Anda di halaman 1dari 4

PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 3 KOTA SERANG
Jl. Kimara No. 1 Ds. Lebak Wani Ke!. Walan"aka Ko"a Seran #$1%& Tel'. ()$*#+ $%1 &$,
E-Mail . smkn"iaseran/0a1oo.!o.i2 Websi"e . smkn&ko"aseran.s!1.i2
FORMULIR
RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN (RPP)
Nomor Dokumen
F..!"#$"#!
S%&u%n Pen'('(k%n ) SMK Ne*er( 3 Ko&% Ser%n*
M%&% Pe+%,%r%n ) S(-&em O.er%-(
Ke+%-/Seme-&er ) 0 / I
M%&er( Pokok ) Perkem1%n*%n S(-&em O.er%-( Closed
Source
A+ok%-( 2%k&u ) 3 3 4! Men(&
A. Kom.e&en-( In&(
1. Men1a0a"i 2an menamalkan a3aran aama 0an 2ian4"n0a.
$. Men1a0a"i 2an menamalkan 'erilak4 3434r5 2isi'lin5 "an4n 3a6ab5 'e24li
(o"on ro0on5 ker3asama5 "oleran5 2amai+5 san"4n5 res'onsi75 2an 'ro-ak"i7 2an
men4n34kkan sika' sebaai baian 2ari sol4si a"as berbaai 'ermasala1an 2alam
berin"eraksi se!ara e7ek"i7 2enan link4nan sosial 2an alam ser"a 2alam
menem'a"kan 2iri sebaai !erminan bansa 2alam 'era4lan 24nia.
&. Mema1ami5 menera'kan 2an menanalisis 'ene"a14an 7ak"4al5 konse'"4al5
'rose24ral5 2alam ilm4 'ene"a14an5 "eknoloi5 seni5 b42a0a 2an 14maniora
2enan 6a6asan keman4siaan5 kebansaan5 kenearaan 2an 'era2aban "erkai"
7enomena 2an ke3a2ian5 ser"a 'enera'an 'ene"a14an 'rose24ral 'a2a bi2an
ka3ian 0an s'esi8k ses4ai 2enan baka" 2an mina"n0a 4n"4k meme!a1kan
masala1.
#. Menola15 menalar5 2an men0a3i 2alam rana1 konkre" 2an rana1 abs"rak "erkai"
2enan 'enembanan 2ari 0an 2i'ela3arin0a 2i sekola1 se!ara man2iri5 2an
mam'4 men4nakan me"o2a ses4ai kai2a1 keilm4an.
B. Kom.e&en-( D%-%r '%n In'(k%&or
1.1. Men1a0a"i ke"ela2anan 'ara 'emim'in 2alam menamalkan a3aran aaman0a.
1.$. Men1a0a"i ke"ela2anan 'ara 'emim'in 2alam "oleransi an"ar 4ma" beraama
2an menamalkann0a 2alam ke1i24'an se1ari-1ari.
$.1. Men4n34kkan sika' "an4n 3a6ab5 'e24li "er1a2a' berbaai 1asil b42a0a 'a2a
9aman 'raaksara5 Hin24-:4221a 2an Islam.
$.$. Menela2ani sika' 2an "in2akan !in"a 2amai5 res'onsi7 2an 'ro ak"i7 0an
2i"4n34kkan ole1 "oko1 se3ara1 2alam mena"asi masala1 sosial 2an
link4nann0a.
$.&. :erlak4 3434r 2an ber"an4n3a6ab 2alam mener3akan "4as-"4as 2ari
'embela3aran se3ara1.
&.1. Mema1ami 'erkembanan sis"em o'erasi !lose2 so4r!e
&.1.1 Mema1ami sis"em o'erasi berbasis closed source
&.1.$ Mema1ami ma!am-ma!am sis"em o'erasi !lose2 so4r!e
#.1. Men0a3ikan 2a"a 'erkembanan sis"em o'erasi !lose2 so4r!e
#.1.1 Men0a3ikan 2a"a 'erkembanan sis"em o'erasi berbasis !lose2 so4r!e
4.1.2 Membuat kesimpulan perbandingan tentang sistem operasi closed source
C. Tu,u%n Pem1e+%,%r%n
Se"ela1 menik4"i keia"an 'embela3aran 2an 2isk4si 'eser"a 2i2ik mam'4 .
1+ Menanalisis sis"em o'erasi berbasis closed source
$+ Menanalisis ma!am-ma!am sis"em o'erasi !lose2 so4r!e
PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 3 KOTA SERANG
Jl. Kimara No. 1 Ds. Lebak Wani Ke!. Walan"aka Ko"a Seran #$1%& Tel'. ()$*#+ $%1 &$,
E-Mail . smkn"iaseran/0a1oo.!o.i2 Websi"e . smkn&ko"aseran.s!1.i2
FORMULIR
RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN (RPP)
Nomor Dokumen
F..!"#$"#!
&+ Menanalisis Perban2inan sis"em o'erasi !lose2 so4r!e
#+ Men4n34kkan 2a"a 'erkembanan sis"em o'erasi berbasis !lose2 so4r!e
D. M%&er( Pem1e+%,%r%n
Sistem Operasi Windows 9x, 2000, 2003, 2008
Sistem Operasi Windows 7, Windows 8
Data perkembangan Sistem Operasi
E. Me&o'e Pem1e+%,%r%n
Me"o2e . Disk4si Kelom'ok5 S"42i Ke'4s"akaan5 Tan0a Ja6ab 2an Pen4asan
Pen2eka"an . Sceintifc
S"ra"ei;Mo2el . Problem Based Learning (Pembela3aran :erbasis Masala1+


F. Me'(%5 A+%& '%n Sum1er Pem1e+%,%r%n
1+ Me2ia
a+ Ta0anan Po6er Poin"
b+ Ta0anan Gambar
!+ Lab Kom'4"er
$+ Ala" ; :a1an
a+ La'"o'
a+ In7o!4s
b+ L<D
&+ S4mber :ela3ar
a+ Mo24l Sis"em O'erasi
b+ In"erne" ; 6ebsi"e "erkai"
G. L%n*k%6 7 L%n*k%6 Pem1e+%,%r%n
Pertemuan minggu ke 1
Ke*(%&%n De-kr(.-(
A+ok%-(
8%k&u
Pen2a14l4an 1+ Men4!a'kan salam
$+ Kelas 2i'ersia'kan aar lebi1 kon24si7 4n"4k 'roses bela3ar
mena3ar= kera'ian 2an kebersi1an r4an kelas5 'resensi
(absensi5 kebersi1an5 kelas5 men0ia'kan me2ia 2an ala"
ser"a b4k4 0an 2i'erl4kan+.
&+ G4r4 men0am'aikan "o'ik "en"an >kera3aan-kera3aan
'a2a masa Hin24-:4221a?
#+ G4r4 meneaskan kembali "en"an "o'ik 2an
men0am'aikan kom'"ensi 0an akan 2i!a'ai.
*+ Peser"a 2i2ik 2ibai men3a2i enam kelom'ok (kelom'ok I5
II5 III5 I@5 @5 2an @I+.
1 meni"
$ meni"
* meni"
* meni"
$ meni"
In"i 1+ Peser"a 2i2ik 2i3elaskan "en"an ke1i24'an mas0araka" 2i
Kera3aan Kalin5 "em'a" Ra"4 Sima memerin"a1. Pen3elasan
4r4 2iser"ai 2enan kisa1 ke"easan Ra"4 Sima "er1a2a'
ano"a kel4aran0a 0an berb4a" sala1 "e"a'i "e"a'
men2a'a"kan 14k4man. Se"ela1 i"4 4r4 34a men3elaskan
menenai 'asan s4r4" Kera3aan Sri6i3a0a sebaai
kera3aan mari"im.
$+ Peser"a 2i2ik 2i"4askan 2alam se"ia' kelom'ok 4n"4k
1) meni"
$) meni"
PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 3 KOTA SERANG
Jl. Kimara No. 1 Ds. Lebak Wani Ke!. Walan"aka Ko"a Seran #$1%& Tel'. ()$*#+ $%1 &$,
E-Mail . smkn"iaseran/0a1oo.!o.i2 Websi"e . smkn&ko"aseran.s!1.i2
FORMULIR
RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN (RPP)
Nomor Dokumen
F..!"#$"#!
Ke*(%&%n De-kr(.-(
A+ok%-(
8%k&u
ber2isk4si 2an men3a6ab 'er"an0aan 2alam 43i
kom'e"ensi. Wak"4 2isk4si kelom'ok &) meni". :a1an
ma"eri 4"ama b4k4 "eks 'ela3aran Sejarah Indonesia 2an
2a'a" 2i"amba1 2enan b4k4 lain 0an "erse2ia. Kelom'ok
I5 III5 2an @ men3a6ab soal 43i kom'e"ensi 0an "er2a'a"
'a2a 1alaman ,*.
a. Dari ba!aan 2i a"as5 baaimana 'en2a'a" kam4 "en"an
ke'emim'inan seoran 6ani"aA
b. :aaimana 'en2a'a" kam4 2enan 14k4man 0an
2i"era'kan ole1 Ra"4 Sima 'a2a '4"ra ma1ko"aA
!. :aaimana 'en2a'a" kam4 bila 2ikai"kan 1al i"4 2enan
'eranan 6ani"a saa" ini 2alam 'emerin"a1anA
2. <oba kam4 b4a" 'e"a le"ak kera3aan Holin a"a4
Kalina bera2a saa" i"4A
Se2ankan kelom'ok II5 I@ 2an @I men3a6ab soal 43i
kom'e"ensi 'a2a 1alaman %B.
a. Mena'a kera3aan Sri6i3a0a 2iseb4" sebaai kera3aan
mari"imA
b. Mena'a Sela" Malaka mem'4n0ai 'eranan 'en"in
'a2a masa Kera3aan Sri6i3a0aA
!. A'a 0an men0ebabkan Kera3aan Sri6i3a0a menalami
kem4n24ranA
2. Cns4r-4ns4r a'a sa3a 0an 1ar4s 2ik4asai5 aar seb4a1
kera3aan mam'4 men3a2i kera3aan mari"imA
e. Se"434ka1 kam4 2enan seb4"an Sri6i3a0a sebaai
kera3aan nasional 'er"amaA Disk4sikan 2enan "eman-
"emanD
7. Jika 'a2a aba2 ke-, Sri6i3a0a bisa men3a2i kera3aan
mari"ime 1eba"5 mena'a sekaran ki"a bel4m mam'4
men4lan ke3a0aan 2i la4"an saa" ini5 a'a 0an 'erl4
2i'erbaikiA
. :4a"la1 'e"a 2aera1 'enar41 kek4asaan Kera3aan
Sri6i3a0a.
&+ Se"ela1 2isk4si kelom'ok selesai5 se"ia' kelom'ok
beriliran mem'resen"asikan 1asil 2isk4sin0a 2i 2e'an
kelas. Kelom'ok 0an "i2ak 'resen"asi 2a'a" ber"an0a 2an
a"a4 memberi mas4kan.
&) meni"
Pen4"4' 1+ G4r4 men4"4' 'embela3aran min4 ke-1# 2enan
memberikan rinkasan "en"an ke1i24'an mas0araka" 2i
Kera3aan Kalin 2an Kera3aan Sri6i3a0a.
$+ Peser"a 2i2ik 2a'a" 2i"an0akan a'aka1 s42a1 mema1ami
ma"eri "erseb4".
&+ Peser"a 2i2ik 2iberikan 'er"an0aan lisan se!ara a!ak 4n"4k
men2a'a"kan 4m'an balik a"as 'embela3aran min4 ini.
#+ Sebel4m menak1iri 'ela3aran5 'eser"a 2i2ik 2imin"a 4n"4k
men0era1kan ker"as ker3a 2an melak4kan 'enilaian.
*+ Men4!a'kan salam.
* meni"
$ meni"
* meni"
$ meni"
1 meni"
PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 3 KOTA SERANG
Jl. Kimara No. 1 Ds. Lebak Wani Ke!. Walan"aka Ko"a Seran #$1%& Tel'. ()$*#+ $%1 &$,
E-Mail . smkn"iaseran/0a1oo.!o.i2 Websi"e . smkn&ko"aseran.s!1.i2
FORMULIR
RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN (RPP)
Nomor Dokumen
F..!"#$"#!
9. Pen(+%(%n 9%-(+ Be+%,%r
1+. Jenis ; Teknik Penilaian ("erlam'ir+
$+. :en"4k Ins"r4men" 2an Ins"r4men ("erlam'ir+
&+. Pe2oman Penskoran ("erlam'ir+
Mene"a14i5 Seran5 J4li $)1#
Ke'ala Sekola15 G4r4 Ma"a Pela3aran5
Dr%. 9,. Cu:u Su.r(%&(n5 M.S( A&; U&%m( F(&r(%&;5
S.Kom
NIP. 1EB))$$E 1E%*)& $ ))& NIP. 1E,B)E)%
$))%)1 1 ))B