Anda di halaman 1dari 8

1.

Pengenalan
2. Peranan dan Tanggung Jawab Guru Pendidikan Moral dalam Pendidikan Negara
2.1 Merealisasikan Rukun Negara
Sebagai seorang guru yang mengajarkan pendidikan moral seseorang itu arusla
bertanggungjawab teradap murid!muridnya dengan lebi mengutamakan kebajikan
dan keselamatan murid daripada al!al lain. Mereka searusnya bersikap adil
teradap pelajar tanpa mengira "aktor!"aktor jasmani# mental# emosi# politik# keturunan
dan agama. Mala# mereka juga arusla menunjukkan $ara berpakaian# pertuturan
dan tingka laku yang dapat memberikan $onto yang baik kepada murid.
Selain itu# arus menunjukkan tanggung jawab teradap ibu bapa dengan berusaa
mewujudkan ubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan
dengan ruma tangga. Mereka arusla memberikan maklumat kepada ibu bapa demi
kepentingan anak!anak mereka# dan menggunakan maklumat yang diterima daripada
ibu bapa se$ara teliti dan bijaksana. Tanggungjawab teradap masyarakat dan negara
juga penting.
Guru Pendidikan Moral arus juga memberikan sumbangan $ergas untuk meninggikan
keidupan moral# kebudayaan dan ke$endekiawan masyarakat serta bertanggung
jawab dalam memupuk setiap murid dengan sikap dan nilai yang dapat membimbing
mereka untuk menjadi warganegara yang baik.
%lemen &alsa"a Pendidikan 'ebangsaan tela menyatakan baawa pendidikan
adala suatu usaa yang berterusan. Maka# Guru Pendidikan Moral tela memainkan
peranan penting dalam mengembangkan pendidikan se$ara berterusan. Pendidikan
iala suatu proses pemerolean dan pemindaan ilmu# kemairan dan nilai murni yang
berlangsung se$ara berterusan bermula dari ke$il seingga ke akir ayat. Namun#
guru arusla mulai mendidik kanak!kanak dengan memberikan pendidikan awal
kanak!kanak bagi membentuk asas sasia yang berada dalam lingkungan umur
antara satu ingga enam taun.
Selain itu# mereka berperanan untuk melairkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetauan dan banyak mendedakan murid!muridnya kepada ilmu pengetauan
melalui buku atau rujukan serta menerangkan kepada mereka tentang kepentingan
ilmu pengetauan. Mala# mereka bole men$eriakan suasana pembelajaran dengan
menggunakan $ara mengajar atau alat bantu mengajar yang lebi menarik untuk
menarik minat memba$a murid!murid. (engan itu# dapatla murid!murid dipupuk
dengan semangat $intai ilmu pengetauan dan sanggup berusaa untuk memupuk
budaya ilmu dan budaya memba$a. )ara ini juga membolekan mereka membentuk
"ikiran yang luas dan terbuka.
2.2 Merealisasikan *awasan 2+2+
2., Merealisasikan 'od %tika Perguruan Malaysia
,. 'od %tika Perguruan Malaysia
'od %tika Perguruan ini dipaparkan di alaman depan buku persediaan mengajar dan
kod etika ini disediakan dalam bentukikrar agar semua guru akan mematui dan
menjaga imej pro"esion keguruan seperti berikut-
'ami# guru!guru Malaysia# yakin baawa tujuan utama pen! didikan iala berusaa
menuju ke ara pembentukan warganegara yang berilmu# yang taat setia# yang
bertanggungjawab dan berkebolean# yang menyedari betapa pentingnya usaa
menuju ke ara kebenaran dan ke ara pen$apaian asrat yang gemilang dan yang
per$aya kepada demokrasi# kebebasan perseorangan dan prinsip!prinsip Rukun
Negara.
Melalui pendidikan# masyarakat dapat membantu anak mudanya memaami
kebudayaan mereka# memperola pengetauan yang tela terkumpul sejak .aman!
ber.aman dan menyediakan mereka untuk $abaran pada masa adapan.
(engan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk
men$apai kemajuan sepenunya# maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut
sebagai panduan untuk membolekan kami menyempurnakan pro"esion kami ke tara"
kesusilaan yang setinggi!tingginya.-
/. Tanggungjawab Teradap Pelajar
1. 0ebi mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada al!al
lain.
2. 1ersikap adil teradap setiap orang pelajar tanpa mengira "aktor jasmani#
mental# emosi# politik# ekonomi# sosial# keturunan atau agama.
,. Merasiakan maklumat iktisas atau sulit mengenai pelajar ke$uali kepada
mereka yang berak mengetauinya.
2. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darja sendiri atau dalam
mata pelajaran!mata pelajaran yang diajar di bilik darja tanpa sebarang
bayaran.
3. Menunjukkan suatu $ara pakaian# pertuturan dan tingka laku yang dapat
memberikan $onto yang baik kepada pelajar.
4. Memeliara dan memperbaiki ke$ekapan iktisas melalui pengkajian# lawatan
dan mengadiri kursus iktisas# persidangan# mesyuarat atau seminar supaya
pengajaran kami men$apai mutu yang setinggi!tingginya.
//. Tanggungjawab Teradap /bu 1apa
1. Mengormati tanggungjawab utama ibu bapa teradap anak!anak mereka.
2. 1erusaa mewujudkan ubungan mesra dan kerjasama yang erat antara
institusi pendidikan dengan rumatangga.
,. Menganggap semua maklumat yang diberikan ole ibu bapa mengenai keadaan
rumatangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan
membo$orkannya kepada sesiapa ke$uali kepada mereka yang berak
mengetauinya.
2. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak!anak mereka
dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa se$ara teliti dan
bijaksana.
3. Mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengarui ole kedudukan
sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar.
4. Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata!kata atau melakukan sesuatu
yang bole menjejaskan keper$ayaan pelajar teradap ibu bapa atau penjaga
mereka.
///. Tanggungjawab Teradap Masyarakat (an Negara
1. Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang bole
merosakkan kepentingan pelajar# masyarakat# negara ataupun yang
bertentangan dengan Rukun Negara.
2. Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang bole membantu dan
membimbing mereka untuk menjadi warganegarayang taatsetia#
bertanggungjawab dan berguna# mengormati adanya perbe.aan kebudayaan#
keturunan dan agama.
,. Mengormati masyarakat di tempat kami berkidmat dan memenui segala
tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup
mengambil baagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.
2. Menggalakkan kerjasama dan perse"aaman antara guru dengan ibu bapa
serta institusi pendidikan dengan masyarakat.
3. Memberikan sumbangan $ergas untuk meninggikan ke! idupan moral#
kebudayaan dan ke$endekiaan masyarakat.
4. 1erpegang kepada tingka laku yang sopan yang diterima ole masyarakat dan
menjalani keidupan kami seari!ari dengan baik.
/5. Tanggungjawab teradap rakan sejawat dan pro"esion'eguruan.
1. Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang
bole men$emarkan nama baik seseorangguru di adapan pelajar atau ibu
bapa atau berbuat sesuatu yang bole menjatukan marua seseorang guru.
2. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bole menjejaskan ke$ekapan kami
sebagai guru.
,. 1erusaa dengan sepenunya menunaikan tanggungjawab kami dengan rajin
dan bersunggu!sunggu dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan
iktisas dan sosial.
2. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang
baru dalam pro"esion keguruan.
3. Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak men$emarkan nama baik pro"esion
keguruan.
4. 6kan menjadi ali sesebua pertubuan guru.
Rumusan
Guru Pendidikan Moral arus mengayati dan mengamalkan 'od %tika Perguruan
Malaysia dan sentiasa menjadikan Rukun Negara# &alsa"a Pendidikan Negara dan
&alsa"a Pendidikan Guru sebagai penyulu dan panduan. Selain berusaa sebagai
penggalak dan pemimpin untuk menjamin pelajarnya dibimbing kea ra pen$apaian
aspirasi Negara menurut Rukun Negara# &alsa"a Pendidikan Negara# &alsa"a
Pendidikan Guru dan *awasan 2+2+ demi kebaikan negara dan warga negara
Malaysia. *alau pun semua guru bertanggung jawab teradap pelajar# ibu bapa# rakan
sejawat dan masyarakat# tetapi Guru Pendidikan Moral lebi!lebi lagi dianggap
sebagai teladan dalam usaa menyanjung kesemua aspirasi dan ideologi negara.
Re"leksi
1erdasarkan semua perkara yang tela saya lakukan untuk mengasilkan tugasan ini#
saya mulai sedar betapa pentingnya dan betapa perlu kita memaami dan mendalami
&alsa"a Pendidikan Negara. Sebelum ini se$ara jujurnya saya tidak mengambil berat
mengenai al ini kerana merasakan tidak mempunyai kaitan dengan diri saya. Tetapi
kini saya merasakan saya perlu untuk mendalaminya kerana sayala yang akan
mendokong "alsa"a ini pada masa adapan.
Se$ara dasarnya# matlamat Pendidikan Negara iala untuk melairkan insan yang baik
dan sempurna disamping melairkan warganegara Malaysia yang seimbang bukan
saaja jasmani tetapi emosi serta intelek.saya berpendapat "alsa"a yang digubal ini
sesuai dan bertepatan kerana ianya merangkumi semua aspek keidupan# bukan
saaja dari segi luaran tetapi juga dalaman# serta seiring dan sesuai dengan
peredaran .aman.
Sejak dari ari pertama saya diberi tajuk untuk mendalami tentang "alsa"a ini# saya
tidak perna rasa terbeban malaan saya merasa sangat gembira kerana tajuk yang
diberikan pada saya ini dapat member man"aat yang banyak kepada diri saya. 1agi
saya# tugasan ini amat sesuai untuk kami lakukan kerana iainya merupakan tunjang
dalam pro"esion perguruan dimana pro"esion inila yang akan kami laksanakan pada
masa adapan. 1ak kata pepata# 7tak kenal maka tak $inta8. 'ami perlu mengenal
dan mengayati "alsa"a ini sebaik mungkin supaya kami dapat melaksanakannya
dengan $emerlang pada masa adapan.
Se$ara kesimpulannya# saya gembira kerana diberi tajuk ini dan sangat gembira
kerana 1erjaya menyudakannya dengan baik. Saya berarap tugasan ini $ukup untuk
memuaskan ati semua piak.
Sekian# terima kasi.
Rujukan
/nstitut /ntegriti Negara 92++2:# Pelan /ntegriti Negara# 'uala 0umpur-
'ementerian Jabatan Perdana Menteri.
'amus (ewan 92++;:# 'uala 0umpur- (ewan 1aasa dan Pustaka.
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2++4!2+1+ 92++4:. 'ementerian
Pelajaran Malaysia# Putrajaya- Malaysia.

Pusat Perkembangan 'urikulum. 2++1. Kepemimpinan dan Pengurusan
Kurikulum di Sekolah. 'uala 0umpur - 'ementerian Pelajaran Malaysia.
0aman Sesawang-
http://www.malaysia.gov.my/BM/Main/MsianGov/Govukunegara/Pages/Govukuneg
ara.asp!" www.moe.gov.my/mbkm/uploads/haluan#ker$a#pendidikan.pd%"
http://www.s&ribd.&om/do&/'()*+,-,/ukun./egara "
http://kelabra$a.blogspot.&om/0-'-/-(/topik.memahami.prinsip.dan.rukun.negara.html
(ato< Sri =isammuddin Tun =ussein# 92++3:. Pesanan Menteri
Pela$aran.ttp->>www.angkasa.$oop>pelan$ar>6rkib>julai+3>inde?.tm. 6kses pada 1+
@gos 2+12
*an Muammad *an /braim# 92++;:. Kenyataan Media 1IM . Guru 2onggak
Pembinaan Masyarakat Madani http://www.$im.org.my/modules.php3module4akhbar
6kses pada 1+ @gos 2+12
PENTAKSIRAN DAN
PENGURUSAN
MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN MORAL
DI SEKOLAH
ELM3103