Anda di halaman 1dari 6

APLIKASI MATEMATIK MTE 3143

1.0 APLIKASI MATEMATIK DALAM TEKNOLOGI MODEN


PENGENALAN
Pada era globalisasiini, bidangMatematikbukanlahsuatubidang yang
asinglagibagisetiapmanusia di atasmukabumiini.ApabilaberbicaratentangMatematik,
makakitaakanmulamengaitkannyadengannombor.
PelbagaidefinisitelahdiberikanbagimenyatakanmaknasebenarbidangMatematikini.Se
caraumumnya,
Matematikdidefinisikansebagaipembelajaranataukajianmengenaikuantiti,
corakstruktur, perubahandanruang.Selainitu, iajugamerupakansatubidangilmu yang
melatihmindauntukberfikirsecaramantikdanbersistem.
Matematikjugamenggalakkanpembelajaran yang
bermaknadanmencabarpemikirankesuatutahap yang lebihtinggi.
Jikadilihatsejakzamandahulukalalagi, segalaaktiviti yang
dilakukantidakakanpernahlaridaripadamenggunakanaplikasiilmuMatematikdalamkehi
dupanseharian. Pelbagaiperanandanfungsi yang
dapatdilihattelahmemberikansumbangankepadakehidupanpadaabadsekarang yang
sememangnyalebihmajudancanggih. Salah satusumbanganMatematik yang
sangatbesarpadaalafbaruiniialahdalambidangteknologimoden. anpaMatematik,
kitatidakmungkindapatmengecapinikmatuntukhidupdalamkeadaanberteknologitinggis
epertisekarangini. AntaraaplikasiMatematik yang digunakanialahdalamperubatan,
komunikasi, astronomi, perniagaan,forensic dansebagainya.!esemuabidang yang
dinyatakaninimerupakanilmudasar yang
sangatdiperlukanuntuklandasanbagiteknologidanpengetahuanmoden.
Sayatelahmemilihtajuk algebra dalamforensiksebagaitajukamalisayapada kali
ini."idangforensikjugatidakterlepasdalammengaplilasikanmatematiksebagaisalahsat
u proses untukpengecamanmangsa. #al
inidemikiandapatdilaksanakandenganmenggunakan algebra
dalamforensikdimanaterhasinyasatu formula yang
Tajuk : Algebra Dalam Forensik | Muhammad Khairi Bin Azmi
1
APLIKASI MATEMATIK MTE 3143
khususuntukmenganggarketinggianmangsamelaluipenemuantulang $
tulangmangsa.
2.0 ALGEBRA DALAM FORENSIK
%lmu forensik merupakan satu penemuan baru yang penting dan sering di
gunakan bagi menyelesaikan sesuatu kes pembunuhan dengan mengesan jejak,
bahan bukti dan anggota badan mangsa atau penjenayah itu sendiri.
&alambidangforensik, aplikasimatematikturutterlibatdi
manaiadigunakanuntukmengetahui proses sesuatukejadianjenayahberlaku.
Antaranya,menggunakanaplikasipembezaan dalam mengira 'aktu kematian dari
suhu badan mangsa, menggunakan kebarangkalian dalam menganalisis sampel
&(A, menggunakan geometri untuk mencipta semula situasi di tempat kejadian dan
menggunakan algebra untuk proses pengecaman mangsa.
Sebagai contoh penggunaan algebra dalam bidang forensik ialah apabila
tulang rangka mangsa dijumpai, ahli forensik akan menggunakan ukuran tulang)
tulang tertentu untuk menganggar ketinggian mangsa tersebut. Antara tulang yang
digunakan dalam proses ini ialah tulang femur, tulang tibia, tulang humerus dan
tulang radius. Jadual di ba'ah merupakan maksud jenis)jenis tulang yang terlibat *
NAMA
TULANG
MAKUD
Femur
ulang peha yang menghubungkan pinggul dan lutut. %a
merupakan tulang terbesar dalam badan manusia.
Tibia
ulang kering yang menghubungkan lutut dan buku lali. %a
merupakan tulang kedua terbesar dalam badan manusia.
Humerus
ulang di bahagian lengan atas yang menghubungkan bahu
dan siku.
Radius
ulang di bahagian lengan ba'ah yang menghubungkan siku
dan pergelangan tangan di bahagian ibu jari.
Tajuk : Algebra Dalam Forensik | Muhammad Khairi Bin Azmi
2
APLIKASI MATEMATIK MTE 3143


Apabila salah satu dari tulang berikut dijumpai, mereka menggunakan formula
di ba'ah untuk menganggar ketinggian mangsa seperti jadual di ba'ah. +! ,
ketinggian, - , ukuran tulang febia, , ukuran tulang tibia, # , ukuran tulang
humerus, . , ukuran tulang radius/. 0kuran yang digunakan ialah dalam unit inci.
-ormula ketinggian ini dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu lelaki dan
perempuan.


Tajuk : Algebra Dalam Forensik | Muhammad Khairi Bin Azmi
3
L!LAK" #!$!M#UAN
K = 2.2F + 27 K = 2.3 F + 24
K = 2.4T + 32 K = 2.5 T + 29
K = 3H +29 K = 3.1 H + 26
K =3.7R + 32 K = 3.9 R + 29
Jadual 1.0: Jenis!enis"ulan#
Ra!a$ 1.0*Jenis)jenistulang
APLIKASI MATEMATIK MTE 3143
-ormula ketinggian yang digunakan jelas menunjukkan baha'a ilmu
Matematik amat penting dalam bidang forensik ini. anpa aplikasi ilmu ini, maka
kebolehan untuk mendapatkan maklumat mengenai ketinggian mangsa bagi
menyelesaikan sesuatu kes tidak dapat berjalan dengan lancar. 1leh yang demikian,
pengaplikasian Matematik dalam bidang ini tidak dapat disangkal lagi oleh
masyarakat di seluruh dunia.
Tajuk : Algebra Dalam Forensik | Muhammad Khairi Bin Azmi
4
Jadual2.0 : F%rmula &e"in##ian
APLIKASI MATEMATIK MTE 3143
KESIMPULAN
Secarakeseluruhannya,
sayadapatibaha'ailmuMatematiksangatluaspenggunaannyadalampelbagaibidang di
seluruhduniaterhadapbidangperubatan, komunikasi, astronomi,
perniagaandanforensik.Selainitu,
sayajugadapatmerasakanbaha'ailmuMatematikinisudahtidakdapatdisangkallagidari
padaaspekkualiti yang dihasilkanmemandangkansegalanyamemerlukanMatematik.
&alambidangforensikterutamanya yang dijadikantajukamalisayapada kali ini,
sayamerasakanbaha'apenemuanaplikasi algebra
dalamforensikamatbermanfaatuntukmenentukandanmengenalpastiidentitiseseorang
untuk proses pengecamanmangsadalambidangforensik.#asilnya, pakar $
pakarforensikakandapatmengumpulkanmaklumatmangsadengancepatdanmudahden
ganpenggunaan algebra dalamforensikseperti yang telahditerangkandalamamaliini.
Secaraumumnya, ilmuMatematikjugamendatangkanmanfaat yang
sangatbergunadalamusahauntukmendapatkanmaklumat yang
terperincitentangsesuatuperkara.Sekiranyailmuinitidakdiaplikasikanmakasesuatuper
karatersebuttidakdapatberjalandenganlancarsekaligusmendatangkanmasalahkepad
apengurusanbidangberkenaan.
&i sampingitu, kitasebagaimasyarakat di
duniaharuslahtidakmudahberputusasadalammempelajarimatematikdalampelbagaibid
angsupayakitadapatmenikmatikehidupan di
duniainidenganlebihbaikdanselesa.&alamkonteks yang lebihtepat,
ilmuMatematikiniperlulahdihayatidalammenjadikankehidupankitalebihbermakna,
kreatifdansantai.%ajugadapatmemenuhikeperluandancabaranmasadepan yang
seringberubahsertameningkatdarisemasakesemasa.
Tajuk : Algebra Dalam Forensik | Muhammad Khairi Bin Azmi
5
APLIKASI MATEMATIK MTE 3143
Tajuk : Algebra Dalam Forensik | Muhammad Khairi Bin Azmi
6