Anda di halaman 1dari 33

1 Pelaporan Pendidikan Muzik Tahun Lima ini mengandungi lima helaian iaitu :

i. Maklumat sekolah
ii. Senarai semak
iii. Laporan Kelas
iv. Laporan Murid (Individu)
v. Graf Pencapaian Kelas
2 Guru hanya perlu mengisi helaian MAKLUMAT SEKOLAH dan SENARAI SEMAK sahaja.
3 Bagi tujuan percetakan dan penyimpanan maklumat, guru boleh mengakses helaian Laporan Kelas,
Laporan Individu (Murid) dan Graf Pencapaian Kelas
4 Isikan semua maklumat di Bahagian A (helaian Maklumat Sekolah) dengan huruf besar.
5 Guru boleh menggunakan borang pelaporan ini untuk menulis laporan akan datang.
6 Pada Bahagian B (helaian Senarai Semak), isikan:
i. Nama murid (huruf besar)
ii. Nombor My Kid (contoh : 311006160059) atau nombor Surat Beranak (contoh : BE53582)
iii. Jantina (contoh : LELAKI atau PEREMPUAN)
iv. Tandakan X (huruf besar) untuk menunjukkan murid telah menguasai kemahiran.
(Lajur nyanyian, muzik dan gerakan, perkusi, rekoder, nilai murni, penghasilan muzik, apresiasi muzik
serta membaca dan menulis notasi muzik). SEKIRANYA petak bertukar ke warna merah, ini bermaksud
anda telah menandakan X lebih daripada satu petak bagi sesuatu kemahiran.
MAKLUMAT SEKOLAH
NAMA GURU KELAS
PANDUAN MEREKOD PRESTASI MURID
DD
BAHAGIAN A
NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
JUDUL REKOD PRESTASI KELAS
NAMA GURU BESAR SEKOLAH
NAMA GURU PENDIDIKAN MUZIK
KELAS
BILANGAN MURID
TARIKH LAPORAN

SENARAI SEMAK TAHAP PENGUASAAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5
Bernyanyi :
- mengajuk pic
Bernyanyi :
- mengajuk pic
- sebutan yang betul
- pic yang betul
1
2
DCFF
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BIL
NAMA MURID
(HURUF BESAR)
NOMBOR
MY KID
atau
SURAT BERANAK
JANTINA
NYANYIAN
MODUL PENGALAMAN MUZIKAL ( 60 % )
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Bernyanyi :
- pic yang betul
- sebutan yang betul
- dinamik lembut (p ) atau
sederhana lembut (mp )
atau kuat (f ) atau sederhana
kuat (mf ) yang betul
Bernyanyi :
- pic yang betul
- sebutan yang betul
- dinamik lembut (p) atau
sederhana lembut (mp)
atau kuat (f) atau sederhana
kuat (mf) yang betul
- solfa do, re, mi , fa , so , la
yang betul
Bernyanyi secara konsisten:
- pic yang betul
- sebutan yang betul
- dinamik lembut (p) atau
sederhana lembut (mp)
atau kuat (f) atau sederhana
kuat (mf) yang betul
- solfa do, re, mi , fa , so la
yang betul
- mengaplikasi accelerando
dan ritardando dalam
nyanyian
Bernyanyi secara
ekspresif dan konsisten:
- pic yang betul
- sebutan yang betul
- dinamik lembut (p) atau
sederhana lembut (mp)
atau kuat (f) atau sederhana
kuat (mf) yang betul
- solfa do, re, mi , fa , so , la
yang betul
- mengaplikasi accelerando
dan ritardando dalam
nyanyian
- lagu berkembar
Memainkan alat perkusi:
- mengajuk corak irama
Memainkan alat perkusi:
- corak irama
- mengikut tempo
NYANYIAN PERMAINAN ALAT PERKUSI
MODUL PENGALAMAN MUZIKAL ( 60 % )
Memainkan alat perkusi:
- corak irama
- mengikut tempo
- dinamik lembut (p) atau
sederhana lembut (mp)
atau kuat (f ) atau
sederhana kuat (mf )
Memainkan alat perkusi
mengikut skor :
- corak irama
- mengikut tempo.
- dinamik lembut (p) atau
sederhana lembut (mp)
atau kuat (f ) atau
sederhana kuat (mf )
Memainkan alat perkusi
mengikut skor secara
konsisten:
- corak irama
- mengikut tempo.
- dinamik lembut (p) atau
sederhana lembut (mp)
atau kuat (f ) atau
sederhana kuat (mf )
Memainkan alat perkusi
mengikut skor secara
ekspresif dan konsisten:
- corak irama
- mengikut tempo.
- dinamik lembut (p) atau
sederhana lembut (mp)
atau kuat (f ) atau
sederhana kuat (mf )
Meniru pergerakan:
- warna ton
- irama
Membuat pergerakan :
- warna ton atau irama
PERMAINAN ALAT PERKUSI MUZIK DAN GERAKAN
MODUL PENGALAMAN MUZIKAL ( 60 % )
Membuat pergerakan :
- warna ton dan irama
Membuat pergerakan :
- warna ton dan irama
- situasi atau tema atau
puisi
Membuat interpretasi dan
melakukan pergerakan :
- warna ton dan irama
- situasi atau tema atau
puisi
Membuat interpretasi,
merancang dan
melakukan pergerakan kreatif secara ekspresif:
- warna ton dan irama
- situasi atau tema atau
puisi
Meniru dan memainkan rekoder :
- Not E,F,G,A,B,C' dan D'
MUZIK DAN GERAKAN
MODUL PENGALAMAN MUZIKAL ( 60 % )
REKODER
Memainkan rekoder :
- Not E,F,G,A,B,C' dan D'
Memainkan rekoder
mengikut skor :
- Not E,F,G,A,B,C' dan D'
- Frasa lagu
- mengikut tempo
Memainkan melodi atau
melodi kaunter mengikut
skor :
- Not E,F,G,A,B,C' dan D'
- mengikut tempo
- dinamik lembut (p) atau
sederhana lembut (mp)
atau kuat (f ) atau
sederhana kuat (mf )
- penjarian, pernafasan,
perlidahan, embouchure
dan postur yang betul
Memainkan melodi dan
melodi kaunter mengikut
skor secara konsisten :
- Not E,F,G,A,B,C' dan D'
- mengikut tempo
- dinamik lembut (p) atau
sederhana lembut (mp)
atau kuat (f ) atau
sederhana kuat (mf )
- penjarian, pernafasan,
perlidahan, embouchure
dan postur yang betul
Memainkan melodi dan
melodi kaunter mengikut
skor secara ekspresif dan
konsisten:
- Not E,F,G,A,B,C' dan D'
- mengikut tempo
- dinamik lembut (p) atau
sederhana lembut (mp)
atau kuat (f ) atau
sederhana kuat (mf )
- penjarian, pernafasan,
perlidahan, embouchure
dan postur yang betul
Menerima nilai murni dalam
aktiviti muzik
Contoh:
- Bekerjasama dalam
kumpulan
- Bertoleransi semasa
melakukan aktiviti muzik
- Bertanggungjawab terhadap tugas
atau peranan yang diberi
- Mematuhi arahan
ketua/konduktor/guru
- Menghormati arahan
ketua/konduktor/guru
NILAI MURNI
MODUL PENGALAMAN MUZIKAL ( 60 % )
REKODER
Menerima nilai murni dan
mempamerkan dalam aktiviti
muzik
Mengamalkan nilai murni
dalam aktiviti muzik
Sentiasa mengamalkan nilai
murni dalam aktiviti muzik
Sentiasa mengamalkan nilai
murni dalam aktiviti muzik dan
menjadi contoh kepada murid
lain
Sentiasa mengamalkan nilai
murni dalam aktiviti muzik serta
menjadi contoh
dan boleh menunjuk cara
kepada rakan yang lain
Mengajuk:
- corak irama
- melodi
MODUL
PENGHASILAN MUZIK
( 20 % )
NILAI MURNI
MODUL PENGALAMAN MUZIKAL ( 60 % )
Mengenal pasti:

- kesan bunyi
Menghasilkan atau mencipta:
- kesan bunyi atau
corak irama atau
melodi mudah
Menghasilkan atau mencipta:
- kesan bunyi dan
corak irama
atau
- kesan bunyi dan
melodi
Menghasilkan atau mencipta:
- kesan bunyi
- corak irama
- melodi mudah
Mencipta karya muzik untuk
mengiringi persembahan:
- kesan bunyi
- corak irama
- melodi mudah
Mendengar atau menonton
persembahan muzik:
- mengecam muzik
(contoh: muzik popular,
muzik tradisional Malaysia,
muzik Klasik Barat atau
muzik Asia)
MODUL
PENGHASILAN MUZIK
( 20 % )
MODUL
APRESIASI MUZIK
( 10 % )
Mendengar atau menonton
persembahan muzik:
- mengecam jenis muzik
(contoh: muzik popular,
muzik tradisional Malaysia,
muzik Klasik Barat atau
muzik Asia)
- menyatakan cara
persembahan atau
mengenal pasti alat muzik
Mendengar atau menonton
persembahan muzik:
- mengecam jenis muzik
(contoh: muzik popular,
muzik tradisional Malaysia,
muzik Klasik Barat atau
muzik Asia)
- menyatakan cara
persembahan dan
mengenal pasti alat muzik
Membicarakan muzik yang
didengar atau ditonton
menggunakan terminologi
muzik:
- alat muzik
- cara persembahan
Membicarakan muzik pilihan
sendiri yang didengar atau
ditonton menggunakan
terminologi muzik:
- alat muzik
- cara persembahan
Mengenal pasti ,
membicarakan, membuat
penilaian dan mengenal pasti
identiti utama muzik pilihan
sendiri yang didengar atau
ditonton menggunakan
terminologi muzik:
- alat muzik
- cara persembahan
Mengenal dan menulis
semula simbol muzik
- simbol dan istilah
(Contoh: piano (p),
mezzo piano (mp),
forte (f), mezzo forte (mf),
DC, fine, DS, staccato,
beransur lembut,
beransur kuat)
MODUL
APRESIASI MUZIK
( 10 % )
MODUL
MEMBACA DAN MENULIS NOTASI
( 10 % )
Menulis jenis not, nilai not
dan meter
Menulis jenis not, nilai not,
meter dan tanda rehat
Menulis pada baluk :
- not E,F,G,A,C' dan D'
Menulis pada baluk dengan
betul:
- simbol dan isitilah muzik
- not E,F,G,A,C' dan D'
- meter dan tanda rehat
Menulis pada baluk dengan betul dan konsisten:
- simbol dan isitilah muzik
- not E,F,G,A,C' dan D'
- meter dan tanda rehat
MODUL
MEMBACA DAN MENULIS NOTASI
( 10 % )
GURU PENDIDIKAN MUZIK : KELAS :
TARIKH LAPORAN :
NYANYIAN PERKUSI
MUZIK DAN
GERAKAN REKODER
NILAI MURNI
1
2 DCFF
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
NO. SURAT
BERANAK/
NO. MYKID
LAPORAN PENCAPAIAN KELAS
BILANGAN MURID :
JANTINA
TAHAP
PENGUASAAN
KESELURUHAN
MODUL
PENGALAMAN MUZIKAL
(60%)
DD
BIL NAMA MURID
MODUL
PENGHASILAN
MUZIK
(20%)
MODUL
APRESIASI
MUZIK
(10%)
MODUL
MEMBACA DAN
MENULIS NOTASI
MUZIK
(10%)
GURU PENDIDIKAN MUZIK : KELAS :
TARIKH LAPORAN :
NYANYIAN PERKUSI
MUZIK DAN
GERAKAN REKODER
NILAI MURNI
NO. SURAT
BERANAK/
NO. MYKID
LAPORAN PENCAPAIAN KELAS
BILANGAN MURID :
JANTINA
TAHAP
PENGUASAAN
KESELURUHAN
MODUL
PENGALAMAN MUZIKAL
(60%)
DD
BIL NAMA MURID
MODUL
PENGHASILAN
MUZIK
(20%)
MODUL
APRESIASI
MUZIK
(10%)
MODUL
MEMBACA DAN
MENULIS NOTASI
MUZIK
(10%)
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
GURU PENDIDIKAN MUZIK : KELAS :
TARIKH LAPORAN :
NYANYIAN PERKUSI
MUZIK DAN
GERAKAN REKODER
NILAI MURNI
NO. SURAT
BERANAK/
NO. MYKID
LAPORAN PENCAPAIAN KELAS
BILANGAN MURID :
JANTINA
TAHAP
PENGUASAAN
KESELURUHAN
MODUL
PENGALAMAN MUZIKAL
(60%)
DD
BIL NAMA MURID
MODUL
PENGHASILAN
MUZIK
(20%)
MODUL
APRESIASI
MUZIK
(10%)
MODUL
MEMBACA DAN
MENULIS NOTASI
MUZIK
(10%)
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
..
DD
..
GURU PENDIDIKAN MUZIK GURU BESAR
Nama Murid :
No. My Kid/Surat Beranak :
Jantina :
Kelas :
Nama Guru Pendidikan Muzik :
Tarikh Pelaporan :
Perincian Tahap Penguasaan adalah seperti berikut:
TAHAP
PENGUASAAN
Sikap murid semasa
aktiviti muzik
:
: 0
....
0
GURU BESAR
DD
DD
0
0
0
#N/A
0
000-00-0000
0
0
0
NYANYIAN
KEMAHIRAN KEBOLEHAN MURID
#N/A
0
0
#N/A
#N/A
#N/A
0
MENGHASILKAN IDEA MUZIKAL
KREATIF
0
....
Tahap Penguasaan Keseluruhan
0
MEMBACA DAN MENULIS
NOTASI MUZIK
#N/A
GURU KELAS
0
GURU PENDIDIKAN MUZIK
LAPORAN PENCAPAIAN MURID
......
0
0
REKODER
PERKUSI
MUZIK DAN GERAKAN
0
#N/A
#N/A
APRESIASI MUZIK
0
0
PRESTASI NYANYIAN 0
TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6
BIL 0 0 0 0 0 0
TAHAP KESELURUHAN MUZIK 0
TP 1 2 3 4 5 6
BIL 0 0 0 0 0 0
PRESTASI MUZIK DAN GERAKAN 0
TP 1 2 3 4 5 6
BIL 0 0 0 0 0 0
PRESTASI PERKUSI 0
TP 1 2 3 4 5 6
BIL 0 0 0 0 0 0
PRESTASI PENGHASILAN MUZIK 0 PRESTASI APRESIASI MUZIK 0 PRESTASI MEMBACA DAN MENULIS NOTASI MUZIK 0 PRESTASI REKODER 0
TP 1 2 3 4 5 6 TP 1 2 3 4 5 6 TP 1 2 3 4 5 6 TP 1 2 3 4 5 6
BIL 0 0 0 0 0 0 BIL 0 0 0 0 0 0 BIL 0 0 0 0 0 0 BIL 0 0 0 0 0 0
0
0 0

KELAS :
BILANGAN MURID :
DD
0
GURU BESAR GURU PENDIDIKAN MUZIK
TARIKH LAPORAN : 0
.
DD
0
ANALISA LAPORAN PENCAPAIAN KELAS
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1 2 3 4 5 6
B
I
L
A
N
G
A
N

M
U
R
I
D

TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN
PENCAPAIAN KELAS
0 0 0 0 0 0
0
0.5
1
1 2 3 4 5 6
B
I L
A
N
G
A
N
M
U
R
I D

TAHAP PENGUASAAN
NYANYIAN
0 0 0 0 0 0
0
0.5
1
1 2 3 4 5 6
B
I L
A
N
G
A
N
M
U
R
I D

TAHAP PENGUASAAN
PERKUSI
0 0 0 0 0 0
0
0.5
1
1 2 3 4 5 6
B
I L
A
N
G
A
N
M
U
R
I D

TAHAP PENGUASAAN
MUZIK DAN GERAKAN
0 0 0 0 0 0
0
0.5
1
1 2 3 4 5 6 B
I L
A
N
G
A
N
M
U
R
I D

TAHAP PENGUASAAN
REKORDER
0 0 0 0 0 0
0
0.5
1
1 2 3 4 5 6 B
I L
A
N
G
A
N

M
U
R
I D

TAHAP PENGUASAAN
MEMBACA DAN MENULIS NOTASI MUZIK
0 0 0 0 0 0
0
0.5
1
1 2 3 4 5 6
B
I L
A
N
G
A
N
M
U
R
I D

TAHAP PENGUASAAN
APRESIASI MUZIK
0 0 0 0 0 0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1 2 3 4 5 6
B
I L
A
N
G
A
N
M
U
R
I D

TAHAP PENGUASAAN
PENGHASILAN MUZIK