Anda di halaman 1dari 1

SOALAN TUTORIAL EDU3083

1. Tujuan, kepentingan dan kesan kod etika kepada seorang guru


2. Kesantunan dan penampilan guru berdasarkan etika keguruan.
3. Bincangkan ciri-ciri penampilan guru yang disenangi oleh murid.
4. uru perlu menunjukkan kesantunan yang sesuai ketika berinteraksi dengan
seseorang. !uraikan bentuk-bentuk kesantunan yang perlu ditunjukkan oleh
seseorang guru.
". uru perlu memastikan dirinya bebas dari masalah ke#angan yang teruk. $pakah yang
perlu dilakukan oleh guru untuk memastikan perkara tersebut tercapai.
%. Terdapat sebilangan guru yang berniaga untuk mencari pendapatan lebihan. !uraikan
kesan jika guru terlibat dalam perniagaan sebagai kerjaya sampingan.
&. !uraikan sekurang-kurangnya tiga model kesantunan guru.
8. 'elaskan peranan guru sebagai agen sosial dan agen perubahan.
(. 'elaskan tindakan yang perlu dilakukan oleh guru untuk menghasilkan guru yang
berbudaya ilmu.
1). Kepentingan dan kesan seseorang guru yang mengikuti Kursus *alam +erkhidmatan
,K*+-.
11. Bandingkan kekuatan dan kelemahan tiga teori kepimpinan.
12. Berdasarkan satu artikel yang menyentuh tentang cabaran dalam kepimpinan
seseorang guru di sekolah, huraikan kesan dan cara mengatasi cabaran tersebut.
13. 'elaskan cara-cara meningkatkan kualiti pengurusan sekolah.
14. .ungsi dan peranan '+/ dan ++*. Bagaimana unit0 bahagian ini dapat menyokong
perkembangan anda sebagai guru sekolah1
1". !uraikan kepentingan budaya re2lekti2 dalam kalangan guru.
1%. Bincangkan kebaikan budaya musya#arah dan kolaborasi kepada seorang guru
1&. 3erujuk kepada Kod etika Keguruan 3alaysia, seseorang guru mesti mempunyai
akauntabiliti terhadap muridnya. Bincangkan ke#ajaran akauntabiliti guru terhadap
muridnya.
14. +endidikan ialah sistem yang dinamik, sentiasa berubah dan penambahan mengikut
e5olusi kehidupan dan tuntutan semasa. Bincangkan bagaimanakah seorang guru
memainkan peranan sebagai agen perubahan.
1(. 'elaskan secara ringkas aspek-aspek yang perlu diberi pertimbangan oleh seorang guru
ketika menulis jurnal re2lekti2.