Anda di halaman 1dari 7

EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

MUHAMAD AZAAT BIN MAIDIN


1


ISI KANDUNGAN

No. Perkara Muka Surat


1.

Biodata Diri


2

2.


Penghargaan

3

2.

Pengenalan


4

3.

Bidang tugasan pengurusan Ketua Bidang Sains sekolah


6

4.

Ketua Bidang Sains sekolah

8
Kemahiran

Nilai Profesionalisme


11

5.

Program Perkembangan Profesionalisma


17

6.

Rumusan.


19

7.

Refleksi.


20

8.


Rujukan.

22

EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU
MUHAMAD AZAAT BIN MAIDIN
2NAMA : MUHAMAD AZAAT BIN MAIDIN
NO KP : 910426-01-6847
KETURUNAN/AGAMA : MELAYU/ISLAM
NO. TEL. : 019-3762796
ALAMAT : NO 297, BLOK 7B, FELDA LUI SELATAN 2, 72120
BANDAR SERI JEMPOL, NEGERI SEMBILAN
IPG : IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN, BATU PAHAT,
JOHOR
ALAMAT IPG : KM 7.75, JALAN KLUANG, 83009 BATU PAHAT,
JOHOR
KURSUS : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN
(PISMP)
SEMESTER : 7/2014
MAJOR DAN AMBILAN : SAINS/SIVIK/PJK
TUTOR PERIBADI : EN. TOKIAP BIN TOKIMIN
EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU
MUHAMAD AZAAT BIN MAIDIN
3

PENGHARGAAN
Bismillahirrahmanirrahim.
Segala puji bagi Allah tuhan sekalian alam, selawat dan salam ke atas junjungan
besar Nabi Muhammad S.A.W. Syukur kepada Allah S.W.T kerana dengan izin dan
rahmat-Nya, dapat saya menyiapkan tugasan kerja kursus Asas Kepimpinan dan
Perkembangan Profesional Guru (EDU 3083) ini dengan jayanya. Keupayaan yang
terbatas selaku manusia biasa serta cabaran dan dugaan yang dihadapi telah dilalui,
meskipun memerlukan ketabahan dan kesabaran.
Setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada
pensyarah iaitu Encik Arman bin Hj Md Jaferi, Hj Khairil bin Sulaiman dan Encik Mohd
Mohtari bin Mesron atas segala sumbangan ilmu, kepakaran dan tenaga beliau dalam
memberi tunjuk ajar, bimbingan dan nasihat sehingga saya berjaya menyempurnakan
tugasan ini. Hanya Tuhan jua yang dapat membalas jasa baik tuan. Terima kasih yang
tak terhingga juga saya ucapkan kepada semua rakan rakan PISMP sains yang telah
menyumbang ilmu yang tidak ternilai harganya sepanjang proses menyiapkan tugasan
ini secara lansung mahupun tidak.
Jutaan terima kasih juga saya ditujukan kepada keluarga tercinta yang tidak
pernah jemu memberi sokongan dan dorongan. Terima kasih juga diucapkan di atas
tunjuk ajar, kerjasama yang baik, perkongsian idea dan pandangan serta kritikan yang
membina sepanjang proses menyiapkan tugasan ini. Saya menerima segala teguran
dengan hati terbuka agar tugasan kerja kursus Asas Kepimpinan dan Perkembangan
Profesional Guru (EDU 3083) ini dapat diterima dengan baik dan sempurna. Segala
budi dan jasa yang dicurahkan hanya Allah S.W.T. yang dapat membalasnya. Akhir
kata, semoga Allah S.W.T. melimpah rahmat ke atas mereka yang telah menyumbang
kerjasama untuk menjayakan tugasan ini.

Yang benar,
Muhamad Azaat bin Maidin
910426-01-6847
EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU
MUHAMAD AZAAT BIN MAIDIN
4

PENGENALAN

EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU
MUHAMAD AZAAT BIN MAIDIN
5REFLEKSI
Segala puji bagi Allah tuhan sekalian alam, selawat dan salam ke atas junjungan
besar Nabi Muhammad S.A.W. Syukur kepada Allah S.W.T kerana dengan izin dan
rahmat-Nya, dapat saya menyiapkan tugasan kerja kursus Asas Kepimpinan dan
Perkembangan Profesional Guru (EDU 3083). Jutaan terima kasih saya kepada
pensyarah iaitu Encik Arman bin Hj Md Jaferi, Hj Khairil bin Sulaiman dan Encik Mohd
Mohtari bin Mesron kerana bimbing dan tunjuk ajar yang diberikan sepanjang proses
menyiapkan tugasan ini.
Tugasan ini memerlukan saya menyiapkan tugasan individu dimana saya
dikehendaki menghuraikan secara matang tugas-tugas pengurusan yang dijalankan
oleh seorang guru di sekolah. Melalui tugasan ini, banyak ilmu baru berkaitan bidang
pengurusan di pelajari melalui pembacaan. Saya telah memilih pengerusan guru
sebagai Ketua Bidang Sains untuk di bincangakan. Sehubungan itu, pencarian bahan
untuk menghuraikan maksud atau makna bidang pengurusan ketua bidang sains
sokolah dan nilai-nilai profesionalisme menjadikan saya lebih memahami dan
mendalami tugasan ini.
Dalam menyiapkan tugasan ini, saya telah mendapat pelbagai manfaat dan ilmu
yang berguna sebagai bakal pendidik. Pada pandangan saya, tugasan subjek Asas
Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru (EDU 3083) ini merupakan tugasan
yang merangkumi aspek meningkatkan kemahiran serta nilai profesionalisme dalam
menjalankan tugas di sekolah. Saya juga berpengalaman secara teori mempelajari
bidang tugas yang di huraikan di dalam tugasan ini. Sehubungan itu, saya
berpandangan tugasan ini memberikan impak kepada diri saya menjadi seorang guru
yang dedikasi terhadap tugas yang di amanahkan.
Cabaran yang telah saya lalui sepanjang menyiapkan tugasan ini termasuklah
pengorbanan masa yang digunakan untuk mencari pelbagai sumber rujukan seperti
buku dan rujukan internet untuk berhujah dan menghuraikan pandangan dalam
EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU
MUHAMAD AZAAT BIN MAIDIN
6

mengenal pasti bidang tugasan pengurusan di sekolah seterusnya mengaitkan dengan
kemahiran dan nilai-nilai profesionalisme seorang guru. Sehubungan itu, saya telah
memilih untuk membina jadual kerja yang memudah saya menyiapkan tugasan ini
mengikut masa yang di berikan.
Kelebihan saya dalam tugasan ini adalah isu yang dipilih lebih dekat dengan
saya, Bedasarkan latihan praktikum 1, 2 dan 3 serta Internship yang saya jalani di
sekolah, Saya berpeluang menemuramah ketua Bidang Sains di setiap sekolah yang
saya pergi. Isu yang dibincangan termasuklah bidang tugas mereka, masalah yang
timbul, cara menangani masalah dan sebagainya. Temual tidak formal ini sedikit
sebanyak memberikan idea kepada saya dalam mencari idea membuat huraian. Saya
rasa sangat bertuah kerana tugasan ini amat berkait rapat dengan bebanan tugas yang
bakal di pikul oleh saya sebagai bakal guru kelak.
Kelemahan dalam menyiapkan tugasan ini, adalah dari segi pengalaman
menjadi guru pengurusan. Sebagai seorang guru pelatih, semestinya saya masih belum
di bebani dengan sistem pengurusan di sekolah. Bedasarkan tugasan ini, saya terpaksa
meneliti isu bidang tugas yang di huraikan bedasarkan teori dan pengalaman sedia ada
yang diperolehi daripada pembacaan dan temubual. Sehubungan itu, apabila di
tempatkan di sekolah kelak, saya ingin menimba seberapa banyak ilmu dan
pengalaman di dalam menjadi seorang guru yang berdedikasi serta boleh menguruskan
bidang tugas di sekolah dengan baik. Ini kerana pengalaman itu sangat penting
sekiranya saya berpeluang menjawat jawatan di bahagian pengurusan kelak.
Selain daripada itu, antara pengetahuan baru yang dapat saya pelajari dalam
menyiapkan tugasan ini adalah mengetahui isu-isu semasa yang berlaku di dalam
bidang pengurusan di sekolah contohnya isu stress yang di hadapi oleh guru di bagian
pengurusan. Sehubungan itu, melalui pengalaman tersebut, saya boleh
mencadangakan dan merancang sesuatu agar tidak timbul isu tersebut apabila saya
berpeluang menjawat atau berpeluang menjadi guru di bahagian pengurusan kelak.
Secara kesimpulannya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada
pensyarah penasihat iaitu Encik Arman bin Hj Md Jaferi, Hj Khairil bin Sulaiman dan
Encik Mohd Mohtari bin Mesron serta rakan-rakan PISMP Sains yang telah memberi
EDU 3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU
MUHAMAD AZAAT BIN MAIDIN
7

bimbingan dan tunjuk ajar kepada saya dalam menyiapkan tugasan ini dengan jayanya
sama ada secara lansung ataupun tidak. Saya berharap kerja tugasan ini mendapat
keberkatan Allah serta melayakkan saya memperolehi markah yang cemerlang. Insya-
Allah.