Anda di halaman 1dari 20

SK SRI LANGAT

BANTING SELANGOR
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5
NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas : 5 RAJIN
BIL
NAMA MURID
JANTINA
1
30801141047
L 1 1 1 1 1 1
2
30928100672
P 2 2 2 2 2 2
3
30131020747
L 3 3 3 3 3 3
4
30729160082
P 4 4 4 4 4 4
NO. SURAT
BERANAK
SISTEM
RANGKAIAN
DAN DUNIA
INTERNET

DUNIA
PANGKALAN
DATA
SRDI
1.0
SRDI
2.0
SRDI
3.0
DPD1.
0
DPD2
.0
DPD3
.0
AMAD SUAIL !IN AMAD
MURNI
AINA ANIS !ATRIS"IA !INTI
AMAD #AU$I
%E MUAMMAD AKMAL !IN
%E SA#IE
EREEN !ATRIS"IA !INTI
SARUL KAMEL
SK SRI LANGAT
BANTING SELANGOR
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5
NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas : 5 RAJIN
BIL
NAMA MURID
JANTINA
NO. SURAT
BERANAK
SISTEM
RANGKAIAN
DAN DUNIA
INTERNET

DUNIA
PANGKALAN
DATA
SRDI
1.0
SRDI
2.0
SRDI
3.0
DPD1.
0
DPD2
.0
DPD3
.0
&
307090&0062
P & & & & & &
6
#ASIA !INTI RID$UAN 30623101746
P 6 6 6 6 6 6
7
30403080082
P 3 4 2 4 & 6
8
30331160031
L 4 4 4 & 6 2
ERRA #ITRI"A "ULANTI !INTI
MUDIANT'
#ATIN NAJIA !INTI M'D
SA##IE
ARIT S"A$(AN !IN
KAIRUL
SK SRI LANGAT
BANTING SELANGOR
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5
NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas : 5 RAJIN
BIL
NAMA MURID
JANTINA
NO. SURAT
BERANAK
SISTEM
RANGKAIAN
DAN DUNIA
INTERNET

DUNIA
PANGKALAN
DATA
SRDI
1.0
SRDI
2.0
SRDI
3.0
DPD1.
0
DPD2
.0
DPD3
.0
9
312171000&6
P & 3 4 3 4 &
10
KUSAIRI D'L !IN A! KAMAL 1231312312
L 3 4 2 4 & 6
11
30427101167
L 4 4 4 & 6 2
12A)*+,l A))a+ A*-al 1234 L & 3 4 3 4 &
INTAN S"A$LIANA !INTI
SAI#UL IS"AM
M'AMMAD AMIR AI.AL
!IN AMAD J'ARI
SK SRI LANGAT
BANTING SELANGOR
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5
NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas : 5 RAJIN
BIL
NAMA MURID
JANTINA
NO. SURAT
BERANAK
SISTEM
RANGKAIAN
DAN DUNIA
INTERNET

DUNIA
PANGKALAN
DATA
SRDI
1.0
SRDI
2.0
SRDI
3.0
DPD1.
0
DPD2
.0
DPD3
.0
13A)*+,l S/a/ 1234 L 3 4 2 4 & 6
14A0as $,/a*+ 1234 L 4 4 4 & 6 2
1&A0*s S1a/23 1111344 P & 3 4 3 4 &
16Da+s/a0 132&43&T L 3 4 2 4 & 6
SK SRI LANGAT
BANTING SELANGOR
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5
NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas : 5 RAJIN
BIL
NAMA MURID
JANTINA
NO. SURAT
BERANAK
SISTEM
RANGKAIAN
DAN DUNIA
INTERNET

DUNIA
PANGKALAN
DATA
SRDI
1.0
SRDI
2.0
SRDI
3.0
DPD1.
0
DPD2
.0
DPD3
.0
17El #a4a/ 34&666 L 4 4 4 & 6 2
18a3*5 $a+*6 34&666 L & 3 4 3 4 &
19M,/a))a7 A8+*sa) A8ass* &&67787 L 3 4 2 4 & 6
20M,/a))a7 A)ee+ L,5)a0 &&6778 L 4 4 4 & 6 2
SK SRI LANGAT
BANTING SELANGOR
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5
NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas : 5 RAJIN
BIL
NAMA MURID
JANTINA
NO. SURAT
BERANAK
SISTEM
RANGKAIAN
DAN DUNIA
INTERNET

DUNIA
PANGKALAN
DATA
SRDI
1.0
SRDI
2.0
SRDI
3.0
DPD1.
0
DPD2
.0
DPD3
.0
21Te09-, M,/a))a7 Na,6al 44444332 L 4 4 4 & 6 2
22S/a/+,l S1a5*+*0 234234234 P & 3 4 3 4 &
23S/a371 Is-a07a+ 34&7733 L 3 4 2 4 & 6
24M,/a))a7 I-/:a0 a0*6 224&&667 L 4 4 4 & 6 2
SK SRI LANGAT
BANTING SELANGOR
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5
NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas : 5 RAJIN
BIL
NAMA MURID
JANTINA
NO. SURAT
BERANAK
SISTEM
RANGKAIAN
DAN DUNIA
INTERNET

DUNIA
PANGKALAN
DATA
SRDI
1.0
SRDI
2.0
SRDI
3.0
DPD1.
0
DPD2
.0
DPD3
.0
2&Da+*0 I33a4* 4&672&6 P & 3 4 3 4 &
26
AMIR !IN AMAD J'ARI
133211&& L & 3 4 3 4 &
27A)*+,l A*-al 31209&66 L & 3 4 3 4 &
28S/a/ A)*+,l 49097977 L & 3 4 3 4 &
SK SRI LANGAT
BANTING SELANGOR
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5
NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas : 5 RAJIN
BIL
NAMA MURID
JANTINA
NO. SURAT
BERANAK
SISTEM
RANGKAIAN
DAN DUNIA
INTERNET

DUNIA
PANGKALAN
DATA
SRDI
1.0
SRDI
2.0
SRDI
3.0
DPD1.
0
DPD2
.0
DPD3
.0
29A0as $a*0 Ka)al 66986388 L & 3 4 3 4 &
30A0*s S,+a1a /a0*s 84874799 P & 3 4 3 4 &
31Da+)al*099a) 102763210 L & 3 4 3 4 &
32El0*0a Me0e+*)a 1206&1621 L & 3 4 3 4 &
SK SRI LANGAT
BANTING SELANGOR
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5
NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas : 5 RAJIN
BIL
NAMA MURID
JANTINA
NO. SURAT
BERANAK
SISTEM
RANGKAIAN
DAN DUNIA
INTERNET

DUNIA
PANGKALAN
DATA
SRDI
1.0
SRDI
2.0
SRDI
3.0
DPD1.
0
DPD2
.0
DPD3
.0
33 $a+*6 138&40032 L 1 3 2 3 3 &
34 A8+*sa) A8ass* 1&6428443 L & 3 4 3 4 &
3& A)ee+ L,5)a0 1743168&4 L & 3 4 3 4 &
36Te09-, Na,6al 19220&26& L & 3 4 3 4 &
SK SRI LANGAT
BANTING SELANGOR
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5
NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas : 5 RAJIN
BIL
NAMA MURID
JANTINA
NO. SURAT
BERANAK
SISTEM
RANGKAIAN
DAN DUNIA
INTERNET

DUNIA
PANGKALAN
DATA
SRDI
1.0
SRDI
2.0
SRDI
3.0
DPD1.
0
DPD2
.0
DPD3
.0
37S/a/+,l S/a/+*ee0 210093676 L & 3 4 3 4 &
38 Is-a07a+ $,l-a+0a*0 227982087 L & 3 4 3 4 &
39M,/a))a7 a0*6 I-/:a0 24&870498 L & 3 4 3 4 &
40Sala)a0 sa0* 2637&8909 L & 3 4 3 4 &
SK SRI LANGAT
BANTING SELANGOR
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5
NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas : 5 RAJIN
BIL
NAMA MURID
JANTINA
NO. SURAT
BERANAK
SISTEM
RANGKAIAN
DAN DUNIA
INTERNET

DUNIA
PANGKALAN
DATA
SRDI
1.0
SRDI
2.0
SRDI
3.0
DPD1.
0
DPD2
.0
DPD3
.0
41Ma0+;1 *l4*6a5 281647320 L & 1 3 3 1 1
42
43
44
SK SRI LANGAT
BANTING SELANGOR
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5
NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas : 5 RAJIN
BIL
NAMA MURID
JANTINA
NO. SURAT
BERANAK
SISTEM
RANGKAIAN
DAN DUNIA
INTERNET

DUNIA
PANGKALAN
DATA
SRDI
1.0
SRDI
2.0
SRDI
3.0
DPD1.
0
DPD2
.0
DPD3
.0
4&
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..
SK SRI LANGAT
BANTING SELANGOR
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5
NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN NORBAITEE BT TALIB Kelas : 5 RAJIN
BIL
NAMA MURID
JANTINA
NO. SURAT
BERANAK
SISTEM
RANGKAIAN
DAN DUNIA
INTERNET

DUNIA
PANGKALAN
DATA
SRDI
1.0
SRDI
2.0
SRDI
3.0
DPD1.
0
DPD2
.0
DPD3
.0
HJ SOFIAN AZMI BIN
TAJUL ARUS
SK SRI LANGAT
BANTING SELANGOR
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5
###
Nama Murid : Shazdy Iskandar
No. Surat Beranak : 34533
Jantina : L
Kelas : 5 RAJIN
Nama Guru TMK : PN NORBAITEE BT TALIB
Tarikh Pelaporan : !"##"#$%4
HARTH S!A"#AN BN KHAR$%
NTAN S!A"%ANA BNT SA&$% HS!AM
Berikut adalah pern'ataan (a)i Standard Kandun)an 'an) telah dikuasai: KH$SAR *+% BN AB KAMA%
M+HAMMA* AMR HA,A% BN AHMA* J+HAR
SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
Standard Kandun)an Tahap Pen)uasaan TA&SRAN
-.. /
Memilih medium ran)kaian 'an) sesuai men)ikut situasi 'an) di(eri
0.. 1
Men)enalpasti kesan 2ika sesuatu peranti ran)kaian tidak (er3un)si
/.. 0
Muhammad Ameer %u4man
Shahrul S'a4irin
Sha5d' skandar
DUNIA PANGKALAN DATA
Standard Kandun)an Tahap Pen)uasaan TA&SRAN
-.. 1
AMR BN AHMA* J+HAR
Men)analisa petikan 'an) di(eri untuk memperoleh data
Shah Amirul
6
Anas "ain Kamal
0..
*armalin))am
/.. 7
8lnina Menerima
A(risam A(assi
Ameer %u4man
Ten)ku Nau3al
Shahrul Shahrieen
skandar "ulkarnain
&&&&&&&&&&&&''&'''''''''''' Muhammad Hani3 kh9an
PN NORBAITEE BT TALIB Salaman sani
:Guru Kelas; Manro' ilti3a4
&&&&&&&&&&&&&&&&&''
HJ SO(IAN A)MI BIN TAJUL ARUS
:Guru Besar;
Men'enaraikan laman 9e( men)ikut kate)ori 'an) (etul melalui
<arian 'an) di(uat.
Mem(uat penilaian terhadap data 'an) dikumpulkan (a)i tu2uan
pem(inaan pan)kalan data
Mem(ina pan)kalan data mudah 'an) men)andun)i sekuran)=
kuran)n'a -. rekod men))unakan aplikasi pan)kalan data
SRDI SK1.0
!AND TP- TP0 TP/ TP1 TP6 TP7
!IL 2 1 2 7 7 7
SRDI SK3.0
!AND TP- TP0 TP/ TP1 TP6 TP7
!IL 1 8 2 28 1 1
TP1 TP2 TP3 TP4 TP& TP6
0
1
2
3
4
&
6
7
8
2
1
2
7 7 7
SRDI SK1.0
BILANGAN MURID
TP1 TP2 TP3 TP4 TP& TP6
0
&
10
1&
20
2&
30
1
8
2
28
1 1
SRDI SK3.0
!ILANGAN MURID
DPD SK2.0
!AND TP- TP0 TP/ TP1 TP6 TP7
!IL 2 8 2 21 7 8
TP1 TP2 TP3 TP4 TP& TP6
0
&
10
1&
20
2&
2
8
1 1
22
7
DPD SK3.0
!ILANGAN MURID
SRDI SK2.0
!AND TP- TP0 TP/ TP1 TP6 TP7
!IL 2 8 23 21 22 0
TP1 TP2 TP3 TP4 TP& TP6
0
1
2
3
4
&
6
7
8
2
1
2
7 7 7
SRDI SK1.0
BILANGAN MURID
TP1 TP2 TP3 TP4 TP& TP6
0
&
10
1&
20
2&
2
8
23
21
22
0
SRDI SK2.0
BILANGAN MURID
TP1 TP2 TP3 TP4 TP& TP6
0
&
10
1&
20
2&
30
1
8
2
28
1 1
SRDI SK3.0
!ILANGAN MURID
TP1 TP2 TP3 TP4 TP& TP6
0
&
10
1&
20
2&
1 1
23
7
8
1
DPD SK1.0
!ILANGAN MURID
DPD SK1.0
!AND TP- TP0 TP/ TP1 TP6 TP7
!IL 1 1 23 7 8 1
DPD SK3.0
!AND TP- TP0 TP/ TP1 TP6 TP7
!IL 2 8 1 1 22 7
TP1 TP2 TP3 TP4 TP& TP6
0
&
10
1&
20
2&
1 1
23
7
8
1
DPD SK1.0
!ILANGAN MURID
TP1 TP2 TP3 TP4 TP& TP6
0
&
10
1&
20
2&
2
8
2
21
7
8
DPD SK2.0
!ILANGAN MURID
TP1 TP2 TP3 TP4 TP& TP6
0
&
10
1&
20
2&
2
8
1 1
22
7
DPD SK3.0
!ILANGAN MURID
TP1 TP2 TP3 TP4 TP& TP6
0
&
10
1&
20
2&
2
8
23
21
22
0
SRDI SK2.0
BILANGAN MURID
TP1 TP2 TP3 TP4 TP& TP6
0
&
10
1&
20
2&
1 1
23
7
8
1
DPD SK1.0
!ILANGAN MURID
TP1 TP2 TP3 TP4 TP& TP6
0
&
10
1&
20
2&
1 1
23
7
8
1
DPD SK1.0
!ILANGAN MURID
TP1 TP2 TP3 TP4 TP& TP6
0
&
10
1&
20
2&
2
8
2
21
7
8
DPD SK2.0
!ILANGAN MURID