ntara contoh gaya bahasa simile yang terdapat
dalam Hikayat Raja Pasai ialah -
6. .alu dia mengambil kanak(kanak itu, dan menjadikannya se%agai
anaknya sendiri.
@. .alu, baginda menamakan negeri itu se%agai Samudera, sempena
semut besar yang ditemuinya.
7. Sebaik sahaja beliau mendapat tahu ada kapal hendak berlabuh di
negerinya bagi memenuhi permintaan Shari* Mekah, baginda terus
turun takhta lalu menabalkan seorang anaknya se%agai Raja Meringi
yang baru.
!alam ayat 6, @ dan 7 gaya bahasa yang digunakan ialah gaya bahasa simile
iaitu perkataan sebagai. /aya bahasa ini digunakan untuk menerangkan
maksud sesuatu ayat. +ontoh ayat 6 ialah 6. 0.alu dia mengambil kanak(
kanak itu, dan menjadikannya sebagai anaknya sendiri.1 Memberi maksud
bahawa anak itu telah dijadikan anaknya sendiri walaupun beliau tidak tahu
siapakah ibu dan bapa sebenar anak tersebut.
"egitu juga dengan penggunaan kata sebagai dalam ayat @ dan 7 iaitu
untuk memberitahu atau menyamakan dan membandingkan sesuatu contoh
0menamakan negeri itu se%agai Samudera1. 0menabalkan seorang anaknya
se%agai Raja Meringi yang baru.1
Hiper%!la & #a"asa melampau-lampau & #a"asa %esar
Perkataan ini juga berasal dari perkataan .atin :ballein; 2yang bermaksud
melemparkan3, iaitu satu gaya bahasa yang cuba menunjukkan atau membesar(
besarkan ataupun melebih(lebihkan sesuatu perkara atau benda. +ontohnya
penggunaan hiperbola dalam hikayat yang dikaji ialah -
6. .alu Merah Silau melihat di sana terdapat seekor semut yang sangat
besar, se%esar seek!r ku/ing.
!i dalam ayat di atas hiperbola yang digunakan dalam hikayat tersebut ialah
se%esar seek!r ku/ing. ,a digunakan bagi menggambarkan seekor semut yang
besar yang dilihat sebagai seekor kucing. ika dilihat secara logik tiada semut yang
sebesar seekor kucing. $leh sebab itu, pelambangan semut sama besar dengan
seekor kucing merupakan hiperbola iaitu sesuatu yang mustahil berlaku.
Pengulangan
/aya bahasa pengulangan ialah gaya bahasa yang mengulang(ulang sesuatu
perkataan berulang kali dalam satu ayat. !alam hikayat tersebut saya dapati
terdapat unsur pengulangan perkataan contohnya -
6. Pada suatu hari, Mera" )aja" melihat sehelai rambut Puteri #etung
yang berwarna emas
@. !ia meminta untuk mencabut rambut itu dari Puteri #etung tetapi
Puteri #etung tidak mengi)inkannya.
7. 'amun demikian, Mera" )aja" tetap mencabut rambut itu ketika
Puteri #etung sedang tidur.
"erdasarkan ketiga(tiga ayat di atas, unsur pengulangan yang digunakan
berulang kali ialah kata Merah /ajah dan Puteri "etung. Perkataan Merah /ajah
diulang sebanyak dua kali manakala perkataan Puteri "etung diulang sebanyak tiga
kali dalam ayat yang berturutan. Pengulangan ini berlaku kerana dalam ayat yang
seterusnya penulis masih lagi menggunakan nama yang sama sebagai subjek
utama dalam ayat.
Sink!pe
Sinkope merupakan gaya bahasa yang menyingkatkan sesuatu perkataan menjadi
lebih pendek tetapi makna perkataan tersebut masih lagi boleh di*ahami. +ontoh
sinkope yang digunakan dalam hikayat dikaji ialah -
6. Rombongan itu pun belayar mencari negeri Samudera.
Singkatan perkataan 0pun1 merupakan perkataan yang dipendekkan
penggunaannya menjadi yang pendek. ,a disingkatkan daripada kata 0sudah pun1
kata 0sudah telah digugurkan1.
Pertentangan
/aya bahasa ini merupakan perbanding dua benda yang berbe)a dalam satu ayat.
,a menunjukkan perbandingan yang dibuat berdasarkan dua perkara yang berlaku.
+ontoh penggunaan gaya bahasa pertentangan dalam petikan tersebut ialah -
1. Malikul Mahmud memerintah Samudera manakala Malikul Mansur
memerintah negeri Pasai.
"erdasarkan ayat di atas perkataan manakala digunakan untuk memberi
makna pertentangan dengan perkara pertama iaitu Malikul Mahmud memerintah
Samudera dan Malikul Mansur memerintah negeri Pasai. Hal ini menunjukkan
perbandingan antara dua negeri yang berbe)a yang diperintah oleh dua orang raja.
Penggunaan #a"asa .sing (alam Petikan Melayu
!alam "ahasa Melayu 2seperti juga dalam bahasa(bahasa lain3 banyak sekali
perkataan asing yang telah terpinjam atau termasuk sehati menjadi sebahagian
daripada perkataan Melayu jati. Perkataan(perkataan demikian hampir kesemuanya
telah diubahkan bunyinya yang sebanar mengikut tabii lidah Melayu. Kerap kali
berlaku juga maknanya juga telah berubah atau bertambah daripada makna dalam
bahasa asal. Kebanyakan perkataan :pinjaman; ini terasa seolah(olah sebagai
bahasa Melayu sendiri kerana kerap sangat kita menggunakanya dalam percakapan
dan penulisan kita sehari(harian. Hal ini berlaku disebabkan oleh eratnya hubungan
bangsa Melayu dengan bangsa(bangsa lain sejak )aman awal lagi. ,anya akan
ketara sebagai bahasa :cedukan; bila orang mengetahui bahasa asalnya. Misalnya
dalam Hikayat Raja Pasai terdapat beberapa contoh bahasa asing yang digunakan -
"ahasa &rab
6. Rasululla" juga ber-asiat supaya rombongan yang bakal pergi ke
sana singgah terlebih dahulu di negeri Mengiri untuk mengambil
seorang 0akir untuk dibawa ke Samudera.
@. Seorang ulamak yang bernama S"eik" ,smail dijadikan mualim atau
nak"!$a kapal bagi menjayakan -asiat Rasululla" itu.
Kesimpulan
Secara keseluruhannya, analisis teks karya klasik Melayu merupakan sebuah
kajian mengenai karya(karya agung )aman dahulu kala. !engan adanya tugasan ini,
saya akui banyak belajar mengenai karya klasik. Hal ini demikian kerana bukan
ramai yang berminat untuk membuat kajian mengenai karya klasik seperti karya
Hikayat Raja Pasai, Hikayat Hang Tuah, Hikayat Merong Mahawangsa dan lain(lain
karya klasik lagi. !alam kajian analisis ini antara aspek yang telah saya pilih untuk
dianalisis dalam petikan Hikayat Raja Pasai ialah dari aspek strategi
pemerengganan dan aspek gaya bahasa.
!ari aspek strategi pemerengganan, saya perlu mengkaji struktur(struktur
perengganan yang telah digunakan dalam karya tersebut. !i samping itu, saya juga
melihat dari segi kesesuaian perenggan yang digunakan. Terdapat tiga perenggan
utama iaitu perenggan pengenalan, perenggan perkembangan dan perenggan
penutup. Kesemua perenggan ini haruslah ada dalam setiap cerita hikayat Melayu
Klasik. Manakala dari aspek gaya bahasa pula, saya telah memilih beberapa gaya
bahasa yang digunakan dalam petikan tersebut seperti simile, hiperbola,
pengulangan, sinkope dan sebagainya. Rumusanya, segala jenis kajian yang dibuat
adalah berdasarkan aspek soalan yang dikehendaki oleh pensyarah subjek ini.
#i%li!gra0i
&smah Hj.$mar. 26AA73. Susur galur bahasa Melayu. Kuala .umpur- !ewan "ahasa
dan Pustaka
&li &hmad. 26AB@3. Hikayat Raja-raja Pasai. !ewan "ahasa dan Pustaka Kuala
.umpur.
,smail Hussein. 26ABB3. Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. Kuala
.umpur- !ewan "ahasa dan Pustaka
ones .R. 26ACD3. Hikayat Raja Pasai. Petaling aya- Penerbit Eajar "akti.
Kamus Dewan. 26ACB3. Kuala .umpur- !ewan "ahasa dan Pustaka.
Kamal &ri**in. 26ACF3. Sejarah Sastera Melayu Klasik dan Moden. Kuala .umpur-
Supreme Marketing.
Khalid Hussin. 26ABB3. Hikayat Raja(raja Pasai 2ringkasan cerita3. !ewan "ahasa
dan Pustaka Kuala .umpur.
'ik Sa*iah Karim, Earis M $nn, Hashim Hj. Musa, &bdul Hamid Mahmood. 2@99B3.
Tatabahasa Dewan. Kuala .umpur- !ewan "ahasa dan Pustaka.
Raminah Hj Sabran. 26ACF3. Kajian bahasa untuk pelatih maktab perguruan. Petaling
aya Selangor - Eajar "akti.
%./ Shellabear.26AC63. Sejarah Melayu. Petaling aya Selangor - Eajar "akti.
Lampiran
T6KS S'L.L.T'S S.L.T78
(Ringkasan Hikayat Raja Pasai)
Hikayat Raja Pasai bermula dengan kisah dua orang raja yang bersaudara,
iaitu Raja &hmad dan Raja Muhammad. Pada awalnya, mereka ingin membuka
negeri di Samarlangga. Ketika menebas hutan untuk membuka negeri, Raja
Muhammad telah menemui seorang kanak(kanak perempuan dari sebuah pokok
buluh. .alu dia mengambil kanak(kanak itu, dan menjadikannya sebagai anaknya
sendiri. Kanak(kanak itu dinamakan Puteri "etung. Raja &hmad pula mendapat
seorang anak lelaki yang dijaga oleh seekor gajah. &nak lelaki itu dinamakan Merah
/ajah. Setelah dewasa, Puteri "etung dan Merah /ajah dinikahkan. Mereka
mendapat dua orang anak lelaki yang diberi nama Merah Silau dan Merah Hasum.
Pada suatu hari, Merah /ajah melihat sehelai rambut Puteri "etung yang berwarna
emas. !ia meminta untuk mencabut rambut itu dari Puteri "etung tetapi Puteri
"etung tidak mengi)inkannya. 'amun demikian, Merah /ajah tetap mencabut
rambut itu ketika Puteri "etung sedang tidur. &kibat daripada perbuatan itu, keluarlah
darah putih dari kepala Puteri "etung kemudian beliau meninggal dunia. &pabila
diketahui oleh Raja Muhammad, baginda sangat marah lalu membunuh Merah
/ajah. &pabila Raja &hmad mengetahui bahawa anaknya dibunuh, baginda terus
melancarkan perang terhadap Raja Muhammad. &khirnya, kedua(dua raja tersebut
menemui ajal dalam peperangan tersebut.
Setelah perang selesai, Merah Silau dan Merah Hasum bersepakat untuk
meninggalkan negeri Samarlangga dan berniat untuk membuka negeri lain. Merah
Silu membuka negeri Samudera. Setelah diislamkan, Merah Silau menukar
namanya menjadi Malikul Saleh. "aginda kemudiannya mengahwini puteri Sultan
Perlak, iaitu Puteri /anggang. !aripada perkahwinan itu, lahir seorang anak lelaki
yang diberi nama Malikul Tahir. Tampuk pemerintahan diambil alih pula oleh Malikul
Tahil. Setelah baginda mangkat, kedua putera Malikul Tahir iaitu Malikul Mahmud
dan Malikul Mansur yang mengambil alih tugas bapanya. Malikul Mahmud
memerintah Samudera manakala Malikul Mansur memerintah negeri Pasai. Setelah
Malikul Mahmud mangkat, takhta kerajaan jatuh ke tangan puteranya, Sultan &hmad
Perumudal Perumal. Pemerintah negeri Pasai diakhiri oleh Sultan &hmad Perumudal
Perumal kerana berlakunya )aman kejatuhan Pasai.
Pada suatu hari, Merah Silau pergi berburu dengan membawa anjingnya, Si Pasai.
&pabila baginda melepaskan Si Pasai, anjing itu terus menyalak di atas sebuah bukit
yang tinggi. .alu Merah Silau melihat di sana terdapat seekor semut yang sangat
besar, sebesar seekor kucing. Kemudian, Merah Silau menangkap semut tersebut
lalu dimakannya. Merah Silau kemudiannya menyuruh para pengikutnya menebas
hutan untuk menjadikan kawasan itu sebuah negeri. Setelah siap, Merah Silau
tinggal di kawasan itu dengan membuat istana miliknya bersama(sama dengan
segala hulu balang dan rakyat jelata. .alu, baginda menamakan negeri itu sebagai
Samudera, sempena semut besar yang ditemuinya.
'ama negeri Pasai pula diambil daripada nama anjing Sultan Malikul Saleh. Pada
suatu hari, Sultan Malikul Saleh pergi berburu dengan para pengikutnya di tepi laut.
Turut bersama baginda ialah anjang peliharannya, Si Pasai. Setelah tiba di tepi laut,
Si Pasai dilepaskan lalu masuk ke dalam hutan. Kemudian, Si Pasai bertemu
dengan seekor pelanduk yang sedang duduk berehat di atas suatu kawasan tanah
tinggi. Si Pasai kemudiannya menyalak kepada pelanduk tersebut dan ingin
menangkapnya. Sesuatu yang ganjil telah berlaku apabila pelanduk itu membalas
salakan Si Pasai. &pabila Si Pasai mendengar salakan pelanduk tadi, ia pun kembali
ke belakang iaitu di tempat asalnya. Setelah Sultan Malikul Saleh melihat kejadian
yang berlaku itu, baginda pun cuba untuk menangkap pelanduk itu tadi. 'amun,
pelanduk itu dapat melarikan diri dari ditangkap oleh Sultan Malikul Saleh. "aginda
kemudiannya menanyakan kepada semua hulu baling sama ada pernah melihat
seekor pelanduk yang gagah sekali. Setelah itu, terlintas di *ikiran Sultan Malikul
Saleh untuk membuka negeri baru khas untuk anakandanya, Sultan Malikul Tahir.
Setelah kembali ke negeri Samudera, baginda memerintahkan agar kawasan
tersebut dibersihkan, lalu baginda mendirikan sebuah istana di kawasan itu. Tidak
berapa lama kemudian, maka selesailah semua pembinaan di kawasan tanah tinggi
tersebut kemudian anjing baginda, Si Pasai pun mati. "aginda kemudian
memerintahkan agar Si Pasai ditanam di negeri yang baru dibuka itu. Sempena
kematian Si Pasai, maka Sultan Malikul Saleh menamakan negeri baru itu sebagai
negeri Pasai.
'abi Muhammad S.&.% pernah berpesan kepada seorang sahabat bahawa suatu
hari nanti akan muncul negeri di bawah angin yang bernama Samudera. &pabila
berlakunya hal ini, maka hendaklah dihantar orang untuk mengislamkan orang(orang
di negeri ini kerana di sinilah akan melahirkan ramai wali(wali &llah. Rasulullah juga
berwasiat supaya rombongan yang bakal pergi ke sana singgah terlebih dahulu di
negeri Mengiri untuk mengambil seorang *akir untuk dibawa ke Samudera. %asiat
tersebut kemudiannya sampai kepada Shari* Mekah iaitu Raja yang memerintah
Mekah dan sekitarnya, Madinah dan wilayah Hija). Seorang ulamak yang bernama
Sheikh ,smail dijadikan mualim atau nakhoda kapal bagi menjayakan wasiat
Rasulullah itu. "eliau dan orang(orangnya pun kemudiannya berlayar ke negeri
Mengiri seperti yang diwasiatkan oleh 'abi Muhammad, iaitu sebuah negeri yang
terletak di benua Hindi.
'egeri Meringi ini diperintah oleh seorang raja yang bernama Raja Muhammad.
Menurut cerita, Raja Muhammad adalah daripada keturunan sahabat baginda S.&.%
iaitu Saidina &bu "akar. Sebaik sahaja beliau mendapat tahu ada kapal hendak
berlabuh di negerinya bagi memenuhi permintaan Shari* Mekah, baginda terus turun
takhta lalu menabalkan seorang anaknya sebagai Raja Meringi yang baru. Selain itu,
baginda juga melucutkan pakaian bangsawan yang ada di tubuhnya lalu menukar
kepada pakaian orang *akir. Raja Muhammad yang telah menjadi *akir ini membawa
pula seorang anaknya yang muda untuk meninggalkan istana dan bersama(sama
menjadi *akir. Mereka pergi berjumpa Sheikh ,smail lalu meminta supaya dibawa
belayar ke Samudera untuk bersama(sama menunaikan wasiat 'abi S.&.%.
Rombongan itu pun belayar mencari negeri Samudera. Tetapi,mereka tidak pasti
kedudukan negeri tersebut sehinggalah mereka tersasar ke negeri "arus, .amuri
dan Perlak. %alau bagaimanapun, rombongan ini turut singgah di negeri(negeri
untuk mengislamkan raja dan penduduknya tetapi apabila disuruh membaca al(
4uran yang dibawa dari Mekah, tidak ada seorang pun yang pandai membacanya.
Pada suatu malam, Merah Silau sedang tidur. !alam tidur baginda bermimpi melihat
seorang tua berjubah datang dan memegang dagunya. Kemudian, orang itu
menutup mata baginda dengan tangannya. $rang dalam mimpi tersebut menyuruh
Merah Silau mengucap dua kalimah syahadah. Merah Silau bertanya kepada lelaki
tersebut cara untuk mengucap, lalu lelaki itu menyuruh Merah Silau membuka
mulutnya lantas meludah ke dalam mulutnya. $rang itu kemudiannya
mengisytiharkan bahawa Merah Silau sebagai raja, dan nama barunya ialah Sultan
Malikul Saleh. $rang itu juga berpesan kepada Merah Silau agar hanya memakan
makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram, iaitu memakan binatang
yang disembelih sahaja. Selain itu, orang tua itu juga memberitahu Merah Silau
bahawa baginda sekarang berada dalam syariat agama ,sam, iaitu agama &llah.
$rang tua itu juga sempat mengingatkan Merah Silau bahawa dalam masa empat
hari sahaja lagi akan sampai sebuah kapal dari Mekah, dan Merah Silau hendaklah
mengikut apa sahaja yang dibawa oleh rombongan tersebut tanpa banyak bantahan.
Merah Silau kemudian dapat tahu bahawa orang lelaki itu ialah 'abi Muhammad
S.&.%. setelah terjaga, Merah Silau merasakan bahawa dirinya sudah dikhatankan.
Kesan itu boleh dilihat nyata pada tubuhnya. "aginda juga sentiasa mengucapkan
dua kalimah syahadah tanpa henti. Kemudian, baginda membaca al(4uran tiga
puluh ju)uk dengan lancar sehingga tamat. Semua menteri dan hulu balang merasa
hairan mendengar perkataan demi perkataan yang disebut oleh raja mereka, kerana
sebelum ini mereka tidak pernah mendengarnya.
Tidak lama kemudian, rombongan Sheikh ,smail sampai ke Teluk Terli lalu berlabuh
di situ. Eakir Muhammad terjumpa dengan seorang lelaki yang sedang menjala ikan
lalu bertanya nama negeri tersebut dan nama ketuanya. .elaki itu menjawab
bahawa negeri itu ialah Samudera dan rajanya ialah Merah Silau atau nama
islamnya, Malikul Saleh.
Pada keesokan harinya, Syeikh ,smail pun turun ke darat lalu pergi menemui Sultan
Malikul Saleh. Syeikh ,smail meminta Sultan Malikul Saleh mengucap dua kalimah
syahadah. .alu mengucaplah Sultan Malikul Saleh tanpa sebarang kesalahan. Pada
keesokan harinya pula, Syeikh ,smail bersama *akir Muhammad datang kembali
menemui Sultan Malikul Saleh dengan membawa al(4uran tiga puluh ju)uk. Sultan
Malikul Saleh membaca al(4uran itu dengan betul tanpa perlu diajar. Syeikh ,smail
dan *akir Muhammad akhirnya bersyukur kerana telah menemui orang yang
diwasiatkan oleh 'abi Muhammad S.&.%.
Syeikh ,smail kemudiannya meminta Sultan Malikul Saleh untuk menghimpunkan
segala hulubalang dan seluruh rakyat yang terdiri daripada semua peringkat umur
dan jantina. Setelah dihimpunkan, mereka diajar mengucap dua kalimah syahadah
oleh Syeikh ,smail. Mereka mengucapkannya dengan penuh keyakinan dan
keikhlasan. $leh sebab itu, negeri Samudera disebut juga sebagai 'egeri
!arulsalam. Hal ini kerana, setelah memeluk ,slam, negeri itu berada dalam
keadaan yang aman dan sejahtera.
Setelah Sultan Malikul Mahmud mangkat, takhta kerajaan jatuh ke tangan
puteranya, Sultan &hmad Perumudal Perumal. Sultan &hmad dirajakan oleh Sultan
Malikul Saleh itu sendiri di Pasai. Sultan &hmad ini ialah seorang pemerintah yang
)alim. !ia sanggup membunuh anaknya sendiri. Ke)alimannya juga diketahui oleh
kerajaan Majapahit.
Sultan &hmad Perumudal Perumal ini sangat menyukai perempuan dan akan
mengahwini mana(mana sahaja perempuan yang baginda inginkan. $leh sebab itu,
baginda mempunyai anak seramai 79 orang. .ima orang anaknya ialah seibu dan
sebapa, iaitu Tun "eraim "apa, Tun &bdul alil, Tun &bul Eadil, Tun Medam Peria
dan Tun Takiah !ara. &naknya Tun "eraim "apa itu merupakan seorang pahlawan
yang sangat kuat dan tidak ada bandingnya pada )aman tersebut. Manakala, Tun
&bdul alil merupakan seorang lelaki yang sangat kacak rupa parasnya. Tun &bul
Eadil pula seorang anak yang kuat agama dan bijaksana dalam soal keagamaan.
!ua orang anak perempuannya Tun Medam Peria dan Tun Takiah !ara sangat
cantik dan tidak ada tandingannya pada )aman itu.
Ke)aliman Sultan &hmad dapat dilihat apabila baginda berahikan kedua(dua anak
kandungnya sendiri dan memberitahu para pembesarnya bahawa dia ingin
mengahwini dua puteri kandungnya tersebut. Setelah Tun "eraim "apa mendengar
berita tersebut, segera baginda melarikan kedua(dua adiknya ke Tukas. &pabila
Sultan &hmad mengetahui akan hal tersebut, baginda sangat marah. Sultan &hmad
bertambah marah apabila mengetahui puteranya bergurau senda dengan seorang
dayang yang cantik bernama Eatimah .ampau. $leh sebab itu, baginda
kemudiannya merancang untuk membunuh anaknya Tun "eraim "apa. Pelbagai
cara yang dibuatnya untuk membunuh Tun "eraim "apa, namun semuanya gagal
kerana keperkasaan Tun "eraim "apa.
Raja &hmad kemudiannya menghantarkan makanan beracun kepada Tun "eraim
"apa. Tun "eraim bapa memberikan makanan tersebut kepada anjing lalu anjing itu
pun mati. "aginda memberikan pula kepada ayam, ayam tersebut juga mati. $leh
sebab Tun "eraim "apa tidak mahu menderhaka, maka dia juga turut memakan
makanan itu. .alu gatal(gatal seluruh tubuhnya. &dik(adik perempuannya juga
meninggal dunia kerana memakan makanan itu. &khirnya, Tun "eraim "apa mati
dan dikuburkan di "ukit Eudul &llah.
Ke)aliman Sultan &hmad Perumudal Perumal tidak berhenti setakat itu sahaja.
"aginda kemudiannya membunuh puteranya Tun &bdul alil. "aginda membunuh
anak(anaknya hanya kerana puteri Majapahit jatuh cinta dengan anaknya. Puteri itu
bernama Tuan Puteri /emerencang. Puteri /emerencang jatuh hati setelah melihat
gambar Tun &bdul alil yang sangat kacak. $leh sebab itu, Tuan Puteri
/emerencang pun pergi belayar ke negeri Pasai. &pabila Sultan &hmad mengetahui
Tuan Puteri /emercangan ingin datang ke Pasai kerana mahu berkahwin dengan
Tun &bdul alil, maka Sultan &hmad sangat cemburu lalu membunuh puteranya itu.
&pabila Tuan Puteri /emercangan mendengar berita kematian Tun &bdul alil, dia
pun berdoa agar dimatikan oleh &llah. .alu, kapalnya tenggelam dalam laut ambu
&ir, tempat mayat Tun &bdul alil dibuang. &ngkatan yang membawa Tuan Puteri
/emercangan pulang kembali ke benua awa. &pabila mendengar berita kematian
Tuan Puteri /emercangan, Sultan &hmad berasa sangat menyesal.
Setelah angkatan yang membawa Tuan Puteri /emercangan sampai ke benua
awa, mereka memberitahu akan hal yang berlaku. $leh sebab itu, maka Sang 'ata
sebagai raja Majapahit mengambil keputusan untuk menyerang Pasai. $leh sebab
panglima perang Pasai yang handal, iaitu Tun "eraim "apa sudah tiada, maka Pasai
pun kalah. &khirnya, Sultan &hmad melarikan diri ke Menduga dengan penuh
sesalan. &khirnya, negeri Pasai berjaya ditawan oleh Majapahit.
Melalui peristiwa(peristiwa di atas, jelas menunjukkan bahawa ke)aliman seseorang
raja boleh menyebabkan runtuhnya sesebuah negara.