Anda di halaman 1dari 155

TAJUK 1 Pengenalan Kepada Seni Dalam Pendidikan

1.0 Sinopsis
Dalam tajuk ini, memberi penekanan kepada konsep asas yang membawa
kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan, menyatakan matlamat dan objektif mata
pelajaran Seni dalam Pendidikan dan menjelaskan faedah Seni dalam Pendidikan
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu anda juga akan mengetahui
beberapa teori pembelajaran dan cara-cara pemindahan pembelajaran serta
mengetahui peranan ekspresi diri, emosi dan imajinasi dalam mempengaruhi
pembelajaran seni dalam pendidikan.
1.1 Hasil Pembelajaran
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:
1. enjelaskan konsep asas yang membawa kepada pengenalan Seni dalam
Pendidikan
!. enyatakan matlamat dan objektif mata pelajaran Seni dalam Pendidikan
". enjelaskan faedah Seni dalam Pendidikan dalam proses pengajaran dan
Pembelajaran
1.2 Kerangka Tajuk
Rajah 1.1 #erangka $ajuk
1.3 Konsep Laar !elakang dan Kepeningan Seni Dalam Pendidikan
1.3.1 Konsep dan Laar !elakang
erangkumi " bidang iaitu Seni %isual, u&ik dan Pergerakan dalam pembelajaran dan
perkembangan kanak-kanak.
#efahaman dalam ketiga'tiga bidang ini boleh dicapai melalui penerokaan, memperoleh
pengalaman dan ekspresi.
(kti%iti-akti%iti seni dalam pendidikan ini kemudiannya diintegrasikan ke dalam mata
pelajaran lain.
Setiap insan berhak menerima pendidikan dan pemahaman tentang seni tanpa mengira
latar belakang, bakat atau kebolehan.
)ntegrasi Seni *isual, u&ik dan Pergerakan meningkatkan perkembangan insan dan
minda secara holistik dan membantu meningkatkan kreati%iti dan ekspresi kendiri
seseorang.
$eori-teori dari ahli psikologi kognitif dan konstruktivisme telah membuktikan kanak-
kanak tidak memperolehi pengetahuan secara pasif, tetapi mereka membina
pengetahuan secara aktif.
$eori #ecerdasan Pelbagai oleh +oward ,ardner telah menyokong seni diberi peranan
yang lebih penting dalam kurikulum- ini kerana manusia memperolehi pengetahuan
melalui kecerdasan yang pelbagai
.uadrant /oncept0111"2 oleh +ermann menyatakan bahawa seni membantu pemikiran
rasional dan intuitif seseorang indi%idu.
1.3.2 "alama
atlamat Seni dalam Pendidikan sekolah rendah adalah untuk membentuk
keperibadian generasi alaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetika yang
tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, ino%atif dan in%entif. #andungan kurikulum berupaya
membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap $uhan, menghargai
keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat
menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara selaras
dengan hasrat 3alsafah Pendidikan #ebangsaan.
Seni dalam Pendidikan yang mengintegrasikan tiga komponen akan
melengkapkan pembinaan otak kanan dan otak kiri. 4ertitik tolak daripada
pengintergrasian inilah perkembangan menyeluruh dari segi jasmani, emosi, rohani dan
intelek akan berlaku. 5ajah 1.1 menunjukkan matlamat SDP.
Rajah 1.1 atlamat Seni dalam Pendidikan
1.3.3 #bjeki$
Sukaan Pelajaran Seni Dalam Pendidikan digubal unuk membolehkan pesera
kursus unuk%
a) enghargai keindahan ciptaan $uhan.
b) empupuk budaya pengamatan, persepsi dan ekspresi dalam proses penghasilan.
c) eningkatkan pengetahuan, daya kreati%iti, ino%asi serta kemahiran dalam bidang seni
%isual, seni mu&ik dan seni pergerakan yang diamalkan pengajaran dan
pembelajaran.
d) enggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi untuk mengekspresikan
hasilan kerja.
e) embuat diskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya seni yang dibuat.
f) endapat nilai tambah dalam disiplin sains, teknologi dan mata muridan lain.
g) enghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni %isual, seni mu&ik dan seni
pergerakan.
h) enjadikan Seni dalam Pendidikan sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan.
i) enyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitannya dengan
keselesaan hidup.
j) embina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa.
k) engintegrasi Seni dalam Pendidikan dengan mata pelajaran lain melalui akti%iti yang
diadaptasi dan diubahsuai selaras dengan hasrat kurikulum kebangsaan.
l) embina dan mengamal nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman seni %isual, seni
mu&ik dan seni pergerakan.
1.3.& Perkembangan eori pembelajaran dan isu berkaian
Teori Konsruki'isme
engikut dapatan ahli konstrukti%isme, manusia belajar secara aktif dengan
membina ilmu yang didapati bermakna kepada dirinya (actively construct
knowledge that they find personally meaningful)
#onstrukti%isme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri
pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan
pengalaman sedia ada.
Dalam proses ini murid akan menyesuaikan pengetahuan yg diterima dengan
pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru.
ereka membentuk peraturan melalui refleksi tentang interaksi mereka dengan
objek idea.
Rajah 1.2 )mplikasi daripada pembelajaran #onstrukti%isme
Pembelajaran secara konstrukti%isme menggalakkan murid mencipta penyelesaian
mereka sendiri bertolak daripada teori pembelajaran beha%iorisme kepada kogniti%isme
dan seterusnya konstrukti%isme.
Pembelajaran ini menggalakkan murid menacri idea, buat kajian, yakin diri dan dapat
beriteraksi yang akhirnya proses inkuiri akan terhasil.
Rajah 1.3 )mplikasi daripada pembelajaran #onstrukti%isme
Teori Ke(erdasan pelbagai
6atar belakang $eori #ecerdasan Pelbagai 0ultiple )ntelligences2 - diasaskan
oleh +oward ,ardner 0117"2
enyatakan bahawa manusia mempunyai sekurang-kurangnya lapan
kecerdasan 0intelligences2: merangkumi pelbagai kebolehan, keupayaan, bakat
atau kemahiran yang wujud secara semulajadi.
) Ke(erdasan Pelbagai %
#ecerdasan *erbal 6inguistik
#ecerdasan 6ogik atematik
#ecerdasan *isual 5uang
#ecerdasan #inestetik
#ecerdasan u&ik
#ecerdasan )nterpersonal
#ecedasan )ntrapersonal
#ecerdasan 8aturalis
Rajah 1.& 6apan #ecerdasan pelbagai yang diasaskan oleh +oward ,ardner 0117"2
,ardner menjelaskan bahawa setiap kecerdasan adalah berasingan dan tidak saling
bergantung - seseorang mungkin lemah dalam sesuatu bidang kemahiran tetapi
cemerlang dalam domain 0bidang kecerdasan2 yang lain. enurut beliau lagi, setiap
indi%idu mempunyai kelapan-lapan kecerdasan tetapi pada darjah atau kadar yang
berbe&a-be&a dari segi kekuatan dan kemahiran. #ecerdasan tersebut boleh
dikembangkan menerusi pendidikan, pengalaman dan persekitaran.
K*+*RD,S,- ./S0,L R0,-1
#ebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk, ruang, warna dan garisan
termasuklah kebolehan mempersembahkan %isual dan ruang secara grafik
K*+*RD,S,- K/-*ST*T/K
#ebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea, perasaan dan
menyelesaikan masalah, termasuklah kemahiran fi&ikal seperti kordinasi, keanjalan,
kepantasan dan keseimbangan
K*+*RD,S,- "02/K
#ebolehan mengesan irama dan lagu, termasuk kebolehan mengenal lagu mudah
serta membe&a atau mengubah rentak dan tempo dalam melodi yang mudah.
Rajah 1.3% #ecerdasan pelbagai yang dikuasai oleh murid
Teori #ak Kiri #ak Kanan
Di dalam 9.uadrant /oncept: yang mengkaji perkembangan oak kanan dan kiri
menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intiutif seseorang
indi%idu.
engikut kajian ;dward ,ardner 0117"2, 5oger Sperry 011<=2 dan +erman
011112, otak mempunyai fungsi yang berbagai dan perlukan penyuburan untuk
membentuk insan kamil.
)ni penting kerana setiap insan dilahirkan dengan sekurang-kurangnya tujuh
kecerdasan otak yang perlu dipupuk dan dipontesikan mengikut tumbesarannya.
$eori ini melihat bahawa setiap insan yang dilahirkan wajar diberi perhatian
pendidikan secara menyeluruh dan penerapan nilai murni yang secukupnya
untuk mengelak daripada gejala %andalis di kalangan murid.
Pemupukan kecerdasan otak boleh dilakukan melalui pembelajaran dan
penguasaan mata pelajaran disekolah.
Pokok persoalanya, adakah mata pelajaran murid yang diajar disekolah
melengkapi penyuburan kecerdasan otak sesorang murid>
Rajah 1.4 menunjukkan peranan otak kanan dan otak kiri.
Rajah 1.5 : $eori ?tak #iri ?tak #anan
Teori Pembelajaran Sosial%
enegaskan bahawa pembelajaran manusia berlaku dengan cara memerhatikan
orang lain melakukan sesuatu.
enekankan konsep peniruan. )a berlaku dalam tiga bentuk yang berikut:
(i) Peniruan secara langsung.
Dengan mengambil bahan maujud, murid meniru dan memindahkan hal
subjek ke satu gambar atau kepada model baru yang ditirunya.
Di peringkat permulaan menghasil sesuatu karya, kaedah peniruan
langsung ini dianggap paling baik dan berkesan sehingga murid dapat
berdikari dengan pengkaryaannya.
6ii7 Peniruan melalui sekalakuan dan aksekalakuan.
Sekatlakuan merupakan sekatan tingkah laku yang sesuai dalam
situasi tetapi tidak sesuai pada situasi yang lain.
/ontohnya: murid boleh membuat peniruan atau imitasi dalam berkarya
tetapi tidak sesuai lagi apabila murid tersebut bergelar artis.
(malan meniru ini dianggap suatu kerja menciplak atau plagiat yang
dianggap sebagai taksekatlakuan
urid juga membuat kerja taksekatlakuan.
)ni bermakna murid akan terus menerus meniru dalam semua situasi.
/ontohnya: @alaupun kerja meniru dalam berkarya itu suatu yang
ditegah dan tidak bermoral tetapi kerana amalan ini tiada tegahan ia akan
menjadi satu habit dan biasaan.
6iii7 Peniruan elisasi.
urid terus menerus membuat peniruan kerana gagal membina
kewibawaan diri.
urid ini tidak berprinsip dan tidak mempunyai jati diri dalam ruang
lingkup kehidupannya
"engapa peniruan di kalangan murid berlaku8
Pemerhatian dari gerak balas penglihatan, pengamatan, pendengaran dan
responsif deria.
urid membuat pemeraman idea dan cuba mengekspresikan idea itu.
/ara yang termudah ialah membuat representasi idea yang sedia ada
dalam minda murid.
0ii2 emori yang berkekalan.
urid mempunyai penghayatan yang kekal dalam minda atau ingatannya
sama ada peristiwa yang menggembirakan atau peristiwa sedih.
Antuk tujuan mengekspresikan idea, memori ini membantu murid
mendapatkan idea sebagai hal subjek 0subject matter2
0iii2 ,erak balas dari tindakan yang didengar, dilihat atau dirasai.
(pabila sesuatu gerak balas itu mendapat ganjaran, ia akan menjadi satu
prinsip kendiri dan boleh menjadi pemerapan idea pada jangka panjang.
Teori Perkembangan Konsep Pembelajaran
Rajah 1.): (spek-aspek yang dapat membina konsep pembelajaran untuk akti%iti SDP
Teori Pemprosesan "akluma %
$eori ini dikemukakan olah 5obert . ,angne 011=B2 mengemukakan
bagaimana manusia memperolehi maklumat dalam sesuatu proses
pembelajaran.
engikut teori ini rangsangan-rangsangan dari persekitaran luar akan diterima
dalam sistem saraf melalui deria-deria manusia.
aklumat ini akan ditafsirkan dalam stor ingatan, kemudian dihantar kepada stor
ingatan jangka panjang dan akhirnya kepada penggerak tindak balas melalui
sistem saraf.
engikut 1agne, pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan jangka panjang
adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya dengan pengalaman baru,
demi memudahkan proses pembelajaran baru berlaku.
,agne telah mengenal pasti dan menyarankan lapan fasa biasa yang dialamai
oleh manusia dalam proses pembelajaran iaitu:-
fasa moti%asi, fasa kefahaman, fasa penyimpanan, fasa penahaman, fasa
ingatan kembali, fasa generalisasi, fasa prestasi dan fasa maklum balas.
5ajah 1.7 menunjukkan teori pemprosesan maklumat.
Rajah 1.9 % $eori Pemprosesan aklumat
(pabila akti%iti-akti%iti Seni dalam Pendidikan dijalankan, pembelajaran kecerdasan
emosi dan pengalaman langsung dari proses maklumat seperti diatas akan memudahkan
untuk memberikan kepada kanak-kanak beberapa peluang antaranya:
a) 4erinteraksi dengan bahan, subjek dan hasil
b) 4erinteraksi dengan orang lain dalam proses penghasilan atau penyampaian
c) endapat maklum balas dari orang lain
d) 4ekerjasama dengan orang lain dalam proses penghasilan karya
e) engelak perlakuan yang tidak diingini
f) engekalkan perlakuan yang diingini
1.3.3 K*P*-T/-1,- S*-/ D,L," P*-D/D/K,-
Seni dalam Pendidikan melibatkan ekspresi, emosi dan imaginasi.
6a7 Peranan *kspresi
Seni dalam Pendidikan menyarankan pelbagai akti%iti melalui perasaan, pernyataan
emosi, idea dan manifestasi pemikiran. (kti%iti Seni dalam Pendidikan memberi peluang
untuk murid membina keyakinan menajamkan persepsi, meningkatkan kreati%iti dan
meningkatkan nilai estetik. 5ajah 1.1C menunjukkan beberapa bentuk ekspresi yang
berkaitan dengan SDP.
Rajah 1.10: 4entuk ;kspresi
Rajah 1.11% Peranan ekspresi
6b7 Peranan *mosi
;mosi merupakan perasaan jiwa yang kuat seperti sedih, gembira, takut dan geli.
;mosi yang mempengaruhi ingatan boleh digolongkan dalam dua jenis iaitu:
0i2 seronok dan tenang
0ii2 kurang seronok dan cemas.

6i7 enurut ohmood 8a&ar ohamad 011112, emosi itu satu keadaan yang dialami
oleh manusia melibatkan perubahan proses fisiologi, diri dan psikologi.

SteD pula menyatakan bahawa jika seseorang memiliki ). 0)ntelligence .uotient2
yang tinggi, ditambah dengan ;. 0;motional .uotient2 yang tinggi juga, orang
tersebut akan lebih mampu menguasai keadaan dan merebut setiap peluang
yang ada tanpa membuat masalah yang baru.
Ke(erdasan *mosi
Konsep /: dan *:
)ntellegence dikaitkan dengan keupayaan mental melakukan proses kognatif
seperti membaca, menulis, mengira dan menyelesaikan masalah. (lfred 4inet
dan $heodore Simon memperkenalkan ujian kecerdasan yang diguna sampai
waktu kini. ). dikaitkan dengan kejayaan, namun tidak semua yang mempunyai
). tinggi berjaya dalam hidup. Perkembangan pesat
dalam bidang sains otak atauEneurology mendapati emosi dapat mempengaruhi
kecerdasan 0;.2.
Ajian ). tidak menjadi ukuran yang mutlak tentang meramalkan masa depan
seseorang. enurut /oleman 0Pakar sains otak dan psikologi2, peringkat terbaik
). hanya menyumbang !C F kejayaan seseorang manakala 7CF lagui adalah
faktor-faktor lain.
6ii7 "embina *mosi ;ang Siha
,uru yang penyayang dan ceria
$ahap ;. guru yang membina ;. murid
(ngkubah ;. guru dapat menangani emosi negatif secara tulen, benar
dan sihat
urid membina kemahiran emosi untuk memperoleh keputusan ujian
atau peperiksaan
$erdapat perhubungan yang rapat antara ;. dengan tingkah laku
urid yang menguasai kemahiran emosi lebih terhindar dari gejala sosial.
ereka lebih berkerjasama, suka menolong, boleh diharap dan berempati
6ebih fokus, tekal boleh menangani kekecewaan dan sabar.
6iii7 +ara "enginegrasi Ke(erdasan *mosi dalam !ilik Darjah
Setiap guru mengamalkan ;. semasa berinteraksi dengan murid
4ercakap tentang kepentingan emosi dalam setiap interaksi guru
G murid
Pengintegrasian secara menyeluruh dalam setiap organisasi pengurusan
enguasai kemahiran mengajar ;.
enggunakan perkatan-perkataan yang berkaitan dengan perasaan
enggunakan lagu-lagu yang berkaitan dengan perasaan
enggunakan unsur puisi seperti sajak, pantun, syair dan cerita.
(da unsur kecindan
enggunakan unsur biografi kepada perkara yang berkaitan
engucapkan perasaan terutamanya nilai murni dalam setiap interaksi.
6(7 Peranan /maginasi
Proses kreati%iti dan imaginasi boleh melibatkan-
0i2 Perasaan dalaman kanak-kanak, imaginasi dan kreati%iti
0ii2 Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang diambil
0iii2 #ebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara lahiriah.

enurut 5ussel 011<72, matlamat guru-guru sekolah rendah dalam proses
pengajaran dan pembelajaraDn ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran
memerhati, kesedaran dan arif terhadap pergerakan, bunyi, bentuk, tekstura dan irama.

elalui aktii%iti seni, daya estetik kanak-kanak dapat dipertingkatkan. /ontohnya,
menggunakan lagu untuk memperkenalkan lagu ElebahH. Semasa akanak-kanak
menyanyi lagu, mereka akan bergerak mengikut irama seperti lebah sedang terbang.
Seterusnya, kanak-kanak menghasilkan gambar lebah. )ni membantu pembelajaran
terhadap tajuk tersebut. Semasa belajar bersama-sama, mereka membina konsep kendiri
dalam kumpulan rakan sebaya dan masyarakat umum.
#ebolehan kanak-kanak adalah selari dengan perkembangan diri mereka. Antuk
mencipta sesuatu yang baru kanak-kanak akan bergantung kepada pengalaman dan
kreati%iti dalam memanipulasikan alatan dan bahan yang mereka gunakan.
1.& Kanak<kanak dan Seni
Pengenalan
#ehidupan dan pembelajaran merupakan hala tuju yang artistik bagi kanak-kanak.
ereka dilahirkan dengan keperluan dan keinginan untuk mengetahui dunia di sekeliling
mereka. Pemahaman mereka terbentuk dengan mempelajari sesuatu yang baru. #anak-
kanak bukan sahaja perlu mengetahui fakta-fakta yang tersirat tetapi juga mengetahui
bagaimana idea-idea berhubungkait di antara satu dengan yang lain. ereka boleh
mencipta satu pemahaman tentang bagaimana untuk menghubungkait seni dengan
perasaan, intuisi dan kreati%iti manusia. Seni dalam konteks ini merujuk kepada mu&ik,
pergerakan dan seni %isual. Iusteru, salah satu cara asas untuk memenuhi perasaan
ingin tahu dan kehendak kanak-kanak adalah melalui seni yang mampu membangunkan
potensi mereka untuk menjadi insan yang kreatif dan imaginatif.
1.&.1 Keperluan dan keinginan asas kanak<kanak dan remaja dari segi jasmani= emosi=
rohani= inelek= so(ial= eseik 6>*R/S*7
Seni merupakan asas perkembangan indi%idu.
Iika diajar dengan baik maka akan dapat merangsang kepekaan deria kerana
semua deria merupakan ruang bagi pembelajaran.
#anak-kanak akan dapat meluahkan perasaan mereka tentang isu-isu persekitaran
yang memberi kesan kepada mereka.
)ni membolehkan mereka menyentuh, merasa, dan meneroka sebarang
kebarangkalian melalui interaksi dan pemahaman terhadap persekitaran.
#anak-kanak mesti diberi peluang untuk menyatakan pendapat dan pengetahuan
yang mereka temui.
Suara keriangan kanak-kanak yang jelas kedengaran di dalam bilik dajah patut
digalakkan semasa pembelajaran sedang berjalan.
Antuk itu kanak-kanak sepatutnya menyertai proses pendidikan tanpa sebarang
perbe&aan
Pendidikan menjadi satu keperluan dan keinginan asas kepada kanak-kanak.
Iika diteliti berdasarkan teori Pembelajaran aslow 0rujuk 5ajah !.12, pendidikan
boleh diumpamakan berada didalam tahap fisiologi, iaitu tahap yang merupakan
keperluan asas kepada kanak-kanak.
#eperluan asas, pendidikan ini perlu dipenuhi sebelum menusia bersedia menceburi
diri dalam hierarki kesempurnaan kendiri, maklumat dan estetik.
)ni bermakna akti%iti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah bergantung
kepada setakat mana keperluan-keperluan pelajar dapat dipenuhi.
Untuk mencapai objektif, guru perlulah mempertimbangkan langkah-langkah berikut:
0a2 Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi seperti keperluan fisiologi
iaitu makanan, minuman dan pakaian.
0b2 Iadikan suasana bilik darjah yang kondusif.
0c2 4ersifat penyayang untuk memenuhi keperluan kasih sayang.
0d2 emupuk nilai penghargaan kendiri dikalangan pelajar serta memberi
moti%asi dan peneguhan yang sesuai.
0e2 erancang akti%iti pengajaran berdasarkan kebolehan pelajar.
6f2 emupuk nilai moti%asi diri melalui bimbingan supaya pelajar memahami
diri, menerima diri dan melibatkan diri secara aktif.
Rajah 1.13 % Teori Pembelajaran "aslo?
Selain daripada itu kanak-kanak juga memerlukan perkara-perkara berikut
antaranya ialah:
6a7 >asmani dan $i@ikal ;ang siha
$ubuh badan yang sihat akan membuatkan pelajar bertambah kreatif
dalam pemikirannya.
Antuk itu penyediaan pemakanannya adalah penting untuk
perkembangan tubuh badan dan fi&ikal pelajar yang sihat.
6b7 *mosi ;ang sabil
;mosi pelajar perlulah stabil, peranan ibu bapa dan guru ketika
berinteraksi perlulah menunjukkan contoh-contoh yang terbaik ketika
berkomunikasi sesama mereka.
0c2 #erohanian yang membanggakan
$ahap kerohanian yang dimiliki adalah tinggi.

6(7 Ke$ahaman inelek ;ang inggi
Pelajar perlu mempunyai tahap intelek yang tinggi dan dapat berfikir
dengan tepat sebelum membuat sesuatu tindakan.
6d7 Perhubungan sosial ;ang menggalakkan
Perhubungan sesama kanak-kanak hendalah didalam keadaan yang
harmoni dan saling berinteraksi antara satu sama lain tanpa ada
perbalahan

6e7 Ke$ahaman enang nilai<nilai eseik
Setiap kanak-kanak perlu mempunyai kefahaman yang kuat tentang nilai-
nilai estetik yang terdapat di dalam pendidikan seni %isual.

1.&.2 Seni dan perkembangan >*R/S* kanak<kanak mengiku ahap
6i7 >asmani
Peringkat perkembangan jasmani kanak-kanak amat pesat semasa bayi.
Perubahan berlaku dari segi rupa, atau wajah dan fi&ikal.
/ontohnya bayi yang baru lahir sudah pandai menghisap susu ibunya.
Iangka masa umur satu tahun, kita boleh menjangkakan perubahan-
perubahan berikut yang mungkin akan berlaku kepada bentuk fi&kal atau
jasmani kanak-kanak.
Semakin meningkat usianya, pergerakan kordinasi otot kasar dan halus dan
perkembangan dari segi fi&ikal akan turut meningkat mengikut usianya
Peringkat < - 1! tahun merupakan kanak-kanak yang aktif.
#anak-kanak pada tahap ini perlu diberi peluang bersuara dan bergerak
untuk gerak kerja mereka.
asa rehat perlu diberi dengan menumpukan pergerakan sebagai
sebahagian daripada pelajaran yang dijalankan.
Setiap gerak kerja yang menggunakan tenaga harus diikuti dengan gerak
kerja yang senang dan ringan misalnya pendidikan seni %isual.
Peringkat di sekolah rendah ini mempunyai otot-otot yang belum matang
untuk itu latihan pergerakan dan seni %isual yang kerap akan dapat
mematangkan pergerakan ototnya-
contoh memegang pensil dengan baik supaya tulisan menjadi cantik dan kemas.
emerlukan latih tubi yang kerap.
#ebanyakan perkembangan motor dibahagian tangan lebih penting dan
ketara daripda perkembangan di bahagian kaki.
Penggunaan tangan hanya menggunakan sebelah tangan sahaja.
*mosi
Keadaan mental yang menunjukkan reaksi seseorang terhadap sesuatu
benda atau keadaan.
5eaksi muncul secara tiba-tiba dan membayangkan perasaan seseorang
ketika itu.
4enda atau keadaan yang dihadapi atau yang dialami oleh seseorang itu
merupakan rangsangan yang ditanggap oleh orang yang berkenaan.
+asilnya akan menimbulkan gerak balas.
,erak balas ini akan menghasilkan perubahan dalam badan, dan terhasillah
pengalaman emosi dan pernyataan emosi setiap indi%idu.
Peringkat kanak-kanak, perkembangan emosi agak cepat dan sekata
berbanding dengan keadaan semasa diperingkat prasekolah.
Iika dahulu daya pengawalan emosinya lemah kini emosinya lebih terkawal.
)ni adalah disebabkan semakin usia meningkat semakin matang pengawalan
emosinya
Pada peringkat ini mereka mula belajar mengenai emosi dan perasaan orang
lain.
elalui seni juga dia akan dapat untuk memahami dan meluahkan perasaan.
$erutama ketika melukis dalam seni %isual, jika emosinya stabil lukisan yang
dihasilkan akan cantik dan kreati%itinya akan lebih menyerlah.
Dalam permainan mu&ik, cara kanak-kanak itu bermain alat dapat dipantau.
Iika kuat pukulan alat mu&ik memungkinkan tedapat gangguan emosi tetapi
jika pukulan stabil, besar kemungkinan emosinya baik.
Antuk diperingkat ini guru perlu membuat penyesuaian dengan bentuk-
bentuk emosi yang diingini dengan tidak diingini.
Rohani
elalui SDP, akti%iti kerohanian dapat dibentuk iaitu dengan banyak
menumpukan kepada akti%iti-akti%iti yang melibatkan kerohanian dan moral.
Seperti memperbanyakkan lagu-lagu yang boleh meningkatkan amalan-
amalan kerohanian dan moral.
Antaranya ialah:
Penggunaan senikata lagu-
Pengucapan seperti 9terima kasih: 9budak baik: 9tahniah: hendaklah
disampaikan seberapa kerap yang boleh-
embantu kanak-kanak untuk menghargai sesuatu, bukannya
mengeji- dan
;lakkan daripada mengutuk kanak-kanak sebaliknya perbanyakkan
kata-kata memuji dan menghoirmati kanak-kanak.
/nelek
Peringkat ini kanak-kanak telah dapat menguasai konsep pengekalan
tentang paduan nombor, berat dan padatan.
Penguasaan konsep ini membolehkan mereka menguasai susunan angka
dan mengelaskan benda dengan berbagai-bagai cara mengikut kualiti seperti
sai& dan berat.
Penguasaan proses pemisahan diri pula membolehkan mereka memahami
konsep pembalikan.
)ni kerana mereka mempunyai semangat ingin tahu dan keinginan untuk
terus belajar.
Peringkat ini juga mereka dapat menguasai pertuturan dan gemar membaca.
5eaksi mereka akan dapat dikesan melalui penerangan tentang sesuatu hal.
Pembelajaran melalui gerak kerja atau akti%iti amat penting.
?leh itu situasi yang dibina dapat membantu dan interaksi bermasyarakat
agar dapat saling mempelajari antara satu sama lain.
ereka seharusnya digalakkan mencari jawapan sendiri.
Peringkat 11 ke 1! tahun berlaku perubahan daripada pengolahan secara
konkrit kepada pengolahan secara formal.
Peringkat ini kanak-kanak masih terikat dengan pengalaman yang
sebenarnya.
@ujudnya suasana yang boleh menimbulkan pertanyaan murid serta
memberi peluang kepada mereka menerangkan pemikiran mereka.
Sosial
Peranan keluarga, masyarakat dan sekolah sangat penting dalam
membentuk sosial dan sahsiah kanak-kanak.
#uat atau lemahnya pengaruh guru, rakan, ibu bapa akan dapat menilai
setakat mana pembinaan sosialisasi kanak-kanak dapat keperkembangkan.
?leh itu peranan guru sangat penting membantu kanak-kanak untuk
menguasai berbagai-bagai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang difikirkan
sesuai untuk menyesuaikan diri dalam perkembangan masyarakat dan
kehidupan harian.
4erdasarkan teori pembelajaran sosial oleh lbert !andura" beliau
menegaskan bahawa elemen sosial akan terbabit kerana pembelajaran akan
diperolehi dengan berdasarkan kepada:
0a2 melihat
0b2 meniru
0c2 memerhatikan tingkahlaku orang lain.
$eori yang dikemukakan oleh 4andura ini dikenali juga sebagai teori
pemerhatian atau teori peniruan.
engikutnya, aspek yang penting dalam teorinya ialah pemerhatian gerak
balas yang ditonjolkan oleh orang lain.
4eliau juga menegaskan bahawa seseorang indi%idu akan meniru sesuatu
tingkah laku jika dia memperolehi kepuasan dan peneguhan yang tinggi.
Peniruan juga boleh dibahagikan kpd tiga bentuk iaitu:
(a !eniru "ecara #angsung dan $idak #angsung
0i2 Proses membolehkan kanak-kanak memerhatikan tingkahlaku
model semasa mengajar.
0ii2 Proses ini berlaku secara tidak langsung berlaku semasa:
melihat gambar
melihat filem
melihat %ideo
b %eniruan !elalui "ekatlakuan dan Ketaksekatlakuan
0i2 Peniruan sekatlakuan ini berlaku dalam keadaan yang tertentu,
tetapi tidak sesuai dilakukan dalam keadaan atau situasi yang
lain.
0ii2 Pada masa ini indi%idu akan menyekat tingkahlaku yang tidak
sesuai ditiru dalam situasi tertentu.
0iii2 Dalam proses taksekat lakuan, seseorang indi%idu akan terus
mengamalkan peniruan dalam apa jua situasi.
(c %eniruan !elalui &listasi
0i2 (kan terus melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain jika dia
sudah mengetahui cara melakukan tingkahlaku tersebut.
0ii2 #einginan untuk meniru akan timbul apabila melihat gerak balas
yang dilakukan oleh orang lain
*seik
ereka telah mula dan cuba untuk memahami aspek estetik, dimana mereka
telah boleh menilai tentang konsep keindahan dan kecantikan.
latihan-latihan perlu diperbanyakkan supaya kanak-kanak dapat mempelajari
konsep penghargaan terhadap sesuatu apa yang dilihat atau dilakukan.
(kan dididik untuk memperolehi konsep hak kita adalah hak semua.
4ermakna, konsep perkongsian hendaklah ditekankan.
(pabila konsep ini dapat diterapkan ke dalam minda kanak-kanak, maka
konsep estetik dapat ditanam seterusnya
1.&.3 "engenal konsep aki'ii moi'asi pembelajaran mengiku perkembangan >*R/S*
Perkembangan:
satu proses di mana indi%idu mencapai kematangan.
erupakan perubahan berkualiti iaitu sifat perubahan yang tidak
dapat diukur secara kuantiti tetapi ternyata perubahan yang telah
berlaku memperlihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat yang
terlebih dahulu.
Perkembangan berbe&a daripada pertumbuhan kerana ia berlaku
daripada peringkat permulaan percambahan sehingga tamatnya
hayat organisma itu.
)ni bermakna bahawa perkembangan bukan sahaja membawa
sesuatu organisma itu ke peringkat kematangan tetapi perkembangan
juga berlaku berterusan.
Pertumbuhan:-
(dalah suatu perubahan yang dapat diukur dari satu tahap ke satu
tahap yang lain.
Perubahan - dari segi kuatiti yang dapat dibuat ke atas organisma
dengan nyata.
Perubahan kuantiti - seperti ukuran tinggi dan berat badan yang dapat
diukur.
4oleh didefinasikan sebagai perubahan di dalam struktur dan fungsi
tubuh seseorang indi%idu dalam
Perubahan kuantiti - seperti ukuran tinggi dan berat badan yang dapat
diukur.
4oleh didefinasikan sebagai perubahan di dalam struktur dan fungsi
tubuh seseorang indi%idu dalam proses kematangan.
Peringka Perkembangan
engikut ahli teori perkembangan, perkembangan dan tumbesar kanak-
kanak adalah mengikut peringkat.
Setiap peringkat ini kanak-kanak mempunyai keperluan dan keinginan
asasnya dari segi fi&ikal, mental, sosial, emosi, intelek dan estetik.
#iri-ciri Perkembangan $anak-kanak
0a2 Perkembangan dan pertumbuhan mempunyai arah tertentu.
Perkembangan dan pertumbuhan adalah berperaturan dan dapat
dianalisis, baik pada peringkat lahir, ataupun pada peringkat sudah
lahir.
Perkembangan berlaku dalam dua arah, iaitu dari kepala ke kaki
0cephalocaudal2 dan dari tengah ke tepi 0proJimodistal2.
0b2 Susunan perkembangan adalah serupa bagi semua ahli dalam satu-
satu jenis. #anak-kanak berkembang secara berperingkat.
0c2 Perkembangan berlaku daripada kedaan yang menyeluruh kepada
keadaan tertentu.
0d2 Perubahan bersifat kualiti tidak dapat diukur secara tetap tetapi dapat
dilihat daripada perubahan sifat.
0e2 Proses perkembangan berterusan iaitu daripada permulaan hingga akhir
hayat, iaitu peringkat matang.
0f2 )a timbul daripada tindakan saling berkait antara pertumbuhan fi&ikal dan
pembelajaran.
0g2 Perkembangan dipengaruhi oleh baka dan persekitaran.
+iri<(iri Perkembangan dan +iri<(iri *kspresi
(kti%iti seni dapat direka bentuk untuk membantu perkembangan dan
pertumbuhan kanak-kanak pada setiap peringkat.
4ekerja dengan berbagai bahan, cara dan teknik kanak-kanak dapat
meneroka secara kreatif dengan %ariasi yang tidak terhad dan tidak
terkongkong
ktivti seni juga mudah direka bentuk untuk mendekati keperluan dan naluri
ingin tahu kanak-kanak.
#anak-kanak melihat sesuatu dengan caranya tersendiri.
#anak-kanak suka menyentuh, menguling, menguli, meramas, menggosok,
mendengar, mengesan bunyi, menghidu, meniru aksi untuk mengenal
sesuatu.
#anak-kanak suka bermain.
4ermain merupakan satu akti%iti yang penting bagi kanak-kanak.
(pabila kanak-kanak bermain secara tidak langsung dia telah
memperkembangkan jasmani, emosi, rohani, itelek dan sosialnya.
(kti%iti seni juga mudah dilaksanakan ketika bermain dan boleh dikaitkan
dengan sesuatu yang digemari dan diminati dan dengan demikian menjadi
bermakna kepadanya.
1.&.& "engenal konsep aki'ii unuk melibakan murid se(ara aki$= kreai$ dan
men;eronokan.
.i(or Lo?en$eld dan !riain 619)47
$elah meneliti lukisan kanak-kanak mengikut peringkat perkembangan kanak-
kanak dan
enerangkan bagaimana bahan, kandungan subjek dan en%ironment pelajar
dapat disesuaikan mengikut peringkat perkembangan untuk merangsangkan
pengutaraan tampak kanak-kanak, perkembangan kreatif dan mental dan
seterusnya perkembangan menyeluruh kanak-kanak.
4eliau juga menyarankan bahawa pengetahuan sedia ada boleh diaktifkan
melalui cara-cara yang sesuai kepada tahap perkembangan kank-kanak.
(ntaranya ialah menggunakan aksi kanak-kanak, objek yang konkrit dan isi
kandungan yang ada kaitan dengan kehidupan seharian diperingkat itu.
(pabila pengetahuan pasif diaktifkan, persepsi, kognisi dan pembelajaran akan
berlaku secara semulajadi
ktiviti seni yang memuaskan keperluan asas kanak-kanak dari segi fi&ikal,
mental, sosial, emosi, intelek dan estetik boleh direka untuk membantu dalam
perkembangan dan pertumbuhan yang sihat.
Perkembangan dan tumbesaran kanak-kanak akan berlaku dengan sihatnya dan
secara tidak sedar.
Perkembangan %iri $anak-kanak &elalui Seni
SDP penting kepada perkembangan diri kanak-kanak.
(kti%iti seni yang terancang membolehkan kanak-kanak mendapat
pengalaman dan pemahaman serta membantu memperkembangkan
potensi mereka secara menyeluruh
Rajah 1.1&% enunjukkan perkembangan diri kanak-kanak melalui pengertian kesedaran,
pemahaman dan kreati%iti
Kreai'ii
Pengalaman dalam melakukan akti%iti seni secara berkesan membolehkan
kanak-kanak meluahkan keinginan dan keperluan mereka.
6a&imnya mereka dapat membina pengalaman baru hasil daripada beberapa
penerokaan dalam kehidupan seharian dan akan berasa seronok apabila
dapat mencipta sesuatu yang baru.
Antuk meluahkan rasa hati, mereka akan mencipta sesuatu dengan
menggunakan kaedah dan cara tersendiri dalam pelbagai bentuk.
)ni mencerminkan kreati%iti kanak-kanak.
Proses kreativiti boleh melibatkan:
0a2 Perasaan dalaman kanak-kanak, imaginasi dan kreati%iti
0b2 Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang diambil
0c2 #ebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara lahiriah.
atlamat guru-guru sekolah rendah dalam proses pengajaran dan
pembelajaran ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran
memerhati, kesedaran dan arif terhadap pergerakan, bunyi, bentuk, tekstur
dan irama.
&elalui aktiviti seni daya estetik kanak-kanak dapat dipertingkatkan.
/ontohnya menggunakan lagu untuk memperkenalkan tajuk 95ama-
rama:.
Semasa kanak-kanak menyanyikan lagu, mereka akan bergerak
mengikut irama seperti lebah sedang terbang.
Seterusnya, kanak-kanak menghasilkan gambar lebah. )ni membantu
pembelajaran terhadap tajuk ini.
Semasa belajar bersama-sama, mereka membina konsep kendiri dalam
kumpulan rakan sebaya dan masyarakat umum
#ebolehan kanak-kanak adalah selari dengan perkembangan diri mereka.
Antuk mencipta sesuatu yang baru, kanak-kanak akan bergantung kepada
pengalaman dan kreati%iti dalam memanipulasikan alatan dan bahan yang
mereka gunakan.
Pemahaman
4agaimana kanak-kanak dapat menanamkan konsep pemahaman
dalam dirinya>
Antuk itu kekerapan mengadakan akti%iti-akti%iti di sekolah dan di
rumah akan dapat memperkukuhkan lagi pemahaman tentang
sesuatu perkara.
Antuk pemahaman boleh dilakukan dalam pelbagai akti%iti, seperti-
(a) ktiviti Pergerakan-- ketika akti%iti pergerakan dilakukan
kanak-kanak akan mendapat lebih kefahaman tentang asas-
asas pergerakan seperti penggunaan ruang, masa, )mbangan
berat badan dan daya atau aliran.
(b) ktiviti !ermain--semasa bermain kanak-kanak, akan
memperkembangkan konsep pembentukan kendiri, seperti
meningkatkan kefahaman dari segi emosi, sosialisasi,
kebudayaan, fi&ikal, rohani dan nilai-nilai murni
(c) 'agu--di dalam lagu kanak-kanak akan dapat menambahkan
keyakinan diri seperti menyanyi dengan yakin, mengikut tempo
dan pic yang tepat, menjadi lebih kreatif apabila dan menjadi
seorang yang bertangungjawab.
d) ktiviti 'akonan(
semasa berlakon kanak-kanak akan dapat memahami
sesuatu konsep dengan lebih jelas lagi, di mana ketika
berlakon ia akan cuba memahami sesuatu watak.
Secara tidak langsung ini akan dapat menjadikannya
sebagai seorang yang kreatif, ino%atif, betangungjawab
dan dapat membina sosialisasi dengan lebih baik serta
dapat mengawal emosi dengan sempurna dan
berkeyakinan tinggi.
Dengan menjalankan akti%iti-akti%iti di atas pemahaman tentang sesuatu konsep atau
perkara dapat dipertingkatkan.
1.3 /rama= Aarna= dan Ruang
1.3.1 "en;adupadu irama= ?arna dan ruang dalam seni%
6i7 /R,", 6 RHBTH" 7
%)*+$ ( P,'S) )
P;64(,() /(5( K(8, 4;56()8(8 D(6( ;8A8IA##(8 D;$)# :
D;$)# ;6(6A) 6A#)S(8 0 D5(@)8, 2
D;$)# ;6(6A) /?5(# 0 P($$;58 2
4A8K) *?#(6 0 SA(5( L a, e, i, c, u 2
P;$)#(8 I(5) 0 S8(PP)8, ?3 3)8,A5;S 2
P;5,;5(#(8 3)M)#(6 0 @(6#)8, ?*;;8$S 2
P-.-/ %- P)-%)$
)5(( ;6(6A) P;5,;5(#(8
)5(( ;6(6A) P;5$A$A5(8 *?#(6
)5(( );I *)SA(6
,'-/- (0)P)*+*+1-)
/?8$?+ S)3($ P;8,A6(8,(8 4(+(,)(8 #;/)6
,PL/K,S/ /R,", D,L," +#R,K
+(S)6#(8 /?5(#N ?$)3 D;8,(8 4;54(,() I;8)S )5((
SASA8(8 /?5(# 4;5)5(( D(6( 4;54(,() A5A$(8
5AAS(8 ;8,;8() #?8S;P D(8 #;S(8 )5((
A,R-,
#;,A8((8 @(58( D(6( (#$)*)$) PS*, AM)# D(8
P;5,;5(#(8.
AD D(8 P;5(S((8 K(8, $)4A6 D(5) #;,A8((8 @(58(
P;64(,() @(58( K(8, D)#()$#(8 D;8,(8 )5(( D(8
P;5,;5(#(8
R0,-1 6SP,+*7
#;,A8((8 5A(8, D(6( (#$)*)$) PS*, AM)# D(8
P;5,;5(#(8
(5(S 0H/1H= L#A2
P;54(8D)8,(8 D(8 P;54;M((8 (5(S 5A(8, K(8,
4;56()8(8
(5(+ 0D/R*+T/#-S2 D(8 I(5(# 0D/ST,-+*2
(D( P;64(,() (5(+ D(8 I(5(#
1.4 Deria dan Seni
Pengenalan
$entang kesedaran dan kepentingan deria yang dianugerahkan $uhan kepada setiap
insan untuk mengetahui, memahami dan mengenalpasti apa yang terdapat di
sekelilingnya.
$erdiri daripada pancaindera lihat, dengar, sentuh, rasa dan hidu.
embolehkan indi%idu meneroka alam sekelilingnya dan ini merupakan satu proses
yang berterusan.
(kti%iti Seni membantu naluri ingin tahu seseorang melalui eJplorasi dan
eksperimentasi dengan menggunakan deria.
ktiviti Seni membolehkan pelajar
berinteraksi secara langsung dengan persekitaran dan
belajar mengembangkan kebolehan mereka untuk membuat pertimbangan
yang baik melalui pengalaman yang diperolehi
1.4.1 Perkembangan kepekaan deria kanak<kanak
Perkembangan merupakan satu proses yang berterusan dari peringkat lahir hingga
peringkat kematangan.
3aktor-faktor perkembangan manusia banyak dipengaruhi oleh baka dan
persekitaran yang berada disekeliling mereka.
Antuk itu perkembangan kematangan deria adalah penting dalam mempertingkatkan
lagi perkembangan diri setiap indi%idu.
Pelajar mula mendapat kematangan dalam perkembangan kepekaan deria semasa
ia masih bayi lagi iaitu ketika berumur C-! tahun.
#etika ini kanak-kanak telah mula memperolehi kordinasi dan kawalan otot.
ula mengenal objek dalam alam sekitar melalui organ deria dan tangan.
Penglihatan dan pendengaran mula berkembang secara perlahan-lahan dan mula
matang ketika berumur <-1! tahun.
#etika inilah pelajar mula mendapat perkembangan kepekaan derianya.
Deria dan seni membolehkan indi%idu meneroka alam sekelilingnya dan ini
merupakan satu proses yang bererusan.
(kti%iti-akti%iti seni dapat membantu naluri ingin tahu seseorang melalui eJplorasi
dan ekperimentasi dengan menggunakan deria.
elalui akti%iti-akti%iti seni, pelajar boleh berinteraksi secara langsung dengan
persekitaran dan belajar mengembangkan kebolehan mereka untuk membuat
pertimbangan yang baik melalui pengalaman yang diperolehi.
Sentuhan biasanya dilakukan dengan menggunakan jari.
)ni merupakan aspek perkembangan psikomotor yang mula-mula diperolehi oleh
kanak-kanak.
Sebelum kanak-kanak itu mula untuk berbahasa.
elalui sentuhan pelajar akan dapat untuk membuat pelbagai akti%iti-
(onoh dalam aki'ii seni 'isual= pelajar akan menggunakan jarin;a
unuk melukis gambar di aas keras= aau kan'as.
Dalam mu&ik pelajar akan cuba untuk mencipta satu corak irama yang berbe&a,
apabila mendengar sesebuah lagu.
)ni adalah disebabkan kerana pelajar terutamanya kanak-kanak suka membuat
)mpro%isasi atau mengubahsuaikan satu-satu perkara baru.
Perkembangan deria sentuh ini mula berkembangan ketika masih bayi lagi.
elalui sentuhan ibu kanak-kanak itu akan berhenti menangis dan melalui sentuhan
juga kanak-kanak akan berasa selamat.
Dengar
endengar melibatkan deria telinga.
Antuk akti%iti yang dijalankan pada deria ini lebih menumpukan kepada
persoalan apa yang mereka dengar>
/ontoh dalam akti%iti ekspresi melalui seni. (kti%iti seni %isual yang
dilakukan adalah berdasarkan apa yang telah didengarnya ketika dia
melukiskan.
4egitulah juga dalam akti%iti mu&ik:-
contohnya, mereka akan cuba mencipta bunyi tentang apa yang
didengarnya.
Dalam bidang pergerakan pelajar akan tahu dan dapat membuat interpretasi dan
bergerak sama ada cepat atau lambat.
Liha
elihat menggunakan deria mata melibatkan pengamatan dan pemerhatian.
4erdasarkan maklumat yang datang melalui deria mata itu seseorang akan
dapat mengalami pelbagai jenis warna, bentuk, ruang dan jalinan.
anakala bagi orang buta ia hanya melihat dengan melatih otaknya untuk
membuat penafsiran dengan berdasarkan kepada pengalaman seni tampak
yang telah dialaminya.
Pemahaman tentang warna membolehkan pelajar mengetahui ciri-cirinya dan
seterusnya tahu untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam pendidikan seni
%isual.
Dengan melihat juga pelajar dapat meningkatkan lagi kecerdasan ruang iaitu
melihat dunia 9%isual-spatial: dengan lebih tepat.
Rasa
5asa merupakan gerak hati atau kata hati pelajar.
Dengan menggunakan deria ini pelajar akan dapat membuat sesuatu persepsi
dengan tepat.
Persepsi bermaksud seseorang membuat interpretasi atau memberi makna
kepada rangsangan yang diterima oleh derianya.
Seterusnya apabila maklumat itu dirasakan penting indi%idu akan membentuk
konsep daripadanya.
(hli psikologi gestalt merumuskan bahawa dalam persepsi, manusia akan
cenderung mempersepsi sesuatu secara keseluruhan daripada bahagian-
bahagian yang menjadi keseluruhan.
Segala apa yang dilakukannya adalah mengikut pengalaman ekspresinya.
*erdapat dua prasyarat bagi pembelajaran jenis ini.
Pelajar mesti mempunyai sikap dan tujuan yang positif terhadap
akti%iti pembelajaran
Dalam proses pembelajaran, pengetahuan yang sedia ada dalam
struktur kognitif pelajar harus digunakan untuk mengaitkan dengan
pelajaran baru.
Hidu
+idu lebih menekankan kepada aspek penanggapan.
Penanggapan tidak berlaku secara semulajadi sebaliknya guru harus
merancang strategi untuk menyerapkan unsur ini dalam pengajarannya
ini boleh dilakukan dengan cara-cara berikut:
0a2 #ebolehan ental Pelajar
-3aktor ini penting untuk mempastikan setiap pelajar mendapat
pembelajaran optima mengenai konsep yang diajar oleh guru
0b2 Pendekatan Pengajaran
,uru perlu merancang strategi pengajaran yang hendak
digunakan olehnya untuk membentuk penanggapan yang baik.
(ntaranya ialah-
0i2 Pendekatan )nkuiri Penemuan
Pelajar mencari maklumat sendiri mengenai konsep
melalui situasi penyelesaian masalah. Pelajar akan berfikir
dan menaakul secara mental dengan menggunakan organ
deria untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
,uru hanya bertindak sebagai fasilitator dan bukan
sebagai pemberi jawapan yang sebenar.
0ii2 Pendekatan 5esepsi
,uru menyampaikan maklumat mengenai konsep secara
langsung dengan bergantung kepada pelajar.
0iii2 Pendekatan Deduktif
,uru menghuraikan prinsip dan cirri-ciri penting dalam
sesuatu konsep dengan dikiuti dengan contoh-contoh
spesifik yang mengukuhkan konsep tersebut.
1.4.2 Kepeningan kepekaan deria dalam proses pengajaran dan pembelajaran
+asil dari kepentingan kepekaan deria akan dapat membentuk satu persepsi dalam
bentuk satu keseluruhan.
Persepsi ini juga dinamakan sebagai pengamatan.
Antuk itu panca indera manusia yang mengandungi mata, telinga, hidung, lidah dan
kulit akan menerima maklumat daripada rangsangan-rangsangan dalam
persekitarannya. 05ajah 1.1B2
Rajah 1.13 % Proses ringkas pengamatan dan persekitaran
Persekiaran
Persekitaran memainkan peranan penting dalam meningkatkan lagi
perkembangan deria pelajar.
Iika pelajar yang ada dipersekitaran yang banyak mendapat
dorongan dan galakan, maka ia akan menjadi seorang pelajar yang
sentiasa bermoti%asi
Iika tidak ia akan berlaku sebaliknya.
Antuk itu, menjadi tanggungjawab guru untuk menyediakan sebuah
bilik khusus untuk pendidikan seni %isual supaya dapat membantu
persekitaran yang menarik ketika berada di dalam persekolahan.
Pengurusan bilik seni merupakan satu aspek utama dalam konteks
proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni *isual.
,uru Pendidikan Seni *isual hendaklah memainkan peranan penting
dalam aspek ini.
,uru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama
guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana
yang sesuai dalam 4ilik Seni.
Suasana dalam bilik seni ini sepatutnya menjadi daya penarik dan
menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan
kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat.
Selain hasil kerja pelajar, guru seni hendaklah cuba mendapatkan
contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk
dipamerkan dalam bilik seni.
ewujudkan iklim bilik pendidikan seni %isual yang kondusif adalah
tanggungjawab guru untuk meningkatkan keberkesanan pelaksanaan
tugas harian.
(spek-aspek keselamatan dalam pengajaran dan pembelajaran juga
perlu dititikberatkan.
Pengetahuan tentang pengurusan bilik Pendidikan Seni %isual haruslah penting kerana
ia dapat membantu meningkatkan tahap kecemerlangan kanak-kanak. (ntaranya ialah:
6a7 ,spek Ci@ikal
0i2 /ahaya
4ilik hendaklah mendapat cahaya yang sesuai sama ada cahaya semula
jadi atau cahaya daripada lampu.
/ahaya juga seharusnya dapat menerangi ruang bilik darjah.
0ii2 Peredaran Adara
4ilik darjah harus mempunyai pengedaran udara yang baik supaya dapat
menimbulkan suasana pembelajaran dan keselesaan pelajar.
0iii2 Stor
4ilik darjah perlu ada tempat penyimpanan alat dan bahan serta hasil kerja
murid sama ada dalam bilik stor atau almari.
0i%2 Panel dan 5ak Pameran
Setiap bilik disediakan dengan kelengkapan dan ruang pameran untuk tujuan
mempamerkan hasil kerja murid
0%2 Perabot
#erusi dan meja yang dilengkapkan dalam bilik darjah hendaklah sesuai
dengan semua akti%iti pendidikan seni yang dijalankan dari segi sai& dan
jumlah murid
0%i2 #emudahan (sas
Sinki dan punca elektrik diubahsuai agar dipasang ditempat yang sesuai
dengan kebanyakan akti%iti pendidikan seni %isual
(b ,spek *mosi
0i2 +iasan Dalaman
Susun atur perabot, peralatan dan hiasan yang sesuai dalam bilik darjah
dapat membantu suasana pengajaran dan pembelajaran serta menggalakkan
lagi interaksi pelajar
0ii2 5uang
Iumlah perabot dan peralatan yang bersesuaian dengan ruang bilik darjah
dapat menimbulkan suasana pengajaran pembelajaran yang selesa dan
kondusif supaya dapat merangsangkan pembelajaran pelajar.
0iii2 Peragaan +asil #erja
enyediakan ruang dan kelengkapan yang sesuai untuk memperagakan hasil
kerja pelajar.
6angkah ini dapat membina keyakinan dan kepuasan pelajar dalam
menghasilkan kerja seni.
(7 ,spek Sosial
0i2 )nteraksi urid
urid dapat bergerak secara bebas dalam bilik darjah. 5uang yang
disediakan dalam bilik darjah dapat menggalakkan interaksi murid dengan
murid dan murid dengan guru.
0ii2 #emudahan (kti%iti #umpulan
enyediakan ruang dalam bilik darjah supaya akti%iti kumpulan dapat
dijalankan dengan berkesan.
4ahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya
seperti:
Ansur Seni-
enggambarNelukis
@arna
6ukisan (lam Semula Iadi.
Seni huruf dan sebagainya.
Di dalam pengurusan bilik seni, aspek-aspek berikut harus diberi perhatian
sewajarnya:
#eselamatan.
#ebersihan
Susunan perabot
Pameran hasilkerja
#elengkapan bilik seni
Pengagihan tugas
Pengumpulan alatNbahan
Iadual waktu penggunaan bilik seni
Pengurusan bilik seni haruslah melibatkan pelajar dengan tujuan untuk
memupuk sikap bertanggungjawab dan berdisiplin
Pelan !ilik Pendidikan Seni .isual
/ontoh pelan bilik khas seni 0illustrasi2 yang disertakan merupakan
cadangan menunjukkan keadaan sebuah bilik seni yang sesuai. 0rujuk
5ajah 1.1<2.
Rajah 1.14% /ontoh pelan bilik seni %isual
3aktor yang empengaruhi #ebolehan #epekaan Deria dalam Proses Pengajaran dan
Pembelajaran
0a2 Iangkaan 0rajah2
0b2 +ubungan latar depan dan belakang
0c2 Penumpuan
0d2 $empoh masa
0e2 $ugasan jelas
0f2 Pengalaman
0g2 Susunan objek
6 ii 7 Perkembangan -ilai *seika
Proses estetik dan daya kreati%iti pelajar dapat dibahagikan kepada empat
iaitu:
0a2 merupakan proses indi%idu melalui penajaman daya intuisi,
b7 Persepsi
Persepsi merupakan satu proses kesedaran dan reaksi indi%idu
terhadap rangsangan dalam alam persekitaran.
)a juga merupakan proses mengiterpretasi maklumat yang
diterima oleh organ-organ deria manusia.
/ontohnya apabila anda terhidu minyak wangi otak anda
akan membuat persepsi dan mengaitkannya kepada
seorang wanita atau bunga.
Peringkat ini, pancaindera manusia 0mata, telinga, hidung, lidah
dan kulit2 akan menerima maklumat daripada rangsangan-
rangsangan dalam persekitaran.
#emudian, semua utusan dan rangsangan ini dihantar ke otak
melalui system saraf.
+onoh rajah diba?ah iaiu apabila seorang indi'idu
mendapa rangsangan dalam benuk bun;i siren
ambulan.
!un;i ini diamai melalui deria dengar dan dihanar ke
oak unuk diproses.
Cakor<$akor ;ang mempengaruhi persepsi%
0i2 Iangkaan
0ii2 +ubungan latar depan dan belakang
0iii2 Penumpuan
0i%2 $empoh masa
0%2 $ugasan jelas
0%i2 Pengalaman dan
0%ii2 Susunan objek

c) +maginasi
erupakan daya khayalan atau kemampuan menggambarkan
sesuatu didalam angan-angan atau mencipta sesuatu secara
khayalan atau bayangan.

d) $onsepsi pelajar
Proses konsepsi pelajar atau pembentukan konsep adalah untuk
menyesuaikan maklumat dalam rangsangan untuk membina
perhubungan yang mempunyai perkaitan dalam bentuk konsep.
#onsep boleh dihuraikan sebagai satu idea yang spesifik tentang
peristiwa atau fenomena, sama ada maujud atau abstrak yang
mempunyai ciri-ciri yang khusus.
+onohn;a konsep repilia merujuk kepada sekumpulan
hai?an ;ang mempun;ai (iri<(iri beriku-
0i2 berkulit keras
0ii2 hidup di air atau didarat
0iii2 menetas telur
Dengan ini, pelajar diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni
%isual, meningkatkan lagi kepekaan, menjadi pengkarya yang rasional dan
mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai yang
disebutkan.
#urikulum Pendidikan Seni *isual sekolah rendah merangkumi empat bidang
iaitu menggambar, membuat rekaan dan corak, membentuk dan membuat
binaan dan kraf tradisional.
urid dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama
ada daripada aspek estetik mahupun aspek gunaan.
elalui kefahaman aspek di atas, murid dapat diterapkan dengan
penghayatan warisan seni %isual dan mengamalkannya dalam kehidupan,
terutama dalam meningkatkan nilai hidup.
urid akan didedahkan dengan ilmu seni %isual yang berkaitan dengan
bidang tertentu dan menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu
yang diperolehi bersama.
>adual 1.15: /ontoh (kti%iti #epekaan Deria Sentuh
Huraian ,ki'ii di aas%
Pada ekpresi melalui seni %isual gambar yang dilukis tetap sama tidak mengira waktu
/uma perbe&aan yang ada adalah dari segi kreati%iti atau luahan perasaan ketika
melukis.
Didapati melukis pada waktu subuh dan malam keadaannya sunyi dan ini
memungkinkan idea akan banyak datang berbanding dengan waktu tengah hari kerana
keadaan adalah bising dan terdapat pelbagai akti%iti yang menyebabkan kekurangan
memberi tumpuan.

Dlm mu&ik pula corak irama yg dilakukan pd waktu subuh seboleh-bolehnya biarlah satu
corak irama yang menyegarkan atau aktif, kerana pada waktu ini iaitu awal pagi pelajar
akan dirangsang dengan mu&ik yang aktif supaya mindanya menjadi aktif.
/orak irama yang sesuai adalah seperti rentak arch.
4erbanding dgn waktu malam, pelajar mengantuk untuk tidur maka corak irama yg
sesuai adalah seperti asli, masri, slow rock O sebagainya O lagu yg sesuai pula adalah
lagu yg mendayu-dayu atau lagu yg mempunyai mud yang lembut.
anakala dalam pergerakan pula, pada masa subuh pergerakan yang dilakukan adalah
bercorak sederhana kerana ia baru bangun dari tidur.
4erbanding dengan masa tengah hari pergerakan yang dilakukan adalah aras tinggi
iaitu masa yang aktif.
4erbanding dgn waktu malam, pelajar mengantuk untuk tidur maka corak irama yg
sesuai adalah seperti asli, masri, slow rock O sebagainya O lagu yg sesuai pula adalah
lagu yg mendayu-dayu atau lagu yg mempunyai mud yang lembut.

anakala dalam pergerakan pula, pada masa subuh pergerakan yang dilakukan adalah
bercorak sederhana kerana ia baru bangun dari tidur.
4erbanding dengan masa tengah hari pergerakan yang dilakukan adalah aras tinggi
iaitu masa yang aktif.
6iii7 "engalami "elalui Deria
Semua akti%iti yang dilaksanakan perlulah diolah untuk menajamkan lagi
pengalaman deria pelajar.
Antuk itu akti%iti-akti%iti hendaklah dilakukan seberapa kerap yang boleh bagi
mempastikan deria menjadi bertambah matang.

1.5 Rumusan
Di akhir tajuk ini, Deria dan seni lebih menumpukan tentang kepekaan deria
terhadap perkembangannya.
Di samping itu pengaruh persekitaran, pengalaman juga dapat
mempertingkatkan lagi ketajaman sesuatu deria dan perkembangannya terhadap
nilai-nilai estetika.
4erdasarkan akti%iti-akti%iti seni %isual, mu&ik dengan pergerakan ia secara tidak
langsung melatih deria mengalami pelbagai peristiwa dan dengan mengadakan
penggabungjalinan akti%iti ini dapat meningkatkan lagi kefahaman terhadap
bidang Seni dalam Pendidikan.
T,>0K 2
Pendedahan kepada Pengeahuan dan Kemahiran ,sas dalam Seni
Peringka Sekolah Rendah
2.0 Sinopsis
$opik ! memberi peluang kepada anda untuk memahami kepentingan seni dan
kaitannya dengan keinginan dan keperluan asas kanak-kanak dalam proses
pertumbuhan dan perkembangan mereka secara menyeluruh
2.1 Hasil Pembelajaran
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:
1. engetahui makna Pendidikan Seni *isual dari konteks #4S5-
2. enjelaskan bidang-bidang yang terdapat dalam Pendidikan Seni *isual sekolah
rendah-
3. enyatakan asas seni reka dalam konteks berkarya yang berjaya- dan
4. enyatakan akti%iti-akti%iti yang sesuai dengan pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Seni *isual di sekolah.
2.2 Kerangka Tajuk
Rajah 2.1 #erangka $ajuk
2.3 Seni .isual
2.3.1 Pengenalan kepada konsep asas seni 'isual
Pengenalan
Pendidikan Seni *isual menjurus kepada seni tampak dan tidak merujuk kepada
seni lain seperti seni mu&ik, seni sastera, seni tari dan seni mempertahankan diri.
Pendidikan Seni*isual sekolah rendah lebih menegaskan kegiatan dalam proses
penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan.
Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreati%iti indi%idu melalui
penajaman daya intuisi, persepsi, imaginasi dan konsepsi murid. Dengan ini, murid
diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni %isual, meningkatkan lagi kepekaan,
menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan
membawa bersama nilai yang disebutkan.
#urikulum Pendidikan Seni *isual sekolah rendah merangkumi empat bidang iaitu
menggambar, membuat rekaan dan corak, membentuk dan membuat binaan dan kraf
tradisional. urid dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama
ada daripada aspek estetik mahupun aspek gunaan. elalui kefahaman aspek di atas,
murid dapat diterapkan dengan penghayatan warisan seni %isual dan mengamalkannya
dalam kehidupan, terutama dalam meningkatkan nilai hidup. urid akan didedahkan
dengan ilmu seni %isual yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menerapkan budaya
menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama.

0ajah 2.2
Sumber: http:''images.google.com'images
P*-1*RT/,- P*-D/D/K,- S*-/ ./S0,L
0ajah 2.3: %elajar sekolah rendah
Dalam Pendidikan Seni *isual sekolah rendah, anda patut lebih menegaskan
kegiatan dalam proses penghasilan karya seni dengan melibatkan aspek pemahaman,
penghayatan dan kritikan. Dalam proses ini, anda boleh menyentuh mengenai perasaan
estetik dan daya kreati%iti indi%idu melalui penajaman daya intuisi, persepsi, imaginasi
dan konsepsi murid. Dengan ini, murid anda dapat mengamalkan pertimbangan seni
%isual, meningkatkan lagi kepekaan, menjadi pengkarya yang rasional dan mampu
mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai yang disebutkan.
#urikulum Pendidikan Seni *isual sekolah rendah merangkumi empat bidang iaitu:
0a2 menggambar-
0b2 membuat rekaan dan corak-
0c2 membentuk dan membuat binaan- dan
0d2 kraf tradisional.
(nda boleh melatih murid anda untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang
lebih luas sama ada daripada aspek estetik mahupun aspek gunaan. elalui kefahaman
aspek di atas, murid anda dapat menerap penghayatan warisan seni %isual dan
mengamalkannya dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam meningkatkan nilai
hidup. urid anda akan didedahkan dengan ilmu seni %isual yang berkaitan dengan
bidang tertentu dan menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang
diperolehi bersama.
",TL,",T P*-D/D/K,- S*-/ ./S0,L
atlamat Pendidikan Seni *isual sekolah rendah adalah untuk membentuk
keperibadian generasi alaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetik yang
tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, ino%atif dan in%entif. #andungan kurikulum berupaya
membantu murid anda meningkatkan rasa kesyukuran terhadap $uhan, menghargai
keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat
menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara, selaras
dengan hasrat 3alsafah Pendidikan #ebangsaaan.
#!>*KT/C P*-D/D/K,- S*-/ ./S0,L
Selepas melalui Pendidikan Seni *isual di sekolah rendah, murid anda
seharusnya dapat:
1. menunjukkan penghargaan terhadap keindahan alam ciptaan $uhan-
!. memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni %isual-
". meningkatkan pengetahuan, daya kreati%iti, ino%asi, disiplin serta kemahiran dalam
bidang seni %isual yang dapat diamalkan dalam kehidupan dan kerjaya-
P. menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi untuk mereka cipta
barangan kraf dan produk seni %isual yang berkualiti-
B. membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya seni %isual-
<. menunjukkan nilai tambah dalam disiplin sains, teknologi dan mata pelajaran lain-
=. menunjukkan penghargaan terhadap sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni
%isual dalam konteks perkembangan sejarah seni %isual di alaysia dan
antarabangsa-
7. menjadikan bidang seni %isual sebagai prospek kerjaya-
1. menunjukkan kesedaran dan penghargaan terhadap suasana seni dalam
persekitaran dan kaitan dengan keselesaan hidup- dan
1C. menunjukkan semangat bina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa.
P,-D,-1,- T#K#H<T#K#H !,R,T T*-T,-1 S*-/ ./S0,L
ari kita menghayati pendapat dari tokoh-tokoh barat berikut:
Q Plato Q @alter ,ropius
Q (ristotle Q ;fland dan /hapman
Q Pestalo&&i Q 6ansing
Q +erbert 5ead Q Iune c3ee
Q 3rank /i&ek Q 3eldman
Q Iohn Dewey
6,7 PL,T# 6&25D&2) S" E 3&5 S" 7
Sumber: http:''(((.ironorchid.com'clipart'person'plato.html
Sumber: http:''clendening.kumc.edu'dc'pc'a.html
Sumber: http:''(((.(eltchronik.de'bio'cethegus'p'pestalo))i.html
6D7 H*R!*RT R*,D
Sumber: http:''(((.(eltchronik.de'bio'cethegus'p'herbetread.html
0;2 CR,-K +/2*K 017<B ' 11P<2
Sumber: http:''(((.aeiou.at'aeiou.encyclop.data.images.c'c*+*,,-a.jpg
#onsep pendidikan seni Crank +i@ek pula berkaitan dengan peranan ekspresi bebas
dalam pendidikan. /i&ek berpendapat bahawa kanak-kanak memiliki daya kreati%iti yang tinggi
dan memerlukan suatu kaedah untuk meluahkan ekspresi diri.
?leh yang demikian kanak-kanak perlu diberi ruang untuk melukis bagi menyatakan apa
yang mereka liha dari pandangan mereka sendiri. 4erbe&a dari orang dewasa, kanak-kanak
mempunyai impuls kreatif yang tersendiri dan haruslah digalakkan untuk memajukan
keindi%idualan sendiri mengikut kemampuannya.
#anak-kanak perlu dibebaskan dari kongkongan perauran lukisan orang de?asa
supaya tidak hilang kreai'ii dan si$a keperibadian diri. /i&ek mencadangkan agar kreati%iti
kanak-kanak seharusnya dibiarkan mengembang mengikut kemahuan mereka sendiri. (pabila
mencapai tahap tertentu, kanak-kanak boleh didedahkan dengan tatabahasa %isual seperti
unsur-unsur dan prinsip-prinsip seni sebagai suatu pengukuhan.
/i&ek menyeru untuk membebaskan kanak-kanak dari nilai-nilai yang dipaksakan dari
kaca mata orang dewasa. #eperluan asasi kanak-kanak dipentingkan dan kanak-kanak
dikatakan adalah suci dan tulen seperti kertas putih. (pabila kanak-kanak menggunakan
imaginasi dan ekspresi diri= wujudlah suasana gembira dan suka riang. inat belajar dan
mina unuk memajukan diri meningkat. aka kanak-kanak sedia unuk belajar dan ingin
hendak belajar. #enyataan ini juga telah membawa ke perkembangan cabang erapeuik seni,
cabang kraf untuk kanak-kanak bermasalah dan seni untuk menyokong pembelajaran mata
pelajaran lain.
Sebagai guru, anda perlu menghadapi cabaran baru dan masalah bagaimana
mencetuskan cara untuk memajukan imaginasi kanak-kanak. 4anyak masa dan tenaga
diperlukan untuk mengkaji dan mendekati kanak-kanak.
0f2 >ohn De?e; 017B1 ' 11B!2
Sumber: http:''(((.bealt.barnard.columbia.edu.amc(.images.html
Dewey membawa konsep bahawa akti%iti seni merupakan satu pengalaman kepada
kanak-kanak. 3ungsi Pendidikan Seni adalah untuk memimpin kanak-kanak ke arah suatu
fahaman tentang seni sebagai (ara pen;usunan pengalaman. Pendidikan adalah satu proses
untuk mengembangkan kecerdasan manusia. Sekolah seharusnya memberi kanak-kanak
kebebasan untuk perkembangan fi&ikal, emosi dan intelektual 0kecerdasan fikiran2 melalui seni.
0g2 Aaler 1ropius 0177" ' 11<12
Sumber: http:''(((.an.o.org'artigos'+*+/++.html
@alter ,ropius berpendapat bahawa Seni *isual seharusnya berfungsi dalam memberi
faedah kepada kehidupan seharian, bukan untuk menyatakan hasrat diri sahaja. ,ropius telah
memberi kepentingan prinsip asas reka ke barangan seharian keluaran industry dengan
menyatukan seni, pertukangan, sains dan teknologi. Prinsip rekaan dan nilai estetik telah
dibawa ke barangan seharian seperti kerusi, meja, lampu, alat perkakas elektrik, kenderaan,
bangunan dan lain-lain lagi dengan memberi pertimbangan khas terhadap bentuk dan bahan.
#onsep seni ini memperkembangkan senireka, seni komersial dan seni dalam kehidupan
seharian.
0h2 *$land dan +hapman
;fland dan /hapman berpendapat bahawa:
Seni adalah untuk masyarakat kerana seni berasaskan kepada kehendak dan
perubahan dalam keperluan ahli masyarakat- dan
Seni sangat bermakna jika kreati%iti menjadi unsur yang diutamakan dan masyarakat
menitikberatkan imaginasi yang direalitikan. ;fland juga berpendapat bahawa teori
seni seharusnya dipadankan dengan teori pendidikan yang melibatkan 4nature of
art5 digabungkan dengan 4the nature of knowledge5 disamping 4the value and
process of teaching5.
0i2 Lansing
6ansing berpendapat bahawa seni dapat mengembangkan potensi pemikiran, sikap dan
psikomotor. ?leh itu, seni akan membantu seseorang itu membesar dengan kekuatan otak kiri
0hoki2 dan otak kanan 0hoka2.
0j2 >une "(Cee
Sumber: http:''aad.uoregon.edu'01Keditor'cffm'custom'images'aad'research'mcfee.gif
c3ee menekankan lebih kepada kesenian dan indi%idu serta seni dalam masyarakat
warisan budaya sesuatu kaum. 4ertitik tolak daripada aspek budaya inilah seni akan diterus
dan dikembangkan.
0#2 Celdman 619547
3eldman membuat pernyataan yang hampir sama dengan c3ee yang menekankan
bahawa seni dan kebudayaan itu menjadi tunjang pembangunan seni kepada manusia.
1.3.2 Pandangan Tokoh Timur dan /slam enang Seni ./sual
0a2 ,l<1ha@ali
enurut (l-,ah&ali:
seni bersandarkan daripada (llah kepada (llah
seni menuju kepada 9(l-3alah9, untuk keredaan (llah dan menghindarkan
perkara-perkara yang dilarang oleh (llah- dan
seni dijadikan sebagai pemangkin untuk ketaDwaan. elalui karya seni, sifat
tawaduk akan lebih tertampil dan lebih beriman kepada (llah
0b2 Sidi 1ha@alba
enurut Sidi ,ha&alba:
seni tidak ekses 0melampaui batas-batas kesusilaan2-
seni untuk )slam, bertunjangkan dari (llah untuk (llah-
keindahan yang dihasilkan dari ilham seni seniman bertunjangkan kepada
mardatillah 9- dan
seni membentuk peribadi muslim ke arah yang lebih mantap dan beriman.
1.3.3 Pengenalan kepada ,sas Seni Reka
0nsur Seni
Ansur seni terdiri garisan, warna, jalinan, rupa, bentuk dan ruang.
a7 1arisan
0i2 ,arisan merupakan cantuman satu siri titik
0ii2 ,arisan boleh jadi dalam bentuk tebal, tipis, berbulu, putus-putus,
bergerigi, beralun, &ig-&ag dan lain-lain lagi.
0iii2 erupakan unsur yang terpenting dalam kerja melukis dan menggambar
0i%2 elalui garisan kita boleh menulis, melakar, membuat jalinan gambar,
membuat rupa dan membentuk.
,arisan boleh dihasilkan melalui pelbagai teknik seperti-
R $eknik koyakan
R $eknik tampalan
R $eknik kolaj
R $eknik gosokan
R $eknik cetakan
R $eknik capan

6b7 Aarna
Aarna erdiri daripadaF
0i2 @arna asas
0ii2 @arna sekunder
0iii2 @arna tertier
@arna asas terdiri daripada biru, merah dan kuning 0rujuk 5ajah !.P2.
@arna ini tidak boleh dihasilkan melalui campuran warna lain tetapi boleh
menghasilkan warna sekunder apabila ia dicampurkan antara satu sama lain.
(pabila warna kuning dicampur biru, ia membentuk warna sekunder hijau. erah
dicampur dengan biru membentuk warna sekunder ungu dan apabila kuning
dicampur dengan warna merah ia membentuk sekunder oren atau jingga.
@arna asas dan warna sekunder apabila dicampurkan akan membentuk
warna tertier. Secara mudahnya warna asas adalah ibu segala warna.
#efahaman mengenai warna ini memudahkan pelajar untuk kerja-kerja mewarna
kepada subjek yang dihasilkan.
Rajah 2.& Roda Aarna
Aarna Terier
@arna tertier terbentuk hasil dari campuran satu warna asas dengan satu warna
sekunder yang bersebelahan di dalam roda warna.
Rajah 2.3 Teknik Resis
6(7 >alinan
Ialinan ialah kesan yang terdapat pada sesuatu permukaan objek sama
ada kasar, halus, kesat dan sebagainya. Ialinan wujud secara semulajadi atau
dari buatan manusia. Ialinan yang wujud secara semulajadi mempunyai fungsi
yang tersendiri dari ciptaan Kang aha #uasa.
Ialinan terbahagi dua jenis:
0i2 Ialinan tampak
0ii2 Ialinan sentuh
Ialinan tampak hanya dapat dilihat pada satah gambar yang bersifat dua
dimensi. )a terdiri daripada gambar, slaid, billboard, paparan jalan, simbol dan
logo. ?leh sebab ia wujud dalam bentuk gambar, kita tidak dapat merasa
jalianan secara sentuhan.
anakala jalinan sentuh dapat dirasa kerana ia bersifat maujud. Sifatnya
tiga dimensi. )a terdiri daripada kulit kayu, cermin, kulit kerang, simen, buah
durian dan lain-lain lagi.
Ialinan boleh dihasilkan melalui,
$eknik cetakan
$eknik pualaman
$eknik kolaj
$eknik campuran
$eknik binaan
$eknik cantuman
0d7 Rupa
5upa adalah cantuman antara dua hujung garisan iaitu permulaan garisan
dan penghujung garisan. )a hanya sekadar garis luar sesuatu objek dan sifat
leper atau mendatar. 5upa terbahagi dua: rupa organik dan rupa geometri. 5upa
organik mempunyai garisan luaran yang berbagai, tidak menentu dan bersifat
dominan. Sebahagian besar objek di dunia ini mempunyai rupa jenis ini. 4erbe&a
dengan rupa geometri yang terikat dengan bentuk yang khusus sepeti bulat,
empat segi, kun, kubus, selinder, empat segi bujur, piramid dan beberapa contoh
yang lain. Secara lumrahnya, rupa geometri dihasilkan berbantukan alat
geometri.
>enis<jenis rupaF
0i2 5upa positif dan negatif
0ii2 5upa dan corak
0iii2 5upa dan lambang
0i%2 5upa dan muka taip
6e7 !enuk
4entuk secara mudahnya mempunyai isipadu. )a lebih lengkap jika
dibandingkan dengan rupa. 5upa lebih terperinci sifatnya jika dilukis atau
digambarkan kerana ton, jalinan ruang diaplikasi sekaligus.
!enuk erdiri dari dua jenisF
0i2 4entuk ilusi 0maya2
0ii2 4entuk konkrit
4entuk ilusi wujud dalam bentuk gambar, catan, cetakan, foto, illustrasi,
lukisan dan gurisan. 4entuk ilusi hanya dapat dilihat di satah gambar dan apabila
disentuh ia hanya permukaan datar kerana dalam bentuk dua dimensi.
4entuk konkrit bersifat tiga dimensi, maujud, berisipadu atau berjisim dan
mempunyai ton, warna, jalinan dan ruang. /ontoh: 4akul, bola, durian,
bangunan, manusia dan lain-lain lagi. 0rujuk 5ajah P.B untuk gambarajah jelas2.
Rajah 2.3% 4entuk ilusi ke bentuk konkrit
6$7 Ruang
5uang merupakan kawasan di antara atau kawasan di sekeliling objek. )a
menggambarkan aspek kekosongan antara objek atau garisan. 5uang berada di
luar, di tepi di atas atau sebagainya. Dalam kerja menggambar, ruang boleh
dihasilkan dengan menggunakan garisan, jalinan dan warna. Pada
kebiasaannya, ruang dikaitkan kepada garisan, perspektif, warna dan bentuk.
6i7 Prinsip<prinsip Rekaan
Prinsip rekaan erdiri daripada ;ang beriku%
6a7 Harmoni
+armoni menggambarkan situasi yang selesa, teraputik, nyaman, aman dan
tenang. Situasi ini berkaitan dengan konsep keseragaman, kesamaan, imbangan dan
penyerapan. #onsep ini menimbal balas kepada garisan, bentuk, rupa, jalinan, ruang dan
warna yang saling lengkap melengkapi dan tiada unsur percanggahan di dalamnya.
6b7 Penegasan
Penegasan dalam konteks Pendidikan Seni *isual bermaksud kemampuan sesuatu
unsur untuk menarik perhatian si pemerhati. /ara ini boleh dilakukan dengan mewujudkan
kelainan atau keganjilan dalam hal subjek yang diutarakan. Ansur-unsur seni seperti
garisan, ruang, bentuk, jalinan, rupa dan warna merupakan unsur biasa yang boleh
dikaitkan dengan penegasan.
6(7 /mbangan
)mbangan menunjukkan agihan ruang dari segi kedudukannya. Iika ruangan kiri
dan kanannya seimbang, ia bermaksud kedudukan objek berada keadaan yang stabil,
sama berat dan sifatnya harmoni. )mbangan seringkali dikaitkan dengan sai&, jarak,
bentuk, jalinan, rupa dan warna. )mbangan boleh jadi dalam bentuk simetri atau bukan
simetri. )mbangan simetri bermaksud pembahagian ruang yang seimbang kiri dan atau
atas bawah. Iika sebaliknya, ia membentuk imbangan tidak simetri.
6d7 Konra
#ontra menunjukkan percanggahan atau perlawanan dengan ciri-ciri yang ingin
diutarakan dalam hal subjek karya. /iri-ciri yang berlawanan ini disengajakan untuk
mendapatkan reaksi sipermerhati. #ontra boleh berlaku pada rupa, bentuk, garisan, warna
dan corak.
6e7 Pergerakan
Selain perhatian yang dikontrakan, pergerakan sesuatu objek dalam gambar juga
boleh menjadikan sebagai kekuatan imej gambar itu.
Pergerakan sesuatu kenderaan bermotor misalnya, nampak lebih hebat dan
menarik apabila ada unsur pergerakan tambahan yang menjadikan ia kelihatan seperti
bergerak. Pergerakan boleh dihasilkan melalui rupa, jalinan, ruang dan warna.
6$7 Kesauan
#esatuan dalam Pendidikan Seni *isual bermaksud gabungan rupa, corak, bentuk,
warna dan jalinan yang boleh menimbulkan suatu tema atau keseragaman pendapat.
#esatuan boleh dihasilkan melalui kesatuan bentuk, rupa, corak dan warna. (pabila
penyerapan unsur-unsur seni ini berlaku dengan seimbang, harmoni dan saksama ia akan
menwujudkan kesatuan.
6g7 Kepelbagaian
#epelbagaian bererti kombinasi dari pelbagai gagasan, nilai dan pesembahan yang
membentuk satu gubahan. #ombinasai unsur-unsur seperti jalinan, rupa, bentuk, warna,
ruang dan sebagainya akan membentuk kesatuan dalam kepelbagaian. Perkara penting
yang perlu diambil kira untuk mewujudkan kepelbagaian yang harmoni ialah dengan
menyusun atur secara seimbang dan bersesuaian.


Srukur Rekaan
Sebelum berkarya, pertimbangan awal yang menjadi perhatian ialah bagaimana
penstrukturan hal benda dilakukan. )a dilakukan untuk mendapatkan suatu hasilan yang
baik dan memenuhi spesifikasi karya yang terancang. Antuk mendapatkan struktur yang
baik, lakaran asas yang mungkin rupa geometri atau rupa organik di gunakan. Struktur
asas yang digunakan boleh dibahagikan kepada dua iaitu garisan grid dan garisan
struktur.
,arisan grid adalah garisan-garisan silang di atas kertas dimana petak-petak
terbentuk dan motif corak dilukis pada setiap petak tadi. ,arisan struktur pula ialah
garisan yang terbentuk mengikur sifat objek yang dilukis. /ontohnya, bagi sebuah
payung, garisan strukturnya terbentuk sebagai garisan berpancar daripada tengah
payung itu. 4agi ubat nyamuk pula, garisan berpusar menjadi struktur garisannya dan
berpandukan garisan-garisan struktur inilah kerja-kerja menggambar diteruskan.
Rajah 2.4: ,rid menjadi asas mencorak menggunakan ubi kentang
Rajah 2.5% ,rid digunakan untuk menggambarkan dalam struktur reka
Rajah 2.)% ,rid menjadi panduan untuk membuat rekaan corak
1.3.& Pengenalan kepada bidang seni 'isual di sekolah rendah
;mpat bidang dalam Pendidikan Seni *isual sekolah rendah terdiri daripada:
0a2 enggambar
0b2 embuat rekaan corak
0c2 embentuk dan membuat binaan
0d2 #raf tradisional
0a2 "enggambar
4idang ini menegaskan perkembangan persepsi terhadap aspek melukis serta
kegiatan menggunakan pelbagai media dan teknik dengan menekankan aspek ruang,
struktur, imbangan dan komposisi. Penguasaan gambar akan menjadi lebih baik dan
menarik sekiranya ada kepelbagaian bahan dan teknik yang diaplikasikan. 5ajah !.1
menunjukkan teknik-teknik tersebut.
Di dalam bidang pengajaran dan pembelajaran sekolah rendah, kandungan subjek
atau hal benda disesuaikan dengan pengalaman sedia ada pelajar untuk merangsang dan
meningkatkan pembelajaran. Dalam akti%iti menggambar, kanak-kanak dapat
menggunakan berbagai alat dan bahan untuk menghasilkan gambar mengikut cara
ekspresinya yang atersendiri. )ni membantu perkembangan pelajar dari aspek psikomotor
dan emosi dan penting dari segi keperluan fisiologi dan psikologi pelajar.
Rajah 2.9% (ntara teknik menggambar yang sering dilaksanakan dalam bilik darjah
6b7 "embua Rekaan dan +orak
4idang kegiatan ini memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk
menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan lain. /orak dan
rekaan tersebut boleh juga dipadankan kepada mana-mana hasil daripada kegiatan lain
seperti binaan, kraf dan sebagainya. /orak terjadi daripada pelbagai teknik dan cara.
+orak ialah srukur susunan ulangan berdasarkan moi$ dibua se(ara erka?al
aau bebas. Seringkali (orak boleh didapai daripada%
0i2 (lam semulajadi seperti bunga, siput, kayu, serangga dan haiwan
0ii2 4ahan buatan manusia seperti kerusi, meja, rumah dan gunting
0iii2 ,eometri seperti bulat, segi tiga dan segi empat
0i%2 5upa barangan kraf tradisional seperti wau, gasing dan keris.
>enis Susunan +orak Terdiri Daripada%
Penuh
$urun satu suku
$urun tiga suku
$urun separa
Sisik ikan
Selang seli
$ampak dam dan tampak catur
Siku keluang
Pucuk rebung
?rgee
4atu bata
$unggal
4erpusat
Sendeng
4erombak
Iidar
4erjalur
/erminan
Teknik +orak
Dibuat secara terancang dan tidak terancang. )a bergantung kepada kesesuaian
motif dan tujuan corak ini dihasilkan. Sila rujuk 5ajah !.1C dan !.11 untuk selanjutnya.
+orak bebas +orak eran(ang
Rajah 2.10

5ajah !.11: /orak tidak terancang

5ajah !.1!: /orak terancang


6(7 "embenuk dan "embua !inaan
4idang ini menegaskan perkembangan persepsi pelajar terhadap aspek seni dari
segi bentuk, ruang, struktur, imbangan dan kestabilan. 4erpandukan aspek tersebut
pelajar dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membuat binaan
sesuatu model. 4idang kegiatan membentuk dan membuat binaan juga mendedahkan
pelajar dengan penggunaan pelbagai bahan, alat dan teknik penghasilan. )ni memberi
peluang kepada pelajar berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan semasa
menjalankan proses penghasilan seni.
!idang kegiaan membenuk dan mermbua binaan di sekolah rendah merangkumiF
(rca timbul
(rca assemblaj
(rca mobail
(rca stabail
odel
Diorama
4oneka
$openg
?rigami
Tema dan Subjek
0i2 (lam semulajadi
0ii2 Perasaan dalaman, khayalan dan imaginasi si pelukis
0iii2 (liran dan tema sejagat
0i%2 #eperluan dan pengalaman harian
6d7 Kra$ Tradisional
#raf tradisional boleh didefinisikan sebagai perusahaan atau kerja-kerja
berunsurkan seni yang melibatkan kemahiran kerja tangan serta memerlukan daya cipta
dan kreatif masyarakat yang diwarisi turun temurun mengikut kaum masing-masing.
>enis<jenis Kra$
0i2 (lat domestik
0ii2 (lat permainan
0iii2 (lat mempertahankan diri
0i%2 4atik
0%2 Seni tekat
0%i2 $embikar
0%ii2 (nyaman
0%iii2 #elarai
0iJ2 Akiran
2.& Seni "u@ik
2.&.1 Pengenalan kepada konsep asas seni mu@ik
Seni mu&ik adalah bidang yang mengkaji tentang seni bunyi-bunyian. Semua manusia
terdedah dengan mu&ik. Di mana-mana tempat mu&ik boleh didengar. )ni adalah bukti kepada
besar peranan mu&ik dalam kehidupan manusia. 4anyak cara manusia memberi respon
terhadap mu&ik samada mendengar secara aktif atau pasif. emandangkan kepentingan mu&ik
kepada manusa, bidang pendidikan tidak terkecuali daripada menjadikannya medium utama
dalam pengajaran dan pembelajaran.
2.&.2 Pengeahuan ,sas Dalam "u@ik
2.&.3 De$inisi "u@ik
Satu cabang seni dan juga sains yang menggabungkan bunyi-bunyi %okal atau
instrumental termasuk bunyi-bunyi semula jadi dari persekitaran atau rekaan dengan satu cara
yang dianggap memuaskan mengikut estetika, corak pemikiran, dan emosi manusia yang juga
boleh mencerminkan sesuatu budaya tertentu.
4unyi-bunyian dan instrumen
Pendidikan mu&ik adalah bertujuan untuk memperkembangakan potensi dan kualiti diri
indi%idu dari segi nilai estetika mu&ik dan etika melalui pelbagai pengalaman mu&ik ke arah
meningkatkan kesejahteraan hidup dalam konteks budaya dan aspirasi negara.
2.&.& #bjeki$ Seni Dalam Pendidikan
Dengan memahami mu&ik pelajar akan dapat-
i. menikmati pelbagai pengalaman mu&ik-
ii. memperkembangkan nilai estetika, kreati%iti, dan ekspresi diri-
iii. merasai dan mengenal konsep mu&ik-
iv. meningkatkan kemahiran mendengar mu&ik secara aktif-
v. mengenal dan memahami sistem notasi mu&ik yang asas-
vi. memperkembangkan kemahiran asas dalam kegiatan nyanyian, mu&ik dengan gerakan
dan permainan alat-
vii. memupuk semangat berusaha, disiplin diri dan yakin diri-
viii. mengamalkan semangat toleransi dan kerjasama-
ix. mengenal dan menghargai pelbagai jenis mu&ik tanah air, tradisional dan semasa yang
sesuai-
x. mengenal mu&ik yang sesuai dari beberapa negara lain- dan
xi. menjadi pengguna mu&ik yang berpengetahuan dan berdiskriminasi.
2.&.3 Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran "u@ik
1. engajar bunyi-bunyian dahulu sebelum tanda-tanda atau saimbologi. 0pelajar
menyanyi dahulu sebelum mempelajari notasi mu&ik.2
2. emerhati, mendengar, meniru, serta membe&akan bunyi-bunyi yang didengar
3. engajar unsur mu&ik 0melodi, harmoni, irama, ekspresi, bentuk, warna ton atau jalinan2
4. Prinsip-psinsip dan segala teori harus diberi hanya selepas amalan praktik dijalankan
5. Pelajar membuat latihan-latihan dengan elemen-elemen mu&ik
6. Pelajar mengenali nama-nama not untuk nyanyian dan mu&ik
2.&.4 Kaedah<kaedah Pengajaran dan Pembelajaran "u@ik
$erdapat beberapa kaedah-kaeadh pengajaran dan pembelajaran mu&ik seperti yang
digambar dalam rajah berikut :
2.&.4.1 Pendekaan *d?in 1ordon
Pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara berperingkat atau 2se3uential4.
engenai kandungan mu&ik dan turutan pembelajaran di peringkat sekolah rendah.
engutamakan prinsip 2sound before symbol4 di mana keutamaan diberikan kepada
pembelajaran permainan mu&ik tanpa notasi dahulu sebelum simbol-simbol mu&ik
diperkenalkan.
Digelar Spendekatan bahasa ibundaT
enamakan kaedanya sebagai 4talent education4 atau pendekatan bakatT.
endengar mu&ik secara berulang kali atau berkali-kali atau secara bertubi-tubi
dianggap amat penting di dalam pendekatan Su&uki.
Pendekatan Su&uki masih dikekalkan sehingga kini dalam situasi pengajaran dan
pembelajaran mu&ik.
*d?ard 1ordon
2.&.4.2 Pendekaan +arl #r$$
Pendekaan #r$$ boleh dibahagikan kepada %<
/miasi 6"engajuk !alik7
4erkait dengan perkembangan kemahiran-kemahiran asas dengan menggunakan
pertuturan berirama dan juga irama badan.
)rama badan yang dimaksudkan adalah melalui akti%iti-akti%iti bertepuk tangan, petik jari,
menampar peha, hentak kaki dan sebagainya.
*ksplorasi 6Casa +ari Sendiri7
Pelajar digalakkan supaya membuat eksperimen dengan bunyi-bunyi mu&ikal dan membuat
gerakan dengan usaha sendiri.
/mpro'isasi
Pelajar digalakkan supaya melakukan impro%isasi secara indi%idu atau kumpulan dengan
kesemua peralatan ?rff. Pada mulanya hanya skel pentatonik disyorkan.
+reaion 6"en(ipa7
Di peringkat ini cerita pelajar dan puisi digunakan sebagai bahan mu&ikal untuk penciptaan
mu&ik dengan menggunakan pertuturan berirama, gerakan, nyanyian dan permainan alat-
alat mu&ik ?rff.
(kti%iti pembelajaran ciptaan
Lierasi
Pada tahap ini pelajar akan belajar menulis dan membaca notasi mu&ik seperti 2sight
singing4, menulis corak irama dan skor mu&ik.
Pendekaan 2olan Kodal;
engasaskan satu pendekatan yang terkenal di seluruh dunia
#odaly telah memberi penekanan yang jelas kepada akti%iti membaca dan menulis notasi
mu&ik dari peringkat awal lagi melalui akti%iti nyanyian semerta dan menurunkan melodi
noasi.
#egunaan isyarat tangan, latihan solfa tangga nada pentatonik dan nyanyian lagu rakyat
secara a capella 0nyanyian tanpa iringan alat mu&ik2.
Moltan #adaly
K#-S*P "02/K
u&ik ialah bunyian yang disusun secara sistematik dan mempunyai kualiti tersendiri.
#onsep mu&ik merangkumi )rama, elodi, +armoni, @arna $on, $ekstur, 4entuk dan
;kspresi.
,spek bagi *lemen "elodi
i7 "elodi
elodi mengandungi pic rendah, sederhana dan tinggi. /ontohnya lagu S5asa
SayangT.
Pic adalah sesuatu bunyi yang tinggi atau rendah.
Ieda ialah jarak pic di antara dua not.
Skel ialah susunan lapan not dalam satu tanda nada dimainkan mengikut langkah
tertentu.
Solfa ialah nyanyian pic menggunakan sebutan not /.
ii7 Harmoni
+armoni ialah gabungan dua atau lebih not yang dibunyikan bersama atau serentak.
,abungan not-not ini akan membentukkan kod. #egunaan kod adalah untuk
mengiringi melodi.
iii7 /rama
,abungan pelbagai jenis nilai not mu&ik yang berbe&a akan menghasilkan irama
yang berbe&a.
i'7 *kspresi
erupakan ciri mu&ikal yang mempengaruhi sesuatu persembahan %okal atau
instrumental. /iri mu&ikal ini ialah dinamiks, istilah dan tanda isyarat. ,abungan
aplikasi ciri mu&ikal boleh menghasilkan interpretasi tersendiri.
'7 !enuk
#arya mu&ik mempunyai susunan struktur tersendiri.
#arya yang mempunyai struktur dua bahagian dinamakan binari atau bentuk (4.
'i7 Aarna Ton
4unyi mempunyai sifat dan kualiti tersendiri dan ini dinamakan warna ton dalam
mu&ik. /ontoh bunyi yang mempunyai warna ton yang berbe&a ialah:
-Suara lelaki dengan suara perempuan-
-Suara orang menjerit dengan suara berbisik-
-$epukan tangan dengan petikan jari-
-#etukan batu dengan ketukan kayu-
-#icauan burung dengan salakan anjing-
-,eseran gelas dengan ketukan kayu-
-Paluan gong dengan gesekan biola- dan
-Petikan gitar dengan tiupan trumpet
'ii7 >alinan
Ialinan mu&ik merupakan satu ciri cara pemu&ik mengadunkan bunyi mu&ik agar
menjadi lebih menarik dan diminati ramai.
Ialinan boleh dibahagikan kepada
a7 >alinan "ono$oni%
- (pabila mu&ik itu hanya pada melodi sahaja iaitu tanpa ada alat iringan atau hanya
mempunyai satu bunyi sahaja. $iada iringan 0no accompaniment2 Penggunaan satu
alat mu&ik sahaja.
b7 >alinan Homo$oni%
- (pabila melodi diringi oleh alat mu&ikal yang berharmoni yang mempunyai kod.
Seperti gitar, piano, organ dan sebagainya.
(7 >alinan Poli$oni%
- (pabila satu atau dua melodi dibunyiikan berterusan dengan menggunakan alat
iringan.
2.&.4 Kemahiran "u@ikal
2.&.4.17 Kemahiran "u@ikal -;an;ian
i7 "engeahui dan membina eknik men;an;i berasaskan elemen<elemen
beriku%
a2 Postur -#eadaan fi&ikal semasa menyanyi secara berdiri atau duduk
b2 Pernafasan -4agaimana proses pernafasan bila menyanyi
c2 Sebutan -/ara menyebut sesuatu bunyi linguistik bahasa dengan betul
d2 (rtikulasi 'Penghasilan bunyi %okal atau konsonan dalam nyanyian
e2 ;kspresi ' Dinamik dan mud dalam nyanyian
f2 Penghasilan ton 0register2 ' ,elap atau cerah sesuatu bunyi dihasilkan
g2 emfrasa ' 5angkaian dalam lagu.
(kti%iti kemahiran nyanyian
6ii7 "embina kemahiran men;an;i
a7 Kemahiran /ndi'idu
-menyanyi pelbagai jenis lagu secara solo
-menyanyikan skel: jeda, arpeggio menaik dan menurun
-menyanyikan semula keratan lagu yang didengarkan
-menyanyi serta merta mengikut skor mu&ik
b7 Kemahiran *nsemble
-menyanyi dalam ensemble %okal secara unison
-menyanyi secara ensemble %okal secra berharmoni dalam lapisan suara. -
Sporano, alto dan tenor.
-endengar secara aktif dan selektif
2.&.4.3 Kemahiran "u@ikal "u@ik dengan gerakan
-4ergembira bergerak dengan mu&ik
-elibatkan diri secara aktif
-elahirkan ekspresi diri melalui pergerakan
-emahami konsep mu&ik melalui pegerakan
-engenali aspek budaya yang berkaitan dengan pergerakan dengan mu&ik
-eneroka dan menginterpretasi mu&ik melalui gerakan
-emupuk nilai yakin diri, disiplin diri dan daya estetika mu&ik.
Kemahiran gerakan
!ergembira bergerak dengan mu@ik

"elahirkan ekspresi diri melalui pergerakan
"emupuk nilai ;akin diri= disiplin diri dan
da;a eseika mu@ik
2.&.4.& Kemahiran "u@ikal Permainan ,la "u@ik
-4ergembira bermain alat mu&ik
-elibatkan diri secara aktif
-endengar secara aktif dan selektif
-4ermain alat mu&ik secara mu&ikal dan terkawal
-emahami dan mengaplikasi konsep mu&ik dalam permainan alat
-engenali alat mu&ik tradisional
-embuat impro%isasi secara meneroka konsep mu&ik melalui
akti%iti alat permainan
-emupuk nilai yakin diri, disiplin diri dan daya estetika mu&ik.
"emahami dan mengaplikasi konsep mu@ik
dalam permainan ala
"engenali ala mu@ik radisional
!ergembira bermain ala mu@ik
2.3 P*-1*T,H0,- ,S,S D,L," P*R1*R,K,-
2.3.1 Pengenalan kepada konsep asas P*R1*R,K,-
4ermaksud proses yang memandu pelajar untuk memperolehi kecekapan
pergerakan menerusi teknik-teknik menyelesaikan masalah dan impro%isasi
dengan menekankan kebebasan ekspresi yang berteraskan kegiatan-kegiatan
penerokaan, penemuan dan kreati%iti.
2.3.2 Pendidikan pergerakan dalam koneks Kurikulum !ersepadu Sekolah
Rendah dan Kurikulum !ersepadu Sekolah "enengah
Pendidikan pergerakan dalam koneks Kurikulum !ersepadu Sekolah Rendah dan
Kurikulum !ersepadu Sekolah "enengah
Pendidikan pergerakan dalam konteks #urikulum 4ersepadu Sekolah 5endah dan #urikulum
4ersepadu Sekolah enengah di bahagikan kepada dua kategori iaitu Pergerakan kreatif dan
,imnastik.
2.3.3 Kemahiran Lokomoor dan !ukan Lokomoor
2.3.3.1 Kemahiran Lokomoor
Satu daripada tujuan program pendidikan pergerakan di prasekolah ialah untuk
membantu kanak-kanak membina kemahiran asas pergerakan. (ntara
kemahiran yang perlu diajar kepada mereka adalah kemahiran lokomotor.

#emahiran lokomotor melibatkan pergerakan berarah dari satu tempat satu tempat lain.
Pergerakan seperti ini adalah seperti berikut :
i7 !erjalan
3rasa pengajaran penting:-
- (yun langkah dari paras punggung
- 4erpijak di tumit dan biarkan berat badan beralih pantas di sepanjang bahagian sisi
luar tapak kaki sehingga ke hujung ibu jari.
- )bu jari kaki menghala lurus ke hadapan.
- 4erjalan dengan lembut
- uka dongak dan memandang lurus ke hadapan
- elenggangkan lengan dan tangan secara bersahaja
+adangan unuk peneliian %
-4erjalan tegak-tinggi, kemudian berjalan tegak berjengket yakni lebih tinggi
-Ialan berundur kemudian ke hadapan
-4erjalan seperti robot atau askar permainan.
-4erjalan seperti gergasi
-4erjalan seperti gorilla, gajah, anjing cedera di kaki
-4erjalan seperti barang permainan berkuasa bateri
-4erjalan seperti patung-patung kawalan tali
-4erjalan bebas 0tekankan imbangan yang baik2
-4erjalan setempat, ke hadapan, ke belakang, ke kiri, ke kanan dan bentuk &ig-&ag
-4erjalan mengikut gabungan mana-mana cara di atas
-4erjalan berjengket, di atas tumit, mengangkat lutut tinggi, kaki jegang dan berjalan
seperti berkawat
-4erjalan perlahan dengan langkah besar dan langkah kecil.
-4erjalan pantas dengan langkah besar dan langkah kecil.
-4erjalan perlahan sambil menurunkan dan meninggikan badan.

ii7 !erlari
- Pola berlari adalah sama dengan pola berjalan.
- Kang berbe&a ialah semasa berlari ada ketikanya kaki tidak menahan berat badan
kerana kaki dan seluruh anggota terangkat daripada mencecah bumi.
- 6utut lebih kerap diangkat dan dibawa kea rah hadapan.
- $angan dibengkokkan di bahagian siku sambil diayun kearah hadapan dan belakang
bertukar ganti dengan arah pergerakan kaki.
Crasa Pengajaran Pening%
0a2 4erlari di atas bebola kaki.
0b2 4engkokkan siku dan lutut
0c2 (yun tangan ke hadapan
0d2 $egakkan kepala
0e2 4erlari dengan gaya yang lembut
- Semasa berlari, lutut di angkat ke hadapan dan kemudian kaki dihulur untuk
mencecah tempat berpijak.
- #aki belakang bengkok serta terangkat daripada tanah setelah mengambil kekuatan
atau lanjuran untuk bergerak maju.
- 6onjakan adalah daripada satu kaki dan pendaratan adalah di atas kaki yang satu lagi.
iii. !erlari sera !erlonjak 6L*,P7
- Semasa berlari, lutut di angkat ke hadapan dan kemudian kaki dihulur untuk
mencecah tempat berpijak.
- #aki belakang bengkok serta terangkat daripada tanah setelah mengambil kekuatan
atau lanjuran untuk bergerak maju.
- 6onjakan adalah daripada satu kaki dan pendaratan adalah di atas kaki yang satu lagi.
Crasa Pengajaran Pening%
0i2 $olak ke atas, hulur dan jejak.
0ii2 (yun tangan 0lengan2 ke atas dan ke hadapan
0iii2 6ari, lari dan lompat 0tekankan perkataan lompat untuk menandakan kekuatan dalam
pergerakan2
i'7 "elompa
- 6ompatan ialah pergerakan yang mengangkat badan ke udara daripada tempat
berpijak dengan tolakan N lonjakan sebelah atau kedua-dua belah kaki.
- 4adan berada diudara buat seketika, kemudian turun semula di atas sebelah atau
kedua-dua kaki.
- $ujuan lompatan mungkin untuk menguasai jarak hadapan atau ketinggian lompatan.
Crasa Pengajaran Pening
0i2 mengayun tangan ke belakang dan kehadapan, dan kebawah dan ke atas
0ii2 membengkokkan lutut dan buku lali dan melonjak dengan kuat
0iii2 hulur dan jejak
'7 "elompa Keinging
- elompat menggunakan sebelah kaki sahaja.
- Selepas itu, kaki yang sama akan mendarat semula.
- 6utut kaki yang tidak digunakan hendaklah dibengkokkan supaya kakinya tidak
mencecah tanah.
- #aki didaratkan di atas ibu jari dahulu, kemudian hujung tapak dan tumit di atas tanah.
Crasa Pengajaran Pening
i. ketingting keudara dengan sebelah kaki dan menurun dan mendarat semula dengan
kaki yang sama
ii. angkat tangan ke atas
iii. kepala tegak
iv. lutut bengkok
Selain itu terdapat contoh pergerakan lokomotor yang lain iaitu meloncat , lari skip, ,alop
dan meluncur

Pergerakan 6okomotor

Pergerakan 6okomotor
2.3.3.2 Kemahiran Lokomoor
#emahiran lokomotor melibatkan pergerakan statik. Pergerakannya adalah
seperti berikut :
i2 embongkok
ii2 eregang
iii2 emulas
i%2 4erpusing
%2 engangkat badan
%i2 erebah
%ii2 enghayun
2.3.& Kemahiran Persepsi "oor
- Pendedahan kepada pelbagai akti%iti persepsi motor 0perceptual-motor2 adalah
penting bagi pembinaan pergerakan berkordinasi.
- Pelajar perlu mempunyai rasa kewujudan dirinya dalam ruangan.
- Pelajar perlu mengenalpasti arah kiri dan kanan dan boleh memahami perkaitan
bentuk atau corak.
- Perkembangan persepsi motor juga memainkan peranan dalam pencapaian
akademik kanak-kanak.
#emahiran persepsi motor diperlukan bagi membaca huruf isyarat 0decoding2 dan
kemahiran ini merupakan suatu keperluan awal bagi kemahiran membaca.
!eriku adalah kemahiran<kemahiran persepsi moor%
a2 engimbang
b2 #esedaran badan
c2 #esedaran ruang
d2 #esedaran hala datar 0laterality2
e2 #esedaran arah 0directionality2
f2 #ordinasi tangan-mata atau kaki-mata
6a7 "engimbang
engimbang boleh dibina melalui berdiri di atas sebelah kaki atau ketingting atau
berjalan di atas palang pengimbang.
engimbang
6b7 Kesedaran !adan
#esedaran badan merupakan persepsi tentang diri sendiri:
- Sai&
- Pengetahuan tentang bahagian-bahagian tubuh badan serta perkaitannya di antara
satu dengan yang lain
- 4erupaya melakukan pergerakan membongkok, melurus, memusing, mengilas dan
menggerakkan badan.
- Perasaan timbul ketika berada dalam kedudukan yang berbe&a-be&a.

#esedaran badan
6(7 Kesedaran Ruang
- #ita hidup di dalam ruangan dan tubuh badan kita mengisi ruangan tersebut.
- #ita sebenarnya bergerak melalui ruang dan tubuh badan kita memenuhi ruang seperti
juga benda-benda lain yang berada dipersekitaran kita.
- #onsep asas yang perlu di terokai oleh pelajar supaya mereka boleh menyedari tentang
keadaan &ahir tubuh badan mereka yang sebenar.
6d7 Kesedaran Hala Daar 6Laerali;7
- +al ini merupakan kesedaran tentang wujudnya arah kanan dan kiri di sisi tubuh badan
seseorang.
- Dapat mengawal pergerakan daripada kedua-dua belah bahagian tubuh badan secara
serentak atau secara berasingan.
- Sebarang latihan yang memerlukan kordinasi bahagian kiri dan kanan tubuh badan
atau pergerakan yang bertentangan iaitu tangan atau lengan kanan dan kaki
#esedaran hala datar
6e7 Kesedaran ,rah
- #esedaran ini membolehkan seseorang menyedari arah ke kiri, kanan atas, bawah
hadapan dan belakang di dalam ruang persekitarannya.
- #esedaran lauran arah ini terbina daripada kesedaran dalaman yang dikenali sebagai
kesedaran hala-datar.
- Ampamanya bergerak ke hadapn, ke belakang, kekiri, ke kanan, ke atas, dan kebawah
boleh membina kesedaran arah.
- elalui pergerakan seumpama ini pelajar dapat membiasakan dan menyesuaikan
pengalaman yang diperlukan apabila memerhati baris-baris perkataan di dalam muka
surat bercetak iaitu semasa membaca.
6$7 Kordinasi Tangan<maa aau Kaki<maa
- )nteraksi ini haruslah dilakukan dengan mudah, cekap dan tepat.
- elambungkan bola dan menyambut dengan kedua-dua belah tangan atau
melambungkan dengan sebelah tangan dan menyambutnya dengan tangan yang
sebelah lagi.
- Permaian yang melibatkan sepakan pula adalah baik bagi kordinasi kaki-mata.
- Pelajar boleh menyepak bola ke arah sasaran yang tidak bergerak atau ke arah
gawang gol.
#ordinasi $angan-mata atau #aki-mata
2.3.3 P*-D/D/K,- P*R1*R,K,-
Pendidikan pergerakan dapa melaih kebolehan menghubungkaikan kemahiran<
kemahiran seperi beriku%
Hubung kai moor<penglihaan
- enangkap bola
- elambungkan bola melalui gelung rotan
- enggelecek bola hoki
Pemindahan moor<penglihaan
- engulang semula sesuatu pergerakan
- elakukan kedudukan pergerakan seperti yang terdapat di dalam sesuatu gambar
- embaca dan melakukan pergerakan seperti yang terdapat di dalam sesuatu arahan

Hubung kai moor<pendengaran
- enari mengikut mu&ik
- elahirkan pergerakan kreatif mengikut mu&ik seperti pic yang berbunyi rendah dan
kuat yang digambarkan dengan langkah yang kuat dan badan yang direndahkan.

+ubungkait motor dan pendengaran
Penukaran moor<pergerakan
- endengar dan melakukan arahan
- elahirkan urutan ritma seperti bertepuk atau mengetuk mengikut irama
Penukaran motor pergerakan
Hubung kai moor kinesaik
- (kti%iti penyedaran tubuh badan
- (kti%iti mengimbangkan badan.
+ubung kait motor kinestatik
Hubung kai moor<akile
- emanjat 0jungle gym2
- erangkak menerusi terowong.

+ubung kait motor taJtile
2.3.4 1imnasik pendidikan
,imnastik pendidikan dibahagikan kepada kategori :
- pengalaman lantai,
- pengalaman atas rumput,
- tikar getah
- atau permainan yang tidak banyak memerlukan peralatan
untuk meningkatkan cabaran.
a7 Pengalaman Lanai
- antaranya lakuan mengguling daripada kedudukan berdiri kepada bergerak dan
mengguling.

Pengalaman lantai
b7 Pengalaman Peralaan
- menggunakan peralatan-peralatan gimnastik seperti palang imbangan, palang
selari, peti pelana dan gelang.
- sekolah rendah la&imnya menggunakan bangku panjang, meja, kerusi,
gegelang, tali panjat dan rangka-rangka panjat untuk menerapkan pengalaman
gimnastik menerusi pengunaan alatan.

Pengalaman peralatan
1imnasik /rama
(kti%iti gimnastik berirama ini biasanya dilakukan pada bentuk awalan dengan
menggunakan peralatan seperto bola, gelang, rotan, tali dan reben.

,imnastik irama
6a7 1imnasik !erirama 6!ola7
(dalah teknik-teknik asas dalam memanipulsikan bola seperti mengguling,
mengayun, dan melontar yang digubah mengikut mu&ik.
emanipulsikan bola
6b7 1imnasik !erirama 6!elanan7
- 4elantan yang digunakan adalah lebih kurang " kaki persegi panjang.
- $eknik-teknik penggunaan belatan serta akti%itinya adalah seperti berikut:
dengan mu&ik berentak @alt&.

,imnastik berirama
6(7 1imnasik !erirama 61elung7
- ,elang yang digunakan berukuran !C-!= inci diameter dengan tapak tangan
menadah ke atas dan ke bawah untuk akti%iti-akti%iti gelang dengan mu&ik
berentak walt&.

,imnastik berirama
d7 1imnasik !erirama 6Reben7
- 5eben yang digunakan berukuran 1C ' 1B kaki panjang dan mu&ik berentak @alt&.
- #ibarkan reben dari satu bahagian ke satu bahagian lain dihadapan dalam pola
melengkung.
,imnastik reben
6e7 1imnasik !erirama 6Tali7
- $ali digunakan berukuran berdasarkan sai& dan ketinggian gimnas.
- Diukur dari tapak kaki hingga ke bahagian ketiak gimnas.
1imnasik ,risik
Pelajar seharusnya telah boleh menguasai semua asas gimnastik.
,imnastik artistik
6a7 1ulingan
- engguling ialah lakuan memindahkan beban berat bahagian-bahagian anggota yang
lain disekeliling suatu paksi.
- ereka juga boleh mempraktikkan lakuan mengguling dengan cara menjunam, atau
mempraktikkan lakuan mengguling dengan kadar pergerakan yang berbe&a-be&a.
emindahkan beban berat bahagian-bahagian anggota
yang lain disekeliling suatu paksi
6b7 /mbangan
- engimbang bermaksud kestabilan yang dihasilkan oleh pengagihan berat yang sama
rata di kedua-dua belah paksi menegak, yang juga mempunyai ciri kesepaduan unsur-
unsur estetik yang menarik.
T,>0K 3
,PL/K,S/ D,- P*-10R0S,- ,KT/./T/
P*-1,>,R,- D,- P*"!*L,>,R,-
".C Sinopsis
enumpukan kepada interpretasi dan definisi tentang penerokaan, pengalaman
dan ekspresi yang berkaitan dengan Seni dalam Pendidikan. $opik ini juga cuba
menjelaskan tentang penerokaan alat dan bahan, cara pengolahan dan manipulasi serta
idea dan isi kandungan yang digunakan dalam seni. )anya dapat menghuraikan dan
menjana minda tentang penggunaan pelbagai strategi untuk memperolehi pengalaman
dan boleh menjelaskan juga memberi pemahaman tentang bentuk-bentuk dan unsur-
unsur ekpresi diri kanak-kanak.
enegaskan tentang kepentingan penghubungkaitan pada setiap mata pelajaran
dalam pengajaran dan pembelajaran serta dapat memahami pengertian, tujuan dan
peranan penghubungkaitan dalam akti%iti pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
Diharapkan dengan menggunakan penghubungkaitan dapat membina atau membentuk
sahsiah, emosi, jasmani dan fi&ikal pelajar supaya menjadi masyarakat yang berpekerti
mulia.
embantu anda memahami pendekatan bertema dan akti%iti-akti%iti yang
berkaitan dengan tema serta dapat membantu pelajar untuk meningkatkan tahap
kefahaman dan kesedaran untuk lebih mendalami tentang tema-tema yang ada serta
dapat membantu untuk meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran bagi mu&ik,
pergerakan dan seni %isual.
3.1 Hasil Pembelajaran
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat
1. emahami pengertian penghubungkaitan-
2. enyatakan peranan penghubungkaitan dalam pengajaran danpembelajaran-
3. enyatakan tujuan pendekatan bertema-
4. enjelaskan hubungjait tema dengan matapelajaran-
5. enjelaskan pelbagai jenis integrasi yang digunakan di dalam pengajaran dan
pembelajaran-
6. enyatakan kelebihan integrasi semasa pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan -
7. emahami bagaimana untuk melaksanakan integrasi seni %isual, u&ik dan pergerakan
dengan mata pelajaran lain.
3.2 Kerangka Tajuk
3.3 K#-S*P /-T*R1R,S/
3.1.1 Pengenalan
Pembelajaran yang berkesan berkaitan dengan pelaksanaan dan
pengintergrasian kurikulum dengan aspek penerokaan, pengetahuan, kemahiran serta
melahirkan idea melalui percakapan, tulisan, lukisan, mu&ik, nyanyian, lakunan dan
sebagainya. Pelaksanaan akti%iti-akti%iti ini mampu membina dan menyuburkan sikap
dan pemikiran kreatif selain daripada menjadi aktif dan progresif. Pendidikan )ntergrasi
merupakan satu program yang amat popular di luar negara seperti (merika Syarikat
yang telah mempeloporinya sejak tahun 11CCan lagi dengan memberikan penekanan
pada mata pelajaran sains yang menjadi asas dalam kehidupan. #onsep integrasi dalam
kurikulum telah diamalkan dengan meluas di negara-negara maju sebelum ini.
3.1.2 Pengerian /nergrasi
5amai pendidik menggunakan konsep dan makna pengintergrasian dari pelbagai
sudut seperti psikologi, sosiologi dan pedagogi. )ntegrasi dari sudut psikologi sentiasa
berkait rapat dengan personaliti total dimana ini bermaksud bahawa indi%idu itu adalah
insan total dan segala unsur perkembangan pelajar yang mengandungi aspek-aspek
jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial sentiasa berkait rapat dan saling bergantung
antara satu sama lain.
Dari sudut sosiologi, integrasi mempunyai lebih daripada satu makna. Pertama, ia
boleh dilihat dari sudut perhubungan antara personaliti dengan personaliti seperti antara
seseorang pelajar dengan seseorang pelajar, dan antara pelajar dengan guru. #edua
perlu ada rasa keinginan yang terjalin dalam perhubungan antara indi%idu dengan
pelbagai pelbagai agensi masyarakat dan akhir sekali harus ada pengiktirafan terhadap
perhubungan antara pelbagai institusi masyarakat itu.
anakala dari sudut pedagogi, intergrasi melibatkan kaedahdan teknik mengajar yang
meliputi pelbagai isi pelajaran dan kemahiran melalui unit pembelajaran dan bidang
pelajaran yang khusus untuk tujuan membantu dalam pendekatan menyelesaikan
masalah sebagai satu cara belajar.
3.1.3 Pelbagai >enis /negrasi
Pelbagai cara integrasi dijalankan semasa proses pengajaran #urikulum
4ersepadu Sekolah 5endah 0#4S52dengan penegasan yang berkesan bagi
mempastikan kejayaan proses pembelajaran pelajar berlaku untuk mencapai hasrat
dalam falsafah, matlamat dan objektif pendidikan kebangsaan. 4eberapa kaedah diguna
pakai dalam proses pengajaran antaranya ialah konsep integrasi yang lebih dikenali
sebagai kesepaduan. #onsep bersepadu dalam #4S5 membawa maksud bahawa
penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran, bahasa dan pemupukan nilai-nilai murni
dilakukan secara integrasi dan menyeluruh. )ni kerana dalam #4S5 pendidikan adalah
bagi pembangunan indi%idu insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani.
a. Penggabungjalinan
Satu proses mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan
suatu pelajaran yang integratif dan menyeluruh. elalui strategi
penggabungjalinan ini berbagai-bagai kemahiran dalam sesuatu pelajaran
disampaikan secara harmoni dan bersepadu, sama ada dalam satu mata
pelajaran atau beberapa mata pelajaran. Strategi penggabungjalinan kemahiran
ini akan melahirkan akti%iti pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan
bermakna serta menimbulkan suasana proses pengajaran dan pembelajaran
yang lebih berkesan. Penggunaan strategi ini membolehkan pelajar berpeluang
menguasai beberapa kemahiran yang berkaitan dengan cara bersepadu.
b. >enis<jenis Penggabungjalinan
Penggabungjalinan sebagai yang berlangsung dalam akti%iti pengajaran dan
pembelajaran boleh dilihat daripada tiga sudut seperti:
0i2 Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran
0ii2 Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain ke
dalam sesuatu mata pelajaran
0iii2 Penggabungjalinan kemahiran secara merentas kurikulum

+onoh inegrasi kemahiran bahasa
,KT/./T/ 3.1
1. (pakah itu integrasi>
!. 8yatakan kemahiran-kemahiran yang boleh diperoleh berdasarkan
penggabung jalinan kemahiran merentas kurikulum>
(. Pen;erapan
Penyerapan ialah proses menyebati dan menyatu padukan pengetahuan
atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran lain ke dalam isi
pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. Proses penyerapan lebih
kepada unsur pengetahuan. Penyerapan merupakan proses mengintegrasikan
unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam
sesuatu pelajaran.
/ontohnya, daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan
atau artikel sains bagi akti%iti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran
4ahasa elayu. Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains
semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran 4ahasa elayu.
Penyerapan unsur sains dan kajian tempatan dalam 4ahasa elayu
d. +iri<(iri Pen;erapan%
0i2 )a mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan daripada
berbagai-bagai pelajaran
0ii2 Ansur-unsur ilmu pengetahuan ini diserapkan secara bersepadu
dalam satu mata pelajaran
0iii2 4ilangan mata pelajaran yang digunakan dalam proses
penyerapan adalah fleksibel.
0%2 Proses penyerapan berlaku secara serentak dengan proses
penggabungjalinan penggabungjalinan berbagai-baga kemahiran seperti
membaca, menulis dan mengira.
e. Penerapan
#onsep penerapan membawa maksud sebagai satu proses menerapkan
nilai-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. 8ilai-nilai
yang dimaksudkan ialah nilai-nilai murni, nilai kewarganegaraan, nilai
kemasyarakatan, nilai alam sekitar, nilai kemanusiaan, ketuhanan dan
sebagainya. Penerapan nilai akan berlangsung melalui dua pendekatan iaitu-
i. Pendekaan /mplisi
,uru menerapkan sesuatu nilai, contohnya guru bercakap benar, berpakaian
kemas, datang kerja tepat pada waktu secara tidak langsung segala perlakuan guru ini
diperhatikan oleh kanak-kanak dan akan dihayati serta akan menjadi ikutan oleh kanak-
kanak. $indakan guru menyokong dan memberi pujian kepada pelajar secara tidak
langsung menyedarkan pelajar untuk menerima sesuatu nilai yang positif itu.
ii. Pendekaan *ksplisi
Penerapan nilai secara eksplisit ialah dengan mengadakan suatu peraturan,
arahan, pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang
diharapkan dan yang tidak diharapkan. Program atau akti%iti yang khusus juga
adakalanya diadakan untuk menerapkan sesuatu nilai seperti program moti%asi, sambut
hari guru, hari kemerdekaan, kempen kebersihan, kempen anti rokok dan sebagainya.
Di dalam bilik darjah, guru pendidikan moral dan pendidikan )slam akan mengajar
sesuatu topik berkaitan dengan sesuatu nilai, ini juga dianggap sebagai eksplisit. Antuk
itu penerapan secara eksplisit adalah lebih terancang, bermatlamat dan cara
pelaksanaannya serta penilaiannya yang jelas.
3.1.& Pemulihan
Pemulihan merupakan satu akti%iti yang secara khusus bertujuan untuk
membantu pelajar yang mengalami masalah pembelajaran yang tertentu khususnya
dalam kemahiran asas ". (kti%iti pemulihan pula merupakan akti%iti yang dirancangkan
untuk membantu murid mengatasi masalah. pembelajaran dari segi pengetahuan dan
kemahiran. Dalam merancangkan akti%iti pemulihan, beberapa perkara perlu diambil kira
termasuk:
i. $umpuan kepada kelemahan murid yang telah dikesan.
ii. Pengajaran dan pembelajaran perlu diubah suai dan dipelbagaikan mengikut keperluan
kognisi murid.
iii. Penggunaan pelbagai jenis bahan bantu mengajar termasuk bahan bercetak dan bahan
elektronik untuk membantu murid memahami dan menguasai +asil Pembelajaran.
iv. Selepas akti%iti pemulihan, pascaujian dijalankan secara pemerhatian, lisan atau
bertulis. Pasca ujian ini haruslah menekankan penguasaan konsep atau kemahiran yang
perlu dikuasai.
3.1.3 Penga;aan
(kti%iti pemulihan adalah difokuskan kepada pelajar yang berpencapaian rendah
atau lambat kadar penerimaannya, oleh itu pengayaan adalah untuk pelajar yang
pencapaiannya melebihi sederhana atau pintar cerdas. ,uru perlu mengorganisasikan
semula kelas untuk menempatkan murid dengan akti%iti pengayaan. (kti%iti pengayaan
dirancang bagi murid yang mencapai aras masteri 7CF dalam praujian. Pencapaian
sedemikian menunjukkan bahawa murid telah menguasai unit pembelajaran tertentu
dan kumpulan murid ini akan terus menjalani akti%iti pengayaan tanpa melalui proses
pengajaran dan pembelajaran unit pembelajaran tersebut. (kti%iti pengayaan juga
dirancang bagi murid yang mencapai aras masteri 7CF dalam pascaujian selepas
melalui proses pengajaran dan pembelajaran unit pembelajaran tersebut.
,KT/./T/ 3.2
1. 8yatakan kebaikan integrasi dalam pengajaran dan pembelajaran seni dalam
pendidikan.
2. 8yatakan dengan menggunakan idea grafik integrasi antara Seni dalam Pendidikan satu
matapelajaran sekolah.
3.1.4 K*L*!/H,- /-T*R1R,S/
Saranan mengintergasikan seni dalam pendidikan ke dalam bidang-bidang
kurikulum yang lain mempunyai kebaikan dan kelebihan. (ntara kelebihan-kelebihan itu
adalah mempunyai kepelbagaian dan keseragaman akti%iti dalam bentuk unti-unit kerja.
(pabila seni dalam pendidikan diintegrasikan di dalam unit-unit kerja, maka
bertambahlah peluang pelajar untuk menceburi akti%iti-akti%iti pembelajaran. Dengan ini
tahap kebolehan mereka untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam sesuatu unit
kerja akan meningkat kerana mereka telah mempunyai kelebihan media yang boleh
dijadikan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan maslah.
/ontoh, jika sesebuah kelas sedang mempelajari satu unit pelajaran berhubung
dengan tajuk /ara #ehidupan asyarakat )ban di 5umah Panjang, guru atau pelajar
dalam bilik darjah itu akan menubuhkan unti-unit kumpulan kecil dan setiap unit itu akan
mengkaji satu aspek masyarakat orang )ban seperti apa yang dilakukan oleh orang iban
untuk hidup, permainan dan rekreasi mereka, upacara dan tarian-tarian adat resam
mereka seperti ketika menyambut hari gawai, perkahwinan dan pelbagai aspek lain lagi.
(pa sahaja bahan dan maklumat yang diperolehi oleh setiap kumpulan itu boleh
dipersembahkan baik dalam bentuk penerangan lisan, pergerakan atau bentuk aksi.
Secara tidak langsung akti%iti seperti ini akan memperkayakan dan menambahkan
lagi kefahaman pelajar terhadap pelajaran yang disampaikan, di samping membuka
ruang untuk menampung kepelbagaian akiti%iti seni dalam pendidikan. (pabila setiap
aspek kurikulum dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk tujuan meleraikan proses
penyelesaian masalah, secara tidak langsung akan dapat mewujudkan peluang yang
baik bagi menerap dan melaksanakan akti%iti seni %isual, mu&ik dan pergerakan.
3.1.5 /su dan +abaran /negrasi
asalah berhubung dengan peruntukan masa untuk slot pergerakan, seni %isual
atau musik bukanlah satu alasan yang baru. Dengan keadaan jadual waktu yang padat,
sesetengah sekolah agak berasa keberatan untuk menambahkan lagi jumlah mata
pelajaran. ?leh yang demikian, apabila sesuatu bidang baru diperkenalkan, beberapa
langkah-langkah terpaksa diambil oleh pihak sekolah untuk memuatkan mata pelajaran
baru itu kedalam jadual pembelajaran yang sedia ada itu dengan cara mengeluarkan
mata pelajaran tertentu yang dianggap kurang penting dari segi akedemiknya.
(pa yang berlaku kepada mata pelajaran pendidikan jasmani di negara ini
merupakan satu contoh yang baik. Daripada tiga waktu seminggu, kini telah dikurangkan
kepada dua dan daripada peruntukkan masa PB minit sesetiap waktu telah dikurangkan
kepada PC minit. Ialan penyelesaian terbaik dalam menangani masalah ini ialah pihak
pengurusan sekolah dan guru-guru perlulah melaksanakan perancangan yang lebih
berdaya cipta di mana mata pelajaran pendidikan jasmani digabungkan dengan mata
pelajar teras yang lain, atau pun kepada mata pelajaran yang sudah kukuh
kedudukannya dalam kurikulum.
3.1.) /nergrasi Seni .isual= "u@ik dan Pergerakan
#esemua mata pelajaran seni %isual, mu&ik dan pergerakan boleh dintegrasikan
kerana ketiga-tiga subjek ini mempunyai motif dan tujuan yang sama. alahan dengan
diadakan pengintegrasian mata pelajarn ini akan memperkukuhkan dan memantapkan
lagi kefahaman pelajar tentang tajuk-tajuk yang hendak diajar.
a. ,spek Psikologi
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, integrasi dari sudut psikologi merangkumi
personaliti secara menyeluruh pelajar. )ni secara tidak langsung akan memberi kesan
yang impak kepada minda dan tubuh pelajar. $erdapat teori metafi&ik berhubung dengan
fungsi-fungsi tubuh dan mental yang menyokong pernyataan ini. Pada dasrnya teori-
teori ini terjelma dari kepercayaan tentang wujudnya persemadian di antara tubuh dan
minda. 4erdasarkan hakikat ini, dari sudut psikologi, mempunyai kesan pengaruh yang
ketara terhadap pelajar.
Pergerakan, pada dasarnya merujuk kepada pembelajaran melalui akti%iti
pendidikan jasmani. 5amai dikalangan pendidik, malahan termasuk ahli-ahli falsafah
kontemporari, memperakui hakikat prinsip perhubungan minda-tubuh atau istilah lain
kepaduan psikomotor. 8amun pelaksanaan prinsip ini masih jauh dari kebenarannya.
(da juga dalam kes-kes tertentu,
b. ,spek Sosiologi
Dari segi sosiologi terdapat tiga kategori integrasi, iaitu:
i. )ntegrasi antara personaliti
ii. )ntegrasi antara indi%idu dengan agensi-agensi masyarakat
iii. )ntegrasi di kalangan pelbagai institusi masyarakat.
anusia, pada dasarnya, adalah mahkluk sosial. enerusi seni dalam
pendidikan, faktor ini dapat diekploitasikan dengan sebaik mungkin kerana kebanyakan
akti%iti seni dalam pendidikan atas sifat semula jadinya tidak dapat mengelak daripada
terlibat dalam kegiatan yang berunsur kerjasama. (kti%iti-akti%iti berkelompok menuntut
setiap indi%idu bergerak dan berinteraksi secara bekerjasama untuk mencapai kejayaan
bersama.
?leh yang demikian, akti%iti seni dalam pendidikan dengan sifatnya yang
berkelompok, mempunyai ciri-ciri yang berteraskan demokrasi. Dalam hubungan ini,
aksi-aksi yang terdapat dalam seni dalam pendidikan yang merangkumi akti%iti seni
%isual, mu&ik dan pergerakan itu mempunyai satu titik tolak interaksi sosial yang terjalin
menerusi perhubungan deria sentuh. #omunikasi deria sentuh ini mempunyai asas yang
boleh menjalin perhubungan sesama manusia yang membawa kepada konsep
perpaduan.
Program yang terdapat dalam seni dalam pendidikan bukan sahaja menyumbang
kepada pertumbuhan dan perkembangan pelajar tetapi juga berupaya memenuhi
keperluan-keperluan sosial yang asas. (pabila semua pelajar berpeluang menyertai
akti%iti-akti%iti yang sesuai dengan minat dan kebolehan mereka, maka akan
terbentuklah satu situasi ideal yang dapat memenuhi kedua-dua matlamat sosial iaitu
rasa ketermilikan dan keinginan diterima sebagai anggota kelompok.
#eperluan untuk belaian berkait rapat dengan keperluan untuk ketermilikan.
Pelajar mahukan dirinya diterima sebagai anggota sesebuah kelompok dan pada masa
yang sama mereka juga memerlukan kasih sayang. Dalam kegiatan Seni dalam
Pendidikan, keperluan untuk belaian sekurang-kurangnya dipenuhi melalui pujian dan
galakkan yang diberi kepada pelajar sebaik sahaja merreka mempersembahkan akti%iti
yang mmenarik.
Perhubungan antara pelajar dengan pelajar, guru dengan pelajar yang mesra
mewujudkan suasana yang harmonis dan ini akan menyebabakan pelajar merasakan
bahawa guru dan rakan-rakan mereka prihatin terhadap diri dan menghargai bakat yang
mereka miliki. Suasana yang sedemikian rupa yang akan mencetuskan perhubungan
mesra boleh diwujudkan menerusi program yang terdapat dalam seni dalam pendidikan.
(. ,spek Pedagogi
)ntegrasi dari sudut pedagogi boleh berlaku dengan dua cara, iaitu
i. 4erkait dengan prosedur menggabungkan pelbagai bidang pelajaran melalui unit-unit
kerja, dan bidang-bidang pelajaran itu akan membantu mengembangkan konsep-konsep
dan pemahaman terhadap unit-unit itu.
ii. elibatkan perhubungan antara dua atau lebih bidang pelajaran yang terjalin dengan
sebegitu rupa membuatkan isi atau kandungan setiap bidang bertambah mapan dalam
usaha untuk mempertingkatkan kefahaman dalam bidang-bidang lain yang
bersangkutan. Dalam kebanyakan program disekolah rendah kedua-dua pendekatan ini
dianggap sangat praktik dan memberi makna kepadanya.
3.1.9 /-T*1R,S/ S*-/ ./S0,L= "02/K D,- P*R1*R,K,- D*-1,- ",T,
P*L,>,R,- L,/-
)ntegrasi kemahiran-kemahiran yang terdapat dalam mata pelajaran Seni *isual,
u&ik dan Pergerakan
/ontoh integrasi kemahiran dalam mata pelajaran seni %isual, mu&ik
dan pergerakan
/ontoh integrasi kemahiran atematik dan 4ahasa elayu
a. "aemaik
Dalam mengajar matematik konsep integrasi yang ditekankan adalah berdasarkan cara
penyampaian guru, kaedah dan strategi pelaksanaannya iaitu dengan berdasarkan kepada
kemahiran-kemahiran yang akan diperolehi oleh pelajar.
)ntegrasi seni dalam pendidikan dengan matematik
b. Sains
)ntegrasi antara mata pelajaran seni dalam pendidikan dengan mata pelajaran Sains.
Dalam mata pelajaran Sains banyak didapati akti%iti Seni %isual iaitu melukis. Dengan ini secara
tidak langsung pelajar akan melukis gambar-gambar yang terdapat di dalam mata pelajaran
Sains dan di integrasikan dengan seni %isual. )ntegrasi mata pelajaran ini juga dapat
membolehkan dan meningkatkan lagi pemahaman dan pengekalan ingatan mata pelajaran
tersebut kedalam ingatan minda pelajar dengan melukis peta minda. Disamping itu mu&ik boleh
diintegrasikan dengan mata pelajaran sains apabila guru dapat membantu pelajar mengingati
mata pelajaran tersebut dengan menyanyikan lagi berdasarkan tajuk mata pelajaran dengan
menggunakan melodi lagu-lagu masa kini. /ontoh untuk lagu Deria.
(. Kajian Sosial
,uru juga boleh menggunakan kemahiran nyanyian daripada mata pelajaran mu&ik ke
dalam mata pelajaran #ajian Sosial. 4anyak lagu-lagu patriotik yang boleh dinyanyikan untuk
penghayatan semangat patrioitisme di kalangan pelajar seperti Ialur ,emilang, 6agu 5ukun
negara, 4ahtera erdeka, $anjung Puteri sebagainya. 6agu-lagu bertemakan moti%asi diri,
semangat kekeluargaan, keamanan dankemakmuran juga boleh diperolehi dengan banyak
untuk disesuaikan dengan tajuk-tajuk pengajaran guru dalam mata pelajaran #ajian Sosial.
#emahiran daripada pendidikan Seni *isual juga boleh diintegrasikan dalam mata pelajaran
#ajian Sosial seperti melukis bendera Ialur ,emilang, poster +ari #ebangsaanN erdeka dan
sebagainya.
3.1.10 P*R,-+,-1,- P*-1,>,R,- D,- P*"!*L,>,R,-
Antuk melaksanakan satu proses pengajaran dan pembelajaran yang berjaya
penyertaan pelajar amat diperlukan. Salah satu tujuan pengajaran adalah untuk mempastikan
pelajar dapat berpeluang menjalani kehidupan dimasa akan datang dan dapat membawa
perubahan ke atas seseorang indi%idu. Perubahan ini boleh melibatkan beberapa faktor
antaranya tingkah laku, daya kognitif, afektif dan psikomotor kearah yang lebih positif.
Perancangan pengajaran dapat dibahagikan kepada " fasa iaitu:
0i2 3asa sebelum pengajaran
0ii2 3asa semasa pengajaran
0iii2 3asa selepas pengajaran
3.2 P*-D*K,T,- !*RT*",
Pendekatan 4ertema seringkali digunapakai untuk memenuhi keperluan pendidikan asas
dalam perkembangan kanak-kanak. Program ini mantap dan efektif kerana ia
menggabungjalinkan pelbagai perspektif budaya, pengalaman dan kepakaran artistic.
Pendekatan ini sesuai dengan gaya pembelajaran, mencerminkan budaya dan minat murid dan
guru. $ema bukan sahaja sebagai tajuk atau subjek tetapi tema meneroka pengalaman
manusia dari segi pandangan atau perspektif dan seringkali boleh menimbulkan isu. )a
merupakan kandungan maklumat dan memberi peluang kepada pelajar untuk memindahkan
maklumat kepada ilmu melalui proses indi%idu. $ema memberi makna dan tujuan untuk
pembelajaran.
3.2.1 "aksud Pendekaan !erema
Pendekatan bertema merangkumi koleksi bahan, akti%iti dan teknik yang disusun sekitar
konsep atau tema. )a merupakan alat pengelolaan yang memberi peluang kepada guru untuk
menghubungkan antara mata pelajaran. )ni akan menghindari program yang tidak tersusun
berpunca dari pelajaran harian yang tidak berkaitan. Anit pengajaran bertema juga
membolehkan pelajar menghubungkan di antara pemahaman, sikap dan kemahiran termasuk
juga bidang-bidang kurikulum. Dalam mengorganisasikan sesuatu pelajaran menggunakan
Pendekatan 4ertema pelajar diberi peluang untuk meneroka, mengalami dan mencari peluang
mengekspresikan sesuatu tema yang diterimapakai.
3.2.2 Pemilihan Tema
Iusteru itu, memilih tema merupakan langkah yang penting untuk memperkembangkan
unit pembelajaran. )ni adalah kerana banyak masa dan usaha yang perlu diberikan untuk
meningkatkannya. $erdapat banyak tema dan cara untuk mengkategorikan pendekatan itu. Di
sini, disenaraikan panduan untuk memilih tema yang boleh meningkatkan keberkesanan
pengajaran dan pembelajaran pelajar. Pemilihan tema yang perlu dilaksanakan dalam
pengajaran dan pembelajaran adalah seperti berikut:
0i2 berasaskan konsep
0ii2 berasaskan kemahiran
0iii2 berasaskan kandungan dan kemahiran
0i%2 berfokus kepada isu
0%2 berfokus kepada projek
0%i2 berorientasikan kajian kes
Pemilihan tema perlu mempertimbangkan aspek-aspek berikut: 4oleh merentas semua
matapelajaran $ema yang dipilih hendaklah yang boleh digunakan kepada semua
matapelajaran. /ontoh: $ema Pokok. Antuk itu semua mata pelajaran boleh menggunakan
tema ini. Dalam mata pelajaran matematik, pelajar boleh menggunakan akti%iti mengira
beberapa batang pokok dalam satu-satu tempat. anakala dalam matapelajaran mu&ik, pelajar
akan menyanyikan lagu pokok dan membuat pergerakan seperti pokok bergoyang, pokok
tumbang dan sebagainya. 4ersesuaian dan berkaitan dengan dengan pengalaman dan
kehidupan pelajar Pastikan tema yang dipilh ada kaitannya dengan pengalaman dengan
kehidupan diri pelajar. )ni akan memudahkan guru untuk membuat interaksi dan akti%iti seni
dalam pendidikan dapat dijalankan dengan berkesan.
4ersesuaian dengan situasi, masa atau peristiwa $ema yang dipilih ini perlulah
bersesuaian dengan keadaan situasi, masa dan peristiwa yang berlaku pada masa kini. Secara
tidak langsung dapat memudahkan pelajar membuat perkaitan antara perkara yang diajar
dengan kedaan situasi yang sebenar.
#emudahan untuk mendapatkan bahan dan sumber yang akan digunakan dalam proses
pengajaran dan pembelajaran 4eberapa justifikasi perlu ada dalam membuat pemilihan tema,
terutamanya dari segi penyediaan kemudahan untuk memperolehi bahan dan sumber yang
akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya guru dapat mengajar
dengan menunjukkan contoh-contoh yang sebenar dan Uhands onU, tidak kepada guru cuma
bercerita sahaja tanpa memberi pengalaman langsung kepada pelajar.
3.2.3 Kebaikan dan Kekuaan ema
$ahukah anda terdapat kelebihan, kekuatan dan isuNcabaran dalam melaksanakan
Pendekatan 4ertema>
6a7 Kelebihan pendekaan berema
i. untuk mewujudkan suasana yang menyeronokan dan kondusif dalam proses pengajaran
dan pembelajaran
ii. untuk menyemai daya imaginasi melalui penerokaan,
iii. dapat meluahkan perasaan melalui pelbagai akti%iti berlandaskan pengetahuan dan
pengalaman lalu
iv. dapat menghadapi cabaran
v. dapat membuat pilihan yang sesuai dan rele%an dalam kehidupan
vi. untuk memperbaiki kemahiran interpersonal dan intrapersonal
vii. menyemai nilai empati, harmoni dan pemahaman sesama insan yang pelbagai budaya
viii. untuk membangunkan pembelajaran menyeluruh yang menghubungkait pengetahuan
dan kemahiran
6b7 Kekuaan Tema
i. pelajar berpeluang untuk meluahkan perasaan berdasarkan pengalaman %erbal dan
bukan %erbal sama ada berbentuk pergerakan, imej %isual, prop, bunyi dan mu&ik
berasas alam tema yang diberi
ii. persembahan akan menjadi lebih menarik melalui pelbagai akti%iti dan kreati%iti yang
tinggi
iii. pelajar lebih berkeyakinan dan pembelajaran lebih menyeronokkan
iv. berpeluang untuk menyemai dan mengaitkan idea-idea dan imaginasi baru
v. dapat menilai kefahaman konsep melalui akti%iti-akti%iti yang dijalankan
vi. dapat menghubungkait pengetahuan dan kemahiran
6(7 /su Dan +abaran Tema
i. kecekapan guru di dalam pelbagai bidang mata pelajaran
ii. untuk membentuk jaringan ahli dalam kumpulan
iii. hasil pembelajaran berbagai dalam bidang mata pelajaran yang berbe&a-be&a
iv. sukar untuk menilai skop pemahaman yang luas
v. kesukaran untuk membuat penilaian kerana kebolehan yang berbe&a
,KT/./T/ 3.&
Senaraikan B cara memulakan pelajaran menggunakan pendekatan bertema untuk
menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar
3.2.& Penghubungkaian Tema Dengan "aa Pelajaran
Pendekatan bertema adalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran melalui satu topik
atau tema yang dipilih berrsesuaian dengan masa, tempat, minat dan latar belakang pelajar.
$ema yang dipilih dijadikan sebagai bahan untuk menguasai sesuatu kemahiran seperti
kemahiran bertutur, membaca, menulsi, asas matematik, berfikir dan emosi serta sosial. Selain
itu pendekatan ini memberi peluang kepada pelajar meluaskan pengetahuan melalui tema yang
dipilih.
3.2.3 Tema dengan /si Kandungan "aa Pelajaran
4agaimana memilih tema yang sesuai untuk digunakan dalam proses pengajaran dan
pembelaja. Pemilihan sesuatu tema merupakan satu langkah yang penting dalam
perkembangan sesuatu unit. Prinsip asas bagi penciptaan tema untuk impro%isasi ialah mudah
dan berfungsi. $ema wujud dalam kehidupan seharian. Pilih tema yang berkaitan dengan
kehidupan seharian anda dan cuba terokai. 4erikut adalah beberapa soalan yang boleh
membantu anda untuk memilih tema bagi menjawab soalan tersebut.
3.2.4 Tema dengan Kemahiran
$ema yang dipilih hendaklah merupakan tema yang dapat mempertingkatkan kemahiran
diri pelajar. $erutamanya kemahiran " 0membaca, menulis dan mengira2 yang menjadi tunjang
kepada falsafah pendidikan negara yang dapat memperkembangan tahap potensi pelajar yang
menyeluruh dari segi intelek, jasmani, emosi, rohani dan sosialisasi.
3.2.5 Penggabungjalinan ,ki'ii dengan "enggunakan Pendekaan
!erema
4erikut adalah peta minda penggabungjalinan akti%iti dengan menggunakan pendekatanan
bertema.
Penggabungjalinan pendekatan bertema
3.1.) >enis Tema
Ienis-jenis tema
a. Tema<Persekiaran
?rganisma hidup dengan persekitaran tidak dapat dipisahkan dan sentiasa berinteraksi di
antara satu sama lain. Persekitaran merangkumi elemen fi&ikal dan sosial. Persekitaran fi&ikal
yakni pelbagai bahan, ruang untuk bermain dan cukup masa mampu memberi kesan ke atas
perkembangan kanak-kanak bermain. Persekitaran sosial dipengaruhi oleh gaya penjagaan ibu
bapa, interaksi dengan rakan sebaya serta sokongan. ;lemen-elemen fi&ikal dan sosial ini
berinteraksi dengan tahap perkembangan kanak-kanak, pengalaman lalu, masa dan ruang
perlindungan.
$iga elemen dalam persekitaran yang mempengaruhi organisma hidup adalah alam
semula jadi, buatan manusia dan teknologi. ;kosistem akan mengimbangi alam sekitar supaya
semua kehidupan hidup dengan berharmoni. Perubahan buatan manusia terhadap persekitaran
seperti penerokaan ditapak pembinaan perumahan dan lain-lain akan mengakibatkan kesan
positif dan negatif terhadap kehidupan manusia. $eknologi telah membawa perkembangan dan
perubahan kepada manusia. $eknologi juga melahirkan dunia tanpa sempadan dan telah
memperkenalkan konsep globalisasi. Dalam Seni, teknologi menawarkan cara untuk mencapai
matlamat-matlamat artistik, cendiakawan, penghasilan dan persembahan. $eknologi yang
menarik dan hebat mampu menarik minat dan memoti%asikan murid-murid untuk melibatkan diri
dalam bidang kesenian.
Dalam pengajaran dan pembelajaran, tema berkaitan dengan persekitaran boleh
digunakan untuk mempertingkatkan daya kreati%iti dan kefahaman di kalangan murid. $ajuk
psekitaran boleh diajar melalui mata pelajaran lain seperti u&ik, Seni *isual dan Pendidikan
Iasmani. Pada masa yang sama, tema berkaitan dengan persekitaran juga boleh digunakan
untuk mengajar mata pelajaran lain seperti sains, bahasa, matematik dengan menggunakan
mata pelajaran lain iaitu u&ik, Seni *isual dan Pendidikan Iasmani.
Persekiaran< ,lam Semulajadi
elalui persekitaran alam semula jadi adalah diharapkan agar murid-murid akan dapat
mengetahui dengan lebih jelas tentang peranan dan kefahaman tentang persekitaran alam
semula jadi yang meliputi segala aspek yang berada dipersekitarannya, tempat dan habitat
semua hidupan tingal dan berinteraksi antara satu sama lain dalam ekosistem yang seimbang,
mendidik masyarakat agar lebih peka dan bertanggungjawab dalam menangani isu-isu alam
sekitar dan memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar kepada murid serta ini akan dapat
membantu mempertingkatkan pengajaran dan pembelajaran.
Sebagai contoh, semasa anda bersiar-siar dihutan> 4ayangkan anda berada di situ
sekarang. 4olehkah anda merasakan kedamaian dan ketenangan persekitaran> Perhatikan
flora dan fauna yang berlainan dikawasan tersebut. /uba anda lakarkan jenis-jenisnya diatas
sehelai kertas.
Persekiaran !uaan manusia
Di samping alam semulajadi, persekitaran buatan manusia juga memainkan peranan
penting untuk itu persekitaran buatan manusia ini termasuklah, rumah, pembinaan bangunan,
jentera pembinaan, perabot dan lain-lain lagi. Antuk itu pelajar akan dapat mengenalpasti.
i. kesan bahan kitar semula
ii. menghasilkan bunyi yang kuat dan lembut 0mu&ik2
iii. mendemontrasikan sapuan berus mengikut bunyi yang dikeluarkan di tapak pembinaan
0seni %isual2
iv. mendemontrasikan pergerakan manipulatif menggunakan bahan-bahan kitar semula
0pendidkan jasmani2
Persekiaran< Teknologi
$ema yang terkandung dalam persekitaran teknologi adalah bercorak globalisasi, dunia
tanpa sempadan, komunikasi melalui internet, pelbagai jenis pengangkutan dan lain-lain. $ema
ini boleh digunakan dalam mengajar topik-topik daripada mata pelajaran lain seperti bahasa,
sain, kaijan tempatan dan lain-lain lagi.
,KT/./T/ 3.3
Senaraikan jenis-jenis pengangkutan yang menggunakan teknologi moden
/uba bayangkan dan menghasilkan bunyi-bunyi kenderaan dengan menggunakan
pelbagai alat perkusi iringan dengan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
4uat satu model kenderaan dalam bentuk tiga dimensi dengan menggunakan kotak,
botol yang sai& dann warna yang berbe&a. /uba kaitkan model ini dengan ukuran
seperti besar, kecil, lambat, berat dan ringan.
Sebagai rumusan kepada tema persekitaran membolehkan anda memahami konsep
persekitaran bersama dengan kelebihan dan penggunaan elemen-elemen yang terlibat. )a juga
bertujuan untuk melahirkan kesedaran tentang kepentingan mu&ik, pergerakan dan seni %isual
dalam pengajaran dan pembelajaran. kreatif, imej, bunyi serta membantu murid untuk
meluahkan perasaan mereka secara bebas.
b. Tema dan "as;araka
asyarakat dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan besar iaitu-
0a2 masyarakat &aman purba,
0b2 &aman batu dan
0c2 masa kini.
anusia telah wujud sejak &aman ber&aman lagi. #ita semua termasuk pelajar adalah
mahkluk sosial dan berkongsi keperluan asas yang sama. ?leh itu kita perlu untuk dimiliki, rasa
selamat, dikasihi, merasai kejayaan dan memperolehi pengiktirafan. Dalam masyarakat
manausia, sosial dan budaya tidak dapat dipisahkan. #ita perlu bekerjasama untuk kepentingan
masyarakat. Perhubungan sosial ini memberi ruang kepada mereka mencipta akti%iti-akti%iti
untuk memenuhi masa lapang. (kti%iti-akti%iti ini diwarisi sejak turun temurun dan menjadi
sebati dlam masyarakat sehingga menjadi budaya dalam masyarakat.
#anak-kanak memulakan penghidupannya dengan dirinya sendiri kemudian berkembang
kepada hubungan keluarganya lalu bergerak kepada kumpulan yang besar dalam masyarakat.
Dalam hubungan ini kita perlu fleksibel dengan memberi pertimbangan tertentu kepada ciri-ciri
kematangan sosial dan memikirkan bagaimana fenomena tersebut wajar ditangani dengan
sebaik mungkin disemua peringkat perkembangannya.
Setiap insan adalah penting dalam kehidupan dan persekitaran kanak-kanak. Setiap
insan juga memainkan peranan untuk mewujudkan pelbagai lapisan masyarakat seperti
pemungut sampah berperanan untuk memungut sampah, tukang kebun menjaga taman bunga,
tukang masak memasak makanan dikantin, pemandu bas membawa kanak-kanak kesekolah.
Selain interaksi sosial dalam masyarakat, budaya dan isu perkauman dapat mempengaruhi
dalam pergaulan kanak-kanak.
#ebudayaan adalah cara kehidupan yang merangkumi pelbagai perbe&aan mengikut
latar belakang, keluarga dan indi%idu. #epelbagaian dan perbe&aan menjadikan indi%idu itu
unik. ;lemen-elemen kepelbagaian termasuklah umur,jantina, kebolehan, bangsa, status sosial
agama, sai& dan perwatakan. #epelbagaian dan perbe&aan ini boleh menyeronokan dan
mengecewakan dalam usaha kita mencari kehendak indi%idu, minat dan kebolehan. ,uru perlu
memastikan bahan-bahan budaya yang pelbagai boleh diperoleh untuk kanak-kanak semasa
bermain.
$ema masyarakat menekankan tentang manusia, masyarakat dan budaya. Pembelajaran
sosial yang bertepatan dan akti%iti-akti%iti yang berkaitan dapat membantu seseorang itu untuk
meningkatkan tahap kesedaran dan untuk lebih mendalami tentang masyarakat bersama dan
juga pengalaman disamping menghargai pelgai budaya yang wujud dalam masyarakat kita.
Dengan itu pengalaman pelajar berdasarkan akti%iti sekitar $ema asyarakat dapat
membantu untuk meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran bagi mu&ik, pergerakan
dan seni %isual.
,KT/./T/ 3.4
1. (pakah tujuan pendekatan bertemakan masyarakat>
!. 4erdasarkan contoh #ekeluargaan di atas bincang dengan rakan
pemerhatian anda terhadap penyataan yang terdapat dalam tema
masyarakat yang boleh digabungkan ke dalam kurikulum.
". 4agaimanakah untuk menggabungkan tema masyarakat dengan mata
pelajaran lain.
3.2.9 Tema Komunikasi
#omunikasi merujuk kepada perlakuan tindak balas seseorang atau lebih untuk
menghantar dan menerima berita yang berlaku dalam konteks mempunyai kesan dan memberi
sedikit peluang untuk maklum balas. Semua komunikasi berlaku dalam konteks yang
mengandungi sekurang-kurangnya empat dimensi iaitu fi&ikal, budaya, psikologikal sosial dan
temporal.
#onteks fi&ikal adalah persekitaran yang nyata di mana komunikasi berlaku seperti dalam
bilik atau ruang legar atau ditaman. #onteks budaya pula merujuk kepada peraturan dan norma
komunikasi, kepercayaan dan sikap yang dipindah dari satu generasi kepada satu generasi
yang seterusnya. #onteks sosio-psikologikal pula merangkumi seperti contoh hubungan status
di kalangan peserta, peranan yang dimainkan oleh manusia dan peraturan budaya sesuatu
masyarakat dimana komunikasi berlaku. anakala dalam konteks temporal ianya merangkumi
masa dan tarikh serta silam semasa kemunikasi telah berlaku.
esej komunikasi terdapat dalam pelbagai bentuk. (nda boleh menghantar dan
menerima mesej melalui sesiapa atau mana-mana kombinasi organ-organ deria. @alau pun
anda biasanya memikirkan tentang mesej sebagai %erbal, anda juga boleh berkomunikasi
secara bukan %erbal. /ontohnya pakaian yang anda pakai, cara anda berjalan, berjabat tangan,
mengangguk kepala, menyisir rambut, duduk dan senyum atau menghantar mesej.
#esemuanya mengenai anda berkomuniksi.
#omunikasi sering mendatangkan sedikit kesan ke atas seseorang atau beberapa orang
yang terlibat semasa berkomunikasi. Sebagai contoh, anda boleh mendapat pengetahuan atau
mempelajari bagaimana untuk menganalisa, membuat sintesis atau menilai sesuatu. Semua ini
merupakan kesan intelektual atau kognitif. (nda mungkin boleh mendapat atau mengubah
sikap, kepercayaan, emosi dan perasaan anda. Semua ini adalah kesan afektif. (nda mungkin
akan belajar pergerakan badan yang baru seperti melontar bola atau mengecat lukisan serta
perlakuan %erbal dan bukan %erbal yang sesuai. )ni merupakan kesan-kesan psikomotor.
Sistem mesej yang digunakan untuk berkomunikasi yang bermakna dengan orang lain.
Sistem ini mengandungi aspek %erbal dan bukan %erbal. 4ahagian %erbal adalah bahasa-
perkataan, frasa dan ayat-ayat yang hendak digunakan. anakala bentuk bukan %erbal
merangkumi pelbagai elemen hubungan ruang, orientasi masa, bahasa isyarat, ekspresi muka,
gerakan mata, sentuhan dan %ariasi dalam kadar kelajuan dan nada pertuturan.
3.3 P*-1H0!0-1 K,/T,-
3.3.1 Pengenalan
Seni merupakan satu cabang yang berharga dan merupakan salah satu cara untuk
berkomunikasi. Penghubungkaitan dalam mata pelajaran ini boleh disamakan dengan program-
program antara disiplin-disiplin yang terdapat di dalam mata pelajaran yang lain. )a berperanan
sebagai satu strategi dan kaedah pendidikan untuk membantu melahirkan pembelajaran dan
persekitaran yang menyelitkan unsur-unsur sosial agar dapat membentuk supaya setiap insan
itu akan terus dihormati- menggalakkan sikap kepimpinan yang terpuji, berinisiatif dalam
menjalankan tugasan yang diberi oleh guru dan bersikap ino%asi dalam melaksanakan satu-
satu akti%iti dan kemahiran serta dapat merangsang setiap pelajar untuk mencapai
kecemerlangan dari segala sudut baik akademik mahu pun kokurikulum. )a secara tidak
langsung akan mengaitkan mata pelajaran seperti sejarah, sains dan teknologi, kajian sosial,
bahasa dan fi&ikal dan pembangunan sosial, meletakkan keseluruhan kurikulum kedalam
konteks kehidupan yang sebenar.
Setiap pelajar berhak memperolehi pengalaman berasaskan pendidikan yang pelbagai
bentuk walau pun mereka datang dari pelbagai latar belakang dan taraf sosio ekonomi yang
berbe&a dan mempunyai sebarang kekurangan. Antuk itu seni %isual memainkan peranan yang
penting dalam pendidikan keseluruhan dan pembangunan minda pelajar.
Setiap insan yang hidup tidak boleh hidup bersendirian tanpa adanya rakan, ia akan
sentiasa mencuba untuk berinteraksi atau mencari idea-idea baru untuk menyelesaikan segala
masalah yang dihadapinya. #ebiasaannya masalah itu akan diselesaikan dengan pembagai
cara. Antuk itu ia akan mencuba mengenalpasti masalah, langkah-langkah membaik pulih atau
penambahbaikan masalah yang dihadapi dan seterusnya akan membuat kesimpulan samaada
masalah itu telah diselesaikan atau sebaliknya.
3.3.2 Pengerian Penghubungkaian Semua !enda
Penghubungkaitan bilik darjah boleh diibaratkan seolah-olah seperti sepasang tangan
dengan jejarinya yang dianggap sebagai pelajar, manakala ibu jari sebagai gurunya Semua
jejari pelajar ini dibolehkan bergerak dan berfungsi dengan bebas tanpa had mahu pun sekatan
untuk meneroka seberapa banyak mungkin idea-idea yang baru yang boleh didapati
dipersekitarannya, sementara ibu jari berperanan sebagai penyokong, pembimbing dan
pembantu.
@alaupun seseorang itu tidak mempunyai ibu jari, tetapi ia masih lagi boleh bergerak,
akan tetapi pergerakannya itu akan menghadapi masalah untuk membantu menggenggam
sesuatu benda dengan erat. Pada masa inilah ibu jari 0guru2 kehadapan untuk membantu jari
jemari mengenggam sesuatu objek atau dari satu sudut pandangan guru pelajar pemahaman
sesuatu idea atau konsep. Iari jemari ini akan tetap bekerjasama untuk mencapai tugasan yang
diberi. Antuk itu prinsip perpaduan adalah penting. )ni adalah disebabkan penghubungkaitan
merupakan satu cara untuk menyelesaikan masalah dan ia sentiasa berkaitan rapat antara satu
sama lain tanpa ada yang menimbulkan masalah.
3.3.3 Kelebihan Penghubungkaian
(pabila keperluan asas, manusia untuk kesepaduan kepunyaan dan kepercayaan
dilengkapi, barulah dapat kita mulakan pengajaran dan pembelajaran. Sebagai guru, kita
perlulah membantu sekolah untuk mewujudkan pengalaman-pengalaman umum yang akan
melahirkan perasaan penghubungkaitan. #eberkesanan pelaksanaan pengajaran dan
pembelajaran secara penghubungkaitan ialah bergantung kepada tujuh kriteria asas yang boleh
dihuraikan seperti:
6a7 "empun;ai Semanga Saling !erganung
Antuk itu setiap pelajar perlulah mempercayai antara satu sama lain bahawa mereka perlu
mempunyai semangat saling bergantung ke arah mencapai prestasi yang cemerlang bukan
sahaja bagi diri sendiri malahan bagi semua anggota dalam kumpulannya.

6b7 Kemahiran Sosial ;ang Pening unuk !erkomunikasi
Pelajar perlu mempunyai kemahiran sosialisasi yang baik dengan tidak mengira agama,
bangsa, jantina dan budaya. 4erkongsi kemahiran kepimpinan, membina kepercayaan di
antara satu sama lain dan menguruskan konflik.
6(7 Kesedaran akaunabilii indi'idu
Setiap anggota dalam kumpulan akan sedar tanggungjawabnya terhadap prestasi semua
anggotanya.
6d7 Penilaian kumpulan
Dijalankan dari semasa kesemasa untuk memastikan kelancaran akti%iti.
6e7 Perkara<perkara ke(il
Perkara kecil dan terasing tetapi penting dapat digabungkan dalam proses
pembelajaran.
6$7 "e?ujudkan suasana ;ang dinamik
Suasana yang dinamik dan interaktif dalam sesuatu proses pembelajaran pelajar.
6g7 "en;erapkan pengeahuan
Penyerapan pengetahuan serta kemahiran dan akti%iti yang tidak dapat wujud sebagai
satu mata pelajaran.
,KT/./T/ 3.5
(pakah tujuan penghubungkaitan dalam proses pengajaran dan pembelajaran>
3.3.& Tujuan Penghubungkaian dalam !erbagai ,spek Pengajaran dan
Pembelajaran
$ujuan Penghubungkaitan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah seperti berikut:
6a7 Penghubungkaian "erupakan Sau >aringan
yang Saling 4erkait antara Satu Sama 6ain untuk meningkatkan tahap kefahaman
sesuatu mata pelajaran maka satu jaringan yang khusus perlu diadakan terutamanya
dari segi penghubungkaitan kemahiran-kemahiran pada setiap mata pelajaran.
Penghubungkaitan antara mata pelajaran
6b7 "emudahkan Pelajar unuk "enginga
Dengan menggunakan konsep penghubungkaitkan ini pelajar akan lebih mudah untuk
mengingatkan sesuatu mata pelajaran. Antuk itu konsep yang terdapat di dalam
kemahiran berfikir boleh diaplikasikan seperti penggunaan pengurusan grafik.
Pengurusan grafik untuk memudahkan pelajar mengingat
0c2 "elaih "inda Pelajar
Supaya Sentiasa #reatif dan (ktif Dengan adanya penghubungkaitan minda pelajar akan
digerakkan secara aktif, dan akan bertindak lebih kreatif.
6d7 Pembelajaran !erkesan
Sesuatu pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih berkesan apabila pendekatan
penghubungkaitan dilaksanakan berdasarkan aspek-aspek berikut:
Pengajaran lebih terancang dengan disusun rapi dengan penetapan objektif, isi pelajaran,
strategi, kaedah-kaedah yang jelas serta penggunaan bahan-bahan pembelajaran yang
rele%an. #epelbagaian kaedah digunakan kerana pelajarnya adalah kepelbagaian indi%idu
yang berbe&a antara satu dengan lain seperti tahap mental, fi&ikal, emosi dan sebagainya.
(kti%iti pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar adalah fokus utamanya.
(kti%iti serta isi pelajaran adalah bersifat kontekstual iaitu ada hubung kait dengan
kehidupan harian. 4erlaku akti%iti pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai secara
menerentasi kurikulum.
,KT/./T/ 3.)
1. Ielaskan peranan guru untuk mempertingkatkan penghubungkaitan.
!. 8yatakan faedah penghubungkaitan dengan pelbagai matapelajaran
". (pakah penghubungkaitan>
3.3.3 Penghubungkaian Seni .isual= "u@ik dan Pergerakan dengan maa pelajaran lain.
Penghubungkaitan di antara mata pelajaran lain dengan mata pelajaran seni %isual,
mu&ik dan pergerakan.
Penghubungkaitan antara seni %isual, mu&ik dan pergerakan
4erdasarkan huraian di atas dapat disimpulkan bahawa mu&ik, seni %isual dan pergerakan
dapat dihubungkaitkan dengan matapelajaran lain, iaitu dengan berdasarkan kepada pelbagai
disiplin ilmu yang terdapat didalamnya.
3.3.4 "enghubungkai Pengeahuan dalam !erbagai "aa Pelajaran
Proses penghubungkaitan pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran adalah
berfokuskan kepada matlamat terakhirnya. Antuk itu proses ini akan berbentuk satu lingkaran
atau bulatan dan antara setiap mata pelajaran itu saling berkait untuk mencapai satu matlamat.
enghubungkait pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran
3.3.5 "enghubungkai Kemahiran dalam !erbagai "aa Pelajaran
Dengan adanya penghubungkaitan kemahiran dalam berbagai mata pelajaran akan
dapat mengubungkaitkan sesuatu yang dipelajari dengan keadaan kehidupan yang sebenar.
+asil pembelajaran boleh diertikan sebagai matlamat pembelajaran atau objektif yang perlu
diperolehi secara eksplisit dan implisit. +asil pembelajaran akibat daripada penghubungkaitan
itu membuatkan sesuatu pembelajaran itu akan menjadi lebih efektif.
,KT/./T/ 3.9
8yatakan peranan guru dalam melaksanakan satu pengajaran yang berkesan>
3.3.) Peranan 1uru Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran
Sebagai seorang guru peranan yang perlu dilaksanakan dalam pengajaran dan
pembelajaran adalah untuk merancang sesuatu pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih
sistematik. Antuk itu beberapa persoalan perlulah dijawab sebelum membuat sesuatu
perancangan.
i. engapakah pelajar bosan>
ii. engapakan sesetengah bahan yang disampaikan tidak rele%an kepada mereka>
iii. 4agaimanakah saya sebagai guru dapat menyampaikan bahan-bahan yang memenuhi
keperluan pelajar>
iv. (pakah peranan saya dalam mengendalikan pengajaran berkesan>
v. (pakah strategi yang boleh mendorong dan menimbulkan minat pelajar untuk belajar>
vi. 4agaimanakah saya dapat merancang pengajaran saya dengan baik>
vii. (pakah akti%iti-akti%iti yang perlu diadakan agar pendekatan pengajaran pembelajaran
saya berpusatkan pelajar>
4erdasarkan persoalan yang diatas didapati bahawa proses pengajaran adalah sesuatu
yang kompleks kerana ia merangkumi pelbagai perkara, fungsi dan kemahiran yang saling
berhubungkaitan dan hendaklah bertindak serentak agar dapat memperlohi kejayaan. Antuk itu
satu pengajaran yang menarik serta berkesan merupakan pengajaran yang boleh menghasilkan
pembelajaran pelajar sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat.
Antuk mencapai matlamat ini, guru perlulah merancang topik, objektif, isi, cara
penyampaian dan penilaian yang bersesuaian dengan kebolehan sedia ada serta minat pelajar
Pengajaran - model pendekatan sistematik
3.3.9 "oi'asi= Casiliasi= Pen;ampaian Pengukuhan= Pelanjuan=
Penglibaan
6a7 "oi'asi
oti%asi bermakna seni praktik menggunakan insentif dan membangkitkan minat untuk
tujuan membuatkan pelajar menunjukkan prestasi dalam cara yang diingini. oti%asi dapat
dibahagikan kepada dua, iaitu-
6i7 "oi'asi eksrinsik
Penggunaan insentif yang dirangsangkan dari luar
6ii7 "oi'asi inrinsik
Didorong oleh keinginan yang terbit dari dalam diri indi%idu itu sendiri yang selalunya
tidak dipengaruhi sebarang insentif luaran.
oti%asi ekstrinsik merupakan sebagai pendorong untuk menggerakkan indi%idu-indi%idu
menuju kepada kejayaan. oti%asi jenis ini terdapat dalam pelbagai bentuk. $edapat kelemahan
moti%asi jenis ini ialah ia mempunyai kecenderungan mempengaruhi tumpuan seseorang
indi%idu itu lebih kepada ganjaran daripada tumpuan kepada usaha mempelajari, melaksanakan
dan memperbaiki prestasi atau tugas yang diberikan. Pelajar akan berasa terangsang apabila
menyedari adanya sesuatu yang menarik yang bakal diperolehi. $anpa dipaksa pelajar akan
melakukan apa sahaja mengikut kehendak program itu.
Dalam Seni dalam pendidikan moti%asi boleh diklasifikasikan kepada tiga aspek moti%asi:
i2 oti%asi dan hubungannya dengan minat.
ii2 oti%asi dan hubungannya dengan keputusan.
iii2 oti%asi dan hubungannya dengan pertandingan.
6b7 Casiliasi
Pelajar adalah digalakkan untuk melibatkan diri dengan sepenuhnya dalam segala
akti%iti yang diadakan di sekolah tanpa ada sebarang pengecualian. Dengan melibatkandiri
secara aktif ianya secara tidak langsung dpat mempertingkatkan konsep kendiri iaitu dapat
membuat penilaian, pandangan, tanggapan dan kepercayaan termasuk kekuatan dan
kelemahan diri sendiri. #esemuanya ini terbentuk hasil dari penglibatan secara total dengan
interaksi yang aktif ibu bapa, guru disekolah, rakan sebaya dan masyarakat serta
pengalaman dan penyesuaian diri dengan persekitarannya.
6(7 Pen;ampaian Pengukuhan
Pengukuhan merupakan satu cara guru untuk merangsang minda pelajar supaya akan
menyebabkan pembelajaran pelajar meningkat maju atau terdapat peningkatan dalam
tingkahlaku yang positif.
Penyampaian pengukuhan ini juga dapat membentuk pelajar memperolehi pelbagai
pengalaman serta pengetahuan berdasarkan akti%iti-akti%iti yang dirancangkan itu menarik
dan mencabar mereka.
$erdapat pelbagai teknik yang digunakan oleh guru untuk membantu pelajar supaya
pengukuhan pada setiap mata pelajaran itu dilaksanakan. (ntaranya:
(i) !ahan pembelajaran yang menarik minat pelajar
4ahan pembelajaran perlulah yang menarik minat pelajar serta mesra pengguna.,uru
perlu membantu pelajar untuk menggunakan bahan-bahan yang diguna pakai. Pastikan
juga bahan-bahan pembelajaran adalah mencukupi.
(ii) &empelbagaikan pendekatan dan strategi pengajaran
$edapat pelbagai pendekatan dan strategi pengajaran antaranya ialah:
perbincangan
tunjuk cara
penyelesaian masalah
simulasi
projek
bermain
3.&.10 "ea Kognisi= Re$leksi= Pembelajaran !esari
6a7 "ea Kognisi
erupakan akti%iti mental yang digunakan untuk memantau, mengawal dan merancang
untuk penyelesaian masalah, kefahaman, ingatan dan proses kognitif yang lain. 4orich dan
$ombari pula menyatakan bahawa meta kognisi merupakan satu cara indi%idu
menggunakan strategi kognitif untuk mencari dan mengumpul maklumat dan tahu bila dan
di mana untuk menggunakan stratetgi kognitif tersebut.
eta kognisi dikenali juga sebagai Vberfikir tentang berfikir: bila mana apabila kita berfikir
tentang berfikir, kita sebenarnya sedang menguruskan apa yang kita perlu difikirkan.
Pengetahuan meta kognisi ini dapat dibahagikan kepada tiga jenis pengetahuan. #etiga-tiga
pengetahuan ini penting untuk menggalakkan pelajar dapat membuat meta kognisi.
Pengetahuan tersebut adalah seperti:
0i2 Pengetahuan personal
Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri. /ontohnya, indi%idu tahu dia lebih
suka membaca pelajaran pada waktu pagi daripada waktu malam.
0ii2 Pengetahuan tugas
Pengetahuan tentang %ariasi cara tersendiri dalam melaksanakan tugas. /ontohnya
cara menyelesaikan masalah matematik berlainan daripada cara membuat karangan
0iii2 Pengetahuan strategi
Pengetahuan tentang strategi tertentu yang lebih berkesan daripada strategi lain dalam
menyelesaikan sesuatu masalah.
6b7 Re$leksi
5efleksi bermaksud sesuatu proses seseorang yang berusaha untuk mengingat dan
merenung kembali akti%iti pendidikan yang telah difikirkan atau dialaminya, menganalisis
dan menilai kesanya, termasuk juga memikirkan cara untuk memperbaiki dan merancang
dengan membuat pengubahsuaian supaya dapat digunakan dengan lebih efektif.
;nam peringkat proses refleksi
4erdasarkan rajah di atas, proses refleksi bermula daripada peringkat:

0i2 Ke$ahaman
erupakan cetusan asas untuk mengenalpasti dan menjelaskan isu, fenomena dan
masalah pedagogi.
0ii2 Tran$ormasi
Pada peringkat transformasi pula merupakan peringkat untuk merancang membuat
tindakan seterusnya iaitu dengan mengambil kira segala faktor yang diperlukan.
0iii2 Pelaksanaan
Pada peringkat ini guru akan melaksanakan apa yang telah dirancang, menguji atau
mengkaji segala aspek dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan.
0i%2 Penilaian
Pelaksanaan ini berterusan sehingga ke peringkat penilaian, iaitu akan menilai segala
tindakan yang telah diambil.
0%2 Re$leksi
embuat segala refleksi iaitu mengingat dan merenung kembali segala akti%iti yang
telah dialaminya, menganalisa dan menilai kesannya serta memikirkan cara untuk
membaikinya untuk digunakan pada masa depan.
0%i2 Ke$ahaman baru
embuat satu perancangan pengubahsuaian, peningkatan atau membuat tindakan
susulan dan menjadi cetusan idea yang asas untuk membuat satu transformasi yang
baru dan tindakan-tindakan yang berikutnya hingga menjadi satu bentuk lingkaran
secara terus menerus demi mempertingkatkan ilmu pengetahuan, pengalaman dan
kemahiran pedagogi seseorang pendidik.
6(7 Pembelajaran !esari
4estari bermaksud cerdas, pandai, berpendidikan, berpengetahuan dan berbudi pekerti yang
baik. Antuk itu pembelajaran bestari ialah pembelajaran yang membolehkan seseorang
pelajar menjadi cerdas dan pandai, berpendidikan, berilmu pengetahuan yang tinggi dan
akan mempunyai budi pekerti yang baik.
Antuk melaksanakan pembelajaran bestari yang berjaya beberapa pendekatan telah
dilaksanakan oleh kementerian pelajaran. (ntaranya:
0i2 Sekolah !estari
ewujudkan sekolah bestari supaya dapat membina pelajar menjadi seorang yang
cerdas dan pandai menggunakan teknologi-teknologi terkini dalam akti%iti pembelajaran
mereka. anakala matlamat pembentukannya ialah untuk menjadikan alaysia sebagai
sebuah pusat kecemerlangan pendidikan yang bertaraf dunia dan boleh melahirkan
generasi yang mampu untuk menghadapi segala cabaran-cabaran @awasan !C!C.
0ii2 Penggunaan $omputer
#omputer memainkan alat pembelajaran yang penting, utama untuk memperolehi
segala maklumat dan ilmu pengetahuan. Antuk itu computer akan digunakan secara
meluas di dalam segala akti%iti pembelajaran, pentadbiran dan membuat penilaian.
anakala buku teks hanya digunakan sebagai bahan rujukan sahaja.
0iii2 Peranan /uru
Peranan guru menjadi lebih luas iaitu bukan sahaja berperanan sebagai pengajar
sebaliknya guru juga akan berperanan sebagai seorang pemudahcara, penasihat,
fasilitator, model sesuatu bentuk pengajaran dan pembelajaran. ,uru perlulah mahir
menggunakan alat bantuan mengajar tekini terutamanya komputer dan pelbagai alat
multimedia yang lain.
0i%2 Peranan Pentadbir
Pentadbir perlu menyediakan makmal teknologi maklumat supaya memudahkan guru
dan pelajar mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan alat audio %isual.
enyediakan makmal computer supaya mudah bagi pelajar mengakses bahan-bahan
pembelajaran melalui internet, membuat e-mail dan lain-lain lagi. 4ilik guru dilengkapi
dengan prasarana pengurusan maklumat dan sumber, e-mail, dan database.
Pejabat pentadbiran pula akan dilengkapi dengan database untuk pengurusan guru,
pelajar dan in%entori, sumber serta pengedaran maklumat dan notis. emudahkan pihak
sekolah berinteraksi dan berkomunikasi dengan cepat dan pantas dengan Pejabat
Pelajaran Daerah, Iabatan Pelajaran 8egeri dan #ementerian Pelajaran melalui
Iaringan 0network2.
d. +iri<(iri si$a guru ;ang posii$
mempunyai sifat yang positif dan mempunyai pandangan, berperibadi baik
tidak ego, tidak sombong dan menunjuk-nunjuk,
mempunyai kefahaman tentang pertumbuhan dan perkembangan pelajar,
mempunyai keadaan fi&ikal, mental dan kerohanian yang sempurna,
Sabar, ramah, tidak mudah jemu,
pandai menarik hati pelajar,
Sensitif terhadap sikap dan tindak tanduk orang lain,
ada keyakinan diri sendiri terhadap tugas yang diberi,
peka terhadap persekitaran
bertolak ansur dan bertimbang rasa,
dapat menyimpan rahsia orang lain.
,KT/./T/ 3.10
1. (pakah itu refleksi>
2. +uraikan dengan nyata enam pringkat refleksi di dalam pengajaran dan
pembelajaran pelajar>
!/!L/#1R,C/
(l-+urwit& O ichael Day 0!CC12, /hildren and their (rt, +arcourt /ollege Publishers, AS(
(nderson, @. O 6awrence, I. ; 011112, )ntergrating music into the classroom, 4elmont,
/alifornia, @adsworth Publishing /o.
(mabile, $. 0117=2. $he moti%ation to be creati%e. )n S.,. )saksen 0;d,2 3rontiers of /reati%ity
5esearch, pp !!"-!BP.
(yob, S. 0111!2. Pergerakan kreatif dan pendidikan. Petaling Iaya, 3lo ;nterprise Sdn. 4hd.
4uschner, /.(. 0111P2. $eaching children movement concept and skills. )6:(merica aster
$eacher Programme
4ahagian Pendidikan ,uru 0!CCB2 Seni dalam pendidikan untuk 6P4S, Putrajaya.
/hang +on @oon 0111=2. $eori Seni 5eka
/hoksy, 6., (bramson, 5. ., ,illespie (. ;., O @oods, D. 0117<2. $eaching music in the !Cth
/entury. ;nglewood /liffs, A.S.(.
/urriculum De%elopment /entre, inistry of ;ducation alaysia. 0!CC!2. )ntegrated curriculum
for primary schools: curriculum specifications athematics Kear 1
/urriculum De%elopment /entre, inistry of ;ducation alaysia. 0!CC!2. )ntegrated curriculum
for primary schools: curriculum specifications Science Kear P.
Dauer, *.P. O Pangra&i, 5. P. 011712. 5ynamic physical education for elementary school
children. 8ew Kork: acmillan Publishing /ompany.
3ogarty, 5. 011112. 6ntegrate the currricula. )llinois: )5)N Skylight Publishing )nc.
,allahue, D. (. 0117!2. De%elopmental mo%ement eJperiences for young children. 8ew Kork:
@iley.
,ardner, +.0117!2. Art, mind, and brain : a cognitive approach to creativity. 8K:4asic 4ooks )nc
+argrea%es, D. I., and Mimmerman, . P. 0111!2. De%elopment theories of music learning.
)n 5. /olwell 0;d.2, +andbook of 5esearch on usic $eaching and 6earning. 8ew Kork:
Schirmer 4ooks.
+oward ,ardner 0111=2, Eultiple intellegences as a partner in school impro%ement 8ew Kork,
AS(: Ani%ersity of )llinois Press
)sbell, 5. O 5aines, S. 0!CC!2. 1reativity and the arts (ith young children. 8K:$homson Delmar 6earning.
#ementerian Pendidikan alaysia. 0!CC"2. Sukatan Pelajaran Pendidikan u&ik Sekolah
5endah 0Semakan2. #uala 6umpur: PP#.
6oh, P. #. 011112. ( +andbook of music theory. #uala 6umpur: Penerbit u&ikal.
6owenfeld, *. and 4rittain, @.6. 0117<2. 1reative and mental gro(th. 8K. acmilla
ayesky, .0!CC"2. 7o( to foster creativity in all children. 8K:$homson Delmar 6earning.
enon, 8. 0!CCB2. %ermainan, lagu 8 puisi. 4entong, Pahang: P$S Professional Publishing Sdn. 4hd.
Paut&, . P. 011772. /reating the need for music inser%ices. Design for (rts in ;ducation, 71 0"2,
!7-"C.
Penny, S., 3ord, 5. Price, 6., O Koung, S. 0!CC!2. $eaching arts in the primary schools. Anited
#ingdom: 6earning atters 6td
Pica, 5. 0!CCC2. &.periences in movement (ith music, activities 8 theory. 8K: $homson Delmar
6earning.
Pusat Perkembangan #urikulum 0!CC12 Pembelajaran secara konstrukti%isme
#ementerian Pendidikan alaysia, #uala 6umpur.
.
Pusat Perkembangan #urikulum 0!CC12 Pembelajaran secara konstrukti%isme
#ementerian Pendidikan alaysia, #uala 6umpur.
.
5ead, + 011==2 eaning of arts, 3aber O 3aber: 6ondon. 6td.
5einer, 4. O Smith, 5. (. 0111!2. $he arts, education, and aesthetic knowing. /hicago: $he
Ani%ersity of /hicago Press.
Salmah, (yob 011172. %ergerakan kreatif dan pendidikan. P.I. 3lo ;nterprise Sdn. 4hd.
Schmeer, ,. 0111P2. o%ement impro%isation in the word of a teacher and her
student. )llinois: +uman #inetics.
$aylor. ;. 011712. $he (4 guide to music theory, Part 1. ,reat 4ritain: (ssociated 4oard.
P,-*L P*-0L/S "#D0L
PR#1R," P*-S/SA,2,H,- 10R0
6S*-/ D,L," P*-D/D/K,-7
)P, #(PAS $A8 (4DA6 5(M(#
I(4($(8 #(I)(8 S?S)(6
2013D201&
Penasiha : ;n. a&lan 4in +j Iunaidi 0 #etua Iabatan #ajian Sosial 2
Keua Penulis : ;n. atthew ;ntai igang 0 Pensyarah #anan 2
Penolong Keua Penulis : ;n. Sa&uki 4in ohamad 4ee 0 Pensyarah PS* 2
: ;n. (bdul 6attif 4in Poli 0 Pensyarah u&ik 2
: ;n. (&har 4in +ussin 0 Pensyarah u&ik 2